Interventies voor integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interventies voor integratie"

Transcriptie

1 Interventies voor integratie

2

3 Interventies voor integratie Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnisch contact Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, juli 2007

4 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart Het Bureau heeft tot taak: a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen; b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken; c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken. Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn die het beleid van meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid. Omtrent de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2007 scp-publicatie 2007/15 Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag Figuren: Mantext, Moerkapelle Omslagontwerp: Bureau Stijlzorg, Utrecht isbn nur 740 Dit rapport is gedrukt op chloorvrij papier Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp Sociaal en Cultureel Planbureau Parnassusplein vx Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Website:

5 Inhoud Voorwoord 7 Samenvatting 9 1 Etnische concentratie en interetnisch contact als beleidsprobleem Beleidsinterventies: wat is er en wat werkt? Waarom (beleids)aandacht voor etnische concentratie en interetnische contacten? Etnische concentratie en interetnische contacten in Nederland Onderzoeksopzet Gegevensverzameling Hoofdstukindeling 47 Noten 48 Literatuur 49 2 Etnische concentratie tegengaan in Nederland Toegang van allochtonen/lage-inkomensgroepen tegengaan Aandeel autochtonen in concentratiewijken bevorderen Aandeel etnische minderheden in witte wijken bevorderen Combinaties van interventies: herstructurering en woonruimteverdeling Conclusie 82 Noten 86 Literatuur 88 3 Etnische concentratie tegengaan: buitenlands onderzoek Quotering: toegang van nieuwe groepen etnische minderheden tegengaan Aandeel autochtonen in concentratiewijken bevorderen Aandeel etnische minderheden in witte wijken bevorderen Een combinatie van vouchers en herstructurering: hope vi Conclusies 135 Noten 139 Literatuur Interetnische contacten bevorderen in Nederland Op zoek naar interventies die interetnisch contact bevorderen Een kwantitatief overzicht Elkaar ontmoeten Elkaar leren kennen Samenwerken Hulp en ondersteuning bieden 179 5

6 4.7 Conclusie 184 Noten 187 Literatuur Interetnische contacten bevorderen: buitenlands onderzoek Elkaar ontmoeten Elkaar leren kennen Samenwerken Hulp en ondersteuning bieden Conclusie 218 Noten 220 Literatuur 223 Bijlage A Methode van literatuurverzameling 226 Bijlage B Geraadpleegde deskundigen 234 Summary 235 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau Inhoud

7 Voorwoord In Nederland zijn de laatste jaren tal van initiatieven ontstaan die erop zijn gericht om concentraties etnische minderheden in woonwijken te verminderen. Bovendien wordt op allerlei manieren getracht verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Gescheiden wonen en niet met elkaar omgaan hangen sterk met elkaar samen, zo is gebleken uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en anderen. Daarom stellen we beide thema s in één rapport aan de orde. Het resultaat van de intensieve beleidsaandacht van de laatste jaren is een veelheid aan initiatieven en projecten. Om zicht te krijgen op aard en werking van deze interventies is een uitgebreide literatuurstudie verricht van Nederlandse en buitenlandse bronnen. Deze inventarisatie moet antwoord geven op twee vragen: wat wordt er gedaan en wat werkt? De studie is uitgevoerd op verzoek van de Directie Inburgering en Integratie (di&i) van het ministerie van Justitie. Graag bedank ik, mede namens de auteurs, de volgende externe deskundigen voor hun nuttige commentaar op eerdere versies van dit rapport: dr. Gideon Bolt (Geografie/uu), drs. Radboud Engbersen en drs. Matthijs Uyterlinde (nizw), dr. Reinout Kleinhans en drs. Wenda van der Laan Bouma-Doff (otb), dr. Jeroen van der Veer (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) en drs. Arjen Verweij (ministerie van vrom). Ook een woord van dank aan Roxane Linger, die een groot deel van de internationale literatuur verzamelde. Prof. dr. Paul Schnabel Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 7

8

9 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten. Een samenvatting in tien vragen en antwoorden Deze studie inventariseert beleidsinterventies die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het tegengaan van de woonconcentratie van etnische minderheden en het bevorderen van interetnische contacten tussen etnische minderheden en de autochtone bevolking. Deze inventarisatie, die zowel interventies in Nederland als daarbuiten omvat, moet antwoord geven op twee vragen: wat is er en wat werkt? De studie is uitgevoerd op verzoek van de Directie Inburgering en Integratie (DI&I) van het ministerie van Justitie. In de afgelopen jaren wordt de woonconcentratie van allochtonen in Nederland steeds vaker gezien als teken én als oorzaak van de falende integratie van deze groepen. Het bij elkaar wonen van allochtonen in (achterstands)wijken zou schadelijk zijn voor de integratie. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt deze claim maar gedeeltelijk. Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten laat onderzoek in Nederland nauwelijks samenhang zien tussen het wonen in concentratiewijken en bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Een duidelijker relatie blijkt er te bestaan tussen geconcentreerd wonen en de sociaalculturele integratie: allochtonen in concentratiewijken onderhouden minder vaak contacten met autochtonen dan allochtonen die in witte wijken wonen. Het streven naar meer etnische spreiding krijgt geen directe vertaling in het beleid. Het aangrijpingspunt is doorgaans de bevordering van de sociaaleconomische differentiatie van achterstandswijken, hoewel daarmee soms ook etnische concentratie wordt bedoeld. Beleidsaandacht voor de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen heeft een hoge vlucht genomen na de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh in Meer dan ooit kwamen spanningen tussen bevolkingsgroepen aan de oppervlakte. Het idee van een vreedzame multi-etnische samenleving, dat in de jaren daarvoor al behoorlijk aangetast was, lag aan diggelen. De vrees voor radicalisering en verdere polarisatie heeft ertoe geleid dat op nationaal en lokaal niveau tal van initiatieven zijn ontstaan om de contacten tussen allochtonen en autochtonen te stimuleren opdat het wederzijds begrip en de onderlinge samenhang zouden worden versterkt. Om zicht te krijgen op de aard en de werking van interventies hebben we een uitgebreide literatuurstudie verricht naar Nederlandse en buitenlandse bronnen. 9

10 We vatten de bevindingen samen en geven antwoord op tien vragen: vijf over etnische concentratie en vijf over interetnische contacten. Etnische concentratie tegengaan 1 Welk beleid voert men in Nederland om de woonconcentratie van etnische minderheden tegen te gaan? Strikt genomen wordt dergelijk beleid niet gevoerd. Etniciteit als aangrijpingspunt om de spreiding van allochtonen te bevorderen, bestaat in Nederland niet meer. Het wordt in elk geval niet meer op die wijze in het beleid geformuleerd. Onder meer op grond van ervaringen uit de jaren zeventig, toen de rechter dergelijk beleid als discriminatoir afwees, hanteert het beleid sociaal economische verschillen als uitgangspunt. Als enige uitzondering geldt misschien de toewijzing van woningen door gemeenten aan vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders); deze regeling is expliciet gericht op allochtone groepen. We onderscheiden drie typen interventies die beogen de sociaaleconomische differentiatie van wijken te vergroten. Toegang beperken De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar op grond van de zogenoemde Rotterdamwet een aantal wijken en straten aangewezen die niet toegankelijk zijn voor personen met een laag inkomen van buiten de regio Rotterdam. Ook de gemeente Culemborg hanteert voor een wijk inkomensgrenzen om lage-inkomensgroepen te weren. Hoewel de hoogte van het inkomen maatgevend is, is de directe aanleiding de wens om de instroom van allochtonen te beperken. De gemeente Rotterdam heeft eerder beleid gevoerd om wijken op slot te doen voor allochtonen. In het begin van de jaren zeventig heeft het gemeentebestuur gepoogd om woningen niet langer toe te wijzen aan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, wanneer in wijken al meer dan 5% van deze groepen woonden. De rechter heeft deze maatregel vrij snel na invoering verboden. In het begin van de jaren tachtig kende Rotterdam korte tijd het beleid om buitenlanders bij voorkeur een woning toe te wijzen in wijken met een laag aandeel (toen 16%) buitenlanders. Doorgaans betekende deze zogenoemde gebundelde deconcentratie een verhuizing naar een buitenwijk. Meer hogere inkomens/autochtonen in concentratiewijken Via fysieke ingrepen en aanpassingen in de woningtoewijzing is getracht het aandeel hogere inkomens c.q. autochtonen in achterstandswijken te vergroten. Herstructurering is hier verreweg de belangrijkste interventie: door sloop, samenvoeging en nieuwbouw tracht men de woningvoorraad zodanig te differentiëren dat zij ook aantrekkelijk is voor meer welgestelde huishoudens. Een speciale vorm van herstructurering betreft de zogenoemde klushuizen in de gemeente Rotterdam. Deze huizen worden gratis of tegen een lage prijs aangeboden op voorwaarde dat de bewoners 10 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

11 zelf fors investeren in renovatie van de panden. Ook het meer spontane proces van gentrification leidt ertoe dat de bevolkingssamenstelling van wijken verandert. De Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft de maximum inkomensgrenzen voor goedkopere huurwoningen laten vervallen, zodat ook hogere inkomens toegang hebben tot deze woningen. Utrecht kent het zogenoemde leefstijlexperiment. In een aantal flatcomplexen gaat een deel van de woningen naar kansrijke huishoudens. Tot slot bestaat er sinds enkele jaren het beleid om sociale-huurwoningen te verkopen. Dit kan een meer koopkrachtige vraag naar achterstandswijken lokken. Meer lagere inkomens/allochtonen in witte wijken Al genoemd is de toewijzing van woningen aan statushouders door alle gemeenten in Nederland die naar rato van het aantal inwoners woningen ter beschikking moeten stellen. De facto komt deze regeling neer op een spreidingsbeleid over het land. Dit gold ook voor de Regeling Rijksvoorkeurswoningen, in de periode van toepassing op recent in Nederland gearriveerde Surinamers en Antillianen. Zij konden via deze regeling een woning toegewezen krijgen. Aangezien de vier grote steden van deze regeling uitgezonderd waren, leidde dit tot spreiding van Surinamers en Antillianen. Het uiteindelijk effect was beperkt. Lang niet alle Surinamers en Antillianen hebben van de regeling gebruik gemaakt en velen zijn op een gegeven moment toch verhuisd naar een van de grote steden. In 1995 is deze regeling afgeschaft. Beleid dat zo duidelijk aangrijpt op de etnische achtergrond van woningzoekenden wordt in Nederland al enige tijd niet meer gevoerd. Wel zijn er verschillende, wat experimentele, regelingen die proberen de keuzevrijheid van lage-inkomensgroepen te vergroten. Huurkortingen bijvoorbeeld, die, anders dan huursubsidie, uitsluitend gerelateerd zijn aan de hoogte van het inkomen. Verder is er het lotingmodel, dat personen met een korte woonduur onder wie veel allochtonen minder op achterstand zet dan het nog steeds veel gehanteerde aanbodmodel. In het aanbodmodel kunnen woningzoekenden zelf reageren op vrijkomende woningen. Toewijzing vindt plaats op grond van inschrijvingsduur, omvang van het huishouden en hoogte van inkomen. Het aanbodmodel kwam in de plaats van het distributiemodel, dat veel ruimte bood voor ongelijke behandeling van etnische minderheden. Het aanbodmodel nam dit bezwaar weg, zonder dat dit overigens betekent dat dit model een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van concentratie. Een laatste voorbeeld is het zogenoemde gespiegeld bouwen, wat in de praktijk meestal betekent dat in Vinex-locaties 30% van de nieuwbouw uit sociale-huurwoningen bestaat. Autochtonen naar concentratiewijken én allochtonen naar witte wijken We hebben ook maatregelen aangetroffen die verschillende interventies combineren. De regio Haaglanden kent al geruime tijd een integrale aanpak die gespiegeld bouwen combineert met gerichte toewijzing aan lage-inkomensgroepen. In de randgemeenten worden meer sociale-huurwoningen gebouwd en wordt minder gesloopt Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten 11

12 en verkocht. In Den Haag en Delft gebeurt het tegenovergestelde: sloop van corporatiewoningen en bouw van meer middeldure koopwoningen. Daarnaast hebben de Haagland-gemeenten afgesproken dat de randgemeenten relatief meer lageinkomensgroepen huisvesten en Den Haag juist minder. Onderstaande tabel vat de door ons aangetroffen interventies samen. Interventies in Nederland om etnische concentratie tegen te gaan woningtoewijzing 1. toegang belemmeren gebundelde deconcentratie inkomensgrenzen 2. aandeel rijken /autochtonen omhoog in achterstandswijken loslaten maximum inkomensgrenzen toewijzing aan hoge inkomens/ kleine huishoudens fysieke ingrepen niet aangetroffen herstructurering klushuizen gentrifi cation 3. aandeel armen /allochtonen omhoog in witte wijken Rijksvoorkeurswoningen/ toewijzing aan statushouders aanbodmodel lotingmodel huurkortingen gespiegeld bouwen 2 Wat is er bekend over de effectiviteit van interventies in Nederland gericht op het tegengaan van etnische concentratie? Eigenlijk weten we daar niet zo veel over, want er bestaat op dit terrein zeer weinig evaluatieonderzoek in Nederland. Voor zover het is uitgevoerd kan het de toets der methodologische kritiek zelden doorstaan en heeft het vaak betrekking op veranderingen in de sociaaleconomische samenstelling van wijken. Kunnen we dan niets zeggen? Toch wel. In het overzicht geven we een meer kwalitatieve inschatting van de werking van de gevonden interventies. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, is een grotere sociaaleconomische menging nauwelijks denkbaar zonder gerichte herstructurering die leidt tot een meer gedifferentieerde woningvoorraad. Er zijn tamelijk sterke aanwijzingen dat de sloop van sociale huur en de bouw van koopwoningen tot de instroom leiden van meer kapitaalkrachtige bewoners. Ook is de relatieve groei van het aandeel allochtonen in dergelijke wijken meestal lager dan daarbuiten. De verschillen in veranderingen van de etnische samenstelling van wijken zijn echter betrekkelijk gering. Waarschijnlijk heeft de opkomst van de allochtone middenklasse hiermee te maken: zij komt graag in aanmerking voor nieuwbouw in geherstructureerde wijken. 12 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

13 Overzicht van Nederlandse interventies en indicaties voor effectiviteit interventie 1. toegang belemmeren: quotering inkomensgrenzen R dam (experiment) inkomensgrenzen R dam (wet) inkomensgrenzen (Culemborg) gebundelde deconcentratie 2. autochtonen naar concentratiewijken loslaten maximum inkomensgrenzen (Bos en Lommer) toewijzing aan hoge inkomens en kleine huishoudens (Utrecht) herstructurering klushuizen gentrifi cation verkoop sociale-huurwoningen. 3. allochtonen naar witte wijken Rijksvoorkeurswoningen en toewijzing aan statushouders distributiemodel aanbodmodel lotingmodel huren met korting optiemodel met huurkorting 4. combinatie-interventie herstructurering, gespiegeld bouwen en woningtoewijzing leidt tot etnisch meer gemengde wijken? geen effecten op aandeel allochtonen; er zijn aanwijzingen dat lage-inkomensgroepen minder toegang hebben tot de aangewezen straten. effecten op etnische en inkomenssegregatie nog niet bekend. effecten op etnische en inkomenssegregatie niet bekend. op beperkte schaal verhuizingen van allochtonen naar buitenwijken. effecten op etnische segregatie onbekend; in Bos en Lommer nauwelijks invloed op inkomenssegregatie. effecten op etnische en inkomenssegregatie niet bekend. in herstructureringswijken lagere relatieve groei van aandeel allochtonen; mede door aantrekkingskracht van duurdere woningen op allochtone middenklasse zijn de veranderingen in etnische samenstelling van herstructureringswijken echter beperkt. ja, zij het dat ook hoger opgeleide allochtonen op deze huizen afkomen; toename sociaaleconomische differentiatie van achterstandswijken. effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot sociaaleconomische menging van wijk. over het geheel genomen niet; verkoop van socialehuurwoningen oefent grote aantrekkingskracht uit op allochtone middenklasse. ja, zij het dat aanvankelijke spreiding in hoge mate teniet wordt gedaan door verhuizingen naar de grote steden. nee nee effecten op etnische segregatie onbekend; er lijkt sprake van een lichte afname van inkomenssegregatie. effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot sociaal-economische menging van wijk. effecten op etnische segregatie onbekend; mogelijk effect op afname inkomenssegregatie. effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot sociaal-economische menging; afname sociale-woningbouw en lage inkomens in Den Haag, stijging sociale-woningbouw in sommige omliggende gemeenten. Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten 13

14 Interessant zijn verder allerlei initiatieven op het terrein van de woonruimteverdeling. Autochtonen/hogere-inkomensgroepen worden naar achterstandswijken gelokt door de maximum inkomensgrenzen los te laten en sociale-huurwoningen expliciet voor hen te bestemmen. Om de keuzevrijheid van lage-inkomensgroepen te vergroten zijn er experimenten gaande met vormen van woonruimteverdeling. Een nadeel van het veel gebruikte aanbodmodel is dat inkomensgroepen uitsluitend toegang hebben tot bepaalde woningen en dus tot bepaalde buurten. Door huurkortingen aan te bieden komt in theorie een breder arsenaal aan woningen beschikbaar. Gemiddeld is de inschrijvings- of woonduur van allochtonen betrekkelijk kort, wat de keuze voor woningen en dus voor wijken beperkt, met segregatie als gevolg. In het lotingmodel speelt inschrijvingsduur geen rol: voor iedereen gelijke kansen. Armen naar rijke wijken en rijken naar arme wijken is dus het streven. De eerste resultaten zijn bescheiden. Hoge-inkomensgroepen laten zich maar moeizaam verleiden om in achterstandswijken te gaan wonen. Of nieuwe modellen van woonruimteverdeling tot minder segregatie leiden, is moeilijk te zeggen. Niettemin kunnen dergelijke initiatieven niet zomaar terzijde worden geschoven. Ze zijn betrekkelijk nieuw en kleinschalig van karakter. Nader onderzoek moet duidelijk maken welke knelpunten er bestaan en of er misschien meer dwang en drang dan wel voorlichting, verleiding of begeleiding noodzakelijk is. Dan kan ook een gerichte keuze worden gemaakt om bepaalde initiatieven op grotere schaal toe te passen. Verder lijken aanpakken veelbelovend die herstructurering en woonruimteverdeling combineren, zoals in de regio Haaglanden gebeurt. Getracht wordt om lagere inkomensgroepen over een groter gebied dat wil zeggen vanuit Den Haag naar de randgemeenten te spreiden. Daarbij wordt gedifferentieerd gebouwd in combinatie met gerichte afspraken tussen gemeenten over de verdeling van woonruimte. Wat dit project ook duidelijk maakt is dat spreiding van lage-inkomensgroepen een zaak van lange adem is. Het beleid in de regio Haaglanden loopt al bijna tien jaar en de verschuivingen in woningvoorraad en bevolkingssamenstelling zijn nog betrekkelijk beperkt. De maatregel om nieuwkomers in Nederland door woningtoewijzing te spreiden over het land lijkt geen duurzame effecten te hebben. Veel Surinamers, Antillianen en recente nieuwkomers verhuizen na verloop van tijd toch naar de grote steden, omdat familie en vrienden daar wonen en opleidings- en arbeidskansen er groter zijn. De Rotterdamwet is veelbesproken, maar de reikwijdte ervan is op dit moment klein. Grootschalige veranderingen in de etnische samenstelling van de betreffende wijken zijn dus niet te verwachten. 3 Wat gebeurt er in het buitenland om etnische concentratie tegen te gaan? Duidelijk is dat in veel landen ruimtelijke concentraties van etnische minderheden als een probleem worden gezien en er op enigerlei wijze beleid tegen wordt ontwik- 14 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

15 keld. Anders dan in Nederland is in het buitenland etniciteit vaak wel het aangrijpingspunt. We zijn op onze zoektocht voornamelijk interventies tegengekomen in de ons omringende landen en in de Verenigde Staten. Daarnaast vormt Singapore vanwege de extreem doorgevoerde planmatigheid van de samenleving een interessante case. Toegang beperken In het buitenland zijn tal van maatregelen genomen om de toegang van immigranten in bepaalde gebieden tegen te gaan door vestigingsquota in te stellen. In tegenstelling tot Nederland is dit beleid expliciet in etnische termen gedefinieerd. De doelstelling van dergelijk beleid is niet altijd integratie bevorderen of gettovorming bestrijden; soms is het vooral een vorm van window dressing, een manier om tegemoet te komen aan wensen van autochtone bewoners. Een eerste vorm van quotering probeert te voorkomen dat nieuwe immigranten (veelal vluchtelingen) zich vestigen in steden waar al veel etnische minderheden wonen. In landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn deze quota nog steeds van kracht. Een tweede vorm van quotering geldt voor binnenstedelijke woningmarkten en verbiedt nieuwe instroom van etnische minderheden in wijken waar een vastgesteld maximum is bereikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één op de zes woningen toe te wijzen aan etnische minderheden, de één-voor-één-regel te hanteren of aparte wachtlijsten te gebruiken voor autochtonen en etnische minderheden. Bekende voorbeelden zijn Frankfurt en Birmingham. De meeste maatregelen zijn inmiddels afgeschaft, voornamelijk vanwege juridische problemen, maar het Frankfurter Vertrag is bijvoorbeeld nog steeds van kracht, zij het dat de quota niet altijd meer strikt worden toegepast. Meer autochtonen in concentratiewijken Het desegregeren van bestaande concentratiegebieden gebeurt in ons omringende landen, net als in Nederland, voornamelijk door herstructurering van de woningvoorraad (area based programs). Door een combinatie van fysieke, sociale en economische maatregelen moeten achterstandsbuurten weer aantrekkelijk worden. Niet alleen moeten die maatregelen de middenklasse lokken, ze moeten ook kansrijke bewoners behouden, ofwel de zogenoemde middle class leakage voorkomen. Belangrijke voorwaarde is een grotere diversiteit in het woningaanbod. In de Verenigde Staten zet men in op mixed income-projecten om kansrijke bewoners naar zwarte of lage-inkomenswijken te trekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gemengd te bouwen en een deel van de woningvoorraad aantrekkelijk te maken voor hogere-inkomensgroepen. De invalshoek van deze projecten is dus niet etnische concentratie tegengaan, maar de komst van bewoners met hogere inkomens stimuleren. Interventies die wel expliciet gericht zijn op het mixen van etnische groepen zijn multiculturele huisvestingsprojecten zoals die in Duitsland en Oostenrijk zijn opgezet. Waar mixed income-projecten rekening houden met verschillen in inkomens, houden multiculturele huisvestingsprojecten rekening met culturele verschillen door Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten 15

16 bijvoorbeeld religieuze en etnische woonwensen in te willigen. Andere buitenlandse interventies om de bevolkingssamenstelling te veranderen (die overigens ook in Nederland voorkomen) zijn woningtoewijzing in achterstandswijken aan kansrijkere bewoners en het stimuleren van eigen woningbezit in deze wijken. Ten slotte noemen we nog initiatieven van overheden om gentrification aan te jagen door bijvoorbeeld investeringen vanuit de private sector te stimuleren. Dit gebeurt onder meer in het Verenigd Koninkrijk. Meer etnische minderheden in witte wijken Vooral in de Verenigde Staten is al sinds jaar en dag beleid gevoerd om meer allochtonen naar witte wijken te krijgen. Dit gebeurt voornamelijk door via vouchers financiële stimulansen te geven aan arme, vaak zwarte bewoners. Met deze vouchers kunnen mensen verhuizen van de sociale-huursector naar de private sector. De huurder betaalt 30% van het inkomen aan huur, de overheid subsidieert de rest. In een programma als Moving To Opportunity gaat het verstrekken van vouchers samen met vestigingseisen en counseling. Zo geldt een voucher alleen in buurten met minder dan 10% armoede, en krijgen bewoners assistentie bij het vinden en succesvol bewonen van woonruimte. Het succes van dergelijke programma s is waarschijnlijk deels afhankelijk van deze counseling, die deelnemers helpt barrières te overbruggen om naar witte buitenwijken te verhuizen. Barrières zijn bijvoorbeeld gebrekkige informatie over woonruimte in deze buurten en weerstanden van verhuurders tegen arme zwarte huishoudens. Naast bewoners spreiden komt in de Verenigde Staten ook beleid voor om de huisvesting zelf te spreiden. In scattered site-programma s wordt kleinschalige socialewoningbouw gepleegd in witte middenklassebuurten of komen bestaande private huurwoningen in deze buurten beschikbaar voor kansarme huishoudens. Het Verenigd Koninkrijk is in navolging van Nederland overgestapt op het aanbodmodel bij de verdeling van huurwoningen (Choice Based Lettings). Het doel is huurders meer zeggenschap te geven over waar ze terecht komen. In tegenstelling tot in Nederland blijkt het aanbodmodel in het Verenigd Koninkrijk wel desegregerend te werken. Misschien komt dat doordat in het Britse stelsel kwetsbare groepen huurders meer begeleiding krijgen bij het zoeken van een huis in de (witte) buitenwijken. Dat begeleiding werkt bij het vinden van een woning buiten de concentratiegebieden in de grote steden blijkt bijvoorbeeld in Project Stockholm waarin nieuw aangekomen immigranten wordt gewezen op betere huisvesting in omliggende gemeenten. Ten slotte verdient een aantal maatregelen in Singapore vermelding. Door culturele en religieuze voorzieningen (zoals moskeeën en tempels) te spreiden en woonarrangementen aan te bieden die rekening houden met familiebanden (meerdere generaties kunnen inschrijven voor woonruimte in dezelfde buurt) wordt het voor minderheden aantrekkelijker gemaakt in de buitenwijken te gaan wonen. 16 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

17 Autochtonen naar concentratiewijken én minderheden naar witte wijken Bij herstructurering besteden beleidsmakers doorgaans weinig aandacht aan de vraag waar de oorspronkelijke bewoners naar toe moeten. Andersom is in beleid om bewoners uit concentratiewijken naar buitenwijken te lokken weinig aandacht voor de vraag wat de gevolgen zijn voor de herkomstbuurten. Dit gebeurt wel in een combinatie-interventie zoals het Amerikaanse hope vi (Housing Opportunities for People Everywhere), dat public housing projects in zeer arme, vaak zwarte buurten vervangt door mixed income housing en tegelijkertijd woonvouchers verstrekt om de oorspronkelijke bewoners te bewegen woonruimte te huren in de private sector buiten deze buurten, ook wel vouchering out genoemd. 4 Wat kunnen we leren van (evaluaties van) buitenlandse interventies om etnische concentratie tegen te gaan? Evalueren van interventies Anders dan in Nederland is in de door ons besproken landen vooral de Angelsaksische beleid wel regelmatig op effecten onderzocht. In het overzicht worden de bevindingen uit deze evaluaties samengevat. Eerst iets over de uitvoering en kwaliteit van het buitenlandse evaluatieonderzoek. Hoewel ook deze evaluatiestudies vaak onvoldoende aandacht hebben voor de uitkomsten en meer gericht zijn op beleidsprocessen, zijn veel vaker dan in Nederland daadwerkelijk effectevaluaties uitgevoerd. Een fraai voorbeeld van een evaluatiestudie volgens de regels der kunst is het onderzoek in het kader van Moving to Opportunity, een experimenteel onderzoek met een gerandomiseerd design. Deelnemende huishoudens worden random verdeeld in een groep die vouchers ontvangt met vestigingseis en counseling, een groep die reguliere vouchers ontvangt en een controlegroep. De uitkomsten voor deze drie groepen worden gedurende tien jaar systematisch gemonitord door herhaald survey onderzoek uit te voeren. Doordat het onderzoek experimenteel is opgezet, biedt het een unieke mogelijkheid om te bekijken of doelbereiking het gevolg is van invoering van de maatregel en of het uitreiken van vouchers dus effectief is, niet alleen op de korte termijn maar ook nog jaren na verhuizing. Ook het al in de jaren zeventig uitgevoerde onderzoek met vooren nameting bij invoering van quotering in Birmingham en het recent uitgevoerde evaluatieonderzoek van het aanbodmodel (Choice Based Lettings) in een aantal Britse steden verdienen vermelding. Deze evaluatiestudies maken tegelijkertijd wel duidelijk hoe moeilijk het is om sluitend bewijs te krijgen voor de effectiviteit van maatregelen. De sociale werkelijkheid is daarvoor in veel gevallen te weerbarstig. Toch is het de enige manier om zicht te krijgen op de effecten van het beleid en verdient dergelijk onderzoek ook in Nederland navolging. Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten 17

18 Overzicht van buitenlandse interventies en indicaties voor effectiviteit interventie waar? 1. toegang belemmeren quotering instroom België, Zweden, Denemarken, rechtstreeks uit buitenland Verenigd Koninkrijk, Duitsland leidt tot etnisch meer gemengde wijken? effect onbekend; er zijn aanwijzingen dat effectiviteit gering is omdat vluchtelingen alsnog naar grote steden trekken. quotering op wijkniveau Frankfurt am Main, Birmingham, Kopenhagen, New York, Singapore maatregelen bleken in veel gevallen juridisch onhoudbaar; in Birmingham wel enig effect op etnische spreiding aangetoond, maar duidelijk ingaand tegen woonwensen van etnische minderheidspopulatie; in Singapore nauwelijks effect aangetoond. Frankfurter Vertrag Frankfurt am Main door neveneffecten als leegstand doelstelling niet goed haalbaar. verborgen quota Frankrijk, België, Duitsland, effect onbekend. Zweden 2. autochtonen naar concentratiewijken herstructurering Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Duitsland, Frankrijk effecten grotendeels onbekend en gericht op andere doelvariabelen; voor zover vast te stellen weinig deconcentratie zichtbaar, maar meeste projecten nog volop in ontwikkeling. mixed income-projecten Verenigde Staten vooral effect op inkomenssegregatie, maar soms ook op etnische segregatie; succes afhankelijk van aantal voorwaarden als gunstige ligging en kritieke massa. multicultureel bouwen en wonen woningtoewijzing aan kansrijkere bewoners stimuleren eigen of gezamenlijk woningbezit gentrifi cation Duitsland, Oostenrijk Denemarken, Zweden Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden verschillende stadswijken in Verenigde Staten en Europa leidt hooguit tot etnische menging op kleine schaal; veel meer symbolische waarde, projecten trekken de al welwillende autochtonen. effect onbekend. effect grotendeels onbekend; lijkt vooral etnische middenklasse te trekken, dus eerder tegengaan inkomenssegregatie dan etnische segregatie. zeer plausibel dat het segregatie tegengaat; er lijkt minder verdringing van etnische minderheden dan van arme autochtone bewoners op te treden. 18 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

19 Overzicht van buitenlandse interventies en indicaties voor effectiviteit (vervolg) interventie waar? 3. etnische minderheden naar witte wijken leidt tot etnisch meer gemengde wijken? choice-based lettings Engeland desegregerend effect aangetoond, door toegenomen keuzevrijheid op de huurmarkt en begeleiding van huurders uit etnische minderheden. project Stockholm Stockholm treedt verhuizing buiten grote stad op, maar geen grootschalig effect op etnische segregatie. housing assistance program/gautreaux/mto Verenigde Staten treedt verhuizing uit concentratiewijken op, die ook duurzaam blijkt; zowel vestigingseis als counseling spelen hierbij een belangrijke rol; onbekend wat effect op herkomstbuurt is. scattered site Verenigde Staten treedt verhuizing uit concentratiewijken op, maar geen grootschalig effect op etnische segregatie. rekening houden met Singapore effect onbekend. familiebanden culturele/religieuze Singapore effect onbekend. infrastructuur spreiden 4. combinatie-interventie HOPE VI Verenigde Staten positief effect op tegengaan etnische én sociaaleconomische concentratie in zowel herkomst- als bestemmingsbuurt. Wat werkt? Wat lijkt nu op basis van onze inventarisatie kansrijk en waarom? Veelbelovende resultaten laten voucherprogramma s zien, juist omdat deze programma s erop gericht zijn arme bewoners vaak uit etnische minderheidsgroepen naar kansrijkere woonomgevingen te verplaatsen. Het uitgangspunt is dat dit tot opwaartse sociale en economische mobiliteit zal leiden. Voucherprogramma s beogen dus meer dan alleen kansarmen verplaatsen van de ene wijk naar de andere. Vouchergebruikers komen inderdaad in buurten te wonen met lagere armoedecijfers, minder zwarte bewoners en vooral veel minder criminaliteit. Ook scattered site-projecten zijn succesvol voor de individuele mobiliteit van kansarme minderheidsgroepen. Hoewel beide type programma s in eerste instantie op individuele mobiliteit gericht zijn, kunnen ze op macroniveau tot spreiding en desegregatie leiden. Veel hangt af van de schaal waarop vouchers en scattered site-projecten worden ingezet en van de vraag welke bewoners er voor in de plaats komen in de binnenstedelijke sociale-woningbouw. Dat laatste maakt een combinatie-interventie als hope vi kansrijk waarin Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten 19

20 vouchering out van kansarme bewoners samengaat met het aantrekken van kansrijkere bewoners in mixed income-projecten. Deze interventie grijpt immers wel aan op de herkomstbuurt van de vertrekkende vouchergebruikers. Verschillende auteurs wijzen echter op het gevaar dat de allerarmsten alsnog buiten de boot vallen, omdat het aanbod voor hen kleiner wordt. Mixed income-projecten lijken succesvol, in die zin dat er inderdaad meer menging van inkomensgroepen plaatsvindt. Soms wordt ook een betere etnische mix bereikt; in andere gevallen trekken de projecten voornamelijk de zwarte middenklasse aan. Een nadeel van deze projecten is dat het verloop onder de hogere-inkomensgroepen hoog is: het zijn veelal een- of tweepersoonshuishoudens die er meestal slechts voor beperkte tijd wonen. Van een aantal maatregelen is onduidelijk of ze enig effect op de bevolkingssamenstelling hebben. Dit geldt vooral voor herstructureringsmaatregelen. Daarmee is niet gezegd dat de getroffen maatregelen waar zeer veel overheidsgeld mee is gemoeid geen positieve effecten hebben. De leefbaarheid van en veiligheid in buurten lijken er zeker door te verbeteren. Tevens leveren de maatregelen kwalitatief betere woningen op. Of ook een betere etnische mix wordt bereikt is niet duidelijk, gedeeltelijk omdat dit veelal ook geen expliciete doelstelling van beleid is in de door ons onderzochte landen. In veel gevallen zullen de projecten, net als in Nederland, juist de etnische middenklasse naar de opgewaardeerde buurt trekken (of voor de buurt behouden) en dus tot menging van inkomensgroepen en niet van etnische groepen leiden. Quotering lijkt niet goed te werken. De voornaamste reden is dat het vaak tegen de voorkeur van mensen ingaat en derhalve ontduiking kan uitlokken (bv. indirecte vestiging of in een direct aangrenzende buurt gaan wonen). Zelfs in een land als Singapore zorgen deze factoren ervoor dat quotering nauwelijks effectief is. Bovendien is dit beleid moeilijk te handhaven als leegstand optreedt in de minder aantrekkelijke gebieden, waar zich toch de woningvoorraad bevindt waarop veel kansarmen uit etnische minderheidsgroepen uiteindelijk zijn aangewezen. Ten slotte is er nog het spanningsveld tussen quoteringsmaatregelen en discriminatie. Quota instellen om bepaalde categorieën uit te sluiten staat op gespannen voet met de gelijke toegang van burgers tot woningen en buurten. Dergelijk beleid wordt door de rechter vaak verboden. Waarom werkt het: succesfactoren Het feit dat bepaalde interventies in de Verenigde Staten lijken te werken, wil overigens niet zeggen dat dit ook in Nederland het geval zou zijn. De context speelt een belangrijke rol. De op individuele mobiliteit gerichte aanpak in de Verenigde Staten lijkt bijvoorbeeld in de Nederlandse context niet zo snel denkbaar. Dit is deels een gevolg van het feit dat in Nederland de sociale-huursector veel groter is dan de private huursector. Op grote schaal verhuizen naar de private sector is dan niet 20 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

Goede buren kun je niet kopen

Goede buren kun je niet kopen Goede buren kun je niet kopen Goede buren kun je niet kopen Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland Jeanet Kullberg Miranda Vervoort Jaco Dagevos Sociaal en

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2009

De sociale staat van Nederland 2009 De sociale staat van Nederland 2009 De sociale staat van Nederland 2009 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Evert Pommer Peggy Schyns Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, november 2009 Het Sociaal

Nadere informatie

Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw op de bevolkings samenstelling van stadswijken

Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw op de bevolkings samenstelling van stadswijken Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw op de bevolkings samenstelling van stadswijken Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie Effecten van nieuwbouw

Nadere informatie

De sociale betekenis van de buurt

De sociale betekenis van de buurt In De sociale betekenis van de buurt wordt deze negatieve beeldvorming over de sociale kwaliteit van arme stadswijken aan de tand gevoeld aan de hand van onderzoek in twee Haagse wijken. Het onderzoek

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Meedoen en gelukkig zijn

Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen M.H. Kwekkeboom (Avans/SCP)

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Investeren in vermogen

Investeren in vermogen Investeren in vermogen Investeren in vermogen Sociaal en Cultureel Rapport 2006 Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, december 2006 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Moslim in Nederland 2012

Moslim in Nederland 2012 Moslim in Nederland 2012 Moslim in Nederland 2012 Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts (met een reactie van Martijn de Koning en Joep de Hart) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden

Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden Nieuwe bevindingen uit het LAS-onderzoek Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Eenheid, verscheidenheid en binding Over concentratie en integratie van minderheden in Nederland

Eenheid, verscheidenheid en binding Over concentratie en integratie van minderheden in Nederland Eenheid, verscheidenheid en binding Over concentratie en integratie van minderheden in Nederland Advies 35 Den Haag, februari 2005 raad voor maatschappelijke ontwikkeling 2 De Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Over insluiting en vermijding

Over insluiting en vermijding Over insluiting en vermijding Twee essays over segregatie en integratie Justus Uitermark en Jan Willem Duyvendak Paul Scheffer Essays in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Werkdocument

Nadere informatie

Nederland in een dag

Nederland in een dag Nederland in een dag Nederland in een dag Tijdsbesteding in Nederland vergeleken met die in vijftien andere Europese landen Mariëlle Cloïn, Carlijn Kamphuis, Marjon Schols, Annet Tiessen-Raaphorst en

Nadere informatie

Terecht in de jeugdzorg

Terecht in de jeugdzorg Terecht in de jeugdzorg Terecht in de jeugdzorg Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik Sander Bot (red.) Simone de Roos Klarita Sadiraj Saskia Keuzenkamp Angela van den Broek

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Minder werk voor laagopgeleiden?

Minder werk voor laagopgeleiden? Minder werk voor laagopgeleiden? Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 Edith Josten Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2010 Het Sociaal en

Nadere informatie

Naar Hollands gebruik?

Naar Hollands gebruik? Naar Hollands gebruik? Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten Verdiepingsstudie Diversiteit in het Jeugdbeleid Angela

Nadere informatie

De staat van de publieke dienst

De staat van de publieke dienst De staat van de publieke dienst De staat van de publieke dienst Het oordeel van de burger over de kwaliteit van overheidsdiensten Evert Pommer Hetty van Kempen Evelien Eggink Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland

Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Essay 2 Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen door zijn camera aan een vlieger

Nadere informatie

De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012 De Wmo in beweging De Wmo in beweging Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012 Mariska Kromhout Peteke Feijten Frieke Vonk Mirjam de Klerk Anna Maria Marangos Wouter Mensink Maaike den Draak

Nadere informatie