Leergang: Installatie Project Management (IPM) Integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang: Installatie Project Management (IPM) Integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties"

Transcriptie

1 e

2

3 Opleidingsbeschrijving Leergang: Installatie Project Management (IPM) Integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties K & R Consultants b.v. NEN EN ISO 9001: 2000 drs. K. van Olst Apeldoorn, 1 juli 2010 Opleidingsbeschrijving IPM

4 Inhoudsopgave 1. Adviescommissie van de opleiding IPM 4 2. Beschrijving leergang Modulaire opbouw Inhoud modules 5 3. Eindtermen programma Algemene doelstellingen leergang IPM Leerdoelen 7 4. Curriculum Programma leergang Opbouw en structuur Studielast Literatuur Afsluiting leergang Beoordelingscriteria Waarborg objectiviteit Eisen werkstuk Intakeprocedure Instroomeisen 13 Lijst met bijlage(n) Bijlage 1: Programma van de leergang / Pagina 3 van 19

5 1. Adviescommissie van de opleiding IPM De adviescommissie van de opleiding IPM bestaat uit vier leden. De voornaamste functiekenmerken van elk van deze vier leden worden hierna omschreven: De heer ing. F.H.N. de Vries is zelfstandig adviseur. Zijn werk is gericht op het ontwikkelen van bouwprojecten en bouwkostenmanagement. Hij is in deze hoedanigheid verantwoordelijk geweest voor uiteenlopende projecten. De heer J. Regterschot is werkzaam als algemeen directeur bij IPMMC. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van complexe projecten op het gebied van huisvesting, vastgoed en stedenbouw. De heer ir. M.G.M. Nelissen is zelfstandig adviseur. Zijn werk is gericht op veranderingsprocessen, voornamelijk met betrekking tot de technische dienstverlening binnen organisaties. Tevens adviseert de heer Nelissen installatiebedrijven die deze dienstverlening uitvoeren. De heer drs. E.W. Steffens is directeur van K & R Consultants te Apeldoorn. Daarnaast heeft de heer Steffens zich beziggehouden met de ontwikkeling van lesmateriaal voor verschillende organisaties binnen de bouwkolom en de installatiebranche / Pagina 4 van 19

6 2. Beschrijving leergang 2.1 Modulaire opbouw Het programma van de leergang is samengevat in zeven werkmodulen en een startmodule (nulmodule). Elke module bestaat uit een theoretisch deel in samenhang met lesmateriaal en (studie)boeken, opdrachten voor de deelnemers in de vorm van cases en uitwerkingen van deze cases. Hierna wordt in het kort de inhoud van elke module beschreven. 2.2 Inhoud modules Module 0: Overview en nulmetingen De leergang wordt gestart met een overzicht van de gehele leergang. Daarna worden de eerste nulmetingen uitgevoerd om aanwezige kennis te toetsen. Module 1: Omgevingsfactoren In deze module wordt ingegaan op verschillende aspecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van projecten en de mogelijke invloed van de omgeving op het samenwerken in het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties in gebouwde omgeving. Tevens worden de maatschappelijke en technische ontwikkelingen die van invloed zijn op de installatiemarkt in deze module behandeld. Module 2: Bedrijfsethiek Bedrijfsethiek wordt binnen deze leergang vertaald vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij wordt gezocht naar het evenwicht tussen het belang van de interne organisatie (van de deelnemers) en de projectteamorganisatie. Er wordt met name aandacht besteed aan de relaties tussen verantwoordelijkheid, plicht en macht. Module 3: Projectmatig werken In deze module wordt voornamelijk aandacht besteed aan de wijze waarop partijen in een project op effectieve wijze hun bijdrage aan het totaalresultaat van een project kunnen leveren. De inhoudelijke (vak)bijdragen en de procesbeheersfactoren worden daarvan onderscheiden. Module 4: Projectorganisatie en inrichting Binnen deze module wordt ingegaan op de inrichting van de projectorganisatie per te onderscheiden fase van ontwikkeling en realisatie van het project. Onderwerpen zijn: het functioneren (falen, slagen en conflicthantering) van projectteams, denken in waardeketens, activiteiten op de bouwplaats. In het laatste aspect worden zaken als verslaglegging van bouwvergaderingen alsmede randvoorwaarden voor het inrichten van de projectorganisatie met betrekking tot Veiligheid, Milieu, Bouwbesluit en ARBO (VMBA) documenten behandeld. Module 5: Juridische aspecten / Pagina 5 van 19

7 Deze module heeft voornamelijk betrekking op de toepassing van Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatie werken (UAVTI) voor projecten waar de installateurs als (mede)ontwerpers en uitvoerders in bouwteamverband opereren. Daarnaast worden onderdelen als bouwrecht, aansprakelijkheid en andere werkvormen behandeld. Deze stof wordt met verschillende cases toegelicht in relatie tot een gekozen bouworganisatiemodel. Module 6: Kostenindicatoren In deze module maakt de cursist kennis met de systematiek van het werken met kostenindicatoren voor gebouwgebonden installaties. Aan de hand van verschillende cases leren de deelnemers kostenramingen van gebouwgebonden installaties op te stellen in een vroeg stadium van een project. Module 7: Onderhoudsindicatoren Naast beleidsmatige aspecten en kosten van onderhoud en wijze van onderhouden wordt aandacht besteed aan de gehele onderhoudsmarkt, de omvang, soorten contracten, meerjaren onderhoudsplanning en trends op de onderhoudsmarkt. Tevens wordt in deze module aandacht besteed aan het bepalen van de integrale levensduurkosten van installaties voor advies en ontwerpindicaties van het beslistraject van de opdrachtgever / Pagina 6 van 19

8 3. Eindtermen programma 3.1 Algemene doelstellingen leergang IPM De student(e) wordt met de opleiding in staat gesteld zich te ontplooien tot senior projectleider van grote complexe projecten. Om de algemene doelstelling te realiseren moet kennis en inzicht worden ontwikkeld, dan wel worden vergroot, bij de deelnemers zodat zij: beter in staat zijn risico s in te schatten met betrekking tot: faalkansen vanuit wisselende omgevingsfactoren leveringsbetrouwbaarheid zowel vanuit de interne projectorganisatie als externe projectorganisatie mogelijke bedrijfsethische valkuilen juridische aspecten. in een vroeg stadium van een project vragen kunnen beantwoorden op het gebied van investeringskosten, levensduurkosten en instandhoudingskosten. 3.2 Leerdoelen Hierna wordt in het kort per module het leerdoel en de doelstelling omschreven: Module 0: Overview en nulmetingen Het 1 e deel van deze module 0 heeft geen leerdoel. De deelnemer wordt inzicht gegeven in de lesstof van de gehele leergang. In het 2 e deel van deze module wordt een diagnose instrument gebruikt. Met behulp van dit diagnose instrument wordt onder meer inzicht verkregen in de omgeving (cultuur, werkwijze en interne procedures van de interne organisatie) van de deelnemers (aan deze leergang). Uitkomsten worden verwerkt en schriftelijk gerapporteerd aan de deelnemers. Module 1: Omgevingsfactoren Het belangrijkste leerdoel is het vergroten van de vaardigheid in het opzetten van een zogeheten STOPE2 analyse waarbij de onzekerheidsreductie geoptimaliseerd wordt. In deze analyse wordt de relatie tussen Sociale verschuivingen, Technische ontwikkelingen, Economische veranderingen en Politieke ontwikkelingen aangegeven. Module 2: Bedrijfsethiek Het belangrijkste leerdoel binnen deze module is de deelnemer bekend te maken en te leren omgaan met een reeks beginselen, waarden en gedragsaanwijzingen binnen de beroepsethiek. Deze reeks beperkt zich tot raakvlakken van de identiteit, het imago en de aansprakelijkheid van de interne organisatie van de deelnemers. Module 3: Projectmatig werken / Pagina 7 van 19

9 Binnen deze module zijn vier leerdoelen, te weten: bewustwording van een werkwijze (projectmatig werken), die het mogelijk maakt, om naast de traditionele leveranciers / uitvoerdersfunctie, de medeontwikkelende rol in projecten te participeren; weten wanneer de methoden en systemen van projectmatig werken effectief en ineffectief zijn; de bijdragen uit de eigen organisatie aan het project eenduidig kunnen beschrijven en weten welke methoden en systemen nodig zijn om het ontwikkel en uitvoeringsproces te kunnen besturen; de basis kunnen leggen voor de overeenkomst(en) met opdrachtgevers voor de ontwikkeling en realisatie van de te leveren diensten en producten in samenhang met de diensten en producten van andere partijen in een project. Module 4: Projectorganisatie en inrichting Module vier start met een zogeheten leerstijlonderzoek. Door middel van dit leerstijlonderzoek krijgen de deelnemers meer inzicht in werkwijze en manieren van handelen van de potentiële deelnemers van een (samen te stellen) projectteam. Het tweede onderdeel binnen deze module is gericht op de verschillende voorkomende (bouwproject) organisatiemodellen. Het voornaamste leerdoel is de deelnemers inzicht te geven in de relatie tussen een gekozen bouwproject organisatiemodel en de voornaamste juridische consequenties van ieder. In het volgende onderdeel wordt aan de deelnemers gevraagd een presentatie op te zetten voor een op te starten project bij een nieuwe opdrachtgever. De leerdoelen zijn: vergroten inzicht in de problematiek bij het verkrijgen van een opdracht inzicht geven in de beslisaspecten bij opdrachtgevers in het aanbesteding en gunningtraject. het leren herkennen van de problemen van de opdrachtgever in deze specifieke fase van het project. Daarna wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van documenten voor Veiligheid, Milieu, Bouwbesluit en Arbo (VMBA). In relatie tot de projectorganisatie is het leerdoel dat de deelnemers inzicht krijgen in deze relatie. Module 5: Juridische aspecten Aan de hand van de in module vier behandelde (bouwproject) organisatiemodellen wordt de relatie met de juridische consequenties verdiept in relatie tot projectorganisatie. Het leerdoel is de deelnemers (meer) inzicht te geven in het Bouwrecht in samenhang met de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken (UAVTI) / Pagina 8 van 19

10 Module 6: Kostenindicatoren Met de opgedane kennis binnen deze module zijn de deelnemers in staat betrouwbare kostenramingen te maken van de bouwkosten van gebouwgebonden installaties in een vroeg stadium van een project. Module 7: Onderhoudsindicatoren De deelnemers zijn in staat na deelname aan deze module op eenvoudige wijze levensduurkosten te berekenen (in samenhang met de kostenramingen uit module zes). Daarnaast zijn ze in staat een onderhoudskostenplanning voor langere termijn te maken. Ook zijn zij in staat trends en ontwikkeling in de onderhoudsmarkt te vertalen naar hun eigen organisatie. Samenhang loopbaanontwikkeling en perspectief Door de vorengenoemde beoogde kennisverrijking en vergroting van inzicht is een groot aantal problemen die optreden bij het werken aan projecten duidelijker te herkennen. Deze herkenning zal bijdragen aan een betere beheersing en sturing van projecten. Deelnemers die deze leergang met goed gevolg afsluiten kunnen uitgroeien tot senior projectleider. Beoogd niveau van de leerdoelen Het belangrijkste beoogde leerdoelniveau is het ontwikkelen van het abstracte niveau voor de manager in projecten. Hierdoor kan de individuele deelnemer de complexe praktijk van het leiden van projecten weten te schematiseren en te ordenen en mogelijke valkuilen tijdig te herkennen. 4. Curriculum 4.1 Programma leergang Hierna wordt de opbouw van het programma van de leergang gegeven met de studielast. Het lesprogramma van de leergang is opgenomen in bijlage Opbouw en structuur De opleidingsstructuur is opgebouwd volgens een zogeheten trechtermodel. De leergang start met een brede scope: De module 1: Omgevingsfactoren en module 2: Bedrijfsethiek. Hierbij wordt de relatie van de interne organisatie en de omgang van de organisatie behandeld. Vervolgens wordt een slag dieper in de module 3 het Werken in Projecten behandeld. Hierna worden de relaties tussen de interne organisatie en het project behandeld. Ten slotte worden specifieke onderdelen in module 6 en 7 behandeld op het gebied van kosten voor nieuwbouw en instandhouding. De opleiding is opgezet voor installatietechnische projectleiders die ingezet worden bij grote, complexe projecten waarbij veel actoren zijn betrokken. Na het volgen van deze opleiding kunnen de deelnemers zich ontwikkelen tot senior projectleider van projecten, zoals hiervoor geschetst / Pagina 9 van 19

11 4.3 Studielast Hierna is per module de studiebelasting en het aantal contacturen, exclusief reisuren, aangegeven. Module Studiebelasting Contacturen 0 Overview en nulmetingen Omgevingsfactoren Bedrijfsethiek Projectmatig werken Projectorganisatie Juridische aspecten Kostenindicatoren Onderhoudsindicatoren Examen 20 8 Totaal aantal uren Literatuur Hierna is per module de relevante en verplichte literatuur aangegeven. Module 1: Omgevingsfactoren Dictaat aangereikt door cursusorganisatie, waarin de werkwijze voor het maken van een STOPE2 analyse is samengevat. Module 2: Bedrijfsethiek Organisatie Ethiek, Prof. dr. E.J.J.M. Kimman; Van Grocum, Assen; Uittreksel aangereikt door cursusorganisatie met een samenvatting over morele verantwoordelijkheden. Module 3: Projectmatig werken Projecten Leiden (verplicht, wordt uitgereikt) Projectmatig werken (aanbevolen) Projectmatig creëren (aanbevolen). Module 4: Projectorganisatie en inrichting Uittreksels, door cursus organisatie beschikbaar gesteld, over bouworganisatiemodellen, conflicthantering binnen teams en logistieke modellen. Module 5: Juridische aspecten UAVTI 1992; Sdu uitgeverij Den Haag (verplicht, wordt uitgereikt) / Pagina 10 van 19

12 Uittreksels door cursus organisatie beschikbaar gesteld over bouwrecht en samenhang met de UAVTI. Module 6: Kostenindicatoren Vuistregels voor installatiekosten; O & S consultants (verplicht wordt uitgereikt). Module 7: Onderhoudsindicatoren Vuistregels voor Beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties, BORGI; O & S consultants (verplicht, wordt uitgereikt) / Pagina 11 van 19

13 5. Afsluiting leergang 5.1 Beoordelingscriteria Elk module wordt afgesloten met een case of werkopdracht. Deelnemers die voor elke case of werkopdracht een voldoende (minimaal 5,6) hebben behaald komen in aanmerking voor een certificaat. Hierdoor worden diegene die in het bezit zijn van alle certificaten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een examen. 5.2 Waarborg objectiviteit Bij de toetsing van de beoordelingscriteria wordt een commissie van gecommitteerden samengesteld vanuit een vak of brancheorganisatie. 5.3 Eisen werkstuk De opleiding IPM wordt afgesloten met een individueel eindexamen / Pagina 12 van 19

14 6. Intakeprocedure 6.1 Instroomeisen De studenten die willen deelnemen aan de leergang IPM moeten in het bezit zijn van één van de volgende diploma s: HBO; werktuigbouwkundig; HBO; elektrotechnisch; HBO; installatietechniek of WO diploma. Daarnaast moeten zij, op enigerlei wijze minimaal twee jaar werkervaring hebben binnen het vakgebied van gebouwgebonden installaties. Deze zaken worden getoetst aan de hand van een verklaring van de werkgever(s) en een van de diploma s van de desbetreffende gevolgde opleiding. Omdat de opleiding nieuw is zijn er nog geen lijsten van studenten beschikbaar. Er vindt geen specifieke intake plaats aan de hand van een vragenlijst / Pagina 13 van 19

15 Bijlage 1: Programma van de leergang Installatie Project Management (IPM) / Pagina 14 van 19

16 Lesprogramma leergang Installatie Project Management (IPM) (integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties) Voorbereiding: Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemer zich consistent voorbereidt op alle studiebijeenkomsten. Naast de studiestof moet tevens de te behandelen case worden bestudeerd. Programma 1 e bijeenkomst Ochtend: uur Module 0: Overview lesstof Aan het begin van de eerste studiebijeenkomst wordt een overview gegeven van de totale stof van alle modules. Hierbij wordt tevens de samenhang van de lesstof tussen de verschillende modules aangegeven. Daarnaast wordt de te volgen werkwijze en de opzet besproken en in overleg met de deelnemers de groepsindeling vastgesteld. Het doel is dat de verbanden tussen theorie, praktijk en ervaringsontwikkeling geoptimaliseerd worden. Bespreking van de vooraf door de cursisten ingezonden nulmeting; cultuurkenmerken van de organisatie van de deelnemers. Ochtend: uur Module 1: Omgevingsfactoren inleiding invloed ontwikkelingen in de installatiemarkt; inleiding omgevingsfactoren en beantwoorden vragen deelnemers over de bestudeerde lesstof; uitwerken in teams van de case STOPE2 analyse; presentatie van een vertegenwoordiger van elk team van de gekozen uitwerking. Middag: uur Module 2: Bedrijfsethiek nulmeting bedrijfsethiek (algemene kennis); inleiding bedrijfsethiek; beantwoorde vragen deelnemer over de bestudeerde stof; inleiding: morele verantwoordelijkheid in projectorganisatie uit te werken individuele case (let op: deze uitwerking wordt ingenomen) bespreking uitwerking case. Evaluatie module 1 en 2 Programma 2 e bijeenkomst / Pagina 15 van 19

17 Ochtend: uur Overview lesstof Module 3: Projectmatig werken Introductie docent Ordenen van vooraf gestelde en naar de docent opgestuurde vragen n.a.v. verplichte lesstof uit Projecten Leiden. Resultaat oriëntatie oefening (1) resultaat oriëntatie (individueel) Faseren fasen in een project oefening (2) faseren: parkeergarage (groepscase). Besturen / beheersen(*) tijd / capaciteit begrip: kritieke pad oefening: standlijnen oefening: eisen aan een balkenschema oefening: bekorten doorlooptijden. geld begrippen: investeringsuitgaven en exploitatielasten budget als norm: budget posten: budgetbewaking oefening: de taxi oefening: het budget. Middag: uur Besturen / beheersen (*) aspecten van besturen / beheersen kwaliteit vastleggen van kwaliteitsnormen beoordelen van kwaliteit informatie soorten projectinformatie beheersen van informatiestromen (I/O matrix) organisatie met het onderscheid in het werk, per fase, verschilt ook de organisatie hiërarchie in de projectorganisatie overlegstructuren T.V.B. beschrijvingen / Pagina 16 van 19

18 Beslissen aspecten van beslissen doel van het beslissen: (on)gewijzigd doorgaan / stoppen informatie om te kunnen beslissen beslispunten T.V.B. beschrijvingen. Conclusies trekken: projectmatig werken, wanneer wel, wanneer niet indien wel projectmatig werken, dan voor alle betrokkenen? of vooral voor jezelf? zijn er, intern de eigen organisatie, nog voorwaarden te vervullen om te pmw en? Huiswerkopdracht (toelichting, voorwaarden inzending, einddatum). Evaluatie module 3 Programma 3 e bijeenkomst Ochtend: uur / uur Overview lesstof Module 4: Projectorganisatie en inrichting individuele nulmeting (organisatievormen); inleiding logistiek; case voorraadbeheer; individueel (let op: deze uitwerking wordt ingenomen) bespreking uitwerking case bouworganisatiemodellen; case: model voor een projectorganisatie ontwikkelen. Presentatie, toelichting en bespreking van de case. Middag: uur Module 5: Juridische aspecten indeling bouwrecht; relatie UAVTI en bouworganisatiemodel; uitwerking vijf cases in groepen van vier (let op: het resultaat wordt beoordeeld); bespreking, uitwerking per groep. Evaluatie module 4 en / Pagina 17 van 19

19 Programma 4 e bijeenkomst Ochtend: uur Overview lesstof Module 6: Werken met kostenindicatoren nulmeting: onderzoek naar kennis en kostenindicatoren van de deelnemers; het belang van kosteninzicht case: relatieoppervlak en aantallen (BSH) (individueel) uitleg case case: kosten van aantallen (rad. kranen) (individueel; let op: deze uitwerking wordt ingenomen) uitleg case flexibiliteit en kosten case: kosten van flexibiliteit per stramien (rad/stramien) uitleg case Groepscase kostenplan op basis van PvE introductie. Middag: uur groepscase kostenplan op basis van PvE (uitwerking) behandeling case in vier groepen van vier (let op: de uitwerking wordt ingenomen) aandachtspunten bij het werken met kostenindicatoren case: relatie verlichting, koelvermogen en kosten uitleg case case: kosteninstallatie bij renovatie gebouw (individueel; let op: de uitwerking wordt ingenomen uitleg case. Middag: uur Kosten en uitgaven kostensoorten; methoden voor rentabiliteit en levensduur behandeling plenair groepscases. Evaluatie module / Pagina 18 van 19

20 Programma 5 e bijeenkomst Ochtend: uur Overview lesstof Moduul 7: Werken met onderhoudsindicatoren innovatieve benadering van de onderhoudsmarkt; inleiding met stellingen; overzicht te onderscheiden (onderhouds) kostensoorten; strategische keuzes; omvang Onderhoudsmarkt. Middag: uur levensduurkosten; haalbaarheidsstudie; case: haalbaarheidsstudie warmtepomp (groepscase); stappenplan MOUP (bespreking, uitwerking per groep; let op: deze uitwerking wordt ingenomen); huiswerkopdracht, toelichting. Evaluatie module 7. Capita selecta gehele leergang uur Evaluatie gehele bijeenkomst om uur / Pagina 19 van 19

21 VOORWAARDEN CURSUSSEN EN WORKSHOPS TVVL CURSUSSEIZOEN Aanmelding, toelating en deelname 1.1. Waar in deze voorwaarden cursus wordt genoemd, wordt tevens workshop bedoeld De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier Na beoordeling van de aanmelding op basis van de toelatingseisen, zoals omschreven in de brochure van de betreffende cursus, ontvangt u bericht of u al dan niet bent toegelaten De toelating tot de cursus vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren Bij overtekening van de cursus wordt een wachtlijst aangelegd. Leden van de TVVL of personeel van begunstigers van de TVVL die op de wachtlijst voorkomen, hebben in volgorde van aanmelding, voorrang bij toelating voor de eerstvolgende cursus TVVL behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren of de startdatum te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling dan wel overmacht. De aanmelders worden daarover uiterlijk 2 weken voor aanvang schriftelijk geïnformeerd De TVVL behoudt zich het recht voor, om conform het in lid 1.3, gestelde, een cursist de toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen. 2. Cursusprijs, betalings en annuleringsregeling 2.1. De cursusprijs en de examenkosten worden per studiejaar door het Bestuur van TVVL vastgesteld Na toelating tot de cursus, ontvangt de cursist/werkgever een factuur om het gehele cursusbedrag te voldoen, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Eerst na ontvangst van het totale cursusbedrag is de cursist definitief gerechtigd aan de cursus deel te nemen Wanneer de cursus geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusbedrag, binnen 30 dagen na de schriftelijke bevestiging van TVVL, gerestitueerd Een cursist die zich heeft aangemeld en is toegelaten verplicht zich het cursusbedrag te voldoen. Bij afzien van deelname zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen: - 5% van het cursusbedrag met een minimumbedrag van 150,00 bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor aanvang van de cursus. - 20% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de cursus. - 50% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip korter dan een maand voor aanvang van de cursus % van het cursusbedrag bij annulering nadat de cursus is gestart. De annulering dient schriftelijk te geschieden De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien, na overleg met de TVVL, de plaats door een andere cursist van dezelfde werkgever wordt ingenomen. Hierbij dient de andere cursist tevens te voldoen aan de voorwaarde genoemd onder lid Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de cursus blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd Indien de cursus wordt afgesloten met een examen en de cursist conform de voorwaarden van het examenreglement gerechtigd is om aan dit examen deel te nemen, dient vóór aanvang van het examen het verschuldigde examengeld te zijn voldaan. 3. Cursus en aansprakelijkheid 3.1. Het aan een cursist ter beschikking gestelde cursus en opleidingsmateriaal mag noch worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor die welke binnen het kader van de cursus en opleiding zijn gesteld Alle rechten van intellectuele eigendom of het auteursrecht, betreffende alle cursus, les en examendocumenten, berusten uitsluitend bij TVVL. TVVL heeft het uitsluitend recht deze werken openbaar te maken en te verveelvoudigen TVVL behoudt zich het recht voor, wijzigingen in het programma en de inhoud van de cursus aan te brengen alsmede het docententeam aan te passen TVVL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal TVVL Cursussecretariaat, T van 2

22 VOORWAARDEN CURSUSSEN EN WORKSHOPS TVVL CURSUSSEIZOEN De TVVL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, opgelopen in verband met de cursus. Schade, diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade daaronder begrepen. 4. Diploma of Certificaat 4.1. In de cursusinformatie staat aangegeven of de cursus kan worden afgesloten met een examen. Is deze mogelijkheid aanwezig dan heeft de cursist de keuze: een examen afleggen of een certificaat behalen. Voor het examen ontvangt de cursist een separate uitnodiging Het certificaat of diploma wordt éénmalig verstrekt Voor de cursussen waarvoor geen examen wordt afgenomen zal, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, een certificaat of bewijs van deelname worden uitgereikt. 5. Examenreglement 5.1. Het examenreglement van de betreffende cursus geeft de voorwaarden weer voor de toelating aan een examen, de wijze van examineren, de beoordeling van het examenwerk en verder voor datgene wat hiermede in de ruimste zin verband houdt Het examenreglement wordt vastgesteld, respectievelijk gewijzigd, door het Curatorium Cursussen van TVVL In alle zaken, waarin het examenreglement geen oplossing biedt, beslist het Curatorium Cursussen van TVVL Bij de aanmelding voor een cursus wordt medegedeeld of aan het einde van de betreffende cursus de gelegenheid bestaat tot het afleggen van een examen Het examenreglement wordt meegestuurd met de uitnodiging voor het examen. 6. Vertrouwelijkheid 6.1. TVVL conformeert zich aan de Nederlandse privacy wetgeving. TVVL, haar medewerkers en de bij de cursus betrokken personen zullen informatie van en over cursisten strikt vertrouwelijk behandelen. 7. Vragen 7.1. Vragen over administratieve en cursusinhoudelijke zaken zullen door TVVL binnen twee weken, na ontvangst van de vraag, worden beantwoord. Indien een langere tijd nodig is voor beantwoording zal dit tijdig worden aangegeven. 8. Klachtenprocedure 8.1. Klachten kunnen schriftelijk of per e mail worden ingediend bij: Bestuur TVVL T.a.v. de Voorzitter Curatorium Cursussen Postbus AJ Leusden e mail: 8.2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk bevestigd aan de indiener De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de Voorzitter Curatorium Cursussen en zal vertrouwelijk worden behandeld Binnen vier weken ontvangt de indiener een schriftelijke reactie Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan de cursist zich wenden tot de Beroepscommissie. Hiertoe wordt het gehele dossier overgedragen aan Stichting ISSO, de Raad van Begeleiding, Postbus 577, 3000 BV Rotterdam. De uitspraak van deze beroepscommissie is bindend TVVL zal de door de Beroepscommissie opgelegde oplossing binnen vier weken uitvoeren TVVL Cursussecretariaat, T van 2

23

24 De Mulderij 12 Postbus AJ Leusden T F

Leergang: Installatie Project Management (IPM) Integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties

Leergang: Installatie Project Management (IPM) Integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties e Opleidingsbeschrijving Leergang: Installatie Project Management (IPM) Integraal projectmatig ontwikkelen, realiseren en in stand houden van installaties K & R Consultants b.v. NEN EN ISO 9001: 2000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Definities KIKI TRAINING & COACHING-s KIKI TRAINING & COACHING Training & Coaching is de werknaam van MILIKIVI BV. Educatieve diensten

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Kern van de opleiding overdracht aan de cursisten van een expliciete visie en een integrale benadering de fundamentele relatie tussen theorie en praktijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1 : Definities Artikel 2 : Algemeen Artikel 3 : Aanmelding

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn 055-576 97 87 info@enkwest.nl www.enkwest.nl

Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn 055-576 97 87 info@enkwest.nl www.enkwest.nl Algemene voorwaarden Enkwest Academie Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn 055-576 97 87 info@enkwest.nl www.enkwest.nl Enkwest Academie is een afdeling binnen Enkwest Opleiding & Advies B.V., welke eveneens

Nadere informatie

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK Secretariaat: Postbus 557 2300 AN Leiden Telefoon: 071 519 1041 Fax: 071 517 5835 e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ABN AMRO Bank te Den Haag: 58.92.49.010

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG Mindful Werken in de Zorg is een onderdeel van Tuinhof Vitaal. Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2017 In onderhavige tekst wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND Versie 2015 Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Op alle met het Sociocratisch Centrum gesloten overeenkomsten zijn de volgende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kate&Dogs

Algemene Voorwaarden Kate&Dogs Algemene Voorwaarden Kate&Dogs Artikel 1 1.1 1.2 Definities Kate&Dogs is onderdeel van IBuSoft GCV. Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Kate&Dogs als docent of organisatie een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014 Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014 Deze algemene voorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Care Cursus Centrum gevestigd te Laren (NH) ingeschreven bij de KvK onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: Algemene Voorwaarden OVERDENKWERK OVERDENKWERK KvK-nummer: 63067404 BTW-nummer: NL138409961B02 IBAN: NL53RABO0396609597 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Een eenmanszaak gevestigd te Curacao, met kantooradres,rooi Santu 671, geregistreerd bij het

Nadere informatie

Knowledge Communication VOF

Knowledge Communication VOF Algemene Voorwaarden Knowledge Communication V.O.F. (KvK 3905 8012) met afdelingen: Verhoeven Language Institute (talen opleidingen) en Mathematics Matters (exacte opleidingen) Definities: Knowledge Communication

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage)

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Algemene voorwaarden Artikel 1 Identiteit van de ondernemer Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Bezoekadres: Edisonweg 53h, 4382 NV, Vlissingen E-mail adres: info@zeelandmassage.nl

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. Inleiding: Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die Sociale

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme T r i o S e c u r i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y P o s t b u s 3 0 0 2, 1 3 0 3 A A A l m e r e 30-12- 2015 Inschrijfvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure Wij houden niet van kleine lettertjes. En jij waarschijnlijk ook niet. Toch zijn ze af en toe nodig. Omdat er regels zijn en afspraken die we met elkaar maken. Want wie zich inschrijft voor een van onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden opleidingen Algemene voorwaarden opleidingen Artikel 1. Definities de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking Opdrachtgever tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist de

Nadere informatie

DNHS Kwaliteitshandboek

DNHS Kwaliteitshandboek DNHS Kwaliteitshandboek Versie 1 oktober 2015 Het DNHS kwaliteitshandboek Kwaliteit bieden en leveren aan de deelnemers van de DNHS programma s, staat centraal in alles wat we doen. Of dat nu over een

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl

Algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl Algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl De algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging PAEPON, het platform voor aangewezen/erkende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy RUSEN DONMEZ ACADEMY Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy Door een opleiding bij te volgen, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Artikel 1. Totstandkoming

Nadere informatie

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Vierjarige yoga docentenopleiding 2016-2020 Start september 2016 Aanmelding De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. In de Pulsarvisie ben je zelf het instrument voor echte verandering.

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten

Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten Per 1 mei 2016 Onderstaande informatie en aanmeldingsvoorwaarden gelden voor alle bijeenkomsten aangeboden door het Instituut voor Bouwrecht. Algemene

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT 2 september 2015 Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT Artikel 1: Definitie 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aumm beroepsopleiding PRT (hierna te

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Academie (Versie januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar,

Nadere informatie

Studievoorwaarden Manuels Opleidingen

Studievoorwaarden Manuels Opleidingen Studievoorwaarden Manuels Opleidingen Studievoorwaarden De studievoorwaarden van Manuels Opleidingen zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging PAEPON, het platform voor aangewezen/erkende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland Artikel 1. Definities 1.1 Aanbieder: Taleninstituut Waterland, de Aanbieder van

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Henri Dunantplein 17 KvK 61258016 5961HK Horst IBAN NL 86 INGB 0002 2010 51 +31 (0)6 27 34 46 45 BTW nr NL203159755B01 www.morrisjacobsfotografie.nl info@morrisjacobsfotografie.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? "Leren fotograferen" Leren fotograferen De cursus

Leren fotograferen Voor wie is de cursus Leren fotograferen? Leren fotograferen Leren fotograferen De cursus Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? De cursus "Leren fotograferen" is voor iedereen die meer wil dan lukraak fotograferen met een digitale (spiegelreflex) camera op de automatische

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie