Aanbestedingsdocument voor de Openbare Aanbesteding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument voor de Openbare Aanbesteding"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument voor de Openbare Aanbesteding Verhuisdiensten Publicatienummer RUG: Corsanummer: FB Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende c.q. door de rechthebbende gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie of anderszins hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Inhoud 1. Begrippen Algemene begrippen Specifieke begrippen onderhavige aanbesteding Rijksuniversiteit Groningen Aanbestedende dienst Algemene beschrijving Omschrijving van de opdracht Inleiding Aanleiding en doel van de opdracht Omschrijving van de opdracht... 7 Samenvoeging/percelen Overeenkomst Aanbestedingsprocedure Algemeen Planning Contactpersoon voor de aanbesteding Communicatie en informatie Indienen offerte Voorwaarden Beoordelingsprocedure Gunning Formele eisen Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Algemene gegevens Uitsluitingsgronden Financiële en economische draagkracht Geschiktheidseisen; beroepsbevoegdheid Beroep op derden Beschrijving gunningscriterium Subcriterium G1: Prijs Subcriterium G2: Algemene vragen Subcriterium G3: Case 1 Geplande verhuizing Subcriterium G4: Case 2 Ad hoc verhuizing Beoordeling gunningscriterium Subcriterium G1 Prijs Subcriteria G2 t/m G Beoordeling economisch meest voordelige inschrijving

3 1. Begrippen 1.1 Algemene begrippen Aanbestedende dienst Aanbestedingsdocument Aanbestedingsprocedure Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) Aankondiging Contactpersoon Eigen verklaring (EV) Geschiktheidseisen Gunning Gunningscriterium Inschrijver Nota van inlichtingen Offerte Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Overeenkomst De Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het document inclusief bijlagen die door of namens de RUG is opgesteld ten behoeve van de aanbestedingsprocedure. De procedure die de RUG volgt om tot een (raam)overeenkomst te komen en welke loopt van het moment van publicatie van de opdracht tot en met de definitieve gunning van de opdracht. De wet houdende de regels omtrent aanbestedingen, d.d. 1 november 2012, Stb. jaargang 2012, nr De bekendmaking van de opdracht. Persoon die namens de RUG als aanspreekpunt fungeert voor de inschrijvers. De verklaring door middel waarvan een inschrijver aangeeft te voldoen aan het in deze verklaring gestelde omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectievoorwaarden. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de inschrijver heeft geformuleerd. Toewijzen van een opdracht aan één of meer inschrijvers. Het criterium op basis waarvan bepaald wordt aan welke inschrijver(s) de opdracht wordt toegewezen. Degene die een offerte indient op basis van het aanbestedingsdocument. Document waarin de RUG de gestelde vragen openbaar maakt en voorziet van beantwoording. Deze maakt integraal onderdeel uit van het aanbestedingsdocument. De door inschrijver gedane inschrijving die gebaseerd is op het aanbestedingsdocument. Hetgeen wat onderwerp is van deze aanbesteding en de overeenkomst die gesloten zal worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De verstrekker van de opdracht, in deze betreft het de Rijksuniversiteit Groningen. De inschrijver aan wie door opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding is gegund. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens 3

4 opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Programma van eisen Raamovereenkomst Samenwerkingsverband Uitsluitingsgronden Vormvereisten Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de opdracht heeft geformuleerd. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Hierbij worden alleen de randvoorwaarden vastgelegd. Twee of meer ondernemingen die gezamenlijk een offerte uitbrengen. Omstandigheden die betrekking hebben op integriteitstoetsing en de uitsluiting van deelneming aan de aanbesteding in het algemeen tot gevolg kunnen hebben. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de indiening van de inschrijving heeft geformuleerd. 1.2 Specifieke begrippen onderhavige aanbesteding Ad hoc verhuizing Externe zakelijke verhuizing Handyman diensten Interne zakelijke verhuizing Kleine verhuizing Personele verhuizing Projectmatige verhuizing Specialistische verhuizing Niet geplande verhuizing welke binnen 3 werkdagen uitgevoerd dient te worden. Verhuizingen tussen twee of meer panden. Hand en span diensten tijdens een verhuizing. Dit kan zijn opruimen, (de)monteren, zaken ophangen, afvoeren etc. Verhuizing binnen één pand. Verhuizing met minder dan 5 werkplekken. Verhuizing van personeel van de RUG. Dit kan binnen Nederland dan wel vanuit het buitenland naar Nederland. Geplande verhuizing, in de meeste gevallen dermate omvangrijk dat er afstemming benodigd is met diverse betrokkenen. Verhuizing van bijvoorbeeld medische apparatuur, technische apparatuur, chemicaliën of dieren. 4

5 2. Rijksuniversiteit Groningen 2.1 Aanbestedende dienst Naam: Rijksuniversiteit Groningen College van Bestuur Adres: Postbus AB Groningen Nederland 2.2 Algemene beschrijving Rijksuniversiteit Groningen De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dé universiteit in het noorden van het land. De RUG is een decentraal georiënteerde organisatie en gevestigd in diverse gebouwen verspreid over de stad Groningen. De RUG bestaat uit tien faculteiten, de Bibliotheek van de RUG, het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en een aantal ondersteunende diensten, georganiseerd in het Bureau van de Universiteit, het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) en het Facilitair Bedrijf (FB). Het organogram van de RUG is als bijlage bij dit aanbestedingsdocument toegevoegd). Bij de RUG werken ruim (4.100 fte) professionals in de wetenschappelijke en in ondersteunende sfeer vanuit vele verschillende vakgebieden met één gezamenlijk doel: het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. De RUG is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten en werkt actief samen met het bedrijfsleven, overheden en burgers. Bij de RUG staan ruim studenten ingeschreven. Landelijk gezien heeft de RUG hiermee een marktaandeel van ongeveer 11%. Als klassieke universiteit is de RUG een belangrijk kenniscentrum en staat midden in de wereld. De RUG gaat samenwerkingsrelaties aan op basis van gelijkwaardigheid en openheid. Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bijvoorbeeld verricht de voormalige Faculteit der Medische Wetenschappen samen met het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) veel medisch wetenschappelijk onderzoek. De studenten geneeskunde volgen een flink deel van hun opleiding in het AZG. De RUG werkt nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen op het terrein van studentvoorzieningen. Met de gemeente Groningen wordt op verschillende planologische terreinen samengewerkt. Strategie In 2010 is het nieuwe strategieplan opgesteld. Hierin worden door de RUG accenten gelegd op aspecten zoals profilering, ambities, onderwijs en onderzoek, studenten, internationalisering, interactie met de regio, wetenschappelijke staf en de toewijzing van middelen. Ontwikkelingen die eveneens een grote rol blijven spelen bij de bepaling van het beleid zijn de kennissamenleving, de afnemende rol van de rijksoverheid, de toenemende (internationale) mobiliteit van studenten en medewerkers en het toenemend belang van kwaliteitszorg en verantwoording. Heldere positionering en een noordelijk onderscheidend vermogen zijn hierbij van groot belang. Onderwijs De RUG wil investeren in topkwaliteit, honoreren van verschil in talent en ambitie en het stimuleren van grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek. De RUG behoort op enkele vakgebieden tot de internationale top van wetenschappelijk onderzoek. Deze positie wil de RUG nadrukkelijk versterken. De RUG creëert een stimulerende werkomgeving voor toponderzoekers en topdocenten die in vrijheid en onafhankelijkheid hun vak kunnen beoefenen. De RUG streeft naar een permanente kwaliteitsverbetering bij onderwijs en onderzoek. 5

6 Om haar internationale ambities waar te kunnen maken investeert de RUG extra in onderzoekers die hun grenzen verleggen en werft zij een substantieel deel van haar studenten in het buitenland. Onderzoek Goed onderwijs staat of valt ook met vooruitstrevend onderzoek. Onderzoek vindt plaats naar nieuwe technieken, behandelingen of samples in de eigen laboratoria. Medewerkers van de RUG voeren dit onderzoek voortdurend uit zowel op eigen initiatief als op verzoek van marktpartijen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook charitatieve instellingen en overheidsinstellingen. Net als alle andere medewerkers van de RUG hebben ook de onderzoekers die ene doelstelling: een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaand onderzoek. Organisatieontwikkelingen Bij de RUG wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de organisatie van onderwijs en nieuwe onderwijsvormen (ondermeer de graduate schools). Bij de vormgeving van de nieuwe organisatie staat centraal dat het onderwijsproces wordt georganiseerd rondom onderwijs- en onderzoekcategorieën. Voor meer informatie over de organisatie van de RUG zie Facilitair bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG faciliteert en is verantwoordelijk voor de levering van ondersteunende facilitaire producten en diensten in de breedste zin van het woord aan de gehele RUG welke de studenten, medewerkers en bezoekers dagelijks nodig hebben op hun studie/werkplek en in hun werkomgeving. Ook hier geldt dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen de RUG en veel verschillende wensen ten aanzien van de facilitaire ondersteuning. Dit betekent dat het FB een gevarieerd aanbod aan producten en diensten aanbiedt waaronder ook het beheer van FacilityNet / Planon, dat als bestelportal en voor het inventarisbeheer wordt gebruikt. Naast de levering van facilitaire producten en diensten wordt het inkoop- en contractmanagement voor de RUG verzorgd vanuit het FB. Voor meer informatie over het FB zie 6

7 3. Omschrijving van de opdracht 3.1 Inleiding Dit aanbestedingsdocument bevat informatie die potentiele inschrijvers nodig hebben om een idee te kunnen krijgen van de inhoud van de opdracht en om zodoende te besluiten al dan niet een offerte in te dienen. Daarnaast bevat het aanbestedingsdocument de benodigde informatie met betrekking tot de selectiefase en de gunningsfase en worden potentiele inschrijvers door middel van dit aanbestedingsdocument nader geïnformeerd over de procedure die de RUG zal volgen om tot een overeenkomst te komen met een inschrijver die de uitvoering van de opdracht op zich zal nemen. Deze openbare Europese aanbestedingsprocedure heeft betrekking op alle Verhuisdiensten binnen de RUG en wordt uitgevoerd conform de Aanbestedingswet Bij dit aanbestedingsdocument is een apart document met een overzicht van alle bijlagen toegevoegd. 3.2 Aanleiding en doel van de opdracht De RUG, opdrachtgever in deze, heeft momenteel een overeenkomst voor de Verhuisdiensten die jaarlijks wordt herzien. Vanwege de financiële omvang van alle verhuisbewegingen binnen de RUG is het noodzakelijk om deze Europees aan te besteden. De RUG is voornemens om een nieuwe overeenkomst voor de verhuisdiensten af te sluiten die voldoet aan de gestelde eisen in dit aanbestedingsdocument en het bijbehorende Programma van Eisen. Hiertoe heeft het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG deze openbare Europese aanbesteding opgezet voor de gehele RUG. 3.3 Omschrijving van de opdracht De opdracht heeft betrekking op drie verschillende verhuisstromen: - Interne zakelijke verhuizingen - Externe zakelijke verhuizingen - Personele verhuizingen Zakelijke verhuizingen Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen: - Interne zakelijke verhuizingen: transport van roerende zaken binnen een pand of een complex van panden. - Externe zakelijke verhuizingen: transport van roerende zaken tussen twee of meer panden, aangewezen door de opdrachtgever, waarbij extern transport noodzakelijk is om de verhuizing uit te voeren. Voorbeelden van zakelijke verhuizingen welke vaak plaatsvinden zijn: - Het verhuizen van werkplekken/kantoormeubilair - Het verhuizen van bibliotheken - Specialistische verhuizingen van inventaris (bijvoorbeeld apparatuur). Personele verhuizingen Transport van inboedel van personeelsleden, waarbij extern transport noodzakelijk is om de verhuizing in zowel binnen- als buitenland uit te voeren. Overige diensten Naast de verhuizingen vallen de onderstaande diensten ook binnen de scope van de opdracht. Vaak zijn deze diensten een onderdeel van een verhuizing die plaatsvindt: 7

8 - Handyman diensten - (projectmatige) coördinatie van de verhuizingen - Opslag, logistiek en archivering - Huur/aankoop van materiaal (dozen/pallets etc.) Buiten de scope van deze opdracht valt: - Kleine interne en externe verhuizingen (t/m 5 werkplekken), deze worden door de eigen medewerkers van de RUG uitgevoerd. Wanneer er intern geen capaciteit beschikbaar is kan de facility manager van de desbetreffende faculteit besluiten om het verhuisbedrijf in te schakelen. - Korte termijn opslag, het FB van de RUG heeft een eigen, kleine (deels geconditioneerde) ruimte voor korte termijn opslag. - Personele verhuizingen welke door het personeelslid zelf wordt uitgevoerd. - Specialistische verhuizingen van inventaris welke moeten worden uitgevoerd door de leverancier van het betreffende inventaris, of door de eigen vervoersdienst van de RUG. Dit kan bijvoorbeeld gaan om laboratorium apparatuur. - Het vervoeren van proefdieren. - Het verhuizen van chemicaliën waarvoor een speciaal certificaat is vereist. - Interne verhuizingen binnen de panden van de Faculteit Medische wetenschappen (Antonius Deusinglaan) i.s.m. de gezamenlijke facilitaire dienst met het UMCG. Samenvoeging/percelen De gehele opdracht wordt als één perceel in de markt gezet. Het marktsegment waarin deze aanbesteding wordt uitgezet betreft de verhuisbranche voor de zakelijke markt. Uit marktanalyse is gebleken dat alle aspecten van deze opdracht door één bedrijf uitgevoerd kan worden. Gezien het feit dat veel verhuizingen tussen verschillende faculteiten/panden plaatsvindt is het wenselijk om dit door één partij te laten doen. 3.4 Overeenkomst De RUG wil een overeenkomst sluiten met één inschrijver voor de periode van vier (4) jaar met eventueel een optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De overeenkomst zal zo snel mogelijk na de definitieve gunning ingaan. Wanneer de RUG van een optie tot verlenging gebruik wenst te maken zal zij dit minimaal drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de overeenkomst van rechtswege eindigt dan wel waarop een optie tot verlenging eindigt, op schriftelijke wijze, kenbaar maken. In bijlage B is de conceptovereenkomst opgenomen. Mocht u van mening zijn dat (een) gesteld(e) artikel(en) disproportioneel is (zijn) dient u dit tijdens Indienen vragen nota van inlichtingen (zie planning) kenbaar te maken met vermelding van argumentatie en/of tekstvoorstellen. De RUG zal door middel van de (laatste) nota van inlichtingen aangeven of er sprake is van een wijziging in de concept overeenkomst. 8

9 4. Aanbestedingsprocedure 4.1 Algemeen De RUG volgt voor deze Europese aanbesteding een openbare procedure conform de Aanbestedingswet Dat wil zeggen dat er een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd voor het sluiten van een overeenkomst die bestaat uit één ronde waarin inschrijver een offerte uitbrengt zonder dat voorselectie van de inschrijvers plaatsvindt. Voor de openbare procedure geldt dat iedere geïnteresseerde een offerte mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de offerte die wordt ingediend. De openbare procedure biedt geen ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De gunning zal plaatsvinden aan de economisch meest voordelige inschrijving. 4.2 Planning De planning voor deze openbare Europese aanbesteding is als volgt: Aankondiging Uiterlijk indienen vragen voor nota Publiceren nota van inlichtingen Indienen offerte Presentatie t/m Voornemen tot gunnen Definitieve gunning Ingangsdatum overeenkomst z.s.m. na definitieve gunning De genoemde data zijn streefdata, derhalve is deze planning slechts indicatief. Aan de bovenstaande data kunnen geen rechten worden ontleend. Onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een presentatie door de inschrijvers. Slechts de inschrijvers die een offerte hebben uitgebracht die voldoet aan de formele eisen, de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en die onvoorwaardelijk voldoet aan het programma van eisen zullen worden uitgenodigd een presentatie te verzorgen voor de beoordelingscommissie. Inschrijvers die in aanmerking komen om een presentatie te verzorgen worden hiervoor door de RUG tijdig uitgenodigd. De presentatie heeft het karakter van een toelichting en kan zeker niet leiden tot een aanpassing of aanvulling van uw offerte. De presentaties kunnen er toe leiden dat de reeds behaalde punten op de onderdelen in de offerte, die door de leden van de beoordelingscommissie zijn toegekend, worden bijgesteld. Tijdens de presentatie heeft de inschrijver de mogelijkheid om een nadere toelichting te geven op zijn offerte. Daarnaast kan door de RUG gevraagd worden naar specifieke aspecten uit de offerte. Bij de presentatie dienen de voor de uitvoering van de opdracht belangrijkste medewerkers aanwezig te zijn. Het tijdstip en de locatie van de presentatie zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de inschrijvers die hiervoor worden uitgenodigd. Voor de presentatie wordt 45 minuten gereserveerd. Hiervan kunt u 30 minuten gebruiken voor de presentatie zelf. De overige tijd kan worden besteedt aan het eventueel beantwoorden van vragen. 9

10 4.3 Contactpersoon voor de aanbesteding Deze aanbesteding wordt verzorgd door: Facilitair bedrijf RUG Postadres: Postbus AW Groningen Bezoekadres: Facilitair bedrijf RUG Blauwborgje AC Groningen Contactpersoon: Lianne Meijer, inkoopadviseur Telefoonnummer: Via Negometrix Het is tijdens de aanbestedingsprocedure, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan andere functionarissen van de RUG rechtstreeks te benaderen over deze aanbesteding. 4.4 Communicatie en informatie Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de aanbesteding dan wel de aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde schriftelijk in de Nederlandse taal, uitsluitend per via Negometrix te worden gesteld aan de in paragraaf 4.3 genoemde contactpersoon. Per vraag dient te worden aangegeven op welk document en op welk hoofdstuk/paragraaf/bijlage de vraag betrekking heeft. Omwille van een vlotte en gerichte beantwoording dient u de vraag en antwoord module van Negometrix hiervoor te gebruiken. Vragen naar aanleiding van dit aanbestedingsdocument dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de in paragraaf 4.2 genoemde planning gesteld te zijn. De vragen met de bijbehorende antwoorden zullen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning geanonimiseerd gepubliceerd worden in Negometrix in de vorm van een nota van inlichtingen. De belangstellenden krijgen automatisch bericht dat er nieuwe documenten zijn geplaatst op de elektronische omgeving. De belangstellenden kunnen de documenten downloaden. De nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. 4.5 Indienen offerte De offerte dient uiterlijk op de datum zoals vermeld in de in paragraaf 4.2 genoemde planning, digitaal ingediend te worden via Negometrix. Per post en/of per fax ingediende offertes worden niet geaccepteerd. Hiervan kan worden afgeweken door de RUG in geval van het opvragen van bewijsstukken die behoren bij de EV. In een dergelijk geval zal de RUG dit schriftelijk mededelen aan de inschrijver(s). Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de offerte. Het risico van vertraging tijdens de (digitale) verzending of anderszins is geheel voor rekening van de inschrijver. Offertes die ingediend worden na de bovengenoemde datum en het tijdstip worden niet in behandeling genomen. De opening van de offertes is niet openbaar. 10

11 4.6 Voorwaarden Door het indienen van een offerte gaat inschrijver akkoord met alle in dit aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden. Terugtrekking Een inschrijver kan zich enkel terugtrekken uit de procedure tot de datum en het tijdstip welke gelden als uiterste termijn voor het indienen van de offerte. Na de uiterste termijn voor het indienen van de offerte kan een inschrijver zich niet meer terugtrekken. Zijn offerte staat vast gedurende de gestanddoeningstermijn. Samenwerkingsverband (combinatie) In het kader van deze aanbesteding is een samenwerkingsverband toegestaan. Inschrijvers kunnen zelfstandig of als samenwerkingsverband inschrijven. Indien er gekozen wordt voor een gecombineerde inschrijver is het niet noodzakelijk dat zij bij gelegenheid van inschrijving of gunning een rechtsvorm aannemen. Ieder lid van het samenwerkingsverband wordt echter hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de volledige en juiste uitvoering van de gehele overeenkomst. Onderaanneming Inschrijvers kunnen een deel van de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht door één of meerdere onderaannemers laten uitvoeren. De aansprakelijkheid berust in dat geval volledig bij de hoofdaannemer. Slechts de hoofdaannemer is contractpartij van de RUG. Varianten In het kader van deze aanbesteding zijn varianten niet toegestaan. Samengevoegde opdracht/indeling in percelen Deze opdracht heeft uitsluitend betrekking op de RUG. De opdracht is niet ingedeeld in percelen. Intellectueel eigendom aanbestedingsdocumenten Behoudens uitzonderingen door de wet of door regelgeving bepaald mag zonder schriftelijke toestemming van de RUG niets uit dit aanbestedingsdocument worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (anders dan voor het doel van deze aanbesteding) door middel van druk, microfilm, fotokopie of anderszins. Daarnaast is het nadrukkelijk niet toegestaan veranderingen aan te brengen in dit aanbestedingsdocument. Voorbehoud voor gunning De RUG is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te gunnen. Een besluit om niet te gunnen wordt slechts bij hoge uitzondering genomen. Inschrijvers hebben alsdan geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in het kader van of schade ontstaan ten gevolge van de onderhavige aanbesteding. Kostenvergoeding Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Inkoopvoorwaarden Voor al onze inkopen en aanbesteding van werken, leveringen en diensten geldt dat koop-en leveringsvoorwaarden, betalings-en andere voorwaarden van uw onderneming nadrukkelijk van de hand worden gewezen. In plaats daarvan gelden de algemene inkoopvoorwaarden RUG, zie bijlage C Eventuele afwijkingen of aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden zijn opgenomen in de conceptovereenkomst in bijlage B. 11

12 Mocht u van mening zijn dat (een) gesteld(e) artikel(en) disproportioneel is (zijn) dient u dit tijdens indienen vragen nota van inlichtingen kenbaar te maken met vermelding van argumentatie en/of tekstvoorstellen. De RUG zal door middel van de nota van inlichtingen aangeven of er sprake is van wijzigingen op de algemene inkoopvoorwaarden RUG. Eventuele wijzigingen op deze inkoopvoorwaarden worden ja definitieve gunning opgenomen in te sluiten overeenkomst. Vertrouwelijkheid De RUG en zijn adviseurs zullen de ingediende offerte met vertrouwelijkheid behandelen. Deze zullen, behoudens wettelijke bepalingen, uitsluitend worden getoond aan medewerkers die direct bij de aanbesteding zijn betrokken. Tegenstrijdigheden Het aanbestedingsdocument is met zorg vastgesteld. Mocht een inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de RUG hiervan, via de in paragraaf 4.3 genoemde contactpersoon, schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Indien naderhand blijkt dat er sprake is van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden die niet door inschrijver zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. Het aanbestedingsdocument wordt in PDF file aangeboden. Tevens worden de bijlagen die door inschrijver moeten worden ingevuld en ingediend in een Word of Excel file aangeboden. Op het moment dat er tegenstrijdigheden zijn over de tekst is de PFD file leidend. Het invulformat m.b.t. de prijs bevat beveiligde cellen. Wijzigingen gemaakt door de inschrijver worden niet geaccepteerd. Informatie inwinning Inschrijvers kunnen bij Postbus 51 (www.postbus51.nl) dan wel bij informatie verkrijgen over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland. Gelijkwaardigheid Daar waar in de aanbestedingsstukken een merk, type, of fabricaatnaam staat vermeld, dient daarbij de toevoeging of gelijkwaardig gelezen te worden. Nederlandse taal De Nederlandse taal dient in deze aanbestedingsprocedure in woord en geschrift de voertaal te zijn. 4.7 Beoordelingsprocedure De beoordelingsprocedure bestaat uit zes stappen. Onderstaand wordt in het kort de inhoud van de stappen uitgelegd. 1. Formele eisen De offertes worden allereerst gecontroleerd op de formele eisen als gesteld in hoofdstuk 5 van dit aanbestedingsdocument. 2. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen, wordt op grond van artikel 2.84 en 2.85 AW2012, de EV overeenkomstig de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals gesteld in dit aanbestedingsdocument alsmede hetgeen hierover is opgenomen in de EV zelf gecontroleerd. Indien niet of niet-volledig aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. 12

13 3. Programma van eisen Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen en uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, wordt de offerte beoordeeld op het onvoorwaardelijk voldoen aan het programma van eisen behorende bij de aanbestedingsdocumenten. Aan alle eisen, zoals gesteld in het programma van eisen, dient te worden voldaan en deze dienen te zijn inbegrepen bij de geoffreerde prijs. Indien niet of niet-volledig aan het programma van eisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of niet tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. 4. Gunningscriterium Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en die onvoorwaardelijk voldoet aan het programma van eisen worden afzonderlijk beoordeeld op het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Dit gunningscriterium bestaan uit de subcriteria en bijbehorende weging zoals beschreven in hoofdstuk 8 van dit aanbestedingsdocument. Aan de inschrijver met de laagste totale waarde op het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving kan de voorlopige gunning van de opdracht worden uitgesproken. In het geval er twee of meer inschrijvers een gelijk aantal punten hebben behaald, zal de score die op het eerste criterium is behaald de doorslag geven. Is daar ook een gelijke score behaald, dan geldt het tweede criterium als doorslaggevend, enzovoorts. 5. Bewijsstukken EV Van de inschrijver aan wie de voorlopige gunning is uitgesproken, worden de bewijsstukken die behoren bij de EV gevraagd. Deze bewijsstukken zullen beoordeeld worden. Indien niet of niet-volledig aan de in de EV opgenomen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. Indien dit het geval is, zal de beoordelingsprocedure hervat worden bij stap Definitieve gunning Wanneer van de inschrijver, aan wie de voorlopige gunning is uitgesproken, de aangeleverde bewijsstukken zoals benoemd in stap 5 (bewijsstukken EV) akkoord zijn bevonden en er geen bezwaren tegen de voorlopige gunning zijn ontvangen gedurende de Alcateltermijn kan er worden overgegaan tot definitieve gunning van de opdracht. 4.8 Gunning De RUG kan de voorlopige gunning uitspreken aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Alle inschrijvers worden gelijktijdig geïnformeerd over de uitslag van de aanbestedingsprocedure. Zij zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Een inschrijver die het niet eens is met de besluitvorming inzake deze aanbesteding dient middels een concept-dagvaarding voor een voorlopige voorziening bezwaar te maken. Dit bezwaar moet schriftelijk en binnen 20 dagen (standstill periode) na dagtekening van het voornemen tot gunnen bij de RUG bekend zijn. De RUG spreekt na deze 20 dagen een definitieve gunning uit aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, mits er geen bezwaar is aangetekend of deze, na onderzoek, ongegrond is bevonden. In geval een inschrijver bezwaar wil maken, dient de dagvaarding betekend te worden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 (9712 CP) te Groningen. 13

14 Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Afgewezen inschrijvers dienen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige gunningbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Groningen. Indien niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een (concept) kort geding dagvaarding correct is betekend, zal de RUG naar verwachting overgaan tot definitieve gunning van de opdracht. Indien afgewezen inschrijvers niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorlopige gunningbeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een procedure aanhangig maken. Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal de RUG de uitkomst van dat kort geding afwachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. De RUG behoudt zich verder het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. Indien er gedurende de standstill periode van 20 dagen volgend op de voorlopige gunning een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan eindigt de termijn van gestanddoening 14 kalenderdagen na dagtekening van het in die zaak te wijzen (schriftelijke) vonnis, indien althans de hierboven genoemde gestanddoeningstermijn anders ongebruikt zou verstrijken. Indien er hoger beroep wordt ingesteld en de RUG besluit dit af te wachten alvorens tot definitieve gunning over te gaan, dan dienen de inschrijvers de gestanddoeningstermijn in voorkomend geval te verlengen tot 14 kalenderdagen na het in die zaak te wijzen arrest. 14

15 5. Formele eisen Voor de onderstaande formele eisen geldt dat, indien niet of niet-volledig aan de formele eisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet (volledig) zijn verstrekt, uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure volgt. Het betreft de volgende formele eisen: - de offerte dient vóór de gestelde sluitingstermijn op de aangegeven locatie aanwezig te zijn; - de offerte dient ingeleverd te worden inclusief alle gevraagde bijlagen/verklaringen en stukken - die overlegd dienen te worden en volgens de vereiste structuur in Negometrix; - alle gevraagde bijlagen /verklaringen en stukken die overlegd dienen te worden moeten ieder - afzonderlijk volledig ingevuld zijn; - de gestanddoeningstermijn (geldigheid offerte) van de offerte, inclusief bijlagen, dient - minimaal 120 dagen gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de offerte te zijn. - de offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn; - het is inschrijvers niet toegestaan om een offerte onder voorwaarden in te dienen, dit wil - zeggen dat er geen mitsen en maren aan de offerte kleven; - door het indienen van de offerte gaat inschrijver akkoord met de aanbestedingsprocedure - zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument. 15

16 6. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen In deze openbare Europese aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van de EV voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten zoals bedoeld in artikel 2.84 en 2.85 AW De door de inschrijver in te vullen EV is opgenomen als een separate bijlage (pdf-file) op de aanbestedingswebsite. De inschrijver behoeft met betrekking tot de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals omschreven in dit hoofdstuk bij het indienen van de offerte in eerste instantie alleen de volledig ingevulde en door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekende EV aan te leveren. De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zijn zover niet specifiek is aangegeven van toepassing op alle drie de percelen. Indien een geschiktheidseis alleen voor een specifiek perceel van toepassing is, staat dit vermeld in de kop van de geschiktheidseis. Alle formele bewijsstukken zoals genoemd bij de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in dit hoofdstuk en behorende bij de EV dienen pas na een schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de verzenddatum van het schriftelijke verzoek bij de RUG te zijn ingediend. Indien inschrijver niet aan een uitsluitingsgrond en/of geschiktheidseis kan voldoen, kan inschrijver bij punt 7.1 van de EV verklaren waarom zij van mening is dat het niet voldoen aan een uitsluitingsgrond en/of geschiktheidseis niet zou mogen leiden tot uitsluiting van inschrijver van de aanbestedingsprocedure. Hiertoe dient een grondige en goed onderbouwde reden te worden aangevoerd die de RUG in overweging kan nemen. Bij punt 9 van de EV dient de EV rechtsgeldig ondertekend te worden. De rechtsgeldige ondertekening dient herleidbaar te zijn uit het uittreksel van het handels- en beroepsregister zoals benoemd in paragraaf 6.5 onderdeel A van dit aanbestedingsdocument en punt 5.3 uit de EV. 6.1 Algemene gegevens Bedrijfsgegevens De inschrijver dient bij punt 1.1 t/m 1.4 van de EV de bedrijfs- en contactgegevens van de inschrijver in te vullen. De RUG zal het contact met de inschrijver tijdens de aanbestedingsprocedure laten verlopen via de door de inschrijver aangewezen contactpersoon. Deze contactpersoon dient gedurende de gehele periode als enig aanspreekpunt te gelden. Indien door omstandigheden de contactpersoon gewijzigd wordt, dient dit tijdig door de inschrijver schriftelijk aan de contactpersoon van de RUG gemeld te worden. Samenwerkingsverband Bij een samenwerkingsverband gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk inschrijven op een opdracht. Onder punt 1.5 van de EV dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk de EV in te dienen. De onderneming dient, indien hij bij punt 1.5 van de EV heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband, bij punt 8.1 van de EV aan te geven voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Ten behoeven van de communicatie met de RUG dient een samenwerkingsverband een penvoerder aan te wijzen en weer te geven in punt 1.6 van de EV. Deze penvoerder dient volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd zijn om namens het samenwerkingsverband op te treden. De penvoerder zorgt voor een overzichtelijke weergave in de offerte en geeft duidelijk aan welk document van welke onderneming afkomstig is. 16

17 Hetgeen wat in dit hoofdstuk geldt als inschrijver geldt in het geval van een samenwerkingsverband voor alle (afzonderlijke) deelnemers van het samenwerkingsverband. 6.2 Uitsluitingsgronden Inschrijver verklaart dat de omstandigheden zoals genoemd in punt 2 van de EV, verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel en de aangekruiste omstandigheden bij punt 3, facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel niet aan de orde zijn. In artikel 2.89 van de AW2012 staat weergegeven welke bewijsmiddelen na een schriftelijke verzoek van de RUG moeten worden overlegd. 6.3 Financiële en economische draagkracht In het kader van punt 5.1 uit de EV heeft de inschrijver een geldige en adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op het moment dat de opdracht definitief gegund wordt voor de gehele looptijd van de overeenkomst tussen de gegadigde en de RUG. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient een minimale dekking van excl. btw per gebeurtenis per jaar te omvatten. Indien de inschrijver niet in het bezit is van de gevraagde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan dient zij een ondertekend document te kunnen overleggen waarin wordt verklaard dat, indien de opdracht aan haar wordt gegund, inschrijver op het moment van de definitieve gunningsbeslissing een bewijs van een geldige en adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met minimale dekking van per gebeurtenis kan overleggen. Inschrijver dient na een schriftelijk verzoek van de RUG het onderstaande te overleggen: - (een kopie van) een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met vermelding van het verzekerde of gereserveerde bedrag, of - een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver over de gevraagde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt op het moment van definitieve gunning Indien een concern verzekeringsbewijs wordt overlegd, dient duidelijk te zijn dat de inschrijver is meeverzekerd. 6.4 Technische en beroepsbekwaamheid Referentieopdrachten kerncompetenties In het kader van punt 5.2 uit de EV dient de inschrijver aan de volgende kerncompetenties te voldoen: - Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met een verhuisopdracht die is uitgevoerd bij een instelling met een publiek karakter als een gemeentehuis, ziekenhuis of een andere onderwijsinstelling in een binnenstedelijk gebied. - Kerncompetentie 2: Ervaring hebben bij een complexe organisatie. Onder een complexe organisatie wordt verstaan: een organisatie met minimaal 3 separate panden (waarvan één zonder lift), met minimaal 3 interne opdrachtgevers waar de gebruikers van de panden tijdens uitvoering van de dienstverlening aanwezig zijn. - Kerncompetentie 3: Ervaring met een specialistische verhuizing. Onder specialistische verhuizing wordt verstaan: het verhuizen van grote (medische) apparatuur of technische installaties. Hiertoe dient na een schriftelijk verzoek van de RUG per genoemde kerncompetentie één (1) referentie te worden aangeleverd. Hiervoor dient het format in bijlage E te worden gebruikt. De referentie(s) dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: - De opdracht is uitgevoerd door de inschrijver als hoofd opdrachtnemer; - Alle referenties dienen te zijn gestart, (deels) te zijn uitgevoerd of afgerond tussen 1 januari 2012 en 1 oktober

18 - Alle referenties dienen een minimale opdrachtwaarde te hebben van per jaar, excl. BTW. - Alle referenties dienen te zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring van de betreffende opdrachtgever. Het is toegestaan om één (1) referent te gebruiken om meerdere kerncompetenties aan te tonen. De RUG behoudt zich het recht voor met betrekking tot de opgegeven referenties, ook voor toetsing van de tevredenheid van de opdrachtgever, navraag te doen bij de betreffende opdrachtgever(s). Personeel en outillage Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient inschrijver te beschikken over voldoende (gekwalificeerd) personeel, outillage, materieel en technische uitrusting om de opdracht binnen de gestelde termijnen te realiseren. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient inschrijver een verklaring op te leveren die op feiten is gebaseerd en waarin het volgende vermeld wordt: a. de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de inschrijver en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar; b. de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover de inschrijver voor het uitvoeren van de opdracht beschikt. Onderaanneming Indien inschrijver in het kader van punt 5.2 uit de EV voor de uitvoering van de opdracht gebruik zal maken van onderaanneming dient vermeld te worden van welke onderaannemer(s) gebruik gemaakt zal worden. Tevens moet worden aangegeven welke onderdelen van de opdracht in onderaanneming zullen worden uitgevoerd. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient inschrijver bijlage G. in te vullen en vervolgens in te dienen. De EV hoeft niet door de onderaannemer(s) zelf te worden ingevuld. ISO certificering Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient de inschrijver te beschikken over een geldig ISO certificaat (of gelijkwaardig) c.q. te voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Indien inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk certificaat kan hij op grond van artikel 2.96 AW ook andere bewijzen overleggen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking (zie hiertoe de vragen zoals opgenomen in bijlage H Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient de inschrijver een gedateerde en gewaarmerkte (kopie van een) geldig ISO 9001-certificaat (of gelijkwaardig) te overleggen. Indien inschrijver hier niet over beschikt, dient bijlage H volledig te worden ingevuld en te worden overlegd. Milieucertificering Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient de inschrijver te beschikken over een geldig certificaat op het gebied van Milieuzorg (ISO 14001/ EMAS-certificaat of gelijkwaardig) c.q. te voldoen aan bepaalde milieunormen. Indien de inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk certificaat kan hij op grond van artikel 2.97 AW 2012 ook andere bewijzen overleggen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieubeheer (zie hiertoe de vragen zoals opgenomen in bijlage I). Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient de inschrijver een gedateerde en gewaarmerkte (kopie van een) geldig ISO / EMAS-certificaat (of gelijkwaardig) te overleggen. Indien de inschrijver hier niet over beschikt dient bijlage I volledig te worden ingevuld en te worden overlegd. VCA De inschrijver dient in het bezit te zijn van een veiligheidszorgsysteemcertificaat op basis van de norm VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) die betrekking heeft op de aard van het werk of een vergelijkbaar certificaat. 18

19 Indien inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk certificaat kan hij op grond van artikel 2.97 Aanbestedingswet 2012 ook andere bewijzen overleggen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (zie hiertoe de vragen zoals opgenomen in bijlage J). inschrijver dient dit te bevestigen door het invullen van punt 5.2 van de EV. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient de inschrijver een gedateerde en gewaarmerkte (kopie van veiligheidszorgsysteemcertificaat (of gelijkwaardig) te overleggen. Indien de inschrijver hier niet over beschikt dient bijlage J volledig te worden ingevuld en te worden overlegd. 6.5 Geschiktheidseisen; beroepsbevoegdheid Uittreksel handels- en beroepsregister Ten aanzien van punt 5.3 uit de EV dient na een schriftelijk verzoek van de RUG een recent (dat wil zeggen met datum van maximaal zes (6) maanden voor de datum van publicatie van de opdracht) bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister van de lidstaat waar de inschrijver is gevestigd conform artikel 2.98 lid 1 AW 2012 aan te leveren. Het inschrijvingsnummer op het hierboven bedoelde bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister dient overeen te komen met het inschrijvingsnummer dat bij punt 1.3 van de EV is ingevuld. Om te voorkomen dat uw uittreksel als niet geldig wordt aangemerkt dan wel dat aanvullende inlichtingen moeten worden opgevraagd, verzoekt de RUG u rekening te houden met de volgende zaken: - er dient een uittreksel (of een kopie daarvan) ingeleverd te worden dat ondertekend is door een medewerker van de Kamer van Koophandel. Uittreksels afkomstig van internet (zonder autorisatie) zijn niet rechtsgeldig (u kunt dat zelf controleren omdat onderaan het uittreksel is vermeld dat het uittreksel niet rechtsgeldig is); - degene die de offerte rechtsgeldig ondertekent, dient genoemd te worden: o bij de bestuurders; o o o o bij de gevolmachtigden; als een gevolmachtigde met een beperkte bevoegdheid. Hierbij dient een toelichting op deze beperkte volmacht, in welke vorm deze beperking ook is, bijgevoegd te worden; in een dossier bij het inschrijvingsnummer. Indien dit het geval is, dient een kopie van het betreffende dossier te worden meegestuurd. Wanneer degene die de offerte ondertekent, wordt aangewezen in de statuten die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, dienen deze statuten te worden meegestuurd. - voor de bevoegdheid om de offerte te ondertekenen mag een volmacht worden afgegeven door een persoon die in het uittreksel van de kamer van koophandel staat vermeld als rechtsgeldige ondertekenaar. Te allen tijde dient de rechtmatigheid van de ondertekening uit de aan de offerte toegevoegde documenten hieromtrent te blijken. De procuratieeis dient in overeenstemming te zijn met de geoffreerde prijs. Bedrijfsstructuur Ter verduidelijking van het uittreksel uit het handels- en beroepsregister dient inschrijver na een schriftelijk verzoek van de RUG een duidelijke omschrijving van de bedrijfs- en rechtsvorm alsmede van de organisatiestructuur inclusief organogram te geven. Uitsluitend een verwijzing naar het uittreksel van het handels- of beroepsregister volstaat in deze niet. Ten aanzien van het bewijs van inschrijving in het handels- en beroepsregister en de beschrijving van de bedrijfsstructuur dient na een schriftelijk verzoek van de RUG. 19

20 6.6 Beroep op derden Inschrijver kan zich ten bewijze van het voldoen aan de geschiktheidseisen beroepen op middelen van een derde / derden om zo gezamenlijk met een derde / derden te voldoen aan de gestelde eisen hierover. De inschrijver dient hiertoe bij punt 8.2 van de EV aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep doet op een derde / derden. Onder beroep op een derde/derden bij punt 8 van de EV dient ook verstaan te worden een beroep op de ervaring of financiële draagkracht van een gelieerde onderneming (dochter-, zuster of moedervennootschap). De RUG verwacht dat inschrijver te allen tijde zal voldoen aan de contract verplichtingen, ook indien mocht blijken dat hij niet kan beschikken over de genoemde middelen van een derde / derden zoals dit in punt 8.2 van de ingediende EV is aangegeven. De bescheiden die de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de RUG moeten overleggen ten behoeve van de beoordeling van de geschiktheidseisen ten aanzien van financiële en economische draagkracht, technische- of beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid dienen ook door de derde / derden waarop een beroep wordt gedaan voor de betreffende eisen / punten benoemd in punt 8.2 van de EV te worden ingediend om na te gaan of er daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op de genoemde middelen van de derde / derden. Derden waarop door de inschrijver een beroep wordt gedaan, hoeven de EV zelf niet in te vullen. 20

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Gecomprimeerde gassen Publicatienummer: RUG 5100 2991 211195 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 01-10-2014 Copyright

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Keuring en onderhoud blusmiddelen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Keuring en onderhoud blusmiddelen voor de openbare Europese aanbesteding Keuring en onderhoud blusmiddelen Publicatienummer: 0000 222 211212 Corsanummer: FB15.0166 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 05-06-2015

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Rijksuniversiteit Groningen Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer Perceel 1: RUG 5100 2991 211227 Standaard laboratorium chemicaliën Publicatienummer

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. afvalinzameling en afvalverwerking. Rijksuniversiteit Groningen.

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. afvalinzameling en afvalverwerking. Rijksuniversiteit Groningen. voor de openbare Europese aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking Publicatienummer (per perceel): 0000 26 211162 Afvoer rest-, bedding, glas, autoclaafafval 0000 26 211163 Afvoer papier, karton,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Standaard Kantoor- en Projectmeubilair. Publicatienummers

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Standaard Kantoor- en Projectmeubilair. Publicatienummers voor de openbare Europese aanbesteding Standaard Kantoor- en Projectmeubilair Publicatienummers perceel 1 Standaard kantoormeubilair:0000 2712 211181 perceel 2 Projectmeubilair: 0000 2711 211183 perceel

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Netwerkinfrastructuur. Publicatienummer: RUG

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Netwerkinfrastructuur. Publicatienummer: RUG voor de openbare Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Publicatienummer: RUG 5431 313 211200 FB16.0058 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 23 februari 2016 Copyright

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Duurzame relatiegeschenken. Rijksuniversiteit Groningen. Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Duurzame relatiegeschenken. Rijksuniversiteit Groningen. Groningen voor de openbare Europese aanbesteding Duurzame relatiegeschenken Afdeling Inkoopmanagement Publicatienummer: 0000291211269 Rijksuniversiteit Groningen Groningen Copyright 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding BHV opleidingen Publicatienummer: 0000 222 211170 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 25 augustus 2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding Projectmeubilair. Publicatienummer 0000 2711 211183. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding Projectmeubilair. Publicatienummer 0000 2711 211183. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding Projectmeubilair Publicatienummer 0000 2711 211183 Afdeling Inkoopmanagement Tiny Kooistra FB14.0402 Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 18-11-2014 Copyright 2013

Nadere informatie

Selectieleidraad voor de. niet-openbare Europese aanbesteding. Schilderwerk en glasservice. Publicatienummer:

Selectieleidraad voor de. niet-openbare Europese aanbesteding. Schilderwerk en glasservice. Publicatienummer: Selectieleidraad voor de niet-openbare Europese aanbesteding Schilderwerk en glasservice Publicatienummer: 0000 141 211308 Afdeling Inkoopmanagement FB 16.0271 Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 29

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe Aanbestedingsdocument Gemeente Midden-Drenthe Onderwerp: Aanbesteding onkruidbeheer op verharding gemeente Midden-Drenthe 2016-2017 Aanbestedingsnummer: 613732 Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 Inleiding...

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen,

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie:

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie: Nota van Inlichtingen Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Stichting Ons Tweede Thuis Omschrijving: Stichting

Nadere informatie

Uitzendpersoneel en overige Flexibele arbeidskrachten

Uitzendpersoneel en overige Flexibele arbeidskrachten facilitair bedrijf inkoopmanagement Uitzendpersoneel en overige Flexibele arbeidskrachten Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Publicatienummer: 0000 2991 211295 Afdeling Inkoopmanagement

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (NL). Contactpunt(en): afdeling P&O en

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1

Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Almere 1300 AE Nederland Contactpersoon: Age Graham Salverda

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst Gemeente Breda 20169706 Claudius Prinsenlaan 10 Breda NUTScode: 4811DJ Richard Brabers +31 765293939 Email:

Nadere informatie

Beschrijving en beoordeling subcriterium. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Rijksuniversiteit Groningen

Beschrijving en beoordeling subcriterium. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Rijksuniversiteit Groningen Beschrijving en beoordeling subcriterium openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer Perceel 1: RUG 5100 2991 211227 Standaard laboratorium chemicaliën Publicatienummer

Nadere informatie

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen:

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen: Partijen: De Rijksuniversiteit Groningen, gevestigd aan de Broerstraat 5, 9712 CP te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. S. Poppema,

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht (NL). Contactpunt(en): Lenie Janssen-Sollet,

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Server en storage. Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding. facilitair bedrijf inkoopmanagement

Server en storage. Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding. facilitair bedrijf inkoopmanagement facilitair bedrijf inkoopmanagement Server en storage Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Publicatienummer: RUG 0000 313 211368 FB17.0158 Mevrouw J.H. Bout 14 juni 2017 FB17.0158

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Luchtverkeersleiding Nederland Nationale identificatie: 351981909 Postadres: StationspleinZW 1001 Plaats: Schiphol Postcode:

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG voor de openbare Europese aanbesteding Gecomprimeerde gassen Publicatienummer: RUG 5100 2991 211195 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 01-10-2014 Copyright 2013 Behoudens

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Selectieleidraad Onderhoud W&E installaties

Selectieleidraad Onderhoud W&E installaties Onderhoud W&E installaties Publicatienummer: RUG: FB14.0238 Afdeling Inkoopmanagement / Technisch Beheer Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 14-07-2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 11/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Noorderzijlvest 202044728 Stedumermaar

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam ( Nederland ) Ter attentie van: A.M. Koop Telefoon: +31 102484015, Email: inkoop@vlaardingen.nl,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Akkermaalsbos 12, gebouw 116, 6708 WB Wageningen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Helder Nationale identificatie: 391946993 Postadres: Drs. F. Bijlweg 20 Plaats: Den Helder Postcode: 1784MC

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Levering Elektriciteit

Levering Elektriciteit Levering Elektriciteit Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Publicatienummer 0000 164 211301 Levering elektriciteit Afdeling Inkoopmanagement Levering Elektriciteit 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Opsterland Postbus 10000 9244 ZP Beetsterzwaag Internetadres(sen): http://wwwopsterlandnl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen

Nadere informatie

Programma van Eisen Verhuisdiensten

Programma van Eisen Verhuisdiensten Verhuisdiensten Publicatienummer RUG: 000024211208 Corsanummer: FB14.0451 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 7-1-2015 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Ingenieursbureau Drechtsteden,

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Gemeentelijk openbare procedure. Begeleiden ESF-administratie Actie Jeugd

Offerteaanvraag. Gemeentelijk openbare procedure. Begeleiden ESF-administratie Actie Jeugd Offerteaanvraag Gemeentelijk openbare procedure Begeleiden ESF-administratie Actie Jeugd Nummer: 2014/GO-ESFJ3 Opdrachtgever: Gemeente Groningen, namens de arbeidsmarktregio Groningen Datum, 4 april 2012

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Nr. 4. ten behoeve van het project. Levering gevechtslaarzen en toebehoren

Nota van Inlichtingen. Nr. 4. ten behoeve van het project. Levering gevechtslaarzen en toebehoren Nota van Inlichtingen Nr. 4 ten behoeve van het project Levering gevechtslaarzen en toebehoren Project Levering gevechtslaarzen en toebehoren Referentienummer 872.15.1060.H Aankondiging op www.tenderned.nl

Nadere informatie