Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari 2015."

Transcriptie

1 gemeentebestuur PURMEREND Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten Raadscommissie algemene zaken uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 20 januari 2015 onderwerp bezwaar Transportbedrijf Prins tegen besluit van burgemeester en wethouders inzake vestiging voorkeursrecht op Purmerweg 36 en 36a, Purmerend Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari Ter informatie Ter informatie treft u in de bijlage het bezwaar aan van Transportbedrijf Prins tegen het besluit van burgemeester en wethouders inzake de vestiging van het voorkeursrecht op de Purmerweg 36 en 36a. Door Transportbedrijf Prins is aangegeven dat een gemachtigde in uw vergadering van het spreekrecly gebruik zal maken. J. Krieger, wethouder bijlage(n): Geen behandeld door: telefoonnummer J. Cohen Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

2 RUIMTE IN ADVIES JURIDISCHE DIENSFVERlENING OMGEVINGSRECHT Swatmerstraat CZ Roermond GEtoLwïw PURMEREND AAN: Het college van B&W Purmerend Postbus AA Purmerend Nr.: Ontv.: 1 4 JAN 2015 Kopte: \jj Paraaf indelen: iilhblma Roermond, Betreft: Bezwaartegen gevestigd voorlopig voorkeursrecht d.d Inzake: Purmerweg 39 en 39a, de gronden van transportbedrijf Prins Geacht college, Tot mij wendde zich transportbedrijf Prins (hierna te noemen: Prins), gevestigd aan de Purmerweg 39 te Purmerend inzake het volgende. Op 22 december 2014 ontving Prins geheel onaangekondigd het besluit van uw college van B&W om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op de percelen Purmerweg 39 en 39a. Voornoemd besluit van uw college ligt, samen met de bijbehorende bijlagen, ter inzage te uwer gemeentekantoor voor de duur van zes weken. Tijdens voornoemde termijn is het mogelijk voor belanghebbenden om in bezwaar te gaan. Middels dezes dien ik namens Prins bezwaar in tegen het hierboven omschreven besluit en wordt eveneens om voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank Noord-Holland. Een machtiging daartoe treft u in de bijlage aan. Wettelijke kaders Voor het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht heeft uw college zich gewend tot de in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (hierna te noemen: de Wet), beschreven procedure met artikel 6 van voornoemde wet als basis. Dit artikel biedt uw college de mogelijkheid om gronden voorlopig aan te wijzen mits aan deze gronden een niet-agrarische functie is toebedacht en het huidige gebruik afwijkt van de toegedachte functie. De toebedachte functie betreft de functie 'Wonen' en dat motiveert u via de Structuurvisie Purmerend Het besluit alsmede de daartoe behorende bijlagen heeft u conform het Besluit Voorkeursrecht Gemeenten administratief ingericht. Specifieke gronden van bezwaar per wettelijk kader Wet Voorkeursrecht gemeenten/algemene Wet Bestuursrecht Het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht is een Awb-besluit. Aangezien in de Wet geen procedure staat omschreven, valt de voorbereiding van een besluit binnen de kaders van de Awb. Volgens de Awb is de voorbereiding van een besluit onderhevig aan een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een verbod op willekeur is een van deze beginselen. Als gemachtigde van meerdere ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein de Where

3 bevreemdt mij de keuze voor dit voorkeursrecht. Immers. Cultuurhuis Wherelant dat gevestigd was aan de geheel andere zijde van het bedrijventerrein moest vóór 1 januari 2014 ontruimd en verplaatst worden vanwege de eerste fase van ontwikkeling van woningbouw. Het zou hier gaan om een eerste bodemonderzoek dat bekostigd zou worden uit nog te ontvangen ISV-gelden. Aan dezelfde zijde werd het gebouw van de vleesfabriek gesloopt vanwege dezelfde reden. Voor het aan de overkant gelegen gebouw van de heer C. Wilders werd in december 2013 nog een handhavingsverzoek ingediend. Betreffend gebouw werd veelvuldig bezocht door dissidenten en de aanwezige ondernemers vreesden de feestdagen, met name oud op nieuw. Op 7 februari 2014 ontvingen we een handhavingsbesluit dat inhield dat niet gehandhaafd zou worden. De reden van niet-handhaving was gelegen in het feit dat dit gedeelte van het bedrijventerrein als eerste her-ontwikkeld zou gaan worden en versnelde sloop via handhaving niet meer noodzakelijk was. Immers, het pand zou op korte termijn vanwege die eerste fase toch gesloopt gaan worden. Bezwaargrond: 1. Dit voorkeursrecht wordt gevestigd op de percelen van Prins terwijl deze locatie in de laatste fase van eventuele bouwontwikkeling, in beeld zou komen. 2. In de nabije omgeving van Prins liggen panden die niet in eigendom zijn van de gemeente Purmerend, maar waarvan duidelijk is dat de eigenaren daarvan zeer wel open staan voor verkoop van hun bedrijfseigendommen. Op deze percelen wordt evenwel geen (voorlopig) voorkeursrecht gevestigd. De hierboven genoemde locaties staan allen aangeduid op de als bijlagel toegevoegde tekening. Structuurvisie Purmerend Dit bezwaarschrift richt zich tegen het voorlopig gevestigde voorkeursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift tegen het door de raad te vestigen voorkeursrecht is prematuur. Echter, via artikel 6 lid 3 van de wet wordt dit bezwaarschrift, zolang er nog geen beslissing op bezwaar is genomen, meegenomen als zijnde bezwaar tegen het raadsbesluit. Het voorlopige voorkeursrecht komt dan te vervallen. Dit geldt dus niet voor het ingediende bezwaar. Deze grond heeft betrekking op het nog te nemen raadsbesluit en dient in deze fase als een zienswijze tegen het voornemen van uw college om de raad voor te stellen, een definitief voorkeursrecht te vestigen. In het collegebesluit wordt omschreven dat de gemeenteraad op basis van artikel 4 van de Wet voorgesteld gaat worden om binnen drie maanden na de voorlopige aanwijzing, litigieuze gronden definitief aan te wijzen voor de duur van drie jaar. Artikel 4 van de Wet biedt aan de gemeenteraad de mogelijkheid om een voorkeursrecht te vestigen op gronden die zijn begrepen in een structuurvisie, waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming en waaraan bij de structuurvisie een niet-agrarische bestemming is toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Echter, op pagina 27 van litigieuze structuurvisie wordt weergegeven dat de balans tussen wonen en werken veel aandacht behoeft. De bestaande arbeidsplaatsencapaciteit wordt gehandhaafd en zal gedurende de periode tot aan 2020 worden aangevuld met meer arbeidsplaatsen. Huidige arbeidsplaatsen komen niet te vervallen vanwege voornoemde balans. in de arbeidsplaatsenberekening wordt de bedrijvigheid van bedrijventerrein de Where meegenomen. Op pagina 56 wordt vermeld dat bedrijventerrein de Where een uitstekende woningbouwlocatie is voor suburbaan bouwen in combinatie met waterrecreatie. Niet in het geding is dat in latere jaren ontwikkeld zal gaan worden, wel in het geding is wanneer deze ontwikkeling daadwerkelijk plaats gaat vinden.

4 Hierover hebben diverse gesprekken plaats gevonden tijdens oa de verplichte verplaatsing van cultuurhuis Wherelant en het planologisch vastleggen van de mogelijkheid om bedrijfswoningen te hebben en te houden via een beheersplan. Het vigerende bestemmingsplan de Gors eo liet de realisatie van bedrijfswoningen niet meer toe binnen de bestemming Bedrijf. Om dit te corrigeren, werd eind 2012 een beheersplan vastgesteld dat de planologische status van twee op het bedrijventerrein aanwezige bedrijfswoningen, vastlegde. Bezwaargrond: 1. de structuurvisie Purmerend spreekt zichzelf tegen over het tijdstip van een woningbouwontwikkeling ter plaatse van bedrijventerrein de Where. Op pagina 27 wordt gesteld dat het aanwezige aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeente Purmerend gehandhaafd moeten worden. Hierbij wordt bedrijventerrein de Where vermeld als een van de 'arbeidsplaatsenleverancier'. Op pagina 56 wordt het bedrijventerrein omschreven als een uitstekende locatie voor woningbouw in combinatie met waterrecreatie. 2. Het bestemmingsplan De Gors eo, dat op 21 oktober 2010 werd vastgesteld, laat onverlet het voornemen van de gemeenteraad van Purmerend dat tot aan 2020 bedrijventerrein de Where als bedrijventerrein blijft functioneren. Een bestemmingsplan heeft een levensduur van 10 jaar waarna een actualisatie dient plaats te vinden. De levensduur van het plan valt gelijk samen met de einddatum van de structuurvisie. De indruk is hiermee gewekt dat tot 2020 nog sprake is van een bedrijventerrein. 3. vanwege het specifiek vastleggen van de twee aanwezige bedrijfswoningen via een beheersplan in 2012 bevestigt hetgeen dat gesteld is onder punt 2 van deze grond. De gemeente heeft hierdoor alle twijfel over een versnelde ontwikkeling aan deze zijde (de kant van Prins) van het terrein, weggenomen. Ontwikkeling gaat pas na 2020 plaats vinden. Besluit Voorkeursrecht Gemeenten De voorlopige vestiging van een voorkeursrecht dient administratief ingericht te worden conform het gestelde in de artikelen 2 en 3 van het Besluit Voorkeursrecht Gemeenten. Dit is niet goed uitgevoerd hetgeen inhoudt dat het besluit op die grond ingetrokken dient te worden. Artikel 3 onder a van het besluit schrijft voor dat de ter inzage gelegde tekening in ieder geval op zijn minst een schaal heeft van 1 op De kaart die uw college ter inzage heeft gelegd, heeft een schaal van 1 op 750. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan artikel 3 onder d. Hiermee wordt voorgeschreven dat uit de kaart moet blijken hoe de aansluiting is van het aangewezen gebied en de omgeving. Vanwege een verkeerde schaalgrootte is dit een onmogelijkheid. Het is niet mogelijk om slechts een aanpassing van de kaart door te voeren. Het gehele besluit dient op deze gronden ingetrokken te worden en via een nieuw collegebesluit aangepast te worden waardoor er geen sprake meer is van enige strijdigheid met het besluit. Grond van bezwaar: economisch belang van Prins Prins heeft om verschillende redenen zijn eigendommen te koop aangeboden aan derden. Een van-deze redenen is het feit dat Prins als directeur, een pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na een leven lang harde arbeid verricht te hebben, is het nu tijd voor rust en genieten van hetgeen geweest is. Hiertoe hebben verschillende gesprekken plaats gevonden met de twee projectontwikkelaars die in samenwerking met de gemeente, gaan zorgdragen voor de woningbouwontwikkeling. Echter, geen van deze gesprekken heeft geleid tot een goed resüjjfet. Men was niet bereid om te kopen aangezien de woningbouwontwikkeling nog lang op zich zou laten wachten. Daarnaast was aankoop niet opportuun vanwege de economische crms en

5 vanwege meerdere woningbouwprojecten binnen de gemeente die als verliesgevend in de boeken stonden. Om verschillende redenen heeft Prins zijn bedrijfsgronden aan derden te koop aangeboden en voelde zich veilig en gerechtvaardigd om dit te doen zonder beperkingen: 1. Vanwege de duidelijke fasering van de woningbouwontwikkeling. Fase 1 heeft zich altijd bevonden ter hoogte van het gebouw van cultuurhuis Wherelant. 2. Vanwege het vaststellen en onherroepelijk worden van bestemmingsplan De Gors eo in Deze vaststelling sluit aan bij de structuurvisie , pagina Vanwege het vaststellen van een beheersplan voor wat betreft de twee aanwezige bedrijfswoningen in zijn nabije omgeving. 4. Vanwege verschillende overleggen met- de gemeente waaruit niet bleek van een woningbouwontwikkeling van het terrein binnen 10 jaar. 5. Vanwege verschillende gemeentelijke uitspraken over de fasering van de woningbouwontwikkeling. Verzoek Wij verzoeken uw college van B&W, op grond van bovenstaande, het besluit inzake vestiging voorlopig voorkeursrecht op de percelen Purmerweg 39 en 39a in te trekken. Met vriendelijke groet. mr. Eveline Engels Bijlage: - B&W besluit Situatieschets Machtiging

6 AANWIJZING OP BASIS VAN ARTIKEL 6 VAN DE WVG 3 f f l 5 S Ï Ï S r « on de,«e da Besluit: 1. als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voorde voorlopige ^ i n g fngevdge arökel 6 van de Wvg uit te gaan van de structuurvrsre Purmerend zoals toegelicht in het collegevoorstel;. 2. op basis van artikel 6 van de Wvg over te gaan tot voorlopigeaanwijzing voor de duur van drie maanden van de percelen gelegen in Klein Where / Purmerweg ais perceten Tarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van ta-l»-<-0 *,één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel urt makende kadastrale overihten en de perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduid.ng van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte en de naam en woonplaats van de z^keli^sgden, één enander volgens de Dienst voor het kadaster en openbare nagtsters fn Nederland van 18 december 2014, met de aantekening dat de percelen n,et eerder in een aanwijzing betrokken zijn geweest; 3. ingevolge artikel 4:11 sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb; 4 de raad voor te stellen om de hiervoor in beslispunt 2 bedoelde percelen op basis van ' artikel 2 in samenhang met artikel 4 van de Wvg, uiterlijk binnen dne panden na dagtekening van dit collegebesluit aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn; overfeg: evt acnferwege laten, omdat bij volgend besluit ook andere percelen aansluiten 5 dit collegebesluit te publiceren in de Staatscourant en in het weekblad en de geselijke websl, ln te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB) alsmede de eigenaren en belanghebbenden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit ln kennis te stellen, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 van de Wvg ontstaat Purmerend, 18 december 2014 burgemeester en wethouders van Purmerend, debu

7 gemeentebestuur Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten Cc: RO-Projecten: J. Cohen AANTEKENEN Prins Internationaal Transportbedrijf BV Mercusiusweg VD PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 december 2014 onderwerp voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Geachte heer/ mevrouw, Hierbij berichten wij u - in uw hoedanigheid van eigenaar van de hierna te noemen percelen- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend op 18 december 2014 een besluit heeft genomen op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot voorlopige aanwijzing van de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nummers 1858 en Volgens de voorlopige aanwijzing zijn op deze percelen de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing. Deze voorlopige aanwijzing geldt voor de duur van drie maanden. Als bijlage bij deze brief treft u een kopie aan van het aanwijzingsbesluit met de bijbehorende bijlagen. De voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg, en de toepasselijkheid van de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg, brengen mee dat u de percelen voor de duur van de voorlopige aanwijzing niet (geheel dan wel gedeeltelijk) kan vervreemden (verkopen) dan nadat de gemeente Purmerend in de gelegenheid is gesteld deze percelen (geheel of gedeeltelijk) te verkrijgen. Deze beperking geldt niet ingeval de vervreemding geschiedt ingevolge - een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of met een pleegkind. Onder pleegkind wordt verstaan degene, die duurzaam als een eigen kind is onderhouden en opgevoed; - verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap; - een uiterste wilsbeschikking; - een overeenkomst met de Staat, een provincie, een waterschap of een door de Kroon aan te wijzen publiekrechtelijk lichaam of in het openbaar belang bijlage(n): Diversen behandeld door: J. Cohen telefoonnummer Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

8 Gemeente Purmerend, sectie E stadr. purmerend wm SCALE 1 :750 fthti S 10 «LEGENDA Groene lijn: Gearceerd: Rode lijn: Zwarte lijn; kadastrale grenzen aangewezen percelen bebouwingsgrenzen wegen A

9 geadresseerde o n s kenmerk datum blz. Pnns Internationaal Transportbedrijf BV ^december Mercusiusweg VD PURMEREND werkzame rechtspersoon. Deze aanwijzing wordt in de Staatscourant bekendgemaakt; - een verkoop krachtens wetsbepaling of bevel des rechters of een executoriale verkoop, met dien verstande dat ingeval van een onderhandse executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3: 268, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de voorzieningenrechter niet beslist omtrent het verzoek tot onderhandse verkoop zolang niet het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid is gesteld om, gelet op het gunstiger bod, een bod te doen; - een overeenkomst, betrekking hebbende op gronden die zijn aangewezen bij een besluit als bedoeld in artikel 5 of 6 dan wel artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 5 of 6, gesloten met een pachter aan wie ten aanzien van deze gronden ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit een voorkeursrecht toekwam als bedoeld in artikel 378 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd houdt de hiervoor vermelde aanwijzing in dat u, voordat u de voorlopig aangewezen percelen (geheel of gedeeltelijk) aan een derde wilt vervreemden u deze percelen eerst aan de gemeente Purmerend moet aanbieden. U moet daarvoor een aangetekende brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Purmerend waarin u laat weten dat u in beginsel bereid bent over te gaan tot vervreemding van het desbetreffende perceel(sgedeelte) aan de gemeente tegen nader overeen te komen voorwaarden. U moet in de aangetekende brief duidelijk vermelden om welke kadastrale percelen of gedeelten daarvan het gaat. Binnen zes weken na ontvangst van de aangetekende brief laat het college u weten of de gemeente al dan niet in beginsel bereid is het perceel/de percelen en/of perceelsgedeelten tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen of op grond van een andere titel te verkrijgen. Indien de gemeente niet bereid is om het perceel/de percelen en/of perceelsgedeelten tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen of op grond van een andere titel te verkrijgen heeft u gedurende drie jaar na de beslissing van het college het recht om de aan de gemeente aangeboden percelen/ perceelsgedeelten vrijelijk aan derden te vervreemden. Indien de gemeente wel tot aankoop bereid is, maar met u geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs en/of de andere vervreemdingsvoorwaarden kunt u het college verzoeken om binnen vier weken de rechter te verzoeken een oordeel over de prijs te geven. De rechter zal dan een oordeel geven over de prijs waartegen de gemeente verplicht is om de betrokken percelen van u te kopen. U bent niet verplicht om de betrokken percelen voor de door de rechter vast te stellen prijs aan de gemeente te verkopen. Als u tot vervreemding overgaat zonder de percelen eerst aan de gemeente aan te bieden kan de gemeente de nietigheid van deze vervreemding inroepen. Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer J Cohen projectleider Klein Where. "

10 geadresseerde ons kenmerk datum blz. Prins Internationaal Transportbedrijf BV JJLdecember Mercusiusweg 112 PURMIREK i W 1443 VD PURMEREND ^> Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

11 Bijlage 2: Perceellijst

12 Perceelüjst behorende bij het besluit d.d. 18 december 2014 tot voorlopige aanwijzing van percelen op grond van de Wvg; van de onroerende zaait, kadastraal bekend, gemeente PURMEREND, sectie E Aan te wijzen Ter grootte grootte v a n nummer Ten name van <* ha a ca b a a Ê eheel S eheel Prins internationaal Transportbedrijf BV, zetelend te Purmerend; Belast met een zakelijk recht van hypotheek ten name van: Woud Beheer BV, zetelend te Wormerland, gekozen woonplaats te Purmerend; Prins Internationaal Transportbedrijf BV, zetelend te Purmerend; Belast met een zakelijk recht van hypotheek ten name van: Woud Beheer BV, zetelend te Wormerland, gekozen woonplaats te Purmerend;

13 gemeentebestuur P IJ flsekeho Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 december 2014 onderwerp Bekendmaking Vestiging voorkeursrecht artikel 6 van de Wvg, Kleine Where Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op grond van artikel 6 van de Wvg op 18 december 2014 hebben besloten gronden aan te wijzen waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing betreft gronden (twee percelen) plaatselijk bekend Purmerweg 39 en 39a. Het besluit van het college ligt samen met de bij het besluit behorende bijlagen, bestaande uit een kadastrale kaart en een lijst met aangewezen percelen volgens de registers van het kadaster, met ingang van 19 december 2014 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant (18 december 2014) waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt. Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 1440 AA Purmerend Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening, c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. bijlage(n): Geen behandeld door: telefoonnummer J. Cohen Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

14

15 Machtiging Bij deze machtigt Prins Internationaal Transport en Verhuizingen B.V., mw. mr. Eveline Engels, h.o.d.n. Ruimte in Advies, tot juridische en procedurele begeleiding in relatie tot het op 18 december 2014 genomen besluit van het college van B&W van de gemeente Purmerend tot het vestigen van een voorkeursrecht op de bedrijfspercelen van Prins B.V. Mevr. Eveline Engels behoudt zich het recht voor om zich bij ziekte of afwezigheid te laten vervangen door mw. mr. Anouk de Bruijn, tevens werkzaam bij Ruimte in Advies. Purmerend, 8 januari 2015 Handtekening: {.U, \ ui Naam: C.J. Prins, algemeen directeur Prins Internationaal Transport en Verhuizingen B.V. Adres: (privé) Goudenregenstraat 31,1441 HG Purmerend (zakelijk) Purmerweg 39,1441 RA Purmerend Telefoonnummer: adres:

16 II 5 JURIDISCHE DIENSTVERLENING OMGEVINGSRECHT 1 I AAMGETEKEHDE BRIEF I» NL frankering betaald « gr RECOMMANDÉ O-A-1 PoslHL NL 3SRPKS AA 15

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft Openbare versie De heer A. Jansen Postbus 8197 6710 AD EDE Datum 19 juni 2012 Pagina 1 van 19 Telefoon 020------------ E-mail ---------------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom Geachte heer Jansen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft Bijlage 2 Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ING Bank N.V. de heer ------------------------------------------ Postbus 1800 1000 BV AMSTERDAM Datum 18 februari 2011 Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op

Nadere informatie

088-001 VASTGESTELD 25 januari 2010 GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied. Reactienota zienswijzen. Ambtshalve aanpassingen

088-001 VASTGESTELD 25 januari 2010 GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied. Reactienota zienswijzen. Ambtshalve aanpassingen 088-001 VASTGESTELD 25 januari 2010 GEMEENTE GRAAFSTROOM Bestemmingsplan Buitengebied Reactienota zienswijzen Ambtshalve aanpassingen Januari 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING...2 2. ZIENSWIJZEN...3 3. AMBTSHALVE

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 Rapport Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 2 Klacht Op 29 juni 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer J. te Groningen, ingediend door de heer mr. R. van Asperen,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie