Twijnstra Gu de t:!87l9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twijnstra Gu de t:!87l9"

Transcriptie

1 Twijnstra Gu de t:!87l9 Manugement Consultants Rijkswaterstaat Directie Utrecht Cursus projectmatig werken (PMW) 18 en 19maart april1997

2 (D 1997, Ivijnstra Gudde Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro film of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twijnstra Gudde. Het binnenwerk van dit rapport is gedrukt op 100% ch]oorvrij gebleekt papiec (AOX<0.02 kg/ton), geproduceerd in een moderne, volledig geïntegreerde poll)- en papierfabriek, voorzien van een Chemical Recovery System (sterk verminderd verbruik van fossiele energie). Het voor de pulpproduktie gebruikte hout komt altijd uit een produktiebos.

3 Twijnstra Gudcle Pviafl ageïn L'fl t Cons u Itan t s Hoofdstuk Beslissen BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT Paragraaf Oefeningen NR Beknopte checklist voor projecten Wat is gereed aan het einde van het project. Wat wordt niet in dit project gedaan. Welk werk is nodig om het resultaat te behalen. Is dit werk te faseren 4.1 Definitiefase: het verrichten van onderzoek om het programma van eisen (wensen en beperkingen) op te stellen 4.2 Ontwerpfase: het zoeken naar oplossingen en het kiezen van een oplossing 4.3 Voorbereidingsfase : het ervoor zorgen (door werkinstructies of inkopen) dat het resultaat gemaakt kan worden 4.4 Realisatiefase: het uitvoeren, invoeren of maken van het project(resultaat) 4.5 Nazorgfase: het gebruiken en onderhouden van het resultaat. Welke afspraken zijn er over de projectbeheersing. 5.1 Op welke datum is het project gereed en hoeveel capaciteit is er per fase nodig. 5.2 Wat is het geëiste rendement voor het totale project, welk budget is er per fase beschikbaar en welke inkomsten/dekkingen zijn gepland. 5.3 Welke kwaliteitseisen zijn geformuleerd en is er een afspraak over de bewijsvoering ervan. 5.4 Wie stelt de documentatie op en zorgt voor goedkeuring en wijziging ervan. 5.5 Wie is de opdrachtgever, wie is projectleider, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld, wie zijn de projectteamleden, welke overlegvormen zijn er. Hebben alle beheersaspecten voldoende marge, gezien de fase waarin het project zich bevindt. Is er per beheersaspect ook een afspraak voor de wijze waarop de stand van zaken wordt opgenomen en hoe bijsturing plaatsvindt. Welke beslispunten zijn er en hoe ziet de inhoudsopgave van de beslisdocumenten eruit. Twijnstra Gudde 1997

4 Twijnstra Gudde Me 11 agezn en t Cons uit en ts Inhoudsopgave Blz. Cursusinformatie Benadering van projectmatig werken Methode en instrumenten 9 Omgeving en organisatie 21 Het hoe en waarom van faseren 32 Overzicht belangrijkste beheerstechnieken 36 Oefeningen Twijnstra Gudde 1997

5 Twijnstra Guclde Managenlent Consultanis Hoofdstuk Paragraaf Cursusinformatie Doelstelling, Werkwijze Doelstelling De deelnemers zullen tijdens de cursus: - kennismaken met pro jectmatig werken als een bij uitstek resultaatgerichte wijze van werken - kennis, inzicht en vaardigheid verwerven omtrent het werken volgens een eenduidige en geïntregeerde pro ject-managementbenadering - zicht krijgen op menselijke en organisatorische aspecten van projectmatig werken - moed verzamelen om direct na de cursus "iets" anders te gaan werken als projectleider of pro jectdeelnemer Werkwijze: Essentieel voor deze cursus is dat inleidingen, praktijkgevallen, oefeningen en discussies elkaar afwisselen. U zult regelmatig werken in kleine werkgroepen. Voorts zal gelegenheid geboden worden (via huiswerk) om eigen projecten door anderen te laten analyseren en hierover van gedachten te wisselen. U krijgt tijdens deze cursus een werkboek met een samenvatting van de inleidingen en tevens een boek waarin het onderwerp projectmatig werken uitgebreid staat toegelicht. 0 Twijnstra Gudde 1997

6 Twijnstra Gudcle i'i1an gent en t C )n uit un Is Hoofdstuk Paragraaf Cursusinformatie Programma Programma Blok 1 Eerste dag (inclusief avond) Morgen - Opening door de leiding - Introductie programma - Achtergronden van projectmatig werken waarom wanneer wel/niet uitgangspunten - Inventarisatie leerdoelen Middag - De projectopdracht project start up probleemstelling, resultaat, afbakening praktijkgevallen in de werkgroepen - Principes van faseren Namiddag - Projectorganisatie (gedelegeerd) opdrachtgever en projectleider omgevingsanalyse praktijkgevallen in de werkgroepen Tweede dag Morgen - terugblik - Faseren en beslissen activieiten in de fasen kenmerken van beslispunten planning van activiteiten praktijkgevallen in de werkgroepen - Principes van beheersen beheerscyclus tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie Middag - Oefening beheersen planning van tijd kwaliteit: eisen, toetsing informatie: documentenstromen tt Twijnstra Gudde

7 Twijnstra Gudde TVliinti,enieni Cn;u1ants Hoofdstuk Paragraaf Cursusinformatie Programma Blok 2 Derde dag Morgen Middag - Introductie en terugblik - Bespreking huiswerk in groepen - Uitwerken enkele hoofdpunten uit huiswerk - Bespreken bevindingen met de leiding Twijnstra Gudde 1997 'I

8 Twijnstra Gudde n agezn en t Cons uit an t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Benadering van projectmatig werken Inhoud Drie werkvormen Wat is een project Drie ingangen Projecten in programma's De stadia van een programma Twijnstra Gudde

9 Twijnstra Gudde Manogenten t Con sultan t s Hoofdstuk Paragraaf Projectrnatig Werken Benadering van projectmatig werken Drie werkvormen 1 mproviatie Ad hoc Procesaan pak Onzeker Vraag Nieuw Ianmatg werkcn Routine ContInu Procedure-aanpak Zeker Puideljk 6ekend L.J L.J L_J 1 I L Voorzien Plannirigaanpak Nogal zeker Geleidelijk duideli ker Gewenst Toenemcnde voorspelaarheid van: Het (pr-ojcct)re5ultaat Pc (project)weg Twijnstra Gudde 1997

10 Twijnstra Gudde n agein en t Cons ultan ts Hoofdstuk Paragraaf Projectinatig Werken Benadering van projectmatig werken Wat is een project rken firieeraar bcairi en cimj Resutaatgericht Uiiiek Multiiscipflriair Retienen ngewikkeie Onzeker Kostbaar ooaarden Essentieel voore betrokkencri Vnuitééri centrum behecro baar Eéri oprachtgever Twijnstra Gudde 1997

11 Twijnstra Gudde Man i jein en t Con ç uit an ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Benadering van projectmatig werken Drie ingangen ïriridu e aarne,,- werkn iet.eiilnqen Orngcvinq cr1 orar1satie Twijnstra Gudde 1997 YJ 7

12 Twijnstra Gudde Man uxem en t Con stil t a n ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Benadering van proiectmatig werken Projecten in programma's F'rojecteri 0 Irriprovioatic5 1 outiries iri1rfaces PL*fl De stadia van een programma 0 Twijnstra Gudde 1997

13 Twijnstra Gudde!ttanagen en t Cl2s t;] ta n t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Inhoud Principeschema De projectfasen Bedoeling per fase Methoden van faseren De versie-, ontwikkel-, deelprojecten-, simultaanfasering Essentiële beslismomenten Een compleet beslispunt Vijf beheersaspecten Bedoeling van de beheersaspecten De beheerscyclus Plaats van het eerste beslispunt Inhoud van het eerste beslispunt Plaats van een Project Start Up (PSU) Werkwijze rond een PSU 0 Twijnstra Gudde 1997

14 Twijnstra Gudde Ma nageinen t Con stil Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Principeschema Faøeren IIee Wat Hoe r,itiatef 0efr.tie Ontwerr' Hoete oer, Inetan maken houden Voor- eainatie Nazora redria eeiie.en G 11IJJX Proiec- Projcct- Project-.eaiiaoe- NazorgcpracfrW proqramma er' twerp proqramrr'a proqrarr'ma eheereer KWIÎt&t t r,1'orrriatie Oroarijeatie 0 Twijnstra Gudde

15 Twijnstra Gudde Al en age!?? en t Cons iii! en t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De projectfasen Faeren ee j Wat Hoe Hoe te Poen In stand maken houden Definitc Ontwerp Voor- eahsatc Nazorg Bedoeling per fase o Iriitiatieffase Zorg at:a lie etrokkenert een gelijk becid heen (wat is het poject wel, wat niet?) 1 Definitiefase Zorg dat: we precies weten wat we willen 2 Ontwerpfase Zorg dat: er uit gewerkte oplossingen/ ontwerpen zijn voor wat we willen 3 Voor'ereidingsfase Zorg dat: de uitvoering vlekkeloos kan verlopen (druk op de knop 4 Realisatie.fase Zorg dat: wat we willen er ook helemaal is (en niet meer dan dat) 5 Nazorgfaee Zorg dat: het ljft zoals we het willen en niet anders NS: Uit het gewenste resultaat van elke fase volgt het type van activiteiten die in de fase plaatsvinden Pe edoelirig van een activiteit lepaalt in welke fase men deze plaatst Twiinstra Gudde

16 Twijnstra Gudde Un ngcm en t Gans uit a n t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Methoden van faseren Hoog Cyclischefasertrig t Oritwikkelfaseririg Parallelle : Versiefasering fasering Mate van onzekerhet Siriiuitaan- 1 Lineairefasering fasering UMIM Laag Laag. Maevari -. Hoog corn piexteit Twijnstra Gudde

17 Twijnstra Gudde ii ug om en t Consul ton t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De versiefasering initiatief eflnitie V3 Ontwerp Vooreriôin 12 Reaiisatie Nazorg De ontwikkelfasering initiatief Peflnitle Ontwerp VoorPereidlng Realisatie Nazorg Twijnstra Gudde

18 Twijnstra Gudde Maîicigcmcnt Consultauts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De deelprojectenfasering lnitatief eflntie On5werp VooreretIrig Reattsatle Nazorg De simultaanfasering InitIartef PeflnItIe Ontwerp Voorereidlng Reallsatte Nazorg,WT.AF6. Twijnstra Gudde 1997 FI 14

19 Twijnstra Gudde Management Consultants Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Essentiële beslismomenten IIVoorntiatief Peflnitie Ontwerp j ercing 1 o Q6 HeD onswerp AlVcrr,atieve eieri vallen af HeD eienpakked Alternavievc projecten vallen af Het project Twijnstra Gudde

20 Twijnstra Gudde Man again en t Consul ton ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Een compleet beslispunt //\ 0e projecteschrjving: ProHeemtellinq Eind resu1taa r. Afoakcninq Inhoudcijjke j acrivïeiven 1 Ocdetailleet-d voor ii eertkomcnae fa J JGloa1ervoorae volgcndc facn T G K t 0 cheerp!anncn '-+ Qrgariiatie (voor wie/door wie) lnforrna Vie (op &a5is waarvan) L.* PwaliVeit (hoc goed) Geld (hoc renda&cl) Tud (wannecr) Twijnstra Gudde 1997 I 16

21 Twijnstra Gudde n ogem en t Con s u / ton t S Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Vijf beheersaspecten îij GeI Orga nisate rojcctresuaat F'rojectwerk Kwaliteit Informatie Bedoeling van de beheersaspecten Zorg er,00r cat het projectresultaat er op tijd is en at de activiteiten worcen uitgevoerd volgens ee tijpiannirig, door ee toegewezen capaciteiten Zorg erioor- 6lat het project renaei is; ciat ee kosten b'innen het bulect ijven en aat J e geplande opbrengsten tot stanl (kunnen) komen - Zorg ervoor Jat het projectresultaat goee genoeg is, iw.z. dat het binnen r ' getoetst aan &c eisen en Jatelc daarvoor enoiae miaaelen eschikaar Informatle- Zorg er'oor at het projectresultaat eenuiig is vastgeleq en goed- 1- gekeurd; at van l e documenten stees ckcmf is welke ci e laatst gelene ziin, wat e istriutie daarvan is en welke wijzigingsproceure er gelden Zorg ervoor iat iedereen weet wat ieders taken, verantwoorehjkheen enj evoegheen zijn, at er aandacht is voor samenwerkingsaspecterl en -proceure5 Twijnstra Gudde

22 Twijnstra Gudde Management Consultants Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De beheerscyclus Ace Oriemeri snvan zaken ijsturen Wijzigen norm Vergejken Norm/plan (met marges) Twijnstra Gudde

23 Twijnstra Gudde J\1uÎ1aerneflI Consultanis Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Plaats van het eerste beslispunt Projecw PreCt- J )DoeIteIIingeri rsutaat ( Inhoud van het eerste beslispunt //\ De projecchrijvinq: Pro 'Ieem5eIIirTg Ernreau!taaV Afkening De orojecweq: Fasering en slispunten V,/erkstruatuur Fisicos T G 1 K J Q Seheersplannen 1 L Tijd (wanneer) L L Organisatie (voor wie/door wie) Informatie (op &asis waarvan) lwali (hoe goed) Geld (hoc rendabel) Twijnstra Gudde

24 Twijnstra Gudde i\1anageînent Consultants Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Plaats van een Project Start Up (PSU) Initiatief z, Pefiriitie Ontwerp Voor- alisatie Nazorg Lereiing c-ptf7' Werkwijze rond een PSU ritake PSU- Goecuririg uitvoering en uitwerking ProIecm- PSU- Concept 5te1!ing programma eertc &eslispunt Eerste Cli52unt Twijnstra Gudde 1997 ra 20

25 Twijnstra Gudde Man age went Consultant Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Inhoud Twee percepties van de omgeving Het activeren van de omgeving in 3 stappen Voorbeeld inventarisatie actoren Taakverdeling Kaart van de projectomgeving Overlegvormen Organisatiestructuren Coördinatie-, Matrix-, Autonome structuur Een veel voorkomende "bazen combinatie Verdeling gezag en verantwoordelijkheid Twijnstra Gudde

26 Twijnstra Gudde tvlzin agein en t Con,s ultan ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Twee percepties van de omgeving zanieniijke 4odIcn Twijnstra Gudde 1997 Y'I 22

27 Twijnstra Gudde Mii nageinen t Con Lii t no t s Hoofdstuk Paragraaf Pro jectmatig Werken Omgeving en organisatie Voorbeeld inventarisatie actoren Wie beeii,een er over het project? Gemeenteraae Ministerie ROM Universiteit UteA ' rr,. Wie etellen er - meneen, rnid4eien of deekun4igheid j AU Fizz I'eschik['aaraan / - het project? r' 'ewoners wijk 23 Wie gerulken het re,uitaat of on4emnden 4aar 4e gevolgen van? - n Z Jv. i Maria Mvcrx np. Wie voeren het project uit? Onz,cht&aar ii'etrokken Em Zicht'aarletrokken [ Direct &et rakker, Twijnstra Gudde 1997 V'J 23

28 Twijnstra Gudde Manageznen t Consultan t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Het activeren van de omgeving in 3 stappen O. [oiaiysren netwerj Iriveritarersri actorerl nvsrtariserfl ciangri In kaart rnger1 actorsn Inschatten irvioccl HerpositiOriererl actoren Inschatten relatie 1 5enaderen actoren HoeJwanner betrekken Plannen iriforrnatiestronierl Plannen organisatie-opzet O F srckkc Actoreri actief enaeren Alert ljven op signalen Omgaan niet ontwikkelingen Evalueren er iisturen Twijnstra Gudde

29 Twijnstra Gudde Man agent en t Cons uit ait t S Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Taakverdeling Vaststellen resuftaat/ m&er1 f3ii5turen» rraraes 1 Toetseri Avtserri Goedkeuren E'eslispuriten ij5turer > niarges Inzetten menseri/miaeieni lnittren Coörinereri Signaleren 5iieturen < nlaraes Getnruik eheer OnJerhouci Frojectmedewerkem Uitvoeren Signaleren Twijnstra Gudde 1997 TJ 25

30 Twijnstra Gudde Al d n age in en t Cons uit an te Hoofdstuk Paragraaf Proiectmatig Werken Omgeving en organisatie Kaart van de pro jectomgeving Hrarchische chef _ (Financier) / Opdrachtgever(s) I \ Gedelegeerd (elangenopdrachtgever groepen) /\ Lijn-/staf- g management Projectleider Gebruiker(s) F'rojectmedewerkers Perden Eind- (Klant) gebruiker(s) Twijnstra Gudde

31 Twijnstra Gudde Man agcin en t Cons uit an t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Overlegvormen Twijnstra Gudde 1997 r.a 27

32 Twijnstra Gudde Ainugeniezu Consultanis Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Organisatiestructuren invloe4 staare organisatie lnvioe project organisatie 1 Coöririatie I + Zorgt voor know-how Zet mensen/mieln in Stuurt'ij Matrix R 1 Autonoom + Zorgt voor know-how Stelt rnensn/rtiilcn eschik'aar Coördineert Sigrialeert ITÏ1 Zet rnensen/rnicleri in Coördineert Signaleert Stuurt 17ii Hnnen e mares Twijnstra Gudde

33 Twijnstra Gudde Management Consultants I-1oof dstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Coördinatiestructuur S tpl Staf Af. Â '- Aff. \, 1 Af. x x x = Projcctmfewerkrs in Je lijn AC = AfIingschf PL = Proicticier X = Mwerkers van eren Matrixstructuur ) x = Projectmewrkers in Jc lijn AC = Aflinchf PL = PrcjcttIeier X = Mcziwcrkcrr, van imicri Twijnstra Gudde

34 Twijnstra Gudde Minigernent ConsultanJs Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Autonome structuur = Projctr71ewerkera ri c lijn AC = AIingchc PL = Projctlehder X = Mccwrkers van j crdcm Twijnstra Gudde 1997 FJ 30

35 Twijnstra Gudde 1\fa n igein en t Cons til t an t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Een veel voorkomende "bazen" combinatie Afelirtgshoof F'rojectieier (VeriH) (0) V5ikbaao en hiërarchische &aa Qperaiione/e &aas.; ewerker Verdeling gezag en verantwoordelijkheid Coördinatie 9tructuur Informele operatoi&c b'aa5 OperaioricIc baas, vakfaas cri hirarchsche 'aas Matrix Operationele 'aas Vakaas en structuur hiërarchische kaas Autonome Operationele baa6, Informele vak'aas structuur vakaas en hiërarchische b'aas Twijnstra Gudde

36 Twijnstra Gudde tvlanugt'ml'nt Consu/tants Hoofdstuk Paragraaf Faseren Het waarom en hoe van faseren Praktijkvoorbeelden van pro jectfasering (1) Tabel Voorbeeld fasering initiatief Wetsontwerp achtergronden verkennen afbakenen basismateriaal verzamelen werkingssf eer bepalen voorbereiding draaiboeken opstellen schrijven. behandelen realisatie nazorg Ministerraad Raad van State indienen ondersteunen behandeling 2e Kamer Twijnstra Gudde 1997 'I 32

37 Twijnstra Gudde Mcuiu'eÎnL'nt Consultants Hoofd3tuk ParigraE Faseren Het waarom en hoe van faseren Praküjkvoorbeelden van projectfasering (1) Voorbeeld Onderzoek Nota fasering oorsprong vraag ver- aard probleem nagaan kennen reikwijdte nota aangeinitiatief terrein van onderzoek ven afbakenen basismateriaal verzavooronderzoek enta- meicn meren criteria; diepgang en eisen t.a.v. voringeaspecten bepalen ving en effect inventariseren definitie aangeven onderlinge verbanden onderwerpen detailleren onderzoeksopzer maken onderzoeken - - methodiek bepalen relaties tussen onderzoeksreultaten aangeontwerp programma opzetten ven onderzoekcondities vastieggen paragraf eren (inclusief ruwbouwi cantracteren drukker etc. voorbereiding onderzoekinstructies produktieschema's geven maken onderzoek uitvoeren (aanvullend) onderzoek uitvoeren schrijven realisatie gegevens verwerken voorbespreken eindrapport opstellen aanbieden (besluitvorming) nazorg toelichting geven beantwoorden vragen Twijnstra Gudde

38 Twijnstra Gudde Aiunagen1 cîi t Con.s uit an ts Hoofdstuk Paragraaf Faseren Het waarom en hoe van faseren Praktijkvoorbeelden van pro jecüasering (2) Voorbeeid Nieuw produkt Nieuwbouw fasering initiatief idee nagaan ruimtegebrek specificeren systeem specifice- globaal Programma ren van Eis PvE definitie maken ontwerp voorbereiding realisatie systeem ontwikkelen ontwerp tekenen stuklijsren maken fabrjcagetekeningen en -stuklilsten maken 0-serie fabriceren 0-serie aanpassen series fabriceren verkopen functioneel maken voorlopig ontwerp definitief ontwerp aanbesteden bouwplaats inrichten bestellen materiaal ruwbouw afbouw inrichten verhuizen bewonen nazorg gebruiken onderhouden servicen Twijnstra Gudde 1997 P1 34

39 Twi)nstra Gudde PvIu n lgeln t'ït t Cons uit un ts Hoofdstuk Paragraaf Faseren Het waarom en hoe van faseren Prakûjkvoorbeelden (2) VoorbeeldFmcewaardering Au.tomatisering fasen initiatief vakbondseis ver- automatisermgskennen plan opstellen detiiiitie project programrne- systeem analyseren ren en definiëren ontwikkelen prototypen ontwerp voorbereiding realisatie technisch testen technisch bijsteilen draaiboeken maken invoeren hardware bepalen en bestellen systeem functioneel/technisch ontwernen proefruns uitvoeren input gereedmaken programmeren invoeren nazorg converteren. gebruiken gebruiken - - onderhouden onderhouden Twijnstra Gudde 1997 'I 35

40 Twijnstra Gudde A1anuein'n t ConuItaitts Hoofdstuk Paragraaf Beheersen Overzicht belangrijkste beheerstechnieken.tl_pl_il fl711 Tijd/eapaciteitsbeheersirig Geidbeheersing - Balkenplanning - Begroten - Netwerkpianning (PERT, CPM, etc.) - Budgetteren - Financiële evaluatiemethoden (DCF, Pay-back time etc.) Kwaliteitsbeheersing Intarm atiebeb eersing - Specificatie van eisen - Design Reviewing - Normalisatie - Vrijgavebeheer Kwaliteitscontrole - Wijzingenbeleid - Kwaliteitszorg - Configuration Management Organisatiebeheersing - Ontwerpen (pro jectorganisaties) - Sociale vaardigheidstrainingen - Vergadertechnieken - Leiderschapsstijlen Een goede beheerstechniek of -methode is - overdraagbaar (cursus, leerboek, handboek) - praktisch toepasbaar (formulieren, meetmethoden, informatiesystemen). Twijnstra Gudde

41 1 Twijnstra Gudde n agcnicn t Cons uit nu t s Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden Doel - Leren hanteren PERT-diagram en balkenplanning. Opdracht 1. Pert-diagram 1.1 Van onderstaand Pert-diagrarn zijn per activiteit de doorlooptijden gegeven (in dit voorbeeld zonder marges) Doorlooptijden (in dagen): A= 1 F = 3 K= 2 B= 5 G= 3 L = 2 C=10 H= 3 M= 1 0= N= 7 E - 7 J P = 10 U = 20 0= 5 V= 3 R = 3 W= 3 S = 10 T Taak: Geef aan waar, ten aanzien van de planning, het kritieke pad ligt. Alternatieven: A C 0 F A 0 D E C. A 0 D F d. A S D F CH 1 J K T UW L M T UW CH 1 J K N OP V CH 1 0 R S V W Ink Twijnstra Gudde 1997

42 ,1 Twijnstra Gud Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden 2. Balkenplamiing 2.1 Maak van het netwerk een balkenplanning op bijgaande voorbewerkte layout. 2.2 Geef op gemaakte balkenplanning aan dat op kalenderdag 20 het werk zoals gepland is uitgevoerd. 2.3 Geef op balkenplanning de voortgang op kalenderdag 24 aan, op basis van de volgende waarneming: - act. E is nog niet gestart - act. F is nog niet gestart. 2.4 Geef op balkenplanning de voortgang op kalenderdag 48 aan, op basis van de volgende waarneming: - act. J is voor 60% gereed - act. L is nog niet gestart - act. S is voor 70% gereed. Twij nstr a G uc],ie 1997

43 1.01

44 Twijnstra Gudde Man agein en t Cons uiten te Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden Balkenplanning: opdracht 2.1 mmmmmill M u ii 10011,111 g! H Ism! I ili IBM i"iiii! INII IiI II MIIIIi IuiI1I 1III IiII1!III!I Boni I i!ii MIIE i1iiiiii =I IIIp E l III Twijnstra Gudde 1997 FI

45 Twijnstra Gudde Managent en t Cons uit art t S Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden Balkenplannmg: opdrachten 2.2 t/m 2.4 IÎIi!I iuiii.1!ii2ii2ii hel IIU liiiei iii :: II MEN it: :: messes 1 II EIEI II ØI!E!! '.IIEIEIEEI 1111! iii,ii1iepe!e!!!iuilei - a IluII 1 1!IIIIIIIIIIIIIIIEIIII Twijnstra Gudde 1997 F1II

46 Twijnstra Gudde Man Ligein en t Con sultan ts Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beslissen SION-projectopdracht Projectinhoud 1.1 Het proiectresuitaat 1.2 Activiteiten Beheersaspecten 2.1 Tijd 2.2 Geld 2.3 Kwaliteit 2.4 Informatie 2.5 Organisatie Twijnstra Gudde 1997

47 Twijnstra Gudde AtHI1!1! (w.uituiu Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beslissen 1. Projectinhoud 1.1 Het projectresultaat De probleemstelling: slechte communicatie tussen een aantal bedieningsposten geen signalering van een aantal alarmsituaties aan medewerkers alarm niet snel genoeg aan niet plaats-gebonden medewerkers. Een en ander in huize SION, Kadastraal A, bouwtekening Y, waarop aangegeven locaties van alarmsituaties en bedieningsposten Het globaal resultaat: een operationeel communicatiesysteem tussen: bepaalde medewerkers bepaalde alarmsituaties en medewerkers in bepaalde ruimten met aan te geven prioriteiten - De globale grenzen niet leveren alarmapparatuur, aansluitpunten PTT + 220V en noodvoorziening (stroom, PTT) geen hak- en breekwerk, geen bekabeling, geen bescherming tegen vandalisme 1.2 Activiteiten Definitiefase inventariseren eisen klant, gebruiker, overheden, leveranciers, etc. inventariseren aansluiting op andere aansluitingen nader afbakenen: wat kan niet/mag niet bepalen deelprojecten inclusief interfaces - Ontwerpfase ontwerpen totaal systeem inclusief opleidingen bepalen apparatuur - ontwerpen software ; procedures ; organisaties etc. Twijostra Gudde 1997

48 Twijnstra Gudde 1 /2 222H' 2/2 C III ( 12 1 t, S Hoofdstuk Paragraaf Oeteningen Beslissen Voorbereidingsfase bestellen materialen etc. instrueren van: installateurs, inregelaars, overnemers voorbereiden opleidingen gebruik/onderhoud etc.) - Realisatiefase installeren opleiden gebruikers etc.) inregelen opstellen onderhoudsplan overdragen - Nazorgfase gebruiken totaal systeem onderhouden idem (preventief en correctief) beheren idem (aanpassen/modificeren etc.) onderhouden totaal modificeren 2. Beheersaspecten 2.1 Tijd - Totale doorlooptiid 5 maanden dagen na opdrachtverlening - Doorlooptijd definitiefase 2 weken +/- 1,5 dag - Benodigde capaciteit voor Z, voor B, voor - Voortgangsbespreking 1 x per 2 weken voor dhr. K., middels Geld - Raming totale prijs f ,-- +/- 20%, excl. BTW - prijspeil heden - Raming kosten definitiefase f 3.000,-- (+ 5%) - Betalinstermijn als volgt - Bij deze kostenraming is uitgegeaan van het toepassen van electronische apparatuur - Voortgangsbewaking 1 x per 4 weken door..., middels Twijnstra Gudde 1997

49 Twijnstra Gudde Mr]UC1flLfl t Cnt tiit )Itt S -ioofdstuk araaraat Oefeningen Beslissen 2.3 Kwaliteit - Eiseninormen overheid, brandweer, arbeidsinspectie...) zijn - Zoveel mogelijk gebruik maken standaardapparatuur - Testen van apparatuur en software vindt plaats met behulp van - Overname test vindt plaats door dhr. 2.4 Informatie - Projectnummer, datum en naam - identificatie - Goedkeuringsprocedure en naam van goedkeurende instantie - Wijzigingen vinden alleen plaats wanneer deze schriftelijk worden meegedeeld: en wanneer ze binnen de marges vallen worden ze door de projectleider goedgekeurd en indien ze buiten de marges vallen worden ze ook door de opdrachtgever goedgekeurd - Distributie voor wijzigingen is 2.5 Organisatie - Naam van de opdrachtgever - Naam van de projectleider - Naam van de gebruiker - Samenstelling proiectteam - Taakverdeling en bevoegdhedentoewijzing - Samenwerking - indien nodig - met erkend installatiebureau X, onder verantwoordelijkheid van Twijnstra Gudde 1997 IP'IIJ 111/lul

50 Twijnstra Gudde Muna gein en t Con s uit an ts Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beheersen integratie t, 1<, 1, 0 Project bejaardentehuis Taak: Geef van onderstaande activiteiten aan of ze tot een beheersaspect behoren, en zo ja, tot welk(e) Het opstellen van de financiële voorcalculatie en het bepalen < / & van de offerteprijs Het inspecteren van de af te leveren apparatuur en onderdelen (aantallen, uiterlijk, afwerking) Het controleren van de installatietekeningen bij aflevering (codenummers, geldigheid, datum) / Het goedkeuren van de tijdplanningen Het opstellen van het keuringsrapport bij de afname door de klant Het opstellen van de wensspecificatie (van de klant) K K Het overleggen met de produktie-afdeling over de haalbaarheid J i van de offerte Het distribueren van vergaderstukken (projectteamverslag e.d.) Het bespreken van de voortgang van het project 0 Het verspreiden van wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de te leveren apparatuur Het controleren van de factuur van de leverancier Het informeren van groepsleiders over het project Het goedkeuren van het definitieve tekeningenpakket.. QkaUç 0 Twijnstra Gudde 1997

51 14 Twijnstra Gudde A 1 t Cr it/t jij Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beheersen integratie Het bijhouden van alle wijzigingen op het Programma van Eisen (PvE) Het inkopen van de onderdelen t.b.v. fabricage * ) Het bestellen van de onderdelen t.b.v. fabricage c4. Het schatten van het benodigde aantal mensuren van de afdeling service-voorbereiding OT 0 Twijnstra Gudde 1997 ilnn

52 Twijnstra Gudde Management Consultants Hoofdstuk Paragraaf Faseren Oefeningen Het alarmeringsproject Probleemstelling In een bejaardentehuis in Maastricht, gelegen op een bosrijk en heuvelachtig terrein, is thans geen of nauwelijks communicatie mogelijk tussen een aantal bedienings- en wachtposten in verschillende paviljoens. (Denk aan telefoon ; liften ; verwarming en ook aan nachtzusters ; bewaking e.d.) Tevens ontbreekt een sïgnaleringssysteem voor alarmsituaties (brand, inbraak, ongevallen ed.). Toen enige weken geleden een patiënt uit bed viel en de alarmknop indrukte, bleek de nachtzuster op ronde te zijn. Daardoor duurde het 1,5 uur voordat deze patiënt door de nachtzuster geholpen kon worden. Het huidige patiëntenwaarschuwingssysteem is al 10 jaar oud. De directie van het tehuis wil al langer overgaan tot een geïntegreerd volledig alarmsysteem dat alle tekorten in de huidige situatie voorgoed uit de wereld zal helpen. In een toevallig contact met een leverancier over de aanschaf van een nieuwe installatie voor radio- en T.V.-distributie, kwam ook bovenstaande problematiek ter sprake. De vertegenwoordiger merkte op dat systeem AB-1609 in principe aan de voornaamste verlangens van de directie zou kunnen voldoen. Volledige zekerheid zou nog enig onderzoek vergen. Gezien de veelheid van vraagstukken die bij de beslissing over een nieuw alarmsysteem een rol spelen, is geconcludeerd dat een en ander projectmatig moet worden aangepakt. Taak: - Formuleer (kies) een project probleem-/doelstelling (waarom) globale resultaatomschrijving (wat wel) globale projectafbakening (wat niet) Faseer liet project noem de fasen geef per fase enkele inhoudelijke activiteiten - Bereid een presentatie voor van maximaal 5 minuten. Twijnstra Gudde 1997 TJ

53 Twijnstra Gudde IVlanagemen t Consul ton t Hoofdstuk Paragraaf Beheersen Oefeningen Bekorten doorlooptijden Probleemstelling De opdrachtgever wil de doorlooptijd van een project bekorten met 20%. Het betreft een zeer krap gepland project, waaraan nog moet worden begonnen. Mogelijke acties De projectmanager stelt de planning bij, conform de wens van de opdrachtgever De projectmanager probeert de opdrachtgever te overtuigen dat hij iets wil wat niet kan De projectmanager stelt de planning bij en past de projectinhoud aan de planning aan zonder dit laatste echt duidelijk te maken aan de opdrachtgever De projectmanager mobiliseert zoveel mogelijk krachten om de opdrachtgever te bekeren!. ca..t3e Taak Geef uw voorkeur aan. Twijnstra Gudde 1997 IPiIFiJ

54 Twijnstra Gudde Management Cons uit nu Is Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Geidbeheersing Het budget Probleemstelling De directie deelt een projectleider mee dat hij een project moet overnemen. Hij krijgt een dik dossier met informatie mee naar huis om zich alvast wat te oriënteren. 's Avonds blijkt dat het pak papier geen goedgekeurd budget bevat. Wel vindt hij drie globale ramingen die echter van verschillende uitgangspunten uitgaan. Hij begint te vermoeden dat de geldbeheersing tussen de aspecten tijd en geld niet optimaal is (om over projectafbakening nog maar niet te spreken). Mogelijke oplossingen Hij accepteert de opdracht en begint onmiddellijk te onderzoeken wat de budgettaire consequenties van het project zijn Hij weigert het project onder deze omstandigheden te accepteren Hij deelt de directie de volgende dag mee, dat hij de opdracht zal aanvaarden zodra hij de financiële consequenties kent Hij schrijft de directie de volgende dag een memo dat hij de opdracht in beraad wil houden en bespreken zodra hij inzicht heeft in de budgettaire gevolgen. e-t Cei-i4-I.-Ç-1 Taak Geef uw voorkeur aan. Twijnstra Gudde 1997

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012 Projectmatig werken De weg naar een succesvol evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem Projectmatig werken De weg naar een

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Kostenbeheersing * M2011 1. F. A. van Duijn

Kostenbeheersing * M2011 1. F. A. van Duijn Kostenbeheersing M2011 1 Kostenbeheersing * F. A. van Duijn Samenvatting M2011 3 1. Inleiding M2011 3 2. Wat is kostenbeheersing? M2011 4 3. De opbouw van het budget M2011 4 4. De nauwkeurigheid van het

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

SHE risicomanagement. Reparatietraject Bottom Plug Liner Reducers HFR. rev. nr. datum omschrijving. In opdracht van NRG-IS-HFR

SHE risicomanagement. Reparatietraject Bottom Plug Liner Reducers HFR. rev. nr. datum omschrijving. In opdracht van NRG-IS-HFR SHE risicomanagement Reparatietraject Bottom Plug Liner Reducers HFR In opdracht van NRG-IS-HFR rev. nr. datum omschrijving C 9-4-09 Feedback van bet projectteam verwerkt B 8-4-09 Intern commentaar RM

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

In-company Projectmanagement Stichting KOEL

In-company Projectmanagement Stichting KOEL In-company Projectmanagement Stichting KOEL Slotbijeenkomst 4 juni 2013 Loes van Amsterdam l.vanamsterdam@jvei.nl Wat is een project? Een project is een contract tussen opdrachtgever, projectleider en

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017 WEBINAR PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial Door: Rob Schapink Leusden, 27 september 2017 Welkom! Deelnemers Webinar Projectcontrol Onderdelen Waarom is projectcontrol relevant? Wat gaat

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

DEEL I Een theoretische inleiding 23

DEEL I Een theoretische inleiding 23 I nhoud 1 Inleiding 15 1.1 Waarom projectmanagement? 16 1.2 Wat is projectmanagement? 16 1.3 Complementaire boeken over projectmanagement 17 1.4 Indeling van dit boek 17 1.5 Voor wie is dit boek bestemd?

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Overzicht formulieren en procedures Projectmatig Werken

Overzicht formulieren en procedures Projectmatig Werken Overzicht formulieren en procedures Projectmatig Werken Fasering Formulieren Procedure Initiatief Projectmelding Een kansrijk idee wordt verwoord op een projectmeldingsformulier. De bedoeling is dat er

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het?

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het? Project Start Up Wat is het? De Project Start Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project. De PSU is een workshop waarin je de belangrijke aspecten van het project met elkaar inventariseert

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

- SMB - Projectaanpak

- SMB - Projectaanpak - SMB - Projectaanpak Datum : 18 Jan.2008 Referentie : TH/HG - AANVRAAG KLANT - TYPE A: ONTWIKKELEND PROBLEEMOPLOSSEND - TYPE B: DIREKTE ONTWIKKELING VOORCALCULATIE FASE 1,TRAJECT A: BLAD 1 - ORIENTATIE

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Richtlijn voor de commissioning van een brandwerende doorvoering

Richtlijn voor de commissioning van een brandwerende doorvoering Richtlijn voor de commissioning van een brandwerende doorvoering Kwaliteitsmethode gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van een brandwerende doorvoering Opgesteld door : N.A.M. Schmidt/

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Standaard Plan van Aanpak

Standaard Plan van Aanpak Standaard Plan van Aanpak ZBC Consultants bv 27 september 2000 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting... 4 1. Introductie... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Accordering en bijstelling... 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Besturen van een project

Besturen van een project Besturen van een project door admin - 01-09-2012 http://www.itpedia.nl/2012/01/09/besturen-van-een-project/ Het hanteren van de zes fasen schept overzicht in een project en maakt het daardoor beter bestuurbaar.

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB.

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB. TIAB Uw persoonlijk adviseur Maak kennis met TIAB TIAB Uw persoonlijk adviseur TIAB DETACHERING Wij zijn uw persoonlijk adviseur, waar u op terug kunt vallen, in iedere discipline TIAB OPLEIDINGEN TIAB

Nadere informatie

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 1 Projectmatig werken OVERZICHT van de INHOUD INLEIDING DEEL 1: DE FILOSOFIE VAN PROJECTMATIG WERKEN 11 Routinematig, improviseren en projectmatig werken 12 Kenmerken

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Voortgangsrapportage Q2-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q2-2014 Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Camerabeveiliging op het Industrieterrein. 28/03/2012 DS-Consulting - Emiel De Smet 1

Camerabeveiliging op het Industrieterrein. 28/03/2012 DS-Consulting - Emiel De Smet 1 Gemeente Hamme Camerabeveiliging op het Industrieterrein Zwaarveld 28/03/2012 DS-Consulting - Emiel De Smet 1 Agenda 1. Introductie 2. DS-Consulting 3. Referenties 4. Doel van het Project 5. Situatieschets

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

(herstart) Herinrichting Schelkensbeek. Projectopzet

(herstart) Herinrichting Schelkensbeek. Projectopzet ARCHIEF *2013.28960* Corsa-nr. 2013.28960 Datum 21 januari 2014 Onderwerp Projectopzet (herstart) herinrichting Schelkensbeek Project 720240 (herstart) Herinrichting Schelkensbeek Projectopzet Projectnaam

Nadere informatie