Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009"

Transcriptie

1 Participatie en communicatie: De stand van zaken per december Inleiding Burgerparticipatie is een speerpunt van dit college. De afgelopen jaren is daar stevig op ingezet en er zijn goede stappen gemaakt. Instrumenten zijn ontwikkeld en we evalueren sinds 2008 bijeenkomsten in het kader van de participatie wordt het eerste volle jaar waarover we gegevens over participatiebijeenkomsten paraat hebben. Naast bewonersbijeenkomsten zijn er ook andere participatievormen, zoals de buurtbonnen. In september 2009 is hier een landelijke evaluatie van geweest en deze zijn daarom hier niet door ons geëvalueerd. In november 2008 heeft het college de evaluatie vastgesteld van de werking van de participatiewijzer van de gemeente Hengelo. Deze evaluatie is in december 2008 in de commissie bestuur besproken. Nu een jaar verder wordt de stand van zaken opnieuw opgemaakt. Wat is er in 2009 opgepakt van de genoemde verbeterpunten, en wat pakken we in 2010 verder op? In deze korte rapportage gaan we in op de resultaten van bewonersbijeenkomsten in Deze informatie komt uit de evaluatie die we na afloop van bijeenkomsten houden, zowel door organisatoren als door bezoekers. We geven daarvan de beschikbare resultaten over 2009 weer. Ook gaan we in op ondernomen acties om de werkwijze rond participatie te verbeteren. Tot slot geven we aan welke verbeterpunten in 2010 in de planning staan. 2. Resultaten bewonersbijeenkomsten Analyse van de resultaten in het perspectief van het participatiebeleid Uit de onderstaande cijfers komt een aantal trends naar voren. Hoe verhouden deze trends zich tot de doelen van het participatiebeleid? Eén van de belangrijkste trends is de blijvende discrepantie tussen de verwachtingen van de bezoekers en de gekozen inzet bij het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Deze discrepantie lijkt nog verstrekt te zijn door een verschuiving in de aard van de bijeenkomsten (minder inloopbijeenkomsten). Ook al communiceert de organisator heel duidelijk het karakter van de bijeenkomst, dan nog willen bewoners meer dan alleen geïnformeerd worden. Het antwoord lijkt niet alleen maar te kunnen bestaan uit het nog beter uitleggen van de bedoeling van een bijeenkomst. Organisatoren zullen ook ruimte moeten creëren voor meedenksignalen van de bezoekers. Een tweede trend is van organisatorische aard: de afstemming om alle relevante bijeenkomsten tijdig in beeld te krijgen is nog niet optimaal. Duidelijk is dat de nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpt in het meten van de waardering door bezoekers. 2.2 Medewerking aan evaluatie De respons onder de bewoners is sinds de nieuwe werkwijze met de visitekaartjes beduidend verbeterd. Van de 193 bezoekers die benaderd zijn om een enquête in te vullen, hebben 116 bezoekers dit daadwerkelijk gedaan, een respons van 60 procent. Organisatoren hebben zelf in bijeenkomsten geëvalueerd. Een serie kleinschalige bijeenkomsten is niet geëvalueerd. Ook is de evaluatie nog geen verplichting in ons beleid. Hier gaan we verandering in brengen. In 2010 worden de evaluaties verplicht 2.3 Maandoverzicht 2009 In 2009 zijn 83 participatiebijeenkomsten georganiseerd. Hiervan betrof het 46 keer een bewonersbijeenkomst (omdat niet alle bijeenkomsten door de organisatoren zijn geëvalueerd zijn niet alle bezoekersaantallen bekend). Opvallend is dat in het eerste half jaar van 2009 meer dan tweederde van het aantal participatiebijeenkomsten heeft plaats gevonden. Het aantal bewonersbijeenkomsten was in 2009 iets hoger dan in 2008 (46 tegenover 43 bijeenkomsten). In 2009 lag het aantal bezoekers bij deze bewonersbijeenkomsten duidelijk lager. (771 tegenover meer dan 2800). Een verklaring hiervoor is dat het karakter van de bijeenkomsten in 2009 Pagina 1 van

2 duidelijk minder grootschalig was dan in Denk bijvoorbeeld aan de grote opkomst bij het Binnenstadsdebat in Betrek de Hengeloër bij planvorming- en uitvoering Er zijn verschillende redenen om een bijeenkomst te organiseren. Meer nog dan in 2008 is het betrekken van bewoners bij planvorming en uitvoering dé reden om een bewonersbijeenkomst te organiseren (92%). 15% van de bewonersbijeenkomsten werden georganiseerd omdat in een eerdere fase terugkoppeling was toegezegd (figuur 1). De helft van de bewonersbijeenkomsten is opgebouwd uit verschillende onderdelen, de andere helft van de bewonersbijeenkomsten bestaat slechts uit één onderdeel. Vijf op de tien bijeenkomsten bevat een plenaire presentatie, veelal als één van meerdere onderdelen. Bij de helft van de bijeenkomsten was er sprake van één op één contact met bewoners en bij vier op de tien bijeenkomsten werd een discussie gevoerd. Bij bijna een kwart van de bijeenkomsten ging men in werkgroepen uiteen (figuur 2). Figuur 1: Reden voor bijeenkomst 2008, 2009(%) % B&W besluit Onderdeel van formeel inspraaktraject / juridische procedure Toezegging / terugkoppeling Bewoners betrekken bij planvorming/- uitvoering Anders 2.5 Bewoners worden vooral geïnformeerd De mate waarin bewoners betrokken worden beperkt zich, net als in 2008 voornamelijk tot de eerste twee treden van de participatieladder. Bewoners werden tijdens de bijeenkomsten voornamelijk door de gemeente geïnformeerd (62%). Bij vier op de tien bijeenkomsten werden de bewoners geraadpleegd Uit een nadere analyse van het soort bijeenkomsten blijkt ook een opvallend verschil tussen 2008 en In 2009 zijn in meerderheid informatiebijeenkomsten belegd, terwijl in 2008 het accent ook gelegen heeft op inloopbijeenkomsten. De succesvolle formule van de buurtbonnen kent een aantal projecten waarbij bewoners op de hogere treden deelnemen. Zo is er sprake van adviseren (trede 3) en zelfs ook co-produceren (trede 4). Uit landelijke evaluatie van september 2009 blijkt dat in Hengelo veruit de meeste initiatieven zijn ingediend (340). Hengelo viel op door een snelle afhandeling van de initiatieven. De inzet van een helpdesk voor hulp bij aanvragen werd bestempeld als een goede creatieve oplossing om de toegankelijkheid te vergroten. Tot slot was opvallend dat er veel mensen initiatieven indienden, die bij de gemeente nog niet bekend waren als actieve bewoners. Er werden dus nieuwe groepen bereikt! 2.6 De organisator aan het woord De organisatoren zijn net als in 2008 tevreden over het verloop van de bijeenkomsten. Over de gehele bijeenkomst is 93 procent van de organisatoren tevreden tot zeer tevreden. Men is iets kritischer over de eigen rol als organisator, maar nog altijd is 87 procent (zeer) tevreden over de invulling van zijn of haar rol (tabel 2). Pagina 2 van

3 Opvallend is de achterblijvende waardering bij de organisatoren voor de verdeling van de bezoekers naar achtergrond. We misten jongeren en allochtonen. we hadden ook graag meer mensen van middelbare leeftijd gehad. Daarnaast lijken niet alle onderwerpen geschikt om een bewonersbijeenkomst voor te organiseren. Als je bewoners wilt informeren, maar de opkomst is laag, dan is het doel niet bereikt. Dit is bijvoorbeeld aangegeven bij de bijeenkomst over het baggeren van de havens. De trend die in 2008 al zichtbaar was in de verbetering van de postbezorging zet zich in 2009 sterk door. In de eerste helft van 2009 is 93 procent van de organisatoren tevreden tot zeer tevreden over de postbezorging. Tachtig procent van de organisatoren is tevreden over de locatie, wat minder dan in Niemand was echt ontevreden over de locaties, de burgerzaal in het Stadhuis werd echter net iets minder goed gewaardeerd. 2.7 Bewoners ook tevreden over organisatie De bezoekers zijn tevreden over de organisatorische aspecten van de bijeenkomsten. Steeds zijn ongeveer negen van de tien bezoekers tevreden over de uitnodiging, de ontvangst, het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst. De bezoekers zijn wat minder tevreden over het programma van de bijeenkomst dan de organisatoren zelf. Zeven op de tien geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het programma. 2.8 Bewoners willen ook hun mening geven en ideeën ventileren Bewoners bezoeken voornamelijk een bijeenkomst uit betrokkenheid bij de eigen buurt (75%). We hebben gezien dat meer dan de helft van de bijeenkomsten alleen gericht is op het informeren van bewoners. Tweederde van de bewoners komt ook daadwerkelijk om informatie van de gemeente te ontvangen. Bijna 60 procent komt echter ook naar een bijeenkomst om ideeën te ventileren en hun mening te geven. Dit brengt een bepaalde spanning met zich mee. 2.9 Verwachtingen blijven achter Net als in (de tweede helft van) 2008 geven bijna alle organisatoren (92%) aan dat de status van de bijeenkomst heel duidelijk is gecommuniceerd naar de bewoners. 60 procent van de bezoekers geeft aan dat duidelijk was wat er van hen werd verwacht. Deze discrepantie is, net als vorig jaar, ook zichtbaar in het verschil van mening over het succes van de bijeenkomst. Zowel de organisatoren als de bezoekers beoordelen het succes van de bijeenkomsten kritischer dan in procent van de organisatoren vonden de bijeenkomst succesvol, terwijl van de bezoekers slechts 44 procent dit vond. Uit een nadere analyse van de antwoorden blijkt dat de scores van een drietal bijeenkomsten het verschil met 2008 nader verklaren. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom bezoekers een bijeenkomst als niet-succesvol ervaren, zijn in bijlage 2 de toelichtingen opgenomen die de ontevreden bezoekers hebben achtergelaten. Uit veel van deze reacties blijkt dat bewoners graag meer invloed zouden hebben dan mogelijk was. Omdat er in 2009 een verschuiving heeft plaatsgevonden naar informatiebijeenkomsten, waarbij er geen beïnvloedingsruimte voor bewoners is, kan dit de ontevredenheid onder bewoners hebben versterkt. Daarnaast waren veel bezoekers ontevreden omdat vragen onbeantwoord bleven en er open einden bleven bestaan. Omdat de beoordeling van de bijeenkomsten van veel factoren afhankelijk is, kan (nog) niet worden bepaald welke typen bijeenkomsten goed scoren en welke factoren een rol spelen bij een positieve dan wel negatieve beoordeling. Hiervoor is het noodzakelijk om het aantal bijeenkomsten dat geëvalueerd wordt verder te verhogen. Pagina 3 van

4 3. Wat hebben we tot nu toe gedaan De vorige paragraaf ging in op de resultaten uit de evaluaties. Hieronder geven we aan wat we in 2009 hebben gedaan om participatie in Hengelo te verbeteren. Eind december 2008 zijn 15 punten benoemd. Deze zijn onderverdeeld naar 1. succesfactoren met betrekking tot houding en gedrag 2. verbeterpunten in de organisatie 3. praktische aanbevelingen. Daarvan zijn er een aantal opgepakt in De andere punten staan in de sectorjaarplannen voor I. Succesfactoren met betrekking tot houding en gedrag: Investeer in het voortraject 2 verplaats je in de burger 3 Hoe hoger de trede op de Participatieladder, hoe groter de verantwoordelijkheid van de betrokken burgers 4 Cultuur: gaan voor een kan wel -instelling II. Organisatorische verbeterpunten We moeten meer als Eén gemeente optreden 6 Mandaten moeten helder zijn (deel opgenomen in interne cursus PMW) 7 Vaardigheden van de betrokken medewerkers zijn van groot belang 8 Maak bij ieder project een omgevingsanalyse III. Praktische aanbevelingen Investeer in opleidingen (intern: PMW/ Extern factor C) 10 Nieuwe werkwijze evaluatie bewonersbijeenkomsten 11 In het algemeen ook actiever communiceren en rapporteren over participatietrajecten 12 Meer experimenteren met vernieuwende communicatie- / participatiemethoden (deelname proeftuinen in actie met burgers/ buurtbonnen) In de planning voor 2010 staan: I Houding en gedrag 1 De gemeentelijke organisatie moet van vakmanschap naar dienstbaar professionalisme. II Organisatorische aspecten 2 Kaders waar mogelijk verruimen 3 Mandaten moeten helder zijn (moet verder vorm krijgen in training burgerparticipatie) III Praktische aanbevelingen 4 Investeer in opleidingen 5 Explicieter communiceren wat we met inbreng van bewoners doen De aanbevelingen die een andere houding vragen, spreiden zich over meerdere jaren uit. 3.1 Gemeentebrede acties De verbeterpunten voor participatie raakten in een aantal gevallen meerdere afdelingen/ sectoren. Hiervoor hebben we gemeentebrede activiteiten georganiseerd, te weten een interne cursus Projectmatig werken, een bijeenkomst met projectleiders/ communicatieadviseurs en stadsdeelregisseurs (de zgn houtmaatsessie), factor C en zijn we bezig met het opzetten van een interne training burgerparticipatie: hoe doen we dat in Hengelo. Deze lichten we hieronder kort toe. a. Houtmaatsessie In mei 2009 zijn projectleiders, stadsdeelregisseurs en communicatieadviseurs bij elkaar gekomen om afstemming te zoeken in participatie en communicatie bij projectmatig werken/ beleidsprocessen. De driehoek van stadsdeelregisseur, projectleider communicatieadviseur heeft een belangrijke rol in het goed vormgeven en laten verlopen van de participatie en communicatie in een project. Wat nog te weinig gebeurt is dat we participatie en communicatie vroegtijdig Pagina 4 van

5 toepassen in het maken van nieuw beleid (het beleidsproces). Dit is een stap die nog gemaakt moet worden. Deze bijeenkomst ging om informatie delen. Vanuit projecten en subsidies werd verteld over de cursus PMW die de afdeling heeft opgezet. De afdeling communicatie vertelde over factor C. Factor C gaat over het bewust maken van mogelijkheden. verder kijken dan de vaste contacten steeds bij project/beleid afvragen wie betrokken is nut van buiten naar binnen werken Inventariseer en analyseer betrokken partijen en bepaal rol van partijen Per keer beste werkwijze bepalen. Wat is je doel, hoe kom je daar, welke actoren nodig, in welke rol? Meer praktisch gaat het dan over het aanreiken van instrumenten als analyse actoren en krachtenveld, boodschap als rode draad communicatie faciliteren van sessies binnen/buiten de organisatie formuleer kernboodschappen kies de middelen Na afloop van de houtmaatsessie konden duidelijke conclusies getrokken worden. Een aantal lag in lijn met de evaluatie van december. Hieronder worden ze puntsgewijs opgesomd: +/+ (gaat goed) - werkwijze in PMW: Project Start-Up (PSU) - onderling contact tussen/binnen disciplines - ontwikkelde tools - er wordt meer geëvalueerd - er wordt meer gewerkt met omgevingsanalyses - bewustzijn van belang partcipatie en communicatie - bekendheid met tredes participatieladder -/- (te verbeteren) - wat is eigenlijk particiaptie en communicatie? (bewustwording in eigen organisatie) - follow-up van de evaluaties - van elkaar (blijven) leren - omgaan met moeilijk bereikbare groepen - verbinding met/tussen raad, college en pers - wijk vs. stad - tijdige terugkoppeling naar bewoners - duidelijkheid over rol/inbreng afd. Communicatie - inschatting zwaarte bewonersbijeenkomsten - verwachtingenmanagement: omgaan met verwachtingen van bewoners - samenwerking met pers - inzet eigen en nieuwe media - creativiteit (blijven) inzetten - participatie en communicatie borgen in processen b. Cursus Projectmatig werken De Training projectmatig werken maakt deel uit van de professionalisering van projectmatig werken in onze gemeente. Vanuit het Kenniscentrum Projecten & Subsidies wordt de Training projectmatig werken verzorgd door projectleiders. In 2009 heeft deze tweedaagse training al vijf keer plaatsgevonden. In de training wordt ingegaan op de binnen de gemeente afgesproken methode van projectmatig werken. Aan de hand van eigen voorbeelden/projecten: lichten de trainers toe wanneer een opdracht als project moet worden opgepakt; reiken ze handvatten aan om een project op een praktische manier te faseren; wordt besproken hoe besluiten genomen kunnen worden en hoe het werk in een project kan worden beheerst. Pagina 5 van

6 Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende rollen in een project (opdrachtgever/ projectleider/ projectmedewerker/ lijnmanager) en de wijze waarop het werk in een project zich verhoudt tot het reguliere werk in de lijnorganisatie. In de Training projectmatig werken besteden de trainers aandacht aan de voorbereiding van participatie en communicatie bij de opzet van projecten. Instrumenten als de omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse worden besproken om in beeld te krijgen wie de stakeholders zijn binnen een project en op welke wijze zij betrokken kunnen/ moeten worden. Ook geven de trainers aandacht aan de participatieladder en wijzen ze op de verschillende instrumenten die beschikbaar zijn als ondersteuning bij het organiseren van participatietrajecten. c. Training burgerparticipatie We zijn begonnen met de insteek voor een training Burgerparticipatie hoe doen we dat in Hengelo. Er is tijdens dit proces geconstateerd dat er ook (nog steeds) behoefte is aan het kweken van besef voor het waarom van participatie. Waar de hoe-cursus vooral gericht is op projectleiders en beleidsmedewerkers is de waarom-cursus zowel voor deze doelgroep als zeker ook voor leidinggevenden. Dit betekent dat we eigenlijk meerdere modules moeten hebben die we al naar gelang de doelgroep uit de kast kunnen pakken. Deze training was oorspronkelijk bedoeld voor de 3 e periode van 2009., maar heeft vertraging opgelopen. De opzet en inhoud van de training moet nog worden getest, voordat deze gemeentebreed wordt ingezet. Pagina 6 van

7 4. Overige onderzoeken In 2009 zijn ook diverse onafhankelijk onderzoeken uitgevoerd naar participatie die onze bevindingen van december 2008 onderschrijven. Dat sterkt ons in de gedachte dat we op de goede weg zijn. De onderzoeken: - Troelstrastraat (door I&O) - Nationale Ombudsman - Rekenkameronderzoek 4.1 Onderzoek Troelstrastraat Er is veel commotie geweest over de werkzaamheden rond de Troelstrastraat. Als gemeente willen we daar van leren. Wat ging er mis en welke punten kunnen we verbeteren om het in de toekomst beter te doen. Daarom is dit project uitgebreid onderzocht door I&O research. In het kort de bevindingen uit het onderzoek: In dit onderzoek is gekeken naar de tijdigheid, of er duidelijke randvoorwaarden zijn, openheid (zowel van gemeentekant als van participanten), en de interactie (communicatie is meerzijdig en moet zich herhalen). Met name de tijdigheid scoort goed. De overige onderdelen zijn voor verbetering vatbaar. Kijken we naar de beoordeling van het eindresultaat door de verschillende groepen dan zien we het volgende beeld: Professionals: tevreden met eindresultaat (uiterlijk, doorstroming, veiligheid) Aanwonenden en ondernemers: op punten minder tevreden (verkeersveiligheid, uitvoeringsdetails, men mist afsluitende bijeenkomst). Tevreden over inrichting en uitstraling. En last but not least, afgenomen wateroverlast! Weggebruikers: tevreden over toegenomen verkeersveiligheid, de inrichting en de uitstraling. De lessen uit dit onderzoek komen grotendeels overeen met de door de gemeente zelf benoemde verbeterpunten: Bepaal zoveel mogelijk vooraf waar inbreng van participanten nodig is. Maak een participatieplan Besteedt intern meer aandacht aan het participatiebeleid Communiceren kader en reikwijdte participatie beter en vaker. Verwachtingenmanagement! Betrek naast aanwonenden en ondernemers ook weggebruikers bij toekomstige infraprojecten Na afronding afsluitende bijeenkomst met klankbordgroep voor restproblemen/nazorg/after sales Versnel terugkoppeling bewonersavonden (maak meer gebruik van ) 4.2 Landelijk onderzoek Ombudsman (zie ook meegestuurde bijlage) In september 2009 is een landelijk onderzoek van de nationale Ombudsman verschenen. De ervaring van de burger staat in dit onderzoek centraal. Bekeken is wat vanuit het perspectief van de burger de meest kwetsbare punten in participatieprocessen zijn. Hoe ervaart de burger de manier waarop hij betrokken wordt bij het gemeentelijke beleid en wat is er nodig om de burgerparticipatie in de beleving van de burger rechtvaardig te laten verlopen? De kritiekpunten die de Ombudsman constateert komen in grote mate overeen met de eerder door Hengelo benoemde verbeterpunten op het gebied van participatie. Wij betrekken het onderzoek en de aanbevelingen van de Ombudsman bij de verdere uitvoering van participatie in de gemeente Hengelo. 4.3 Rekenkameronderzoek In 2008 is de Rekenkamer een onderzoek gestart naar de participatie in Hengelo. Dit onderzoek is eind 2009 aan het college aangeboden. Ook dit onderzoek onderschrijft grotendeels de bevindingen uit de evaluatie van december Een groot deel van de aanbevelingen is dan ook al in 2009 door het college opgepakt. Pagina 7 van

8 5. Activiteiten vanaf 2010 De resultaten op het gebied van participatie over 2009 zijn overwegend positief. De externe onderzoeken onderschrijven onze conclusies en laten zien dat we op de goede weg zijn met participatie. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk zaken moeten verbeteren! Eerder is aangegeven welke acties in 2009 al zijn opgepakt. Uitvoering hiervan loopt door in Het is een proces dat continue aandacht nodig heeft. Voor 2010 staan ook enkele acties open die nieuw moeten worden opgepakt naar aanleiding van de evaluatie uit Daar gaan we mee door. Daarnaast is er reden om op basis van de gegevens uit voorliggende rapportage enkele aanvullende maatregelen te nemen om participatie nog beter te laten verlopen. 5.1 Te starten in 2010 I Houding en gedrag 1 De gemeentelijke organisatie moet van vakmanschap naar dienstbaar professionalisme. Technisch de beste oplossing hoeft niet altijd de oplossing te zijn waarover de burgers het meest tevreden zijn. Denk aan de balans tussen ontwerpen en ontwikkelen! Dit moet vorm krijgen in de training: burgerparticipatie hoe doe je dat? Met als onderdelen: onderhandelen en omgaan met weerstand. Opnemen in Strategisch Opleidingsplan (SOP). II Organisatorische aspecten 2 Kaders waar mogelijk verruimen 3 Mandaten moeten helder zijn (moet verder vorm krijgen in training burgerparticipatie) III Praktische aanbevelingen 4 Investeer in opleidingen 5 Explicieter communiceren wat we met inbreng van bewoners doen 5.2 Aanvullende maatregelen a. Aandacht voor het leiden van een bewonersbijeenkomst. Gebruik maken van de lijst met mogelijke voorzitters voor een bijeenkomst. b. Evaluatie verplichten De mogelijkheid tot evalueren is te vrijblijvend voor organisatoren. Tevens wordt de evaluatie in 2010 actiever teruggekoppeld om het leereffect te vergroten. c. Aandacht voor participatie bij Opdrachtgevers. De opleiding was tot nu toe vooral gericht op medewerkers in de rol van projectleider/ beleidsmedewerker. We richten de aandacht nu ook specifieker op de rol van opdrachtgevers van projecten. Pagina 8 van

9 Bijlage: Opmerkingen van bewoners die de bijeenkomst niet of beperkt succesvol vonden het plan was niet compleet. Hierdoor konden er geen volledige antwoorden worden gegeven!! Dit had nu net iedereen zo hard nodig na zo'n lange bouwperiode al weer!! "niet door de ambtenaren, maar samenspel van lang opgekropt ergenis." We weten niet wat verder met de plannen gebeurt. We kregen informatie. De mening van de buurt is niet samengevat enkele dagen na de bijeenkomst. Ik heb behoefte aan een argumentenlijsten en eventueel gradering naar belang. Achteraf merk ik dat ik sterk voor behoud van het karakter van de Enschedeseweg ben en eenvoudige oplossingen. Hiervan werd ik me na enkele dagen pas bewust. volgens ons zijn de plannen al klaar en kan er niks meer gewijzigd worden. Dat was de indruk. Uiteindelijk zal het budget wel beslissen wat er gaat gebeuren Twijfel over resultaat inbreng bewoners. Helaas weinig betrokkenheid Gemeenteraadsleden voor deze wijk-contactbijeenkomsten" teveel open einden Omdat veel vragen niet beantwoordt worden Omdat je onvoldoende duidelijkheid krijgt zoals hiervoor ook al beschreven. Omdat er geen zinvolle alternatieven uit de bewonersgroep werden aangedragen "Omdat de mijnheer die de leiding had,niet van vragen uit het publiek hield z.g. geen tijd, en als we al een vraag konden stellen meteen interrumpeerde. Zelfs de persoon van de stadswacht die uitleg wilde geven,werd in de redegevallen." omdat de inbreng van de bewoners niets meer zal veranderen. Omdat achteraf de besproken zaken zijn terug gedraaid??? Omdat (net als eerder) de indruk gewekt is/werd dat bewoners mee mochten denken, maar dat het uiteindelijk erop neerkwam dat alles afhing van de vraag of er budget zou komen. M.i. moet er eerst een budget worden vastgesteld/goedgekeurd alvorens bewoners wordt gevraagd mee te denken (dus verkeerde volgorde) niet succesvol omdat de ambtenaren het door hen voorgestelde plan doordrukken ten koste van de bewoners in de straat, alle inbreng van de bewoners daar wordt en is niets meegedaan. na hier 2 avonden aan gespendeerd te hebben bleek aan het eind van deze avond dat het geheel nog afgeblazen kon worden als er geen budget beschikbaar gesteld zou worden door de raad - eigenlijk met een kater naar huis met alleen ideeën, wordt niet direct succesvol Men beloofd gauw te veel. Indien de gemeente oordeelt over overlast op basis van een eigen zeer summier/ onvolledig onderzoek moet/kan ik vaststellen dat de bewoners niet serieus genomen worden. Ik wil bij deze dan ook verwijzen naar de keiharde feiten waarover ik de wijkagent heb geïnformeerd. Indien u echter niet de moeite wilt nemen om van deze feiten kennis te nemen bent u, helaas voor alle bewoners niet in staat een juiste beoordeling te maken als het gaat om overlast in en om citadel. Ik was wat aan de late kant, maar veel bezoekers (bewoners) heb ik er niet gezien. Voor mij was het dus zinvol, maar ik denk niet dat de informatie bij al de omwonenden is terecht gekomen (maar goed die hebben er dan zelf voor gekozen om niet te komen). Ik denk dat zo'n bijeenkomst anders georganiseerd moet worden om succesvol te zijn" Gezien de sfeer. Gesteld dat ik als vertegenwoordiger van de gemeente aan de vergadering had deelgnomen: ik zou me niet erg uitgenodigd voelen om met de omwonenden coöperatief te zijn. Geen cent wijzer geworden: leuke plannen maar "jaartallen" werden niet genoemd! Er zijn geen besluiten genomen. Het was te vrijblijvend er waren nog geen duidelijke antwoorden op de vraag wat er gaat gebeuren met de boekweitweg kruising kuipersdijk Er lagen zoveel mooie plannen voor het Bevrijderslaantje die nu ten dele worden uitgevoerd..het geld was er voor gereserveerd. Ik denk niet dat we dat aan de ambtenaar duidelijk hebben kunnen maken" doordat het uitgangspunt bij de gemeente was visvijver en niet zwemvijver. het idee bestaat bij mij dat de gemeente dit wil doordrukken om van alle gezeur af te zijn. Dit was voor ons de tweede keer dat we achter de net aan vissen bij een verbouwing van onze straat wat jammer is voor mensen die er wel bij betrokken willen zijn. Pagina 9 van

10 Wij zijn na het werk gekomen naar de bijeenkomst. Na VEEL zoeken toch de locatie gevonden, het aan de straat was afgesloten en niemand kon ons wijzen naar de juiste locatie (een briefje op de ruit was al voldoende geweest). Omdat wij niet bij het begin waren moesten we genoegen nemen van geprinte handouts van de powerpoints. Inbreng over de straat bleek niet mogelijk, daar hadden we maar eerder mee aan moeten komen. We hebben wel een beeld van wat er gaat gebeuren dit is al erg positief. Echter het gevoel dat we zelf ook inbreng hebben is niet aanwezig. de vraag is of de gemeente met het protest uit de voeten kan. ik heb daar twijfels bij: voor de gemeente ligt het resultaat al vast: 50 vissers, poepend piesend en fout parkerend. ik verwijs daarbij ook naar de ongebreidelde bomenkapacties van de gemeente tegen beter weten in, laat staan de verordeningen. niet alleen recent maar traditiegetrouw." De voorstellen die gedaan zijn betreffende het Bevrijderslaantje, worden pas de volgende week in de raad aan de orde gesteld; er kunnen dus wederom geen concrete toezeggingen gedaan worden! Er wordt van alles in het vooruitzicht gesteld, er komt alleen (zo blijkt dan weer achteraf) zo bitter weinig van. De gemeente heeft mooie plannen uitgewerkt, alleen hebben ze nog even geen geld!! Hoe geloofwaardig kun je dan je ""product" en reputatie naar de burger toe verkopen? Mijns inziens heeft de gemeente hier een kans gemist. De algemene teneur werd er niet beter op moet ik zeggen. Ook het feit dat er wel (overlast) gemeld wordt (veel te weinig volgens de politie) en er wordt niets mee gedaan of je komt eindeloos in de wacht, zorgt er voor dat burgers melding moe worden en het de volgende keer laten voor wat het is" De voorlichting was alleen op tekening ipv een voorlichting met beeld en geluid. Iedereen moest daarom persoonlijk met de voorlichter praten of vragen stellen 'dit had mijn inziens beter gekund,.daardoor moest deze persoon misschien wel 20 keer het zelfde verhaal vertellen. De verwachting was dat als het plan definitief is ingevuld dat het dan ook zo uitgevoerd zou worden en wel op korte termijn. Tijdens deze bijeenkomst bleek echter dat B&W nog toestemming moest geven en dat er ook nog naar financiële middelen gezocht moest worden. Dit brengt dan een teleurstelling met zich mee. de verdere planning is nog niet rond. men heeft geen oplossing voor het tijdelijk parkeer probleem. Of op de mogelijke schade wordt hier al de kop in gedrukt de meeste suggesties van de bewoners werden afgedaan als onmogelijk: veiliger uitvoegen en lagere snelheidslimiet. de discussie over de variant waarvoor gemeente gekozen had en de keus zonder klankbordgroep te raadplegen/ in kennis te stellen. Daar het uit te voeren werk nog moet starten,aanvang start werk is enigszins aangegeven evenals de benodigde tijdsduur qua maanden maar moet het nog zien. Heb begrepen dat er een beloning komt indien de aannemer het werk binnen tijdbestek gereed heeft maar dan moet het bestek incl. de tekeningen wel gereed/goed zijn. Bepaalde onderwerpen zijn al vaker besproken, en er was weinig nieuws aan het eind werd er medegedeeld dat er nu niet zoveel geld in kas was zoals beloofd, en er een aantal eenheden niet geplaatst werden, wegens bezuiniging de wijk stelt zich als een op, dat is een succes. Er is een plan en ik ben het er niet mee eens. Ik heb nu het totale plan gehoord en denk dat het geen goed plan is omdat zwemmen voorop moet staan en niet de boel moet omgooien voor zo'n 50 vissers die eens een keer komen vissen tegen meer dan ca zwemmers per seizoen. Ik denk niet dat we dat aan de ambtenaar duidelijk hebben kunnen maken gezien de parkeerproblemen, verder was het een goede bijeenkomst Oplossing voor parkeerproblemen in de hegemansweg zijn gedeeltelijk opgelost als de jules haeckstraat een parkeervoorziening gaat worden. De bewoners in het eerste deel gaan nog steeds voor de achter ingang over de beek. Het is goed om betrokken te zijn bij de buurt. Omdat er niets meer gewijzigd kon worden terwijl wij dat wel graag wilden. Voor wat betreft het mooier maken van de wijk zijn er uiteindelijk 14 kleine bomen geplaatst. Pagina 10 van

PARTICIPATIE IN BEELD Jaarrapport Benchmark Burgerparticipatie 2012

PARTICIPATIE IN BEELD Jaarrapport Benchmark Burgerparticipatie 2012 PARTICIPATIE IN BEELD Jaarrapport Benchmark Burgerparticipatie 2012 Auteurs: Jurgen de Jong Pieter Boon Igno Pröpper COLOFON Contact www.benchmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tien processtappen in het project...5 3. Weergave proces per pilotorganisatie...7

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Facilitering van burgerinitiatieven

Facilitering van burgerinitiatieven Facilitering van burgerinitiatieven Een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking. Naam: Studentnummer: Remco Buschers s0101788 Datum: 18-01-2012 a

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. AUDiT. /\KW4 C6431 C ^ Advies-en Kenniscentrum Waterbodems

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. AUDiT. /\KW4 C6431 C ^ Advies-en Kenniscentrum Waterbodems Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat AUDiT /\KW4 C6431 C ^ Advies-en Kenniscentrum Waterbodems BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie