ACTIVITEITENRAPPORT 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENRAPPORT 2008"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken

2 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende vraag kan u zich richten tot de AD Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ of +32 (0)2/ Fax : +32 (0)2/ , Het rapport is ook verkrijgbaar in het Frans en kan eveneens geraadpleegd worden op Coördinatie : Tom PEEL Vertaling : Norah GRANDJEAN (F), Emilie LEDUC (F), Jan SLECHTEN (N) en Wim VAN DER STRAETEN (N) Verantwoordelijk Uitgever : Freddy ROOSEMONT, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel 2

3 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken WOORD VOORAF 11 HOOFDSTUK I : INLEIDING 15 HOOFDSTUK II : CORPORATE MANAGEMENT I. Planning, selectie en aanwerving 19 I.1. De centrale diensten in Brussel 19 I.2. De gesloten centra 24 II. Beheer van de administratieve loopbaan 28 II.1. Beheer van de afwezigheden wegens ziekte 28 II.2. Het nieuwe arbeidsreglement en de prestaties 28 III. Organisatie- en Personeelsontwikkeling 29 III.1. Opleiding van de ambtenaren en de externe partners van de Dienst Vreemdelingenzaken 29 III.2. Kennisbeheer 30 III.2.1. Senior-Junior 30 III.2.2. Kenniscentrum 30 III.3. De gecertificeerde opleidingen 31 IV. Boekhouding en begroting en Aankoopdienst 32 IV.1. Algemeen 32 IV.2. Beheer van de begroting en boekhouding 32 IV.2.1. De verwerking van de uitgaven 32 IV.2.2. Controle van de rekening van ontvangsten binnen de AD Vreemdelingenzaken 33 IV.2.3. Voorbereiding en afhandeling begrotingscontrole 2008 en budgetontwerp IV.2.4. Samenwerking met de aankoop- en budgettaire verantwoordelijken van de gesloten centra 33 IV.3. Voorbereiding en opvolging verhuizing Dienst Vreemdelingenzaken 33 IV.4. Internationale projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid 34 IV.5. Budgettaire vastleggingen 2008 per basisallocatie 34 IV.6. Alternatieve opvang van gezinnen 38 V. Het beheer van de gebouwen, telefonie, veiligheid en onthaal 39 V.1. Onthaal 39 V.1.1. Onthaal WTC II 39 V.1.2. Onthaal North Gate II 39 V.2. Veiligheid 39 V.3. Telefonie 39 V.4. Gebouwen 40 3

4 VI. Verhuisoperatie van persoonsdossiers naar Rijksarchief 41 VII. Dofifun 42 HOOFDSTUK III : 2008, OPRICHTING VAN EEN FAMILIE IDENTIFICATIE- EN TERUGKEERTEAM (FITT) I. Inleiding 44 II. Taken 44 II.1. Beschrijving 44 II.2. Omtrent de woonunits 45 II.3. Wie kan er nog vastgehouden worden? 45 II.4. Omtrent de rechten en plichten van de gezinnen 46 II.5. Met betrekking tot de schoolgaande kinderen 46 III. Statistieken 46 HOOFDSTUK IV : 2008, WERKELIJKE ONTWIKKELING EN PERCEPTIE : DE HUMANITAIRE REGULARISATIE VAN VERBLIJF I. Realiteit en perceptie 49 II. Van 1999 tot eind 2004 : ontwikkeling van een conjuncturele achterstand 51 III. Reorganisatie en kentering ( ) 53 IV. Het dienstjaar V. Slotbeschouwingen 60 VI. Cijfergegevens 62 HOOFDSTUK V : TOEGANG TOT EN VERBLIJF IN HET RIJK I. Het kort verblijf in België 66 I.1. De visumdienst van het kort verblijf 66 I.2. De dienst Vision 69 I.3. De dienst Kort Verblijf / Opvolging 71 II. Het lang verblijf in België 73 II.1. Lang verblijf / Niet-EU 73 II.2. Lang verblijf / Studenten 75 II.2.1. Statistieken van de FOD Buitenlandse Zaken 75 II.2.2. Tabel inzake het totaal aantal aanvragen voor een MVV voor studies 4

5 die in 2008 behandeld werden door het bureau Lang Verblijf Studenten 75 II Vergelijking 2007 / II Verdeling van de aanvragen per nationaliteit 77 II Behandelingstermijn 77 II.2.3. Studentenverblijven 77 II Nieuwe verblijven 77 II Opvolging en einde van het verblijf 78 II.3. Lang Verblijf / EU 78 II.3.1. Inleiding 78 II.3.2. De wetgeving in een notendop 78 II.3.3. Enkele cijfergegevens 79 II.4. Lang Verblijf / Fraudecel 80 II.4.1. Inleiding 80 II.4.2. Cijfergegevens 80 II.4.3. Top 5 nationaliteiten 80 III. De gezinshereniging 81 III.1. Bevoegdheden van de dienst Gezinshereniging 81 III.2. Evolutie van de beveiligde DNA-procedure in het kader van de aanvragen voor een visum gezinshereniging 82 III.3. Activiteiten van de dienst Visa Gezinshereniging 83 III.4. Betrokkenheid van de dienst Visa Gezinshereniging bij de strijd tegen de schijnhuwelijken 83 IV. De dienst voor de Economische Migratie 84 IV.1. Oprichting van een Dienst voor de Economische Migratie 84 IV.2. Opdrachten van de Dienst voor de Economische Migratie 84 IV.2.1. Behandeling van de visumaanvragen 84 IV.2.2. Behandeling van de aanvragen voor een machtiging tot verblijf die in België worden ingediend 85 IV.2.3. Behandeling van de aanvragen tot verblijf die door de familieleden van een buitenlandse werknemer worden ingediend 85 IV.2.4. Een contact- en informatiepunt 86 IV.2.5. Voortdurend luisteren 86 IV.3. Doelpubliek 86 IV.4. Procedure 87 IV.5. Acties 87 V. Naturalisaties 88 V.1. Inleiding 88 V.2. Ontwikkelingen in V.3. Workflow VI. Minderjarigen / Slachtoffers van mensenhandel (MINTEH) 89 VI.1. Bevoegdheden van de dienst MINTEH 89 VI.2. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 89 VI.2.1. Cijfergegevens en tendensen 89 VI Aanvraag documenten NBMV 90 VI Vraag om vernieuwing van NBMV-documenten 90 VI Signalement van de NBMV s 91 VI.2.2. Aandachtspunten 92 VI De voogden 92 VI De Dienst Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken 92 VI De aanvragen voor een inschrijving in het vreemdelingenregister, 5

6 in afwezigheid van een paspoort 93 VI De zoektocht naar de familie 94 VI De vrijwillige terugkeer 95 VI De verdwijningen 96 VI.3. Slachtoffers mensenhandel 96 VI.3.1. Cijfergegevens en tendensen 96 VI Nieuwe vragen om toepassing, op basis van de artikelen 61/2 tot en met 61/5 van de wet van 15/12/1980 en de artikelen 110 bis en 110 ter van het koninklijk besluit van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 96 VI Onderzoek van de verschillende verblijfstitels die worden afgegeven 97 VI.3.2. Aandachtspunten 98 VI Samenwerking met de opvangcentra voor slachtoffers mensenhandel 98 VI De nieuwe wet van 15 september 2006 rond het verblijfsstatuut voor slachtoffers mensenhandel 98 VI Een nieuwe omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel 99 VII. Helpdesk 100 VII.1. Algemene helpdesk 100 VII.2. SMEDEM-helpdesk 101 HOOFDSTUK VI : DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE IMMIGRATIE, DE MENSENHANDEL EN DE MENSENSMOKKEL I. Controle op de toegang tot het grondgebied en controle op het illegaal verblijf 103 I.1. Controle aan de Schengenbuitengrenzen 103 I.1.1. Grensposten, nieuwe maatregelen en richtlijnen 103 I.1.2. Controle van de grensposten 103 I Commissie Buitengrenzen 103 I Inspectie grensposten 104 I Overeenkomst MOU 104 I Preventieve maatregelen 104 I.1.3. Individuele controle toegang 106 I Algemene binnenkomstvoorwaarden 106 I Algemeen overzicht van de aan de grens genomen beslissingen en behandelde situaties 107 I Detailoverzicht bij algemeen overzicht 107 I.2. Controle op het Belgisch grondgebied 114 I.2.1. Samenwerking Dienst Vreemdelingenzaken met politiediensten en Sociale Inspectie 114 I Bureau C illegalen - en de Permanentiedienst van de DVZ 114 I De Gerechtelijke Sectie van de DVZ 116 I.2.2. Controles op adres 118 I.2.3. Garanten 119 I.2.4. Schengenseiningen (SIS) 119 6

7 I.2.5. Gevangenen 121 I.3. Vasthoudingen in de gesloten centra en de identificatie 122 I.3.1. De gesloten centra 122 I Statistische gegevens voor het jaar I Bijzonderheden, nieuwe initiatieven en specifieke dossiers 126 I.3.2. Identificatie van vreemdelingen 133 I Cel identificatie voor vreemdelingen in de gesloten centra 133 I Samenwerking met de strafinstellingen 136 II. De verwijderingen 139 II.1. Wijze van verwijderingen 139 II.2. Data, evoluties en knelpunten 140 II.2.1. Cijfers en evoluties 140 II.2.2. Knelpunten 142 II.3. Beveiligde vluchten 143 II.4. Aanbevelingen van de Commissie Vermeersch II 143 II.5. Samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 144 II.6. Internationale samenwerking inzake verwijdering 144 II.6.1. Het Europees agentschap Frontex 144 II.6.2. De communautaire overnameovereenkomsten 146 II.6.3. Benelux 147 II.6.4. Belgisch niveau 147 III. De multidisciplinaire aanpak van de Dienst Vreemdelingenzaken 147 III.1. De samenwerking met de gemeenten 147 III.1.1. Project van de pilootgemeenten 147 III Inleiding 147 III Evaluatie van het project 148 III.1.2. Het Project Europa omzendbrief 30 december III Inleiding 150 III Procedure en resultaten 151 III DOM TOM (Départements et Territoires d Outre-Mer ) 152 III.1.3. Project beveiliging van de gemeentebesturen 152 III.1.4. De controle van de gemeenten 154 III.1.5. Tevredenheidsonderzoek bij de gemeenten 156 III.2. De samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken 157 III.2.1. Uitvoering samenwerkingsprotocol van 29 juni III.2.2. Gestructureerde informatie-uitwisseling 157 III.2.3. De ambassadeur asiel en immigratie 158 III.2.4. Gemeenschappelijke organisatie van een workshop Unieke Identificatie 158 III.3. De samenwerking met de politiediensten 159 III.3.1. Informatieaanvragen 159 III.3.2. Verbetering van de samenwerking met de Federale Luchthavenpolitie Brussels Airport 160 III.3.3. Project elektronisch administratief verslag 160 III.3.4. Strategische informatie-uitwisseling in verband met de problematiek illegale immigratie, mensenhandel en mensensmokkel 160 III.4. Samenwerking met Veiligheids- en Inlichtingendiensten 161 III.5. Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) 161 III.6. De samenwerking met de parketten 162 III.6.1. Nationaal draaiboek Schijnhuwelijk 162 III.7. De samenwerking binnen de Dienst Vreemdelingenzaken 163 III.8. De samenwerking met belanghebbenden in de strijd tegen het gebruik van valse en vervalste verblijfsdocumenten 163 III.9. Mensenhandel en mensensmokkel 164 7

8 III.10. Misbruik van administratieve procedures 165 III Schijnhuwelijken 165 III Algemeen 165 III Nationaal draaiboek schijnhuwelijken 168 III Voorgenomen huwelijken 168 III Afgesloten huwelijken 169 III Omzendbrief 13/09/2005 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren van burgerlijke stand, in samenwerking met de DVZ ter gelegenheid van een huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is 170 III Verklaring van Wettelijke Samenwoning 171 III Staatlozen 171 III.11. Openbaarheid van bestuur 172 HOOFDSTUK VII : DE ASIELBEVOEGDHEID VAN DE DVZ I. Belangrijkste aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ door de wetswijziging van 15 september I.1. Inleiding 175 I.2. Vasthoudingen 175 I.3. Het injunctierecht tegenover de C.G.V.S. 176 I.4. Intrekking van de status van vluchteling of subsidiaire bescherming 176 I.5. Besluit 176 II. Overzicht van de verschillende cellen van de Directie Asiel 177 II.1. Cel Registratie en Administratie 177 II.1.1. Bevoegdheden 177 II.1.2. Cijfergegevens voor het jaar II.2. Cel Interviews en Beslissingen 178 II.2.1. Bevoegdheden 178 II.2.2. Cijfergegevens voor het jaar II.3. Cel Dublin 179 II.3.1. Bevoegdheden 179 II.3.2. Cijfergegevens voor het jaar II.4. Cel Zaventem 179 II.4.1. Bevoegdheden 179 II.4.2. Cijfergegevens voor het jaar II.5. Cel Printrak 180 II.5.1. Bevoegdheden 180 II.5.2. Cijfergegevens voor het jaar II.6. Cel Veiligheid 180 HOOFDSTUK VIII : VREEMDELINGENRECHT : GESCHILLEN I. Geschillen 182 I.1. Inleiding 182 I.2. Taken 182 I.3. Statistieken Geschillen betreffende het jaar

9 HOOFDSTUK IX : INTERNATIONALE RELATIES I. Bureau Internationale Betrekkingen 185 I.1. Bevoegdheden en kader 185 I.2. Werkingsgebieden 185 I.2.1. Grenzen 185 I.2.2. Visa 188 I.2.3. Toelating 190 I Legale migratie 190 I.2.4. Verwijdering 191 I Overname 191 I Richtlijn Terugkeer 192 I Frontex 193 I Richtlijn Sancties 193 I.2.5. Asiel 193 I Uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetene 194 I Raadsconclusies Opvang van Irakese vluchtelingen 194 I Tweede fase van het gemeenschappelijk asielsysteem : 3 voorstellen 194 I.2.6. Groep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie van de Raad van de Europese Unie 196 II. Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk 196 III. Samenwerking tussen immigratiediensten op bilateraal niveau 198 IV. Werkgroep CIREFI 198 V. IGC, GDISC en ICMPD 199 V.1. Inter Governmental Consultations on Asylum in Migration (IGC) 199 V.1.1. Werkgroep toegang, controle en uitvoering van maatregelen 199 V.1.2. Werkgroep technologie 200 V.2. GDISC Conferentie over familiemigratie met bijzondere focus op het misbruik van familiehereniging 200 V.3. International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) 201 VI. International Air Transport Association (IATA) 202 VII. Zendingen en deelnames aan internationale conferenties 202 VII.1. Bezoeken vanuit het buitenland 202 VII.2. Zendingen 203 VII.3. Seminaries en conferenties 204 VIII. Projecten met het Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking 204 IX. EU-projecten 204 X. Preventieprojecten 205 9

10 HOOFDSTUK X : DE DVZ IN DE MEDIA I. Werking van de Persdienst 207 II. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen voor de pers- en communicatiedienst in HOOFDSTUK XI : HET DOCUMENTATIEBEHEER VAN DE DVZ I. Bibliotheek 213 II. Websites van de DVZ 213 HOOFDSTUK XII : BIJLAGEN I. Huidig organogram Dienst Vreemdelingenzaken 215 II. Juridische bronnen 216 III. Omzendbrieven die in het jaar 2008 werden gepubliceerd 219 IV. Afkortingen en letterwoorden 219 V. Adressen

11 WOORD VOORAF 11

12 Geachte lezer, Momenteel hebt u het Activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor het jaar 2008 in handen. Het betreft een gedegen werkstuk van de diverse domeinen waarin de DVZ actief is. Het jaar 2008 werd gekenmerkt door de oprichting van zowel een familie identificatie- en terugkeerteam (FITT) als een dienst voor de economische migratie (DEM). De Minister van Migratie- en Asielbeleid Turtelboom besliste dat geen families met minderjarige kinderen, die zich in België op onregelmatige wijze bevonden, nog in gesloten centrum konden opgesloten worden. Als alternatief voor deze opsluiting werden huizen ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen, die als familie-units werden ingericht. De families kunnen in deze familie-units verblijven in afwachting van hun terugkeer. Voor de begeleiding van deze families werden 4 coaches terugkeerfunctionarissen aangesteld. Dit project wordt gesteund door het Europees Terugkeerfonds, in het kader van het programma Solidariteit en Beheer van Migratiestromen. De Minister van Migratie- en Asielbeleid kondigde eveneens de oprichting van een dienst voor de economische migratie bij de DVZ aan. Zo toonde ze haar wil om, enerzijds, alle actoren die tussenbeide komen in de procedure voor het onthaal in België van vreemdelingen die hier willen investeren of een winstgevende activiteit willen uitoefenen rond een gemeenschappelijke gesprekspartner samen te brengen, en, anderzijds, te profiteren van de coördinatie van de inspanningen om het imago van België in het buitenland te promoten en de Belgische economische milieus en zakenmilieus te ondersteunen, door de commerciële betrekkingen te vergemakkelijken. Deze dienst is operationeel sinds 15 september Inzake het personeelsmanagement is het nieuwe arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken op 1 september 2008 van kracht geworden. De nieuwe regels werden in het priksysteem geïmplementeerd en alle arbeidsplannen werden gewijzigd. De veranderingen stellen de ambtenaar in staat om zijn tijd soepeler te beheren, met name op het gebied van het beheer van de overuren en de uitbreiding van de vlottende uurroosters. Voorts werd de pilootfase van het project elektronische verblijfskaarten in 2008 afgerond. In alle gemeenten worden voortaan elektronische vreemdelingenkaarten uitgereikt en zijn het enkel de attesten van immatriculatie die nog in karton zijn. De voorraad blanco kaarten van deze laatsten blijft echter beperkt en wordt ook opgevolgd. Aan alle gemeenten werd gevraagd een pv op te stellen van de resterende blanco verblijfskaarten en tot hun vernietiging over te gaan. Het aantal diefstallen met braak is in 2008 tot nul herleid. Het aantal documenten dat werd gestolen is eveneens gedaald. Ook op het Europese niveau werd door de DVZ in 2008 een project uitgevoerd. Het betreft een Return-project inzake de uitbouw of verbetering van een stabiele en duurzame samenwerking met de DR Congo op het gebied van terugkeer. Het project beoogt de intensivering van de samenwerking tussen vier Europese lidstaten (België, Ierland, Portugal en Frankrijk), Zwitserland, het Congolese Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Directie voor Migratie, inzake identificatie en terugkeer van Kongolezen in onregelmatig verblijf. Dit project kadert in de intensieve samenwerking die de DVZ met de Kongolese autoriteiten wenst voort te zetten. 12

13 Om te eindigen, hou ik er traditioneel aan nog een blik te werpen op het toekomstig vreemdelingenbeleid. Zoals steeds de afgelopen jaren, zullen de meeste aanpassingen in de Belgische verblijfsreglementering verband houden met Europese richtlijnen. Zo zal het KB betreffende de werking van het asieldepartement van de DVZ aangepast worden aan de nieuwe Belgische asielprocedure en aan de richtlijn 2005/85. De verblijfsprocedure voor studenten van buiten de EU zal eveneens gewijzigd worden zoals toegelaten door richtlijn 2004/114. De verwijdering van vreemdeling zal op een aantal punten herbekeken moeten worden ten einde in overeenstemming te zijn met richtlijn 2008/115. Deze laatste richtlijn dient echter pas tegen eind 2010 omgezet te worden in Belgisch recht. Daarnaast werkt de regering verder aan de uitvoering van het regeerakkoord, dat bepalingen voorziet inzake onder andere economische en humanitaire regularisatie en gezinshereniging. In functie van de bereikte akkoorden zal de reglementering op deze punten desgevallend ook aangepast moeten worden. Met dit werkstuk wordt u uitgenodigd om het dynamisme waarmee mijn diensten werken te ervaren. Tot slot nog een welgemeend woord van dank aan de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hun inzet, loyaliteit en enthousiasme maken het onmogelijke in dit delicaat en maatschappelijk beladen domein vaak mogelijk. Ik wens u alvast veel leesplezier, Freddy ROOSEMONT Directeur-generaal 13

14 Wie zijn wij? De Dienst Vreemdelingenzaken maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Momenteel stelt de dienst ongeveer een 1700-tal personeelsleden tewerk bij de centrale diensten in Brussel en bij de gesloten centra. Meer informatie over de structuur en de bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken kan teruggevonden worden op onze website Het huidige organogram van de DVZ staat afgebeeld in het twaalfde en laatste hoofdstuk Bijlagen. Wat doen wij? De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Minister van Binnenlandse Zaken bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen in België worden enerzijds geregeld in de nationale wetgeving. Zo staan de basisregels om naar België te komen voor een kort verblijf of een lang verblijf beschreven in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het uitvoerend koninklijk besluit van 8 oktober Anderzijds moet er meer en meer rekening gehouden worden met een brede waaier van internationale reglementeringen. Dit omvat zowel de traditionele verdragen zoals de Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen als de bindende verordeningen en richtlijnen van de Europese Raad. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende immigratie en verblijf respecteert. Indien dit het geval is, zal de DVZ instructies uitvaardigen om de betrokken vreemdeling een visum of een verblijfsvergunning te verschaffen. In het tegenovergestelde geval worden er, indien dat nodig is, verwijderingsmaatregelen genomen die soms op gedwongen wijze moeten worden uitgevoerd. Op het terrein wordt er nauw samengewerkt met andere instanties zoals ambassades en consulaten, gemeentebesturen, de federale politiediensten, de Sociale Inspectie, parketten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of Child Focus. De Dienst Vreemdelingenzaken is hoofdzakelijk een tweedelijnsadministratie. Dit betekent dat de DVZ, behalve bij asielzoekers, niet rechtstreeks maar via de bovenvermelde partners kennis krijgt van een dossier van een vreemdeling. De instructies van de DVZ moeten de vreemdeling ook bereiken via deze partners. 14

15 HOOFDSTUK I INLEIDING 15

16 Enkele jaren geleden gingen de managementprojecten van start. Al deze moderniseringsprojecten en evaluatiesystemen leverden na de verschillende fases van implementatie reeds mooie resultaten op. Het doel van deze moderniseringen is de werking en organisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken beter af te stemmen op de noden van de burger en tot een beter personeelsbeheer te komen. In het tweede hoofdstuk Corporate management worden naast de resultaten van deze managementprojecten ook het personeelsbeleid, het financieel beleid en het logistiek beleid belicht. Een goed management veronderstelt immers niet enkel het voorbereiden van de toekomst, maar ook - in de mate van het mogelijke - het organiseren ervan. Vanaf 1 oktober 2008 worden families met minderjarige kinderen, die zich in België op onregelmatige wijze bevonden, niet meer in gesloten centra opgesloten. Als alternatief voor deze opsluiting werden huizen ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen, die als familie-units werden ingericht. De families kunnen in deze familie-units verblijven in afwachting van hun terugkeer. Voor de begeleiding van deze families werden 4 coaches terugkeerfunctionarissen aangesteld. De woningen bevinden zich in Zulte en in Tubeke. De huizen in Zulte zijn reeds gerenoveerd, gemeubleerd en voorzien van alle noodzakelijke infrastructuur om een gezin op te vangen. Elke woning is voor één gezin voorzien. De huizen in Tubize werden nog gerenoveerd en werden in februari 2009 in gebruik genomen worden. In het derde hoofdstuk worden dit project nader besproken. De organisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken is geen vast gegeven. Op geregelde tijdstippen wordt een evaluatie gemaakt van de noodwendigheden om het vreemdelingenbeleid verder in goede banen te leiden. In het jaar 2008 werd dan ook de dienst voor de econimsche migratie (DEM) opgericht. Het nagestreefde doel is eenvoudig: het gaat erom dat tijdens elke stap van de procedures die voorafgaan aan de binnenkomst in het Rijk van een vreemdeling die een project heeft dat economisch gezien interessant is voor België en die na die binnenkomst volgen de stappen waartoe de Belgische reglementering hem verplicht vergemakkelijkt en versneld worden. Voor elke visumaanvraag, aanvraag tot verblijf of tot informatie in verband met deze doelstelling kan contact worden opgenomen met de DEM. In het bijzondere geval van de visumaanvragen waarvoor een voorafgaande raadpleging van de DVZ vereist is zal de DEM, bij wijze van voorbeeld en vanaf 15 september 2008, bevoegd zijn om een beslissing te nemen in verband met de aanvragen die ingediend worden door de vreemdelingen die, individueel of als vertegenwoordigers van de maatschappij die hen tewerkstelt, op zakenreis gaan naar België. Het gemeenschappelijke doel is te vermijden dat een aanvraag die duidelijk ernstig is om een puur technische reden wordt afgewezen. Het sleutelwoord voor de benadering van deze aanvragen, zowel op het niveau van de posten als op dat van de DVZ, is meer dan ooit pro-activiteit. In het vierde hoofstuk meer over de DEM. Een van de voornaamste taken van de Dienst Vreemdelingenzaken is het in goede banen leiden van de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen in België. Het gaat om een immense taak. De Directie Toegang en Verblijf binnen de DVZ bestaat dan ook uit een aanzienlijk aantal bureaus. Om die reden werd ervoor geopteerd om deze mastodontpijler grondig onder de loep te nemen, teneinde de lezer een overzichtelijk beeld van zijn werking te kunnen bieden. Het overzicht van de betrokken bureaus is terug te vinden in het vijfde hoofdstuk. In het managementplan van de Dienst Vreemdelingenzaken vormen de bestrijding van de mensenhandel, de humane maar stringente verwijdering van illegale vreemdelingen en de goede werking van de gesloten centra een aandachtspunt. In het zesde hoofdstuk komen deze doelstellingen aan bod. Dit hoofdstuk geeft in chronologische volgorde de relevante werkzaamheden weer. Het gevoerde beleid zal leiden tot het uitvoeren van de in het managementplan geciteerde missies. De in dit hoofdstuk aangehaalde cijfers, statistieken en 16

17 diagrammen ondersteunen de lezer waar nodig en illustreren eveneens de geboekte resultaten. Wat het asielbeleid betreft, bracht de wetswijziging van 15 september 2006 belangrijke aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ met zich mee. Vooral het wegvallen van de ontvankelijksprocedure springt in het oog. Maar ook met betrekking tot het vasthouden van de asielzoeker, het ministeriële injunctierecht en de intrekking van de eerder toegekende status werden nieuwe wetsbepalingen ingevoerd. De nieuwe asielreglementering is reeds een tweetal jaar in werking getreden. In hoofdstuk zeven wordt hier verder op ingegaan. Komt eveneens aan bod in dit hoofdstuk: het overzicht van de verschillende cellen van de Directie Asiel. De bevoegdheden van alle cellen worden uit de doeken gedaan en voorts voorzien van relevante cijfergegevens. Met betrekking tot het vreemdelingenrecht worden de belangen van de overheid door de DVZ en meer bepaald het bureau Geschillen waargenomen. Zo is het Bureau Geschillen verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van de gerechtelijke procedures. Daarnaast verstrekt dit Bureau juridische adviezen, met het oog op een bevestiging, door de juridische instanties, van de administratieve beslissingen die bij die instanties worden aangevochten. Eveneens wordt de opvolging bij de Raad van State en de burgerlijke gerechtshoven en rechtbanken verzekerd en worden de verzoeken tot invrijheidstelling behandeld. Voor de eventuele beroepen in cassatie is het Bureau bevoegd, evenals wanneer bepaalde wetsbepalingen het voorwerp uitmaken van een beroep of een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk hof. Het achtste hoofdstuk belicht op exhaustieve wijze de juridische activiteiten. De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de internationale relaties inzake vreemdelingenbeleid. Om de opdrachten gerelateerd aan de vreemdelingenmaterie tot een goed einde te brengen dient meer en meer een beroep te worden gedaan op supranationale samenwerking. Binnen de Dienst Vreemdelingenzaken zijn er dan ook meerdere bureaus die de vertegenwoordiging van de DVZ verzekeren in multilaterale internationale vergaderingen. Deze vinden onder meer plaats in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa, de Benelux, enzovoort. De relaties met de EU nemen ongetwijfeld het grootste deel van de tijd in beslag, gezien de aanzienlijke evolutie van de reglementering en de activiteiten van de DVZ op communautair niveau. In het negende hoofdstuk worden de internationale relaties nader toegelicht. In het tiende hoofdstuk wordt de werking van de Persdienst uit de doeken gedaan. De Persdienst heeft als taak op snelle en coherente wijze een antwoord te geven op de gestelde kritiek. Deze dienst valt dan ook rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Directeur-generaal. De twee woordvoerders behandelen in de beide landstalen alle prangende vragen. De woordvoerders verzekeren een adequate communicatie met de geschreven en de gesproken pers. Hiervoor staan ze in nauw contact met de interne uitvoeringsbureaus die rechtstreeks betrokken zijn bij het door de pers behandelde onderwerp en met de voornaamste externe partners, zoals de Federale Politie, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil... In het elfde hoofdstuk wordt dan weer het documentatiebeheer van de DVZ onder de loep genomen. De Dienst Algemene Documentatie stelt algemene dossiers met betrekking tot de vreemdelingenreglementering samen, bewaart ze en stelt ze elektronisch ter beschikking aan de personeelsleden. In het twaalfde en tevens laatste hoofdstuk werden de bijlagen opgenomen. Het bevat, naast het actueel organogram van de Dienst Vreemdelingenzaken en de nuttige adressen, ook de juridische bronnen en de omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 17

18 HOOFDSTUK II CORPORATE MANAGEMENT 18

19 I. Planning, selectie en aanwerving I.1. De centrale diensten van Brussel Enkele cijfers die, op globale wijze, de algemene evolutie van het personeel van de centrale diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken tonen : Evolutie van het statutair personeel Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Effectief op 31 december 2006 Effectief op 31 december 2007 Effectief op 31 december 2008 Evolutie van het contractueel personeel Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Effectief op 31 december 2006 Effectief op 31 december 2007 Effectief op 31 december

20 Totaal effectief Uit de hierboven grafisch weergegeven cijfers blijkt dat het effectief in de loop van het afgelopen jaar onbetwistbaar stabiel gebleven is, en dit zowel voor het statutair als voor het contractueel kader, als op de verschillende aanwervingsniveaus. Uit een gedetailleerdere analyse van de personeelsbewegingen blijkt het volgende : In 2008 hebben 106 ambtenaren de Dienst Vreemdelingenzaken verlaten. Proportioneel gezien waren de personen die vrijwillig hun ontslag gegeven hebben goed voor 58 % van de vertrekken, de ontslagen voor 10 %, de mutaties en de mobiliteit waren goed voor 6 % en de gevallen waarin een contract ten einde liep waren goed voor 22 %. Personeel out in % 4% 22% 10% 58% Ontslagen Ontslag gegeven Pensioen Mobiliteit/Mutatie Einde contract 20

ACTIVITEITENRAPPORT 2009

ACTIVITEITENRAPPORT 2009 ACTIVITEITENRAPPORT 2009 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

Vreemdelingenzaken. Activiteitenrapport I 2007

Vreemdelingenzaken. Activiteitenrapport I 2007 Vreemdelingenzaken Activiteitenrapport I 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken Woord Vooraf 11 Hoofdstuk I Inleiding 17 Hoofdstuk II Corporate management 21 I. Evolutie van

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2011

ACTIVITEITENRAPPORT 2011 ACTIVITEITENRAPPORT 2011 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2012

ACTIVITEITENRAPPORT 2012 ACTIVITEITENRAPPORT 2012 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma INLEIDING Het Belgische Voorzitterschap zal de continuïteit van het werk dat door het Spaanse Voorzitterschap aangevangen werd verzekeren, en dit

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. INLEIDING De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie!

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? Werd u geconfronteerd met een mogelijke

Nadere informatie

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie!

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? 2 Is het strafbaar? Werd u geconfronteerd met een mogelijke schijnrelatie?

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

STATISTISCH JAARVERSLAG 2014

STATISTISCH JAARVERSLAG 2014 STATISTISCH JAARVERSLAG 2014 Dienst Vreemdelingenzaken Dit statistisch jaarverslag is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Woord Vooraf 5. Hoofdstuk I 7. Hoofdstuk II 11. I. Personeel 12. II. De Ontwikkelcirkels 18. III. De Competentiemetingen 22

Woord Vooraf 5. Hoofdstuk I 7. Hoofdstuk II 11. I. Personeel 12. II. De Ontwikkelcirkels 18. III. De Competentiemetingen 22 Woord Vooraf 5 Hoofdstuk I 7 Inleiding Hoofdstuk II 11 Het management op kruissnelheid I. Personeel 12 I.1. Centrale diensten te Brussel 12 I.2. De Gesloten Centra 14 II. De Ontwikkelcirkels 18 II.1. Inleiding

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie.

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie. De Warande, 14 maart 2012 Dames en heren, U zal het wel al gehoord en begrepen hebben: ik ben tevreden met resultaat van de budgetcontrole. Vooral omdat mijn asiel- en migratiebeleid nu eindelijk uit de

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-026/NL INHOUD I. INLEIDING A. Algemene inleiding B. Tarieven C. Ontvangsten D. Uitgaven II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut...

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut... Inhoudstafel Deel 1 Context en situering van het onderzoek................... 1 Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut................................ 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Datum: 11/07/2003 B.S.: 27/01/2004 Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit op het CGVS

Duurzame mobiliteit op het CGVS Duurzame mobiliteit op het CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Steven VERMEULEN Belgische asielinstanties Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Registratie van de asielaanvraag

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk Vreemdelingenrecht toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland door Mr. Th. Holterman derde, geheel herziene druk W.EJ.ljeenkWillink Zwolle1993 Inhoudsopgave Afkortingen XIII I. II. III. Inleiding

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie