Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari 2015."

Transcriptie

1 gemeentebestuur PURMEREND Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten Raadscommissie algemene zaken uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 20 januari 2015 onderwerp bezwaar Transportbedrijf Prins tegen besluit van burgemeester en wethouders inzake vestiging voorkeursrecht op Purmerweg 36 en 36a, Purmerend Bij: Agendapunt 7 van de vergadering van de commissie algemene zaken op: Datum: Donderdag 22 januari Ter informatie Ter informatie treft u in de bijlage het bezwaar aan van Transportbedrijf Prins tegen het besluit van burgemeester en wethouders inzake de vestiging van het voorkeursrecht op de Purmerweg 36 en 36a. Door Transportbedrijf Prins is aangegeven dat een gemachtigde in uw vergadering van het spreekrecly gebruik zal maken. J. Krieger, wethouder bijlage(n): Geen behandeld door: telefoonnummer J. Cohen Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

2 RUIMTE IN ADVIES JURIDISCHE DIENSFVERlENING OMGEVINGSRECHT Swatmerstraat CZ Roermond GEtoLwïw PURMEREND AAN: Het college van B&W Purmerend Postbus AA Purmerend Nr.: Ontv.: 1 4 JAN 2015 Kopte: \jj Paraaf indelen: iilhblma Roermond, Betreft: Bezwaartegen gevestigd voorlopig voorkeursrecht d.d Inzake: Purmerweg 39 en 39a, de gronden van transportbedrijf Prins Geacht college, Tot mij wendde zich transportbedrijf Prins (hierna te noemen: Prins), gevestigd aan de Purmerweg 39 te Purmerend inzake het volgende. Op 22 december 2014 ontving Prins geheel onaangekondigd het besluit van uw college van B&W om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op de percelen Purmerweg 39 en 39a. Voornoemd besluit van uw college ligt, samen met de bijbehorende bijlagen, ter inzage te uwer gemeentekantoor voor de duur van zes weken. Tijdens voornoemde termijn is het mogelijk voor belanghebbenden om in bezwaar te gaan. Middels dezes dien ik namens Prins bezwaar in tegen het hierboven omschreven besluit en wordt eveneens om voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank Noord-Holland. Een machtiging daartoe treft u in de bijlage aan. Wettelijke kaders Voor het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht heeft uw college zich gewend tot de in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (hierna te noemen: de Wet), beschreven procedure met artikel 6 van voornoemde wet als basis. Dit artikel biedt uw college de mogelijkheid om gronden voorlopig aan te wijzen mits aan deze gronden een niet-agrarische functie is toebedacht en het huidige gebruik afwijkt van de toegedachte functie. De toebedachte functie betreft de functie 'Wonen' en dat motiveert u via de Structuurvisie Purmerend Het besluit alsmede de daartoe behorende bijlagen heeft u conform het Besluit Voorkeursrecht Gemeenten administratief ingericht. Specifieke gronden van bezwaar per wettelijk kader Wet Voorkeursrecht gemeenten/algemene Wet Bestuursrecht Het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht is een Awb-besluit. Aangezien in de Wet geen procedure staat omschreven, valt de voorbereiding van een besluit binnen de kaders van de Awb. Volgens de Awb is de voorbereiding van een besluit onderhevig aan een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een verbod op willekeur is een van deze beginselen. Als gemachtigde van meerdere ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein de Where

3 bevreemdt mij de keuze voor dit voorkeursrecht. Immers. Cultuurhuis Wherelant dat gevestigd was aan de geheel andere zijde van het bedrijventerrein moest vóór 1 januari 2014 ontruimd en verplaatst worden vanwege de eerste fase van ontwikkeling van woningbouw. Het zou hier gaan om een eerste bodemonderzoek dat bekostigd zou worden uit nog te ontvangen ISV-gelden. Aan dezelfde zijde werd het gebouw van de vleesfabriek gesloopt vanwege dezelfde reden. Voor het aan de overkant gelegen gebouw van de heer C. Wilders werd in december 2013 nog een handhavingsverzoek ingediend. Betreffend gebouw werd veelvuldig bezocht door dissidenten en de aanwezige ondernemers vreesden de feestdagen, met name oud op nieuw. Op 7 februari 2014 ontvingen we een handhavingsbesluit dat inhield dat niet gehandhaafd zou worden. De reden van niet-handhaving was gelegen in het feit dat dit gedeelte van het bedrijventerrein als eerste her-ontwikkeld zou gaan worden en versnelde sloop via handhaving niet meer noodzakelijk was. Immers, het pand zou op korte termijn vanwege die eerste fase toch gesloopt gaan worden. Bezwaargrond: 1. Dit voorkeursrecht wordt gevestigd op de percelen van Prins terwijl deze locatie in de laatste fase van eventuele bouwontwikkeling, in beeld zou komen. 2. In de nabije omgeving van Prins liggen panden die niet in eigendom zijn van de gemeente Purmerend, maar waarvan duidelijk is dat de eigenaren daarvan zeer wel open staan voor verkoop van hun bedrijfseigendommen. Op deze percelen wordt evenwel geen (voorlopig) voorkeursrecht gevestigd. De hierboven genoemde locaties staan allen aangeduid op de als bijlagel toegevoegde tekening. Structuurvisie Purmerend Dit bezwaarschrift richt zich tegen het voorlopig gevestigde voorkeursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift tegen het door de raad te vestigen voorkeursrecht is prematuur. Echter, via artikel 6 lid 3 van de wet wordt dit bezwaarschrift, zolang er nog geen beslissing op bezwaar is genomen, meegenomen als zijnde bezwaar tegen het raadsbesluit. Het voorlopige voorkeursrecht komt dan te vervallen. Dit geldt dus niet voor het ingediende bezwaar. Deze grond heeft betrekking op het nog te nemen raadsbesluit en dient in deze fase als een zienswijze tegen het voornemen van uw college om de raad voor te stellen, een definitief voorkeursrecht te vestigen. In het collegebesluit wordt omschreven dat de gemeenteraad op basis van artikel 4 van de Wet voorgesteld gaat worden om binnen drie maanden na de voorlopige aanwijzing, litigieuze gronden definitief aan te wijzen voor de duur van drie jaar. Artikel 4 van de Wet biedt aan de gemeenteraad de mogelijkheid om een voorkeursrecht te vestigen op gronden die zijn begrepen in een structuurvisie, waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming en waaraan bij de structuurvisie een niet-agrarische bestemming is toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Echter, op pagina 27 van litigieuze structuurvisie wordt weergegeven dat de balans tussen wonen en werken veel aandacht behoeft. De bestaande arbeidsplaatsencapaciteit wordt gehandhaafd en zal gedurende de periode tot aan 2020 worden aangevuld met meer arbeidsplaatsen. Huidige arbeidsplaatsen komen niet te vervallen vanwege voornoemde balans. in de arbeidsplaatsenberekening wordt de bedrijvigheid van bedrijventerrein de Where meegenomen. Op pagina 56 wordt vermeld dat bedrijventerrein de Where een uitstekende woningbouwlocatie is voor suburbaan bouwen in combinatie met waterrecreatie. Niet in het geding is dat in latere jaren ontwikkeld zal gaan worden, wel in het geding is wanneer deze ontwikkeling daadwerkelijk plaats gaat vinden.

4 Hierover hebben diverse gesprekken plaats gevonden tijdens oa de verplichte verplaatsing van cultuurhuis Wherelant en het planologisch vastleggen van de mogelijkheid om bedrijfswoningen te hebben en te houden via een beheersplan. Het vigerende bestemmingsplan de Gors eo liet de realisatie van bedrijfswoningen niet meer toe binnen de bestemming Bedrijf. Om dit te corrigeren, werd eind 2012 een beheersplan vastgesteld dat de planologische status van twee op het bedrijventerrein aanwezige bedrijfswoningen, vastlegde. Bezwaargrond: 1. de structuurvisie Purmerend spreekt zichzelf tegen over het tijdstip van een woningbouwontwikkeling ter plaatse van bedrijventerrein de Where. Op pagina 27 wordt gesteld dat het aanwezige aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeente Purmerend gehandhaafd moeten worden. Hierbij wordt bedrijventerrein de Where vermeld als een van de 'arbeidsplaatsenleverancier'. Op pagina 56 wordt het bedrijventerrein omschreven als een uitstekende locatie voor woningbouw in combinatie met waterrecreatie. 2. Het bestemmingsplan De Gors eo, dat op 21 oktober 2010 werd vastgesteld, laat onverlet het voornemen van de gemeenteraad van Purmerend dat tot aan 2020 bedrijventerrein de Where als bedrijventerrein blijft functioneren. Een bestemmingsplan heeft een levensduur van 10 jaar waarna een actualisatie dient plaats te vinden. De levensduur van het plan valt gelijk samen met de einddatum van de structuurvisie. De indruk is hiermee gewekt dat tot 2020 nog sprake is van een bedrijventerrein. 3. vanwege het specifiek vastleggen van de twee aanwezige bedrijfswoningen via een beheersplan in 2012 bevestigt hetgeen dat gesteld is onder punt 2 van deze grond. De gemeente heeft hierdoor alle twijfel over een versnelde ontwikkeling aan deze zijde (de kant van Prins) van het terrein, weggenomen. Ontwikkeling gaat pas na 2020 plaats vinden. Besluit Voorkeursrecht Gemeenten De voorlopige vestiging van een voorkeursrecht dient administratief ingericht te worden conform het gestelde in de artikelen 2 en 3 van het Besluit Voorkeursrecht Gemeenten. Dit is niet goed uitgevoerd hetgeen inhoudt dat het besluit op die grond ingetrokken dient te worden. Artikel 3 onder a van het besluit schrijft voor dat de ter inzage gelegde tekening in ieder geval op zijn minst een schaal heeft van 1 op De kaart die uw college ter inzage heeft gelegd, heeft een schaal van 1 op 750. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan artikel 3 onder d. Hiermee wordt voorgeschreven dat uit de kaart moet blijken hoe de aansluiting is van het aangewezen gebied en de omgeving. Vanwege een verkeerde schaalgrootte is dit een onmogelijkheid. Het is niet mogelijk om slechts een aanpassing van de kaart door te voeren. Het gehele besluit dient op deze gronden ingetrokken te worden en via een nieuw collegebesluit aangepast te worden waardoor er geen sprake meer is van enige strijdigheid met het besluit. Grond van bezwaar: economisch belang van Prins Prins heeft om verschillende redenen zijn eigendommen te koop aangeboden aan derden. Een van-deze redenen is het feit dat Prins als directeur, een pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na een leven lang harde arbeid verricht te hebben, is het nu tijd voor rust en genieten van hetgeen geweest is. Hiertoe hebben verschillende gesprekken plaats gevonden met de twee projectontwikkelaars die in samenwerking met de gemeente, gaan zorgdragen voor de woningbouwontwikkeling. Echter, geen van deze gesprekken heeft geleid tot een goed resüjjfet. Men was niet bereid om te kopen aangezien de woningbouwontwikkeling nog lang op zich zou laten wachten. Daarnaast was aankoop niet opportuun vanwege de economische crms en

5 vanwege meerdere woningbouwprojecten binnen de gemeente die als verliesgevend in de boeken stonden. Om verschillende redenen heeft Prins zijn bedrijfsgronden aan derden te koop aangeboden en voelde zich veilig en gerechtvaardigd om dit te doen zonder beperkingen: 1. Vanwege de duidelijke fasering van de woningbouwontwikkeling. Fase 1 heeft zich altijd bevonden ter hoogte van het gebouw van cultuurhuis Wherelant. 2. Vanwege het vaststellen en onherroepelijk worden van bestemmingsplan De Gors eo in Deze vaststelling sluit aan bij de structuurvisie , pagina Vanwege het vaststellen van een beheersplan voor wat betreft de twee aanwezige bedrijfswoningen in zijn nabije omgeving. 4. Vanwege verschillende overleggen met- de gemeente waaruit niet bleek van een woningbouwontwikkeling van het terrein binnen 10 jaar. 5. Vanwege verschillende gemeentelijke uitspraken over de fasering van de woningbouwontwikkeling. Verzoek Wij verzoeken uw college van B&W, op grond van bovenstaande, het besluit inzake vestiging voorlopig voorkeursrecht op de percelen Purmerweg 39 en 39a in te trekken. Met vriendelijke groet. mr. Eveline Engels Bijlage: - B&W besluit Situatieschets Machtiging

6 AANWIJZING OP BASIS VAN ARTIKEL 6 VAN DE WVG 3 f f l 5 S Ï Ï S r « on de,«e da Besluit: 1. als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voorde voorlopige ^ i n g fngevdge arökel 6 van de Wvg uit te gaan van de structuurvrsre Purmerend zoals toegelicht in het collegevoorstel;. 2. op basis van artikel 6 van de Wvg over te gaan tot voorlopigeaanwijzing voor de duur van drie maanden van de percelen gelegen in Klein Where / Purmerweg ais perceten Tarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van ta-l»-<-0 *,één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel urt makende kadastrale overihten en de perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduid.ng van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte en de naam en woonplaats van de z^keli^sgden, één enander volgens de Dienst voor het kadaster en openbare nagtsters fn Nederland van 18 december 2014, met de aantekening dat de percelen n,et eerder in een aanwijzing betrokken zijn geweest; 3. ingevolge artikel 4:11 sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb; 4 de raad voor te stellen om de hiervoor in beslispunt 2 bedoelde percelen op basis van ' artikel 2 in samenhang met artikel 4 van de Wvg, uiterlijk binnen dne panden na dagtekening van dit collegebesluit aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn; overfeg: evt acnferwege laten, omdat bij volgend besluit ook andere percelen aansluiten 5 dit collegebesluit te publiceren in de Staatscourant en in het weekblad en de geselijke websl, ln te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB) alsmede de eigenaren en belanghebbenden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit ln kennis te stellen, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 van de Wvg ontstaat Purmerend, 18 december 2014 burgemeester en wethouders van Purmerend, debu

7 gemeentebestuur Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten Cc: RO-Projecten: J. Cohen AANTEKENEN Prins Internationaal Transportbedrijf BV Mercusiusweg VD PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 december 2014 onderwerp voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Geachte heer/ mevrouw, Hierbij berichten wij u - in uw hoedanigheid van eigenaar van de hierna te noemen percelen- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend op 18 december 2014 een besluit heeft genomen op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot voorlopige aanwijzing van de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nummers 1858 en Volgens de voorlopige aanwijzing zijn op deze percelen de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing. Deze voorlopige aanwijzing geldt voor de duur van drie maanden. Als bijlage bij deze brief treft u een kopie aan van het aanwijzingsbesluit met de bijbehorende bijlagen. De voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg, en de toepasselijkheid van de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg, brengen mee dat u de percelen voor de duur van de voorlopige aanwijzing niet (geheel dan wel gedeeltelijk) kan vervreemden (verkopen) dan nadat de gemeente Purmerend in de gelegenheid is gesteld deze percelen (geheel of gedeeltelijk) te verkrijgen. Deze beperking geldt niet ingeval de vervreemding geschiedt ingevolge - een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of met een pleegkind. Onder pleegkind wordt verstaan degene, die duurzaam als een eigen kind is onderhouden en opgevoed; - verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap; - een uiterste wilsbeschikking; - een overeenkomst met de Staat, een provincie, een waterschap of een door de Kroon aan te wijzen publiekrechtelijk lichaam of in het openbaar belang bijlage(n): Diversen behandeld door: J. Cohen telefoonnummer Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

8 Gemeente Purmerend, sectie E stadr. purmerend wm SCALE 1 :750 fthti S 10 «LEGENDA Groene lijn: Gearceerd: Rode lijn: Zwarte lijn; kadastrale grenzen aangewezen percelen bebouwingsgrenzen wegen A

9 geadresseerde o n s kenmerk datum blz. Pnns Internationaal Transportbedrijf BV ^december Mercusiusweg VD PURMEREND werkzame rechtspersoon. Deze aanwijzing wordt in de Staatscourant bekendgemaakt; - een verkoop krachtens wetsbepaling of bevel des rechters of een executoriale verkoop, met dien verstande dat ingeval van een onderhandse executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3: 268, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de voorzieningenrechter niet beslist omtrent het verzoek tot onderhandse verkoop zolang niet het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid is gesteld om, gelet op het gunstiger bod, een bod te doen; - een overeenkomst, betrekking hebbende op gronden die zijn aangewezen bij een besluit als bedoeld in artikel 5 of 6 dan wel artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 5 of 6, gesloten met een pachter aan wie ten aanzien van deze gronden ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit een voorkeursrecht toekwam als bedoeld in artikel 378 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd houdt de hiervoor vermelde aanwijzing in dat u, voordat u de voorlopig aangewezen percelen (geheel of gedeeltelijk) aan een derde wilt vervreemden u deze percelen eerst aan de gemeente Purmerend moet aanbieden. U moet daarvoor een aangetekende brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Purmerend waarin u laat weten dat u in beginsel bereid bent over te gaan tot vervreemding van het desbetreffende perceel(sgedeelte) aan de gemeente tegen nader overeen te komen voorwaarden. U moet in de aangetekende brief duidelijk vermelden om welke kadastrale percelen of gedeelten daarvan het gaat. Binnen zes weken na ontvangst van de aangetekende brief laat het college u weten of de gemeente al dan niet in beginsel bereid is het perceel/de percelen en/of perceelsgedeelten tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen of op grond van een andere titel te verkrijgen. Indien de gemeente niet bereid is om het perceel/de percelen en/of perceelsgedeelten tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen of op grond van een andere titel te verkrijgen heeft u gedurende drie jaar na de beslissing van het college het recht om de aan de gemeente aangeboden percelen/ perceelsgedeelten vrijelijk aan derden te vervreemden. Indien de gemeente wel tot aankoop bereid is, maar met u geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs en/of de andere vervreemdingsvoorwaarden kunt u het college verzoeken om binnen vier weken de rechter te verzoeken een oordeel over de prijs te geven. De rechter zal dan een oordeel geven over de prijs waartegen de gemeente verplicht is om de betrokken percelen van u te kopen. U bent niet verplicht om de betrokken percelen voor de door de rechter vast te stellen prijs aan de gemeente te verkopen. Als u tot vervreemding overgaat zonder de percelen eerst aan de gemeente aan te bieden kan de gemeente de nietigheid van deze vervreemding inroepen. Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer J Cohen projectleider Klein Where. "

10 geadresseerde ons kenmerk datum blz. Prins Internationaal Transportbedrijf BV JJLdecember Mercusiusweg 112 PURMIREK i W 1443 VD PURMEREND ^> Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

11 Bijlage 2: Perceellijst

12 Perceelüjst behorende bij het besluit d.d. 18 december 2014 tot voorlopige aanwijzing van percelen op grond van de Wvg; van de onroerende zaait, kadastraal bekend, gemeente PURMEREND, sectie E Aan te wijzen Ter grootte grootte v a n nummer Ten name van <* ha a ca b a a Ê eheel S eheel Prins internationaal Transportbedrijf BV, zetelend te Purmerend; Belast met een zakelijk recht van hypotheek ten name van: Woud Beheer BV, zetelend te Wormerland, gekozen woonplaats te Purmerend; Prins Internationaal Transportbedrijf BV, zetelend te Purmerend; Belast met een zakelijk recht van hypotheek ten name van: Woud Beheer BV, zetelend te Wormerland, gekozen woonplaats te Purmerend;

13 gemeentebestuur P IJ flsekeho Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Projecten uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 december 2014 onderwerp Bekendmaking Vestiging voorkeursrecht artikel 6 van de Wvg, Kleine Where Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op grond van artikel 6 van de Wvg op 18 december 2014 hebben besloten gronden aan te wijzen waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing betreft gronden (twee percelen) plaatselijk bekend Purmerweg 39 en 39a. Het besluit van het college ligt samen met de bij het besluit behorende bijlagen, bestaande uit een kadastrale kaart en een lijst met aangewezen percelen volgens de registers van het kadaster, met ingang van 19 december 2014 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant (18 december 2014) waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt. Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 1440 AA Purmerend Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening, c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. bijlage(n): Geen behandeld door: telefoonnummer J. Cohen Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

14

15 Machtiging Bij deze machtigt Prins Internationaal Transport en Verhuizingen B.V., mw. mr. Eveline Engels, h.o.d.n. Ruimte in Advies, tot juridische en procedurele begeleiding in relatie tot het op 18 december 2014 genomen besluit van het college van B&W van de gemeente Purmerend tot het vestigen van een voorkeursrecht op de bedrijfspercelen van Prins B.V. Mevr. Eveline Engels behoudt zich het recht voor om zich bij ziekte of afwezigheid te laten vervangen door mw. mr. Anouk de Bruijn, tevens werkzaam bij Ruimte in Advies. Purmerend, 8 januari 2015 Handtekening: {.U, \ ui Naam: C.J. Prins, algemeen directeur Prins Internationaal Transport en Verhuizingen B.V. Adres: (privé) Goudenregenstraat 31,1441 HG Purmerend (zakelijk) Purmerweg 39,1441 RA Purmerend Telefoonnummer: adres:

16 II 5 JURIDISCHE DIENSTVERLENING OMGEVINGSRECHT 1 I AAMGETEKEHDE BRIEF I» NL frankering betaald « gr RECOMMANDÉ O-A-1 PoslHL NL 3SRPKS AA 15

Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1

Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1 Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1 Wijziging Wvg door initiatiefwetsvoorstel 27750: artikel 10 De geschiedenis van de wijziging is als volgt: Oorspronkelijk voorstel van wet (27750 nr. 2; 22 mei

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied aan de Parklaan in Drunen (Land van Ooit)

Vestiging voorkeursrecht plangebied aan de Parklaan in Drunen (Land van Ooit) College Onderwerp: V200701232 Vestiging voorkeursrecht plangebied aan de Parklaan in Drunen (Land van Ooit) Collegevoorstel Inleiding: Voor plangebied Parklaan in Drunen dient een voorkeursrecht te worden

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar de Rechtspraak Gemeente Bergen UI 14ip.06739 05/09/2014 Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: [ J AANTEKENEN [ PER POST [ PER FAX (072) 888 01 00 het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad Agendapunt 8 Made, 13 mei 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Overeenkomstig

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Kolonos B.V. t.a.v. de heer D.J. van den Heuvel Orchislaan 6 2811 CR Reeuwijk Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

De feiten Op 24 september 2008 heeft uw gemeenteraad besloten tot aanwijzing van percelen die

De feiten Op 24 september 2008 heeft uw gemeenteraad besloten tot aanwijzing van percelen die GEMEENTEBESTUUR onderwe rp Bezwaarschriften (6), tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van percelen die gelegen zijn in het gebied van de ontwerpvisie Greenport Klavertje 4 als gronden waarop

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx,

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx, ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 275436 Contactpersoon

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu 1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Intrekken omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.33, lid 2, onder a. Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20140196 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van Ten Damme Meddo B.V., gevestigd

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Besluitdatum ^^pp 20H Verzenddatum Onskenmerk 2013109289, Uw kenmerk Onderwerp

Besluitdatum ^^pp 20H Verzenddatum Onskenmerk 2013109289, Uw kenmerk Onderwerp A ODMH Afdeling BWT Contact N. el Khallabi T 088-5450456 nkhallabi@odmh.nl de heer J. van Herpen Kleienburg 34 2411 ZC Bodegraven Postbus 45 2800 AA Gouda T 088-545 00 00 www.odmh.nl Besluitdatum ^^pp

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws.

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. Kinderopvang De Boerderij Kanaaldijk 1a 1383 ND WEESP *Z008239DEFF* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 16 december 2010 -- -- Z.11277/D.18364 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n):

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) De vragen gemarkeerd met een * hoeft u alleen te beantwoorden als ze voor u van toepassing zijn. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

proainci renthe - een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw).

proainci renthe - een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw). Provinciehøis lùøesterbrink r, Assen Postødres Postbus r22, 9oo Ac Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 r (o92) 36 tt tt t7 77 proainci renthe VERZONDEN 2OAPR'201 Assen, 16 april 201 Ons kenmerk 201 0000-006227

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ)

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift... 3 Behandeling bezwaarschrift...

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794.

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794. ^ ^ OMGEVINGSVERGUNNING yft Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bibliotheek

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie