Projectmatig wetenschappelijk onderzoek en Hoger beroepsonderwijs als meerwaarde voor hogescholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmatig wetenschappelijk onderzoek en Hoger beroepsonderwijs als meerwaarde voor hogescholen"

Transcriptie

1 Projectmatig wetenschappelijk onderzoek en Hoger beroepsonderwijs als meerwaarde voor hogescholen Prof.dr. D. Franco, algemeen directeur XIOS Hogeschool Limburg Geachte beleidsmakers van de academische en politieke wereld, Beste personeelsleden en studenten, Dames en heren, Vandaag zetten we ons in de startblokken van het nieuwe academiejaar. Net voor het startschot wordt gelost, willen wij ons in volle concentratie focussen op de doelstellingen die het nieuwe academiejaar ons brengt. Dit moment leent zich om vooruit te blikken op nieuwe verwachtingen van studenten, maar ook op nieuwe uitdagingen voor personeelsleden, directies en bestuurders. Graag wil ik dieper ingaan op 2 van die uitdagingen: het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en het hoger beroepsonderwijs. Het is een onterechte veronderstelling dat de hogescholen vóór de aanvang van het academiseringsproces weinig verwevenheid vertoonden met het wetenschappelijk onderzoek. Ondanks onzekere financieringsstromen en het gebrek aan structurele omkadering, werd beginjaren 90 dankzij de gedreven inzet van gemotiveerde docenten, de basis gelegd voor wat inmiddels uitgegroeid is tot volwaardig en kwalitatief hoogstaand toegepast onderzoek. De XIOSopleidingen Verpakkingstechnologie, Kernenergie en Toegepaste Informatica waren actief van bij het eerste uur. De afgelopen jaren hebben de PHL en XIOS Hogeschool Limburg hun onderzoeksactiviteiten gestaag kunnen uitbouwen en diversifiëren mede dankzij ondersteuning van regionale, Vlaamse en Europese overheden, 1

2 waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Maar het is vooral dankzij de middelen voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO), die de Vlaamse regering sinds 2004 jaarlijks ter beschikking stelt, dat de onderzoeksactiviteit in de professionele opleidingen van de Vlaamse hogescholen wezenlijk uitgebouwd kon worden. Op structurele wijze werd een nieuw elan gegeven aan de inspanning van de voorgaande jaren om het onderzoek binnen de professionele bachelors verder te professionaliseren door een intensieve samenwerking met het arbeidsveld en de wetenschappelijke wereld. Lectoren en docenten kregen voor het eerst de kans om in hun kennisdomein echt mee te evolueren met de modernste technieken en inzichten, en dit ten dienste van de studenten en de opleiding waarin ze actief zijn. PWO kende in beide instellingen een groeiproces. Na een relatief langzame start in 2004 waarbij de jaarlijks toegekende enveloppe slechts gedeeltelijk geconsumeerd werd, worden de PWO enveloppes inmiddels zo goed als volledig benut in het betreffende jaar. XIOS Hogeschool Limburg diende zelfs in 2008 het saldo van de vorige jaren aan te spreken om de vele kwaliteitsvolle projectaanvragen te kunnen honoreren. Tijdens academiejaar implementeert de PHL 14 projecten en XIOS Hogeschool Limburg 11. Het Vlaamse PWO-budget, van 7 miljoen euro geleidelijk aan opgetrokken tot 9,5 miljoen euro in 2008, wordt op basis van het aantal financierbare studenten in de professionele bachelors over alle hogescholen verdeeld. De PWO-enveloppe van 2007 van XIOS Hogeschool Limburg was goed voor euro, de PHL beschikte over euro. Deze omvat zowel de structurele ondersteuning alsook de projectmiddelen. 2

3 De projectmiddelen worden via een open competitiesysteem aan de eigen professionele opleidingen toegewezen. Zowel in de XIOS Hogeschool Limburg als bij de PHL kenden alle departementen een duidelijke groei van de PWO-activiteiten, waarbij de technologiegedreven departementen IWT enerzijds en Biotechniek anderzijds goed zijn voor het leeuwendeel van de middelen. Enkele concrete voorbeelden: De opleiding Ergotherapie van de PHL zette verrassende resultaten neer in haar PWO-project naar de Invloed van functionele revalidatie bij patiënten met een neuromotorische aandoening op de subjectief ervaren zelfredzaamheid en levenskwaliteit. In samenwerking met het Biomedisch Instituut van de Universiteit Hasselt, CARA, MS centrum Overpelt en MS centrum Melsbroek, werd onderzocht of een verbetering van functionaliteit ook een verbetering geeft in de zelfredzaamheid en de algemene levenskwaliteit van de patiënt. De applicatiemogelijkheden van de ontwikkelde assessmenttools zullen in een nieuw INTERREG project in de Grensregio Vlaanderen-Nederland verder onderzocht worden. Ook het PHL PWO-project rond ecotoxicologie en membraantechnologieën voor de zuivering van afvalwater, resulteerde in nieuwe meettechnieken, die de basis vormen voor diepgaander TETRA-onderzoek met de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent. Maar ook in op het eerste zicht misschien minder voor de hand liggende Departementen heeft PWO een onderzoeksdynamiek gegenereerd. Zo lanceerde de XIOS bacheloropleiding secundair onderwijs in oktober 2007 het project Samen opleiden, met als doel de betrokkenheid tussen de lerarenopleiding en het praktijkveld te vergroten. Door een interactieve samenwerking tussen vak- en praktijklectoren en 3

4 leerkrachten van de secundaire school wordt het takenpakket van de student geoptimaliseerd waardoor de praktijkschok voor de beginnende leerkrachten verkleint. Samen opleiden, leidt dus tot betere opgeleide leerkrachten. En de XIOS opleiding Sociaal Werk leverde dankzij de ondersteuning van PWO-middelen pionierswerk op vlak van dataverzameling en analyse over gelijke onderwijskansen in het hoger onderwijs. De ontwikkelde technieken resulteerden voor het eerst in een duidelijke beschrijving van de instroom en van de studentenkenmerken die bepalend zijn voor het al dan niet doorstromen naar het 2 e jaar. Een proactief beleid ter verbetering van de doorstroomkansen van deze doelgroep wordt hierdoor mogelijk. De Universiteit Hasselt en de PHL ondertekenden inmiddels ook samenwerkingsovereenkomsten waardoor dit PWO-project uitgebreid is naar de hele Limburgse associatie. Deze resultaten zijn erg bemoedigend, zeker in het licht van voorstellen om een gedeelte van de PWO-middelen in de toekomst te verdelen op basis van performantie- en outputcriteria. Maar PWO is veel méér dan een structurele financiële stimulans geweest om onderzoek uit te bouwen in de professionele opleidingen. PWO heeft een grote dynamiek op gang gebracht, de toegevoegde waarde is meervoudig: - Op de eerste plaats betekende de inzet van PWO-middelen de structurele doorstart van de uitbouw van het toegepast onderzoek in de eigen gelederen van de hogeschool, en creëerde de juiste setting voor verregaande samenwerking tussen vak- en onderzoeksgroepen, met een duidelijke onderwijsvernieuwing tot gevolg. - In tweede instantie stimuleerde PWO de samenwerking en de kennistransfer tussen hogescholen en de profit en non-profit sector. Dankzij speerpuntenonderzoek kunnen wij bijdragen aan het 4

5 innovatievermogen van bedrijven en aan de verbetering van de levenskwaliteit in het algemeen. Dit vertaalt zich ook in onze dienstverlening. - Een derde verdienste van het PWO is de versterking van de interne samenwerking tussen professionele en academische opleidingen enerzijds, en tussen de 3 kennisinstellingen in de Limburgse associatie anderzijds. Wij zullen ook in de toekomst nagaan hoe we samenwerkingsopportuniteiten tussen de opleidingen bv.architectuur (PHL) en bouwkunde (XIOS), of Kinesitherapie (PHL) en Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding (XIOS) kunnen verzilveren Hoe zijn de toekomstperspectieven? Wel,, de vraag naar PWO-ondersteuning is inmiddels groter dan het aanbod. Toegepast wetenschappelijk onderzoek zal ook de komende jaren hoog ingeschreven blijven op de prioriteitenlijst van onze hogescholen. In het licht van de op stapel zijnde ontwikkelingen rond rationalisatie en optimalisatie van het hoger onderwijs, willen XIOS Hogeschool Limburg en PHL als partners meedenken over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, óók over associatiegrenzen heen. En het is mijn overtuiging dat het maximaliseren van de onderzoekssamenwerking de meeste kans op slagen heeft als het een écht Limburgs verhaal wordt. Dat was immers ook de drijfveer achter het nieuwe Technologiecentrum in Diepenbeek dat XIOS en KHLIM binnenkort in gebruik nemen. In combinatie met een stijgend studentenaantal in ons departement IWT, de strategische herschikking van technologiegedreven opleidingen in 2 nieuwe departementen N-Technology en Toegepaste Industriële Wetenschappen, zal onze XIOS Campus Diepenbeek zich dit academiejaar nog meer profileren als een echte Technologie campus. 5

6 Dames en heren, Geachte genodigden, Naast onderzoekvernieuwing, wil de associatie Universiteit-Hogescholen Limburg ook een blijvende voortrekkersrol spelen op vlak van onderwijsvernieuwing. In essentie moeten wij ons engageren om zo adequaat mogelijk tegemoet te komen aan nieuwe opleidingsnoden die de hedendaagse Vlaamse arbeidsmarkt stelt. En die nieuwe noden zijn er: uit vacatureanalyses van de VDAB blijkt dat werkgevers voor heel wat jobs op niveau van middengeschoolden te weinig kandidaten vinden. Er is nood aan mensen met competenties waarvoor het secundair onderwijs ontoereikend is en een bacheloropleiding een overkwalificatie zou betekenen. Als nieuw onderwijsniveau tussen de humaniora en het hoger onderwijs, biedt het Hoger Beroepsonderwijs een kader voor korte arbeidsmarktgerichte leertrajecten van niveau 4 of 5 van het European Qualification Framework. Werkplekleren en samenwerking tussen de opleidingverstrekkers en het afnemend veld staan hierin centraal. Tijdens het academiejaar zullen XIOS Hogeschool Limburg en PHL elk één van 13 geselecteerde HBO-proefprojecten van de Vlaamse Onderwijsraad implementeren. Het project van XIOS Hogeschool Limburg focust op de Professionalisering en Oriëntering binnen de expertise- en beroepenwereld van de informatica. Professionals van CVO de Oranjerie te Diest, XIOS Hogeschool Limburg en VDAB competentiecentrum Genk en Haasrode zullen een goed georganiseerde samenwerking opzetten om de competentievereisten op de voet te kunnen volgen. 6

7 De bedoeling is om in het beroepenveld systeem- en netwerkbeheer te komen tot flexibele leertrajecten over de betrokken onderwijsinstellingen en centra heen. Studenten die enkele credits hebben verworven aan een hogeschool, vervolgens een VDAB-cursus hebben gevolgd, krijgen nu de mogelijkheid om dit in te brengen in HBO in een cvo-opleiding. Met de behaalde CVO opleiding kunnen studenten dan achteraf terug ingeschaald worden in een professionele bachelor omgeving. Ook werkzoekenden die via VDAB-cursussen terug gemotiveerd geraken voor onderwijs krijgen op deze manier een gestructureerd leerpad naar een Professionele bachelor. Op deze manier wordt een eigen zalm- en watervalmodel in het nieuwe onderwijslandschap geïntegreerd. In het project van de PHL staan variabele leertrajecten binnen het opleidingsdomein logistiek centraal. In samenwerking met de Provinciale secundaire Handelsschool Hasselt en het PCVO Handel te Hasselt, zullen zij de bestaande opleidingen van het 7 e jaar TSO, het graduaat en de professionele bachelor beter afstemmen op de functies en bijhorende startprofielen in de logistieke sector. Het werkplekleren wordt mogelijk gemaakt door o.m. het Logistiek Platform Limburg, VDAB- Limburg, Logos, Logis en ERSV-POM. In deze projecten spelen onze beide associatiehogescholen samen met geprivilegieerde partners een pioniersrol in de bewegwijzering van HBO-trajecten in de logistieke sector en de informatica. En heldere bewegwijzering van het HBO is nodig, niet enkel voor de lerende, maar ook voor de instellingen voor wie een rol weggelegd is in het nieuwe HBO-landschap. Hoewel het HBO zonder twijfel de samenwerking tussen secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen zal versterken, zijn er toch enkele vragen en punten van zorg. 7

8 Waar kunnen HBO-opleidingen van niveau 5 het best verankerd worden: blijven deze verder deel uitmaken van het aanbod van de CVO s of horen ze eerder thuis bij de hogescholen? Ook op vlak van interne en externe kwaliteitszorg, de programmatie van nieuwe opleidingen en de financiering gelden nu nog verschillende regels voor CVO s en hogescholen. Hoe houdbaar is de situatie waarin eenzelfde HBO niveau 5-opleiding gefinancierd wordt volgens verschillende systemen naargelang ze georganiseerd wordt door een CVO dan wel door een hogeschool? Het lijkt me erg belangrijk dualiteiten te vermijden bij de verdere vormgeving van het Hoger Beroepsonderwijs in Vlaanderen. Er moet ook gewaakt worden over mogelijke terminologische spraakverwarring. In Nederland spreekt men in dit verband van een associate degree. Een uniforme hantering van de term HBO zowel in Vlaanderen als in Nederland is mijn inziens aangewezen in een ééngemaakte en transparante Europese hogeronderwijsruimte. De verdere vormgeving van het Vlaams Hoger Beroepsonderwijs dwingt ons bovendien tot nieuwe reflexen. De insteek is niet langer alleen wat kunnen wij goed, en hoe passen we dit in een samenwerking. De nieuwe reflex moet zijn: welke opleidingen beantwoorden aan de noden van sectorverenigingen en het beroepenveld en hoe kunnen we deze opleidingen zo adequaat mogelijk organiseren op Vlaamse schaal. Dubbels en trippels vermijden in dit nieuwe landschap is de boodschap. Dit zijn de onderzoeks- en onderwijsuitdagingen die op vlak van PWO en HBO voor ons liggen bij de start van dit nieuwe academiejaar. Wij willen deze uitdagingen aangaan. Voor mij is het alvast duidelijk dat we de 8

9 start niet gemist hebben en ik ben ervan overtuigd dat we onder het motto samen werken, werkt de race goed zullen uitlopen. 9

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

RAPPORT VAN DE ERKENNINGSCOMMISSIE HOGER ONDERWIJS INZAKE DE VOORTGANGSTOETS VAN DE ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN VAN DE HOGESCHOLEN IN VLAANDEREN

RAPPORT VAN DE ERKENNINGSCOMMISSIE HOGER ONDERWIJS INZAKE DE VOORTGANGSTOETS VAN DE ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN VAN DE HOGESCHOLEN IN VLAANDEREN RAPPORT VAN DE ERKENNINGSCOMMISSIE HOGER ONDERWIJS INZAKE DE VOORTGANGSTOETS VAN DE ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN VAN DE HOGESCHOLEN IN VLAANDEREN november 2008 2 Inhoudsopgave 1. Vooraf 2. Opdracht

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 12 november 2009 1210 Brussel AR/VB/KVE/END001. Eindrapport Samenwerking Hoger Beroepsonderwijs

Kunstlaan 6 bus 6 12 november 2009 1210 Brussel AR/VB/KVE/END001. Eindrapport Samenwerking Hoger Beroepsonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Vast Bureau Kunstlaan 6 bus 6 12 november 2009 1210 Brussel AR/VB/KVE/END001 Eindrapport Samenwerking Hoger Beroepsonderwijs 1 INHOUDSTAFEL 1 Situering... 4 1.1 Historiek van het

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

Limburg in Actie. Universiteit Hasselt Academische openingszitting 25 september 2009. Prof. dr. Luc De Schepper Rector Universiteit Hasselt

Limburg in Actie. Universiteit Hasselt Academische openingszitting 25 september 2009. Prof. dr. Luc De Schepper Rector Universiteit Hasselt Universiteit Hasselt Academische openingszitting 25 september 2009 Limburg in Actie Prof. dr. Luc De Schepper Rector Universiteit Hasselt Geachte genodigden, Dames en heren, Beste studenten, Begin 2009

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3 KHLEUVEN KORT 2 KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks de besparingscontext was 2011 een goed jaar voor de KHLeuven. We konden voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4.

Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4. JaaRv ersla g2012 Voorwoord 2012 was een bijzonder jaar voor de Erasmushogeschool Brussel. In het voorjaar werd de tweede fase van het Strategisch Beleidsplan intensief voorbereid. Daarna volgde in de

Nadere informatie

Universiteit Hasselt MAGAZINE

Universiteit Hasselt MAGAZINE Universiteit Hasselt MAGAZINE België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 UHasselt heet nieuwe opleidingen welkom Nummer 1 maart 2013 jaargang 8 Verschijnt

Nadere informatie

Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de

Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de opmaak van een gezamenlijk ontwikkelingsplan 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Openingsbijeenkomst Expertisecentrum Beroepsonderwijs Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Toespraak Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Utrecht, 8

Nadere informatie

In december 2012 pakten de media uit met de contouren van de juli 2012 versie van de

In december 2012 pakten de media uit met de contouren van de juli 2012 versie van de algemeen onderwijsbeleid Het Loopbaandebat: quo vadis? In december 2012 pakten de media uit met de contouren van de juli 2012 versie van de discussietekst met betrekking tot het loopbaanpact. Tot dan toe

Nadere informatie

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Geïntegreerd onderzoeksrapport. Januari 2012. Ine Willemse Sara De Hauw Prof.dr. Ans De Vos Competence Centre People & Organisation

Nadere informatie

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat Business Plan Opleiding graduaat D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012 Gegradueerde in Strategisch ondernemingsbeleid HBO 5 Optie Marketingmanagement

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Gelijkheid werkt. 3.1. Inleiding

Hoofdstuk 3: Gelijkheid werkt. 3.1. Inleiding Hoofdstuk 3: Gelijkheid werkt 3.1. Inleiding De samenleving wordt sterker als wij op gelijke voet leven met elkaar. En in een sterkere samenleving hebben we allemaal meer kansen om onszelf te zijn. Daarom

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Brief Onderwijs en Ondernemerschap

Brief Onderwijs en Ondernemerschap Brief Onderwijs en Ondernemerschap Inleiding De afgelopen jaren heeft zich in Nederland een stille ondernemerschapsrevolutie voltrokken. Inmiddels verdient één op de acht werkende Nederlanders zijn of

Nadere informatie

Een kwestie van doen Ondernemerschap in het hoger onderwijs

Een kwestie van doen Ondernemerschap in het hoger onderwijs Een kwestie van doen Ondernemerschap in het hoger onderwijs Interstedelijk Studenten Overleg Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E iso@iso.nl / I www.iso.nl Utrecht,

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie