Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013"

Transcriptie

1 Programma samenwerking UvA-VU Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013 Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie Inleiding Op 2 juli 2013 hebben de gezamenlijke CvB s een voorgenomen besluit genomen over de vorming van de AFS met de intentie in december 2013 een definitief besluit te nemen. In dat voorgenomen besluit is een aantal randvoorwaarden opgenomen. Eén van de voorwaarden is dat de Colleges genoegzaam overtuigd zijn dat de baten op termijn en op instellingsniveau tegen de kosten opwegen. Om daar inzicht in te krijgen is deze bestuurlijke afweging inzake de kosten en baten van de vorming van de AFS opgesteld. De kosten baten afweging is gebaseerd op de ambities van de AFS uit het Plan op hoofdlijnen, de daarmee verbonden baten en kosten en de incidentele kosten die nodig zijn voor de vorming van de AFS. Verdere uitwerking van de AFS vindt de komende maanden plaats. Dat betreft de harmonisatie van de bedrijfsvoering, de inrichting van de AFS, de huisvesting en de bekostiging van de AFS vanaf De cijfers en inschattingen zijn getoetst bij de faculteiten die participeren in de AFS en de betrokken diensten. De geformuleerde doel- en taakstellingen worden gehanteerd als richtinggevende kaders voor de verdere uitwerking van AFS. Om te beoordelen of de baten op termijn en op instellingsniveau tegen de kosten opwegen, is met gebruikmaking van bedrijfsmatige methoden, technieken en ratio s een zo goed mogelijk beeld gevormd, met de kennis van nu, van de meerwaarde van de AFS in verhouding tot de meerkosten van de AFS. De kerntaken van een universiteit leiden echter tot activiteiten die zich naar hun aard minder goed lenen om de toegevoegde waarde uit te drukken in exacte getallen, laat staan in euro s. Bij onderwijs, onderzoek en valorisatie geldt dat niet altijd vooraf te voorspellen is welke activiteit tot de meeste toegevoegde waarde zal leiden. Deze onmeetbaarheid en onzekerheid betekent niet dat het opstellen van een bestuurlijke afweging van baten en lasten niet zinvol is. Het hanteren van hardere indicatoren en (financiële) onderbouwingen helpt om voor en door AFS betere (taakstellende) beslissingen te nemen dan anders mogelijk zou zijn. Bij het opstellen van de afweging en het interpreteren van de resultaten is het van belang om rekening te houden met deze kenmerken. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

2 Daarbij geldt dat de vorming van de AFS een proces is dat zich over meerdere jaren zal uitspreiden en waarbij een groot aantal mensen binnen en buiten de VU en de UVA betrokken zullen zijn. Algemene trends in onderwijs en onderzoek zijn achteraf wellicht goed te verklaren, maar vooraf moeilijk in te schatten. Bovendien zullen in de nadere uitwerking van de AFS nog veel keuzes gemaakt moeten worden. Dan zal ook pas een nader beeld ontstaan van de kosten, bijvoorbeeld op het gebied van de bedrijfsvoering in AAA verband (waar AFS dan onderdeel van is). De bestuurlijke afweging van de meerwaarde tegen de meerkosten heeft dan ook het karakter van een kaderstellende opdracht voor de verdere uitwerking van de beide Colleges van Bestuur. De uitkomst van de bestuurlijke afweging is een richtsnoer voor de CvB s, de decaan AFS en alle stakeholders om op ontwikkelingen in de omgeving te reageren en zo nodig bij te sturen. Daartoe zijn in de bestuurlijke afweging randvoorwaarden of uitgangspunten gedefinieerd, waarin met name de ontwikkeling van de kosten aan maxima vooral op het gebied van huisvestingslasten, overhead en transitiekosten - wordt gebonden. Bij de uitwerking van de AFS zal op deze maxima gestuurd moeten worden Paragraaf 2 beschrijft de conclusies. In paragraaf 3 worden de ambities van de AFS beschreven, die in paragraaf 4 vertaald worden in baten. De kosten voor de vorming van de AFS komen aan bod in paragraaf 5. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

3 2. Conclusie Financieel beeld AFS (in mln. ) Resultaat FNWI, FEW en FALW zonder AFS Ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (12,5% groei) Max. variant ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (15% groei) Incidentele lasten implementatie AFS Totaal effecten AFS (incidenteel en structureel) In de bovenstaande grafiek zijn in beeld gebracht: Resultaat FNWI, FEW en FALW zonder AFS (het cumulatieve resultaat van de meerjarenbegrotingen van de afzonderlijke faculteiten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de afzonderlijke AFS faculteiten investeringen doen ten laste van de reservepositie, dit verklaart de negatieve resultaten in Ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (12,5% groei) Max. variant ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (15% groei) Incidentele lasten implementatie specifiek AFS De in de grafiek weergegeven totale effecten van de AFS zijn gebaseerd op een groei van 12,5%. Conclusies m.b.t. effecten AFS: 1. De vorming van de AFS zal met kosten gepaard gaan, waar echter tegenover staat dat aanmerkelijk meer baten beschikbaar zal komen voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Daarbij is de sprong in kwaliteit en ranking waartoe het Plan op Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

4 hoofdlijnen AFS zal leiden niet meegenomen, evenmin als de effecten op de werkgelegenheid in de stad (meer bèta-opgeleiden, opstart en aantrekking van bedrijven). Derhalve zijn de Colleges van mening dat de vorming van de AFS een alleszins verantwoorde investering is in de toekomst van hun instellingen en van de stad Amsterdam. Te meer daar ook als de geprognostiseerde baten in de de praktijk aanzienlijk lager uitvallen de baten op termijn en op instellingsniveau tegen de kosten opwegen. 2. Met de vorming van de AFS worden de condities gecreëerd voor een kwaliteitssprong in het onderzoek (groei aantal publicaties, verbetering H-impactscore, verbetering positionering op rankings) en het onderwijs (breed opleidingenaanbod, toename buitenlandse en excellente studenten). Dat wordt veroorzaakt door een combinatie van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en mede daardoor toename van de aantrekkelijkheid voor toptalent. Deze kwaliteitssprong is maar ten dele uit te drukken in financiële baten. 3. De specifieke lasten voor de implementatie van de AFS bedragen in de periode indicatief 5,5 miljoen. In de periode t/m 2016 leidt de vorming van de AFS door de aanloopkosten tot een negatief resultaat. Vanaf 2017 zijn de baten hoger dan de kosten, vooral door de groei van 2 e en 3 e geldstroom. 4. De vorming van de AFS leidt in een periode van 5 jaar tot een groei van de omvang van de 1, 2 e en 3 e geldstroom met 12,5% tot 15%, waardoor 13 tot 17 miljoen per jaar extra besteed kan worden aan onderzoek (90%) en onderwijs (10%). 5. De ambities van de AFS op onderwijsgebied kunnen alleen duurzaam gerealiseerd worden in combinatie met het verbeteren van de onderzoeksoutput en het verhogen van de inkomsten voor onderzoek en valorisatie. Vertraging van de implementatie van de AFS leidt tot het uitsmeren van de kosten over langere tijd, maar ook tot lagere baten dan wel het later realiseren van de beoogde baten. Naar verwachting is het saldo van vertraging van de implementatie negatief doordat tijdelijke oplossingen arbeidsintensiever zijn en meer inefficiëntie in het bedrijfsvoeringproces in stand houden. 6. Uitgaande van principe dat 20% van de extra geldstromen beschikbaar is voor facultaire overhead zullen de implementatiekosten binnen 5 jaar terugverdiend worden. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

5 7. De harmonisatie van de bedrijfsvoering van de VU en de UvA (en de HvA) heeft een bredere scope dan de AFS. Daarom zijn deze kosten niet meegenomen in deze kosten baten afweging. Mede op basis van een verkenning naar het lange termijn perspectief voor de bedrijfsvoering wordt in het eerste kwartaal van 2014 een plan op hoofdlijnen voor de harmonisatie van de bedrijfsvoering opgesteld. Daarbij zullen ook de financiële effecten in beeld worden gebracht. 8. Belangrijk aandachtspunt voor het realiseren van het beoogde resultaat is dat er op gestuurd moet worden dat de huisvestingskosten, de kosten voor harmonisatie van de bedrijfsvoering en de transitiekosten binnen de vastgelegde kaders blijven. 9. In de afweging van de meerwaarde en meerkosten zijn mogelijke efficiencyvoordelen binnen de AFS nog niet geraamd. Daarbij kan het gaan om efficiencyvoordelen op het gebied van organisatie en op het gebied van het opleidingenaanbod. Deze voordelen komen ten goede aan de AFS. 3. De ambities van AFS In deze bestuurlijke kosten baten afweging is er van uitgegaan dat de ambities van de AFS, zoals beschreven in het plan op hoofdlijnen, binnen een termijn van 5 jaar gerealiseerd worden. AFS heeft de ambitie één van de leidende science-faculteiten van Europa te worden. Indien de ambities uit het Plan AFS op hoofdlijnen gerealiseerd worden, ontstaat een samenwerkingsverband met de volgende kenmerken: Onderzoek - De AFS verricht toponderzoek op het totale brede palet aan science-disciplines op samenhangende wijze te combineren met hoogwaardig inter- en transdisciplinair onderzoek gericht op de grote maatschappelijke vragen. - De omvang van de geïntegreerde bètafaculteit maakt het mogelijk grootschalige samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met onderzoeksintensieve bedrijven en te investeren in kapitaalintensieve onderzoeksinfrastructuur. Daarmee neemt de aantrekkelijkheid van de AFS voor internationale topwetenschappers toe, wat leidt tot een hogere onderzoeksoutput, een betere reputatie en meer inkomsten uit de tweede en derde geldstroom. Door de grotere schaal is de AFS bovendien in staat allianties te vormen met wetenschappelijke top-centra in Europa en een coördinerende rol te spelen in internationale onderzoeksconsortia, wat resulteert in toename van onderzoeksinkomsten. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

6 - Bovenstaande resulteert in een toename van 10-15% in high-impactpublicaties en een zelfde percentage groei van het relatieve aandeel in NWO- en EU-subsidies. - De inkomsten uit de derde geldstroom nemen toe met minimaal 20%. - Door haar impact op het Amsterdamse wetenschappelijke en kennislandschap draagt AFS bij aan het verhogen van de attractiviteit van de metropoolregio. Onderwijs - De AFS biedt een hoogwaardig onderwijsaanbod over de volle breedte van het bètadomein, met disciplinaire basisvakken en interdisciplinaire vakken. De opleidingen hebben in het algemeen een jaarlijkse instroom van tenminste 100 studenten per Bsc-opleiding 20 studenten per Msc-opleiding of -track. Daarbinnen wordt het onderwijs kleinschalig georganiseerd. Het aantal Engelstalige Bscopleidingen wordt significant uitgebreid. Alle 2-jarige Msc-opleidingen hebben het karakter van een research master, waarbij er minstens één KNAW-geaccrediteerde master is in elk thematisch domein. Alle masters hebben toegangseisen waarmee in principe de kwaliteit gewaarborgd is. - Het studiesucces wordt vergroot: het bachelorrendement 1 stijgt tot tenminste 70%. - Het onderwijs van de AFS is gericht op innovatie en kwaliteit, heeft een uitgebreid excellentieprogramma en trekt toptalent studenten uit binnen en buitenland. Het wordt door studenten als zeer goed beoordeeld. Het aantal internationale master studenten moet in elk domein toenemen, tot minstens 20% (HLS, FoS), minstens 30% (SfS) resp. minstens 40% (IS). In de plannen van de AFS is geen groeidoelstelling voor het aantal studenten opgenomen. AFS richt zich op een groter aandeel excellente studenten, niet op een groter aantal studenten als zodanig. - Tijdens de transitieperiode blijft het marktaandeel van 30% in het bèta-bacheloronderwijs in Nederland behouden. Vergelijking met andere topuniversiteiten in Europa wijst er op dat de combinatie van schaalvergroting, verbetering van onderzoeksfaciliteiten, verhoging van de aantrekkelijkheid voor topwetenschappers, verhoging van de onderzoeksoutput (kwantitatief en kwalitatief in termen van H-impact scores), verbetering van scores op rankings en de (internationale) reputatie en verhoging van de aantrekkelijkheid voor talentvolle studenten en onderzoekers leidt tot aanzienlijke verhoging van de baten. 1 Conform de definitie in het besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs (percentage herinschrijvers dat binnen 4 jaar hun bachelordiploma haalt) Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

7 4. De ambitie vertaald in baten De ambities van de AFS liggen primair op het gebied van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Een deel van die ambities vertaalt zich in financiële baten. Verhoging eerste, tweede en derde geldstroom Door het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en het realiseren van hoogwaardiger onderzoeksfaciliteiten verbetert de reputatie van de AFS, waardoor de aantrekkelijkheid voor toponderzoekers toeneemt. Het aantrekken van toponderzoekers draagt bij aan verhoging van de tweede en derde geldstroominkomsten en aan verhoging van het aantal excellente studenten (waaronder studenten van buiten de EER). Ambitie van de AFS is een groei van de inkomsten uit de tweede geldstroom met 10%-15% (gerekend is met 12,5%), een groei van derde geldstroominkomsten met 20% en een groei van het aantal buitenlandse studenten 2. In deze bestuurlijke afweging is er van uitgegaan dat de ambities binnen 5 jaar gerealiseerd worden. De groei van de eerste geldstroom is het gevolg van de toename van buitenlandse studenten, de groei van de tweede en derde geldstroom het gevolg van extra onderzoeksinkomsten Ambities baten, in mln e geldstroom 2e geldstroom 3e geldstroom 2 toename aandeel internationale niet EER masterstudenten op elk domein, tot minstens 20% (HLS, FoS), 30% (SfS) resp. 40% (IS); Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

8 Daarnaast leidt ook de samenwerking met externe partners tot extra baten die echter niet financieel verwerkt zijn omdat er veelal sprake is van inbreng van onderzoekscapaciteit of faciliteiten in samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hierbij zijn de samenwerking met ASML (Advanced Research Centre for Nanolithography) en SRON. Met de komst van het NWO onderzoeksinstituut SRON naar het Amsterdam Science Park verbinden zich ca 200 fte onderzoekers en ondersteunend personeel aan de AFS. Met hun komst ontstaat een nieuwe high tech infrastructuur (met o.a. cleanrooms voor microfabrication) die op dit moment niet op ASP aanwezig is. Met de nauwe samenwerking met Sterrenkunde (FNWI) en Aardwetenschappen (VU) ontstaat een cluster op de domeinen Fundamentals of Science en Science for Sustainability dat zeer aantrekkelijk is voor zowel wetenschappelijk toptalent als getalenteerde MSc en PhD studenten. De oprichting van het Advanced Research Centre for Nanolithography betekent een gegarandeerde investering van 75 Mio op Amsterdam Science Park gedurende de komende 10 jaar. AFS en AMOLF waren de hoofdaanvragers en hebben in competitie met de TU Eindhoven, de Radboud Universiteit Nijmegen en de THWN Aken deze hoofdprijs binnengehaald. De oprichting van ARCNL creëert 40 PhD posities voor promoties aan UvA en VU. De komst van prof. Joost Frenken (Universiteit Leiden) als nieuwe directeur en tevens hoogleraar aan VU en UvA onderschrijft de aantrekkingskracht van het consortium van AFS en NWO-FOM instituten voor wetenschappelijk toptalent (prof. Frenken ontving o.a. een ERC Advanced Grant). Reductie kosten Naast hogere baten leidt de vorming van de AFS ook tot reductie van kosten, zowel door vermindering van het aantal kleine opleidingen als door een efficiëntere organisatie. De AFS spant zich in deze organisatie zo efficiënt mogelijk in te gaan richten. Op termijn zijn er kansen om kosten te reduceren door synergie-effecten. Daartegenover staan investeringen, gericht op het realiseren van de ambities. Eventuele netto-baten van beide ontwikkelingen komen beschikbaar voor de ontwikkeling van de AFS op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Op grond van bovenstaande worden de baten structureel geschat op 13 mln., waarbij er van wordt uitgegaan dat deze baten in een periode van 5 jaar gerealiseerd worden. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

9 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de basten binnen de AFS die gerealiseerd worden als de ambities gerealiseerd worden: Categorie Baten (bandbreedte) Onderbouwing 1 e geldstroom K 264 (na minimaal 5 jaar) Groei aandeel niet EER studentn 2 e geldstroom K (na minimaal 5 jaar) Groei van 10-15% 3 e geldstroom K (na minmaal 5 jaar) Groei van 20% Overige baten P.M. Ruimte creëren binnen AFS voor AFS door synergie binnen de faculteit zelf 5. De kosten van de vorming van de AFS Tegenover de genoemde baten staan de kosten voor de vorming van de AFS, de zogenaamde transitiekosten. Hierbij geldt dat de kost voor de baat uitgaat. Bij de berekening van transitiekosten zijn alleen de kosten opgenomen die zonder de vorming van de AFS niet gemaakt zouden worden. Bij de transitiekosten dient een onderscheid gemaakt te worden tussen kosten die specifiek zijn voor de vorming van de AFS en generieke kosten die betrekking hebben op harmonisatie van de bedrijfsvoering in bredere zin. Deze laatste categorie valt niet onder de transitiekosten voor de AFS. Voor de kosten voor harmonisatie van de bedrijfsvoering in bredere zin geldt als uitgangspunt dat de structurele kosten van systeemaanpassingen in de bedrijfsvoering in principe worden gedekt uit doelmatigheidswinst binnen het bedrijfsvoeringdomein en niet leiden tot hogere kosten in de dienstverlening voor onderwijs en onderzoek, noch voor de AFS, noch voor andere faculteiten. Daarbij gaat het om een totaalafweging, de beoogde doelmatigheidswinst hoeft niet in ieder afzonderlijk bedrijfsvoeringdomein te worden gerealiseerd. Voor de huisvesting voor de AFS geldt dat deze binnen de financiële kaders van de huisvestingsplannen van de VU en de UvA dient te worden gerealiseerd. Hierop zal gestuurd worden. Dat betekent dat de vorming van de AFS niet leidt tot hogere exploitatielasten voor de huisvesting. Uitgangspunt is dat de vorming van de AFS als zodanig geen gevolgen heeft voor de budgetten van de andere faculteiten en niet leidt tot significante verandering van de relatieve financiële verhoudingen tussen de faculteiten binnen elk van de universiteiten. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

10 Het jaar 2014 is voor de AFS een overgangsjaar, waarin onder andere de inrichting van de organisatie en de inrichting van de bedrijfsvoering voor de AFS vanaf tot stand gebracht moeten worden. Op grond van deze nadere uitwerking zal ook een preciezer beeld van de kosten ontstaan. Wat betreft de inrichting van de bedrijfsvoering zal dan ook duidelijk worden in welke mate sprake is van kosten die specifiek zijn voor de AFS en in hoeverre van kosten die betrekking hebben op de generieke harmonisatie van de bedrijfsvoering van de VU en de UvA (en de HvA). De transitiekosten die betrekking hebben op de specifieke kosten in verband met de vorming van de AFS bestaan uit: - Interne verhuizingen - Aanpassingen in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden - Optimalisering van inzetbaarheid van (onderzoeks)apparatuur - Transitiekosten bij de vorming van AFS als faculteit (project- en verandermanagementkosten). De vorming van de AFS gaat leiden tot een nieuwe organisatieopzet van de faculteit zelf. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgesteld dat voor 1 april 2014 aan de gezamenlijke CvB s wordt voorgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele frictielasten ia natuurlijk verloop worden vrij gespeeld binnen AFS. Onderstaande tabel geeft per categorie een indicatie van de kosten, inclusief een onderbouwing. Categorie Kosten (bandbreedte) Onderbouwing Verhuizingen 0,5 mln ( ) Betreft extra verhuisbewegingen door AFS, k 125 per jaar Aanpassingen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden Optimalisering inzetbaarheid onderzoeksapparatuur Transitiekosten i.v.m. Implementatie nieuwe organisatieopzet AFS 2 mln ( ) Uitgangspunt: een geldelijke afkoopwaarde van 0,5% van de loonsom van de helft van het AFS personeel, over een periode van vijf jaar. p.m. Nader uit te werken 3 mln mln. totaal, 1 mln. per jaar Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Bestuurlijke afweging besluit AFS 2 december 2013

Bestuurlijke afweging besluit AFS 2 december 2013 Bestuurlijke afweging besluit AFS 2 december 2013 1. Inleiding Op 2 juli hebben de Colleges van Bestuur van de VU en de UvA beide een voorgenomen besluit genomen om de Amsterdam Faculty of Science te vormen.

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK TELEFOON FAX BIJLAGE(N)

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK  TELEFOON FAX BIJLAGE(N) 2800 Aan : - FSR FNWI-UvA - OR FNWI-UvA - FSR FEW-VU - ODC FEW-VU - FSR FALW-VU - ODC FALW-VU DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 26.02.2016 FB/2016/77 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) Best.secr.few@vu.nl

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Amsterdam Faculty of Science

Gemeenschappelijke regeling Amsterdam Faculty of Science Gemeenschappelijke regeling Amsterdam Faculty of Science Artikel 1. Definities In deze Regeling wordt verstaan onder: - instellingen: de universiteiten die deze regeling aangaan, te weten de Universiteit

Nadere informatie

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability ADVIES 1e Verkenningscommissie Onderwijs Chemistry & Sustainability Sape Kinderman, Stanley Brul, Hans van der Spek, Maarten Boerlijst, Romano Orru Datum: 15 Mei 2014 1. Aanleiding In het kader van het

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

convenant A bijdragen HighTIF

convenant A bijdragen HighTIF convenant A bijdragen HighTIF De ondergetekenden: de initiatiefnemers van de HighTech Instrumentatie Faciliteit (HighTIF) vastgoedpropositie: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

4TU.Federation. Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei

4TU.Federation. Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei 4TU.Federation Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei Groei van techniekstudenten the big picture Groei is snel, groot en duurzaam: van 21 tot 22 +6% Arbeidsmarkt vraagt om verdubbeling van de

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013

Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013 Programma samenwerking UvA-VU Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013 Werkdocument Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 versie 29-11-2013 Met de vorming van de Amsterdam Faculty

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam Advies Erasmus Universiteit Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna EUR) dat het College van Bestuur met zijn

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN 2014 2020 /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 INHOUD Inleiding Amsterdam Faculty of Science (AFS) Samenhang VU UvA AFS Uitgangspunten

Nadere informatie

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Dobbeplas Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

Economische impact Bèta College & Delta Academy

Economische impact Bèta College & Delta Academy Economische impact Bèta College & Delta Academy Onderzoek naar de jaarlijkse economische impact van de komst van het Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie drs. Sven

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

Amsterdamse bèta s bundelen krachten

Amsterdamse bèta s bundelen krachten Amsterdamse bèta s bundelen krachten Impuls voor onderzoek, onderwijs en internationale slagkracht De Amsterdam Faculty of Science De Colleges van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 1 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE Als aanvulling op de discussie over een zelfstandig Vianen heeft het CDA Vianen de business case uitgewerkt voor het scenario dat de gemeente zelfstandig

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Rottemeren Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Toelichting bij Overzicht Herstructurering van het onderwijsaanbod en de veranderingen in en rond de bachelorprogramma s wordt gefaseerd naar tijd en type

Nadere informatie

Amsterdam bèta samenwerking huisvesting (ABS) Bespreking op CvB UvA 14 februari 2017

Amsterdam bèta samenwerking huisvesting (ABS) Bespreking op CvB UvA 14 februari 2017 Onderwerp Amsterdam bèta samenwerking huisvesting (ABS) Bespreking op CvB UvA 14 februari 2017 Opsteller Cees van der Wolf Afstemming: directeuren Financiën / concern controllers, decanen en directeuren

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement.

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE datum 7 maart 2017 onderwerp Verwante en niet verwante Mbo-instroom van Etienne van Nuland contactpersoon Etienne van Nuland telefoon

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

De Communicerende Universiteit (20%)

De Communicerende Universiteit (20%) De valorisatieranking is opgebouwd uit 3 componenten: De communicerende universiteit (20%), de samenwerkende universiteit (40%) en de ondernemende universiteit (40%). Iedere component is opgebouwd uit

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Universiteit & HBO Optimaliseren

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie Secretariaat faculteitsraad Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) GW/BES/AW/012/0067 Aan de leden van de faculteitsraad Voornemen tot reorganisatie Hierbij informeer ik u over het voornemen tot reorganisatie

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Doelmatige Zorg. Drs R.H.A.M. Simons, MBA-MBI, apotheker. Pharos conferentie, Amsterdam, 7 maart

Doelmatige Zorg. Drs R.H.A.M. Simons, MBA-MBI, apotheker. Pharos conferentie, Amsterdam, 7 maart Doelmatige Zorg Drs R.H.A.M. Simons, MBA-MBI, apotheker Pharos conferentie, Amsterdam, 7 maart Doel Matigen Doel Matigen is niet in overeenstemming met ambities!! Nog 14 minuten Achmea divisie Zorg & Gezondh

Nadere informatie

Business case Slim Samenwerken

Business case Slim Samenwerken Business case Slim Samenwerken 13 oktober 2011 Daniël Huisman D.Huisman@Berenschot.nl 1 Inhoud presentatie Ervaring Berenschot met slim samenwerken en business cases Valkuilen bij samenwerkingstrajecten

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Advies Universiteit Maastricht

Advies Universiteit Maastricht Advies Universiteit Maastricht De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit Maastricht (hierna UM) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei

Nadere informatie

van budget naar prestatie

van budget naar prestatie Management accounting & control Transparantie in bekostiging: proces van budget naar prestatie De maatschappij vraagt steeds meer transparantie van organisaties, zeker in de non-profit sector en de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Eindadvies Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016

Eindadvies Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016 Eindadvies Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november

Nadere informatie

Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016

Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Kritisch Menterwolde 1. Loonkosten; Zoals gevraagd willen wij een splitsing van de loonkosten in vast personeel (formatie-omvang) en tijdelijk personeel etc.

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen,

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen, Decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica t.a.v. Karen Maex Postbus 94214 1090 GE Amsterdam (020) 525 5878 fnwi@studentenraad.nl studentenraad.nl/fnwi Datum 10 februari 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie