Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Administratie Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten North Galaxy - Toren B Koning Albert II-laan 33 bus BRUSSEL

2 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van het contract Aanbestedende overheid Aanvullende informatie Indiening en opening van de offertes Leidende dienst leidend ambtenaar Beschrijving van de te leveren diensten Documenten die de opdracht regelen Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes Gegevens die in de offerte moeten worden vermeld Geldigheidsduur van de offerte Documenten en attesten die bij de offerte moeten worden gevoegd Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria Geldigheid van de offertes Gunningscriteria Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Eindbeoordeling Borgtocht Opleveringen van de diensten Facturatie en betaling van de diensten Geschillen Boeten wegens laattijdige uitvoering van de diensten B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Algemeen Beschrijvingen van de gevraagde prestaties Prestaties die gemeenschappelijk zijn voor alle gevraagde diensten Gebruik van een buitenelevator voor ophalingen op verdiepingen Prestaties binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prestaties buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Reactietermijn Herinnering: Te verschaffen documentatie C. BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER Pagina 2 /22

3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Contactpersoon: Xavier Delbart Tel: BIJZONDER BESTEK nr. Fin Shop/verhuizing kader 2010 Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag. A. ALGEMENE BEPALINGEN. Bij toepassing van artikel 3, paragraaf 1 van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat in dit bijzonder bestek werd afgeweken van: - artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende het bedrag van de borgtocht, rekening houdend met de onmogelijkheid het bedrag van de opdracht met zekerheid te bepalen op het ogenblik van de gunning ervan en de buitensporige administratieve last die zou worden veroorzaakt door een aanpassing van deze borgtocht volgens de mogelijk talrijke bestellingen die door de aanbestedende overheid zullen worden geplaatst; - artikel 75 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, meer bepaald op het vlak van het percentage van de boeten per kalenderdag en van het maximumpercentage van de boeten, berekend tegen de waarde van de leveringen. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Deze opdracht heeft betrekking op het verlenen van verhuisdiensten, op aanvraag, meer bepaald van meubilair vanuit verschillende gebouwen naar de opslagplaats van de Administratie der Domeinen, gelegen Tweedekkerstraat 126 te 1130 HAREN 1 De gebouwen van herkomst zijn altijd gelegen ofwel in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ofwel in Vlaams-Brabant, ofwel in Waals-Brabant. De gekozen procedure is die van de algemene offerteaanvraag. Deze opdracht omvat een enkel lot. 1 Het gebouw beschikt over twee ingangen, de ene gelegen Tweedekkerstraat 126, de andere Verdunstraat tussen de nrs. 44 en 64. De leveringen gebeuren in een van beide straten zonder extra kosten volgens de instructies van de leidende ambtenaar. Voor de vrachtwagens is in principe in een ingang voorzien langs de Verdunstraat. Pagina 3 /22

4 Het betreft een opdracht volgens prijslijst. Varianten zijn niet toegestaan. Bijzonder bestek: Fin Shop verhuizing kader Duur van het contract. Het contract zal aanvangen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de kennisgeving van de gunning van de opdracht en wordt gesloten voor een duur van drie jaar. Tijdens de duur van het contract kan elke partij het contract beëindigen op het einde van het eerste of van het tweede jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekende brief gebeurt: - ten minste twee (2) maanden vóór het einde van de lopende periode ingeval het de aanbestedende overheid is die het contract beëindigt, - ten minste vier (4) maanden vóór het einde van de lopende periode ingeval het de opdrachtnemer is die het contract beëindigt. In dit geval mag de partij die de opzegging van het contract moet ondergaan, geen schadevergoeding eisen vanwege deze opzegging. Tijdens de uitvoering van de opdracht staat het elke FOD of POD vrij een beroep te doen op de Administratie van de Patrimoniumdiensten en gebruik te maken van de diensten die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht worden verleend. Op het ogenblik dat het bijzonder bestek wordt opgesteld verbindt enkel de FOD Financiën zich ertoe een beroep te doen op genoemde diensten, maar andere FOD s of POD s onderzoeken momenteel die mogelijkheid. Elke bijkomende toetreding, dat wil zeggen elk akkoord dat door een FOD of een POD vanwege de Administratie van de Patrimoniumdiensten wordt verkregen om eveneens op die diensten een beroep te doen, zal het voorwerp zijn van een schriftelijke kennisgeving aan de dienstverlener. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. Aanvullende informatie betreffende de procedure en de inhoud van deze opdracht kan worden verkregen bij: FOD Financiën Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Xavier Delbart; Fiscaal deskundige Koning Albert II-laan 33/ Brussel Tel: Indiening en opening van de offertes. De offertes moeten door de inschrijver of zijn vertegenwoordiger worden ingediend ofwel: - op de openingszitting, in handen van de voorzitter vooraleer deze de zitting opent; - in handen van een ambtenaar van de Administratie van de Patrimoniumdiensten van de 9 e verdieping van de NORTH GALAXY, uiterlijk de werkdag vóór de datum van de opening van de opening van de offertes; - met de post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden door de voorzitter aanvaard voor zover de zitting voor het openen van de offertes nog niet geopend werd verklaard. Pagina 4 /22

5 Een laattijdig aangekomen offerte wordt nochtans in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet ter kennis van de opdrachtnemer heeft gebracht, - en de offerte aangetekend met de post werd ingediend uiterlijk de vierde kalenderdag vóór de dag die is vastgelegd voor de inontvangstneming van de offertes. De offerte moet worden ingediend in drie exemplaren, waarvan één duidelijk herkenbaar origineel. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestopt met daarop twee vermeldingen: - de referentie van het bijzonder bestek: nr. Fin Shop/verhuizing kader de datum en het uur van opening van de offertes: op 4 maart 2010, om u. Deze verzegelde envelop wordt in een tweede envelop gestopt met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek: - het woord: INSCHRIJVING - de referentie van het bijzonder bestek: nr. Fin Shop/verhuizing kader indien de inschrijving per drager wordt ingediend, de gegevens betreffende de contactpersonen, belast met de inontvangstneming van de offertes: - Xavier Delbart - Tel: 0257/ Elodie Wiliquet - Tel: 0257/ Dominique Poiré-Jungers - Tel: 0257/ op de daartoe voorziene plaats, het adres van de geadresseerde. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de North Galaxy enkel toegankelijk is via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.i. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal een bericht van ontvangst alleen dan worden afgegeven indien daarom uitdrukkelijk wordt verzocht. Het is belangrijk om weten, dat alleen dit bericht van ontvangst kan dienen als bewijs voor de indiening van de offerte. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de modaliteiten van verzending en inontvangstneming van zijn offerte binnen de gestelde termijnen. De offertes moeten worden verzonden naar of worden ingediend op het volgende adres: FOD Financiën Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten North Galaxy Toren B 9 e verdieping Koning Albert II-laan 33 B 1030 Brussel België Op 4 maart 2010 om 11 u. zal in een van de vergaderzalen van de North Galaxy, toegankelijk via de ingang bezoekers, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL in openbare zitting worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht werden ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen). 5. Leidende dienst leidend ambtenaar. De patrimoniumdiensten van de FOD Financiën (leidende dienst in de zin van de artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden) oefenen de functie van leidende dienst uit. Enkel de leidende dienst is bevoegd voor het toezicht op de opdracht en voor de controle ervan De leidende ambtenaar (die een ambtenaar van de leidende dienst zal zijn) zal worden aangewezen in de kennisgeving van gunning van de opdracht. Pagina 5 /22

6 6. Beschrijving van de te leveren diensten. De Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën wensen te beschikken over een opdracht met bestelbonnen voor het leveren van verhuisdiensten voor het nieuwe verkoopcentrum van roerende goederen Fin Shop Brussels, gelegen te 1130 Brussel (HAREN), Tweedekkerstraat 126. Het aantal, de frequentie en de omvang van de diensten die zullen worden gevraagd, kunnen worden bepaald op het ogenblik dat de opdracht wordt doorgegeven. Om de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren, zal de FOD FINANCIËN zijn aanvragen om verhuisdiensten een aantal dagen vóór het begin van de uitvoering ervan doorgeven. Het aantal dagen zal overeenstemmen met de termijn van begin van uitvoering ( reactietermijn ) tot de naleving waarvan de dienstverlener zich in zijn offerte zal hebben verbonden. 2 Deze reactietermijn zal in geen geval meer mogen bedragen dan vijftien werkdagen. De aanvraag tot prestatie zal per of per fax aan de dienstverlener worden gericht. De informatie zal bestaan in de mededeling van de datum, van de plaatsen en van een raming van de omvang van de prestaties (met inbegrip van het aantal prestatiedagen), alsook van het facturatieadres voor de te leveren prestaties. Er wordt verwezen naar punt 1 van de technische voorschriften van dit bijzonder bestek. Het totale volume van een verhuizing vanaf een enkel gebouw zal niet groter zijn dan 150 m³. Het gebouw van bestemming zal in principe 3 de opslagplaats zijn, gelegen te 1130 Brussel (HAREN), Tweedekkerstraat 126. De gebouwen van herkomst zullen altijd gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de provincie Waals-Brabant en in de provincie Vlaams-Brabant. De te leveren diensten, meer in detail gespecificeerd in deel B Technische voorschriften van dit bijzonder bestek, zullen van een goede gemiddelde kwaliteit moeten zijn. De dienstverlener garandeert de staat van de goederen die hem worden toevertrouwd. 7. Documenten die de opdracht regelen Wetgeving. - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (BS van 22 januari 1994); - Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS van 26 januari 1996); - Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: Algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de voornoemde wet en aan de voornoemde besluiten die van kracht zijn op de dag van opening van de offertes; - De milieuwetgeving in het betrokken Gewest. 2 De prestaties zullen vaak binnen zeer korte termijnen moeten worden geleverd. Daarom kent de aanbestedende overheid meer waarde toe aan de offertes waarin de inschrijver een korte reactietijd (maximumtermijn tussen het ogenblik waarop hij in kennis wordt gesteld van de aanvraag tot prestaties en het begin ervan) voorstelt. Er wordt verwezen naar punt 11.2 van dit bijzonder bestek. 3 Zeer uitzonderlijk zal door de leidende ambtenaar zonder extra kosten een ander gebouw van bestemming kunnen worden aangewezen. Dit gebouw zal altijd gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Pagina 6 /22

7 7.2. Documenten betreffende de opdracht. Bijzonder bestek: Fin Shop verhuizing kader de aankondiging van opdracht; - de eventuele verbeterende berichten; - dit bijzonder bestek ref. Finshop/verhuizing kader 2010 in zijn laatste versie zoals op de website van de FOD FINANCIËN ter beschikking gesteld van de inschrijvers; - de door de aanbestedende overheid goedgekeurde offerte van de inschrijver. BELANGRIJK De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van de eventuele verduidelijkingen en wijzigingen die zijn aangebracht aan het bijzonder bestek en die worden meegedeeld op de website van de FOD FINANCIËN (http://www.minfin.fgov.be) en er bij de opstelling van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden. 8. Offertes Gegevens die in de offerte moeten worden vermeld. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver is ertoe gehouden het offerteformulier te gebruiken dat bij dit bijzonder bestek is gevoegd. Indien echter andere documenten worden gebruikt, moet hij op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform is met het aangifteformulier dat bij het bijzonder bestek gevoegd is (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen erbij worden opgesteld in het Nederlands of het Frans. Door de indiening van zijn offerte doet de inschrijver automatisch afstand van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs indien die vermeld worden in een of andere bijlage bij de offerte. Het offerteformulier is bij dit bijzonder bestek gevoegd. In de offerte moeten de volgende inlichtingen worden verstrekt: - De naam en de andere personalia van de contactpersoon in de onderneming van de inschrijver - de eenheidsprijzen voluit en in cijfers van de diensten die in dit bijzonder bestek worden gevraagd (exclusief btw); - het btw-tarief; - de eenheidsprijzen voluit en in cijfers van de diensten die in dit bijzonder bestek worden gevraagd (inclusief btw); - de reactietermijn; - de handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop de voornoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - Het inschrijvingsnummer bij de RSZ. Pagina 7 /22

8 8.2. Geldigheidsduur van de offerte. Bijzonder bestek: Fin Shop verhuizing kader 2010 De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen vanaf de dag na die waarop de offertes worden geopend Documenten en attesten die bij de offerte moeten worden gevoegd. De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten die worden gevraagd in het kader van de selectie- en gunningscriteria en van de geldigheidsvoorwaarden van de offertes; - elk nuttig document dat de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) bewijst; - de documentatie die wordt gevraagd in deel B Technische voorschriften. 8.4 Structuur van de offerte De offerte is verplicht samengesteld uit de volgende twee delen. Deel A Administratief en technisch gedeelte Dit deel omvat de volgende bestanddelen: I. Offerteformulier In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. Het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. Voor elke offerte die wordt ingediend door een lasthebber, de authentieke of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die door de lasthebber wordt bijgevoegd als bewijs dat hij ertoe gemachtigd is de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage tot het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. II. Documenten betreffende de selectiecriteria In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. Documenten betreffende de uitsluitingscriteria 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die het mogelijk maken de financiële en economische draagkracht van de inschrijver te evalueren - De aangiften betreffende het omzetcijfer m.b.t. de diensten waarnaar de opdracht verwijst, die tijdens de laatste drie laatste boekjaren werden verwezenlijkt; - het bewijs dat hij voor de uitoefening van zijn activiteit een beroepsrisicoverzekering heeft afgesloten; 3. Documenten betreffende de selectiecriteria die het mogelijk maken de technische draagkracht van de inschrijver te evalueren - de referenties betreffende prestaties van een op zijn minst gelijkwaardig niveau, geëist in punt van dit bijzonder bestek; - de lijst van het jaarlijkse gemiddelde personeelsbestand; - de lijst van de technische middelen; - het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel van plan is uit te besteden. Pagina 8 /22

9 Deel B Bijlagen In dit deel voegt de inschrijver alle documenten toe die het mogelijk maken zijn offerte toe te lichten en die niet in het eerste deel moeten worden opgenomen. BELANGRIJK De inschrijver wordt verzocht de structuur te eerbiedigen die door de FOD FINANCIËN wordt opgelegd voor de opmaak van zijn offerte. De inschrijver moet alle pagina s van zijn offerte en de bijlagen erbij op een ononderbroken manier nummeren. 9. Prijzen Prijzen. Alle in het offerteformulier vermelde prijzen moeten zijn uitgedrukt in euro. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst, wat betekent dat de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De inschrijver wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten te hebben begrepen die op zijn diensten kunnen wegen, met uitzondering van de btw. Meer bepaald zijn in de prijs inbegrepen: Op algemene wijze 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de verplaatsings-, transport en verzekeringskosten; 3. de kosten van de documentatie betreffende de diensten en die door de aanbestedende overheid eventueel wordt geëist; 4. de levering van documenten of van stukken die eventueel verbonden zijn aan de uitvoering van de diensten; Op meer specifieke wijze - de ter beschikkingstelling en de terugname van de verpakkingsmiddelen; - het gebruik van het materieel en meer bepaald van de verhuisvoertuigen; - het gebruik van de middelen en toestellen die kunnen worden benut om de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren (verhuizing, laden, lossen enz.): kade, overlaadborden, laadborden, karretjes, steekwagentje enz.; - de demontage en de montage van de vensters of andere bestanddelen; - de signalisatie en de afbakening van de werkplek; - het uit elkaar halen, de verpakking en het in elkaar zetten van het meubilair. De voorgestelde eenheidsprijzen omvatten natuurlijk het ter beschikking stellen en de diensten van de verhuizers die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten, met inbegrip van het gebruik van de vrachtwagens, liften, enz. Deze lijst is indicatief en niet exhaustief. In de tabel die voorkomt in het offerteformulier, moet de inschrijver voluit en in cijfers de eenheidsprijzen, exclusief btw, opgeven voor de verschillende diensten die in dit bijzonder bestek worden gevraagd. Tijdens de hele duur van het contract verbindt de inschrijver zich ertoe de gevraagde diensten zonder enige toeslag te factureren tegen de prijzen die zijn opgegeven in de inventaris van de eenheidsprijzen. Pagina 9 /22

10 9.2. Prijsherziening. Voor deze opdracht kan een herziening van de prijs voor de gevraagde diensten enkel worden toegepast voor de schommelingen van de salarissen en van de sociale lasten van de medewerkers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is van toepassing zowel in min als in meer en kan worden toegepast op initiatief van de aanbestedende overheid en van de dienstverlener. Ingeval om een prijsherziening wordt verzocht, zal dat verzoek slechts ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de dienstverlener bij het verzoek tot prijsherziening werden gevoegd. Per jaar kan er maar één prijsherziening worden toegepast. Voor het berekenen van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast: P = Po x [(s x 0,80) + 0,20 (F)] S De kleine letters betreffen op de gegevens die gelden op de datum dat de prijsherziening wordt toegepast. De hoofdletters betreffen de gegevens die gelden 10 dagen vóór de opening van de offertes. P = herziene prijs; Po = prijs van de offerte; s en S = loonkosten (inclusief sociale lasten); F : niet herzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en de winst omvat (Art. 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen). De prijsherziening kan maar worden toegepast indien de prijsverhoging of -verlaging die moet worden uitgevoerd ten gevolge van het verzoek of indien het verzoek tot prijsherziening ten minste 3% bedraagt van de prijs die in de offerte is vermeld (voor de eerste prijsherziening) of in vergelijking met de laatste aanvaarde of opgelegde herziene prijs (vanaf de tweede prijsherziening). 10. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de fouten en tekortkomingen die in het kader van de diensten worden begaan. Bovendien vrijwaart de dienstverlener de aanbestedende overheid tegen de schadevergoeding die zij verschuldigd is aan derden wegens de vertraging in de uitvoering van de diensten of het in gebreke blijven van de dienstverlener. De professionele verhuizer aan wie de uitvoering van deze opdracht wordt toevertrouwd is aansprakelijk voor de eventuele schade die zich kan voordoen. Hij moet voorzien in een specifieke verzekering die alle risico s dekt die aan de verhuizing verbonden zijn. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade die wordt berokkend aan personen of goederen en die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke schade-eis vanwege derden dienaangaande. 11. Selectiecriteria Geldigheid van de offertes Gunningscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden geëvalueerd op basis van de onderstaande selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes met de gunningscriteria, vermeld in punt 11.2 van dit bijzonder bestek, voor zover die offertes op administratief en technisch vlak geldig zijn. Pagina 10 /22

11 Uitsluitingscriteria. BELANGRIJK Door de indiening van zijn offerte verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de hierna vermelde uitsluitingsgevallen bevindt. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op eer controleren in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste geklasseerd is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver verzoeken via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken zijn persoonlijke situatie te controleren. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, moet in orde zijn met zijn verplichtingen tegenover de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt beschouwd als zijnde in orde met de voornoemde verplichtingen indien uiterlijk op de dag vóór de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes blijkt dat hij: 1 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle aangiften heeft bezorgd die vereist zijn, met inbegrip van die betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal dat verstreken is ten opzichte van de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes en 2 hij met betrekking tot die aangiften geen bijdrageschuld heeft van meer dan euro, tenzij hij voor die schuld een afbetalingsplan heeft bekomen dat hij strikt naleeft. Zelfs indien de bijdrageschuld hoger is dan euro zal de inschrijver toch worden beschouwd als zijnde in orde indien hij vóór de beslissing de opdracht te gunnen bewijst dat hij uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes bewijst dat hij op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet of op een openbare onderneming in de zin van artikel 26 van diezelfde wet, een of meerdere niet-betwiste, opeisbare schuldvorderingen heeft, die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, voor een bedrag dat, op euro na, ten minste gelijk is aan datgene waarvoor hij een vertraging heeft opgelopen bij de betaling van bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver moet uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes: 1 in orde zijn met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders..3. In om het even welk stadium van de procedure kan de aanbestedende overheid met alle middelen die zij nuttig oordeelt, navraag doen naar de situatie van elke inschrijver wat de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid betreft. Tweede uitsluitingscriterium. Is uitgesloten van de deelneming aan de gunningsprocedure: De leverancier die het voorwerp is van een vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft wegens: 1 deelname aan een criminele organisatie, zoals gedefinieerd in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping zoals gedefinieerd in artikel 246 van het Strafwetboek; Pagina 11 /22

12 3 fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid wanneer zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier zich wenden tot de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten om de informatie te verkrijgen die zij dienaangaande nodig acht. Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag zich niet in een van de volgende gevallen bevinden: 1 zich in staat van faillissement of van vereffening bevinden, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben verkregen, of zich in elke andere gelijkaardige situatie bevinden die voortvloeit uit een overeenstemmende procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 een aangifte van faillissement hebben ingediend, een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord hebben ingesteld of een overeenstemmende procedure lopende hebben die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet met een in kracht van gewijsde getreden vonnis veroordeeld zijn geweest wegens een misdrijf dat afbreuk doet aan zijn professionele integriteit. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag bij de beroepsuitoefening geen ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk zal kunnen maken. Door de ondertekening van zijn offerte verbindt de inschrijver zich bovendien ertoe de normen te eerbiedigen die zijn vastgelegd in de basisovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en meer bepaald: 1. Het verbod op dwangarbeid (overeenkomsten nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en nr. 105 betreffende de afschaffing van de dwangarbeid, 1957); 2. Het recht op de syndicale vrijheid (overeenkomst nr. 87 betreffende de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948); 3. Het recht van organisatie en collectief overleg (overeenkomst nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. Het verbod van elke discriminatie inzake arbeid en bezoldiging (overeenkomsten nr. 100 betreffende gelijke beloning, 1951, en nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. De minimumleeftijd die is bepaald voor kinderarbeid (overeenkomst nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid (overeenkomst nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). De niet-naleving van de voornaamste overeenkomsten zal bijgevolg worden beschouwd als een ernstige fout bij zijn beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing onverminderd de andere bepalingen die vermeld zijn in artikel 69 van het voornoemde besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen tegenover de directe belastingen en de BTW. Zevende uitsluitingscriterium. De inschrijver mag zich niet ernstig hebben schuldig gemaakt aan valse verklaringen door inlichtingen te verstrekken die opeisbaar zijn in het kader van deze opdracht. Pagina 12 /22

13 Selectiecriteria betreffende de financiële middelen van de inschrijver. Omzet De inschrijver moet tijdens elk van de laatste drie boekjaren met betrekking tot de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in dit bijzonder bestek zijn beschreven, een omzet hebben verwezenlijkt die ten minste gelijk is aan twee miljoen euro ( ,-). Hij moet bij zijn offerte een verklaring voegen betreffende deze omzet die is verwezenlijkt tijdens de laatste drie boekjaren. Verzekeringen De inschrijver moet bij zijn offerte het bewijs voegen dat hij voor de uitoefening van zijn activiteit een beroepsrisicoverzekering heeft afgesloten; Selectiecriteria betreffende de technische draagkracht van de inschrijver Eerste criterium betreffende de draagkracht van de inschrijver lijst van de belangrijkste uitgevoerde werken. De inschrijver moet bij zijn offerte ten minste 3 referenties voegen van verhuisdiensten die gelijkwaardig zijn met de diensten die het voorwerp zijn van deze opdracht en die tijdens de laatste drie jaar werden uitgevoerd. Voor deze referenties moet de inschrijver de datum, het totale bedrag van de opdracht en de persoonlijke gegevens opgeven van een contactpersoon binnen de verhuisde vennootschap of organisatie. Indien het diensten aan overheden betreft, wordt het bewijs geleverd door middel van certificaten die door de bevoegde overheid zijn uitgereikt of meeondertekend. Indien het diensten aan privépersonen betreft, worden de prestaties door hen gecertificeerd, of anders verklaart de inschrijver dat ze zijn uitgevoerd. Tweede criterium betreffende de draagkracht van de inschrijver lijst van het jaarlijkse gemiddelde personeelsbestand. De inschrijver voegt bij zijn offerte: Een document dat het jaarlijkse gemiddelde personeelsbestand van de inschrijver vermeldt. In dat document identificeert hij duidelijk de permanente verhuizers (P-kaart of elk ander gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese inschrijvers) en de supplementaire verhuizers (S-Kaart of elk ander gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese verhuizers), alsook de omvang van zijn personeelsbestand tijdens de laatste drie jaar.. De inschrijver moet een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand bewijzen van ten minste 20 (twintig) permanente verhuizers (P-kaart of een gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese verhuizers) die voor dit project kunnen worden ingezet. Het document dat bij de offerte wordt gevoegd, moet de naam van elke persoon vermelden en van de vennootschap waarvoor hij werkt, alsook het nummer van de P-kaart (of gelijkwaardig document) van de persoon. Derde criterium betreffende de draagkracht van de inschrijver technische middelen. De inschrijver moet: Een document bezorgen dat de technische middelen (materieel en uitrusting) vermeldt, waarover de inschrijver zal beschikken om de opdracht uit te voeren. Om zijn technische draagkracht om deze opdracht uit te voeren te bewijzen, moet de inschrijver beschikken over een park van specifieke verhuisvrachtwagens van ten minste 12 voertuigen met een Pagina 13 /22

14 verhuiscapaciteit van ten minste 20 m³ en van 6 andere voertuigen met een verhuiscapaciteit van elk ten minste 40 m³. De lijst moet zijn bijgewerkt op het ogenblik dat de offerte wordt ingediend. Zij moet de beschrijving van de voertuigen omvatten met het chassisnummer, het inschrijvingsnummer, de ouderdom van het voertuig en de verhuiscapaciteit en het recht van de inschrijver waarover de verhuizer op deze voertuigen beschikt (bijvoorbeeld: eigendom, leasing enz.) Vierde criterium betreffende de draagkracht van de inschrijver onderaanneming. De inschrijver moet in zijn offerte de naam vermelden van de eventuele onderaannemers en het aandeel van de opdracht dat hij van plan is uit te besteden Gunningscriteria. Voor de keuze van de uit economisch oogpunt interessantste offerte zullen de geldige offertes van de geselecteerde inschrijvers worden getoetst aan een reeks gunningscriteria. Deze criteria zullen worden gewogen om tot een eindrangschikking te komen Lijst van de gunningscriteria. Dit zijn de gunningscriteria: Criteria Weging Prijs 80% Reactietermijn 20% De gunningscriteria zullen als volgt worden geëvalueerd: - het gunningscriterium prijs zal worden geëvalueerd op basis van de volgende formules: Evaluatieconfiguratie Pn = 80*(Pmin/Ptotn) punten waarin Pn het waarderingscijfer is dat door de inschrijver n voor zijn offerte wordt gehaald voor het criterium prijs Pmin de prijs is van de minst dure geldige offerte, zoals berekend op basis van de navolgende formule Evaluatieconfiguratie Ptotn de prijs is van de offerte van de inschrijver n, zoals berekend op basis van de navolgende formule Evaluatieconfiguratie Om het criterium prijs te evalueren gebruikt de aanbestedende overheid de volgende formule die gebruik maakt van de eenheidsprijzen: Ptot = 2*(P 20) + 2*(P 40) + 0,50*(Pel) + 0,25(Pel>7) + 30*(Pkm) Ptot = Prijs die door de inschrijver wordt voorgesteld P 20 = Eenheidsprijs, inclusief verplaatsingen, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevraagd voor het laden en lossen van een vrachtwagen van ten minste 20 m³ P 40 = Eenheidsprijs, inclusief verplaatsingen, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevraagd voor het laden en lossen van een vrachtwagen van ten minste 40 m³ Pel = Forfaitaire prijs voor het gebruik van een buitenlift van 1 tot 7 verdiepingen. Pel>7 = Forfaitaire prijs voor het gebruik van een buiten boven de 7 verdiepingen Pkm = Forfaitaire prijs per kilometer, per vrachtwagen, voor de diensten die worden gepresteerd buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor de berekening zie technische voorschriften) wanneer het gebouw van herkomst gelegen is buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Pagina 14 /22

15 - het gunningscriterium Reactietermijn zal worden geëvalueerd op basis van het volgende rooster: Reactietermijn Beoordeling van 1 tot 3 werkdagen 20 van 4 of 5 werkdagen 15 van 6 tot 10 werkdagen 10 van 11 tot 15 werkdagen 5 meer dan 15 werkdagen ongeldige offerte De door de inschrijver voorgestelde reactietermijn vormt de verbintenis met de verhuisdiensten te beginnen binnen een bepaald aantal werkdagen dat door hem in zijn offerte is vermeld en dat in geen geval groter mag zijn dan vijftien dagen. BELANGRIJK Eenmaal met de prestaties is begonnen, moeten die ononderbroken worden voortgezet en worden uitgevoerd binnen een termijn die in onderlinge overeenkomst is vastgelegd met de aanbestedende overheid en die in geen geval groter mag zijn dan 1 dag per 50 m³ te verhuizen meubilair (inclusief laden, transport, lossen, eventueel uit elkaar halen en in elkaar zetten) Eindbeoordeling. De beoordelingen voor de 2 gunningscriteria zullen worden samengeteld. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de hoogste eindbeoordeling haalt. 12. Borgtocht. Het bedrag van de borgtocht is bepaald op euro. De borgtocht kan overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen worden gesteld ofwel in contanten, ofwel in overheidsfondsen, ofwel in de vorm van een collectieve borgtocht. De borgtocht kan eveneens worden gesteld in de vorm van een garantie die wordt verleend door een kredietinstelling die voldoet aan de bepalingen van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de bepalingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en erkend voor de tak 15 (borgtocht). Binnen dertig kalenderdagen na de eerste bestelling moet de opdrachtnemer de borgtocht ofwel zelf, ofwel via een derde stellen op een van de volgende manieren: 1 wanneer het om contanten gaat door de storting van het bedrag op het Postchequerekeningnummer van de Deposito- en Consignatiekas (PCR nr ) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie als die van genoemde Kas vervult, hierna openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult genoemd; 2 wanneer het openbare fondsen betreft, door het deponeren ervan in handen van de kassier van de staat op de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in een van de agentschappen ervan op het platteland, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer het een collectieve borgtocht betreft door het deponeren door een vennootschap die deze activiteit rechtsgeldig vervult van een akte van hoofdelijke borgtocht bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer het een garantie betreft, door de akte van verbintenis van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Pagina 15 /22

16 Het bewijs van de borgtocht wordt naargelang het geval geleverd door de overlegging aan de aanbestedende overheid: 1 ofwel van het reçu van deponering van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 ofwel van een debetbericht dat is uitgereikt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming; 3 ofwel de erkenning van deponering die is uitgereikt door de kassier van de staat of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 ofwel het origineel van de akte van hoofdelijke borgtocht, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 ofwel het origineel van de akte van verbintenis, opgesteld door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een garantie verleent. Deze documenten, ondertekend door de bewaargever, geven aan ten bate van wie de borgtocht wordt gesteld, de nauwkeurige bestemming ervan door de beknopte vermelding van het voorwerp van de opdracht en van de referentie van het bijzonder bestek, alsook de naam, voornaam en het volledige adres van de opdrachtnemer en eventueel van de derde die de deponering voor rekening heeft gedaan, met de vermelding van geldschieter of lasthebber naargelang het geval. De voornoemde termijn van dertig kalenderdagen wordt geschorst tijdens de periode van sluiting van de onderneming van de opdrachtnemer voor de dagen van de betaalde jaarlijkse vakantie en de inhaalrustdagen waarin reglementair of in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bepaald is. Het bewijs van het stellen van de borgtocht moeten worden verzonden naar: Fin Shop Brussels Federale Overheidsdienst FINANCIËN Tweedekkerstraat BRUSSEL De borgtocht zal in eenmaal worden vrijgegeven na de definitieve aanvaarding van de laatste opdracht die is uitgevoerd op basis van het contract dat is afgesloten op basis van dit bijzonder bestek, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtnemer en op voorwaarde dat de geleverde diensten werden opgeleverd. 13. Opleveringen van de diensten. De oplevering van de diensten zal aandachtig worden gevolgd door de leidende ambtenaar, aangewezen in punt 5 van dit bijzonder bestek, of door een afgevaardigde die zal worden aangewezen bij het begin van de uitvoering van de opdracht. 14. Facturatie en betaling van de diensten. De facturatie zal gebeuren op basis van de bestelbon en van het proces-verbaal van oplevering van de diensten. De dienstverlener stuurt de factuur (in drie exemplaren), de verzendingsnota( s) en het proces-verbaal van uitvoering van de diensten (een origineel + twee kopieën) naar de betaaldienst van elke betrokken FOD POD. Het adres en de verdere gegevens van de betaalinstelling van elke FOD POD zullen aan de dienstverlener worden meegedeeld in de kennisgeving van gunning van de opdracht of in de aanvullende kennisgevingen van toetreding en bij elke bestelling worden bevestigd. Enkel de correct gepresteerde diensten zullen mogen worden gefactureerd. De betaling gebeurt binnen een termijn van 50 kalenderdagen na de datum waarop de opleveringsformaliteiten zijn beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit is van de geldig opgestelde factuur, alsook van de andere documenten die eventueel worden geëist. De factuur moet worden opgesteld in euro. Pagina 16 /22

17 15. Geschillen. Alle geschillen betreffende de uitvoering van deze opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel. De voertaal is het Nederlands en het Frans. 16. Boeten wegens laattijdige uitvoering van de diensten. In afwijking van artikel 75 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 wordt de boete wegens laattijdige uitvoering van de diensten per bestelling bepaald op 5% per kalenderdag met een maximum van 20% van het bedrag van de te presteren diensten. De vertraging wordt berekend in vergelijking met de dag waarop de prestaties worden beëindigd, rekening houdend met de reactietermijn en met de uitvoeringstermijn. Er wordt afgeweken van de bepalingen van artikel 75 betreffende boeten wegens laattijdige uitvoering van de diensten met name wegens het belangrijke nadeel dat voor de Belgische staat wordt meegebracht door de laattijdige uitvoering van de diensten. Pagina 17 /22

18 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. 1. Algemeen. De Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën wensen te beschikken over een opdracht met bestelbonnen voor het leveren van verhuisdiensten voor het nieuwe verkoopcentrum van roerende goederen Fin Shop, gelegen te 1130 Brussel (HAREN), Tweedekkerstraat 126. Het aantal, de frequentie en de omvang van de diensten die zullen worden gevraagd, zullen worden bepaald op het ogenblik dat de opdracht wordt geplaatst. Om de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren, zal de FOD FINANCIËN zijn aanvragen om verhuisdiensten een aantal dagen vóór het begin van de uitvoering ervan verzenden. Het aantal dagen zal overeenstemmen met de termijn van begin van uitvoering ( reactietermijn ) tot de naleving waarvan de dienstverlener zich in zijn offerte zal hebben verbonden 4. Deze reactietermijn mag in geen geval meer bedragen dan vijftien werkdagen. De aanvraag tot prestatie zal per of per fax aan de dienstverlener worden gericht. De informatie zal bestaan in de mededeling van de datum, van de plaatsen en van een raming van de omvang van de prestaties (met inbegrip van het aantal prestatiedagen), alsook van het facturatieadres voor de te leveren prestaties. Zodra met de prestaties is begonnen, moeten die ononderbroken worden voortgezet en worden uitgevoerd binnen een termijn die in onderlinge overeenkomst is vastgelegd met de aanbestedende overheid en die in geen geval groter mag zijn dan 1 dag per 50 m³ te verhuizen meubilair (inclusief laden, transport, lossen, eventuele demontage en montage). De totale omvang van een verhuizing vanaf een enkel gebouw zal in principe niet groter zijn dan 150 m³. Het gebouw van bestemming zal in principe 5 de opslagplaats zijn, gelegen te 1130 Brussel (Haren), Tweedekkerstraat 126, (ingang vrachtwagens via de Verdunstraat tussen de nrs. 42 en 64). De gebouwen van herkomst zullen altijd gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de provincie Waals-Brabant en in de provincie Vlaams-Brabant. 2. Beschrijvingen van de gevraagde prestaties Prestaties die gemeenschappelijk zijn voor alle gevraagde diensten. De verhuisonderneming moet in voldoende geschoold personeel voorzien dat nodig is om de gevraagde prestatie te kunnen uitvoeren. De onderneming moet in het materieel en de werktuigen voorzien die nodig zijn voor haar dienst, met inbegrip van de transportwielen, de singels, de overlaadborden, het beschermingsmateriaal dat gewoonlijk bij een verhuizing wordt gebruikt. Indien bepaalde meubels niet in één stuk kunnen worden verhuisd, moeten zij worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Het demonteren en het opnieuw monteren van meubilair zijn begrepen in de voorgestelde forfaitaire eenheidsprijzen. 4 De prestaties zullen vaak binnen heel korte termijnen moeten worden geleverd. Daarom kent de aanbestedende overheid meer waarde toe aan de offertes waarin de inschrijver een korte reactietijd (maximumtermijn tussen het ogenblik waarop hij in kennis wordt gesteld van de aanvraag tot prestaties en het begin ervan) voorstelt. Er wordt verwezen naar punt 11.2 van dit bijzonder bestek; 5 Op enkele zeldzame uitzonderingen na zal door de leidende ambtenaar zonder extra kosten een ander gebouw van bestemming kunnen worden aangewezen. Dit gebouw zal altijd gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Pagina 18 /22

19 Het lossen gebeurt altijd op de benedenverdieping. Het lossen gebeurt in een opslagplaats, waarvan de ingang gelegen is in de Verdunstraat, tussen de nrs. 44 en 64. De onderneming moet verzekerd zijn en zal als enige aansprakelijk zijn voor de schade die zij bij de ophalingen aan de gebouwen veroorzaakt. De vervoerde voorwerpen moeten gedekt zijn door een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de verhuisondernemingen Gebruik van een buitenelevator voor ophalingen op verdiepingen. Wanneer de noodzaak van het gebruik van een buitenelevator is gebleken, of dat de liften, en/of goederenliften de voorziene verhuizing niet mogelijk maken, moet de dienstverlener een elevator ter beschikking stellen die is aangepast aan het soort van gebouw waar de ophaling moet gebeuren. Hij moet in het eventueel bijkomende personeel voorzien dat nodig is om dit soort van toestel te gebruiken. Er wordt een forfaitaire prijs gevraagd voor het gebruik, inclusief transport en personeel, van een elevator tot zeven (7) verdiepingen en een forfaitaire prijs voor het gebruik, inclusief transport en personeel, van een elevator hoger dan zeven verdiepingen Prestaties binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vrachtwagen van ten minste 20 m³ De dienstverlener moet de verhuizing, dat wil zeggen het laden, het transport en het lossen van meubilair en/of van andere diverse voorwerpen waarvan het volume op maximaal 20 m³ wordt geraamd, uitvoeren Vrachtwagen van 40 m³ De dienstverlener moet de verhuizing, dat wil zeggen het laden, het transport en het lossen van meubilair en/of van andere diverse voorwerpen waarvan het volume op meer dan 20 m³, maar op minder dan 40 m³ wordt geraamd, uitvoeren Prestaties buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prijstoeslag. Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de dienstverlener volgens de behoeften tegen dezelfde forfaitaire voorwaarden als voor de prestaties binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ofwel een vrachtwagen van 20 m³, ofwel een vrachtwagen van 40 m³ ter beschikking stellen. Er zal echter een forfaitaire toeslag per km (identiek voor elk type van vrachtwagen) kunnen worden gefactureerd Berekening van de afstand buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afstand buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal die zijn die wordt verschaft door een reisrouteberekeningsprogramma dat beschikbaar is op het internet (type Google-maps, Mappy enz. In geval van niet-overeenstemming, behalve in geval van een klaarblijkelijke aanzienlijke fout, zal het kleinste aantal kilometers in aanmerking worden genomen) met als optie kortste weg, met als vertrekpunt de plaats van ophaling en als aankomstpunt de plaats van lossing (Tweedekkerstraat 126 te 1130 Brussel). De aanbestedende overheid zal de te factureren afstand opgeven. 3. Reactietermijn. De termijnen voor het organiseren van de verhuizingen die in het kader van deze opdracht zijn bepaald, zijn vaak kort, het gaat echter niet om omvangrijke verhuizingen (maximaal twee à drie voertuigen). De vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid zal contact nemen met de referentiepersoon van de onderneming om de verhuisaanvraag en het geraamde volume mee te delen, met opgave van het type en het aantal te verhuizen goederen, de ligging en de verdieping. De dienstverlener moet in zijn offerte de reactietijd opgeven die zijn onderneming nodig heeft om de gevraagde verhuizing in goede omstandigheden te kunnen organiseren. Deze termijn moet worden uitgedrukt in werkdagen. Tijdens deze termijn mag de dienstverlener vragen samen met een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid de plaats van ophaling te mogen bezoeken om zijn dienst optimaal te kunnen organiseren. Pagina 19 /22

20 4. Herinnering: Te verschaffen documentatie. De inschrijver met bij zijn offerte een documentatie voegen met de beschrijving van de voertuigen en de elevatoren waarover hij beschikt en die hij van plan is te gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Hij moet beknopt de voorziene werkmethode beschrijven, het aantal personen, het te gebruiken materieel en werktuigen, het soort van bescherming dat gewoonlijk wordt gebruikt. Hij moet op een bijgevoegd document de volledige personalia (naam, voornaam, telefoon, e- mail) vermelden van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de diensten alsook de modaliteiten die van toepassing zijn bij afwezigheid van die persoon. C. BIJLAGEN. - Bijlage 1: een offerteformulier. Pagina 20 /22

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, DE MONTAGE EN DE PLAATSING VAN MODULAIR MEUBILAIR EN VAN ZETELS IN DE GEBOUWEN NOORDSTER EN AMCA IN ANTWERPEN bestek nr.: S&L/AO/226/2010

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag nr M 260.1 2009-2013

Algemene offerteaanvraag nr M 260.1 2009-2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Algemene offerteaanvraag nr M 260.1 2009-2013 voor het ophalen en het vernietigen met het oog op het

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

Bestek nr. S&L/AO/296/2011 Opening van de offertes: 26/01/2012 om 14.30 uur

Bestek nr. S&L/AO/296/2011 Opening van de offertes: 26/01/2012 om 14.30 uur Bestek: Algemene aanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en de ramen van het gebouw bezet door de FOD Financiën, gelegen Rue de Tramasure 12 te 7860 Lessines. Bestek nr. S&L/AO/296/2011 Opening van

Nadere informatie

onderhoudswerken en herstellingen in de gebouwen bezet door de diensten van de FOD Financiën.

onderhoudswerken en herstellingen in de gebouwen bezet door de diensten van de FOD Financiën. Bestek Algemene offerteaanvraag voor kleine onderhoudswerken en herstellingen in de gebouwen bezet door de diensten van de FOD Financiën. Bestek nr. S&L/AO/256/2011 Opening van de offertes op xx september

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag

Algemene offerteaanvraag Bijzonder bestek nr. S&L/AO/254/2011 Pagina 1/46 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Algemene offerteaanvraag Bijzonder bestek nr. S&L/AO/254/2011 Informatiesessie: 17/08/2011 om 10u00 Opening van de offertes:

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06 06 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Ann Boulangier ann.boulangier@vgc.be 0256306 20 Bijzonder bestek 06 Open offerteaanvraag voor

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie