PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016"

Transcriptie

1 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn van anderen, je krijgt ook een brede en veelzijdige inleiding op de theorie van en de thema s uit de agogiek. Je bestudeert de begeleiding van veranderprocessen van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. De praktijk van de sociaal werker staat steeds centraal. Je behandelt de theorie aan de hand van concrete voorbeelden en leidt er de consequenties voor het agogisch handelen uit af. Inleiding sociologie Je bestudeert het sociaal handelen en het samenleven. De basisbegrippen uit de sociologie geven je een kader om de sociale realiteit te bestuderen en te begrijpen. Door meer inzicht te verwerven in het belang van cultuur, sociale lagen en sociale ongelijkheid, zal je de invloed op het eigen gedrag en op dat van anderen beter kunnen plaatsen. Inleiding psychologie In dit opleidingsonderdeel bestudeer je enkele inleidende kaders die relevant zijn voor de sociaal werker. We belichten accenten binnen de psychologie en de verschillende toepassingen van de psychologie in het werkveld. Centraal staan levenslooppsychologie en sociale psychologie. In het laatste gedeelte ga je dieper in op het verband tussen gedrag en gezondheid. Ethisch handelen Sociaal werk is een normatief beroep dat richting krijgt vanuit een (internationaal) beroepsethisch kader. We verkennen de theoretische grondslagen en de basiselementen van de professionele ethiek. Daarnaast krijg je een inleiding van de verschillende invalshoeken van het legitimatiekader waarbinnen het sociaal werk opereert. In dit opleidingsonderdeel bieden we je denkkaders en een houvast aan voor de sociaal agogische praxis. Je krijgt ook bouwstenen aangereikt voor verdiepende deontologische en professionele reflectie. Inleiding recht Je bestudeert de aspecten van het Belgisch rechtssysteem die je als maatschappelijk assistent nodig hebt. Zo ga je o.a. dieper in op bronnen en beginselen van het recht, conflictenregeling, gerechtelijke organisatie, personen- en familierecht en enkele inleidende aspecten uit het verbintenissenrecht. Recht voor sociaal werk 1 Naast grondwettelijk recht en staatsrecht bekijk je ook kort de werking van de arbeidsmarkt aan de hand van het individueel arbeidsrecht. De kennis van deze aspecten van het Belgisch rechtssysteem komen je van pas als maatschappelijk assistent. Sociale agogiek In het opleidingsonderdeel sociale agogiek staat het professioneel werken aan verandering centraal. We diepen het agogisch proces verder uit en bespreken stijlen van hulpverlening en begeleiding. Centraal staan thema s als visie en persoonlijkheid van de agoog, betrokkenheid of professionele afstand. Je verwerft inzicht in de verschillende theoretische invalshoeken voor individuele verandering en bespreekt strategische wegen naar verandering. Tot slot komen dilemma s aan bod zoals stigmatisering en de vrijwilligheid van hulpverlening. Sociaal-economische kaders Je bestudeert de (sociale) economie. Je besteedt veel aandacht aan het marktmechanisme, prijsvorming, rol van de sturende overheid, inkomensverdeling, werkloosheid en inflatie Je bekijkt basisbegrippen uit de algemene economie en brengt deze voortdurend in verband met de sector van de sociale economie. Historische en actuele perspectieven Wie kennis heeft van het verleden is beter in staat om het heden te begrijpen en kan ook verder in de toekomst zien. De centrale vraagstelling in dit opleidingsonderdeel luidt: hoe is onze samenleving zoals we ze vandaag kennen ontstaan? Wat zijn de typerende kenmerken ervan? Welke uitdagingen

2 stellen zij aan de sociale werker van nu. In het deel historische perspectieven ontleed je de hedendaagse maatschappij eerst in een drietal tijdvakken. Een dergelijke basis is noodzakelijk om in een tweede deel actuele perspectieven enkele relevante maatschappelijke vraagstukken voor de sociaal werker van vandaag verder uit te diepen (vb. migratie, armoede, stedelijkheid ). Dit doe je onder meer via project- en themadagen. Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent (MA) 1 Je traint basisvaardigheden om op een professionele wijze te communiceren. We wisselen theoretische sessies af met effectieve trainingsmomenten zodat je de basis snel onder de knie krijgt. Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent (MA) 2 Je bouwt verder op je basisvaardigheden. Op basis van de theoretische sessie train je om professioneel te communiceren en te functioneren in groep. De opbouw van een gesprek of de fasen en niveaus van een groep hebben nadien geen geheimen meer voor je. Inleiding sociaal werk We bieden je een breed perspectief op sociaal werk in drie delen. In het eerste deel leer je enkele basisbeginselen van het sociaal werk. Wat is een sociaal probleem? Op welke verschillende manieren kunnen we naar sociale problemen kijken en wat betekent dit voor de sociaal werker? Aansluitend leer je de verschillende spanningsvelden eigen aan het beroep van sociaal werken. We bestuderen twee grondvormen van het sociaal werk: uitvoerend sociaal werk en vormgevend sociaal werk. In het tweede deel bestudeer je de beroepsgeschiedenis van het sociaal werk. Deze historische schets leert je begrijpen waarom sociaal werk historisch bepaald is en welke evoluties het sociaal werk beïnvloed hebben. In het laatste deel ga je internationaal. Je steekt verschillende grenzen over en ontdekt hoe sociaal werk een internationaal gegeven is, maar ook een lokale eigenheid heeft. Inleiding in de afstudeerrichtingen Je krijgt een overzicht en een grondige inleiding en verkenning in allerlei aspecten van de drie afstudeerrichtingen. Deze basiskennis geeft je de mogelijkheid om op het einde van het academiejaar een bewuste keuze te maken voor één van de afstudeerrichtingen. De inleiding maatschappelijk werk (MW) biedt je een blik op de essentie van maatschappelijk werk. Wat is maatschappelijk werk? Wat zijn de kerntaken van een maatschappelijk werker? Waar vind je maatschappelijk werkers terug (organisatorisch kader en sociale kaart)? Je krijgt ook een eerste kijk op de vier domeinen die in het tweede jaar aan bod komen. De inleiding sociaal-cultureel werk (SCW) laat je kennis maken met de diverse sectoren in het werkveld van een sociaal-cultureel werker. Naast een overzicht en verkenning van de verschillende sectoren krijg je ook een basis over de doelstellingen, doelgroep en manier van werken van sociaalcultureel werk. De inleiding personeelswerk (PW) geeft je een beeld van de verschillende kansen en uitdagingen die zich stellen in arbeidsrelaties (mens, organisatie en samenleving). Je maakt kennis met de rol ven functie als personeelswerker binnen de verschillende domeinen van personeelsmanagement: werving en selectie, prestatie, beloning, ontwikkeling en beoordeling. Leergroepen 1A We confronteren je met jezelf als toekomstig sociaal werker. Dit opleidingsonderdeel is een laboratorium waar je in kleine groep werkt rond de identiteit van het beroep en jouw competenties als sociaal werker. Daarnaast laten we je kennismaken met de integratie van theoretische inzichten en het concrete werk van een sociaal werker. We werken dit semester rond planmatig handelen en reflectie. Leergroepen 1B Stage 1 In een kleine groep verdiep je jezelf in het beroep in relatie tot de omgeving en samenleving en jouw competenties als sociaal werker. De focus ligt op gegevensverwerking en het gebruik van de inzichten uit Inleiding sociaal werk en Ethisch handelen om opdrachten uit te werken. Hoe en waar kan ik goede bronnen vinden om een tekst te schrijven? Op welke informatie kan ik me baseren bij het uitwerken van een project of bij het helpen van mensen? Sociaal werk is een kennisintensief beroep.

3 Goed kunnen omgaan met informatie (kwalitatief en kwantitatief, objectief en subjectief, uit theorie en praktijk) is dan ook een professioneel wezenskenmerk van elke maatschappelijk assistent. ISW Internationale leerweek De leerweken bieden boeiende, maar tegelijk veilige ervaringen om de internationale dimensie van het sociaal werk te verkennen en intensief te kennis te maken met de sociaal werk actualiteit in de gaststad én in Antwerpen. Je werkt mee aan een internationale leerweek met (Nederlandse) studenten. De leerweken krijgen vorm rond een actueel thema en het programma gaat steeds op twee plaatsen door: in Antwerpen en in de stad van de ontvangende Nederlandse opleiding. Centraal staat het uitwisselen en ontmoeten rond het gekozen thema en - breder- het sociaal werk in beide landen.

4 MODELTRAJECT Jaar 2 Praktijkonderzoek Resultaten van sociaal werk onderzoek interpreteren en het zelf uitvoeren, resulteert in betere praktijkinterventies. We gaan in op onderzoeksmethodes en wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Je voert alle stappen van een leeronderzoek in kleine groep uit. Je leert de basis van kwalitatief (interviews, focusgroepen ) en kwantitatief (survey, statistiek) onderzoek. Diversiteitskaders Sociaal werkers zijn managers van diversiteit. We bieden je kaders en inzichten aan die je in staat stellen om in de praktijk diversiteitsdenken vanuit een krachtenperspectief aan te wenden als sociaalagogisch instrument. Je vertrekt vanuit het intersectionele perspectief en maakt kennis met een breed palet aan invalshoeken, actuele thema s en met de professionele actualiteit. Via opdrachten en inleefmomenten kom je op een andere manier in contact met aspecten van diversiteit. Recht voor sociaal werk 2 Je krijgt inzicht in de sociale zekerheid in België. Daarnaast bestudeer je het jeugdrecht en het verschil tussen de vrijwillige en de gerechtelijke bescherming. Daarnaast krijg jee inleiding in het strafrecht, met aandacht voor het strafrechtbedelingssysteem en de straftoemeting. Sociologie voor sociaal werk Vanuit het perspectief van verschillende sociologische theorieën of stromingen verwerf je kennis en kan je verklaringen geven over de invloed van omgevingsfactoren op de interactiepatronen, het dagelijkse leven, de sociale problemen en het afwijkende gedrag. Je staat ook stil bij de invloed van deze sociologische stromingen op het sociaal werk. Psychologie voor sociaal werk Je gaat in op de voornaamste theoretische inzichten en psychologische stromingen die relevant zijn voor het werkveld van de sociaal werker. De theoretische inzichten koppel je aan praktijktoepassingen binnen het sociaal werk. We belichten eveneens de grondhouding van de sociaal werker. Theorie van het sociaal werk Je bestudeert invalshoeken die een bijdrage leveren aan de theorievorming van het sociaal werk. Je staat stil bij wat theorie is en waarom het belangrijk is theoretische kennis op te bouwen over een praktijkgericht beroep. Vervolgens ga je na hoe theorie een bijdrage kan leveren tot jouw ontwikkeling tot een professioneel beroepsbeoefenaar en hoe jij als sociaal werker ook een bijdrage kan leveren aan theorievorming. Je leert dat verschillende discoursen inwerken op de perspectieven die sociaal werk praktijken hanteren en vooral welke invloed dit heeft op dat handelen. Daarna overloop je de drie grote theoretische stromingen die van tel zijn in het sociaal werk. Deze stromingen of paradigma s leiden tot verschillende, soms conflicterende, opvattingen over sociaal werk. Vanuit deze vaststelling zal theorie van het sociaal werk je helpen een kritische maar gefundeerde kijk op sociaal werk te ontwikkelen. Politiek en sociaal beleid Sociaal werk gebeurt altijd in de context van de welvaartsstaat. In dit opleidingsonderdeel ga je o.a. in op de ethisch-politieke fundamenten ervan (liberalisme, socialisme en conservatisme); haar actuele uitdagingen (pensioenen, migratie, werkloosheid ); haar sociale organisatie en haar relatie tot ons sociale zekerheidsstelsel. Tot slot sta je stil bij het sociaal beleid (huisvesting, onderwijs, armoede, tewerkstelling, cultuur ) binnen de Antwerpse stedelijke context. Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent (MA) 3 Verschillende gespreksmodellen leren hanteren, het functioneren van een team onder de loep nemen. Je traint intensief tijdens oefeningen en praktijksituaties om jouw aangeboren vaardigheden uit Vaardigheden voor de MA 1 en MA 2 uit te breiden op basis van een theoretische sessie. Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent (MA) 4 Op basis van theoretische sessies train je vaardigheden om op een professionele wijze gedrag te beïnvloeden en/of te veranderen. Je leert verschillende werkvormen en methodieken gebruiken die je basisvaardigheden versterken en verdiepen en zo je sociaal-agogisch handelen vorm geven.

5 Organisatiekunde Voor en tijdens je stage krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in waar je organisatie voor staat. Dit doe je aan de hand van deelopdrachten die ieder een bepaald aspect van de organisatie onder de loep nemen. Samen met de nodige theoretische inzichten in fundamentele aspecten van de organisatie krijg je inzichten in de werking van de organisatie. Hierdoor kun je jouw stage op organisatorisch vlak kritisch on de loep nemen. We werken met activerende hoorcolleges. Beroepspraktijk 2 - Stage & Supervisie 2 Gedurende negen weken draai je mee in een organisatie binnen het ruime werkveld. Deze stage heeft voornamelijk een oriënterend en explorerend karakter en is gericht op een eerste grondige kennismaking met de praktijk in alle facetten. Je kiest en zoekt zelf een stage, maar je krijgt de nodige begeleiding. Vier dagen stage worden afgewisseld met een wekelijkse terugkomdag op de hogeschool. Naast lessen heb je ook supervisie tijdens deze terugkomdag. De essentie van supervisie is leren reflecteren op het eigen/ persoonlijk beroepsmatig handelen. Je staat stil bij het waarom en hoe van het professioneel handelen. AFSTUDEERRICHTING maatschappelijk werk (MW) Migratie en integratie We nemen je mee in een boeiend verhaal over sociaal werk in een globaliserende samenleving. Vertrekpunt is Antwerpen als superdiverse stad. Je wordt uitgedaagd om in de stad actief inzichten te toetsen en via een inleefopdracht kennis te maken met de concrete realiteit van samenleven in diversiteit. Daarnaast maak je kennis met de concrete realiteit van samenleven in diversiteit. Daarnaast maak je kennis met beleidsmatige aspecten van migratie en integratie en krijg Methodiek maatschappelijk werk Professioneel handelen doe je niet vanuit de buik of via een proces van trial and error. Methodisch handelen is integendeel doordacht, systematisch en weloverwogen. Kenmerkend voor de methodische handelingspraktijk van de maatschappelijk werker is ook dat deze berust op meerdere visies en stromingen (eclecticisme). In het maatschappelijk werk kan je 20 verschillende methoden onderscheiden en inzetten. Iedere methode heeft een eigen manier om naar mensen, hulpverlening, noodsituaties en/of (probleem)gedrag te kijken. Werkdomeinen maatschappelijk werk Je krijgt een overzicht van de verschillende domeinen waar je als maatschappelijk assistent kan werken. Hierdoor kun je ontdekken tot welk specifiek werkterrein je in je toekomstig beroep aangetrokken voelt. In het vijfde semester maak je een keuze voor één domein. Algemene dienstverlening en tewerkstelling In dit domein verken je verschillende diensten waar je als burger een eerste aanspreekpunt vindt, zoals onder meer het OCMW, CAW en VDAB. Deze diensten informeren en ondersteunen cliënten bij de meeste hulpvragen die de basisnoden betreffen. Indien nodig helpen zij mensen om hun weg te vinden naar gespecialiseerde hulpverlening. Jeugd en gezin In het domein Jeugd & Gezin verken je diverse jeugd, gezins- en opvoedingsnoden. Gekende en minder gekende hulpverleningsorganisaties zoals het CLB, de Integrale Jeugdzorg, het alternatieve circuit van de JIC's en JAC's komen aan bod. Je staat ook stil bij enkele actuele uitdagingen, methoden en onderzoeksbevindingen Justitieel werk Het domein Justitieel werk loodst je doorheen de boeiende wereld van juridische zorg en hulpverlening. In een eerste luik focus je op straf- en maatregelenrecht en komen de belangrijkste organisaties en het beleid voor daders, slachtoffers en burgers aan bod. In een tweede luik sta je stil bij het spanningsveld tussen helpen en straffen. Je bekijkt o.a. wat het statuut is van de geesteszieke inzake gedwongen opname is en hoe de interneringsprocedure verloopt. Ten slotte wordt gestreefd naar een sociaal beleid dat zoveel mogelijk uitsluiting voorkomt en dit alles wordt gekoppeld aan een portie actualiteit.

6 Zorg en gezondheid Je krijgt zicht op het algemeen en geestelijk gezondheidsbeleid op Vlaams en federaal niveau. Je bestudeert de impact van gezondheid en ziekte op verschillende levensdomeinen en hebt aandacht voor specifieke doelgroepen binnen de gezondheidszorg. Je maakt kennis met de verschillende tendensen binnen de gezondheidszorg zoals vermaatschappelijking van de zorg, rechten van de patiënt AFSTUDEERRICHTING personeelswerk Kwaliteit van de arbeid Levenskwaliteit is verbonden met arbeidskwaliteit en met een bepaald sociaal model. Je verkent wat kwaliteit van de arbeid in de praktijk betekent, je gaat aan de slag met beschikbare gegevens en verkent theorieën en instrumenten die duidelijk aangeven wat onder de kwaliteit van de arbeid moet worden verstaan. Methodiek personeelsmanagement 1 Je verwerft inzicht in de kern van het HRM-vak, namelijk de activiteiten gericht op het plannen en sturen van personeelsstromen, het motiveren en richting geven en ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Een geheel van complexe opvattingen, instrumenten en methoden gericht op het vormgeven van de relatie tussen werkgever en werknemer. AFSTUDEERRICHTING sociaal-cultureel werk (SCW) Migratie en integratie Migratie en Integratie neemt je mee in een boeiend verhaal over sociaal werk in een globaliserende samenleving. Vertrekpunt is Antwerpen als superdiverse stad. Je wordt uitgedaagd om in de stad actief inzichten te toetsen en via een inleefopdracht kennis te maken met de concrete realiteit van samenleven in diversiteit. Daarnaast maak je kennis met beleidsmatige aspecten van migratie en integratie en krijg je sociaal-agogische handelingsperspectieven aangereikt die jou als beginnende professional in staat stellen om vanuit een krachtgericht perspectief de uitdaging van trans-/intercultureel werken aan te gaan. Methodiek sociaal-cultureel werk In dit opleidingsonderdeel verken je de eigenheid van het sociaal cultureel werk. Hoe verhoudt het zich tot sociaal werk in het algemeen? Je staat stil bij relevante denkkaders voor een sociaal cultureel werker, het begrip grondhouding en visievorming. Werkdomeinen sociaal-cultureel werk In dit opleidingsonderdeel krijg je zicht op het werkterrein van sociaal cultureel werk. Je werkt rond vier domeinen: leren en vormen, ontmoeting en recreatie, activering en burgerschap en kunst en cultuur. Waar de denkkaders inzicht biedt in globale termen, begrippen, methodieken zoomen de domeinen in op de concrete praktijk van het sociaal-cultureel werk. Het doel van dit opleidingsonderdeel is om jezelf te verdiepen in hoe sociaal-cultureel werk tot uiting komt in de samenleving.

7 MODELTRAJECT - Jaar 3 Capita selecta Je krijgt de kans om achter de schermen te kijken van het sociaal werk. Aan de hand van een verkenning van de actualiteit wordt het 'vanzelfsprekende' op losse schroeven gezet. Je verkent actuele trends, aangebracht door de docenten en gastsprekers en krijgt de kans om zelf op verkenning te gaan om zo, thematisch, wat vanzelfsprekend lijkt kritisch te spiegelen. Bachelorproef Met de bachelorproef bewijs je dat je, op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, de kennis en competenties hebt verworven eigen aan het beroepsmatig functioneren van de sociaal werker. De bachelorproef bestaat uit de onderstaande opleidingsonderdelen: Ontwikkeling professionele competenties Je staat stil bij de basiscompetenties van een sociaal werker. In kleine mentorgroepen werk je aan de voorbereiding van je bachelorproef (stage en eindwerk). Je verkent daarbij je stagecontext en het werkveld, reflecteert over de basiscompetenties van de sociaal werker en je persoonlijk leertraject. Je leert een thema theoretisch uitdiepen en illustreren met cases. Beroepspraktijk 3 Stage en supervisie 3 Deze verdiepende stage maakt deel uit van de bachelorproef. Als sluitstuk van je opleiding maak je gedurende 13 weken stage deel uit van en functioneer je in een professionele organisatie. Binnen een gestructureerde en begeleide leersituatie, waarbij de eindresultaten zichtbaar en aanwijsbaar dienen te zijn, verwerf je zicht op je eigen functioneren. Als stagiair leer je de functie van maatschappelijk assistent (maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, personeelswerk) in zijn verschillende aspecten uit te voeren. Ook deze stage kies en zoek je zelfstandig met de nodige ondersteuning. Tijdens de supervisiemomenten ga je verder aan de slag om verdiepend te werken aan je eigen/persoonlijk beroepsmatig handelen. Een internationale stage behoort tot de mogelijkheden. Eindwerk Het eindwerk is een schriftelijk werkstuk, waarin je vertrekt vanuit een probleemstelling die relevant is voor het werkveld. Deze probleemstelling kader je in de sociale en maatschappelijke context door middel van literatuur. Je verdiept jezelf in het thema, het project of het (actie-)onderzoek en bouwt expertise op in dit domein. AFSTUDEERRICHTING maatschappelijk werk (MW) Hulpverlening en samenleving De focus ligt op de specifieke positie van de sociaal werker als actor tussen mens en samenleving. Je vertrekt vanuit de (internationale) actualiteit en legt structurele verbanden en veranderingsprocessen bloot die de identiteit van het beroep sturen. Centraal staan de professionele identiteit, de maatschappelijke positie en de legitimatie van het sociaal werk. Het eerste luik in Hulpverlening en samenleving integreert professionele en sociaalwetenschappelijke kaders en bevat een actieve component waarin je zelf onderzoekt, reflecteert en schrijft. Het tweede luik is opgebouwd rond practica waarin je leert om aan de slag te gaan met beroepsethische dilemma s aan de hand van casuïstiek. Psychopathologie voor maatschappelijk werk (MW) In psychopathologie ga je dieper in op de psychische stoornissen. Achtergronden, belevingen en gedragingen van psychisch gestoorde mensen worden belicht. Concrete situaties (eventueel uit stageervaringen) vormen steeds het uitgangspunt. Centraal staat de vraag hoe je als hulpverlener met bepaald gedrag kan omgaan. Na een algemene inleiding verdiep je jezelf in de specifieke psychopathologische problematieken van het gekozen domein. Recht voor maatschappelijk werk (MW) We confronteren je met bijzondere vraagstukken uit het recht. Topics uit het strafrecht en het burgerlijk recht worden uitgediept (bijvoorbeeld: internering, schuldbemiddeling). Daar bestudeer je het vreemdelingenrecht. In het individueel arbeidsrecht komt de individuele arbeidsovereenkomst met

8 ontslag en schorsing aan bod. De arbeidstijd en het welzijn van de werknemer worden behandeld in de arbeidsreglementering. Labo maatschappelijk werk Je kiest voor één van de vier werkdomeinen: algemene dienstverlening en tewerkstelling, zorg en gezondheid, justitieel werk en jeugd en gezin domein, gelinkt aan je stage in het 6 de semester. In het gekozen domein krijg je de mogelijkheid om je intensief te verdiepen in de specificiteit van de doelgroepen, de gehanteerde methoden en technieken. We werken met actieve hoorcolleges, inoefenen van de methoden en technieken door analyse en toepassing van gevalsstudies. Er is ook ruimte voor eigen onderzoek en specialisatie als grondige voorbereiding voor de stage. Interprofessioneel werken in de gezondheidszorg (IPSIG) IPSIG staat voor interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg. Het is een interdisciplinair project waar elk jaar meer dan 450 studenten uit alle hogescholen van Antwerpen en de UA aan deelnemen. Vijf dagen lang word je in kleine groepen ondergedompeld in een prikkelend gezondheidsbad. Je leert er samen een zorgplan opmaken, ethische casussen uitspitten, je eigen competenties ontdekken en verder ontwikkelen, filmfragmenten ontleden en bespreken en bovenal hoe je in de toekomst optimaal kan samenwerken met o.a. artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten. Bemiddeling Je leert hoe je via bemiddeling cliënten terug de kracht en tools kan aanreiken om constructief met conflicten te leren omgaan. Je krijgt naast een theoretisch kader waarin de maatschappelijke en rechterlijke evoluties van bemiddeling in een supranationale context worden geduid, ook een methodisch kader aangereikt. Dit laatste bestaat uit een kritische bespreking van enkele basisvoorwaarden om als bemiddelaar aan de slag te gaan, de toetsing van enkele modellen aan casuïstiek, en de verfijning van het common learning concept door middel van o.a. rollenspelen en een discussieforum. AFSTUDEERRICHTING personeelswerk Arbeid en samenleving Je verwerft inzicht in de plaats en context van arbeid in de samenleving. Arbeidsethos, kwaliteit van de arbeid, waardig werk, analyse en synthese van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en werkloosheid, theorieën arbeidsmarkt, activerend arbeidsmarktbeleid zijn de boeiende thema s waarmee je aan de slag gaat. Arbeidsrecht Je bestudeert het Belgisch arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze. Je staat stil bij een aantal belangrijke topics zoals enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten, de arbeidsreglementering en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Concrete voorbeelden, casussen en verwijzingen naar de rechtspraak en de actualiteit maken het geheel aanschouwelijk. Arbeidsverhoudingen Je krijgt zicht krijgen op het spel, de spelers, de spelregels en het speelveld van het sociaal overleg. De werking van organisaties, voorzieningen, het collectief arbeidsrecht en de actualiteit rond arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, stakingen, sluitingen, overleg, opzetten sociale verkiezingen, sluiten van CAO s, eindeloopbaandebat staan in de kijker. Methodiek personeelsmanagement 2 Nu je al een zicht hebt op wat personeelsmanagement betekent, ga je jezelf verder verdiepen in bepaalde thema s en instrumenten en dit aan de hand van concrete cases, wetenschappelijke artikels en actualiteit. Op deze wijze kan je de theorie in de praktijk leren toepassen. Praktijk sociaal recht Oefeningen laten je toe het arbeidsrecht toe aan de hand van de rechtsbronnen, die je op deze manier ook praktisch leert te hanteren. HR-advisering De kenmerken en de do s en don ts van het adviseren worden uitgediept en besproken in de context van het vakgebied HR: alle illustraties, praktijkcasussen en opdrachten zijn daaruit afkomstig. Daar-

9 naast worden specifieke karakteristieken en kenmerken van het vakgebied HR voor het voetlicht gebracht en de consequenties van het adviseren binnen HR aangegeven. We werken uit hoe HRadvisering in de praktijk plaatsvindt. Welke invloed heeft de inhoud van het vakgebied HRM op het verloop van een adviesproces, op welke speelvelden wordt het HR-adviesspel gespeeld en welke specifieke spelregels gelden er voor HR-advisering? Wie zijn er allemaal betrokken bij het HRadviesspel, welke posities nemen de verschillende spelers in en hoe verloopt het samenspel het best? AFSTUDEERRICHTING sociaal-cultureel werk Sociaal-cultureel werk en stad Sociaal-cultureel werk ziet zich in een snel veranderende samenleving geconfronteerd met tal van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die zowel de identiteit, positie als kracht van het beroep uitdagen. In dit opleidingsonderdeel worden de beroepseigen kaders uit de opleiding en jouw prille beroepservaring geïntegreerd om actuele uitdagingen te onderzoeken en beschrijven. Vanuit een wisselend perspectief van afstand nemen en verdiepen, leer je het voortouw nemen in het beargumenteerd promoten van jouw beroep. De focus is de stedelijke context en de uitdaging om in te zetten op duurzame transities. Beleidsbeïnvloeding Je krijgt zicht op beleidsvoering en beleidsbeïnvloeding. Je bekijkt de rol van de sociaal-cultureel werker op vlak van besluitvorming, beleidsprocessen, het maken en beïnvloeden van beleid. Daarnaast verwerf je ook inzicht in de politieke besluitvoering en krijg je concrete tools aangereikt om in deze context als sociaal-cultureel werker aan de slag te gaan. Methoden sociaal-cultureel werk Je verdiept je in de verschillende functies van het sociaal cultureel werk. Je experimenteert met verschillende methoden die ingezet kunnen worden in de professionele sociaal-cultureel werk context. Projectmatig leren en werken In dit opleidingsonderdeel werk je in een real life situatie. Je gaat aan de slag in kleine groepen en werkt via de methode van projectmatig werken een project uit in samenwerking met het werkveld en een doelgroep. Er staan drie grote doelen voorop: het leren van de methode projectmatig werken, integratie van inhouden, vaardigheden en attitudes en het vergroten van het reflectievermogen op vlak van professionele ontwikkeling. Labo creatief communiceren Naast een theoretisch kader over communicatiestrategieën en vormen krijg je de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een aantal (nieuwe) communicatievormen. We analyseren en oefenen welke communicatievorm in welke situatie het meest gepast is. KEUZEVAKKEN Outreachend werken Outreachend werken betekent dat je de veiligheid van je bureau en organisatie achter je laat. Door je in de leefwereld van de cliënt te begeven, ben je enerzijds kwetsbaar maar kun je anderzijds op een heel directe manier met mensen omgaan. Deze manier van werken vereist specifieke competenties die je in deze keuzemodule zal ontdekken. Samen met mensen uit het werkveld sta je stil bij allerlei ethische en methodische aspecten die de outreacher onder de knie moet hebben om op een respectvolle manier te kunnen werken met mensen. Aan de hand van een uitdagende praktijkopdracht/ onderzoeksopdracht en intervisiemomenten leer je reflecteren over de betekenis van outreachend werken. Outreachers kunnen aan de slag in OCMW's, huisvestingsmaatschappijen, preventiediensten, het jeugdwerk, drughulpverlening, samenlevingsopbouw en het straathoekwerk. Krachtgericht en onderwijsondersteunend werken Traject A: Je leert wat onderwijsopbouwwerk is en hoe je kan werken met kwetsbare gezinnen waar het onderwijsondersteunend klimaat ontoereikend is. Via het project De Leertrein van de Schoolbrug werk je met gezinnen met kinderen in de lagere school. Je biedt leerondersteuning aan door wekelijkse huisbezoeken. Je treedt op als modelfiguur en tracht de ouder te versterken in haar onderwijson-

10 dersteunende rol t.a.v. haar kind. Door tips te geven, samen in te oefenen en de communicatie met de school te begeleiden, zal de ouder hier na de ondersteuning verder mee aan de slag kunnen. Je wordt hierbij goed ondersteund door de onderwijsopbouwwerker via uitgebreide verslaggeving, feedback en gezamenlijke intervisiemomenten. Traject B: Recht Op is een vereniging die heel sterk uitgaat van de krachtenbenadering, d.w.z. dat je via deze werking inzicht krijgt op welke manier je krachtgericht kunt werken met deze doelgroep. Het is de bedoeling om vooral goed te observeren en heel alert te zijn voor hoe los van de methodieken van het traditionele MW oog er heel krachtgericht kan gewerkt worden met alternatieve/creatieve aanpak (bv de kracht van vertrouwen, de kracht van cultuur) en te bekijken hoe je dit in je latere stage of klassieke werkomgeving kunt blijven meenemen Ieder werking heeft zijn eigen specificiteit, de student kan een keuze maken met welke doelgroep en welk thema hij/zij aan de slag wil gaan. Er wordt ondersteuning voorzien door de werkers en door een aantal ervaringsdeskundigen Sociaal werk onderzoek Je werkt mee aan een lopend onderzoek van Kronos, onder begeleiding van onderzoekers. Kronos, het kenniscentrum van de opleiding sociaal werk, voert praktijkonderzoek voor en met het sociaal werk uit. Het thema van het onderzoek wordt samen met jou afgebakend. Je werkt verdiepend aan onderzoeksvaardigheden en leert zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Literatuuronderzoek, dataverzameling en dataverwerking staan op het programma. Dit opleidingsonderdeel geeft jou de mogelijkheid om een bepaald werkveld en de trends hierin grondig te verkennen en aanbevelingen te formuleren. je staat ook kritisch stil bij enkele vraagstukken uit het sociaal werk onderzoek. Vaardigheden voor leidinggevenden We werken in duo's rond een specifiek thema, met als einddoel een training uitwerken voor medestudenten (collega's in de fictieve organisatie). Elk duo zoemt in op één specifiek thema (differentiatie mogelijk per afstudeerrichting) en werkt een training uit op maat van het doelpubliek (studenten SW) en de context van de fictieve organisatie volgens de principes van projectmatig werken (draaiboek, plan van aanpak, SWOT,...). Digitale Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent (MA) Een kennismaking en verdiepende oefeningen op veel gebruikte kantoorsoftware voor Sociaal werkers. Voorzien zijn o.a. - Excel : gegevens in een gegevens tabel zetten, grafieken en draaitabellen maken, werken met formules en rekenbladen. - Word : automatische inhoudsopgave en stijlen, mailmerge of afdruk samenvoegen (koppeling van een tekstdocument met een Excel gegevens tabel). - Outlook agenda : taakplanner, agenda beheer, mailbox efficiënt gebruiken. ISW Human rights & development Je verkent de positie van het sociaal werk in een globaliserende wereld. Aan de hand van actuele thema s, leesseminaries, actieve opdrachten en excursies verdiep je jezelf in het internationaal sociaal werk en verken je de positie van het sociaal werk met betrekking tot menselijke ontwikkeling en mensenrechten. Vertrekbasis is de capability approach van Sen en Nussbaum, een boeiend krachtenperspectief dat houvast biedt in het verkennen van het mondiale Noord-Zuid perspectief. Je hebt ruimte om eigen interesses uit te diepen en die actief te delen. Dit vak wordt (grotendeels) in het Engels aangeboden, maar opdrachten en examen kunnen in het Nederlands. ISW Perspectives on Europe Perspectives on Europe focust op de internationale (infra)structuur van het sociaal werk. Je volgt de ontwikkelingen die het sociaal werk actueel doormaakt in een voornamelijk Europese context, maar je kijkt ook breder naar het mondiale niveau. Je stuurt zelf mee jouw leertraject: je bepaalt mee de thema s en werkt zelf opdrachten uit, specifieke interesses vinden zeker een plaats in dit vak. Een verdiepend internationaal seminarie is onderdeel van dit vak. Internationale gastsprekers brengen actualiteit binnen en themalessen zetten je op weg om greep te krijgen op de internationale (Europese) sociaal werk agenda. Je volgt dit opleidingsonderdeel verplicht bij (de voorbereiding van) een actieve internationale ervaring. Het vak wordt (grotendeels) in het Engels aangeboden, maar op een niveau waarop je vlot kan aansluiten als je een basis hebt. Opdrachten en examen kunnen in het Nederlands. ISW - Leerweek kunsteducatie en bemiddeling

11 Je maakt kennis met het werkveld in Antwerpen/Amsterdam waarin de verschillende kunsten aan bod komen. Je onderzoekt verschillende werkvormen om als sociaal werker tussen kunstenaar en publiek te bemiddelen, te inspireren, te activeren en te reflecteren. Je krijgt de mogelijkheid om verdiepend te werken rond kunsteducatie en kunstbemiddeling aan de hand van praktijkvoorbeelden. ISW - Internationale thematische leerweek Tijdens het tweede semester heb je de kans om mee te werken aan een internationale thematische leerweek met studenten uit verschillende buitenlandse opleidingen sociaal werk. De leerweken krijgen vorm rond een actueel thema. Een van de deelnemende (buitenlandse) sociaal werk opleidingen fungeert als gast-stad. Centraal staat het uitwisselen en ontmoeten rond het gekozen thema in de verschillende partner landen. Studium Generale Studium Generale is een lezingenreeks over alle studierichtingen heen. Ieder jaar wordt een specifiek thema behandeld en komen verschillende experts aan het woord. Problematisering en kritische analyse staan hierbij voorop. De lezingenreeks (10 avondlezingen) stimuleert je tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone studiepakket afwezig blijven.

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2014/2015

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2014/2015 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Beschrijving opleidingsonderdelen Sociaal Werk

Beschrijving opleidingsonderdelen Sociaal Werk Beschrijving opleidingsonderdelen Sociaal Werk Trajectschijf 1 Sociaal Werk Opleidingsonderdelen Semester 1 Semester 2 St.p. St.t. CU St.p. St.t. CU SOCIAAL-AGOGISCHE DENKKADERS Inleiding sociale-agogiek

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014 Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je leert

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk personeelswerk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Personeelswerk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Sociaalcultureel werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Sociaal-cultureel werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor sociaal werk personeelswerk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Personeelswerk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor sociaal werk Sociaalcultureel werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Sociaal-cultureel werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor sociaal werk personeelswerk Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk ersoneelswerk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL- CULTUREEL WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL- CULTUREEL WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL- CULTUREEL WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL-CULTUREEL WERK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen TRAJECT IN AFSTANDSONDERWIJS Totale studieomvang: 102 studiepunten Minimale studieduur: 2 jaar

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen

Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen Algemeen. Het opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen maakt deel uit van de opleiding banaba in de Sociale

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs)

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Opbouw van de stageleerlijn We schreven in onze visie op de opleiding dat we enerzijds willen vertrekken vanuit de student en

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding

Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding Vakken TOP IB-opleiding Onderwijsbegeleiding : Kennis van de verschillende probleemgebieden waarin een onderwijsbegeleider functioneert en inzicht in handelingsopties die hij heeft. Inzicht in de actuele

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs Doel van het diploma Met dit diploma laten makelaars en taxateurs zien dat ze kritische professionals zijn met kennis van de ethiek. Deze kennis en houding

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de drughulpverlening

Beroepsgeheim in de drughulpverlening Beroepsgeheim in de drughulpverlening KU Leuven Broeders van Liefde Studiedag De8 Antwerps Integratiecentrum Antwerpen, 15 januari 2013 Inleiding Specifieke invalshoek Vanuit West-Europese en Vlaamse cultuur

Nadere informatie

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 1 Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 Inleiding De NVRG maakt een onderscheid tussen de systeemtherapeut (ST) en de systeemtherapeutisch werker (STW). Beide profielen

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules

Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules JGZ Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules Levenslooppsychologie (40u) Je hebt inzicht in de specifieke kenmerken van de verschillende levensfasen of ontwikkelingsfasen van een mens zodat je daar professioneel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen mensenkennis Post-hbo opleiding outreachend werken met jeugdigen en gezinnen Iedere hulpvrager is gebaat bij een outreachende manier

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Voorwoord. `Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als iets dat wel een mep kan gebruiken.' (Edgar Schein)

Voorwoord. `Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als iets dat wel een mep kan gebruiken.' (Edgar Schein) `Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als iets dat wel een mep kan gebruiken.' (Edgar Schein) Dit boek is bestemd voor studenten die worden opgeleid tot professional in sociale

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER II VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

MAATSCHAPPIJLEER II VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 MAATSCHAPPIJLEER II VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie