Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009"

Transcriptie

1 Participatie en communicatie: De stand van zaken per december Inleiding Burgerparticipatie is een speerpunt van dit college. De afgelopen jaren is daar stevig op ingezet en er zijn goede stappen gemaakt. Instrumenten zijn ontwikkeld en we evalueren sinds 2008 bijeenkomsten in het kader van de participatie wordt het eerste volle jaar waarover we gegevens over participatiebijeenkomsten paraat hebben. Naast bewonersbijeenkomsten zijn er ook andere participatievormen, zoals de buurtbonnen. In september 2009 is hier een landelijke evaluatie van geweest en deze zijn daarom hier niet door ons geëvalueerd. In november 2008 heeft het college de evaluatie vastgesteld van de werking van de participatiewijzer van de gemeente Hengelo. Deze evaluatie is in december 2008 in de commissie bestuur besproken. Nu een jaar verder wordt de stand van zaken opnieuw opgemaakt. Wat is er in 2009 opgepakt van de genoemde verbeterpunten, en wat pakken we in 2010 verder op? In deze korte rapportage gaan we in op de resultaten van bewonersbijeenkomsten in Deze informatie komt uit de evaluatie die we na afloop van bijeenkomsten houden, zowel door organisatoren als door bezoekers. We geven daarvan de beschikbare resultaten over 2009 weer. Ook gaan we in op ondernomen acties om de werkwijze rond participatie te verbeteren. Tot slot geven we aan welke verbeterpunten in 2010 in de planning staan. 2. Resultaten bewonersbijeenkomsten Analyse van de resultaten in het perspectief van het participatiebeleid Uit de onderstaande cijfers komt een aantal trends naar voren. Hoe verhouden deze trends zich tot de doelen van het participatiebeleid? Eén van de belangrijkste trends is de blijvende discrepantie tussen de verwachtingen van de bezoekers en de gekozen inzet bij het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Deze discrepantie lijkt nog verstrekt te zijn door een verschuiving in de aard van de bijeenkomsten (minder inloopbijeenkomsten). Ook al communiceert de organisator heel duidelijk het karakter van de bijeenkomst, dan nog willen bewoners meer dan alleen geïnformeerd worden. Het antwoord lijkt niet alleen maar te kunnen bestaan uit het nog beter uitleggen van de bedoeling van een bijeenkomst. Organisatoren zullen ook ruimte moeten creëren voor meedenksignalen van de bezoekers. Een tweede trend is van organisatorische aard: de afstemming om alle relevante bijeenkomsten tijdig in beeld te krijgen is nog niet optimaal. Duidelijk is dat de nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpt in het meten van de waardering door bezoekers. 2.2 Medewerking aan evaluatie De respons onder de bewoners is sinds de nieuwe werkwijze met de visitekaartjes beduidend verbeterd. Van de 193 bezoekers die benaderd zijn om een enquête in te vullen, hebben 116 bezoekers dit daadwerkelijk gedaan, een respons van 60 procent. Organisatoren hebben zelf in bijeenkomsten geëvalueerd. Een serie kleinschalige bijeenkomsten is niet geëvalueerd. Ook is de evaluatie nog geen verplichting in ons beleid. Hier gaan we verandering in brengen. In 2010 worden de evaluaties verplicht 2.3 Maandoverzicht 2009 In 2009 zijn 83 participatiebijeenkomsten georganiseerd. Hiervan betrof het 46 keer een bewonersbijeenkomst (omdat niet alle bijeenkomsten door de organisatoren zijn geëvalueerd zijn niet alle bezoekersaantallen bekend). Opvallend is dat in het eerste half jaar van 2009 meer dan tweederde van het aantal participatiebijeenkomsten heeft plaats gevonden. Het aantal bewonersbijeenkomsten was in 2009 iets hoger dan in 2008 (46 tegenover 43 bijeenkomsten). In 2009 lag het aantal bezoekers bij deze bewonersbijeenkomsten duidelijk lager. (771 tegenover meer dan 2800). Een verklaring hiervoor is dat het karakter van de bijeenkomsten in 2009 Pagina 1 van

2 duidelijk minder grootschalig was dan in Denk bijvoorbeeld aan de grote opkomst bij het Binnenstadsdebat in Betrek de Hengeloër bij planvorming- en uitvoering Er zijn verschillende redenen om een bijeenkomst te organiseren. Meer nog dan in 2008 is het betrekken van bewoners bij planvorming en uitvoering dé reden om een bewonersbijeenkomst te organiseren (92%). 15% van de bewonersbijeenkomsten werden georganiseerd omdat in een eerdere fase terugkoppeling was toegezegd (figuur 1). De helft van de bewonersbijeenkomsten is opgebouwd uit verschillende onderdelen, de andere helft van de bewonersbijeenkomsten bestaat slechts uit één onderdeel. Vijf op de tien bijeenkomsten bevat een plenaire presentatie, veelal als één van meerdere onderdelen. Bij de helft van de bijeenkomsten was er sprake van één op één contact met bewoners en bij vier op de tien bijeenkomsten werd een discussie gevoerd. Bij bijna een kwart van de bijeenkomsten ging men in werkgroepen uiteen (figuur 2). Figuur 1: Reden voor bijeenkomst 2008, 2009(%) % B&W besluit Onderdeel van formeel inspraaktraject / juridische procedure Toezegging / terugkoppeling Bewoners betrekken bij planvorming/- uitvoering Anders 2.5 Bewoners worden vooral geïnformeerd De mate waarin bewoners betrokken worden beperkt zich, net als in 2008 voornamelijk tot de eerste twee treden van de participatieladder. Bewoners werden tijdens de bijeenkomsten voornamelijk door de gemeente geïnformeerd (62%). Bij vier op de tien bijeenkomsten werden de bewoners geraadpleegd Uit een nadere analyse van het soort bijeenkomsten blijkt ook een opvallend verschil tussen 2008 en In 2009 zijn in meerderheid informatiebijeenkomsten belegd, terwijl in 2008 het accent ook gelegen heeft op inloopbijeenkomsten. De succesvolle formule van de buurtbonnen kent een aantal projecten waarbij bewoners op de hogere treden deelnemen. Zo is er sprake van adviseren (trede 3) en zelfs ook co-produceren (trede 4). Uit landelijke evaluatie van september 2009 blijkt dat in Hengelo veruit de meeste initiatieven zijn ingediend (340). Hengelo viel op door een snelle afhandeling van de initiatieven. De inzet van een helpdesk voor hulp bij aanvragen werd bestempeld als een goede creatieve oplossing om de toegankelijkheid te vergroten. Tot slot was opvallend dat er veel mensen initiatieven indienden, die bij de gemeente nog niet bekend waren als actieve bewoners. Er werden dus nieuwe groepen bereikt! 2.6 De organisator aan het woord De organisatoren zijn net als in 2008 tevreden over het verloop van de bijeenkomsten. Over de gehele bijeenkomst is 93 procent van de organisatoren tevreden tot zeer tevreden. Men is iets kritischer over de eigen rol als organisator, maar nog altijd is 87 procent (zeer) tevreden over de invulling van zijn of haar rol (tabel 2). Pagina 2 van

3 Opvallend is de achterblijvende waardering bij de organisatoren voor de verdeling van de bezoekers naar achtergrond. We misten jongeren en allochtonen. we hadden ook graag meer mensen van middelbare leeftijd gehad. Daarnaast lijken niet alle onderwerpen geschikt om een bewonersbijeenkomst voor te organiseren. Als je bewoners wilt informeren, maar de opkomst is laag, dan is het doel niet bereikt. Dit is bijvoorbeeld aangegeven bij de bijeenkomst over het baggeren van de havens. De trend die in 2008 al zichtbaar was in de verbetering van de postbezorging zet zich in 2009 sterk door. In de eerste helft van 2009 is 93 procent van de organisatoren tevreden tot zeer tevreden over de postbezorging. Tachtig procent van de organisatoren is tevreden over de locatie, wat minder dan in Niemand was echt ontevreden over de locaties, de burgerzaal in het Stadhuis werd echter net iets minder goed gewaardeerd. 2.7 Bewoners ook tevreden over organisatie De bezoekers zijn tevreden over de organisatorische aspecten van de bijeenkomsten. Steeds zijn ongeveer negen van de tien bezoekers tevreden over de uitnodiging, de ontvangst, het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst. De bezoekers zijn wat minder tevreden over het programma van de bijeenkomst dan de organisatoren zelf. Zeven op de tien geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het programma. 2.8 Bewoners willen ook hun mening geven en ideeën ventileren Bewoners bezoeken voornamelijk een bijeenkomst uit betrokkenheid bij de eigen buurt (75%). We hebben gezien dat meer dan de helft van de bijeenkomsten alleen gericht is op het informeren van bewoners. Tweederde van de bewoners komt ook daadwerkelijk om informatie van de gemeente te ontvangen. Bijna 60 procent komt echter ook naar een bijeenkomst om ideeën te ventileren en hun mening te geven. Dit brengt een bepaalde spanning met zich mee. 2.9 Verwachtingen blijven achter Net als in (de tweede helft van) 2008 geven bijna alle organisatoren (92%) aan dat de status van de bijeenkomst heel duidelijk is gecommuniceerd naar de bewoners. 60 procent van de bezoekers geeft aan dat duidelijk was wat er van hen werd verwacht. Deze discrepantie is, net als vorig jaar, ook zichtbaar in het verschil van mening over het succes van de bijeenkomst. Zowel de organisatoren als de bezoekers beoordelen het succes van de bijeenkomsten kritischer dan in procent van de organisatoren vonden de bijeenkomst succesvol, terwijl van de bezoekers slechts 44 procent dit vond. Uit een nadere analyse van de antwoorden blijkt dat de scores van een drietal bijeenkomsten het verschil met 2008 nader verklaren. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom bezoekers een bijeenkomst als niet-succesvol ervaren, zijn in bijlage 2 de toelichtingen opgenomen die de ontevreden bezoekers hebben achtergelaten. Uit veel van deze reacties blijkt dat bewoners graag meer invloed zouden hebben dan mogelijk was. Omdat er in 2009 een verschuiving heeft plaatsgevonden naar informatiebijeenkomsten, waarbij er geen beïnvloedingsruimte voor bewoners is, kan dit de ontevredenheid onder bewoners hebben versterkt. Daarnaast waren veel bezoekers ontevreden omdat vragen onbeantwoord bleven en er open einden bleven bestaan. Omdat de beoordeling van de bijeenkomsten van veel factoren afhankelijk is, kan (nog) niet worden bepaald welke typen bijeenkomsten goed scoren en welke factoren een rol spelen bij een positieve dan wel negatieve beoordeling. Hiervoor is het noodzakelijk om het aantal bijeenkomsten dat geëvalueerd wordt verder te verhogen. Pagina 3 van

4 3. Wat hebben we tot nu toe gedaan De vorige paragraaf ging in op de resultaten uit de evaluaties. Hieronder geven we aan wat we in 2009 hebben gedaan om participatie in Hengelo te verbeteren. Eind december 2008 zijn 15 punten benoemd. Deze zijn onderverdeeld naar 1. succesfactoren met betrekking tot houding en gedrag 2. verbeterpunten in de organisatie 3. praktische aanbevelingen. Daarvan zijn er een aantal opgepakt in De andere punten staan in de sectorjaarplannen voor I. Succesfactoren met betrekking tot houding en gedrag: Investeer in het voortraject 2 verplaats je in de burger 3 Hoe hoger de trede op de Participatieladder, hoe groter de verantwoordelijkheid van de betrokken burgers 4 Cultuur: gaan voor een kan wel -instelling II. Organisatorische verbeterpunten We moeten meer als Eén gemeente optreden 6 Mandaten moeten helder zijn (deel opgenomen in interne cursus PMW) 7 Vaardigheden van de betrokken medewerkers zijn van groot belang 8 Maak bij ieder project een omgevingsanalyse III. Praktische aanbevelingen Investeer in opleidingen (intern: PMW/ Extern factor C) 10 Nieuwe werkwijze evaluatie bewonersbijeenkomsten 11 In het algemeen ook actiever communiceren en rapporteren over participatietrajecten 12 Meer experimenteren met vernieuwende communicatie- / participatiemethoden (deelname proeftuinen in actie met burgers/ buurtbonnen) In de planning voor 2010 staan: I Houding en gedrag 1 De gemeentelijke organisatie moet van vakmanschap naar dienstbaar professionalisme. II Organisatorische aspecten 2 Kaders waar mogelijk verruimen 3 Mandaten moeten helder zijn (moet verder vorm krijgen in training burgerparticipatie) III Praktische aanbevelingen 4 Investeer in opleidingen 5 Explicieter communiceren wat we met inbreng van bewoners doen De aanbevelingen die een andere houding vragen, spreiden zich over meerdere jaren uit. 3.1 Gemeentebrede acties De verbeterpunten voor participatie raakten in een aantal gevallen meerdere afdelingen/ sectoren. Hiervoor hebben we gemeentebrede activiteiten georganiseerd, te weten een interne cursus Projectmatig werken, een bijeenkomst met projectleiders/ communicatieadviseurs en stadsdeelregisseurs (de zgn houtmaatsessie), factor C en zijn we bezig met het opzetten van een interne training burgerparticipatie: hoe doen we dat in Hengelo. Deze lichten we hieronder kort toe. a. Houtmaatsessie In mei 2009 zijn projectleiders, stadsdeelregisseurs en communicatieadviseurs bij elkaar gekomen om afstemming te zoeken in participatie en communicatie bij projectmatig werken/ beleidsprocessen. De driehoek van stadsdeelregisseur, projectleider communicatieadviseur heeft een belangrijke rol in het goed vormgeven en laten verlopen van de participatie en communicatie in een project. Wat nog te weinig gebeurt is dat we participatie en communicatie vroegtijdig Pagina 4 van

5 toepassen in het maken van nieuw beleid (het beleidsproces). Dit is een stap die nog gemaakt moet worden. Deze bijeenkomst ging om informatie delen. Vanuit projecten en subsidies werd verteld over de cursus PMW die de afdeling heeft opgezet. De afdeling communicatie vertelde over factor C. Factor C gaat over het bewust maken van mogelijkheden. verder kijken dan de vaste contacten steeds bij project/beleid afvragen wie betrokken is nut van buiten naar binnen werken Inventariseer en analyseer betrokken partijen en bepaal rol van partijen Per keer beste werkwijze bepalen. Wat is je doel, hoe kom je daar, welke actoren nodig, in welke rol? Meer praktisch gaat het dan over het aanreiken van instrumenten als analyse actoren en krachtenveld, boodschap als rode draad communicatie faciliteren van sessies binnen/buiten de organisatie formuleer kernboodschappen kies de middelen Na afloop van de houtmaatsessie konden duidelijke conclusies getrokken worden. Een aantal lag in lijn met de evaluatie van december. Hieronder worden ze puntsgewijs opgesomd: +/+ (gaat goed) - werkwijze in PMW: Project Start-Up (PSU) - onderling contact tussen/binnen disciplines - ontwikkelde tools - er wordt meer geëvalueerd - er wordt meer gewerkt met omgevingsanalyses - bewustzijn van belang partcipatie en communicatie - bekendheid met tredes participatieladder -/- (te verbeteren) - wat is eigenlijk particiaptie en communicatie? (bewustwording in eigen organisatie) - follow-up van de evaluaties - van elkaar (blijven) leren - omgaan met moeilijk bereikbare groepen - verbinding met/tussen raad, college en pers - wijk vs. stad - tijdige terugkoppeling naar bewoners - duidelijkheid over rol/inbreng afd. Communicatie - inschatting zwaarte bewonersbijeenkomsten - verwachtingenmanagement: omgaan met verwachtingen van bewoners - samenwerking met pers - inzet eigen en nieuwe media - creativiteit (blijven) inzetten - participatie en communicatie borgen in processen b. Cursus Projectmatig werken De Training projectmatig werken maakt deel uit van de professionalisering van projectmatig werken in onze gemeente. Vanuit het Kenniscentrum Projecten & Subsidies wordt de Training projectmatig werken verzorgd door projectleiders. In 2009 heeft deze tweedaagse training al vijf keer plaatsgevonden. In de training wordt ingegaan op de binnen de gemeente afgesproken methode van projectmatig werken. Aan de hand van eigen voorbeelden/projecten: lichten de trainers toe wanneer een opdracht als project moet worden opgepakt; reiken ze handvatten aan om een project op een praktische manier te faseren; wordt besproken hoe besluiten genomen kunnen worden en hoe het werk in een project kan worden beheerst. Pagina 5 van

6 Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende rollen in een project (opdrachtgever/ projectleider/ projectmedewerker/ lijnmanager) en de wijze waarop het werk in een project zich verhoudt tot het reguliere werk in de lijnorganisatie. In de Training projectmatig werken besteden de trainers aandacht aan de voorbereiding van participatie en communicatie bij de opzet van projecten. Instrumenten als de omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse worden besproken om in beeld te krijgen wie de stakeholders zijn binnen een project en op welke wijze zij betrokken kunnen/ moeten worden. Ook geven de trainers aandacht aan de participatieladder en wijzen ze op de verschillende instrumenten die beschikbaar zijn als ondersteuning bij het organiseren van participatietrajecten. c. Training burgerparticipatie We zijn begonnen met de insteek voor een training Burgerparticipatie hoe doen we dat in Hengelo. Er is tijdens dit proces geconstateerd dat er ook (nog steeds) behoefte is aan het kweken van besef voor het waarom van participatie. Waar de hoe-cursus vooral gericht is op projectleiders en beleidsmedewerkers is de waarom-cursus zowel voor deze doelgroep als zeker ook voor leidinggevenden. Dit betekent dat we eigenlijk meerdere modules moeten hebben die we al naar gelang de doelgroep uit de kast kunnen pakken. Deze training was oorspronkelijk bedoeld voor de 3 e periode van 2009., maar heeft vertraging opgelopen. De opzet en inhoud van de training moet nog worden getest, voordat deze gemeentebreed wordt ingezet. Pagina 6 van

7 4. Overige onderzoeken In 2009 zijn ook diverse onafhankelijk onderzoeken uitgevoerd naar participatie die onze bevindingen van december 2008 onderschrijven. Dat sterkt ons in de gedachte dat we op de goede weg zijn. De onderzoeken: - Troelstrastraat (door I&O) - Nationale Ombudsman - Rekenkameronderzoek 4.1 Onderzoek Troelstrastraat Er is veel commotie geweest over de werkzaamheden rond de Troelstrastraat. Als gemeente willen we daar van leren. Wat ging er mis en welke punten kunnen we verbeteren om het in de toekomst beter te doen. Daarom is dit project uitgebreid onderzocht door I&O research. In het kort de bevindingen uit het onderzoek: In dit onderzoek is gekeken naar de tijdigheid, of er duidelijke randvoorwaarden zijn, openheid (zowel van gemeentekant als van participanten), en de interactie (communicatie is meerzijdig en moet zich herhalen). Met name de tijdigheid scoort goed. De overige onderdelen zijn voor verbetering vatbaar. Kijken we naar de beoordeling van het eindresultaat door de verschillende groepen dan zien we het volgende beeld: Professionals: tevreden met eindresultaat (uiterlijk, doorstroming, veiligheid) Aanwonenden en ondernemers: op punten minder tevreden (verkeersveiligheid, uitvoeringsdetails, men mist afsluitende bijeenkomst). Tevreden over inrichting en uitstraling. En last but not least, afgenomen wateroverlast! Weggebruikers: tevreden over toegenomen verkeersveiligheid, de inrichting en de uitstraling. De lessen uit dit onderzoek komen grotendeels overeen met de door de gemeente zelf benoemde verbeterpunten: Bepaal zoveel mogelijk vooraf waar inbreng van participanten nodig is. Maak een participatieplan Besteedt intern meer aandacht aan het participatiebeleid Communiceren kader en reikwijdte participatie beter en vaker. Verwachtingenmanagement! Betrek naast aanwonenden en ondernemers ook weggebruikers bij toekomstige infraprojecten Na afronding afsluitende bijeenkomst met klankbordgroep voor restproblemen/nazorg/after sales Versnel terugkoppeling bewonersavonden (maak meer gebruik van ) 4.2 Landelijk onderzoek Ombudsman (zie ook meegestuurde bijlage) In september 2009 is een landelijk onderzoek van de nationale Ombudsman verschenen. De ervaring van de burger staat in dit onderzoek centraal. Bekeken is wat vanuit het perspectief van de burger de meest kwetsbare punten in participatieprocessen zijn. Hoe ervaart de burger de manier waarop hij betrokken wordt bij het gemeentelijke beleid en wat is er nodig om de burgerparticipatie in de beleving van de burger rechtvaardig te laten verlopen? De kritiekpunten die de Ombudsman constateert komen in grote mate overeen met de eerder door Hengelo benoemde verbeterpunten op het gebied van participatie. Wij betrekken het onderzoek en de aanbevelingen van de Ombudsman bij de verdere uitvoering van participatie in de gemeente Hengelo. 4.3 Rekenkameronderzoek In 2008 is de Rekenkamer een onderzoek gestart naar de participatie in Hengelo. Dit onderzoek is eind 2009 aan het college aangeboden. Ook dit onderzoek onderschrijft grotendeels de bevindingen uit de evaluatie van december Een groot deel van de aanbevelingen is dan ook al in 2009 door het college opgepakt. Pagina 7 van

8 5. Activiteiten vanaf 2010 De resultaten op het gebied van participatie over 2009 zijn overwegend positief. De externe onderzoeken onderschrijven onze conclusies en laten zien dat we op de goede weg zijn met participatie. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk zaken moeten verbeteren! Eerder is aangegeven welke acties in 2009 al zijn opgepakt. Uitvoering hiervan loopt door in Het is een proces dat continue aandacht nodig heeft. Voor 2010 staan ook enkele acties open die nieuw moeten worden opgepakt naar aanleiding van de evaluatie uit Daar gaan we mee door. Daarnaast is er reden om op basis van de gegevens uit voorliggende rapportage enkele aanvullende maatregelen te nemen om participatie nog beter te laten verlopen. 5.1 Te starten in 2010 I Houding en gedrag 1 De gemeentelijke organisatie moet van vakmanschap naar dienstbaar professionalisme. Technisch de beste oplossing hoeft niet altijd de oplossing te zijn waarover de burgers het meest tevreden zijn. Denk aan de balans tussen ontwerpen en ontwikkelen! Dit moet vorm krijgen in de training: burgerparticipatie hoe doe je dat? Met als onderdelen: onderhandelen en omgaan met weerstand. Opnemen in Strategisch Opleidingsplan (SOP). II Organisatorische aspecten 2 Kaders waar mogelijk verruimen 3 Mandaten moeten helder zijn (moet verder vorm krijgen in training burgerparticipatie) III Praktische aanbevelingen 4 Investeer in opleidingen 5 Explicieter communiceren wat we met inbreng van bewoners doen 5.2 Aanvullende maatregelen a. Aandacht voor het leiden van een bewonersbijeenkomst. Gebruik maken van de lijst met mogelijke voorzitters voor een bijeenkomst. b. Evaluatie verplichten De mogelijkheid tot evalueren is te vrijblijvend voor organisatoren. Tevens wordt de evaluatie in 2010 actiever teruggekoppeld om het leereffect te vergroten. c. Aandacht voor participatie bij Opdrachtgevers. De opleiding was tot nu toe vooral gericht op medewerkers in de rol van projectleider/ beleidsmedewerker. We richten de aandacht nu ook specifieker op de rol van opdrachtgevers van projecten. Pagina 8 van

9 Bijlage: Opmerkingen van bewoners die de bijeenkomst niet of beperkt succesvol vonden het plan was niet compleet. Hierdoor konden er geen volledige antwoorden worden gegeven!! Dit had nu net iedereen zo hard nodig na zo'n lange bouwperiode al weer!! "niet door de ambtenaren, maar samenspel van lang opgekropt ergenis." We weten niet wat verder met de plannen gebeurt. We kregen informatie. De mening van de buurt is niet samengevat enkele dagen na de bijeenkomst. Ik heb behoefte aan een argumentenlijsten en eventueel gradering naar belang. Achteraf merk ik dat ik sterk voor behoud van het karakter van de Enschedeseweg ben en eenvoudige oplossingen. Hiervan werd ik me na enkele dagen pas bewust. volgens ons zijn de plannen al klaar en kan er niks meer gewijzigd worden. Dat was de indruk. Uiteindelijk zal het budget wel beslissen wat er gaat gebeuren Twijfel over resultaat inbreng bewoners. Helaas weinig betrokkenheid Gemeenteraadsleden voor deze wijk-contactbijeenkomsten" teveel open einden Omdat veel vragen niet beantwoordt worden Omdat je onvoldoende duidelijkheid krijgt zoals hiervoor ook al beschreven. Omdat er geen zinvolle alternatieven uit de bewonersgroep werden aangedragen "Omdat de mijnheer die de leiding had,niet van vragen uit het publiek hield z.g. geen tijd, en als we al een vraag konden stellen meteen interrumpeerde. Zelfs de persoon van de stadswacht die uitleg wilde geven,werd in de redegevallen." omdat de inbreng van de bewoners niets meer zal veranderen. Omdat achteraf de besproken zaken zijn terug gedraaid??? Omdat (net als eerder) de indruk gewekt is/werd dat bewoners mee mochten denken, maar dat het uiteindelijk erop neerkwam dat alles afhing van de vraag of er budget zou komen. M.i. moet er eerst een budget worden vastgesteld/goedgekeurd alvorens bewoners wordt gevraagd mee te denken (dus verkeerde volgorde) niet succesvol omdat de ambtenaren het door hen voorgestelde plan doordrukken ten koste van de bewoners in de straat, alle inbreng van de bewoners daar wordt en is niets meegedaan. na hier 2 avonden aan gespendeerd te hebben bleek aan het eind van deze avond dat het geheel nog afgeblazen kon worden als er geen budget beschikbaar gesteld zou worden door de raad - eigenlijk met een kater naar huis met alleen ideeën, wordt niet direct succesvol Men beloofd gauw te veel. Indien de gemeente oordeelt over overlast op basis van een eigen zeer summier/ onvolledig onderzoek moet/kan ik vaststellen dat de bewoners niet serieus genomen worden. Ik wil bij deze dan ook verwijzen naar de keiharde feiten waarover ik de wijkagent heb geïnformeerd. Indien u echter niet de moeite wilt nemen om van deze feiten kennis te nemen bent u, helaas voor alle bewoners niet in staat een juiste beoordeling te maken als het gaat om overlast in en om citadel. Ik was wat aan de late kant, maar veel bezoekers (bewoners) heb ik er niet gezien. Voor mij was het dus zinvol, maar ik denk niet dat de informatie bij al de omwonenden is terecht gekomen (maar goed die hebben er dan zelf voor gekozen om niet te komen). Ik denk dat zo'n bijeenkomst anders georganiseerd moet worden om succesvol te zijn" Gezien de sfeer. Gesteld dat ik als vertegenwoordiger van de gemeente aan de vergadering had deelgnomen: ik zou me niet erg uitgenodigd voelen om met de omwonenden coöperatief te zijn. Geen cent wijzer geworden: leuke plannen maar "jaartallen" werden niet genoemd! Er zijn geen besluiten genomen. Het was te vrijblijvend er waren nog geen duidelijke antwoorden op de vraag wat er gaat gebeuren met de boekweitweg kruising kuipersdijk Er lagen zoveel mooie plannen voor het Bevrijderslaantje die nu ten dele worden uitgevoerd..het geld was er voor gereserveerd. Ik denk niet dat we dat aan de ambtenaar duidelijk hebben kunnen maken" doordat het uitgangspunt bij de gemeente was visvijver en niet zwemvijver. het idee bestaat bij mij dat de gemeente dit wil doordrukken om van alle gezeur af te zijn. Dit was voor ons de tweede keer dat we achter de net aan vissen bij een verbouwing van onze straat wat jammer is voor mensen die er wel bij betrokken willen zijn. Pagina 9 van

10 Wij zijn na het werk gekomen naar de bijeenkomst. Na VEEL zoeken toch de locatie gevonden, het aan de straat was afgesloten en niemand kon ons wijzen naar de juiste locatie (een briefje op de ruit was al voldoende geweest). Omdat wij niet bij het begin waren moesten we genoegen nemen van geprinte handouts van de powerpoints. Inbreng over de straat bleek niet mogelijk, daar hadden we maar eerder mee aan moeten komen. We hebben wel een beeld van wat er gaat gebeuren dit is al erg positief. Echter het gevoel dat we zelf ook inbreng hebben is niet aanwezig. de vraag is of de gemeente met het protest uit de voeten kan. ik heb daar twijfels bij: voor de gemeente ligt het resultaat al vast: 50 vissers, poepend piesend en fout parkerend. ik verwijs daarbij ook naar de ongebreidelde bomenkapacties van de gemeente tegen beter weten in, laat staan de verordeningen. niet alleen recent maar traditiegetrouw." De voorstellen die gedaan zijn betreffende het Bevrijderslaantje, worden pas de volgende week in de raad aan de orde gesteld; er kunnen dus wederom geen concrete toezeggingen gedaan worden! Er wordt van alles in het vooruitzicht gesteld, er komt alleen (zo blijkt dan weer achteraf) zo bitter weinig van. De gemeente heeft mooie plannen uitgewerkt, alleen hebben ze nog even geen geld!! Hoe geloofwaardig kun je dan je ""product" en reputatie naar de burger toe verkopen? Mijns inziens heeft de gemeente hier een kans gemist. De algemene teneur werd er niet beter op moet ik zeggen. Ook het feit dat er wel (overlast) gemeld wordt (veel te weinig volgens de politie) en er wordt niets mee gedaan of je komt eindeloos in de wacht, zorgt er voor dat burgers melding moe worden en het de volgende keer laten voor wat het is" De voorlichting was alleen op tekening ipv een voorlichting met beeld en geluid. Iedereen moest daarom persoonlijk met de voorlichter praten of vragen stellen 'dit had mijn inziens beter gekund,.daardoor moest deze persoon misschien wel 20 keer het zelfde verhaal vertellen. De verwachting was dat als het plan definitief is ingevuld dat het dan ook zo uitgevoerd zou worden en wel op korte termijn. Tijdens deze bijeenkomst bleek echter dat B&W nog toestemming moest geven en dat er ook nog naar financiële middelen gezocht moest worden. Dit brengt dan een teleurstelling met zich mee. de verdere planning is nog niet rond. men heeft geen oplossing voor het tijdelijk parkeer probleem. Of op de mogelijke schade wordt hier al de kop in gedrukt de meeste suggesties van de bewoners werden afgedaan als onmogelijk: veiliger uitvoegen en lagere snelheidslimiet. de discussie over de variant waarvoor gemeente gekozen had en de keus zonder klankbordgroep te raadplegen/ in kennis te stellen. Daar het uit te voeren werk nog moet starten,aanvang start werk is enigszins aangegeven evenals de benodigde tijdsduur qua maanden maar moet het nog zien. Heb begrepen dat er een beloning komt indien de aannemer het werk binnen tijdbestek gereed heeft maar dan moet het bestek incl. de tekeningen wel gereed/goed zijn. Bepaalde onderwerpen zijn al vaker besproken, en er was weinig nieuws aan het eind werd er medegedeeld dat er nu niet zoveel geld in kas was zoals beloofd, en er een aantal eenheden niet geplaatst werden, wegens bezuiniging de wijk stelt zich als een op, dat is een succes. Er is een plan en ik ben het er niet mee eens. Ik heb nu het totale plan gehoord en denk dat het geen goed plan is omdat zwemmen voorop moet staan en niet de boel moet omgooien voor zo'n 50 vissers die eens een keer komen vissen tegen meer dan ca zwemmers per seizoen. Ik denk niet dat we dat aan de ambtenaar duidelijk hebben kunnen maken gezien de parkeerproblemen, verder was het een goede bijeenkomst Oplossing voor parkeerproblemen in de hegemansweg zijn gedeeltelijk opgelost als de jules haeckstraat een parkeervoorziening gaat worden. De bewoners in het eerste deel gaan nog steeds voor de achter ingang over de beek. Het is goed om betrokken te zijn bij de buurt. Omdat er niets meer gewijzigd kon worden terwijl wij dat wel graag wilden. Voor wat betreft het mooier maken van de wijk zijn er uiteindelijk 14 kleine bomen geplaatst. Pagina 10 van

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Landelijk onderzoek omgeving spoor 2016 Management summary

Landelijk onderzoek omgeving spoor 2016 Management summary Luisteren. Leren. Groeien. Management summary 15 juli 2016 Projectnr. 2016f4110 Versie 3 2 Achtergrond ProRail is beheerder van het spoorwegnet in Nederland. Dit spoorwegnet kent circa 1 miljoen direct

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Verwachting en aanbeveling Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Heeft de PvKO Mastersessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: De link met Big Data was me niet echt duidelijk, titel dekte de

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Opleidingsmodules HEv-proof

Opleidingsmodules HEv-proof Opleidingsmodules HEv-proof In-company aanbod 2013 VDMMP en het Kenniscentrum Evenementenveiligheid bieden diverse opleidingsmodules bij de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEv). Ons in-company

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Jaarrapport Benchmark Burgerparticipatie 2014

Jaarrapport Benchmark Burgerparticipatie 2014 Jaarrapport Benchmark Burgerparticipatie 2014 November 2014 Contact www.benchmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl 020-5141320 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Analyse van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen Participatieplan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Evalueren van participatietrajecten

Evalueren van participatietrajecten Evalueren van participatietrajecten Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen 3 Inhoud Inhoud hfdstk 1 Inleiding 5 hfdstk 2 Afwegingen vooraf

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding MEMO Aan : Presidium Afdeling : Publiekszaken - KCC - communicatie Van : A. Jacobs, pbz-kcc-communicatie Datum : 08-12-2011 Onderwerp : Motie communicatie 1. Inleiding Voor de inwoners veranderen wereld

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 Inleiding Op 9 oktober 2012 heeft het college van B&W van ingestemd met de kadernota Burgerparticipatie. Na vaststelling is de nota

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel 356660 Programma: Preventiepakket Berflo Es. Kansen scheppen, stappen maken Looptijd: medio 2009-medio 2012 Aanleiding Programma herstructurering

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR Mee DENK WERK SCHRIJF LEEF MEE MET DOE SPEEL KIJK CHAT PRAAT LEIDEN met Leiden Plan van aanpak publieksparticipatie 2013-2015 AANLEIDING VISIE UITGANGSPUNTEN PLAN VAN AANPAK AANLEIDING De gemeente Leiden

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen.

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. 1. Inleiding. Om goede resultaten te kunnen boeken, werkt de gemeente samen met burgers, bedrijven en instellingen in een bestuurlijk netwerk. Een

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie 1. Aanleiding project EVC als HR-instrument In 2008 heeft de Politie Limburg-Noord een eerste verkenning gedaan naar de effecten van de toepassing

Nadere informatie

Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1

Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1 Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1 Titel: Wijk- en dorpsgericht werken Subtitel: Uitwerking Fase 1 Versie: 01 Status: vastgesteld door de kerngroep Wijk- en dorpsgericht werken op 15 november

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie