Twijnstra Gu de t:!87l9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twijnstra Gu de t:!87l9"

Transcriptie

1 Twijnstra Gu de t:!87l9 Manugement Consultants Rijkswaterstaat Directie Utrecht Cursus projectmatig werken (PMW) 18 en 19maart april1997

2 (D 1997, Ivijnstra Gudde Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro film of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twijnstra Gudde. Het binnenwerk van dit rapport is gedrukt op 100% ch]oorvrij gebleekt papiec (AOX<0.02 kg/ton), geproduceerd in een moderne, volledig geïntegreerde poll)- en papierfabriek, voorzien van een Chemical Recovery System (sterk verminderd verbruik van fossiele energie). Het voor de pulpproduktie gebruikte hout komt altijd uit een produktiebos.

3 Twijnstra Gudcle Pviafl ageïn L'fl t Cons u Itan t s Hoofdstuk Beslissen BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT Paragraaf Oefeningen NR Beknopte checklist voor projecten Wat is gereed aan het einde van het project. Wat wordt niet in dit project gedaan. Welk werk is nodig om het resultaat te behalen. Is dit werk te faseren 4.1 Definitiefase: het verrichten van onderzoek om het programma van eisen (wensen en beperkingen) op te stellen 4.2 Ontwerpfase: het zoeken naar oplossingen en het kiezen van een oplossing 4.3 Voorbereidingsfase : het ervoor zorgen (door werkinstructies of inkopen) dat het resultaat gemaakt kan worden 4.4 Realisatiefase: het uitvoeren, invoeren of maken van het project(resultaat) 4.5 Nazorgfase: het gebruiken en onderhouden van het resultaat. Welke afspraken zijn er over de projectbeheersing. 5.1 Op welke datum is het project gereed en hoeveel capaciteit is er per fase nodig. 5.2 Wat is het geëiste rendement voor het totale project, welk budget is er per fase beschikbaar en welke inkomsten/dekkingen zijn gepland. 5.3 Welke kwaliteitseisen zijn geformuleerd en is er een afspraak over de bewijsvoering ervan. 5.4 Wie stelt de documentatie op en zorgt voor goedkeuring en wijziging ervan. 5.5 Wie is de opdrachtgever, wie is projectleider, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld, wie zijn de projectteamleden, welke overlegvormen zijn er. Hebben alle beheersaspecten voldoende marge, gezien de fase waarin het project zich bevindt. Is er per beheersaspect ook een afspraak voor de wijze waarop de stand van zaken wordt opgenomen en hoe bijsturing plaatsvindt. Welke beslispunten zijn er en hoe ziet de inhoudsopgave van de beslisdocumenten eruit. Twijnstra Gudde 1997

4 Twijnstra Gudde Me 11 agezn en t Cons uit en ts Inhoudsopgave Blz. Cursusinformatie Benadering van projectmatig werken Methode en instrumenten 9 Omgeving en organisatie 21 Het hoe en waarom van faseren 32 Overzicht belangrijkste beheerstechnieken 36 Oefeningen Twijnstra Gudde 1997

5 Twijnstra Guclde Managenlent Consultanis Hoofdstuk Paragraaf Cursusinformatie Doelstelling, Werkwijze Doelstelling De deelnemers zullen tijdens de cursus: - kennismaken met pro jectmatig werken als een bij uitstek resultaatgerichte wijze van werken - kennis, inzicht en vaardigheid verwerven omtrent het werken volgens een eenduidige en geïntregeerde pro ject-managementbenadering - zicht krijgen op menselijke en organisatorische aspecten van projectmatig werken - moed verzamelen om direct na de cursus "iets" anders te gaan werken als projectleider of pro jectdeelnemer Werkwijze: Essentieel voor deze cursus is dat inleidingen, praktijkgevallen, oefeningen en discussies elkaar afwisselen. U zult regelmatig werken in kleine werkgroepen. Voorts zal gelegenheid geboden worden (via huiswerk) om eigen projecten door anderen te laten analyseren en hierover van gedachten te wisselen. U krijgt tijdens deze cursus een werkboek met een samenvatting van de inleidingen en tevens een boek waarin het onderwerp projectmatig werken uitgebreid staat toegelicht. 0 Twijnstra Gudde 1997

6 Twijnstra Gudcle i'i1an gent en t C )n uit un Is Hoofdstuk Paragraaf Cursusinformatie Programma Programma Blok 1 Eerste dag (inclusief avond) Morgen - Opening door de leiding - Introductie programma - Achtergronden van projectmatig werken waarom wanneer wel/niet uitgangspunten - Inventarisatie leerdoelen Middag - De projectopdracht project start up probleemstelling, resultaat, afbakening praktijkgevallen in de werkgroepen - Principes van faseren Namiddag - Projectorganisatie (gedelegeerd) opdrachtgever en projectleider omgevingsanalyse praktijkgevallen in de werkgroepen Tweede dag Morgen - terugblik - Faseren en beslissen activieiten in de fasen kenmerken van beslispunten planning van activiteiten praktijkgevallen in de werkgroepen - Principes van beheersen beheerscyclus tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie Middag - Oefening beheersen planning van tijd kwaliteit: eisen, toetsing informatie: documentenstromen tt Twijnstra Gudde

7 Twijnstra Gudde TVliinti,enieni Cn;u1ants Hoofdstuk Paragraaf Cursusinformatie Programma Blok 2 Derde dag Morgen Middag - Introductie en terugblik - Bespreking huiswerk in groepen - Uitwerken enkele hoofdpunten uit huiswerk - Bespreken bevindingen met de leiding Twijnstra Gudde 1997 'I

8 Twijnstra Gudde n agezn en t Cons uit an t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Benadering van projectmatig werken Inhoud Drie werkvormen Wat is een project Drie ingangen Projecten in programma's De stadia van een programma Twijnstra Gudde

9 Twijnstra Gudde Manogenten t Con sultan t s Hoofdstuk Paragraaf Projectrnatig Werken Benadering van projectmatig werken Drie werkvormen 1 mproviatie Ad hoc Procesaan pak Onzeker Vraag Nieuw Ianmatg werkcn Routine ContInu Procedure-aanpak Zeker Puideljk 6ekend L.J L.J L_J 1 I L Voorzien Plannirigaanpak Nogal zeker Geleidelijk duideli ker Gewenst Toenemcnde voorspelaarheid van: Het (pr-ojcct)re5ultaat Pc (project)weg Twijnstra Gudde 1997

10 Twijnstra Gudde n agein en t Cons ultan ts Hoofdstuk Paragraaf Projectinatig Werken Benadering van projectmatig werken Wat is een project rken firieeraar bcairi en cimj Resutaatgericht Uiiiek Multiiscipflriair Retienen ngewikkeie Onzeker Kostbaar ooaarden Essentieel voore betrokkencri Vnuitééri centrum behecro baar Eéri oprachtgever Twijnstra Gudde 1997

11 Twijnstra Gudde Man i jein en t Con ç uit an ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Benadering van projectmatig werken Drie ingangen ïriridu e aarne,,- werkn iet.eiilnqen Orngcvinq cr1 orar1satie Twijnstra Gudde 1997 YJ 7

12 Twijnstra Gudde Man uxem en t Con stil t a n ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Benadering van proiectmatig werken Projecten in programma's F'rojecteri 0 Irriprovioatic5 1 outiries iri1rfaces PL*fl De stadia van een programma 0 Twijnstra Gudde 1997

13 Twijnstra Gudde!ttanagen en t Cl2s t;] ta n t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Inhoud Principeschema De projectfasen Bedoeling per fase Methoden van faseren De versie-, ontwikkel-, deelprojecten-, simultaanfasering Essentiële beslismomenten Een compleet beslispunt Vijf beheersaspecten Bedoeling van de beheersaspecten De beheerscyclus Plaats van het eerste beslispunt Inhoud van het eerste beslispunt Plaats van een Project Start Up (PSU) Werkwijze rond een PSU 0 Twijnstra Gudde 1997

14 Twijnstra Gudde Ma nageinen t Con stil Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Principeschema Faøeren IIee Wat Hoe r,itiatef 0efr.tie Ontwerr' Hoete oer, Inetan maken houden Voor- eainatie Nazora redria eeiie.en G 11IJJX Proiec- Projcct- Project-.eaiiaoe- NazorgcpracfrW proqramma er' twerp proqramrr'a proqrarr'ma eheereer KWIÎt&t t r,1'orrriatie Oroarijeatie 0 Twijnstra Gudde

15 Twijnstra Gudde Al en age!?? en t Cons iii! en t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De projectfasen Faeren ee j Wat Hoe Hoe te Poen In stand maken houden Definitc Ontwerp Voor- eahsatc Nazorg Bedoeling per fase o Iriitiatieffase Zorg at:a lie etrokkenert een gelijk becid heen (wat is het poject wel, wat niet?) 1 Definitiefase Zorg dat: we precies weten wat we willen 2 Ontwerpfase Zorg dat: er uit gewerkte oplossingen/ ontwerpen zijn voor wat we willen 3 Voor'ereidingsfase Zorg dat: de uitvoering vlekkeloos kan verlopen (druk op de knop 4 Realisatie.fase Zorg dat: wat we willen er ook helemaal is (en niet meer dan dat) 5 Nazorgfaee Zorg dat: het ljft zoals we het willen en niet anders NS: Uit het gewenste resultaat van elke fase volgt het type van activiteiten die in de fase plaatsvinden Pe edoelirig van een activiteit lepaalt in welke fase men deze plaatst Twiinstra Gudde

16 Twijnstra Gudde Un ngcm en t Gans uit a n t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Methoden van faseren Hoog Cyclischefasertrig t Oritwikkelfaseririg Parallelle : Versiefasering fasering Mate van onzekerhet Siriiuitaan- 1 Lineairefasering fasering UMIM Laag Laag. Maevari -. Hoog corn piexteit Twijnstra Gudde

17 Twijnstra Gudde ii ug om en t Consul ton t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De versiefasering initiatief eflnitie V3 Ontwerp Vooreriôin 12 Reaiisatie Nazorg De ontwikkelfasering initiatief Peflnitle Ontwerp VoorPereidlng Realisatie Nazorg Twijnstra Gudde

18 Twijnstra Gudde Maîicigcmcnt Consultauts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De deelprojectenfasering lnitatief eflntie On5werp VooreretIrig Reattsatle Nazorg De simultaanfasering InitIartef PeflnItIe Ontwerp Voorereidlng Reallsatte Nazorg,WT.AF6. Twijnstra Gudde 1997 FI 14

19 Twijnstra Gudde Management Consultants Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Essentiële beslismomenten IIVoorntiatief Peflnitie Ontwerp j ercing 1 o Q6 HeD onswerp AlVcrr,atieve eieri vallen af HeD eienpakked Alternavievc projecten vallen af Het project Twijnstra Gudde

20 Twijnstra Gudde Man again en t Consul ton ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Een compleet beslispunt //\ 0e projecteschrjving: ProHeemtellinq Eind resu1taa r. Afoakcninq Inhoudcijjke j acrivïeiven 1 Ocdetailleet-d voor ii eertkomcnae fa J JGloa1ervoorae volgcndc facn T G K t 0 cheerp!anncn '-+ Qrgariiatie (voor wie/door wie) lnforrna Vie (op &a5is waarvan) L.* PwaliVeit (hoc goed) Geld (hoc renda&cl) Tud (wannecr) Twijnstra Gudde 1997 I 16

21 Twijnstra Gudde n ogem en t Con s u / ton t S Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Vijf beheersaspecten îij GeI Orga nisate rojcctresuaat F'rojectwerk Kwaliteit Informatie Bedoeling van de beheersaspecten Zorg er,00r cat het projectresultaat er op tijd is en at de activiteiten worcen uitgevoerd volgens ee tijpiannirig, door ee toegewezen capaciteiten Zorg erioor- 6lat het project renaei is; ciat ee kosten b'innen het bulect ijven en aat J e geplande opbrengsten tot stanl (kunnen) komen - Zorg ervoor Jat het projectresultaat goee genoeg is, iw.z. dat het binnen r ' getoetst aan &c eisen en Jatelc daarvoor enoiae miaaelen eschikaar Informatle- Zorg er'oor at het projectresultaat eenuiig is vastgeleq en goed- 1- gekeurd; at van l e documenten stees ckcmf is welke ci e laatst gelene ziin, wat e istriutie daarvan is en welke wijzigingsproceure er gelden Zorg ervoor iat iedereen weet wat ieders taken, verantwoorehjkheen enj evoegheen zijn, at er aandacht is voor samenwerkingsaspecterl en -proceure5 Twijnstra Gudde

22 Twijnstra Gudde Management Consultants Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten De beheerscyclus Ace Oriemeri snvan zaken ijsturen Wijzigen norm Vergejken Norm/plan (met marges) Twijnstra Gudde

23 Twijnstra Gudde J\1uÎ1aerneflI Consultanis Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Plaats van het eerste beslispunt Projecw PreCt- J )DoeIteIIingeri rsutaat ( Inhoud van het eerste beslispunt //\ De projecchrijvinq: Pro 'Ieem5eIIirTg Ernreau!taaV Afkening De orojecweq: Fasering en slispunten V,/erkstruatuur Fisicos T G 1 K J Q Seheersplannen 1 L Tijd (wanneer) L L Organisatie (voor wie/door wie) Informatie (op &asis waarvan) lwali (hoe goed) Geld (hoc rendabel) Twijnstra Gudde

24 Twijnstra Gudde i\1anageînent Consultants Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Methode en instrumenten Plaats van een Project Start Up (PSU) Initiatief z, Pefiriitie Ontwerp Voor- alisatie Nazorg Lereiing c-ptf7' Werkwijze rond een PSU ritake PSU- Goecuririg uitvoering en uitwerking ProIecm- PSU- Concept 5te1!ing programma eertc &eslispunt Eerste Cli52unt Twijnstra Gudde 1997 ra 20

25 Twijnstra Gudde Man age went Consultant Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Inhoud Twee percepties van de omgeving Het activeren van de omgeving in 3 stappen Voorbeeld inventarisatie actoren Taakverdeling Kaart van de projectomgeving Overlegvormen Organisatiestructuren Coördinatie-, Matrix-, Autonome structuur Een veel voorkomende "bazen combinatie Verdeling gezag en verantwoordelijkheid Twijnstra Gudde

26 Twijnstra Gudde tvlzin agein en t Con,s ultan ts Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Twee percepties van de omgeving zanieniijke 4odIcn Twijnstra Gudde 1997 Y'I 22

27 Twijnstra Gudde Mii nageinen t Con Lii t no t s Hoofdstuk Paragraaf Pro jectmatig Werken Omgeving en organisatie Voorbeeld inventarisatie actoren Wie beeii,een er over het project? Gemeenteraae Ministerie ROM Universiteit UteA ' rr,. Wie etellen er - meneen, rnid4eien of deekun4igheid j AU Fizz I'eschik['aaraan / - het project? r' 'ewoners wijk 23 Wie gerulken het re,uitaat of on4emnden 4aar 4e gevolgen van? - n Z Jv. i Maria Mvcrx np. Wie voeren het project uit? Onz,cht&aar ii'etrokken Em Zicht'aarletrokken [ Direct &et rakker, Twijnstra Gudde 1997 V'J 23

28 Twijnstra Gudde Manageznen t Consultan t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Het activeren van de omgeving in 3 stappen O. [oiaiysren netwerj Iriveritarersri actorerl nvsrtariserfl ciangri In kaart rnger1 actorsn Inschatten irvioccl HerpositiOriererl actoren Inschatten relatie 1 5enaderen actoren HoeJwanner betrekken Plannen iriforrnatiestronierl Plannen organisatie-opzet O F srckkc Actoreri actief enaeren Alert ljven op signalen Omgaan niet ontwikkelingen Evalueren er iisturen Twijnstra Gudde

29 Twijnstra Gudde Man agent en t Cons uit ait t S Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Taakverdeling Vaststellen resuftaat/ m&er1 f3ii5turen» rraraes 1 Toetseri Avtserri Goedkeuren E'eslispuriten ij5turer > niarges Inzetten menseri/miaeieni lnittren Coörinereri Signaleren 5iieturen < nlaraes Getnruik eheer OnJerhouci Frojectmedewerkem Uitvoeren Signaleren Twijnstra Gudde 1997 TJ 25

30 Twijnstra Gudde Al d n age in en t Cons uit an te Hoofdstuk Paragraaf Proiectmatig Werken Omgeving en organisatie Kaart van de pro jectomgeving Hrarchische chef _ (Financier) / Opdrachtgever(s) I \ Gedelegeerd (elangenopdrachtgever groepen) /\ Lijn-/staf- g management Projectleider Gebruiker(s) F'rojectmedewerkers Perden Eind- (Klant) gebruiker(s) Twijnstra Gudde

31 Twijnstra Gudde Man agcin en t Cons uit an t Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Overlegvormen Twijnstra Gudde 1997 r.a 27

32 Twijnstra Gudde Ainugeniezu Consultanis Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Organisatiestructuren invloe4 staare organisatie lnvioe project organisatie 1 Coöririatie I + Zorgt voor know-how Zet mensen/mieln in Stuurt'ij Matrix R 1 Autonoom + Zorgt voor know-how Stelt rnensn/rtiilcn eschik'aar Coördineert Sigrialeert ITÏ1 Zet rnensen/rnicleri in Coördineert Signaleert Stuurt 17ii Hnnen e mares Twijnstra Gudde

33 Twijnstra Gudde Management Consultants I-1oof dstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en Organisatie Coördinatiestructuur S tpl Staf Af. Â '- Aff. \, 1 Af. x x x = Projcctmfewerkrs in Je lijn AC = AfIingschf PL = Proicticier X = Mwerkers van eren Matrixstructuur ) x = Projectmewrkers in Jc lijn AC = Aflinchf PL = PrcjcttIeier X = Mcziwcrkcrr, van imicri Twijnstra Gudde

34 Twijnstra Gudde Minigernent ConsultanJs Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Autonome structuur = Projctr71ewerkera ri c lijn AC = AIingchc PL = Projctlehder X = Mccwrkers van j crdcm Twijnstra Gudde 1997 FJ 30

35 Twijnstra Gudde 1\fa n igein en t Cons til t an t s Hoofdstuk Paragraaf Projectmatig Werken Omgeving en organisatie Een veel voorkomende "bazen" combinatie Afelirtgshoof F'rojectieier (VeriH) (0) V5ikbaao en hiërarchische &aa Qperaiione/e &aas.; ewerker Verdeling gezag en verantwoordelijkheid Coördinatie 9tructuur Informele operatoi&c b'aa5 OperaioricIc baas, vakfaas cri hirarchsche 'aas Matrix Operationele 'aas Vakaas en structuur hiërarchische kaas Autonome Operationele baa6, Informele vak'aas structuur vakaas en hiërarchische b'aas Twijnstra Gudde

36 Twijnstra Gudde tvlanugt'ml'nt Consu/tants Hoofdstuk Paragraaf Faseren Het waarom en hoe van faseren Praktijkvoorbeelden van pro jectfasering (1) Tabel Voorbeeld fasering initiatief Wetsontwerp achtergronden verkennen afbakenen basismateriaal verzamelen werkingssf eer bepalen voorbereiding draaiboeken opstellen schrijven. behandelen realisatie nazorg Ministerraad Raad van State indienen ondersteunen behandeling 2e Kamer Twijnstra Gudde 1997 'I 32

37 Twijnstra Gudde Mcuiu'eÎnL'nt Consultants Hoofd3tuk ParigraE Faseren Het waarom en hoe van faseren Praküjkvoorbeelden van projectfasering (1) Voorbeeld Onderzoek Nota fasering oorsprong vraag ver- aard probleem nagaan kennen reikwijdte nota aangeinitiatief terrein van onderzoek ven afbakenen basismateriaal verzavooronderzoek enta- meicn meren criteria; diepgang en eisen t.a.v. voringeaspecten bepalen ving en effect inventariseren definitie aangeven onderlinge verbanden onderwerpen detailleren onderzoeksopzer maken onderzoeken - - methodiek bepalen relaties tussen onderzoeksreultaten aangeontwerp programma opzetten ven onderzoekcondities vastieggen paragraf eren (inclusief ruwbouwi cantracteren drukker etc. voorbereiding onderzoekinstructies produktieschema's geven maken onderzoek uitvoeren (aanvullend) onderzoek uitvoeren schrijven realisatie gegevens verwerken voorbespreken eindrapport opstellen aanbieden (besluitvorming) nazorg toelichting geven beantwoorden vragen Twijnstra Gudde

38 Twijnstra Gudde Aiunagen1 cîi t Con.s uit an ts Hoofdstuk Paragraaf Faseren Het waarom en hoe van faseren Praktijkvoorbeelden van pro jecüasering (2) Voorbeeid Nieuw produkt Nieuwbouw fasering initiatief idee nagaan ruimtegebrek specificeren systeem specifice- globaal Programma ren van Eis PvE definitie maken ontwerp voorbereiding realisatie systeem ontwikkelen ontwerp tekenen stuklijsren maken fabrjcagetekeningen en -stuklilsten maken 0-serie fabriceren 0-serie aanpassen series fabriceren verkopen functioneel maken voorlopig ontwerp definitief ontwerp aanbesteden bouwplaats inrichten bestellen materiaal ruwbouw afbouw inrichten verhuizen bewonen nazorg gebruiken onderhouden servicen Twijnstra Gudde 1997 P1 34

39 Twi)nstra Gudde PvIu n lgeln t'ït t Cons uit un ts Hoofdstuk Paragraaf Faseren Het waarom en hoe van faseren Prakûjkvoorbeelden (2) VoorbeeldFmcewaardering Au.tomatisering fasen initiatief vakbondseis ver- automatisermgskennen plan opstellen detiiiitie project programrne- systeem analyseren ren en definiëren ontwikkelen prototypen ontwerp voorbereiding realisatie technisch testen technisch bijsteilen draaiboeken maken invoeren hardware bepalen en bestellen systeem functioneel/technisch ontwernen proefruns uitvoeren input gereedmaken programmeren invoeren nazorg converteren. gebruiken gebruiken - - onderhouden onderhouden Twijnstra Gudde 1997 'I 35

40 Twijnstra Gudde A1anuein'n t ConuItaitts Hoofdstuk Paragraaf Beheersen Overzicht belangrijkste beheerstechnieken.tl_pl_il fl711 Tijd/eapaciteitsbeheersirig Geidbeheersing - Balkenplanning - Begroten - Netwerkpianning (PERT, CPM, etc.) - Budgetteren - Financiële evaluatiemethoden (DCF, Pay-back time etc.) Kwaliteitsbeheersing Intarm atiebeb eersing - Specificatie van eisen - Design Reviewing - Normalisatie - Vrijgavebeheer Kwaliteitscontrole - Wijzingenbeleid - Kwaliteitszorg - Configuration Management Organisatiebeheersing - Ontwerpen (pro jectorganisaties) - Sociale vaardigheidstrainingen - Vergadertechnieken - Leiderschapsstijlen Een goede beheerstechniek of -methode is - overdraagbaar (cursus, leerboek, handboek) - praktisch toepasbaar (formulieren, meetmethoden, informatiesystemen). Twijnstra Gudde

41 1 Twijnstra Gudde n agcnicn t Cons uit nu t s Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden Doel - Leren hanteren PERT-diagram en balkenplanning. Opdracht 1. Pert-diagram 1.1 Van onderstaand Pert-diagrarn zijn per activiteit de doorlooptijden gegeven (in dit voorbeeld zonder marges) Doorlooptijden (in dagen): A= 1 F = 3 K= 2 B= 5 G= 3 L = 2 C=10 H= 3 M= 1 0= N= 7 E - 7 J P = 10 U = 20 0= 5 V= 3 R = 3 W= 3 S = 10 T Taak: Geef aan waar, ten aanzien van de planning, het kritieke pad ligt. Alternatieven: A C 0 F A 0 D E C. A 0 D F d. A S D F CH 1 J K T UW L M T UW CH 1 J K N OP V CH 1 0 R S V W Ink Twijnstra Gudde 1997

42 ,1 Twijnstra Gud Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden 2. Balkenplamiing 2.1 Maak van het netwerk een balkenplanning op bijgaande voorbewerkte layout. 2.2 Geef op gemaakte balkenplanning aan dat op kalenderdag 20 het werk zoals gepland is uitgevoerd. 2.3 Geef op balkenplanning de voortgang op kalenderdag 24 aan, op basis van de volgende waarneming: - act. E is nog niet gestart - act. F is nog niet gestart. 2.4 Geef op balkenplanning de voortgang op kalenderdag 48 aan, op basis van de volgende waarneming: - act. J is voor 60% gereed - act. L is nog niet gestart - act. S is voor 70% gereed. Twij nstr a G uc],ie 1997

43 1.01

44 Twijnstra Gudde Man agein en t Cons uiten te Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden Balkenplanning: opdracht 2.1 mmmmmill M u ii 10011,111 g! H Ism! I ili IBM i"iiii! INII IiI II MIIIIi IuiI1I 1III IiII1!III!I Boni I i!ii MIIE i1iiiiii =I IIIp E l III Twijnstra Gudde 1997 FI

45 Twijnstra Gudde Managent en t Cons uit art t S Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Doorlooptijden Balkenplannmg: opdrachten 2.2 t/m 2.4 IÎIi!I iuiii.1!ii2ii2ii hel IIU liiiei iii :: II MEN it: :: messes 1 II EIEI II ØI!E!! '.IIEIEIEEI 1111! iii,ii1iepe!e!!!iuilei - a IluII 1 1!IIIIIIIIIIIIIIIEIIII Twijnstra Gudde 1997 F1II

46 Twijnstra Gudde Man Ligein en t Con sultan ts Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beslissen SION-projectopdracht Projectinhoud 1.1 Het proiectresuitaat 1.2 Activiteiten Beheersaspecten 2.1 Tijd 2.2 Geld 2.3 Kwaliteit 2.4 Informatie 2.5 Organisatie Twijnstra Gudde 1997

47 Twijnstra Gudde AtHI1!1! (w.uituiu Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beslissen 1. Projectinhoud 1.1 Het projectresultaat De probleemstelling: slechte communicatie tussen een aantal bedieningsposten geen signalering van een aantal alarmsituaties aan medewerkers alarm niet snel genoeg aan niet plaats-gebonden medewerkers. Een en ander in huize SION, Kadastraal A, bouwtekening Y, waarop aangegeven locaties van alarmsituaties en bedieningsposten Het globaal resultaat: een operationeel communicatiesysteem tussen: bepaalde medewerkers bepaalde alarmsituaties en medewerkers in bepaalde ruimten met aan te geven prioriteiten - De globale grenzen niet leveren alarmapparatuur, aansluitpunten PTT + 220V en noodvoorziening (stroom, PTT) geen hak- en breekwerk, geen bekabeling, geen bescherming tegen vandalisme 1.2 Activiteiten Definitiefase inventariseren eisen klant, gebruiker, overheden, leveranciers, etc. inventariseren aansluiting op andere aansluitingen nader afbakenen: wat kan niet/mag niet bepalen deelprojecten inclusief interfaces - Ontwerpfase ontwerpen totaal systeem inclusief opleidingen bepalen apparatuur - ontwerpen software ; procedures ; organisaties etc. Twijostra Gudde 1997

48 Twijnstra Gudde 1 /2 222H' 2/2 C III ( 12 1 t, S Hoofdstuk Paragraaf Oeteningen Beslissen Voorbereidingsfase bestellen materialen etc. instrueren van: installateurs, inregelaars, overnemers voorbereiden opleidingen gebruik/onderhoud etc.) - Realisatiefase installeren opleiden gebruikers etc.) inregelen opstellen onderhoudsplan overdragen - Nazorgfase gebruiken totaal systeem onderhouden idem (preventief en correctief) beheren idem (aanpassen/modificeren etc.) onderhouden totaal modificeren 2. Beheersaspecten 2.1 Tijd - Totale doorlooptiid 5 maanden dagen na opdrachtverlening - Doorlooptijd definitiefase 2 weken +/- 1,5 dag - Benodigde capaciteit voor Z, voor B, voor - Voortgangsbespreking 1 x per 2 weken voor dhr. K., middels Geld - Raming totale prijs f ,-- +/- 20%, excl. BTW - prijspeil heden - Raming kosten definitiefase f 3.000,-- (+ 5%) - Betalinstermijn als volgt - Bij deze kostenraming is uitgegeaan van het toepassen van electronische apparatuur - Voortgangsbewaking 1 x per 4 weken door..., middels Twijnstra Gudde 1997

49 Twijnstra Gudde Mr]UC1flLfl t Cnt tiit )Itt S -ioofdstuk araaraat Oefeningen Beslissen 2.3 Kwaliteit - Eiseninormen overheid, brandweer, arbeidsinspectie...) zijn - Zoveel mogelijk gebruik maken standaardapparatuur - Testen van apparatuur en software vindt plaats met behulp van - Overname test vindt plaats door dhr. 2.4 Informatie - Projectnummer, datum en naam - identificatie - Goedkeuringsprocedure en naam van goedkeurende instantie - Wijzigingen vinden alleen plaats wanneer deze schriftelijk worden meegedeeld: en wanneer ze binnen de marges vallen worden ze door de projectleider goedgekeurd en indien ze buiten de marges vallen worden ze ook door de opdrachtgever goedgekeurd - Distributie voor wijzigingen is 2.5 Organisatie - Naam van de opdrachtgever - Naam van de projectleider - Naam van de gebruiker - Samenstelling proiectteam - Taakverdeling en bevoegdhedentoewijzing - Samenwerking - indien nodig - met erkend installatiebureau X, onder verantwoordelijkheid van Twijnstra Gudde 1997 IP'IIJ 111/lul

50 Twijnstra Gudde Muna gein en t Con s uit an ts Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beheersen integratie t, 1<, 1, 0 Project bejaardentehuis Taak: Geef van onderstaande activiteiten aan of ze tot een beheersaspect behoren, en zo ja, tot welk(e) Het opstellen van de financiële voorcalculatie en het bepalen < / & van de offerteprijs Het inspecteren van de af te leveren apparatuur en onderdelen (aantallen, uiterlijk, afwerking) Het controleren van de installatietekeningen bij aflevering (codenummers, geldigheid, datum) / Het goedkeuren van de tijdplanningen Het opstellen van het keuringsrapport bij de afname door de klant Het opstellen van de wensspecificatie (van de klant) K K Het overleggen met de produktie-afdeling over de haalbaarheid J i van de offerte Het distribueren van vergaderstukken (projectteamverslag e.d.) Het bespreken van de voortgang van het project 0 Het verspreiden van wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de te leveren apparatuur Het controleren van de factuur van de leverancier Het informeren van groepsleiders over het project Het goedkeuren van het definitieve tekeningenpakket.. QkaUç 0 Twijnstra Gudde 1997

51 14 Twijnstra Gudde A 1 t Cr it/t jij Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Beheersen integratie Het bijhouden van alle wijzigingen op het Programma van Eisen (PvE) Het inkopen van de onderdelen t.b.v. fabricage * ) Het bestellen van de onderdelen t.b.v. fabricage c4. Het schatten van het benodigde aantal mensuren van de afdeling service-voorbereiding OT 0 Twijnstra Gudde 1997 ilnn

52 Twijnstra Gudde Management Consultants Hoofdstuk Paragraaf Faseren Oefeningen Het alarmeringsproject Probleemstelling In een bejaardentehuis in Maastricht, gelegen op een bosrijk en heuvelachtig terrein, is thans geen of nauwelijks communicatie mogelijk tussen een aantal bedienings- en wachtposten in verschillende paviljoens. (Denk aan telefoon ; liften ; verwarming en ook aan nachtzusters ; bewaking e.d.) Tevens ontbreekt een sïgnaleringssysteem voor alarmsituaties (brand, inbraak, ongevallen ed.). Toen enige weken geleden een patiënt uit bed viel en de alarmknop indrukte, bleek de nachtzuster op ronde te zijn. Daardoor duurde het 1,5 uur voordat deze patiënt door de nachtzuster geholpen kon worden. Het huidige patiëntenwaarschuwingssysteem is al 10 jaar oud. De directie van het tehuis wil al langer overgaan tot een geïntegreerd volledig alarmsysteem dat alle tekorten in de huidige situatie voorgoed uit de wereld zal helpen. In een toevallig contact met een leverancier over de aanschaf van een nieuwe installatie voor radio- en T.V.-distributie, kwam ook bovenstaande problematiek ter sprake. De vertegenwoordiger merkte op dat systeem AB-1609 in principe aan de voornaamste verlangens van de directie zou kunnen voldoen. Volledige zekerheid zou nog enig onderzoek vergen. Gezien de veelheid van vraagstukken die bij de beslissing over een nieuw alarmsysteem een rol spelen, is geconcludeerd dat een en ander projectmatig moet worden aangepakt. Taak: - Formuleer (kies) een project probleem-/doelstelling (waarom) globale resultaatomschrijving (wat wel) globale projectafbakening (wat niet) Faseer liet project noem de fasen geef per fase enkele inhoudelijke activiteiten - Bereid een presentatie voor van maximaal 5 minuten. Twijnstra Gudde 1997 TJ

53 Twijnstra Gudde IVlanagemen t Consul ton t Hoofdstuk Paragraaf Beheersen Oefeningen Bekorten doorlooptijden Probleemstelling De opdrachtgever wil de doorlooptijd van een project bekorten met 20%. Het betreft een zeer krap gepland project, waaraan nog moet worden begonnen. Mogelijke acties De projectmanager stelt de planning bij, conform de wens van de opdrachtgever De projectmanager probeert de opdrachtgever te overtuigen dat hij iets wil wat niet kan De projectmanager stelt de planning bij en past de projectinhoud aan de planning aan zonder dit laatste echt duidelijk te maken aan de opdrachtgever De projectmanager mobiliseert zoveel mogelijk krachten om de opdrachtgever te bekeren!. ca..t3e Taak Geef uw voorkeur aan. Twijnstra Gudde 1997 IPiIFiJ

54 Twijnstra Gudde Management Cons uit nu Is Hoofdstuk Paragraaf Oefeningen Geidbeheersing Het budget Probleemstelling De directie deelt een projectleider mee dat hij een project moet overnemen. Hij krijgt een dik dossier met informatie mee naar huis om zich alvast wat te oriënteren. 's Avonds blijkt dat het pak papier geen goedgekeurd budget bevat. Wel vindt hij drie globale ramingen die echter van verschillende uitgangspunten uitgaan. Hij begint te vermoeden dat de geldbeheersing tussen de aspecten tijd en geld niet optimaal is (om over projectafbakening nog maar niet te spreken). Mogelijke oplossingen Hij accepteert de opdracht en begint onmiddellijk te onderzoeken wat de budgettaire consequenties van het project zijn Hij weigert het project onder deze omstandigheden te accepteren Hij deelt de directie de volgende dag mee, dat hij de opdracht zal aanvaarden zodra hij de financiële consequenties kent Hij schrijft de directie de volgende dag een memo dat hij de opdracht in beraad wil houden en bespreken zodra hij inzicht heeft in de budgettaire gevolgen. e-t Cei-i4-I.-Ç-1 Taak Geef uw voorkeur aan. Twijnstra Gudde 1997

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Projectmanagement Roel Grit

Projectmanagement Roel Grit Projectmanagement Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Colofon Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Een bijdrage uit het Digitale Universiteit-project Virtuele Projectruimte / Virtueel Bedrijf Stichting Digitale Universiteit Nijenoord 1, 3552 AS

Nadere informatie

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie.

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Project Matig Werken De Hoofdlijnen Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Voor investeringsprojecten

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie