Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Administratie Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten North Galaxy - Toren B Koning Albert II-laan 33 bus BRUSSEL

2 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van het contract Aanbestedende overheid Aanvullende informatie Indiening en opening van de offertes Leidende dienst leidend ambtenaar Beschrijving van de te leveren diensten Documenten die de opdracht regelen Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes Gegevens die in de offerte moeten worden vermeld Geldigheidsduur van de offerte Documenten en attesten die bij de offerte moeten worden gevoegd Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria Geldigheid van de offertes Gunningscriteria Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Eindbeoordeling Borgtocht Opleveringen van de diensten Facturatie en betaling van de diensten Geschillen Boeten wegens laattijdige uitvoering van de diensten B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Algemeen Beschrijvingen van de gevraagde prestaties Prestaties die gemeenschappelijk zijn voor alle gevraagde diensten Gebruik van een buitenelevator voor ophalingen op verdiepingen Prestaties binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prestaties buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Reactietermijn Herinnering: Te verschaffen documentatie C. BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER Pagina 2 /22

3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Contactpersoon: Xavier Delbart Tel: BIJZONDER BESTEK nr. Fin Shop/verhuizing kader 2010 Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag. A. ALGEMENE BEPALINGEN. Bij toepassing van artikel 3, paragraaf 1 van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat in dit bijzonder bestek werd afgeweken van: - artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende het bedrag van de borgtocht, rekening houdend met de onmogelijkheid het bedrag van de opdracht met zekerheid te bepalen op het ogenblik van de gunning ervan en de buitensporige administratieve last die zou worden veroorzaakt door een aanpassing van deze borgtocht volgens de mogelijk talrijke bestellingen die door de aanbestedende overheid zullen worden geplaatst; - artikel 75 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, meer bepaald op het vlak van het percentage van de boeten per kalenderdag en van het maximumpercentage van de boeten, berekend tegen de waarde van de leveringen. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Deze opdracht heeft betrekking op het verlenen van verhuisdiensten, op aanvraag, meer bepaald van meubilair vanuit verschillende gebouwen naar de opslagplaats van de Administratie der Domeinen, gelegen Tweedekkerstraat 126 te 1130 HAREN 1 De gebouwen van herkomst zijn altijd gelegen ofwel in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ofwel in Vlaams-Brabant, ofwel in Waals-Brabant. De gekozen procedure is die van de algemene offerteaanvraag. Deze opdracht omvat een enkel lot. 1 Het gebouw beschikt over twee ingangen, de ene gelegen Tweedekkerstraat 126, de andere Verdunstraat tussen de nrs. 44 en 64. De leveringen gebeuren in een van beide straten zonder extra kosten volgens de instructies van de leidende ambtenaar. Voor de vrachtwagens is in principe in een ingang voorzien langs de Verdunstraat. Pagina 3 /22

4 Het betreft een opdracht volgens prijslijst. Varianten zijn niet toegestaan. Bijzonder bestek: Fin Shop verhuizing kader Duur van het contract. Het contract zal aanvangen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de kennisgeving van de gunning van de opdracht en wordt gesloten voor een duur van drie jaar. Tijdens de duur van het contract kan elke partij het contract beëindigen op het einde van het eerste of van het tweede jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekende brief gebeurt: - ten minste twee (2) maanden vóór het einde van de lopende periode ingeval het de aanbestedende overheid is die het contract beëindigt, - ten minste vier (4) maanden vóór het einde van de lopende periode ingeval het de opdrachtnemer is die het contract beëindigt. In dit geval mag de partij die de opzegging van het contract moet ondergaan, geen schadevergoeding eisen vanwege deze opzegging. Tijdens de uitvoering van de opdracht staat het elke FOD of POD vrij een beroep te doen op de Administratie van de Patrimoniumdiensten en gebruik te maken van de diensten die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht worden verleend. Op het ogenblik dat het bijzonder bestek wordt opgesteld verbindt enkel de FOD Financiën zich ertoe een beroep te doen op genoemde diensten, maar andere FOD s of POD s onderzoeken momenteel die mogelijkheid. Elke bijkomende toetreding, dat wil zeggen elk akkoord dat door een FOD of een POD vanwege de Administratie van de Patrimoniumdiensten wordt verkregen om eveneens op die diensten een beroep te doen, zal het voorwerp zijn van een schriftelijke kennisgeving aan de dienstverlener. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. Aanvullende informatie betreffende de procedure en de inhoud van deze opdracht kan worden verkregen bij: FOD Financiën Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Xavier Delbart; Fiscaal deskundige Koning Albert II-laan 33/ Brussel Tel: Indiening en opening van de offertes. De offertes moeten door de inschrijver of zijn vertegenwoordiger worden ingediend ofwel: - op de openingszitting, in handen van de voorzitter vooraleer deze de zitting opent; - in handen van een ambtenaar van de Administratie van de Patrimoniumdiensten van de 9 e verdieping van de NORTH GALAXY, uiterlijk de werkdag vóór de datum van de opening van de opening van de offertes; - met de post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden door de voorzitter aanvaard voor zover de zitting voor het openen van de offertes nog niet geopend werd verklaard. Pagina 4 /22

5 Een laattijdig aangekomen offerte wordt nochtans in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet ter kennis van de opdrachtnemer heeft gebracht, - en de offerte aangetekend met de post werd ingediend uiterlijk de vierde kalenderdag vóór de dag die is vastgelegd voor de inontvangstneming van de offertes. De offerte moet worden ingediend in drie exemplaren, waarvan één duidelijk herkenbaar origineel. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestopt met daarop twee vermeldingen: - de referentie van het bijzonder bestek: nr. Fin Shop/verhuizing kader de datum en het uur van opening van de offertes: op 4 maart 2010, om u. Deze verzegelde envelop wordt in een tweede envelop gestopt met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek: - het woord: INSCHRIJVING - de referentie van het bijzonder bestek: nr. Fin Shop/verhuizing kader indien de inschrijving per drager wordt ingediend, de gegevens betreffende de contactpersonen, belast met de inontvangstneming van de offertes: - Xavier Delbart - Tel: 0257/ Elodie Wiliquet - Tel: 0257/ Dominique Poiré-Jungers - Tel: 0257/ op de daartoe voorziene plaats, het adres van de geadresseerde. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de North Galaxy enkel toegankelijk is via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.i. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal een bericht van ontvangst alleen dan worden afgegeven indien daarom uitdrukkelijk wordt verzocht. Het is belangrijk om weten, dat alleen dit bericht van ontvangst kan dienen als bewijs voor de indiening van de offerte. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de modaliteiten van verzending en inontvangstneming van zijn offerte binnen de gestelde termijnen. De offertes moeten worden verzonden naar of worden ingediend op het volgende adres: FOD Financiën Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten North Galaxy Toren B 9 e verdieping Koning Albert II-laan 33 B 1030 Brussel België Op 4 maart 2010 om 11 u. zal in een van de vergaderzalen van de North Galaxy, toegankelijk via de ingang bezoekers, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL in openbare zitting worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht werden ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen). 5. Leidende dienst leidend ambtenaar. De patrimoniumdiensten van de FOD Financiën (leidende dienst in de zin van de artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden) oefenen de functie van leidende dienst uit. Enkel de leidende dienst is bevoegd voor het toezicht op de opdracht en voor de controle ervan De leidende ambtenaar (die een ambtenaar van de leidende dienst zal zijn) zal worden aangewezen in de kennisgeving van gunning van de opdracht. Pagina 5 /22

6 6. Beschrijving van de te leveren diensten. De Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën wensen te beschikken over een opdracht met bestelbonnen voor het leveren van verhuisdiensten voor het nieuwe verkoopcentrum van roerende goederen Fin Shop Brussels, gelegen te 1130 Brussel (HAREN), Tweedekkerstraat 126. Het aantal, de frequentie en de omvang van de diensten die zullen worden gevraagd, kunnen worden bepaald op het ogenblik dat de opdracht wordt doorgegeven. Om de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren, zal de FOD FINANCIËN zijn aanvragen om verhuisdiensten een aantal dagen vóór het begin van de uitvoering ervan doorgeven. Het aantal dagen zal overeenstemmen met de termijn van begin van uitvoering ( reactietermijn ) tot de naleving waarvan de dienstverlener zich in zijn offerte zal hebben verbonden. 2 Deze reactietermijn zal in geen geval meer mogen bedragen dan vijftien werkdagen. De aanvraag tot prestatie zal per of per fax aan de dienstverlener worden gericht. De informatie zal bestaan in de mededeling van de datum, van de plaatsen en van een raming van de omvang van de prestaties (met inbegrip van het aantal prestatiedagen), alsook van het facturatieadres voor de te leveren prestaties. Er wordt verwezen naar punt 1 van de technische voorschriften van dit bijzonder bestek. Het totale volume van een verhuizing vanaf een enkel gebouw zal niet groter zijn dan 150 m³. Het gebouw van bestemming zal in principe 3 de opslagplaats zijn, gelegen te 1130 Brussel (HAREN), Tweedekkerstraat 126. De gebouwen van herkomst zullen altijd gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de provincie Waals-Brabant en in de provincie Vlaams-Brabant. De te leveren diensten, meer in detail gespecificeerd in deel B Technische voorschriften van dit bijzonder bestek, zullen van een goede gemiddelde kwaliteit moeten zijn. De dienstverlener garandeert de staat van de goederen die hem worden toevertrouwd. 7. Documenten die de opdracht regelen Wetgeving. - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (BS van 22 januari 1994); - Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS van 26 januari 1996); - Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: Algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de voornoemde wet en aan de voornoemde besluiten die van kracht zijn op de dag van opening van de offertes; - De milieuwetgeving in het betrokken Gewest. 2 De prestaties zullen vaak binnen zeer korte termijnen moeten worden geleverd. Daarom kent de aanbestedende overheid meer waarde toe aan de offertes waarin de inschrijver een korte reactietijd (maximumtermijn tussen het ogenblik waarop hij in kennis wordt gesteld van de aanvraag tot prestaties en het begin ervan) voorstelt. Er wordt verwezen naar punt 11.2 van dit bijzonder bestek. 3 Zeer uitzonderlijk zal door de leidende ambtenaar zonder extra kosten een ander gebouw van bestemming kunnen worden aangewezen. Dit gebouw zal altijd gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Pagina 6 /22

7 7.2. Documenten betreffende de opdracht. Bijzonder bestek: Fin Shop verhuizing kader de aankondiging van opdracht; - de eventuele verbeterende berichten; - dit bijzonder bestek ref. Finshop/verhuizing kader 2010 in zijn laatste versie zoals op de website van de FOD FINANCIËN ter beschikking gesteld van de inschrijvers; - de door de aanbestedende overheid goedgekeurde offerte van de inschrijver. BELANGRIJK De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van de eventuele verduidelijkingen en wijzigingen die zijn aangebracht aan het bijzonder bestek en die worden meegedeeld op de website van de FOD FINANCIËN (http://www.minfin.fgov.be) en er bij de opstelling van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden. 8. Offertes Gegevens die in de offerte moeten worden vermeld. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver is ertoe gehouden het offerteformulier te gebruiken dat bij dit bijzonder bestek is gevoegd. Indien echter andere documenten worden gebruikt, moet hij op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform is met het aangifteformulier dat bij het bijzonder bestek gevoegd is (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen erbij worden opgesteld in het Nederlands of het Frans. Door de indiening van zijn offerte doet de inschrijver automatisch afstand van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs indien die vermeld worden in een of andere bijlage bij de offerte. Het offerteformulier is bij dit bijzonder bestek gevoegd. In de offerte moeten de volgende inlichtingen worden verstrekt: - De naam en de andere personalia van de contactpersoon in de onderneming van de inschrijver - de eenheidsprijzen voluit en in cijfers van de diensten die in dit bijzonder bestek worden gevraagd (exclusief btw); - het btw-tarief; - de eenheidsprijzen voluit en in cijfers van de diensten die in dit bijzonder bestek worden gevraagd (inclusief btw); - de reactietermijn; - de handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop de voornoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - Het inschrijvingsnummer bij de RSZ. Pagina 7 /22

8 8.2. Geldigheidsduur van de offerte. Bijzonder bestek: Fin Shop verhuizing kader 2010 De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen vanaf de dag na die waarop de offertes worden geopend Documenten en attesten die bij de offerte moeten worden gevoegd. De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten die worden gevraagd in het kader van de selectie- en gunningscriteria en van de geldigheidsvoorwaarden van de offertes; - elk nuttig document dat de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) bewijst; - de documentatie die wordt gevraagd in deel B Technische voorschriften. 8.4 Structuur van de offerte De offerte is verplicht samengesteld uit de volgende twee delen. Deel A Administratief en technisch gedeelte Dit deel omvat de volgende bestanddelen: I. Offerteformulier In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. Het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. Voor elke offerte die wordt ingediend door een lasthebber, de authentieke of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die door de lasthebber wordt bijgevoegd als bewijs dat hij ertoe gemachtigd is de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage tot het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. II. Documenten betreffende de selectiecriteria In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. Documenten betreffende de uitsluitingscriteria 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die het mogelijk maken de financiële en economische draagkracht van de inschrijver te evalueren - De aangiften betreffende het omzetcijfer m.b.t. de diensten waarnaar de opdracht verwijst, die tijdens de laatste drie laatste boekjaren werden verwezenlijkt; - het bewijs dat hij voor de uitoefening van zijn activiteit een beroepsrisicoverzekering heeft afgesloten; 3. Documenten betreffende de selectiecriteria die het mogelijk maken de technische draagkracht van de inschrijver te evalueren - de referenties betreffende prestaties van een op zijn minst gelijkwaardig niveau, geëist in punt van dit bijzonder bestek; - de lijst van het jaarlijkse gemiddelde personeelsbestand; - de lijst van de technische middelen; - het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel van plan is uit te besteden. Pagina 8 /22

9 Deel B Bijlagen In dit deel voegt de inschrijver alle documenten toe die het mogelijk maken zijn offerte toe te lichten en die niet in het eerste deel moeten worden opgenomen. BELANGRIJK De inschrijver wordt verzocht de structuur te eerbiedigen die door de FOD FINANCIËN wordt opgelegd voor de opmaak van zijn offerte. De inschrijver moet alle pagina s van zijn offerte en de bijlagen erbij op een ononderbroken manier nummeren. 9. Prijzen Prijzen. Alle in het offerteformulier vermelde prijzen moeten zijn uitgedrukt in euro. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst, wat betekent dat de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De inschrijver wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten te hebben begrepen die op zijn diensten kunnen wegen, met uitzondering van de btw. Meer bepaald zijn in de prijs inbegrepen: Op algemene wijze 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de verplaatsings-, transport en verzekeringskosten; 3. de kosten van de documentatie betreffende de diensten en die door de aanbestedende overheid eventueel wordt geëist; 4. de levering van documenten of van stukken die eventueel verbonden zijn aan de uitvoering van de diensten; Op meer specifieke wijze - de ter beschikkingstelling en de terugname van de verpakkingsmiddelen; - het gebruik van het materieel en meer bepaald van de verhuisvoertuigen; - het gebruik van de middelen en toestellen die kunnen worden benut om de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren (verhuizing, laden, lossen enz.): kade, overlaadborden, laadborden, karretjes, steekwagentje enz.; - de demontage en de montage van de vensters of andere bestanddelen; - de signalisatie en de afbakening van de werkplek; - het uit elkaar halen, de verpakking en het in elkaar zetten van het meubilair. De voorgestelde eenheidsprijzen omvatten natuurlijk het ter beschikking stellen en de diensten van de verhuizers die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten, met inbegrip van het gebruik van de vrachtwagens, liften, enz. Deze lijst is indicatief en niet exhaustief. In de tabel die voorkomt in het offerteformulier, moet de inschrijver voluit en in cijfers de eenheidsprijzen, exclusief btw, opgeven voor de verschillende diensten die in dit bijzonder bestek worden gevraagd. Tijdens de hele duur van het contract verbindt de inschrijver zich ertoe de gevraagde diensten zonder enige toeslag te factureren tegen de prijzen die zijn opgegeven in de inventaris van de eenheidsprijzen. Pagina 9 /22

10 9.2. Prijsherziening. Voor deze opdracht kan een herziening van de prijs voor de gevraagde diensten enkel worden toegepast voor de schommelingen van de salarissen en van de sociale lasten van de medewerkers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is van toepassing zowel in min als in meer en kan worden toegepast op initiatief van de aanbestedende overheid en van de dienstverlener. Ingeval om een prijsherziening wordt verzocht, zal dat verzoek slechts ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de dienstverlener bij het verzoek tot prijsherziening werden gevoegd. Per jaar kan er maar één prijsherziening worden toegepast. Voor het berekenen van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast: P = Po x [(s x 0,80) + 0,20 (F)] S De kleine letters betreffen op de gegevens die gelden op de datum dat de prijsherziening wordt toegepast. De hoofdletters betreffen de gegevens die gelden 10 dagen vóór de opening van de offertes. P = herziene prijs; Po = prijs van de offerte; s en S = loonkosten (inclusief sociale lasten); F : niet herzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en de winst omvat (Art. 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen). De prijsherziening kan maar worden toegepast indien de prijsverhoging of -verlaging die moet worden uitgevoerd ten gevolge van het verzoek of indien het verzoek tot prijsherziening ten minste 3% bedraagt van de prijs die in de offerte is vermeld (voor de eerste prijsherziening) of in vergelijking met de laatste aanvaarde of opgelegde herziene prijs (vanaf de tweede prijsherziening). 10. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de fouten en tekortkomingen die in het kader van de diensten worden begaan. Bovendien vrijwaart de dienstverlener de aanbestedende overheid tegen de schadevergoeding die zij verschuldigd is aan derden wegens de vertraging in de uitvoering van de diensten of het in gebreke blijven van de dienstverlener. De professionele verhuizer aan wie de uitvoering van deze opdracht wordt toevertrouwd is aansprakelijk voor de eventuele schade die zich kan voordoen. Hij moet voorzien in een specifieke verzekering die alle risico s dekt die aan de verhuizing verbonden zijn. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade die wordt berokkend aan personen of goederen en die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke schade-eis vanwege derden dienaangaande. 11. Selectiecriteria Geldigheid van de offertes Gunningscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden geëvalueerd op basis van de onderstaande selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes met de gunningscriteria, vermeld in punt 11.2 van dit bijzonder bestek, voor zover die offertes op administratief en technisch vlak geldig zijn. Pagina 10 /22

11 Uitsluitingscriteria. BELANGRIJK Door de indiening van zijn offerte verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de hierna vermelde uitsluitingsgevallen bevindt. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op eer controleren in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste geklasseerd is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver verzoeken via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken zijn persoonlijke situatie te controleren. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, moet in orde zijn met zijn verplichtingen tegenover de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt beschouwd als zijnde in orde met de voornoemde verplichtingen indien uiterlijk op de dag vóór de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes blijkt dat hij: 1 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle aangiften heeft bezorgd die vereist zijn, met inbegrip van die betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal dat verstreken is ten opzichte van de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes en 2 hij met betrekking tot die aangiften geen bijdrageschuld heeft van meer dan euro, tenzij hij voor die schuld een afbetalingsplan heeft bekomen dat hij strikt naleeft. Zelfs indien de bijdrageschuld hoger is dan euro zal de inschrijver toch worden beschouwd als zijnde in orde indien hij vóór de beslissing de opdracht te gunnen bewijst dat hij uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes bewijst dat hij op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet of op een openbare onderneming in de zin van artikel 26 van diezelfde wet, een of meerdere niet-betwiste, opeisbare schuldvorderingen heeft, die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, voor een bedrag dat, op euro na, ten minste gelijk is aan datgene waarvoor hij een vertraging heeft opgelopen bij de betaling van bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver moet uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor de inontvangstneming van de offertes: 1 in orde zijn met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders..3. In om het even welk stadium van de procedure kan de aanbestedende overheid met alle middelen die zij nuttig oordeelt, navraag doen naar de situatie van elke inschrijver wat de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid betreft. Tweede uitsluitingscriterium. Is uitgesloten van de deelneming aan de gunningsprocedure: De leverancier die het voorwerp is van een vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft wegens: 1 deelname aan een criminele organisatie, zoals gedefinieerd in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping zoals gedefinieerd in artikel 246 van het Strafwetboek; Pagina 11 /22

12 3 fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid wanneer zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier zich wenden tot de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten om de informatie te verkrijgen die zij dienaangaande nodig acht. Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag zich niet in een van de volgende gevallen bevinden: 1 zich in staat van faillissement of van vereffening bevinden, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben verkregen, of zich in elke andere gelijkaardige situatie bevinden die voortvloeit uit een overeenstemmende procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 een aangifte van faillissement hebben ingediend, een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord hebben ingesteld of een overeenstemmende procedure lopende hebben die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet met een in kracht van gewijsde getreden vonnis veroordeeld zijn geweest wegens een misdrijf dat afbreuk doet aan zijn professionele integriteit. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag bij de beroepsuitoefening geen ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk zal kunnen maken. Door de ondertekening van zijn offerte verbindt de inschrijver zich bovendien ertoe de normen te eerbiedigen die zijn vastgelegd in de basisovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en meer bepaald: 1. Het verbod op dwangarbeid (overeenkomsten nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en nr. 105 betreffende de afschaffing van de dwangarbeid, 1957); 2. Het recht op de syndicale vrijheid (overeenkomst nr. 87 betreffende de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948); 3. Het recht van organisatie en collectief overleg (overeenkomst nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. Het verbod van elke discriminatie inzake arbeid en bezoldiging (overeenkomsten nr. 100 betreffende gelijke beloning, 1951, en nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. De minimumleeftijd die is bepaald voor kinderarbeid (overeenkomst nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid (overeenkomst nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). De niet-naleving van de voornaamste overeenkomsten zal bijgevolg worden beschouwd als een ernstige fout bij zijn beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing onverminderd de andere bepalingen die vermeld zijn in artikel 69 van het voornoemde besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen tegenover de directe belastingen en de BTW. Zevende uitsluitingscriterium. De inschrijver mag zich niet ernstig hebben schuldig gemaakt aan valse verklaringen door inlichtingen te verstrekken die opeisbaar zijn in het kader van deze opdracht. Pagina 12 /22

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/AO/441/2015 1/82 Bestek: OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie