Nieuwjaarstoespraak 2014 Laurentius Stichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwjaarstoespraak 2014 Laurentius Stichting 090114"

Transcriptie

1 1 Nieuwjaarstoespraak 2014 Laurentius Stichting Goede middag directieleden, leerkrachten en stafmedewerkers van de Laurentius Stichting, leden van de RVT en de GMR, vertegenwoordigers van De Zwerm en relaties van de Laurentius Stichting. Mede namens mijn collega, lid van het CVB, Kees van der Kraan, heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Laurentius Stichting die elk jaar op een andere school van de stichting wordt gehouden en dit jaar zijn wij te gast op de Petrusschool, een school die in de schoolgids van zichzelf zegt: Het schoolgebouw is in 2007 volledig gerenoveerd en ziet er sindsdien fris, licht en kleurrijk uit. Alle klaslokalen zijn voorzien van smartboards en in de kleutergroepen hangen touchscreens. Ook zijn alle lokalen voorzien een klimaatsysteem, dat de luchtkwaliteit controleert en reguleert. Op onze school staat het kind centraal. Team en ouders spannen zich samen in om een omgeving te creëren die het kind kansen biedt zich optimaal te ontwikkelen. Ons onderwijs is dan ook afgestemd op de voortgang in die ontwikkeling. In een sfeer van veiligheid, respect en verantwoordelijkheid proberen wij uit elk kind te halen wat er in zit. Op de Petrus vinden wij de stem van de kinderen belangrijk. Daarom is er een leerlingenraad die een aantal keer per jaar met de directeur in gesprek gaat om allerlei zaken te bespreken. De onderwerpen die besproken worden, worden merendeels door de kinderen aangedragen. Na een vergadering bespreken de raadsleden de zaken in de klas en komen zo weer met nieuwe inzichten terug in de raad. Op de Petrusschool streven we naar een brede ontwikkeling, waarbij kinderen de kans krijgen zich, zo optimaal mogelijk, te ontwikkelen. Al deze kansen worden vertaald in ons onderwijs. Het belangrijkste uitgangspunt in die onderwijzende taak is overdracht van kennis en vaardigheden. Op onze school kunnen de kinderen kennis vergaren en vaardigheden opdoen. Ook hechten wij veel belang aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de zelfkennis en sociaal gedrag van ieder kind. Wij danken deze mooie school voor de geboden gastvrijheid vanmiddag. Een nieuwjaarsreceptie heeft een sterke sociale component. Het is de plek en de tijd om elkaar weer eens te ontmoeten en lekker bij te praten en je extra verbonden te weten met elkaar. En dat sluit mooi aan bij onze opvatting dat de Laurentius Stichting een gemeenschap van mensen is met een gezamenlijk doel en die samenwerken met gebruikmaking van eigen en elkaars talenten. Die ook elkaars steun en toeverlaat zijn. Maar het is ook traditiegetrouw het moment om even terug te blikken op de afgelopen periode en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Het jaar 2013 had een aantal noviteiten in zich: - De benoeming van een nieuwe paus die voor zichzelf de naam Franciscus aannam en die erin slaagde al meteen Man of the Year te worden in de lang vermoede maar toch nog plotselinge abdicatie van koningin Beatrix en de opvolging door haar zoon Willem Alexander

2 2 - hij zorgde in de eerste troonrede voor de introductie van een nieuw woord: de participatiesamenleving. Een nieuw begrip, maar in de praktijk al vaak in uitvoering gebracht door allerlei vrijwilligers en mantelzorgers - in het najaar werden wij verrast door het herfstakkoord van de overheid, waarbij er extra middelen beschikbaar kwamen om de kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen en stimuleren en personeel te behouden. Het afgelopen jaar hebben wij in twee vacatures op directieniveau een nieuwe collega benoemd. Op de Godfried Bomansschool in Rijswijk was dat Karin van den Berg-Brand, die daarvoor directeur was op de Cornelis Musiusschool in Delft en op de Laurentius praktijkschool in Delft werd Wilbert van Beukering benoemd als directeur. In december 2012 werd Dick Verbakel benoemd als lid van de Raad van Toezicht en hadden wij nog een vacature voor de RVT. Wij zijn er in geslaagd aan het begin van 2013 een tweede nieuw lid voor de RVT te benoemen. Zijn naam is Michiel Simonis en hij is leraar klassieke talen aan een gymnasium in Rotterdam, een echte onderwijsman dus. Daarmee is de bezetting van de RVT compleet. De afgelopen jaren heeft de Laurentius Stichting veel aandacht besteed aan de renovatie en het up to date maken van haar schoolgebouwen. Afgelopen jaar was de Oostpoort, een prachtig karakteristiek gebouw in de Delftse historische binnenstad aan de beurt. Helaas ging tijdens de verbouwingswerkzaamheden de aannemer failliet en moesten de werkzaamheden gestaakt worden. Een ramp voor een school waarbij team en leerlingen op dat moment over drie gebouwen waren verspreid. Dankzij snel en adequaat handelen aan de kant van de Laurentius Stichting konden toch nog op tijd de werkzaamheden door een ander bedrijf hervat worden en kon het team van de Oostpoort na de kerstvakantie hun enorm fraaie pand, waarin het originele glas-in-loodraam van Toon Berg weer in oude luister is hersteld, weer betrekken. In het voorjaar zal de school feestelijk heropend worden. De Bernadette Mariaschool in Delft kon het afgelopen jaar een heel nieuw lokaal t.b.v. de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang feestelijk openen. In het kader van de IHP s ( de Integrale HuisvestingsPlannen) werd in de verschillende gemeenten verder gewerkt aan de uitvoering van plannen. Ik noem alleen al de plannen rond de brede school Stationsbuurt in Rijswijk, waarbij de Piramide samen met de SRK een mooi brede schoolconcept ontwikkelt en de verhuizingen van diverse scholen van de drie grote besturen in Delft in de wijk Voorhof, wat komend jaar zijn beslag zal krijgen. Een proces waarbij zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen van groot belang is. Ook het afgelopen jaar heeft de Laurentius Stichting gewerkt aan het vormgeven van goed personeelsbeleid. In het primair onderwijs waarin de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen, waar de eisen die aan onderwijspersoneel stevig zijn en de aandacht voor resultaten groot, vraagt dit veel van de inzet van mensen op de scholen. Door gelegenheid te bieden voor scholing, om talenten te ontwikkelen en te benutten, de invulling van taakbeleid, de interne mobiliteit en de functiemix hopen wij bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarbij is eveneens van belang: het dragen van eigen verantwoordelijkheid, de moed vatten je uit te spreken, je te delen met de ander doet groeien. Delen is, in dit geval, vermenigvuldigen. De kwaliteitsimpuls aan het onderwijs die hierdoor mede werd beoogd is al duidelijk merkbaar.

3 3 De Laurentius Stichting staat voor goed onderwijs en tijdens het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie kregen op één school na alle scholen van de stichting het basisarrangement, waarbij een aantal scholen werd gewezen op de dalende eindopbrengsten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit door de desbetreffende scholen goed wordt opgepakt. Wij streven er naar goed onderwijs te verzorgen om al die kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een goede start voor hun verdere leven te geven. In het jaarverslag 2012 dat in juni 2013 verscheen, stonden wij onder de titel hart en hard, hand in hand stil bij de spanning die kan optreden tussen het Opbrengstgericht werken van scholen en de pedagogische opdracht, een thema dat ook het komend jaar actueel zal zijn. Op 19 en 20 februari is voor directeuren en stafleden een tweedaagse gehouden onder de titel Ontstressen in Renesse. Dit zijn, mede dankzij de uitstekende voorbereiding van een werkgroep, heel inspirerende dagen geworden die nog steeds stof tot nadenken en overleg opleveren. In het jaar 2012 hebben wij in het kader van onze professionalisering veel aandacht besteed aan de P&C cyclus en het gebruik van managementsystemen. In 2013 en 2014 ligt de nadruk vooral op het directe contact met onze directeuren. In managementgesprekken bespraken wij het ondersteunings-profiel dat alle scholen hebben opgesteld in het kader van de nieuwe samenwerkingsverbanden, het jaarverslag en jaarplan van de school, voeren wij een functioneringsgesprek met alle directeuren én brengen wij een schoolbezoek van 1 dagdeel aan al onze scholen, waarbij de invulling daarvan aan de scholen wordt overgelaten. De eerste drie bezoeken hebben inmiddels al plaatsgevonden en wij als CVB vinden die bezoeken bijzonder inspirerend en gelukkig is dat wederzijds. In het kader van ICT werden verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd, werd deelgenomen aan het Samsung FIT traject rond social media, is veel geïnvesteerd in vervanging van hardware op de scholen en het realiseren van wifi netwerken, werd een pilot gestart rond het gebruik van tablets, werd Sharepoint ingericht als digitale marktplaats voor het delen van digitale leermiddelen, ervaringen en vragen. Er werd gebouwd aan de nieuwe websites van de scholen. Die van de stichting werd in december gelanceerd gelijk met de persberichten rond de IGBO. Vlak voor de zomervakantie werd de Laurentius Stichting benaderd door de Zwerm, een klein schoolbestuur uit Den Haag dat voor zijn vier scholen aansluiting zocht bij een groter bestuur. Na een wederzijdse verkenning van visie en missie, identiteit en ambities werd een intentieverklaring opgesteld en zijn werkgroepen met deelnemers uit beide organisaties ingesteld die onderzoek doen naar de gevolgen van deze aansluiting van beide organisaties en half januari hun bevindingen zullen aanbieden aan de besturen als input voor de op te stellen fusie effect rapportage. Daarna volgt een formeel traject van bespreking met de GMRen en toezichthouders van beide organisatie waarna de rapportage voorgelegd zal worden aan de fusietoetscommissie die daarna advies uitbrengt aan de minister die vervolgens een uitspraak doet. Wij hopen daar tegen de zomervakantie definitief duidelijkheid over te hebben. De samenwerking is tot nu toe heel positief en de verwachtingen zijn hoopvol gestemd.

4 4 Aan het eind van 2013 is ook het formele traject rond de oprichting van een internationale basisschool in Delft ( de IGBO) positief afgerond en zien wij de start van de school in maart a.s. met vertrouwen tegemoet. De mogelijke komst van de Zwerm en de oprichting van de Internationale School Delft ervaren wij als een verbreding en verdieping van onze maatschappelijke opdracht. Onze financiële resultaten zijn positief. Wij gaan uit van meerjarenbeleid en een meerjarenbegroting op basis van een goede P&C cyclus en een degelijke risico analyse opdat wij ook de komende jaren onze ambities kunnen blijven waarmaken. Kortom we kunnen terugkijken op een goed jaar Ook voor het komend jaar staan weer allerlei uitdagingen en ambities op de agenda. In het kader van Weer Samen Naar School zullen de nieuwe samenwerkingsverbanden Haaglanden en Delflanden verder vorm en inhoud krijgen en komt de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg nadrukkelijk aan de orde en moeten deze SWVen per een feit zijn. Intern wordt verder gewerkt aan een groot traject rond het mobiliteitsbeleid met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers. Een breed samengestelde werkgroep geeft, in nauwe samenwerking met de GMR, vorm aan een rijk mobiliteitsbeleid. Daarnaast worden de mogelijkheden van een stichtingsbrede vervangingspoule onderzocht en zullen er initiatieven genomen worden om het ziekteverzuim terug te dringen. In 2014 zal het traject rondom de positionering van het stafbureau in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en wederzijdse verwachtingen en ambities tussen stafbureau en scholen afgerond worden. Zoals eerder gemeld bij de terugblik op 2013 hopen wij het traject met De Zwerm te kunnen afronden met de aansluiting van de scholen van deze stichting bij de Laurentius Stichting. Begin 2014 hopen wij een nieuwe directeur te kunnen benoemen op de Willibrord in Bergschenhoek en de Mgr. Bekkersschool in Delft. Als laatste wil ik stilstaan bij de start van een school voor Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs voor kinderen van expats in de gemeenten Delft en Rijswijk. Deze school die International School Delft gaat heten, zal starten na de voorjaarsvakantie. De tijdelijke huisvesting is gevonden in de Cornelis Musiusschool aan de Nassaulaan en in de loop van 2015 hopen wij de definitieve vestigingsplaats op de campus van de TU Delft te betrekken. Naast de internationale basisschool zal er ook een internationale kinderopvang worden georganiseerd door de SRK. De werving van leerlingen is inmiddels gestart en we

5 5 kijken met vertrouwen naar de toekomst van deze school in een unieke, historische en uitdagende context. Een nieuw jaar dus met vele nieuwe uitdagingen, die wij graag oppakken, omdat die uiteindelijk ten goede komen aan de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen. Uitdagingen die wij alleen maar kunnen aangaan dankzij de inzet en samenwerking van heel veel mensen die werkzaam zijn bij de Laurentius Stichting. Op de scholen, op het stafbureau en binnen het bestuur. Mensen met oprechte aandacht voor elkaar, de kinderen en ouders, in goede, maar vooral ook lastige tijden. Zowel het afgelopen jaar, maar ook al direct aan het begin van dit jaar hebben we verschillende voorbeelden van heel moeilijke en verdrietige situaties gehad, waarbij betrokkenen hopelijk ook hebben ervaren hoe de nabijheid van een ander mens die meeleeft, maar ook het bundelen van krachten en het delen van zorgen en ervaringen bijzonder waardevol zijn. Een mooiere toepassing van de kernwaarden van de Laurentius Stichting is bijna niet denkbaar. Ik dank u allen voor uw betrokkenheid bij en inzet voor de Laurentius Stichting het afgelopen jaar en hoop dat we ook het komend jaar op die inspirerende manier mogen samenwerken. Graag spreek ik daarbij de volgende wens uit: Alle goeds Op je weg door 2014 Ga op pad Alleen en met anderen Met open ogen en oren Met open armen en handen En met een open hart Gelukkig nieuwjaar!! Joke Reijman, voorzitter College van Bestuur

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2009 Lucas Onderwijs Jaarrapport 2009 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Bestuursverslag 4 - Algemene informatie 4 - Missie 4 - Visie 4 - Strategisch beleidsplan Lucas Onderwijs 2009 2013 5 - Financiële informatie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6 Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord toezichthouder 4 Voorwoord directeur-bestuurder 5 Jaarverslag 2014 5 Deel I: Bestuursverslag 6 1. Organisatie en algemene informatie 6 1.1 Algemene bestuurlijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G KSU2013 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee JAARVERSLAG 2008 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS Kijk even met ons mee 2008 17 scholen maken deel uit van onze groep: Joop Westerweel Corantijn Rosa Boekdrukker

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband

Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband Jaargang 1, editie 3 juli 2013 Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband Waar gaat het heen met GO ON? Er is dit jaar al veel gebeurd sinds het Kloosteroverleg van januari 2013. Op veel gebieden zijn de

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie