Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013"

Transcriptie

1 Programma samenwerking UvA-VU Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS 28 november 2013 Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie Inleiding Op 2 juli 2013 hebben de gezamenlijke CvB s een voorgenomen besluit genomen over de vorming van de AFS met de intentie in december 2013 een definitief besluit te nemen. In dat voorgenomen besluit is een aantal randvoorwaarden opgenomen. Eén van de voorwaarden is dat de Colleges genoegzaam overtuigd zijn dat de baten op termijn en op instellingsniveau tegen de kosten opwegen. Om daar inzicht in te krijgen is deze bestuurlijke afweging inzake de kosten en baten van de vorming van de AFS opgesteld. De kosten baten afweging is gebaseerd op de ambities van de AFS uit het Plan op hoofdlijnen, de daarmee verbonden baten en kosten en de incidentele kosten die nodig zijn voor de vorming van de AFS. Verdere uitwerking van de AFS vindt de komende maanden plaats. Dat betreft de harmonisatie van de bedrijfsvoering, de inrichting van de AFS, de huisvesting en de bekostiging van de AFS vanaf De cijfers en inschattingen zijn getoetst bij de faculteiten die participeren in de AFS en de betrokken diensten. De geformuleerde doel- en taakstellingen worden gehanteerd als richtinggevende kaders voor de verdere uitwerking van AFS. Om te beoordelen of de baten op termijn en op instellingsniveau tegen de kosten opwegen, is met gebruikmaking van bedrijfsmatige methoden, technieken en ratio s een zo goed mogelijk beeld gevormd, met de kennis van nu, van de meerwaarde van de AFS in verhouding tot de meerkosten van de AFS. De kerntaken van een universiteit leiden echter tot activiteiten die zich naar hun aard minder goed lenen om de toegevoegde waarde uit te drukken in exacte getallen, laat staan in euro s. Bij onderwijs, onderzoek en valorisatie geldt dat niet altijd vooraf te voorspellen is welke activiteit tot de meeste toegevoegde waarde zal leiden. Deze onmeetbaarheid en onzekerheid betekent niet dat het opstellen van een bestuurlijke afweging van baten en lasten niet zinvol is. Het hanteren van hardere indicatoren en (financiële) onderbouwingen helpt om voor en door AFS betere (taakstellende) beslissingen te nemen dan anders mogelijk zou zijn. Bij het opstellen van de afweging en het interpreteren van de resultaten is het van belang om rekening te houden met deze kenmerken. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

2 Daarbij geldt dat de vorming van de AFS een proces is dat zich over meerdere jaren zal uitspreiden en waarbij een groot aantal mensen binnen en buiten de VU en de UVA betrokken zullen zijn. Algemene trends in onderwijs en onderzoek zijn achteraf wellicht goed te verklaren, maar vooraf moeilijk in te schatten. Bovendien zullen in de nadere uitwerking van de AFS nog veel keuzes gemaakt moeten worden. Dan zal ook pas een nader beeld ontstaan van de kosten, bijvoorbeeld op het gebied van de bedrijfsvoering in AAA verband (waar AFS dan onderdeel van is). De bestuurlijke afweging van de meerwaarde tegen de meerkosten heeft dan ook het karakter van een kaderstellende opdracht voor de verdere uitwerking van de beide Colleges van Bestuur. De uitkomst van de bestuurlijke afweging is een richtsnoer voor de CvB s, de decaan AFS en alle stakeholders om op ontwikkelingen in de omgeving te reageren en zo nodig bij te sturen. Daartoe zijn in de bestuurlijke afweging randvoorwaarden of uitgangspunten gedefinieerd, waarin met name de ontwikkeling van de kosten aan maxima vooral op het gebied van huisvestingslasten, overhead en transitiekosten - wordt gebonden. Bij de uitwerking van de AFS zal op deze maxima gestuurd moeten worden Paragraaf 2 beschrijft de conclusies. In paragraaf 3 worden de ambities van de AFS beschreven, die in paragraaf 4 vertaald worden in baten. De kosten voor de vorming van de AFS komen aan bod in paragraaf 5. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

3 2. Conclusie Financieel beeld AFS (in mln. ) Resultaat FNWI, FEW en FALW zonder AFS Ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (12,5% groei) Max. variant ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (15% groei) Incidentele lasten implementatie AFS Totaal effecten AFS (incidenteel en structureel) In de bovenstaande grafiek zijn in beeld gebracht: Resultaat FNWI, FEW en FALW zonder AFS (het cumulatieve resultaat van de meerjarenbegrotingen van de afzonderlijke faculteiten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de afzonderlijke AFS faculteiten investeringen doen ten laste van de reservepositie, dit verklaart de negatieve resultaten in Ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (12,5% groei) Max. variant ontwikkeling 1e, 2e en 3e geldstroom a.g.v. AFS (15% groei) Incidentele lasten implementatie specifiek AFS De in de grafiek weergegeven totale effecten van de AFS zijn gebaseerd op een groei van 12,5%. Conclusies m.b.t. effecten AFS: 1. De vorming van de AFS zal met kosten gepaard gaan, waar echter tegenover staat dat aanmerkelijk meer baten beschikbaar zal komen voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Daarbij is de sprong in kwaliteit en ranking waartoe het Plan op Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

4 hoofdlijnen AFS zal leiden niet meegenomen, evenmin als de effecten op de werkgelegenheid in de stad (meer bèta-opgeleiden, opstart en aantrekking van bedrijven). Derhalve zijn de Colleges van mening dat de vorming van de AFS een alleszins verantwoorde investering is in de toekomst van hun instellingen en van de stad Amsterdam. Te meer daar ook als de geprognostiseerde baten in de de praktijk aanzienlijk lager uitvallen de baten op termijn en op instellingsniveau tegen de kosten opwegen. 2. Met de vorming van de AFS worden de condities gecreëerd voor een kwaliteitssprong in het onderzoek (groei aantal publicaties, verbetering H-impactscore, verbetering positionering op rankings) en het onderwijs (breed opleidingenaanbod, toename buitenlandse en excellente studenten). Dat wordt veroorzaakt door een combinatie van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en mede daardoor toename van de aantrekkelijkheid voor toptalent. Deze kwaliteitssprong is maar ten dele uit te drukken in financiële baten. 3. De specifieke lasten voor de implementatie van de AFS bedragen in de periode indicatief 5,5 miljoen. In de periode t/m 2016 leidt de vorming van de AFS door de aanloopkosten tot een negatief resultaat. Vanaf 2017 zijn de baten hoger dan de kosten, vooral door de groei van 2 e en 3 e geldstroom. 4. De vorming van de AFS leidt in een periode van 5 jaar tot een groei van de omvang van de 1, 2 e en 3 e geldstroom met 12,5% tot 15%, waardoor 13 tot 17 miljoen per jaar extra besteed kan worden aan onderzoek (90%) en onderwijs (10%). 5. De ambities van de AFS op onderwijsgebied kunnen alleen duurzaam gerealiseerd worden in combinatie met het verbeteren van de onderzoeksoutput en het verhogen van de inkomsten voor onderzoek en valorisatie. Vertraging van de implementatie van de AFS leidt tot het uitsmeren van de kosten over langere tijd, maar ook tot lagere baten dan wel het later realiseren van de beoogde baten. Naar verwachting is het saldo van vertraging van de implementatie negatief doordat tijdelijke oplossingen arbeidsintensiever zijn en meer inefficiëntie in het bedrijfsvoeringproces in stand houden. 6. Uitgaande van principe dat 20% van de extra geldstromen beschikbaar is voor facultaire overhead zullen de implementatiekosten binnen 5 jaar terugverdiend worden. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

5 7. De harmonisatie van de bedrijfsvoering van de VU en de UvA (en de HvA) heeft een bredere scope dan de AFS. Daarom zijn deze kosten niet meegenomen in deze kosten baten afweging. Mede op basis van een verkenning naar het lange termijn perspectief voor de bedrijfsvoering wordt in het eerste kwartaal van 2014 een plan op hoofdlijnen voor de harmonisatie van de bedrijfsvoering opgesteld. Daarbij zullen ook de financiële effecten in beeld worden gebracht. 8. Belangrijk aandachtspunt voor het realiseren van het beoogde resultaat is dat er op gestuurd moet worden dat de huisvestingskosten, de kosten voor harmonisatie van de bedrijfsvoering en de transitiekosten binnen de vastgelegde kaders blijven. 9. In de afweging van de meerwaarde en meerkosten zijn mogelijke efficiencyvoordelen binnen de AFS nog niet geraamd. Daarbij kan het gaan om efficiencyvoordelen op het gebied van organisatie en op het gebied van het opleidingenaanbod. Deze voordelen komen ten goede aan de AFS. 3. De ambities van AFS In deze bestuurlijke kosten baten afweging is er van uitgegaan dat de ambities van de AFS, zoals beschreven in het plan op hoofdlijnen, binnen een termijn van 5 jaar gerealiseerd worden. AFS heeft de ambitie één van de leidende science-faculteiten van Europa te worden. Indien de ambities uit het Plan AFS op hoofdlijnen gerealiseerd worden, ontstaat een samenwerkingsverband met de volgende kenmerken: Onderzoek - De AFS verricht toponderzoek op het totale brede palet aan science-disciplines op samenhangende wijze te combineren met hoogwaardig inter- en transdisciplinair onderzoek gericht op de grote maatschappelijke vragen. - De omvang van de geïntegreerde bètafaculteit maakt het mogelijk grootschalige samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met onderzoeksintensieve bedrijven en te investeren in kapitaalintensieve onderzoeksinfrastructuur. Daarmee neemt de aantrekkelijkheid van de AFS voor internationale topwetenschappers toe, wat leidt tot een hogere onderzoeksoutput, een betere reputatie en meer inkomsten uit de tweede en derde geldstroom. Door de grotere schaal is de AFS bovendien in staat allianties te vormen met wetenschappelijke top-centra in Europa en een coördinerende rol te spelen in internationale onderzoeksconsortia, wat resulteert in toename van onderzoeksinkomsten. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

6 - Bovenstaande resulteert in een toename van 10-15% in high-impactpublicaties en een zelfde percentage groei van het relatieve aandeel in NWO- en EU-subsidies. - De inkomsten uit de derde geldstroom nemen toe met minimaal 20%. - Door haar impact op het Amsterdamse wetenschappelijke en kennislandschap draagt AFS bij aan het verhogen van de attractiviteit van de metropoolregio. Onderwijs - De AFS biedt een hoogwaardig onderwijsaanbod over de volle breedte van het bètadomein, met disciplinaire basisvakken en interdisciplinaire vakken. De opleidingen hebben in het algemeen een jaarlijkse instroom van tenminste 100 studenten per Bsc-opleiding 20 studenten per Msc-opleiding of -track. Daarbinnen wordt het onderwijs kleinschalig georganiseerd. Het aantal Engelstalige Bscopleidingen wordt significant uitgebreid. Alle 2-jarige Msc-opleidingen hebben het karakter van een research master, waarbij er minstens één KNAW-geaccrediteerde master is in elk thematisch domein. Alle masters hebben toegangseisen waarmee in principe de kwaliteit gewaarborgd is. - Het studiesucces wordt vergroot: het bachelorrendement 1 stijgt tot tenminste 70%. - Het onderwijs van de AFS is gericht op innovatie en kwaliteit, heeft een uitgebreid excellentieprogramma en trekt toptalent studenten uit binnen en buitenland. Het wordt door studenten als zeer goed beoordeeld. Het aantal internationale master studenten moet in elk domein toenemen, tot minstens 20% (HLS, FoS), minstens 30% (SfS) resp. minstens 40% (IS). In de plannen van de AFS is geen groeidoelstelling voor het aantal studenten opgenomen. AFS richt zich op een groter aandeel excellente studenten, niet op een groter aantal studenten als zodanig. - Tijdens de transitieperiode blijft het marktaandeel van 30% in het bèta-bacheloronderwijs in Nederland behouden. Vergelijking met andere topuniversiteiten in Europa wijst er op dat de combinatie van schaalvergroting, verbetering van onderzoeksfaciliteiten, verhoging van de aantrekkelijkheid voor topwetenschappers, verhoging van de onderzoeksoutput (kwantitatief en kwalitatief in termen van H-impact scores), verbetering van scores op rankings en de (internationale) reputatie en verhoging van de aantrekkelijkheid voor talentvolle studenten en onderzoekers leidt tot aanzienlijke verhoging van de baten. 1 Conform de definitie in het besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs (percentage herinschrijvers dat binnen 4 jaar hun bachelordiploma haalt) Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

7 4. De ambitie vertaald in baten De ambities van de AFS liggen primair op het gebied van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Een deel van die ambities vertaalt zich in financiële baten. Verhoging eerste, tweede en derde geldstroom Door het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en het realiseren van hoogwaardiger onderzoeksfaciliteiten verbetert de reputatie van de AFS, waardoor de aantrekkelijkheid voor toponderzoekers toeneemt. Het aantrekken van toponderzoekers draagt bij aan verhoging van de tweede en derde geldstroominkomsten en aan verhoging van het aantal excellente studenten (waaronder studenten van buiten de EER). Ambitie van de AFS is een groei van de inkomsten uit de tweede geldstroom met 10%-15% (gerekend is met 12,5%), een groei van derde geldstroominkomsten met 20% en een groei van het aantal buitenlandse studenten 2. In deze bestuurlijke afweging is er van uitgegaan dat de ambities binnen 5 jaar gerealiseerd worden. De groei van de eerste geldstroom is het gevolg van de toename van buitenlandse studenten, de groei van de tweede en derde geldstroom het gevolg van extra onderzoeksinkomsten Ambities baten, in mln e geldstroom 2e geldstroom 3e geldstroom 2 toename aandeel internationale niet EER masterstudenten op elk domein, tot minstens 20% (HLS, FoS), 30% (SfS) resp. 40% (IS); Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

8 Daarnaast leidt ook de samenwerking met externe partners tot extra baten die echter niet financieel verwerkt zijn omdat er veelal sprake is van inbreng van onderzoekscapaciteit of faciliteiten in samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hierbij zijn de samenwerking met ASML (Advanced Research Centre for Nanolithography) en SRON. Met de komst van het NWO onderzoeksinstituut SRON naar het Amsterdam Science Park verbinden zich ca 200 fte onderzoekers en ondersteunend personeel aan de AFS. Met hun komst ontstaat een nieuwe high tech infrastructuur (met o.a. cleanrooms voor microfabrication) die op dit moment niet op ASP aanwezig is. Met de nauwe samenwerking met Sterrenkunde (FNWI) en Aardwetenschappen (VU) ontstaat een cluster op de domeinen Fundamentals of Science en Science for Sustainability dat zeer aantrekkelijk is voor zowel wetenschappelijk toptalent als getalenteerde MSc en PhD studenten. De oprichting van het Advanced Research Centre for Nanolithography betekent een gegarandeerde investering van 75 Mio op Amsterdam Science Park gedurende de komende 10 jaar. AFS en AMOLF waren de hoofdaanvragers en hebben in competitie met de TU Eindhoven, de Radboud Universiteit Nijmegen en de THWN Aken deze hoofdprijs binnengehaald. De oprichting van ARCNL creëert 40 PhD posities voor promoties aan UvA en VU. De komst van prof. Joost Frenken (Universiteit Leiden) als nieuwe directeur en tevens hoogleraar aan VU en UvA onderschrijft de aantrekkingskracht van het consortium van AFS en NWO-FOM instituten voor wetenschappelijk toptalent (prof. Frenken ontving o.a. een ERC Advanced Grant). Reductie kosten Naast hogere baten leidt de vorming van de AFS ook tot reductie van kosten, zowel door vermindering van het aantal kleine opleidingen als door een efficiëntere organisatie. De AFS spant zich in deze organisatie zo efficiënt mogelijk in te gaan richten. Op termijn zijn er kansen om kosten te reduceren door synergie-effecten. Daartegenover staan investeringen, gericht op het realiseren van de ambities. Eventuele netto-baten van beide ontwikkelingen komen beschikbaar voor de ontwikkeling van de AFS op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Op grond van bovenstaande worden de baten structureel geschat op 13 mln., waarbij er van wordt uitgegaan dat deze baten in een periode van 5 jaar gerealiseerd worden. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

9 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de basten binnen de AFS die gerealiseerd worden als de ambities gerealiseerd worden: Categorie Baten (bandbreedte) Onderbouwing 1 e geldstroom K 264 (na minimaal 5 jaar) Groei aandeel niet EER studentn 2 e geldstroom K (na minimaal 5 jaar) Groei van 10-15% 3 e geldstroom K (na minmaal 5 jaar) Groei van 20% Overige baten P.M. Ruimte creëren binnen AFS voor AFS door synergie binnen de faculteit zelf 5. De kosten van de vorming van de AFS Tegenover de genoemde baten staan de kosten voor de vorming van de AFS, de zogenaamde transitiekosten. Hierbij geldt dat de kost voor de baat uitgaat. Bij de berekening van transitiekosten zijn alleen de kosten opgenomen die zonder de vorming van de AFS niet gemaakt zouden worden. Bij de transitiekosten dient een onderscheid gemaakt te worden tussen kosten die specifiek zijn voor de vorming van de AFS en generieke kosten die betrekking hebben op harmonisatie van de bedrijfsvoering in bredere zin. Deze laatste categorie valt niet onder de transitiekosten voor de AFS. Voor de kosten voor harmonisatie van de bedrijfsvoering in bredere zin geldt als uitgangspunt dat de structurele kosten van systeemaanpassingen in de bedrijfsvoering in principe worden gedekt uit doelmatigheidswinst binnen het bedrijfsvoeringdomein en niet leiden tot hogere kosten in de dienstverlening voor onderwijs en onderzoek, noch voor de AFS, noch voor andere faculteiten. Daarbij gaat het om een totaalafweging, de beoogde doelmatigheidswinst hoeft niet in ieder afzonderlijk bedrijfsvoeringdomein te worden gerealiseerd. Voor de huisvesting voor de AFS geldt dat deze binnen de financiële kaders van de huisvestingsplannen van de VU en de UvA dient te worden gerealiseerd. Hierop zal gestuurd worden. Dat betekent dat de vorming van de AFS niet leidt tot hogere exploitatielasten voor de huisvesting. Uitgangspunt is dat de vorming van de AFS als zodanig geen gevolgen heeft voor de budgetten van de andere faculteiten en niet leidt tot significante verandering van de relatieve financiële verhoudingen tussen de faculteiten binnen elk van de universiteiten. Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

10 Het jaar 2014 is voor de AFS een overgangsjaar, waarin onder andere de inrichting van de organisatie en de inrichting van de bedrijfsvoering voor de AFS vanaf tot stand gebracht moeten worden. Op grond van deze nadere uitwerking zal ook een preciezer beeld van de kosten ontstaan. Wat betreft de inrichting van de bedrijfsvoering zal dan ook duidelijk worden in welke mate sprake is van kosten die specifiek zijn voor de AFS en in hoeverre van kosten die betrekking hebben op de generieke harmonisatie van de bedrijfsvoering van de VU en de UvA (en de HvA). De transitiekosten die betrekking hebben op de specifieke kosten in verband met de vorming van de AFS bestaan uit: - Interne verhuizingen - Aanpassingen in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden - Optimalisering van inzetbaarheid van (onderzoeks)apparatuur - Transitiekosten bij de vorming van AFS als faculteit (project- en verandermanagementkosten). De vorming van de AFS gaat leiden tot een nieuwe organisatieopzet van de faculteit zelf. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgesteld dat voor 1 april 2014 aan de gezamenlijke CvB s wordt voorgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele frictielasten ia natuurlijk verloop worden vrij gespeeld binnen AFS. Onderstaande tabel geeft per categorie een indicatie van de kosten, inclusief een onderbouwing. Categorie Kosten (bandbreedte) Onderbouwing Verhuizingen 0,5 mln ( ) Betreft extra verhuisbewegingen door AFS, k 125 per jaar Aanpassingen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden Optimalisering inzetbaarheid onderzoeksapparatuur Transitiekosten i.v.m. Implementatie nieuwe organisatieopzet AFS 2 mln ( ) Uitgangspunt: een geldelijke afkoopwaarde van 0,5% van de loonsom van de helft van het AFS personeel, over een periode van vijf jaar. p.m. Nader uit te werken 3 mln mln. totaal, 1 mln. per jaar Werkdocument Uitwerking meerwaarde en meerkosten AFS versie

Bestuurlijke afweging besluit AFS 2 december 2013

Bestuurlijke afweging besluit AFS 2 december 2013 Bestuurlijke afweging besluit AFS 2 december 2013 1. Inleiding Op 2 juli hebben de Colleges van Bestuur van de VU en de UvA beide een voorgenomen besluit genomen om de Amsterdam Faculty of Science te vormen.

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Amsterdam Faculty of Science

Gemeenschappelijke regeling Amsterdam Faculty of Science Gemeenschappelijke regeling Amsterdam Faculty of Science Artikel 1. Definities In deze Regeling wordt verstaan onder: - instellingen: de universiteiten die deze regeling aangaan, te weten de Universiteit

Nadere informatie

Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013

Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013 Programma samenwerking UvA-VU Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 29 november 2013 Werkdocument Koers Huisvestingsprogramma AFS 2015-2023 versie 29-11-2013 Met de vorming van de Amsterdam Faculty

Nadere informatie

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability ADVIES 1e Verkenningscommissie Onderwijs Chemistry & Sustainability Sape Kinderman, Stanley Brul, Hans van der Spek, Maarten Boerlijst, Romano Orru Datum: 15 Mei 2014 1. Aanleiding In het kader van het

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Dobbeplas Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE Als aanvulling op de discussie over een zelfstandig Vianen heeft het CDA Vianen de business case uitgewerkt voor het scenario dat de gemeente zelfstandig

Nadere informatie

Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Rottemeren Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie Secretariaat faculteitsraad Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) GW/BES/AW/012/0067 Aan de leden van de faculteitsraad Voornemen tot reorganisatie Hierbij informeer ik u over het voornemen tot reorganisatie

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

van budget naar prestatie

van budget naar prestatie Management accounting & control Transparantie in bekostiging: proces van budget naar prestatie De maatschappij vraagt steeds meer transparantie van organisaties, zeker in de non-profit sector en de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Doelmatige Zorg. Drs R.H.A.M. Simons, MBA-MBI, apotheker. Pharos conferentie, Amsterdam, 7 maart

Doelmatige Zorg. Drs R.H.A.M. Simons, MBA-MBI, apotheker. Pharos conferentie, Amsterdam, 7 maart Doelmatige Zorg Drs R.H.A.M. Simons, MBA-MBI, apotheker Pharos conferentie, Amsterdam, 7 maart Doel Matigen Doel Matigen is niet in overeenstemming met ambities!! Nog 14 minuten Achmea divisie Zorg & Gezondh

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Willem Bouten, Jacintha Ellers, Wim van Westrenen, allen tevens lid van kernteam E&E Jeroen Aerts (IVM), Maarten Boerlijst (tevens

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Advies Wageningen Universiteit

Advies Wageningen Universiteit Advies Wageningen Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van Wageningen Universiteit (hierna WU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 6 mei

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Vooraf De businesscase gewenste inkooporganisatie is een vervolg op respectievelijk nadere uitwerking van het rapport Organiseren

Nadere informatie

De Communicerende Universiteit (20%)

De Communicerende Universiteit (20%) De valorisatieranking is opgebouwd uit 3 componenten: De communicerende universiteit (20%), de samenwerkende universiteit (40%) en de ondernemende universiteit (40%). Iedere component is opgebouwd uit

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer:

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 1. Onderwerp: Zero based budgeting, thema dienstverlening 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd

Nadere informatie

Notitie harmonisatie bedrijfsvoering en AFS 27 september 2013

Notitie harmonisatie bedrijfsvoering en AFS 27 september 2013 Programma samenwerking UvA-VU Notitie harmonisatie bedrijfsvoering en AFS 27 september 2013 1. Inleiding In het voorgenomen besluit over de vorming van de AFS is aangegeven dat ten aanzien van de inrichting

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Amsterdam Faculty of Science

Amsterdam Faculty of Science Amsterdam Faculty of Science Plan AFS op hoofdlijnen INTERN VU UvA DOCUMENT 27 juni 2013* Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen... 5 Amsterdam Faculty of Science:

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Uitwerkingen & Overzicht Stappen

Uitwerkingen & Overzicht Stappen Uitwerkingen & Overzicht Stappen voor implementatie AFS AFS Werkdocument 28 november 2013 Inhoud Inleiding... 4 DEEL A... 5 Uitwerking Onderwijs AFS... 6 Actualisering Tussenstanden... 7 Uitwerking Onderzoek

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting Programma Introductie Begrotingen: wat, hoe en wanneer? Rechten Begrotingen lezen Oefening 1 Strategisch adviseren Oefening

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

De vergeten baten van light rail

De vergeten baten van light rail De vergeten baten van light rail dr. ir. Niels van Oort Assistant professor openbaar vervoer Dag van de Light rail, Maart 2013 1 Inhoud Transport Institute Delft Light rail De vergeten baten van light

Nadere informatie

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Uitkomsten enquête het profiel van de 'bouwende architect' binnen middelgrote architectenbureaus in Nederland Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

> Wat vind ik leuk? > Waar ben ik goed in? > Wat wil ik worden als ik later groot ben?

> Wat vind ik leuk? > Waar ben ik goed in? > Wat wil ik worden als ik later groot ben? 1. BACHELOR OPLEIDING KIEZEN Profiel: interesse en ambitie keuze al jong gemaakt > Wat vind ik leuk? > Waar ben ik goed in? > Wat wil ik worden als ik later groot ben? > school, rapporten > naaste omgeving:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie,

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie, Memo Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Behandeld door: Aan: Het College van Burgemeester

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie