Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari 2015."

Transcriptie

1 gemeentebestuur PURMEREND Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten Raadscommissie algemene zaken uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 20 januari 2015 onderwerp bezwaar Transportbedrijf Prins tegen besluit van burgemeester en wethouders inzake vestiging voorkeursrecht op Purmerweg 36 en 36a, Purmerend Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari Ter informatie Ter informatie treft u in de bijlage het bezwaar aan van Transportbedrijf Prins tegen het besluit van burgemeester en wethouders inzake de vestiging van het voorkeursrecht op de Purmerweg 36 en 36a. Door Transportbedrijf Prins is aangegeven dat een gemachtigde in uw vergadering van het spreekrecly gebruik zal maken. J. Krieger, wethouder bijlage(n): Geen behandeld door: telefoonnummer J. Cohen Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

2 RUIMTE IN ADVIES JURIDISCHE DIENSFVERlENING OMGEVINGSRECHT Swatmerstraat CZ Roermond GEtoLwïw PURMEREND AAN: Het college van B&W Purmerend Postbus AA Purmerend Nr.: Ontv.: 1 4 JAN 2015 Kopte: \jj Paraaf indelen: iilhblma Roermond, Betreft: Bezwaartegen gevestigd voorlopig voorkeursrecht d.d Inzake: Purmerweg 39 en 39a, de gronden van transportbedrijf Prins Geacht college, Tot mij wendde zich transportbedrijf Prins (hierna te noemen: Prins), gevestigd aan de Purmerweg 39 te Purmerend inzake het volgende. Op 22 december 2014 ontving Prins geheel onaangekondigd het besluit van uw college van B&W om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op de percelen Purmerweg 39 en 39a. Voornoemd besluit van uw college ligt, samen met de bijbehorende bijlagen, ter inzage te uwer gemeentekantoor voor de duur van zes weken. Tijdens voornoemde termijn is het mogelijk voor belanghebbenden om in bezwaar te gaan. Middels dezes dien ik namens Prins bezwaar in tegen het hierboven omschreven besluit en wordt eveneens om voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank Noord-Holland. Een machtiging daartoe treft u in de bijlage aan. Wettelijke kaders Voor het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht heeft uw college zich gewend tot de in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (hierna te noemen: de Wet), beschreven procedure met artikel 6 van voornoemde wet als basis. Dit artikel biedt uw college de mogelijkheid om gronden voorlopig aan te wijzen mits aan deze gronden een niet-agrarische functie is toebedacht en het huidige gebruik afwijkt van de toegedachte functie. De toebedachte functie betreft de functie 'Wonen' en dat motiveert u via de Structuurvisie Purmerend Het besluit alsmede de daartoe behorende bijlagen heeft u conform het Besluit Voorkeursrecht Gemeenten administratief ingericht. Specifieke gronden van bezwaar per wettelijk kader Wet Voorkeursrecht gemeenten/algemene Wet Bestuursrecht Het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht is een Awb-besluit. Aangezien in de Wet geen procedure staat omschreven, valt de voorbereiding van een besluit binnen de kaders van de Awb. Volgens de Awb is de voorbereiding van een besluit onderhevig aan een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een verbod op willekeur is een van deze beginselen. Als gemachtigde van meerdere ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein de Where

3 bevreemdt mij de keuze voor dit voorkeursrecht. Immers. Cultuurhuis Wherelant dat gevestigd was aan de geheel andere zijde van het bedrijventerrein moest vóór 1 januari 2014 ontruimd en verplaatst worden vanwege de eerste fase van ontwikkeling van woningbouw. Het zou hier gaan om een eerste bodemonderzoek dat bekostigd zou worden uit nog te ontvangen ISV-gelden. Aan dezelfde zijde werd het gebouw van de vleesfabriek gesloopt vanwege dezelfde reden. Voor het aan de overkant gelegen gebouw van de heer C. Wilders werd in december 2013 nog een handhavingsverzoek ingediend. Betreffend gebouw werd veelvuldig bezocht door dissidenten en de aanwezige ondernemers vreesden de feestdagen, met name oud op nieuw. Op 7 februari 2014 ontvingen we een handhavingsbesluit dat inhield dat niet gehandhaafd zou worden. De reden van niet-handhaving was gelegen in het feit dat dit gedeelte van het bedrijventerrein als eerste her-ontwikkeld zou gaan worden en versnelde sloop via handhaving niet meer noodzakelijk was. Immers, het pand zou op korte termijn vanwege die eerste fase toch gesloopt gaan worden. Bezwaargrond: 1. Dit voorkeursrecht wordt gevestigd op de percelen van Prins terwijl deze locatie in de laatste fase van eventuele bouwontwikkeling, in beeld zou komen. 2. In de nabije omgeving van Prins liggen panden die niet in eigendom zijn van de gemeente Purmerend, maar waarvan duidelijk is dat de eigenaren daarvan zeer wel open staan voor verkoop van hun bedrijfseigendommen. Op deze percelen wordt evenwel geen (voorlopig) voorkeursrecht gevestigd. De hierboven genoemde locaties staan allen aangeduid op de als bijlagel toegevoegde tekening. Structuurvisie Purmerend Dit bezwaarschrift richt zich tegen het voorlopig gevestigde voorkeursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift tegen het door de raad te vestigen voorkeursrecht is prematuur. Echter, via artikel 6 lid 3 van de wet wordt dit bezwaarschrift, zolang er nog geen beslissing op bezwaar is genomen, meegenomen als zijnde bezwaar tegen het raadsbesluit. Het voorlopige voorkeursrecht komt dan te vervallen. Dit geldt dus niet voor het ingediende bezwaar. Deze grond heeft betrekking op het nog te nemen raadsbesluit en dient in deze fase als een zienswijze tegen het voornemen van uw college om de raad voor te stellen, een definitief voorkeursrecht te vestigen. In het collegebesluit wordt omschreven dat de gemeenteraad op basis van artikel 4 van de Wet voorgesteld gaat worden om binnen drie maanden na de voorlopige aanwijzing, litigieuze gronden definitief aan te wijzen voor de duur van drie jaar. Artikel 4 van de Wet biedt aan de gemeenteraad de mogelijkheid om een voorkeursrecht te vestigen op gronden die zijn begrepen in een structuurvisie, waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming en waaraan bij de structuurvisie een niet-agrarische bestemming is toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Echter, op pagina 27 van litigieuze structuurvisie wordt weergegeven dat de balans tussen wonen en werken veel aandacht behoeft. De bestaande arbeidsplaatsencapaciteit wordt gehandhaafd en zal gedurende de periode tot aan 2020 worden aangevuld met meer arbeidsplaatsen. Huidige arbeidsplaatsen komen niet te vervallen vanwege voornoemde balans. in de arbeidsplaatsenberekening wordt de bedrijvigheid van bedrijventerrein de Where meegenomen. Op pagina 56 wordt vermeld dat bedrijventerrein de Where een uitstekende woningbouwlocatie is voor suburbaan bouwen in combinatie met waterrecreatie. Niet in het geding is dat in latere jaren ontwikkeld zal gaan worden, wel in het geding is wanneer deze ontwikkeling daadwerkelijk plaats gaat vinden.

4 Hierover hebben diverse gesprekken plaats gevonden tijdens oa de verplichte verplaatsing van cultuurhuis Wherelant en het planologisch vastleggen van de mogelijkheid om bedrijfswoningen te hebben en te houden via een beheersplan. Het vigerende bestemmingsplan de Gors eo liet de realisatie van bedrijfswoningen niet meer toe binnen de bestemming Bedrijf. Om dit te corrigeren, werd eind 2012 een beheersplan vastgesteld dat de planologische status van twee op het bedrijventerrein aanwezige bedrijfswoningen, vastlegde. Bezwaargrond: 1. de structuurvisie Purmerend spreekt zichzelf tegen over het tijdstip van een woningbouwontwikkeling ter plaatse van bedrijventerrein de Where. Op pagina 27 wordt gesteld dat het aanwezige aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeente Purmerend gehandhaafd moeten worden. Hierbij wordt bedrijventerrein de Where vermeld als een van de 'arbeidsplaatsenleverancier'. Op pagina 56 wordt het bedrijventerrein omschreven als een uitstekende locatie voor woningbouw in combinatie met waterrecreatie. 2. Het bestemmingsplan De Gors eo, dat op 21 oktober 2010 werd vastgesteld, laat onverlet het voornemen van de gemeenteraad van Purmerend dat tot aan 2020 bedrijventerrein de Where als bedrijventerrein blijft functioneren. Een bestemmingsplan heeft een levensduur van 10 jaar waarna een actualisatie dient plaats te vinden. De levensduur van het plan valt gelijk samen met de einddatum van de structuurvisie. De indruk is hiermee gewekt dat tot 2020 nog sprake is van een bedrijventerrein. 3. vanwege het specifiek vastleggen van de twee aanwezige bedrijfswoningen via een beheersplan in 2012 bevestigt hetgeen dat gesteld is onder punt 2 van deze grond. De gemeente heeft hierdoor alle twijfel over een versnelde ontwikkeling aan deze zijde (de kant van Prins) van het terrein, weggenomen. Ontwikkeling gaat pas na 2020 plaats vinden. Besluit Voorkeursrecht Gemeenten De voorlopige vestiging van een voorkeursrecht dient administratief ingericht te worden conform het gestelde in de artikelen 2 en 3 van het Besluit Voorkeursrecht Gemeenten. Dit is niet goed uitgevoerd hetgeen inhoudt dat het besluit op die grond ingetrokken dient te worden. Artikel 3 onder a van het besluit schrijft voor dat de ter inzage gelegde tekening in ieder geval op zijn minst een schaal heeft van 1 op De kaart die uw college ter inzage heeft gelegd, heeft een schaal van 1 op 750. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan artikel 3 onder d. Hiermee wordt voorgeschreven dat uit de kaart moet blijken hoe de aansluiting is van het aangewezen gebied en de omgeving. Vanwege een verkeerde schaalgrootte is dit een onmogelijkheid. Het is niet mogelijk om slechts een aanpassing van de kaart door te voeren. Het gehele besluit dient op deze gronden ingetrokken te worden en via een nieuw collegebesluit aangepast te worden waardoor er geen sprake meer is van enige strijdigheid met het besluit. Grond van bezwaar: economisch belang van Prins Prins heeft om verschillende redenen zijn eigendommen te koop aangeboden aan derden. Een van-deze redenen is het feit dat Prins als directeur, een pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na een leven lang harde arbeid verricht te hebben, is het nu tijd voor rust en genieten van hetgeen geweest is. Hiertoe hebben verschillende gesprekken plaats gevonden met de twee projectontwikkelaars die in samenwerking met de gemeente, gaan zorgdragen voor de woningbouwontwikkeling. Echter, geen van deze gesprekken heeft geleid tot een goed resüjjfet. Men was niet bereid om te kopen aangezien de woningbouwontwikkeling nog lang op zich zou laten wachten. Daarnaast was aankoop niet opportuun vanwege de economische crms en

5 vanwege meerdere woningbouwprojecten binnen de gemeente die als verliesgevend in de boeken stonden. Om verschillende redenen heeft Prins zijn bedrijfsgronden aan derden te koop aangeboden en voelde zich veilig en gerechtvaardigd om dit te doen zonder beperkingen: 1. Vanwege de duidelijke fasering van de woningbouwontwikkeling. Fase 1 heeft zich altijd bevonden ter hoogte van het gebouw van cultuurhuis Wherelant. 2. Vanwege het vaststellen en onherroepelijk worden van bestemmingsplan De Gors eo in Deze vaststelling sluit aan bij de structuurvisie , pagina Vanwege het vaststellen van een beheersplan voor wat betreft de twee aanwezige bedrijfswoningen in zijn nabije omgeving. 4. Vanwege verschillende overleggen met- de gemeente waaruit niet bleek van een woningbouwontwikkeling van het terrein binnen 10 jaar. 5. Vanwege verschillende gemeentelijke uitspraken over de fasering van de woningbouwontwikkeling. Verzoek Wij verzoeken uw college van B&W, op grond van bovenstaande, het besluit inzake vestiging voorlopig voorkeursrecht op de percelen Purmerweg 39 en 39a in te trekken. Met vriendelijke groet. mr. Eveline Engels Bijlage: - B&W besluit Situatieschets Machtiging

6 AANWIJZING OP BASIS VAN ARTIKEL 6 VAN DE WVG 3 f f l 5 S Ï Ï S r « on de,«e da Besluit: 1. als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voorde voorlopige ^ i n g fngevdge arökel 6 van de Wvg uit te gaan van de structuurvrsre Purmerend zoals toegelicht in het collegevoorstel;. 2. op basis van artikel 6 van de Wvg over te gaan tot voorlopigeaanwijzing voor de duur van drie maanden van de percelen gelegen in Klein Where / Purmerweg ais perceten Tarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van ta-l»-<-0 *,één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel urt makende kadastrale overihten en de perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduid.ng van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte en de naam en woonplaats van de z^keli^sgden, één enander volgens de Dienst voor het kadaster en openbare nagtsters fn Nederland van 18 december 2014, met de aantekening dat de percelen n,et eerder in een aanwijzing betrokken zijn geweest; 3. ingevolge artikel 4:11 sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb; 4 de raad voor te stellen om de hiervoor in beslispunt 2 bedoelde percelen op basis van ' artikel 2 in samenhang met artikel 4 van de Wvg, uiterlijk binnen dne panden na dagtekening van dit collegebesluit aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn; overfeg: evt acnferwege laten, omdat bij volgend besluit ook andere percelen aansluiten 5 dit collegebesluit te publiceren in de Staatscourant en in het weekblad en de geselijke websl, ln te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB) alsmede de eigenaren en belanghebbenden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit ln kennis te stellen, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 van de Wvg ontstaat Purmerend, 18 december 2014 burgemeester en wethouders van Purmerend, debu

7 gemeentebestuur Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten Cc: RO-Projecten: J. Cohen AANTEKENEN Prins Internationaal Transportbedrijf BV Mercusiusweg VD PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 december 2014 onderwerp voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Geachte heer/ mevrouw, Hierbij berichten wij u - in uw hoedanigheid van eigenaar van de hierna te noemen percelen- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend op 18 december 2014 een besluit heeft genomen op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot voorlopige aanwijzing van de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nummers 1858 en Volgens de voorlopige aanwijzing zijn op deze percelen de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing. Deze voorlopige aanwijzing geldt voor de duur van drie maanden. Als bijlage bij deze brief treft u een kopie aan van het aanwijzingsbesluit met de bijbehorende bijlagen. De voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg, en de toepasselijkheid van de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg, brengen mee dat u de percelen voor de duur van de voorlopige aanwijzing niet (geheel dan wel gedeeltelijk) kan vervreemden (verkopen) dan nadat de gemeente Purmerend in de gelegenheid is gesteld deze percelen (geheel of gedeeltelijk) te verkrijgen. Deze beperking geldt niet ingeval de vervreemding geschiedt ingevolge - een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of met een pleegkind. Onder pleegkind wordt verstaan degene, die duurzaam als een eigen kind is onderhouden en opgevoed; - verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap; - een uiterste wilsbeschikking; - een overeenkomst met de Staat, een provincie, een waterschap of een door de Kroon aan te wijzen publiekrechtelijk lichaam of in het openbaar belang bijlage(n): Diversen behandeld door: J. Cohen telefoonnummer Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

8 Gemeente Purmerend, sectie E stadr. purmerend wm SCALE 1 :750 fthti S 10 «LEGENDA Groene lijn: Gearceerd: Rode lijn: Zwarte lijn; kadastrale grenzen aangewezen percelen bebouwingsgrenzen wegen A

9 geadresseerde o n s kenmerk datum blz. Pnns Internationaal Transportbedrijf BV ^december Mercusiusweg VD PURMEREND werkzame rechtspersoon. Deze aanwijzing wordt in de Staatscourant bekendgemaakt; - een verkoop krachtens wetsbepaling of bevel des rechters of een executoriale verkoop, met dien verstande dat ingeval van een onderhandse executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3: 268, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de voorzieningenrechter niet beslist omtrent het verzoek tot onderhandse verkoop zolang niet het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid is gesteld om, gelet op het gunstiger bod, een bod te doen; - een overeenkomst, betrekking hebbende op gronden die zijn aangewezen bij een besluit als bedoeld in artikel 5 of 6 dan wel artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 5 of 6, gesloten met een pachter aan wie ten aanzien van deze gronden ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit een voorkeursrecht toekwam als bedoeld in artikel 378 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd houdt de hiervoor vermelde aanwijzing in dat u, voordat u de voorlopig aangewezen percelen (geheel of gedeeltelijk) aan een derde wilt vervreemden u deze percelen eerst aan de gemeente Purmerend moet aanbieden. U moet daarvoor een aangetekende brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Purmerend waarin u laat weten dat u in beginsel bereid bent over te gaan tot vervreemding van het desbetreffende perceel(sgedeelte) aan de gemeente tegen nader overeen te komen voorwaarden. U moet in de aangetekende brief duidelijk vermelden om welke kadastrale percelen of gedeelten daarvan het gaat. Binnen zes weken na ontvangst van de aangetekende brief laat het college u weten of de gemeente al dan niet in beginsel bereid is het perceel/de percelen en/of perceelsgedeelten tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen of op grond van een andere titel te verkrijgen. Indien de gemeente niet bereid is om het perceel/de percelen en/of perceelsgedeelten tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen of op grond van een andere titel te verkrijgen heeft u gedurende drie jaar na de beslissing van het college het recht om de aan de gemeente aangeboden percelen/ perceelsgedeelten vrijelijk aan derden te vervreemden. Indien de gemeente wel tot aankoop bereid is, maar met u geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs en/of de andere vervreemdingsvoorwaarden kunt u het college verzoeken om binnen vier weken de rechter te verzoeken een oordeel over de prijs te geven. De rechter zal dan een oordeel geven over de prijs waartegen de gemeente verplicht is om de betrokken percelen van u te kopen. U bent niet verplicht om de betrokken percelen voor de door de rechter vast te stellen prijs aan de gemeente te verkopen. Als u tot vervreemding overgaat zonder de percelen eerst aan de gemeente aan te bieden kan de gemeente de nietigheid van deze vervreemding inroepen. Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer J Cohen projectleider Klein Where. "

10 geadresseerde ons kenmerk datum blz. Prins Internationaal Transportbedrijf BV JJLdecember Mercusiusweg 112 PURMIREK i W 1443 VD PURMEREND ^> Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

11 Bijlage 2: Perceellijst

12 Perceelüjst behorende bij het besluit d.d. 18 december 2014 tot voorlopige aanwijzing van percelen op grond van de Wvg; van de onroerende zaait, kadastraal bekend, gemeente PURMEREND, sectie E Aan te wijzen Ter grootte grootte v a n nummer Ten name van <* ha a ca b a a Ê eheel S eheel Prins internationaal Transportbedrijf BV, zetelend te Purmerend; Belast met een zakelijk recht van hypotheek ten name van: Woud Beheer BV, zetelend te Wormerland, gekozen woonplaats te Purmerend; Prins Internationaal Transportbedrijf BV, zetelend te Purmerend; Belast met een zakelijk recht van hypotheek ten name van: Woud Beheer BV, zetelend te Wormerland, gekozen woonplaats te Purmerend;

13 gemeentebestuur P IJ flsekeho Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 december 2014 onderwerp Bekendmaking Vestiging voorkeursrecht artikel 6 van de Wvg, Kleine Where Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op grond van artikel 6 van de Wvg op 18 december 2014 hebben besloten gronden aan te wijzen waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing betreft gronden (twee percelen) plaatselijk bekend Purmerweg 39 en 39a. Het besluit van het college ligt samen met de bij het besluit behorende bijlagen, bestaande uit een kadastrale kaart en een lijst met aangewezen percelen volgens de registers van het kadaster, met ingang van 19 december 2014 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant (18 december 2014) waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt. Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 1440 AA Purmerend Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening, c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. bijlage(n): Geen behandeld door: telefoonnummer J. Cohen Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

14

15 Machtiging Bij deze machtigt Prins Internationaal Transport en Verhuizingen B.V., mw. mr. Eveline Engels, h.o.d.n. Ruimte in Advies, tot juridische en procedurele begeleiding in relatie tot het op 18 december 2014 genomen besluit van het college van B&W van de gemeente Purmerend tot het vestigen van een voorkeursrecht op de bedrijfspercelen van Prins B.V. Mevr. Eveline Engels behoudt zich het recht voor om zich bij ziekte of afwezigheid te laten vervangen door mw. mr. Anouk de Bruijn, tevens werkzaam bij Ruimte in Advies. Purmerend, 8 januari 2015 Handtekening: {.U, \ ui Naam: C.J. Prins, algemeen directeur Prins Internationaal Transport en Verhuizingen B.V. Adres: (privé) Goudenregenstraat 31,1441 HG Purmerend (zakelijk) Purmerweg 39,1441 RA Purmerend Telefoonnummer: adres:

16 II 5 JURIDISCHE DIENSTVERLENING OMGEVINGSRECHT 1 I AAMGETEKEHDE BRIEF I» NL frankering betaald « gr RECOMMANDÉ O-A-1 PoslHL NL 3SRPKS AA 15

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f @ K M E Ü E 8 i? RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer: 1170328 Datum: 13 januari 2015 Behandeld door: J. Cohen/R. van Twuijver Afdeling / Team: RO/Projecten Onderwerp: aanwijzing Wet voorkeursrecht

Nadere informatie

Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1

Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1 Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1 Wijziging Wvg door initiatiefwetsvoorstel 27750: artikel 10 De geschiedenis van de wijziging is als volgt: Oorspronkelijk voorstel van wet (27750 nr. 2; 22 mei

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1228632 Datum: Portefeuillehouder: 22 september 2015 H. Krieger Afdeling / Team: RO / Projecten Behandeld door: J.Cohen/A.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 8 april

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 8 april Projectontwikkeling Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Internet: www.houten.nl AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Datum Uw

Nadere informatie

bezwaarschriftencommissie

bezwaarschriftencommissie advies aan burgemeester en wethouders bezwaarschriftencommissie gouda dienstjafdeling telefoon gouda cja 0182-588699 13 oktober 2010 contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk G.L. Altheer 625811 Basnr. 2010/255

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant h gemeente Eindhoven 16R6628 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01670 Beslisdatum B&W 1 december 2015 Dossiernummer 15.49.652 Raadsvoorstel Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Wet voorkeursrecht gemeenten Wat is de Wet voorkeursrecht gemeenten? De gemeente Boxmeer ontwikkelt allerlei plannen op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, zorg, cultuur en recreatie. Een aantal

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden

Vestiging voorkeursrecht plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden Raad Onderwerp: V200801440 Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Voor het plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg'

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg' Voorbereidende raadsvergadering: 16 oktober 2007 Besluitvormende raadsvergadering: 13 november 2007 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 Onderwerp

Nadere informatie

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 LYAEMER WONEN p/a Postbus 21 8530 AA Lemmer Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV 20132023/749641 Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Emphasis T.a.v. de heer P.J.A. Engelvaart Eendekooi 19 5151 RL Drunen Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2014-0611/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 155 Wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud regelgeving 7 juli 2015 bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van twee woningen op het perceel Molenweg 6 te Hollum

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten) vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas

het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas Stein Gemeenteblad 2005, no. Agendapunt Bijlagen Afdeling A Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas Inleiding

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 oktober 2012 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 oktober 2012 Agendapunt: Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20103 Datum collegebesluit: 16 oktober 2012 Agendapunt: Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaren: S. Nijsingh M. Bootsma H. Jorritsma Onderwerp:

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T b.boerstra@live.nl De heer B.M. Boerstra Kreil 17 1768 BS BARSINGERHORN Verzenddatum 27 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Chris Nijhuis 1/5 T 088 321

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (overkapping tussen twee bedrijfspercelen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 11 sociale huurwoningen afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 11 sociale huurwoningen Beschikking 280118 *17.179690*

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11.

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11. RAADSVOORSTEL 11.0078 Inclusief erratum d.d. 13 september 2011 Rv. nr.: 11.0078 B en W-besluit d.d.: 30-8-2011 B en W-besluit nr.: 11.0863 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Aanwijzing

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gemeente Albrandswaard Informatieavond 17 oktober 2007 20:00 20:05 Opening door de voorzitter van de avond (Cees Stoppelenburg, gemeente Albrandswaard) 20:05 20:10 Kort welkomstwoord (wethouder Brussaard,

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Het kenmerk: UV De heer G. Jellema Noard 75 G 8711 AC Workum

Het kenmerk: UV De heer G. Jellema Noard 75 G 8711 AC Workum Het kenmerk: UV 20150150 De heer G. Jellema Noard 75 G 8711 AC Workum Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure Sneek, 27 juli 2015 Geachte

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied aan de Parklaan in Drunen (Land van Ooit)

Vestiging voorkeursrecht plangebied aan de Parklaan in Drunen (Land van Ooit) College Onderwerp: V200701232 Vestiging voorkeursrecht plangebied aan de Parklaan in Drunen (Land van Ooit) Collegevoorstel Inleiding: Voor plangebied Parklaan in Drunen dient een voorkeursrecht te worden

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning Beschikking 262791 *17.195803* 17.195803 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 262791 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen.

Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen. Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In verband

Nadere informatie

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer Stadszaken Milieu Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Grondslag B.V. De heer A. van Steenderen Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik Datum 19 juni 2017 Uw brief mail d.d. 19 april 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 907474 1. Inleiding Op 5 april 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een buitenzuil met de logo's van de huurders van 't

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verbouwen en splitsen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

W.S. van DamYes. De heer W.S. van Dam Beijerscheweg NH STOLWIJK. Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Omgevingsvergunning

W.S. van DamYes. De heer W.S. van Dam Beijerscheweg NH STOLWIJK. Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Omgevingsvergunning De heer W.S. van Dam Beijerscheweg 46 2821 NH STOLWIJK W.S. van DamYes *16-0009038* 16-0009038 Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen LOCATIE: Stolwijk DOCUMENTNUMMER: 16-0009038 BEHANDELD DOOR:

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr. ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN Nr. OV/UV 2015/294 Burgemeester en Wethouders van Beesel, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Definitieve Omgevingsvergunning Zaaknummer 730150 (dossier 2016-08454) 1. Inleiding Op 30 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van detailhandel door

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. Timmer en Timmer Belastingadviesburo t.a.v. Dhr. G. Timmer Zuiderzeestraatweg 125 3849 AC HIERDEN DATUM: ONS KENMERK: UW BRIEF VAN: UW KENMERK: ONDERWERP: 17 december 2012 W2012-0409 / I12.2769 Aanvraag

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 982559 1. Inleiding Op 20 juli 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van vier informatiezuilen ten behoeve van het bedrijventerrein

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink,

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert 7 400 8447 GM HEEREVEEN Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening Geachte mevrouw Bolink, Op 20 mei 2016 ontvingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning WABO

Omgevingsvergunning WABO Zaaknummer: 270807 Datum besluit: 13 december 2016 Omgevingsvergunning WABO-2016-118 Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid M. Hamtach. GEMEENTE AMSTERDAM Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid besluit Omgevingsvergunning.

Stadsdeel Zuid M. Hamtach. GEMEENTE AMSTERDAM Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid besluit Omgevingsvergunning. Bezoekadres Burgerweeshuispad 301 1011 PN Amsterdam Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Teiefoon 14 020 Fax 020 252 4365 www.zuid.amsterdam.nl Datum Oio nummer Behandeid door 981899 M. Hamtach GEMEENTE AMSTERDAM

Nadere informatie

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Ontwerp besluit Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Bezoekadres: Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website:

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen,

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN Datum Zaaknummer Uw brief Uw kenmerk 16 juli 2013 44901 Onderwerp brief bij omgevingsvergunning Geachte mevrouw Van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie