Studiegids Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep"

Transcriptie

1 Studiegids Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep KPC Groep

2 1 VOORWOORD 3 2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN LERAAR PLUS 5 TRAJECT & ONDERWIJSKUNDIG MEESTERSCHAP TRAJECT 2.1 Uitgangspunten professionaliseringstrajecten 5 Inhoud 3 VISIE KPC GROEP OP VERSTERKEN VAN 7 COMPETENTIES VAN LERAREN 3.1 Algemene uitgangspunten opleidingstraject 8 4 OPBOUW VAN LERAAR PLUS TRAJECT & 9 ONDERWIJSKUNDIG MEESTERSCHAP TRAJECT 4.1 Doelen en onderwerpen van beide trajecten Focus van beide trajecten Leerlijn Systematisch innoveren Studielast beide trajecten Onderdelen Leraar Plus Traject Onderdelen Onderwijskundig Meesterschap Traject 13 5 BEGELEIDING EN BEOORDELING Begeleiding Rol direct leidinggevende Beoordeling 16 6 AANMELDING, SELECTIE EN INTAKE OF ASSESSMENT 19 7 ORGANISATIE EN RANDVOORWAARDEN Locatie en tijdsduur scholing Kosten Stage Tijdsinvestering 20 8 CONTACTPERSONEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 21

3 1 VOORWOORD Deze studiegids informeert u over de achtergronden, doelstellingen en het programma van het Leraar Plus Traject en het Onderwijskundig Meesterschap Traject van de ORION Academie 1. Het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject zijn een gezamenlijk initiatief van de ORION-scholen en KPC Groep. ORION staat voor Onafhankelijk Regionaal Interscholair Onderwijs Netwerk en bestaat uit een 15-tal scholen in Oost-Brabant met elk een eigen bestuur. De ORION-scholen werken op vrijwillige basis samen op gebieden als personeelszaken, kwaliteitszorg, beheer en onderwijsontwikkeling. Het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject zijn ontwikkeltrajecten voor docenten van de ORION-scholen die de potentie en de ambitie hebben om verder te groeien in hun docentschap en de bijbehorende onderwijskundige rollen en taken. Het Leraar Plus Traject bestaat uit twee poten: scholing en onderzoek. Het Onderwijskundig Meesterschap Traject bestaat uit drie poten: scholing, externe stage en een implementatieplan. Het Leraar Plus Traject richt zich op excellent leraarschap en bekwaamt je verder in de kneepjes van het docentenvak. Professionalisering van jouw rol als docent binnen lessituaties. Thema s die onder andere aan bod komen zijn: effectieve leeractiviteiten, opbrengstgericht omgaan met verschillen, activerende didactiek en 21st century skills. Meesterschap legt de nadruk op onderwijskundig leiderschap en bereid je voor op een rol als inhoudelijk kartrekker en vernieuwer voor de organisatie en je collega s (team, sectie). Thema s die onder andere aanbod komen zijn: de school als organisatie (beleid, veranderen & leren), succesvol innoveren, projectmatig werken en horizontale verantwoording. Een belangrijke aanleiding voor het ontwikkelen van beide trajecten is de functiemix die scholen verplicht om het aantal LC- en LD-docenten substantieel te verhogen. De inhoudelijke doelstelling van de functiemix is om de professionaliteit van docenten te verhogen en het leraarsvak aantrekkelijker te maken door meer loopbaanperspectieven te creëren voor docenten. De doelstellingen voor het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject zijn geënt op de competenties die horen bij een docent met een LC-functie. Het traject geeft deelnemers de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden te verkennen die essentieel zijn voor een docent met rollen en taken op LC-niveau. Het biedt veel handvatten en inzichten om de functie als docent (nog) beter te kunnen vervullen. Succesvolle afronding van het Onderwijskundig Meesterschap Traject is geen directe garantie voor een aanstelling, maar binnen de ORION-scholen wordt het traject wel gezien als een belangrijke kwalificatie voor een LC-functie. Deze studiegids heeft betrekking op de vierde tranche van het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject. De derde tranche start in augustus 2014 en loopt tot eind juni Deelnemers aan het Leraar Plus Traject kunnen in principe in augustus 2015 doorstromen naar het Onderwijskundig Meesterschap Traject. Ook zal dan bij voldoende belangstelling een nieuw Leraar Plus Traject starten. Pagina 3/21 1 Onder de paraplu van de ORION Academie worden naast het Leraar Plus Traject ook andere scholingstrajecten uitgevoerd, waaronder het Management Development Traject in samenwerking met NSO.

4 Met nadere vragen of opmerkingen over deze studiegids of over het traject kunt u contact opnemen met: Maartje Dolkemade, projectleider namens ORION Evelien Loeffen, KPC Groep-projectleider en kerndocent Emerance Uytendaal, kerndocent Pagina 4/21

5 2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN LERAAR PLUS TRAJECT & ONDERWIJSKUNDIG MEESTERSCHAP TRAJECT Directe aanleiding voor het ontwikkelen van professionaliseringstrajecten is de invoering van de functiemix en de wens binnen ORION om in dat kader een gemeenschappelijk loopbaanbeleid te voeren. Een van de manieren om loopbaanbeleid transparant(er) te maken is doorontwikkeling naar een andere docentfunctie te koppelen aan een duidelijk scholingstraject. 2.1 Uitgangspunten professionaliseringstrajecten Primair proces Het uitgangspunt is het onderwijs en het primair proces (het is geen managementtraining). Dit is in overeenstemming met het kader van de functiemix waarin staat dat LC- en LD-functies alleen bestemd zijn voor docenten met minimaal 60% lesgevende taken Kenmerken van een professional in het onderwijs op LC-niveau In ORION-verband is de afgelopen jaren gekeken naar de kenmerken van een professional in het onderwijs. Basiscompetenties van leraren zijn omschreven in de zeven SBL-competenties die voor lerarenopleidingen de norm zijn voor startbekwame leraren. ORION heeft deze SBLcompetenties gelegd naast algemene beschrijvingen van kenmerken van een professional (onder andere Weggeman). Vier eigenschappen zijn vervolgens benoemd die kenmerkend zijn voor een professional op LC-niveau. Het gaat dan om het vermogen tot: verbreden (breder dan de eigen klas/sectie, denkt ook op schoolniveau/extern en op wat langere termijn); verdiepen (specifieke deskundigheid/expertise rol, ontwikkeling van onderwijs en/of begeleiding); verbinden (samenwerking bevorderen, collega s stimuleren, enthousiasmeren); ondernemerschap (creativiteit, out of the box -denken, open staan voor vernieuwing, eigen initiatief) Rollen en taken Naast de primaire taak van het lesgeven vervullen leraren een groot aantal taken binnen de school. ORION onderscheidt vijf rollen waaronder die taken kunnen worden gerangschikt: 1 coördinator/stimulator; 2 ontwikkelaar; 3 begeleider/coach; 4 opleider; 5 onderzoeker. Deze rollen en taken kunnen op verschillende niveaus worden uitgeoefend. Binnen de werkgroepen rond professionaliteit van ORION zijn de vijf rollen en een aantal voorbeeldtaken die hieronder vallen, beschreven op LB- en LC-niveau. Deze zijn terug te vinden in de ORION Toolkit Professionalisering Enerzijds gericht op ontwikkeling en reflectie, anderzijds op externe gerichtheid Pagina 5/21 Vanuit de ORION-visie op professionaliteit is het van belang om docenten (verder) te stimuleren tot kritisch reflecteren en analyseren, onder andere door hen meer buiten de eigen school te laten kijken. Om die reden is gekozen voor een traject met verschillende componenten: scholing, onderzoek of (externe) stage.

6 Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is KPC Groep gevraagd om samen met ORION een passend traject voor deelnemers vanuit de ORION-scholen te ontwikkelen. Voor beide trajecten geldt dat het gaat om een traject dat: 1 de visie van ORION op een professional in het onderwijs weerspiegelt; 2 gericht is op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor een LC-functie en de rollen en taken die daarbij horen volgens de opvatting van ORION; 3 ruimte geeft aan individuele ontwikkelvragen van docenten en van de verschillende scholen; 4 kwalitatief sterk is en waarmee ORION zich kan profileren naar huidige en nieuwe medewerkers (aantrekkelijk loopbaanbeleid). Pagina 6/21

7 3 VISIE KPC GROEP OP VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VAN LERAREN Professionele ontwikkeling van docenten wordt tegenwoordig veelal opgevat als een werkgerelateerd proces dat tot verandering in denken en/of gedrag leidt (Zwart, Wubbels, Bergen & Bolhuis, 2009). Dit proces is ingebed in de context van de school en vindt plaats gedurende de hele loopbaan (Putman & Borko, 2000; Smylie & Hart, 1999). De docent speelt hierbij een actieve rol (Sleegers, Bolhuis & Geijsel, 2005). Daarnaast wordt professionele ontwikkeling gezien als sleutel voor schoolontwikkeling (Geijsel, Sleegers, Stoel & Krüger, 2009). Als het gaat om professionele ontwikkeling is een belangrijke vraag hoe leraren zich ontwikkelen in termen van leren. Hoewel er nog weinig onderzoek beschikbaar is naar de effectiviteit van de verschillende vormen van leren (Van Veen, Meirink & Zwart, 2009), lijkt het er sterk op dat een combinatie van verschillende vormen tot de beste resultaten leidt (Timperley, Wilson, Barrar & Fung, 2007). Het volgen van een theoretische cursus is goed als dit gevolgd wordt door experimenten in de praktijk; reflectie op eigen handelen en denkwijzen is goed als dit wordt gecombineerd met inzichten vanuit de theorie. Verder blijkt dat leeractiviteiten voor docenten effectief zijn als er sprake is van voldoende variatie en afwisseling in activiteiten, als het leerproces intensief en blijvend is en er voldoende tijd beschikbaar is. Verder is inbedding in het dagelijkse werk en een actieve participatie van de leraren van belang (bijvoorbeeld gezamenlijk casuïstiek analyseren) (Van Veen et al., 2009). KPC Groep herkent deze inzichten. Voorts blijkt dat het leren van docenten deels onbewust en ongestructureerd plaatsvindt als bijeffect van de normale werkactiviteiten. Dit zogenaamde informele leren vindt méér dan geregeld plaats, maar wordt als zodanig niet altijd herkend door opleiders, leidinggevenden en docenten zelf (inaugurele rede prof. dr. Rob Poell, aanvaarding bijzondere leerstoel Diversiteit in Schoolgebonden Opleiden van Leraren, Universiteit van Tilburg). Het is dus bij het ontwerpen van een opleiding van groot belang rekening te houden met ongestructureerde en onbewuste leeractiviteiten van de docenten zelf. Leerinterventies die een dergelijk leerproces ondersteunen en expliciet maken zijn intervisie, supervisie, mentorring, coaching, docentenstages, kleinschalige onderwijsvernieuwing, praktijkgericht onderzoek en het stimuleren van reflectie. KPC Groep probeert bij professionalisering altijd aansluiting te vinden bij de intrinsieke motivatie van deelnemers, omdat voortdurende ontwikkeling van de eigen competenties of het nu op formele of informele wijze gebeurt voornamelijk voortkomt uit een intrinsieke motivatie om te leren en te blijven groeien (Choi & Tanf, 2009). Een veel geciteerde en onderzochte motivatietheorie is de self determination theory (SDT) van Ryan en Deci (2000). De SDT is binnen het onderwijs veel gebruikt om de leermotivatie van leerlingen te verklaren. De SDT verklaart de motivatie van mensen om te groeien vanuit drie psychologische basisbehoeften; de behoefte om zichzelf competent te voelen, de behoefte aan autonomie en de behoefte aan sociale relaties. Ten slotte blijkt uit onderzoek (Loughran, 2010) dat excellente docenten in staat zijn hun keuzes te expliciteren en te verantwoorden. Ze zijn gericht op het vergroten van de leeropbrengsten van de leerlingen en ze zijn zich bewust van hun eigen bekwaamheden en talenten. Ze kunnen deze gericht inzetten binnen de beroepspraktijk, ze hebben meer passie voor het beroep en zijn bereid hun kennis te delen. Pagina 7/21

8 De genoemd onderzoeksuitkomsten hebben geleid tot de volgende uitgangspunten voor het vormgeven van het opleidingstraject bij KPC Groep. 3.1 Algemene uitgangspunten opleidingstraject 1 Het opleidingstraject moet aansluiten bij de motivatie en aspiraties van de docenten (competentie vergroten, in relatie met elkaar leren en voldoende autonomie in het vormgeven van de eigen ontwikkeling). 3 Theoretische achtergronden worden gekoppeld aan al opgedane leerervaringen (expliciteren van al aanwezige kennis) en gevolgd door een nieuwe praktijkervaring. 4 Leerervaringen worden betekenisvol gemaakt voor het individu, het functioneren als LC-docent, en voor de school waar de docent werkzaam is. Er is een voortdurende pendel tussen de docent als persoon en de docent in zijn/haar functie. 5 Docenten worden ondersteund bij het expliciteren en verantwoorden van hun keuzes in het stage- en onderzoeksdeel en bij praktijkopdrachten. 6 Docenten worden ondersteund bij het expliciteren van de eigen bekwaamheden en talenten. De opleiding is gericht op het vergroten van de zelfkennis en draagt daarmee bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het groeien als professional. 7 Tijdens het opleidingstraject worden leerinterventies ingezet die onbewuste en ongestructureerde leerprocessen ondersteunen en expliciteren. 8 Bij het leren van de docent tijdens het traject wordt uitgegaan van adaptief leren; praktijkopdrachten waar de docent nog te weinig routines voor heeft opgebouwd en opdrachten waarbij de docent te veel op zijn routines kan steunen en daardoor te weinig uitdaging vormen, worden vermeden. Pagina 8/21

9 4 OPBOUW VAN LERAAR PLUS TRAJECT & ONDERWIJSKUNDIG MEESTERSCHAP TRAJECT 4.1 Doelen en onderwerpen van beide trajecten Doelen Onderwerpen die aan bod komen De LPT-deelnemer: toont bereidheid om het professionele oordeelsvermogen continu te verbeteren door reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk; vertoont ondernemerschap en creativiteit in het continu verbeteren van de eigen praktijk zoekt actief de verbinding met collega s uit sectie, team en/of afdeling en draagt bij aan een cultuur waarin professioneel wordt samengewerkt; neemt verantwoordelijkheid en ruimte om eigen onderwijs te verbeteren binnen het gegeven kader en legt rekenschap af over de resultaten en de totstandkoming daarvan. werken aan effectief leidinggeven aan jezelf (twee bijeenkomsten) kennis nemen van leren en leerprocessen: overview state of the art concepten praktijkonderzoek doen in het kader van de eigen schoolontwikkeling opbrengstgericht werken in de klas; wat houdt dat in? creëren van een krachtige leeromgeving (twee bijeenkomsten) onderwijs in de 21e eeuw: inspelen op onderwijsbehoeftes (twee bijeenkomsten) De OWK-deelnemer: Pagina 9/21 toont bereidheid onderwijskundige expertise en onderwijskundig leiderschap continu te verbeteren door reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk; handelt in de eigen klas excellent en is bereid zijn kennis te delen met collega s en een voorbeeldfunctie in te nemen; werkt opbrengstgericht aan het implementeren en borgen van onderwijskundige veranderingen binnen de gegeven kaders vanuit een passende visie op het leren van docenten en onderwijskundig leiderschap; stimuleert een cultuur waarin professioneel wordt samengewerkt en verbindt collega s aan een gezamenlijk geformuleerde ambitie. werken aan persoonlijke effectiviteit en onderwijskundig meesterschap kennis nemen van leren en leerprocessen: overview state of the art concepten succesvol innoveren; wat doe je dan? de school als organisatie: beleidscyclus, PDCA, veranderen & leren persoonlijk leiderschap: richting geven aan het leren van collega s lerend organiseren; vormgeven van leerinterventies het belang van horizontale verantwoording stage lopen en het schrijven van een meesterstuk

10 4.2 Focus van beide trajecten In beide trajecten wordt gebruikgemaakt van de theorie van Hoyle. Deze theorie beschrijft wat de professional doet wanneer hij werkt als een extended professional. Deze professional handelt niet alleen intuïtief en op basis van individuele waarneming en besluitvorming waarbij de eigen praktijk doorslaggevend is. De extended professional maakt gebruik van meerdere kennisbronnen en hecht waarde aan kennis delen met collega s. De extended professional werkt proactief samen met collega s aan de verbetering van het primair proces en hanteert een referentiekader dat betrekking heeft op het beroep, de context van de school en de eigen praktijk daarbinnen. Restricted professional Extended professional Ervaring als belangrijkste kennisbron Hanteren van meerdere kennisbronnen Expertise wordt weinig en impliciet gedeeld Delen van kennisbasis & collegiale toetsing Vasthouden aan routines & autonomie Eigen praktijk als primaire referentiekader Proactief verbeteren primair proces in samenwerking met collega s Beroep, school en eigen praktijk als referentiekader 4.3 Leerlijn Systematisch innoveren In het Leraar Plus Traject staat het eigen handelen in de onderwijspraktijk centraal. In het Onderwijskundig Meesterschap Traject ligt de focus op het werken aan meesterschap en hoe van daaruit bij te dragen aan en het kunnen begeleiden van collega s bij een collectieve verandering. In beide trajecten wordt bij het aanbieden en verwerken van de inhoudelijke thema s gewerkt aan systematisch innoveren waarbij de volgende vaardigheden en kwaliteiten centraal staan: probleem analyseren systematisch handelen; dialoog voeren; projectmatig creëren; reflecteren. Deze vaardigheden vormen met elkaar de leerlijn Systematisch innoveren die als een rode draad door beide opleidingen loopt en in onderdelen van de opleiding terugkomen Probleem analyseren Een juiste analyse van een probleem is een belangrijk startpunt voor innovatie. Pas na een analyse krijg je zicht op wat er precies gaande is in de praktijk, waar anderen tegenaan lopen en hoe zij tegen de praktijk aankijken. In de opleiding wordt aandacht besteed aan het vermogen om effectief problemen te onderkennen, relevante informatie te herkennen, oorzaken van problemen op te sporen en een oordeel te vormen in het licht van de gegeven feiten. Pagina 10/21

11 4.3.2 Systematisch handelen Effectieve innovaties zijn vaak cyclisch van aard: een innovatie wordt ontwikkeld en uitgevoerd en daarna geëvalueerd en bijgesteld. Vervolgens start er weer een nieuwe cyclus. Dit cyclisch werken vereist de vaardigheid van de professional om systematisch te kunnen handelen en stapsgewijs te werken Dialoog voeren Innovaties komen niet van de grond zonder betrokkenheid en commitment van collega s en/of leerlingen. Het is daarom belangrijk om een goede dialoog te kunnen voeren met betrokkenen. Een goede dialoog is een gesprek waarbij deelnemers niet de bedoeling hebben anderen voor hun eigen standpunt of mening te winnen, maar erop gericht zijn om samen inzicht te krijgen in een onderwerp en ervaringen en oplossingen uit te wisselen en te verbinden met elkaar (Castelijns & Verhoeven, 2013). In de opleiding krijgen deelnemers in verschillende opdrachten de gelegenheid om dialoog te voeren met hun collega s Projectmatig creëren Werken langs vaste organisatiestructuren lost niet alle problemen op. Een focus alleen op analyse, planning en beheersing werkt niet. Voor een goed resultaat is ook energie, inspiratie, commitment, scheppend vermogen en plezier nodig (Harting & Bos, 2012). Verweven door de opleiding wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor projectmatig creëren Reflecteren Kritisch kunnen reflecteren is erg belangrijk in alle fasen van innovatieontwikkeling. Niet alleen achteraf bij de evaluatie, maar ook tijdens de probleemanalyse, ontwikkeling en uitvoering is het belangrijk om van een afstand te kunnen kijken naar beoogde doelen, aanpak en resultaten. In de opleiding krijgen deelnemers veelvuldig de gelegenheid om gezamenlijk en individueel te reflecteren op hun eigen praktijk en die van andere deelnemers. 4.4 Studielast beide trajecten Hieronder wordt voor beide trajecten weergegeven wat de studielast is voor de diverse onderdelen die in beide opleidingen aan bod komen. Onderdeel Uur Totaal uren Acht scholingsbijeenkomsten 8 x 4 uur 32 Acht verwerkingsopdrachten, voorbereiding, verslaglegging 8 x 4 uur 36 Zes begeleidingsbijeenkomsten (onderzoeksbegeleiding, 6 x 2 uur 12 uur coaching, reflectie) Assessment (intake + eindgesprek + verslaglegging) Pagina 11/21 a Leraar Plus Traject: praktijkonderzoek b Onderwijskundig Meesterschap Traject: stage en implementatie 100 (a) (b) 100 (a) 100 (b) 200

12 4.5 Onderdelen Leraar Plus Traject Themabijeenkomsten Het scholingsdeel bestaat uit acht bijeenkomsten rond onderwerpen die het voortgezet onderwijs volop bezighouden: opbrengstgericht werken, hersenontwikkeling bij jongeren, scheppen van een krachtige leeromgeving, maatwerk in het onderwijs en nieuwe onderwijsconcepten op basis van digitale didactiek. De verschillende thema s worden ingeleid door inspirerende sprekers. Er is volop gelegenheid om met de overige deelnemers en binnen en buiten de eigen school de onderwerpen verder te verkennen. Via verwerkingsopdrachten gaan de deelnemers met de verschillende onderwerpen aan de slag binnen de eigen school Begeleidingsbijeenkomsten: intervisie- en werkbijeenkomsten Naast de acht bijeenkomsten staan er ook zes korte bijeenkomsten van twee uur gepland. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met intervisie of collegiale consultatie bij het werken aan onderzoek of de verwerking van een opdracht of bij het bespreken van leeropbrengsten naar aanleiding van een afgerond onderdeel. Dit onder leiding van kerndocent of begeleider onderzoek. Verder staat het de deelnemers naast de korte bijeenkomsten vrij rondom het onderzoek en bovenstaande werkbijeenkomsten in kleine groepjes bij elkaar te komen voor intervisie of andere samenwerkingsvormen. Dat is extra tijd die geïnvesteerd wordt Overzicht bijeenkomsten Datum Bijeenkomst LPT 11 september 2014 Uitgebreide kennismaking, persoonlijke effectiviteit en professionele identiteit 16 oktober 2014 Leerprocessen: overview state of the art concepten 20 november 2014 Praktijkonderzoek, professionele ontwikkeling & schoolontwikkeling 27 november 2014 Begeleidingsbijeenkomst 1: actieonderzoek 04 december 2014 Opbrengstgericht werken in de klas 15 januari 2015 Creëren van een krachtige leeromgeving I 29 januari 2015 Begeleidingsbijeenkomst 2: actieonderzoek 26 februari 2015 Creëren van een krachtige leeromgeving II 05 maart 2015 Begeleidingsbijeenkomst 3: actieonderzoek 19 maart 2015 Begeleidingsbijeenkomst 4: voortgang & intervisie Pagina 12/21 9 april 2015 Onderwijs in de 21 e eeuw: inspelen op onderwijsbehoeftes

13 Datum Bijeenkomst LPT 16 april 2015 Begeleidingsbijeenkomst 5: actieonderzoek 21 mei 2015 Onderwijs in de 21 e eeuw: nieuwe onderwijsconcepten 28 mei 2015 Begeleidingsbijeenkomst 6: actieonderzoek 11 juni 2015 Afsluitende bijeenkomst met presentatie actieonderzoek week van 29 juni 2015 Eindgesprekken met deelnemers, kerndocent, tweede beoordelaar en leidinggevende De themabijeenkomsten zijn op donderdagen van uur. De werkbijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van uur. Zowel de themabijeenkomsten als de werkbijeenkomsten vinden plaats bij KPC Groep in s-hertogenbosch Actieonderzoek In het onderzoeksdeel krijgen deelnemers onder deskundige begeleiding van ervaren onderzoekers de kans kritisch te reflecteren en antwoorden te zoeken op vragen vanuit de eigen onderwijspraktijk. Het uitgangspunt is dat het onderzoek voor de eigen school / het eigen team een praktische meerwaarde heeft. Deelnemers voeren een eigen actieonderzoek uit aan de hand van de onderzoekscyclus van Ponte (2012). Het verbeteren van het eigen handelen in de klas staat centraal, waarbij steeds de verbinding gezocht wordt met leerlingen en collega s in de school. De deelnemers krijgen individuele begeleiding tijdens het onderzoek en worden in kleine groepjes begeleid. De korte bijeenkomsten worden afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Aan de hand van de eigen ervaringen van de deelnemers worden thema s besproken als probleemanalyse, gebruik van relevante rapporten, verwerken van data. Het onderzoeksdeel wordt afgesloten met een kennisdelingsbijeenkomst. Het resultaat is dat de deelnemer ervaring heeft met het doorlopen van een praktische onderzoekscyclus en vanuit een onderzoeksmatige houding naar vraagstukken en thema s in de school kan kijken. 4.6 Onderdelen Onderwijskundig Meesterschap Traject Themabijeenkomsten Het scholingsdeel bestaat uit acht bijeenkomsten rond onderwerpen die van belang zijn voor het nemen van een voortrekkersrol op basis van onderwijskundige expertise: verandermanagement, onderwijsinnovatie, kwaliteitsverbetering, beleidscyclus, persoonlijk leiderschap en kiezen en vormgeven van leerinterventies. Pagina 13/21 De verschillende thema s worden ingeleid door inspirerende sprekers. Er is volop gelegenheid om met de overige deelnemers en binnen en buiten de eigen school de onderwerpen verder te verkennen. Via verwerkingsopdrachten gaan de deelnemers met de verschillende onderwerpen aan de slag binnen de eigen school.

14 4.6.2 Begeleidingsbijeenkomsten: intervisie- en werkbijeenkomsten Naast de acht bijeenkomsten staan er ook zes korte bijeenkomsten van twee uur gepland. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met intervisie of collegiale consultatie bij de oriëntatie of verwerking van het stageplan en het meesterstuk of met het bespreken van leeropbrengsten naar aanleiding van een afgerond onderdeel. Verder staat het de deelnemers naast de korte bijeenkomsten vrij rondom het implementatieplan of de stage bovenstaande werkbijeenkomsten in kleine groepjes bij elkaar te komen voor intervisie of andere samenwerkingsvormen. Dat is extra tijd die geïnvesteerd wordt Overzicht bijeenkomsten Datum Bijeenkomst OWK 11 september 2014 Uitgebreide kennismaking, persoonlijke effectiviteit en onderwijskundig meesterschap * Voor de LPT-ers die doorstromen naar OWK wordt een verdiepingsonderdeel aangeboden op deze onderwerpen 16 oktober 2014 Leerprocessen: overview state of the art concepten * Voor de LPT-ers die doorstromen naar OWK wordt een verdiepingsonderdeel aangeboden op deze onderwerpen 13 november 2014 Succesvol innoveren 27 november 2014 Begeleidingsbijeenkomst 1: opzetten stage 11 december 2014 De school als organisatie: beleidscyclus, PDCA, veranderen & leren 15 januari 2015 Context- probleemanalyse 29 januari 2015 Begeleidingsbijeenkomst 2: opbrengsten stage 26 februari 2015 Persoonlijk leiderschap: richting geven aan het leren van collega s 19 maart 2015 Begeleidingsbijeenkomst 3: voortgang & intervisie 09 april 2015 Lerend organiseren; vormgeven van leerinterventies 21 mei 2015 Horizontale verantwoording 11 juni 2015 Begeleidingsbijeenkomst 4: reflectie, terugblik & vooruitblik Week van 6 juli Eindgesprekken met deelnemers, kerndocent, tweede beoordelaar en leidinggevende De themabijeenkomsten zijn op donderdagen van uur. De werkbijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van uur. Zowel de themabijeenkomsten als de werkbijeenkomsten vinden plaats bij KPC Groep in s-hertogenbosch. Pagina 14/21

15 4.6.4 Vrije stage In dit deel van 40 uur gaat de deelnemer kennis opdoen over de rol die hij of zij mogelijk op LC-niveau zou kunnen of willen vervullen. Binnen of buiten de ORION-scholen wordt een rolmodel gezocht met wie de deelnemer een aantal dagdelen kan meelopen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om iemand met coördinerende taken (zorgcoördinator, coördinator internationalisering, sectievoorzitter), een opleider (vanuit de lerarenopleidingen en/of de school), een onderwijsontwikkelaar of een onderwijsinnovator. Dit stagedeel wordt afgerond met een reflectie van de deelnemer op de competenties die een dergelijke rol vraagt en de mate waarin hij of zij zelf al over deze competenties denkt te beschikken Implementatieplan Dit onderdeel van 60 uur vindt plaats in het tweede deel van het traject. Deelnemers bepalen in overleg met het team en de leidinggevende van de eigen school een onderwijskundig thema. Het thema dat is gekozen dient op korte termijn verbeterd te worden en dient geëvalueerd te worden. Deelnemers schrijven een implementatieplan of een verbetervoorstel en maken daarbij op integrale wijze gebruik van de inhouden uit de themabijeenkomsten. Het plan of voorstel toont aan dat de deelnemers de vaardigheden die horen bij de leerlijn Systematisch innoveren in redelijke mate beheersen en toont aan, vanuit de reflectie op hun aanpak, dat ze potentieel hebben om deze vaardigheden verder uit te bouwen in de nabije toekomst. Pagina 15/21

16 5 BEGELEIDING EN BEOORDELING 5.1 Begeleiding Aanspreekpunt voor de deelnemers aan het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject is de kerndocent van KPC Groep. De kerndocent is bij alle scholingsbijeenkomsten aanwezig en is verantwoordelijk voor bewaking van de leerlijnen, voor de relatie tussen de theorie en de vertaling naar de eigen praktijk, voor een deel van de supervisie en intervisie en tussentijdse mondelinge evaluatie met de deelnemers. Daarnaast heeft de kerndocent de taak om het leerklimaat binnen de groep te optimaliseren, zodat er een learning community ontstaat. De kerndocent fungeert ook als aanspreekpunt voor de deelnemers buiten de bijeenkomsten om. De begeleiding van het onderzoek is in handen van verschillende onderzoeksmedewerkers van KPC Groep. De begeleiding van de stage en het implementatieplan is in handen van beide kerndocenten. 5.2 Rol direct leidinggevende Gedurende het traject heeft de direct leidinggevende binnen de school een belangrijke rol. Hij of zij houdt de vinger aan de pols ten aanzien van de voortgang van het traject en de ontwikkeling van de deelnemer en wordt door de deelnemer actief betrokken bij inhoudelijke keuzes. Bij eventuele problemen is de direct leidinggevende het eerste aanspreekpunt voor de kerndocent van KPC Groep. 5.3 Beoordeling Gedurende het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject houden deelnemers een portfolio bij. Daarin worden reflecties, uitwerkingen van opdrachten en stageen implementatieplan of onderzoeksverslag opgenomen. Op basis van het portfolio schrijft de deelnemer een integraal eindverslag dat de basis vormt voor het eindgesprek (zie ook het stroomschema in paragraaf 5.3.6) Scholing Beide trajecten De deelnemers vullen hun portfolio tijdens het scholingsdeel met een reflectie op de uitwerking van de opdrachten en de leerervaringen. Aanwezigheid tijdens de scholingsbijeenkomsten is verplicht Onderzoek Leraar Plus Traject De deelnemers schrijven en presenteren het onderzoek en maken een samenvatting. Tevens schrijven zij een reflectie die deel uitmaakt van het portfolio. De onderzoeksopdracht wordt door de onderzoeksbegeleider beoordeeld Stage Onderwijskundig Meesterschap Traject De vrije stage vraagt een reflectie op de competenties die nodig zijn voor een specifieke rol in de schoolorganisatie en de mate waarin de deelnemer over die competenties beschikt / wat zijn of haar leerpunten zijn. De stage wordt beoordeeld door de kerndocenten. Pagina 16/21

17 5.3.4 Implementatieplan Onderwijskundig Meesterschap Traject Kern van het plan is dat deelnemers aantonen dat ze onderdelen uit de leerlijn Systematisch innoveren beheersen en kunnen toepassen in een verbeterplan of een implementatieplan. Het implementatieplan wordt beoordeeld door de kerndocenten Portfolio beide trajecten Het portfolio bevat onderdelen uit beide opleidingen. Het portfolio bevat opbrengsten en reflecties op de professionele ontwikkeling die de docenten, tijdens het gedane traject, hebben opgedaan. De beoordelingscriteria worden gekoppeld aan de professionele LC-standaard van ORION. De deelnemers beschrijven in een essay van maximaal drie A4-tjes wat voor onderwijsprofessional zij zijn en welke ontwikkelpunten zij zien voor zichzelf Slotpresentatie Aan het eind van het traject presenteren deelnemers de resultaten van hun onderzoek of het implementatieplan aan geïnteresseerden uit de eigen school. Op de volgende pagina is het stroomschema weergegeven. Pagina 17/21

18 Stroomschema: ontwikkelingsplan, kenmerkende situaties en integrale eindbeoordeling A Wie ben ik als onderwijsprofessional? B Wat wil ik als onderwijsprofessional ontwikkelen? Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe? (Reflectie op geboden kaders persoonlijke effectiviteit en professionaliteit in relatie tot overzicht naar aanleiding van de intake) C Specificatie in kenmerkende beroepssituaties. Verkennen en vaststellen beginsituatie kenmerkende situatie bij aanvang specifieke leeractiviteit zoals stage en praktijkonderzoek Beschrijving situatie, rol, taak en context. Bij beschrijving beroepssituatie gaat het om standaarden benoemen zodat wenselijke uitkomsten beschreven kunnen worden. D Plan van aanpak formuleren ten aanzien van beroepssituatie (bijvoorbeeld effectief omgaan met verschillen in de klas, uitkomsten van praktijkonderzoek geschikt maken voor team of schoolontwikkeling) Welke competenties zijn daarbij nodig? Welke activiteiten ga ik ondernemen? (onder andere vanuit het aangeboden traject) Hoe ziet de planning en evaluatie van mijn ontwikkelingsplan eruit? E Opdoen van leerervaringen: literatuur lezen, collegiale consultatie, experimenteren, onderzoeken, schaduwen van een rolmodel en spontane niet geplande leeractiviteiten. F Verzilveren van de leeropbrengsten Herschrijven van de beroepssituatie en verwijzen naar leeractiviteiten die hebben bijgedragen aan het leren in het portfolio of andere bronnen. Eventueel bijstellen: Wie ben ik als professional en wat wil ik ontwikkelen als professional?. Eindgesprek met kerndocent en tweede beoordelaar en de personeelsverantwoordelijke als toehoorder over bovenstaande onderdelen en toepassing aan de hand van een kritische beroepssituatie. Pagina 18/21

19 6 AANMELDING, SELECTIE EN INTAKE OF ASSESSMENT Deelnemers voor beide trajecten worden aangemeld door de school. Er zijn geen specifieke toelatingseisen voor deelname aan het Leraar Plus Traject, behalve dan dat de intrinsieke motivatie van de deelnemer ruim voldoende moet zijn. Deze wordt besproken tijdens de intake waarna definitieve plaatsing plaatsvindt. Voor het Onderwijskundig Meesterschap Traject vindt definitieve toelating plaats na een ontwikkelassessment dat speciaal voor dit traject is samengesteld door ORION en KPC Groep in samenspraak met het assessmentbureau Interselect. Doel van het assessment is om in kaart te brengen waar sterke kanten van de deelnemers zitten en waar ontwikkelpunten, afgemeten aan tien competenties die van belang zijn voor een LC-functie. Deze competenties zijn afgeleid van de ORION-visie op professionaliteit (zie de ORION Toolkit Professionaliteit, die in het bezit is van alle ORION-scholen). Het assessment is uitdrukkelijk bedoeld als instrument om de ontwikkelvraag in beeld te brengen, niet als beoordelingsinstrument. Mocht de uitkomst van het assessment zijn dat het Onderwijskundig Meesterschap Traject op geen enkele manier aansluit bij de ontwikkelvragen/mogelijkheden van de kandidaat, dan kan het zijn dat KPC Groep een advies geeft om niet aan de opleiding te beginnen. In dat geval vindt er uiteraard ook een gesprek plaats met de leidinggevende. Het assessment voor het Onderwijskundig Meesterschap Traject bestaat uit: een persoonlijkheidsvragenlijst, in te vullen door de deelnemer zelf (rond de 150 vragen; tijdsinvestering ongeveer een half uur); 360 -feedback: vragenlijsten over competenties en bijbehorend gedrag, in te vullen door vijf collega s (onder wie in elk geval de direct leidinggevende). De deelnemer kiest zelf de overige vier collega s en benadert hen met het verzoek hieraan mee te werken. (50 meerkeuzevragen en drie open vragen, tijdsinvestering 20 minuten tot een half uur). De vragenlijsten worden per mail naar de deelnemers verzonden. De deelnemers verzenden vervolgens zelf de rapportages aan de kerndocent van KPC Groep, met wie zij korte tijd later een gesprek hebben. Pagina 19/21

20 7 ORGANISATIE EN RANDVOORWAARDEN 7.1 Locatie en tijdsduur scholing De scholingsbijeenkomsten zijn op donderdagen van uur bij KPC Groep in s-hertogenbosch. Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. 7.2 Kosten De school betaalt alle kosten en zorgt voor roosterfaciliteiten. De benodigde 200 uur is een eigen investering van de deelnemers. 7.3 Stage Bij het bepalen van een geschikte omgeving voor de stage worden de deelnemers op weg geholpen door de kerndocent. Bij het zoeken naar een stageplaats in het kader van de vrije stage kan de ORION-projectleider een bemiddelende rol spelen. Dit is altijd het geval wanneer het gaat om een stageplaats bij een collega-orion-school. De projectleider heeft, op basis van informatie vanuit de scholen, zicht op de sterke kanten en stagemogelijkheden die de verschillende ORION-scholen te bieden hebben. Het benaderen van de schoolleiding voor een vrije stage gebeurt in eerste instantie door de projectleider; voor de contacten die daarop volgen, ligt het initiatief bij de deelnemer. 7.4 Tijdsinvestering De ervaring leert dat deelnemers rekening moeten houden met het feit dat dit interessante leertraject naast de huidige taakbelasting komt. Dat betekent dat zij gedurende het leertraject méér belast zullen zijn, ook in de privésituatie. Pagina 20/21

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Type activiteiten Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar:

Type activiteiten Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar: Registerleraar.nl. Activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar; relevantie, aantoonbaarheid en waardering (Bijlage bij het Voorlopige Reglement Registerleraar versie 2.0)

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Stilstaan bij de start

Stilstaan bij de start Wat hebben startende leraren nodig om zich in de eerste jaren van hun beroepspraktijk te ontwikkelen tot stevige professionals? Voorlopige opbrengst literatuuronderzoek in het kader van het R&D-project

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

OVER LEIDERS, PROFESSIONALS EN GRENZEN

OVER LEIDERS, PROFESSIONALS EN GRENZEN OVER LEIDERS, PROFESSIONALS EN GRENZEN ECBO, 27 November 2014 Marco Snoek INHOUD Beelden over leiderschap Flipping the system Leiderschap en professionele ruimte Theory of improvement Transfer of learning

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering

Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Netwerkdag kwaliteitsmedewerkers 4 november 2014 Jouw partner in de school Onderwerpen voor vandaag Kader: leren van leraren Peer review (wat en hoe)

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie. Doelgroep

Onderwijsinnovatie. Doelgroep Onderwijsinnovatie Cursus voor schoolleiders en meerscholendirecteuren die op strategisch niveau leiding geven aan onderwijsinnovatie. Daarbij is het van belang om actuele ontwikkelingen te volgen en nieuwe

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Programma Train de Trainer Continuous Improvement

Programma Train de Trainer Continuous Improvement Programma Train de Trainer Continuous Improvement 1. Doelgroep Het programma is bedoeld voor directeuren, MT-leden en Interne Begeleiders, die al kennis hebben gemaakt door middel van een masterclass met

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 Opzet workshop Wie zijn wij, jullie? Informatie over TOPClass gedragsspecialist Voorbeeld programma, samenwerking Stelling Vragen Opvallende leerlingen Waarom TOPClass

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie