HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO"

Transcriptie

1 HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL D/2004/0279/049 September 2004

2 D/2004/0279/049 3 de graad BSO 2 Houtbewerking

3 HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL D/2004/0279/049 September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

4 D/2004/0279/049 3 de graad BSO 4 Houtbewerking

5 INHOUD 1 Inleiding Lessentabel Toelichting bij het leerplanconcept Impulsen Geïntegreerd leerplan Leerplannen op basis van beroepsprofielen, beroepsopleidingsprofielen en opleidingsprofielen Studierichtingsprofiel en verticale samenhang Logisch curriculum Instroom en beginsituatie Profiel van de studierichting en vormingscomponenten Uitstroom Aandachtspunten Kwaliteitszorg (IKZ) Het gebruik van Informatie en Communicatietechnologie (ICT) Welzijn op het werk en VCA Stages De geïntegreerde proef Algemene methodologische wenken Inleidende beschouwingen Projectmatig werken volgens een concentrisch vormingsconcept Realisaties hout Overkoepelende leerplandoelstellingen en leerinhouden Specifieke doelstellingen en leerinhouden Specifieke stagedoelstellingen Pedagogisch didactische wenken en didactische middelen Toegepaste wetenschappen Toegepaste elektriciteit Toegepaste mechanica Elementaire kennis van sanitaire installaties Evaluatie Minimale materiële vereisten Realisaties hout Toegepaste wetenschappen Bibliografie Nuttige adressen De geïntegreerde proef de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 5

6 1 Inleiding Dit leerplan betekent geen grondige wijziging ten opzichte van het vorige leerplan D/2002/279/033. Twee redenen dwongen ons echter het leerplan enigszins aan te passen. Enerzijds het feit dat het VVKSO een ander concept van lessentabellen doorvoert, waardoor een complementair gedeelte van 6 uur ontstaat. We hebben dan ook in verhouding een aantal leerplandoelstellingen en leerinhouden in uitbreiding geplaatst. Op vraag van de begeleiding werd het gedeelte Toegepaste wetenschappen bijgestuurd. D/2004/0279/049 3 de graad BSO 6 Houtbewerking

7 2 Lessentabel Pedagogische u/week Administratieve vakbenaming Vakbenaming Minimum/Maximum Godsdienst 2 2 AV Godsdienst Frans AV Frans Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming 0/2 0/2 AV Maatschappelijke vorming Nederlands 0/2 0/2 AV Nederlands Project algemene vakken 4/0 4/0 AV Project algemene vakken Realisaties hout PV Praktijk of PV/TV Stage Hout (*) TV Hout Toegepaste wetenschappen 2 0 TV Hout/Elektriciteit/Elektromechanica Bedrijfsbeheer 0 1 TV Toegepaste economie (*) Minimum - maximum aantal uren stage: 1 ste leerjaar de leerjaar: 2 6 Toelichtingen en aanbevelingen 1 De lessentabel is uitgeschreven in een vork (minimum maximum). Het maximum van 36 uur wordt aanbevolen. De 6 uur tussen het maximum en het minimum vormen het complementaire gedeelte. Kiest de school voor het minimum aantal uren, dan kan Frans niet niet worden aangeboden. Kiest men voor 32 uur of meer, dan bevelen we aan om 2 uur Frans op te nemen. Realisaties Hout Kiest de school voor het minimum (respectievelijk 20 en 21 uur), dan kunnen de leerplandoelstellingen en leerinhouden die in uitbreiding staan niet worden gerealiseerd. Wij bevelen echter het maximum aan. We hebben het leerplan in deze optiek ook ingevuld. De som van de uren administratief ingericht als respectievelijk PV Praktijk of PV/TV Stage Hout en TV Hout dient uiteraard gelijk te zijn aan het gekozen aantal uren Realisaties hout. De complementaire uren kunnen ook door de school, geheel of gedeeltelijk zelf worden ingevuld, ze kan hiervoor kiezen uit de lijst van vakken opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd. Voor in het totaal maximum 4 uren van deze vakken zijn geen goedgekeurde leerplannen nodig op voorwaarde dat het maximum aantal wekelijkse lestijden per vak 2 uren bedraagt (d.w.z. voor een vak van 3 uren of meer is wel een goedgekeurd leerplan nodig). 1 We verwijzen hier ook naar de algemene toelichting bij de lessentabellen van het VVKSO (zie bijlage 2) 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 7

8 3 Toelichting bij het leerplanconcept 3.1 Impulsen Impulsen die aan de basis lagen van het vorige leerplan zijn: de ontwikkeling van de beroepenstructuur (SERV/FVB); de beroepsprofielen (SERV/FVB) en de beroepsopleidingsprofielen: binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, daktimmerman en meubelmaker 1 (VLOR); reductie van de studierichtingen met als gevolg een gewijzigd curriculum (structuur 1999) en de verticale samenhang met onder meer de aansluiting op het leerplan Hout 2 de graad BSO ; de nood om leerplandoelstellingen en leerinhouden te actualiseren (nieuwe technieken, materialen, voorschriften, integratie van ICT, CNC, ); vernieuwde visie op TSO en BSO die leidt naar duidelijkere profilering en een min of meer eenvormig stramien voor de leerplannen; besluit van de Vlaamse Regering tot de vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningmodaliteiten van de leerplannen voor het secundair onderwijs (B.S ); de pedagogisch-didactische inzichten om geïntegreerd te werken via een concentrisch vormingsconcept (synchronisatie tussen PV en TV), dit via oefeningen (projecten) die gecoördineerd gepland en georganiseerd worden; wegwerken van de versnippering in vakken van één uur; de (verdere) implementatie van de geïntegreerde proef; de problematiek van de stages; nieuwe eisen betreffende het Welzijn op het werk en basisopleiding in verband met veiligheid (VCA); leerplannen vertrekken vanuit leerplandoelstellingen die door hun formulering de moeilijkheidsgraad het te bereiken niveau aangeven, zodat complexe taxonomieën worden vermeden. 3.2 Geïntegreerd leerplan Inleiding In het leerplan van de 2 de graad BSO Hout werd de integratie van de technische vakken (TV) en praktijk (PV) vooropgesteld, in de 3 de graad wordt deze integratie doorgetrokken. Het is vanuit pedagogisch-didactisch standpunt absoluut noodzakelijk om degelijke samenhang te brengen tussen praktijk en theorie. Een eerste stap om op dit vlak goede resultaten te bereiken is vertrekken vanuit een geïntegreerd leerplan. Een geïntegreerd leerplan houdt in dat er in de opbouw ervan geen onderverdeling is volgens vakken. Dit betekent dus geen afzonderlijk leerplanonderdeel voor tekenen, technologie en praktijk. De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden dat de praktijk en de theorie als een geheel ervaren wordt waardoor de afstemming van de theorie op de praktijk optimaal wordt. We hebben dit samenhangend geheel Realisaties hout genoemd. Het onderscheid tussen PV en TV is louter omwille van administratieve redenen behouden. Voor de technische vakken is er dus ook geen onderverdeling meer in de vakken: bestekrekenen, constructieleer, machineleer, stijlleer en woninginrichting, technisch tekenen, beroepseconomie. De verplichte splitsing in vakken van 1 of 2 uur werd weggewerkt. Deze keuze wordt als volgt geargumenteerd: 1 nog in ontwikkling D/2004/0279/049 3 de graad BSO 8 Houtbewerking

9 de versnippering in vakken van één uur is niet efficiënt, het is in veel gevallen interessanter om op bepaalde ogenblikken pakketten als geheel aan te bieden; door versnippering gaat de samenhang verloren en ontstaan tal van overlappingen; door de leerplandoelstellingen en leerinhouden te groeperen ontstaat er een duidelijker referentiekader om projectmatig te werken via een concentrisch vormingsconcept (zie verder) Toekenning van de opdrachten en jaarplanning Realisaties hout is een opdracht voor een lerarenteam. Indien deze opdracht wordt verdeeld over twee of meerdere leraars dient dit in overleg met de technisch adviseur(s) en het directieteam te gebeuren. De leerplandoelstellingen en leerinhouden dienen door het team gepland en gespreid over de twee leerjaren. Permanent opvolgen via vakvergaderingen is hierbij noodzakelijk. Richtlijnen en suggesties: versnipper zo weinig mogelijk, bij benadering kan men stellen dat er ongeveer 25 % van de tijd wordt geïnvesteerd aan technischtheoretische vormingscomponenten (cognitief-conceptueel) en 75 % aan praktijk (uitvoeringsgerichte vormingscomponenten), hou zeer geregeld teamvergaderingen en maak samen een sterkte-zwakte analyse van de bereikte resultaten, las momenten in waar bepaalde pakketten globaal behandeld en verwerkt worden, bijvoorbeeld actieweek over integrale kwaliteitszorg, week van de veiligheid, ), het projectmatig werken wordt aanbevolen (zie verder) Toegepaste wetenschappen Er wordt een volume van 2 uur voorzien om de leerplandoelstellingen op een praktische wijze te realiseren. Het is de bedoeling om deze leerplandoelstellingen zoveel mogelijk geïntegreerd aan te bieden en dit in relatie met de te realiseren projecten Stage Er zijn een aantal specifieke stagedoelstellingen in het leerplan opgenomen. Om deze te realiseren is er 2 uur stage in het 2 de leerjaar opgenomen. Dit betekent dus een equivalent van 2 weken. Het contact met de industrie is immers een onmisbaar element om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 9

10 3.3 Leerplannen op basis van beroepsprofielen, beroepsopleidingsprofielen en opleidingsprofielen De beroepenstructuur Om te komen tot een transparant aanbod in het onderwijs is er nood aan een duidelijke en éénduidige beroepenstructuur. Op basis van een onderzoek naar opleidings- en kwalificatiebehoeften in de bouwsector heeft het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid), in samenwerking met de SERV (Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen) en met het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) een beroepenstructuur uitgewerkt. De beroepenstructuur van de houtsector is nog in ontwikkeling De beroepsprofielen Het uitgangspunt voor het opstellen van beroepsprofielen was: Een door de sector gevalideerd instrument ontwikkelen om de vakopleiding te doen aansluiten met de realiteit van de arbeidsmarkt. Deze beroepsprofielen beschrijven de verwachtingen die door de industrie worden gesteld aan een geoefende beroepsbeoefenaar. In deze beroepsprofielen is de volgende informatie opgenomen: omschrijving van het beroep, beroepsinhoud, taken en activiteiten (voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken), kennis en vaardigheden, beroepshoudingen, bijzondere arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, specifieke kwalificatieproblemen en toekomstige evoluties. Deze beroepsprofielen werden ontwikkeld in samenwerking met de SERV De beroepsopleidingsprofielen Op basis van de beroepsprofielen ontwikkelde de sectorcommissie bouw-hout-decoratie van de VLOR beroepsopleidingsprofielen met als doelstellingen: de uitbouw van het onderwijs optimaal verzekeren, de opleidingen beter laten aansluiten bij de eisen van de arbeidsmarkt, de uitstroom van gekwalificeerde arbeiders verhogen. In deze beroepsopleidingsprofielen worden de vereiste vaardigheden en de ondersteunende kennis beschreven waarover een beginnend beroepsbeoefenaar dient te beschikken. Ook de beheersingsniveaus worden vermeld. De vaardigheden en de ondersteunende kennis werden gegroepeerd in vaardigheidsclusters. Het is uiteraard wenselijk dat de opleidingen die wij verstrekken zo goed mogelijk bij de vraag van de arbeidswereld aansluiten. Bij het opstellen van dit leerplan zijn we dan ook vertrokken vanuit de basiscompetenties (vaardigheden), ondersteunende kennis en attitudes (houdingen) vermeld in de beroepsopleidingsprofielen: Binnenschrijnwerker' en 'Buitenschrijnwerker' en 'Daktimmerman'. Daar het beroepsopleidingsprofiel 'Meubelmaker' nog in ontwikkeling is hebben wij bij het opstellen van dit leerplan ook doelstellingen en inhouden uit het beroepsprofiel 'Meubelmaker' opgenomen. D/2004/0279/049 3 de graad BSO 10 Houtbewerking

11 4 Studierichtingsprofiel en verticale samenhang 4.1 Logisch curriculum De plaats van de 3 de graad BSO Houtbewerking wordt verduidelijkt in onderstaand schema 1 dat het logisch curriculum van het studiegebied hout voor het BSO voorstelt. 3 de graad 3 de leerjaar Restauratie van schrijnwerk Restauratie van meubelen Industriële houtbewerking Bijzondere schrijnwerkconstructies Interieurinrichting Meubelgarneren Stijl- en designmeubelen Model-makerij 3 de graad 1 ste en 2 de leerjaar 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar 1 ste graad BVL Houtbewerking Hout Bouw Hout Nijverheid Houtbewerkingsnijwerk 4.2 Instroom en beginsituatie Instroom De leerlingen komen meestal uit de 2 de graad Hout BSO, wat in overeenstemming is met het logische curriculum. Sommige leerlingen komen uit de 2 de graad Houttechnieken TSO. Voor deze leerlingen mag het instappen in de 3 de graad Houtbewerking normaal gezien geen problemen opleveren. De instroom van leerlingen uit andere studierichtingen is eerder zeldzaam Beginsituatie De leerlingen die uit de 2 de graad Hout BSO instromen, beschikken al over een aantal inzichten en vaardigheden in verband met het uitvoeringsgericht denken en handelen. Ook de leerlingen die uit de 2 de graad Houttechnieken komen hebben uitvoeringsgericht leren denken en (in minder mate) handelen. We verwijzen hierbij naar de leerplannen van de 2 de graad. Leerlingen uit niet nijverheidsgerichte studierichtingen hebben veelal een behoorlijke achterstand op het vlak van uitvoeringsgericht denken en handelen. Een individuele begeleiding tot bijwerken is hier dan ook noodzakelijk. 1 Dit is het schema dat progressief in voege ging vanaf het schooljaar de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 11

12 4.3 Profiel van de studierichting en vormingscomponenten Hoofddoelstelling Deze studierichting beoogt een startkwalificatie als polyvalente houtbewerker, dus zowel georiënteerd naar binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, daktimmerwerk en meubelmaker. Het betreft dus een brede polyvalente beroepsvorming binnen het studiegebied hout wat in overeenstemming is met het logische curriculum. De specifieke opleidingen situeren zich immers in het 3 de leerjaar van de derde graad (de specialisatiejaren). In de houtbewerking wil men vooral praktische kennis en vaardigheden aanleren. Alle technische vakken en praktijk zijn georiënteerd naar de uitvoering, de concrete realisatie van houtconstructies Vormingscomponenten (fundamenteel gedeelte) Vormingscomponenten in verband met voorkennis, voorbereiden en concept (conceptueel-cognitief) Tekeningen en opdrachtbeschrijvingen begrijpen en bijkomende gegevens verzamelen en noteren om houtconstructies volgens de gestelde eisen te kunnen uitvoeren. Tekeningen en opdrachtbeschrijvingen begrijpen en bijkomende gegevens verzamelen om op basis hiervan de materiaalhoeveelheden te bepalen. Aanvullende uitvoeringstekeningen maken. Via schetsen communiceren om vóór, tijdens en na de uitvoering toelichtingen te geven. Technische documentatie van materialen en producten uit de houtsector begrijpen in functie van de uitvoering. De gereedschappen en houtbewerkingmachines (ook numeriek gestuurde) kennen met betrekking tot hun werking, hun specifiek gebruik, hun instelling, regeling en onderhoud en op basis hiervan verantwoorde keuzes maken en beslissingen nemen. De factoren die het verspanen van hout beïnvloeden begrijpen om in functie hiervan de machines optimaal in te stellen. Werkmethoden opstellen en toelichten voor stukwerk en voor kleine serieproducties. Voorschriften en eisen in verband met integrale kwaliteitszorg kennen om deze te duiden en toe te passen in functie van de opdracht. De richtlijnen in verband met het welzijn op het werk die van toepassing zijn (basisveiligheid) kennen om hiermee rekening te houden tijdens de uitvoering. Van de eigen en in team uit te voeren houtconstructies de materiaalkostprijs en de uitvoeringskostprijs berekenen. Verbindingstechnieken kiezen in functie van de opdracht en de kwaliteitseisen. Over voldoende kennis beschikken betreffende de keuze en de uitvoering van de afwerking. De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aanwenden in functie van de beroepsactiviteiten. Van houtconstructies de functie van de verschillende onderdelen in relatie tot elkaar en het geheel kennen om inzichtelijk te kunnen uitvoeren Uitvoeringsgerichte vormingscomponenten De courante gereedschappen en houtbewerkingmachines (ook numeriek gestuurde) bedienen, instellen en onderhouden. Materialen en producten in ontvangst nemen, klaarzetten, opslaan, ordenen, beschermen, sorteren, verwerken, De werkpost organiseren en onderhouden. Houtconstructies monteren (verbinden) en demonteren. Houtconstructies afwerken. D/2004/0279/049 3 de graad BSO 12 Houtbewerking

13 Het uitvoeringsplan volgen. Vorderingsstaten invullen. Bewerkingssymbolen op het materiaal aanbrengen. Richtlijnen, eisen, voorschriften, normen die hierbij van toepassing zijn: kwaliteitscriteria in verband met de stabiliteit en vormvastheid, kwaliteitscriteria in verband met de afwerking, kwaliteitscriteria in verband met esthetisch aspect, de basisvoorschriften in verband met het welzijn op het werk (arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne, leefmilieu), criteria in verband met kostprijs en rendement, Vormingscomponenten op het vlak van evaluatie, rapportering en bijsturen Het proces en het product toetsen aan de gestelde criteria, de bereikte resultaten rapporteren en voorstellen tot kwaliteitsverbetering formuleren. Op basis van zelfevaluatie de eigen werkzaamheden bijsturen Vormingscomponenten op het vlak van attitudes Verantwoordelijkheidszin ontwikkelen. Respect voor het werk en de eigendom van anderen opbrengen. Nauwgezetheid tonen. In groep kunnen werken. Bereid zijn te handelen volgens mondelinge en/of schriftelijke instructies en/of procedures Zich spontaan houden aan richtlijnen en voorschriften Vormingscomponenten in verband met bedrijfservaring Contacten leggen en communiceren met bedrijfsleiders Kennismaken met de structuur, de werking en de cultuur van een bedrijf. Zich in- en aanpassen in andere werkomstandigheden. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen ervaren. Zich leren inpassen in het methodisch en procesmatig handelen in een bedrijf. 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 13

14 4.3.3 Profilering van de studierichtingen hout in de 3de graad Onderstaand schema tracht het onderscheid tussen de studierichtingen binnen het studiegebied hout te duiden. Dit onderscheid slaat uitsluitend op het fundamentele gedeelte van de studierichtingen. TSO Houttechnieken De uit te voeren projecten als studieobject via technisch tekenen en schetsen twee- en driedimensionaal communiceren om het concept van houtconstructies te begrijpen en de uitvoering voor te bereiden, om de gevraagde kwaliteitscriteria te bereiken de noodzakelijke uitvoeringsrichtlijnen formuleren, meewerken aan de uitvoering en leidinggevend optreden. BSO Houtbewerking Het uitvoeren van projecten als studieobject schetsmatig twee- en driedimensionaal communiceren om tot de gewenste uitvoering te komen, op basis van de gevraagde kwaliteitscriteria gepast handelen, de uitvoering realiseren op basis van de gevraagde kwaliteitscriteria. D/2004/0279/ de graad BSO Houtbewerking

15 4.3.4 Profilering ten opzichte van de 2 de graad BSO hout Hieronder worden enkele belangrijke criteria opgesomd die het onderscheid met de 2 de graad duiden Criteria in verband met de projecten (praktische opdrachten, oefeningen) complexere en samengestelde constructies (combinatie van materialen, ), complexere geometrie (boogvormen, grotere afmetingen, ), de moeilijkheidsgraad van de verbindingstechnieken, ruimer aanbod van te verwerken materialen (laminaat, ), ruimer aanbod van machines en in het bijzonder CNC-machines, vertrekken van zelf op te meten bestaande toestanden (dagmaat van een muuropening, afmetingen van een woonruimte, ), leveren en plaatsen van de constructies (deur, raam, ), het betreft totaalprojecten (trap, draairaam, ), strengere kwaliteitseisen (de afwerking, vormvastheid, ), de gestelde eisen zijn complexer (lastenboek, preventie, ), de kostprijsberekening is complexer (loonkost, machinekost, risicofactoren, ), Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden verder ontwikkeld op het vlak van: de voorbereidende werkzaamheden, het kiezen van de werkvolgorde, het bepalen van de nodige materiaalhoeveelheden, het instellen van de machines, het uitvoeren, evaluatie, Verdere integratie van ICT in het productieproces opzoeken en verwerken van informatie, opmaken van houtstaten en bestelbonnen, prijsaanvragen via Internet, CAD, elementaire inzichten in verband met CAM, het gebruik van een optimalisatieprogramma, Bedrijfservaring (stage en bedrijfsbezoeken) werken in andere omgevingen en omstandigheden, contact met bedrijven, ervaren wat de bedrijven van de werknemers verwachten, 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 15

16 4.4 Uitstroom Tewerkstelling De leerlingen kunnen met het behaalde getuigschrift tewerkgesteld worden als werknemer in: de productie de montage de afwerking de plaatsing het bouwen van prototypes Verdere studies De leerlingen kunnen een 3 de leerjaar van de 3 de graad (7 de specialisatiejaar) volgen, namelijk: bijzondere schrijnwerkconstructies, industriële houtbewerking, interieurinrichting, meubelgarneren, restauratie van meubelen, restauratie van schrijnwerk, stijl- en designmeubelen, Het slagen in een specialisatiejaar betekent het behalen van het diploma hoger secundair onderwijs. Daarenboven kan men het aanvullend getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen. Andere vervolgopleidingen behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden: onderwijs voor sociale promotie, VDAB-opleidingen, D/2004/0279/049 3 de graad BSO 16 Houtbewerking

17 5 Aandachtspunten 5.1 Kwaliteitszorg (IKZ) Vooral in werkvoorbereiding en de praktische realisatie moet de integrale kwaliteitszorg (IKZ) voldoende benadrukt worden. 5.2 Het gebruik van Informatie en Communicatietechnologie (ICT) Het is evident dat van de mogelijkheden die de computer, op het didactisch vlak, biedt optimaal gebruik moet worden gemaakt. Naast CAD-CAM betekent dit concreet: Het opzoeken van onder meer: kenmerken van materialen, gereedschappen en uitvoeringstechnieken via Internet, cd-rom s, Het gebruik van educatieve programma s in verband met het lezen van tekeningen, ruimtelijk voorstellings- en waarnemingsvermogen. Eenvoudige rekenbladen of geprogrammeerde formulieren voor het opstellen van meetstaten, het berekenen van de kostprijs, het opstellen van offertes, het bijhouden van onderhoudsschema's, het plannen van de werkzaamheden; Het aanwenden van specifieke programma's (optimalisatieprogramma's, houtvademecum, ) Het aanwenden van tekstverwerkings-, rekenblad- en databaseprogramma's om, via zelfwerkzaamheid, informatie te verwerken en aldus kennis en inzicht te verwerven. Er dient opgemerkt dat de programma s die men aanwendt in die mate gebruiksvriendelijk zijn dat de klemtoon ligt op de te verwerven leerplandoelstellingen en niet op de beheersing van één of ander softwarepakket. 5.3 Welzijn op het werk en VCA In het kader van de certificatie VCA2000/03 moet elke werknemer een opleiding basisveiligheid volgen. De verplichte opleiding is gebaseerd op de plicht om te voorzien in informatie en vorming, zoals bepaald wordt in het KB van 27 maart 1998 over het welzijnsbeleid tegenover werknemers. Deze vorming komt overeen met vraag 4.2 van VCA2000/03. Dit is dus een verplichte vraag om het VCA-certificaat te behalen, namelijk: Zijn alle operationele medewerkers (langer dan 3 maanden in dienst) in het bezit van een VCA-erkend diploma, certificaat of attest dat niet ouder is dan 10 jaar (gerekend vanaf de examendatum)? In dit leerplan werden de betreffende doelstellingen en inhouden opgenomen. Voor de modaliteiten om het attest te behalen, verwijzen we naar de bevoegde organisaties en instanties. 5.4 Stages Met betrekking tot de vorm van de stages (blokstages of alternerende stages) willen wij geen dwingende uitspraken doen. Uiteraard zal de stagebegeleider er steeds moeten op toezien dat de stage voldoende extra en specifieke leerervaringen inhoudt. Gezien de huidige onduidelijkheid en de vaststelling dat de regelgeving hoe dan ook geregeld wordt bijgestuurd, verwijzen we naar de plaats waar de vigerende reglementering is terug te vinden, namelijk: 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 17

18 bij het departement Onderwijs, door te surfen naar en achtereenvolgens te klikken op "per rubriek", "Coördinatie van de omzendbrieven", "Secundair onderwijs" en "Stages". bij het VVKSO, in de Mededelingen, Kl de afdeling TSO/BSO van de Vlor heeft vorig jaar wel een "Advies betreffende de leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs TSO en BSO" uitgebracht. U vindt dit door te surfen naar en te klikken op "Advies", u vindt het onder "Afdeling Technisch en Beroepssecundair Onderwijs" bij "Raad voor het Secundair Onderwijs". 5.5 De geïntegreerde proef Voor de geïntegreerde proef verwijzen we naar: de omzendbrief van 25 juni 1999 punt 8 Evaluatie en bekrachtiging van de studies, naar het algemene kader in verband met de geïntegreerde proef van het VVKSO, naar het vademecum van het VVKSO in verband met de geïntegreerde proef: "Specifieke invulling Hout naar de specifieke invulling voor de 3 de graad Houtbewerking zie ook bijlage 1 D/2004/0279/049 3 de graad BSO 18 Houtbewerking

19 6 Algemene methodologische wenken 6.1 Inleidende beschouwingen De doelstellingen en leerinhouden vormen een referentiekader. Dit referentiekader moet toelaten om in te spelen op de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen. De wenken zijn bedoeld als suggesties, als tips. Er moet naast opleiding voldoende aandacht blijven bestaan voor opvoeding. De vorming moet zo sterk mogelijk aanleunen op wat typisch en attractief is voor een houtbewerker. De leerlingen dienen tot het inzicht te komen dat er een samenhang is tussen de realisaties in de klas en het arbeidsproces in het dagelijkse leven. Het is de bedoeling om beroepsfiere vaklui te vormen. Het ervaren van tussentijdse succesbeleving is belangrijk. We adviseren dan ook de projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept. 6.2 Projectmatig werken volgens een concentrisch vormingsconcept Eén van de belangrijkste verwachtingen van dit leerplan is geïntegreerd werken via projecten volgens een concentrisch vormingsconcept Wat wordt er verstaan onder een project? In de context van dit leerplan verstaan we onder project: het uitvoeren van realistische constructies of constructieonderdelen binnen het domein van binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, daktimmerwerk en meubelwerk. Deze realisaties gebeuren individueel en/of in team, deels onder begeleiding en naar het einde toe grotendeels zelfstandig. Binnen een project komen conceptuele doelstellingen, uitvoeringsgerichte doelstellingen, evalueren, rapporteren en bijsturen en attitudevorming gericht en inspelend op elkaar aan bod. Conceptuele doelstellingen Deze verwijzen naar: te verwerven kennis, begrippen en inzichten om een opgedragen taak inzichtelijk te kunnen uitvoeren. Anders gezegd betekent dit: het denken voor het doen. We spreken over voorkennis, voorbereiden en concept. Uitvoeringsgerichte doelstellingen Deze verwijzen naar: de praktische vaardigheden om tot realisatie te komen. Deze doelstellingen slaan dus op het praktisch uitvoeren, het materiaalgebonden doen, het realiseren. Evalueren, rapporteren en bijsturen Deze doelstellingen slaan zowel op het proces als op het product met als bedoeling de eigen kennis en vaardigheden bij te sturen en aldus te komen tot kwaliteitsverbetering. Onder attitude wordt ondermeer verstaan: resultaatsgerichtheid, initiatief nemen, kostenbewustzijn, doorzetting, klantgerichtheid, kwaliteitszorg, werkmethodiek, discipline, interesse, sociale houding, 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 19

20 6.2.2 Projectmatig werken Projectmatig werken berust op een vormingsconcept waarbij diverse projecten elkaar opvolgen. Elk project wordt onder meer door de volgende zaken gekenmerkt: Pn P2 P3 P1 bevat kennis, vaardigheden en attitudes uit vorige projecten, bevat nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes, legt de klemtoon op specifieke aandachtspunten, is stijgend in moeilijkheidsgraad, bevat aspecten uit diverse takenclusters, bevat proces- en productevaluatie, verloopt volgens het technologisch proces Werken volgens het technologische proces Elk project dient in min of meerdere mate te verlopen volgens het technologische proces. Onderstaande flowchart licht dit proces toe. Opdrachtbeschrijving vanuit een reële behoefte en formuleren van de eisen Opdoen van de relevante voorkennis en verzamelen van de nodige gegevens bijsturen evaluatie OK Voorbereiding, planning en organisatie evaluatie bijsturen OK Uitvoeren, realiseren bijsturen evaluatie bijsturen OK Einde project D/2004/0279/049 3 de graad BSO 20 Houtbewerking

21 6.2.4 De keuze van de projecten (totaalopdrachten) De grootste uitdaging is het kiezen, het organiseren van de projecten in een logisch en pedagogisch verantwoord continuüm. Belangrijke richtlijnen die hierbij gehanteerd dienen te worden zijn: De projecten dienen om de leerplandoelstellingen te realiseren. De projecten zijn zinvol of worden zinvol ingekaderd; vermijd in ieder geval opdrachten waar enkel de vaardigheid op zich centraal staat. Een project vertrekt steeds vanuit een voorbereiding en planning. De moeilijkheidsgraad van de projecten neemt geleidelijk toe. Bewaak de leerlijn, zowel voor de theoretische als de praktische doelstellingen. Elk nieuw project refereert enerzijds naar kennis en vaardigheden uit vorige projecten maar biedt anderzijds ook telkens iets nieuws aan. Zorg voor evenwichtige spreiding van theorie en praktijk. Breng voldoende verscheidenheid in. Laat de leerlingen voorstellen formuleren, maak gebruik van hun creativiteit en vindingrijkheid. Wanneer alle projecten afgewerkt zijn dienen alle leerplandoelstellingen aan bod te zijn gekomen. Om dit te controleren kan men gebruik maken van een matrix Een projectdossier In de loop van elk project wordt er een dossier opgesteld dat kan bestaan uit: een door de leraar duidelijk geformuleerde en genoteerde omschrijving van de opdracht en de vooropgestelde kwaliteitseisen, verwijzing naar informatiebronnen in verband met de voorkennis (brochures, handboeken, technische fiches, websites, ), verwerkingsdocumenten in verband met de voorkennis (résumés, geformuleerde oplossingen, verantwoording van gemaakte keuzes, ), tussentijdse opdrachten en toetsen, documenten in verband met de voorbereiding (tekeningen, schetsen, borderellen, kostprijsberekening), planning van de uitvoering (werkvolgorde, tijdsbesteding, ), opvolgingsfiche van de uitvoering, evaluatie- en rapporteringsdocumenten, foto s van de realisatie, De projectdossiers vormen in feite het cursusmateriaal en de wegwijzers naar informatie. De samenbundeling van de resultaten van de doorlopen projecten vormt de logische basis voor een eindbeoordeling Hoe vertalen in een jaarplan? Projectmatig werken betekent dus vertrekken vanuit diverse projecten die aan de hierboven gestelde criteria voldoen. Het organiseren en plannen van deze projecten (totaalopdrachten) dient te gebeuren via jaarplannen voor de volledige derde graad (1 ste en 2 de leerjaar). Leerplandoelstellingen en leerinhouden, die in geen enkel project aan bod komen, dienen afzonderlijk georganiseerd en gepland. 3 de graad BSO D/2004/0279/049 Houtbewerking 21

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2 Inhoudstafel Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/747/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

SCHILDERWERK EN DECORATIE Derde graad BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2003 LICAP BRUSSEL D/2003/0279/020

SCHILDERWERK EN DECORATIE Derde graad BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2003 LICAP BRUSSEL D/2003/0279/020 SCHILDERWERK EN DECORATIE Derde graad BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 200 LICAP BRUSSEL D/200/0279/020 SCHILDERWERK EN DECORATIE Derde graad BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 200 LICAP

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker

Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker Studiegebied: Hout Sector: stoffering en houtbewerking Beroep: meubelmaker D/2003/6356/4 De leden van de

Nadere informatie

7.2. MODEL FUNCTIONERINGSFORMULIER

7.2. MODEL FUNCTIONERINGSFORMULIER 7.2. MODEL FUNCTIONERINGSFORMULIER Het functioneringsgesprek is bedoeld om voor beide partijen duidelijk te maken hoe de samenwerking loopt, of beide partijen (nog) tevreden zijn en welke punten verbeterd

Nadere informatie

Hout en bouw en schilderwerken

Hout en bouw en schilderwerken Hout en bouw en schilderwerken Leerlijnen in hout en bouw en schilderwerk Drie definities Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. Methode om samenhang

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Buitenschrijnwerker. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Buitenschrijnwerker. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd VSKO Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PRODUCTIEOPERATOR METAAL

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PRODUCTIEOPERATOR METAAL OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERSPANENDE BEWERKINGEN Beroepencluster (SERV/Sectoriële Commissie Metaal- en

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: HOUT FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Houtbewerking Vak(ken): PV Praktijk/stages hout TV Hout 18 lt/w

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

INTERIEURINRICHTING DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2006 LICAP BRUSSEL D/2006/0279/023

INTERIEURINRICHTING DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2006 LICAP BRUSSEL D/2006/0279/023 INTERIEURINRICHTING DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2006 LICAP BRUSSEL INTERIEURINRICHTING DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Secundair volwassenenonderwijs Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Secundair volwassenenonderwijs Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Secundair volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: Voorlopig goedgekeurd 2011/501/6//V12 31 januari 2011 40 Basis machinale houtbewerking

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind?

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? Hout en bouw Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? In de huidige lessentabellen van hout, bouw en schilderwerk staat het vak TW nog afzonderlijk vermeld. Heel wat leraren

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIE 174 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Binnenschrijnwerker

STUDIE 174 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Binnenschrijnwerker STUDIE 174 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Binnenschrijnwerker BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Binnenschrijnwerker sector: Bouw - hout - decoratie subsector: hout Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Bouw - hout

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPFITTER Beroepsprofiel (SERV/vzw Montage, juli 2006) De pijpfitter vervaardigt

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 040 Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN WETENSCHAPPELIJK TEKENEN TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN COMPLEMENTAIR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (Vervangt leerplan D/1998/0279/021A vanaf 1 september 2013) Vlaams Verbond van

Nadere informatie

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Je leert soepele vloerbekleding plaatsen met de bedoeling het interieur te verfraaien. De opleiding plaatser soepele vloerbekleding kan een aanvulling zijn op

Nadere informatie

Opleiding: VOEGER. Voegwerk in cement. Elastisch voegwerk

Opleiding: VOEGER. Voegwerk in cement. Elastisch voegwerk Opleiding: VOEGER De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan. Basistechnieken metselwerk Voegwerk in cement Elastisch

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gitok bovenbouw te Kalmthout

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gitok bovenbouw te Kalmthout Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Polyvalent touwtechnieker

Polyvalent touwtechnieker DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep37700 Rubriek: Onderhoud 9/06/2011 Polyvalent touwtechnieker Kerntaken De polyvalent touwtechnieker werkt op grote hoogten of moeilijk bereikbare plaatsen. Hij

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk Opleiding: SCHILDER Een schilder is iemand die het houtwerk of andere materialen van een gebouw van een verflaag voorziet. Je mag geen hoogtevrees hebben, want soms werk je op een ladder en/of steiger.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Hout. Houtbewerking. PV Praktijk hout PV/TV Stage hout TV Hout.

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Hout. Houtbewerking. PV Praktijk hout PV/TV Stage hout TV Hout. SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Hout Optie(s) Houtbewerking Vak(ken): PV Praktijk hout PV/TV Stage hout TV Hout 16-14/14-10 lt/w

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Koelmonteur BO KW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER VRACHTWAGENS Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Magazijnier vrachtwagens Situering

Nadere informatie

STUDIE 178 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Daktimmerman

STUDIE 178 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Daktimmerman STUDIE 178 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Daktimmerman BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Daktimmerman sector: bouw - hout - decoratie subsector: hout Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen bouw - hout - decoratie

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling?

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Waarde van arbeid en tewerkstelling Arbeid = tewerkstelling of niet? Waarde of betekenis van tewerkstelling: Inkomen Structuur Eigenwaarde Relaties zelfbeeld

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) RESIDENTIEEL

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK Beroepencluster (SERV/Compensatiefonds

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

6 Mens en techniek ICT 1ste graad

6 Mens en techniek ICT 1ste graad Materialen 6.1 Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde materialen en/of grondstoffen. OD2.1 ET2.1 vervoeren van bananen link met tandwielen van de fiets maken van een ribbelmachine

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Stichting Techno+ Inschrijvingsdossier 1 Algemene gegevens: 1.1 School: KTA Sint-Truiden 1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden 1.3 Telefoon: 011/684347 1.4 Fax: 011/586843 1.5 Email: utens@ktasint-truiden.be

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SPUITER Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Carrosserie: Spuiter Situering van het beroep

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL FIETSMECANICIEN Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Fietsmecanicien Situering van het beroep

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

P/BWI/1.3 Deeltaak: profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen.

P/BWI/1.3 Deeltaak: profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen. Profieldelen Profiel: Bouwen, wonen en interieur BB KB GL Bouwproces en bouwvoorbereiding Taak: een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren maatvoeren en uitzetten profielen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINEREGELAAR SPUITGIETEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINEREGELAAR SPUITGIETEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINEREGELAAR SPUITGIETEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KUNSTSTOFVERWERKING Beroepencluster (SERV/Vlaams KunststofCentrum,

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, zowel binnen als buiten. Hij laadt en lost externe transportmiddelen. Hij voorziet de heftruck

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEOPERATOR VOEDING. Opvolging productieproces

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEOPERATOR VOEDING. Opvolging productieproces OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SINDUSTRIE Beroepenstructuur (SERV/IPV, september 2002) Standaard/Ervaringsbewijs (SERV,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MAGAZIJNMEDEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MAGAZIJNMEDEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MAGAZIJNMEDEWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MAGAZIJNMEDEWERKER Beroepsprofiel (SERV/SFG, september 2005) De magazijnmedewerker

Nadere informatie

Advies over de opleidingskaarten voor de DBSOkwalificatiegetuigschriften

Advies over de opleidingskaarten voor de DBSOkwalificatiegetuigschriften ADVIES Raad Secundair Onderwijs 20 maart 2007 RSO/GCO/ADV/006 Advies over de opleidingskaarten voor de DBSOkwalificatiegetuigschriften VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL www.vlor.be Advies

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs te Vilvoorde

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs te Vilvoorde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be. een organisatie van Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers Contactpersoon: Filip Coveliers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel T 02 545 57 05 F 02 545 58 59 info@houtproef.be www.houtproef.be FAQ vragen

Nadere informatie

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen...

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen... Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-100 datum : 2002-08-28 gewijzigd : 2007-02-21 contact : Dienst Leren en Onderwijzen,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Leerplan. Daktimmerman OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Daktimmerman OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Daktimmerman Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/749/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking Repetitieve spanten 80 120 Hout-

Nadere informatie

STAGE EVENEMENT 13-03-2014 WELKOM

STAGE EVENEMENT 13-03-2014 WELKOM STAGE EVENEMENT 13-03-2014 WELKOM 1 AGENDA Jongeren en werken in de bouw Frank Van Dessel, fvb-contructiv Stagewerking vanuit de school David Camps, dir. departement Hout-Bouw Panelgesprek stagebedrijven

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie