Aanbestedingsdocument voor de Openbare Aanbesteding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument voor de Openbare Aanbesteding"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument voor de Openbare Aanbesteding Verhuisdiensten Publicatienummer RUG: Corsanummer: FB Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende c.q. door de rechthebbende gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie of anderszins hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Inhoud 1. Begrippen Algemene begrippen Specifieke begrippen onderhavige aanbesteding Rijksuniversiteit Groningen Aanbestedende dienst Algemene beschrijving Omschrijving van de opdracht Inleiding Aanleiding en doel van de opdracht Omschrijving van de opdracht... 7 Samenvoeging/percelen Overeenkomst Aanbestedingsprocedure Algemeen Planning Contactpersoon voor de aanbesteding Communicatie en informatie Indienen offerte Voorwaarden Beoordelingsprocedure Gunning Formele eisen Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Algemene gegevens Uitsluitingsgronden Financiële en economische draagkracht Geschiktheidseisen; beroepsbevoegdheid Beroep op derden Beschrijving gunningscriterium Subcriterium G1: Prijs Subcriterium G2: Algemene vragen Subcriterium G3: Case 1 Geplande verhuizing Subcriterium G4: Case 2 Ad hoc verhuizing Beoordeling gunningscriterium Subcriterium G1 Prijs Subcriteria G2 t/m G Beoordeling economisch meest voordelige inschrijving

3 1. Begrippen 1.1 Algemene begrippen Aanbestedende dienst Aanbestedingsdocument Aanbestedingsprocedure Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) Aankondiging Contactpersoon Eigen verklaring (EV) Geschiktheidseisen Gunning Gunningscriterium Inschrijver Nota van inlichtingen Offerte Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Overeenkomst De Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het document inclusief bijlagen die door of namens de RUG is opgesteld ten behoeve van de aanbestedingsprocedure. De procedure die de RUG volgt om tot een (raam)overeenkomst te komen en welke loopt van het moment van publicatie van de opdracht tot en met de definitieve gunning van de opdracht. De wet houdende de regels omtrent aanbestedingen, d.d. 1 november 2012, Stb. jaargang 2012, nr De bekendmaking van de opdracht. Persoon die namens de RUG als aanspreekpunt fungeert voor de inschrijvers. De verklaring door middel waarvan een inschrijver aangeeft te voldoen aan het in deze verklaring gestelde omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectievoorwaarden. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de inschrijver heeft geformuleerd. Toewijzen van een opdracht aan één of meer inschrijvers. Het criterium op basis waarvan bepaald wordt aan welke inschrijver(s) de opdracht wordt toegewezen. Degene die een offerte indient op basis van het aanbestedingsdocument. Document waarin de RUG de gestelde vragen openbaar maakt en voorziet van beantwoording. Deze maakt integraal onderdeel uit van het aanbestedingsdocument. De door inschrijver gedane inschrijving die gebaseerd is op het aanbestedingsdocument. Hetgeen wat onderwerp is van deze aanbesteding en de overeenkomst die gesloten zal worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De verstrekker van de opdracht, in deze betreft het de Rijksuniversiteit Groningen. De inschrijver aan wie door opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding is gegund. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens 3

4 opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Programma van eisen Raamovereenkomst Samenwerkingsverband Uitsluitingsgronden Vormvereisten Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de opdracht heeft geformuleerd. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Hierbij worden alleen de randvoorwaarden vastgelegd. Twee of meer ondernemingen die gezamenlijk een offerte uitbrengen. Omstandigheden die betrekking hebben op integriteitstoetsing en de uitsluiting van deelneming aan de aanbesteding in het algemeen tot gevolg kunnen hebben. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de indiening van de inschrijving heeft geformuleerd. 1.2 Specifieke begrippen onderhavige aanbesteding Ad hoc verhuizing Externe zakelijke verhuizing Handyman diensten Interne zakelijke verhuizing Kleine verhuizing Personele verhuizing Projectmatige verhuizing Specialistische verhuizing Niet geplande verhuizing welke binnen 3 werkdagen uitgevoerd dient te worden. Verhuizingen tussen twee of meer panden. Hand en span diensten tijdens een verhuizing. Dit kan zijn opruimen, (de)monteren, zaken ophangen, afvoeren etc. Verhuizing binnen één pand. Verhuizing met minder dan 5 werkplekken. Verhuizing van personeel van de RUG. Dit kan binnen Nederland dan wel vanuit het buitenland naar Nederland. Geplande verhuizing, in de meeste gevallen dermate omvangrijk dat er afstemming benodigd is met diverse betrokkenen. Verhuizing van bijvoorbeeld medische apparatuur, technische apparatuur, chemicaliën of dieren. 4

5 2. Rijksuniversiteit Groningen 2.1 Aanbestedende dienst Naam: Rijksuniversiteit Groningen College van Bestuur Adres: Postbus AB Groningen Nederland 2.2 Algemene beschrijving Rijksuniversiteit Groningen De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dé universiteit in het noorden van het land. De RUG is een decentraal georiënteerde organisatie en gevestigd in diverse gebouwen verspreid over de stad Groningen. De RUG bestaat uit tien faculteiten, de Bibliotheek van de RUG, het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en een aantal ondersteunende diensten, georganiseerd in het Bureau van de Universiteit, het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) en het Facilitair Bedrijf (FB). Het organogram van de RUG is als bijlage bij dit aanbestedingsdocument toegevoegd). Bij de RUG werken ruim (4.100 fte) professionals in de wetenschappelijke en in ondersteunende sfeer vanuit vele verschillende vakgebieden met één gezamenlijk doel: het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. De RUG is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten en werkt actief samen met het bedrijfsleven, overheden en burgers. Bij de RUG staan ruim studenten ingeschreven. Landelijk gezien heeft de RUG hiermee een marktaandeel van ongeveer 11%. Als klassieke universiteit is de RUG een belangrijk kenniscentrum en staat midden in de wereld. De RUG gaat samenwerkingsrelaties aan op basis van gelijkwaardigheid en openheid. Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bijvoorbeeld verricht de voormalige Faculteit der Medische Wetenschappen samen met het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) veel medisch wetenschappelijk onderzoek. De studenten geneeskunde volgen een flink deel van hun opleiding in het AZG. De RUG werkt nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen op het terrein van studentvoorzieningen. Met de gemeente Groningen wordt op verschillende planologische terreinen samengewerkt. Strategie In 2010 is het nieuwe strategieplan opgesteld. Hierin worden door de RUG accenten gelegd op aspecten zoals profilering, ambities, onderwijs en onderzoek, studenten, internationalisering, interactie met de regio, wetenschappelijke staf en de toewijzing van middelen. Ontwikkelingen die eveneens een grote rol blijven spelen bij de bepaling van het beleid zijn de kennissamenleving, de afnemende rol van de rijksoverheid, de toenemende (internationale) mobiliteit van studenten en medewerkers en het toenemend belang van kwaliteitszorg en verantwoording. Heldere positionering en een noordelijk onderscheidend vermogen zijn hierbij van groot belang. Onderwijs De RUG wil investeren in topkwaliteit, honoreren van verschil in talent en ambitie en het stimuleren van grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek. De RUG behoort op enkele vakgebieden tot de internationale top van wetenschappelijk onderzoek. Deze positie wil de RUG nadrukkelijk versterken. De RUG creëert een stimulerende werkomgeving voor toponderzoekers en topdocenten die in vrijheid en onafhankelijkheid hun vak kunnen beoefenen. De RUG streeft naar een permanente kwaliteitsverbetering bij onderwijs en onderzoek. 5

6 Om haar internationale ambities waar te kunnen maken investeert de RUG extra in onderzoekers die hun grenzen verleggen en werft zij een substantieel deel van haar studenten in het buitenland. Onderzoek Goed onderwijs staat of valt ook met vooruitstrevend onderzoek. Onderzoek vindt plaats naar nieuwe technieken, behandelingen of samples in de eigen laboratoria. Medewerkers van de RUG voeren dit onderzoek voortdurend uit zowel op eigen initiatief als op verzoek van marktpartijen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook charitatieve instellingen en overheidsinstellingen. Net als alle andere medewerkers van de RUG hebben ook de onderzoekers die ene doelstelling: een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaand onderzoek. Organisatieontwikkelingen Bij de RUG wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de organisatie van onderwijs en nieuwe onderwijsvormen (ondermeer de graduate schools). Bij de vormgeving van de nieuwe organisatie staat centraal dat het onderwijsproces wordt georganiseerd rondom onderwijs- en onderzoekcategorieën. Voor meer informatie over de organisatie van de RUG zie Facilitair bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG faciliteert en is verantwoordelijk voor de levering van ondersteunende facilitaire producten en diensten in de breedste zin van het woord aan de gehele RUG welke de studenten, medewerkers en bezoekers dagelijks nodig hebben op hun studie/werkplek en in hun werkomgeving. Ook hier geldt dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen de RUG en veel verschillende wensen ten aanzien van de facilitaire ondersteuning. Dit betekent dat het FB een gevarieerd aanbod aan producten en diensten aanbiedt waaronder ook het beheer van FacilityNet / Planon, dat als bestelportal en voor het inventarisbeheer wordt gebruikt. Naast de levering van facilitaire producten en diensten wordt het inkoop- en contractmanagement voor de RUG verzorgd vanuit het FB. Voor meer informatie over het FB zie 6

7 3. Omschrijving van de opdracht 3.1 Inleiding Dit aanbestedingsdocument bevat informatie die potentiele inschrijvers nodig hebben om een idee te kunnen krijgen van de inhoud van de opdracht en om zodoende te besluiten al dan niet een offerte in te dienen. Daarnaast bevat het aanbestedingsdocument de benodigde informatie met betrekking tot de selectiefase en de gunningsfase en worden potentiele inschrijvers door middel van dit aanbestedingsdocument nader geïnformeerd over de procedure die de RUG zal volgen om tot een overeenkomst te komen met een inschrijver die de uitvoering van de opdracht op zich zal nemen. Deze openbare Europese aanbestedingsprocedure heeft betrekking op alle Verhuisdiensten binnen de RUG en wordt uitgevoerd conform de Aanbestedingswet Bij dit aanbestedingsdocument is een apart document met een overzicht van alle bijlagen toegevoegd. 3.2 Aanleiding en doel van de opdracht De RUG, opdrachtgever in deze, heeft momenteel een overeenkomst voor de Verhuisdiensten die jaarlijks wordt herzien. Vanwege de financiële omvang van alle verhuisbewegingen binnen de RUG is het noodzakelijk om deze Europees aan te besteden. De RUG is voornemens om een nieuwe overeenkomst voor de verhuisdiensten af te sluiten die voldoet aan de gestelde eisen in dit aanbestedingsdocument en het bijbehorende Programma van Eisen. Hiertoe heeft het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG deze openbare Europese aanbesteding opgezet voor de gehele RUG. 3.3 Omschrijving van de opdracht De opdracht heeft betrekking op drie verschillende verhuisstromen: - Interne zakelijke verhuizingen - Externe zakelijke verhuizingen - Personele verhuizingen Zakelijke verhuizingen Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen: - Interne zakelijke verhuizingen: transport van roerende zaken binnen een pand of een complex van panden. - Externe zakelijke verhuizingen: transport van roerende zaken tussen twee of meer panden, aangewezen door de opdrachtgever, waarbij extern transport noodzakelijk is om de verhuizing uit te voeren. Voorbeelden van zakelijke verhuizingen welke vaak plaatsvinden zijn: - Het verhuizen van werkplekken/kantoormeubilair - Het verhuizen van bibliotheken - Specialistische verhuizingen van inventaris (bijvoorbeeld apparatuur). Personele verhuizingen Transport van inboedel van personeelsleden, waarbij extern transport noodzakelijk is om de verhuizing in zowel binnen- als buitenland uit te voeren. Overige diensten Naast de verhuizingen vallen de onderstaande diensten ook binnen de scope van de opdracht. Vaak zijn deze diensten een onderdeel van een verhuizing die plaatsvindt: 7

8 - Handyman diensten - (projectmatige) coördinatie van de verhuizingen - Opslag, logistiek en archivering - Huur/aankoop van materiaal (dozen/pallets etc.) Buiten de scope van deze opdracht valt: - Kleine interne en externe verhuizingen (t/m 5 werkplekken), deze worden door de eigen medewerkers van de RUG uitgevoerd. Wanneer er intern geen capaciteit beschikbaar is kan de facility manager van de desbetreffende faculteit besluiten om het verhuisbedrijf in te schakelen. - Korte termijn opslag, het FB van de RUG heeft een eigen, kleine (deels geconditioneerde) ruimte voor korte termijn opslag. - Personele verhuizingen welke door het personeelslid zelf wordt uitgevoerd. - Specialistische verhuizingen van inventaris welke moeten worden uitgevoerd door de leverancier van het betreffende inventaris, of door de eigen vervoersdienst van de RUG. Dit kan bijvoorbeeld gaan om laboratorium apparatuur. - Het vervoeren van proefdieren. - Het verhuizen van chemicaliën waarvoor een speciaal certificaat is vereist. - Interne verhuizingen binnen de panden van de Faculteit Medische wetenschappen (Antonius Deusinglaan) i.s.m. de gezamenlijke facilitaire dienst met het UMCG. Samenvoeging/percelen De gehele opdracht wordt als één perceel in de markt gezet. Het marktsegment waarin deze aanbesteding wordt uitgezet betreft de verhuisbranche voor de zakelijke markt. Uit marktanalyse is gebleken dat alle aspecten van deze opdracht door één bedrijf uitgevoerd kan worden. Gezien het feit dat veel verhuizingen tussen verschillende faculteiten/panden plaatsvindt is het wenselijk om dit door één partij te laten doen. 3.4 Overeenkomst De RUG wil een overeenkomst sluiten met één inschrijver voor de periode van vier (4) jaar met eventueel een optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De overeenkomst zal zo snel mogelijk na de definitieve gunning ingaan. Wanneer de RUG van een optie tot verlenging gebruik wenst te maken zal zij dit minimaal drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de overeenkomst van rechtswege eindigt dan wel waarop een optie tot verlenging eindigt, op schriftelijke wijze, kenbaar maken. In bijlage B is de conceptovereenkomst opgenomen. Mocht u van mening zijn dat (een) gesteld(e) artikel(en) disproportioneel is (zijn) dient u dit tijdens Indienen vragen nota van inlichtingen (zie planning) kenbaar te maken met vermelding van argumentatie en/of tekstvoorstellen. De RUG zal door middel van de (laatste) nota van inlichtingen aangeven of er sprake is van een wijziging in de concept overeenkomst. 8

9 4. Aanbestedingsprocedure 4.1 Algemeen De RUG volgt voor deze Europese aanbesteding een openbare procedure conform de Aanbestedingswet Dat wil zeggen dat er een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd voor het sluiten van een overeenkomst die bestaat uit één ronde waarin inschrijver een offerte uitbrengt zonder dat voorselectie van de inschrijvers plaatsvindt. Voor de openbare procedure geldt dat iedere geïnteresseerde een offerte mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de offerte die wordt ingediend. De openbare procedure biedt geen ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De gunning zal plaatsvinden aan de economisch meest voordelige inschrijving. 4.2 Planning De planning voor deze openbare Europese aanbesteding is als volgt: Aankondiging Uiterlijk indienen vragen voor nota Publiceren nota van inlichtingen Indienen offerte Presentatie t/m Voornemen tot gunnen Definitieve gunning Ingangsdatum overeenkomst z.s.m. na definitieve gunning De genoemde data zijn streefdata, derhalve is deze planning slechts indicatief. Aan de bovenstaande data kunnen geen rechten worden ontleend. Onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een presentatie door de inschrijvers. Slechts de inschrijvers die een offerte hebben uitgebracht die voldoet aan de formele eisen, de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en die onvoorwaardelijk voldoet aan het programma van eisen zullen worden uitgenodigd een presentatie te verzorgen voor de beoordelingscommissie. Inschrijvers die in aanmerking komen om een presentatie te verzorgen worden hiervoor door de RUG tijdig uitgenodigd. De presentatie heeft het karakter van een toelichting en kan zeker niet leiden tot een aanpassing of aanvulling van uw offerte. De presentaties kunnen er toe leiden dat de reeds behaalde punten op de onderdelen in de offerte, die door de leden van de beoordelingscommissie zijn toegekend, worden bijgesteld. Tijdens de presentatie heeft de inschrijver de mogelijkheid om een nadere toelichting te geven op zijn offerte. Daarnaast kan door de RUG gevraagd worden naar specifieke aspecten uit de offerte. Bij de presentatie dienen de voor de uitvoering van de opdracht belangrijkste medewerkers aanwezig te zijn. Het tijdstip en de locatie van de presentatie zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de inschrijvers die hiervoor worden uitgenodigd. Voor de presentatie wordt 45 minuten gereserveerd. Hiervan kunt u 30 minuten gebruiken voor de presentatie zelf. De overige tijd kan worden besteedt aan het eventueel beantwoorden van vragen. 9

10 4.3 Contactpersoon voor de aanbesteding Deze aanbesteding wordt verzorgd door: Facilitair bedrijf RUG Postadres: Postbus AW Groningen Bezoekadres: Facilitair bedrijf RUG Blauwborgje AC Groningen Contactpersoon: Lianne Meijer, inkoopadviseur Telefoonnummer: Via Negometrix Het is tijdens de aanbestedingsprocedure, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan andere functionarissen van de RUG rechtstreeks te benaderen over deze aanbesteding. 4.4 Communicatie en informatie Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de aanbesteding dan wel de aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde schriftelijk in de Nederlandse taal, uitsluitend per via Negometrix te worden gesteld aan de in paragraaf 4.3 genoemde contactpersoon. Per vraag dient te worden aangegeven op welk document en op welk hoofdstuk/paragraaf/bijlage de vraag betrekking heeft. Omwille van een vlotte en gerichte beantwoording dient u de vraag en antwoord module van Negometrix hiervoor te gebruiken. Vragen naar aanleiding van dit aanbestedingsdocument dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de in paragraaf 4.2 genoemde planning gesteld te zijn. De vragen met de bijbehorende antwoorden zullen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning geanonimiseerd gepubliceerd worden in Negometrix in de vorm van een nota van inlichtingen. De belangstellenden krijgen automatisch bericht dat er nieuwe documenten zijn geplaatst op de elektronische omgeving. De belangstellenden kunnen de documenten downloaden. De nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. 4.5 Indienen offerte De offerte dient uiterlijk op de datum zoals vermeld in de in paragraaf 4.2 genoemde planning, digitaal ingediend te worden via Negometrix. Per post en/of per fax ingediende offertes worden niet geaccepteerd. Hiervan kan worden afgeweken door de RUG in geval van het opvragen van bewijsstukken die behoren bij de EV. In een dergelijk geval zal de RUG dit schriftelijk mededelen aan de inschrijver(s). Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de offerte. Het risico van vertraging tijdens de (digitale) verzending of anderszins is geheel voor rekening van de inschrijver. Offertes die ingediend worden na de bovengenoemde datum en het tijdstip worden niet in behandeling genomen. De opening van de offertes is niet openbaar. 10

11 4.6 Voorwaarden Door het indienen van een offerte gaat inschrijver akkoord met alle in dit aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden. Terugtrekking Een inschrijver kan zich enkel terugtrekken uit de procedure tot de datum en het tijdstip welke gelden als uiterste termijn voor het indienen van de offerte. Na de uiterste termijn voor het indienen van de offerte kan een inschrijver zich niet meer terugtrekken. Zijn offerte staat vast gedurende de gestanddoeningstermijn. Samenwerkingsverband (combinatie) In het kader van deze aanbesteding is een samenwerkingsverband toegestaan. Inschrijvers kunnen zelfstandig of als samenwerkingsverband inschrijven. Indien er gekozen wordt voor een gecombineerde inschrijver is het niet noodzakelijk dat zij bij gelegenheid van inschrijving of gunning een rechtsvorm aannemen. Ieder lid van het samenwerkingsverband wordt echter hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de volledige en juiste uitvoering van de gehele overeenkomst. Onderaanneming Inschrijvers kunnen een deel van de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht door één of meerdere onderaannemers laten uitvoeren. De aansprakelijkheid berust in dat geval volledig bij de hoofdaannemer. Slechts de hoofdaannemer is contractpartij van de RUG. Varianten In het kader van deze aanbesteding zijn varianten niet toegestaan. Samengevoegde opdracht/indeling in percelen Deze opdracht heeft uitsluitend betrekking op de RUG. De opdracht is niet ingedeeld in percelen. Intellectueel eigendom aanbestedingsdocumenten Behoudens uitzonderingen door de wet of door regelgeving bepaald mag zonder schriftelijke toestemming van de RUG niets uit dit aanbestedingsdocument worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (anders dan voor het doel van deze aanbesteding) door middel van druk, microfilm, fotokopie of anderszins. Daarnaast is het nadrukkelijk niet toegestaan veranderingen aan te brengen in dit aanbestedingsdocument. Voorbehoud voor gunning De RUG is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te gunnen. Een besluit om niet te gunnen wordt slechts bij hoge uitzondering genomen. Inschrijvers hebben alsdan geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in het kader van of schade ontstaan ten gevolge van de onderhavige aanbesteding. Kostenvergoeding Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Inkoopvoorwaarden Voor al onze inkopen en aanbesteding van werken, leveringen en diensten geldt dat koop-en leveringsvoorwaarden, betalings-en andere voorwaarden van uw onderneming nadrukkelijk van de hand worden gewezen. In plaats daarvan gelden de algemene inkoopvoorwaarden RUG, zie bijlage C Eventuele afwijkingen of aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden zijn opgenomen in de conceptovereenkomst in bijlage B. 11

12 Mocht u van mening zijn dat (een) gesteld(e) artikel(en) disproportioneel is (zijn) dient u dit tijdens indienen vragen nota van inlichtingen kenbaar te maken met vermelding van argumentatie en/of tekstvoorstellen. De RUG zal door middel van de nota van inlichtingen aangeven of er sprake is van wijzigingen op de algemene inkoopvoorwaarden RUG. Eventuele wijzigingen op deze inkoopvoorwaarden worden ja definitieve gunning opgenomen in te sluiten overeenkomst. Vertrouwelijkheid De RUG en zijn adviseurs zullen de ingediende offerte met vertrouwelijkheid behandelen. Deze zullen, behoudens wettelijke bepalingen, uitsluitend worden getoond aan medewerkers die direct bij de aanbesteding zijn betrokken. Tegenstrijdigheden Het aanbestedingsdocument is met zorg vastgesteld. Mocht een inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de RUG hiervan, via de in paragraaf 4.3 genoemde contactpersoon, schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Indien naderhand blijkt dat er sprake is van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden die niet door inschrijver zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. Het aanbestedingsdocument wordt in PDF file aangeboden. Tevens worden de bijlagen die door inschrijver moeten worden ingevuld en ingediend in een Word of Excel file aangeboden. Op het moment dat er tegenstrijdigheden zijn over de tekst is de PFD file leidend. Het invulformat m.b.t. de prijs bevat beveiligde cellen. Wijzigingen gemaakt door de inschrijver worden niet geaccepteerd. Informatie inwinning Inschrijvers kunnen bij Postbus 51 (www.postbus51.nl) dan wel bij informatie verkrijgen over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland. Gelijkwaardigheid Daar waar in de aanbestedingsstukken een merk, type, of fabricaatnaam staat vermeld, dient daarbij de toevoeging of gelijkwaardig gelezen te worden. Nederlandse taal De Nederlandse taal dient in deze aanbestedingsprocedure in woord en geschrift de voertaal te zijn. 4.7 Beoordelingsprocedure De beoordelingsprocedure bestaat uit zes stappen. Onderstaand wordt in het kort de inhoud van de stappen uitgelegd. 1. Formele eisen De offertes worden allereerst gecontroleerd op de formele eisen als gesteld in hoofdstuk 5 van dit aanbestedingsdocument. 2. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen, wordt op grond van artikel 2.84 en 2.85 AW2012, de EV overeenkomstig de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals gesteld in dit aanbestedingsdocument alsmede hetgeen hierover is opgenomen in de EV zelf gecontroleerd. Indien niet of niet-volledig aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. 12

13 3. Programma van eisen Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen en uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, wordt de offerte beoordeeld op het onvoorwaardelijk voldoen aan het programma van eisen behorende bij de aanbestedingsdocumenten. Aan alle eisen, zoals gesteld in het programma van eisen, dient te worden voldaan en deze dienen te zijn inbegrepen bij de geoffreerde prijs. Indien niet of niet-volledig aan het programma van eisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of niet tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. 4. Gunningscriterium Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en die onvoorwaardelijk voldoet aan het programma van eisen worden afzonderlijk beoordeeld op het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Dit gunningscriterium bestaan uit de subcriteria en bijbehorende weging zoals beschreven in hoofdstuk 8 van dit aanbestedingsdocument. Aan de inschrijver met de laagste totale waarde op het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving kan de voorlopige gunning van de opdracht worden uitgesproken. In het geval er twee of meer inschrijvers een gelijk aantal punten hebben behaald, zal de score die op het eerste criterium is behaald de doorslag geven. Is daar ook een gelijke score behaald, dan geldt het tweede criterium als doorslaggevend, enzovoorts. 5. Bewijsstukken EV Van de inschrijver aan wie de voorlopige gunning is uitgesproken, worden de bewijsstukken die behoren bij de EV gevraagd. Deze bewijsstukken zullen beoordeeld worden. Indien niet of niet-volledig aan de in de EV opgenomen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. Indien dit het geval is, zal de beoordelingsprocedure hervat worden bij stap Definitieve gunning Wanneer van de inschrijver, aan wie de voorlopige gunning is uitgesproken, de aangeleverde bewijsstukken zoals benoemd in stap 5 (bewijsstukken EV) akkoord zijn bevonden en er geen bezwaren tegen de voorlopige gunning zijn ontvangen gedurende de Alcateltermijn kan er worden overgegaan tot definitieve gunning van de opdracht. 4.8 Gunning De RUG kan de voorlopige gunning uitspreken aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Alle inschrijvers worden gelijktijdig geïnformeerd over de uitslag van de aanbestedingsprocedure. Zij zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Een inschrijver die het niet eens is met de besluitvorming inzake deze aanbesteding dient middels een concept-dagvaarding voor een voorlopige voorziening bezwaar te maken. Dit bezwaar moet schriftelijk en binnen 20 dagen (standstill periode) na dagtekening van het voornemen tot gunnen bij de RUG bekend zijn. De RUG spreekt na deze 20 dagen een definitieve gunning uit aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, mits er geen bezwaar is aangetekend of deze, na onderzoek, ongegrond is bevonden. In geval een inschrijver bezwaar wil maken, dient de dagvaarding betekend te worden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 (9712 CP) te Groningen. 13

14 Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Afgewezen inschrijvers dienen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige gunningbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Groningen. Indien niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een (concept) kort geding dagvaarding correct is betekend, zal de RUG naar verwachting overgaan tot definitieve gunning van de opdracht. Indien afgewezen inschrijvers niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorlopige gunningbeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een procedure aanhangig maken. Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal de RUG de uitkomst van dat kort geding afwachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. De RUG behoudt zich verder het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. Indien er gedurende de standstill periode van 20 dagen volgend op de voorlopige gunning een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan eindigt de termijn van gestanddoening 14 kalenderdagen na dagtekening van het in die zaak te wijzen (schriftelijke) vonnis, indien althans de hierboven genoemde gestanddoeningstermijn anders ongebruikt zou verstrijken. Indien er hoger beroep wordt ingesteld en de RUG besluit dit af te wachten alvorens tot definitieve gunning over te gaan, dan dienen de inschrijvers de gestanddoeningstermijn in voorkomend geval te verlengen tot 14 kalenderdagen na het in die zaak te wijzen arrest. 14

15 5. Formele eisen Voor de onderstaande formele eisen geldt dat, indien niet of niet-volledig aan de formele eisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet (volledig) zijn verstrekt, uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure volgt. Het betreft de volgende formele eisen: - de offerte dient vóór de gestelde sluitingstermijn op de aangegeven locatie aanwezig te zijn; - de offerte dient ingeleverd te worden inclusief alle gevraagde bijlagen/verklaringen en stukken - die overlegd dienen te worden en volgens de vereiste structuur in Negometrix; - alle gevraagde bijlagen /verklaringen en stukken die overlegd dienen te worden moeten ieder - afzonderlijk volledig ingevuld zijn; - de gestanddoeningstermijn (geldigheid offerte) van de offerte, inclusief bijlagen, dient - minimaal 120 dagen gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de offerte te zijn. - de offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn; - het is inschrijvers niet toegestaan om een offerte onder voorwaarden in te dienen, dit wil - zeggen dat er geen mitsen en maren aan de offerte kleven; - door het indienen van de offerte gaat inschrijver akkoord met de aanbestedingsprocedure - zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument. 15

16 6. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen In deze openbare Europese aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van de EV voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten zoals bedoeld in artikel 2.84 en 2.85 AW De door de inschrijver in te vullen EV is opgenomen als een separate bijlage (pdf-file) op de aanbestedingswebsite. De inschrijver behoeft met betrekking tot de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals omschreven in dit hoofdstuk bij het indienen van de offerte in eerste instantie alleen de volledig ingevulde en door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekende EV aan te leveren. De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zijn zover niet specifiek is aangegeven van toepassing op alle drie de percelen. Indien een geschiktheidseis alleen voor een specifiek perceel van toepassing is, staat dit vermeld in de kop van de geschiktheidseis. Alle formele bewijsstukken zoals genoemd bij de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in dit hoofdstuk en behorende bij de EV dienen pas na een schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de verzenddatum van het schriftelijke verzoek bij de RUG te zijn ingediend. Indien inschrijver niet aan een uitsluitingsgrond en/of geschiktheidseis kan voldoen, kan inschrijver bij punt 7.1 van de EV verklaren waarom zij van mening is dat het niet voldoen aan een uitsluitingsgrond en/of geschiktheidseis niet zou mogen leiden tot uitsluiting van inschrijver van de aanbestedingsprocedure. Hiertoe dient een grondige en goed onderbouwde reden te worden aangevoerd die de RUG in overweging kan nemen. Bij punt 9 van de EV dient de EV rechtsgeldig ondertekend te worden. De rechtsgeldige ondertekening dient herleidbaar te zijn uit het uittreksel van het handels- en beroepsregister zoals benoemd in paragraaf 6.5 onderdeel A van dit aanbestedingsdocument en punt 5.3 uit de EV. 6.1 Algemene gegevens Bedrijfsgegevens De inschrijver dient bij punt 1.1 t/m 1.4 van de EV de bedrijfs- en contactgegevens van de inschrijver in te vullen. De RUG zal het contact met de inschrijver tijdens de aanbestedingsprocedure laten verlopen via de door de inschrijver aangewezen contactpersoon. Deze contactpersoon dient gedurende de gehele periode als enig aanspreekpunt te gelden. Indien door omstandigheden de contactpersoon gewijzigd wordt, dient dit tijdig door de inschrijver schriftelijk aan de contactpersoon van de RUG gemeld te worden. Samenwerkingsverband Bij een samenwerkingsverband gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk inschrijven op een opdracht. Onder punt 1.5 van de EV dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk de EV in te dienen. De onderneming dient, indien hij bij punt 1.5 van de EV heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband, bij punt 8.1 van de EV aan te geven voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Ten behoeven van de communicatie met de RUG dient een samenwerkingsverband een penvoerder aan te wijzen en weer te geven in punt 1.6 van de EV. Deze penvoerder dient volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd zijn om namens het samenwerkingsverband op te treden. De penvoerder zorgt voor een overzichtelijke weergave in de offerte en geeft duidelijk aan welk document van welke onderneming afkomstig is. 16

17 Hetgeen wat in dit hoofdstuk geldt als inschrijver geldt in het geval van een samenwerkingsverband voor alle (afzonderlijke) deelnemers van het samenwerkingsverband. 6.2 Uitsluitingsgronden Inschrijver verklaart dat de omstandigheden zoals genoemd in punt 2 van de EV, verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel en de aangekruiste omstandigheden bij punt 3, facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel niet aan de orde zijn. In artikel 2.89 van de AW2012 staat weergegeven welke bewijsmiddelen na een schriftelijke verzoek van de RUG moeten worden overlegd. 6.3 Financiële en economische draagkracht In het kader van punt 5.1 uit de EV heeft de inschrijver een geldige en adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op het moment dat de opdracht definitief gegund wordt voor de gehele looptijd van de overeenkomst tussen de gegadigde en de RUG. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient een minimale dekking van excl. btw per gebeurtenis per jaar te omvatten. Indien de inschrijver niet in het bezit is van de gevraagde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan dient zij een ondertekend document te kunnen overleggen waarin wordt verklaard dat, indien de opdracht aan haar wordt gegund, inschrijver op het moment van de definitieve gunningsbeslissing een bewijs van een geldige en adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met minimale dekking van per gebeurtenis kan overleggen. Inschrijver dient na een schriftelijk verzoek van de RUG het onderstaande te overleggen: - (een kopie van) een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met vermelding van het verzekerde of gereserveerde bedrag, of - een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver over de gevraagde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt op het moment van definitieve gunning Indien een concern verzekeringsbewijs wordt overlegd, dient duidelijk te zijn dat de inschrijver is meeverzekerd. 6.4 Technische en beroepsbekwaamheid Referentieopdrachten kerncompetenties In het kader van punt 5.2 uit de EV dient de inschrijver aan de volgende kerncompetenties te voldoen: - Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met een verhuisopdracht die is uitgevoerd bij een instelling met een publiek karakter als een gemeentehuis, ziekenhuis of een andere onderwijsinstelling in een binnenstedelijk gebied. - Kerncompetentie 2: Ervaring hebben bij een complexe organisatie. Onder een complexe organisatie wordt verstaan: een organisatie met minimaal 3 separate panden (waarvan één zonder lift), met minimaal 3 interne opdrachtgevers waar de gebruikers van de panden tijdens uitvoering van de dienstverlening aanwezig zijn. - Kerncompetentie 3: Ervaring met een specialistische verhuizing. Onder specialistische verhuizing wordt verstaan: het verhuizen van grote (medische) apparatuur of technische installaties. Hiertoe dient na een schriftelijk verzoek van de RUG per genoemde kerncompetentie één (1) referentie te worden aangeleverd. Hiervoor dient het format in bijlage E te worden gebruikt. De referentie(s) dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: - De opdracht is uitgevoerd door de inschrijver als hoofd opdrachtnemer; - Alle referenties dienen te zijn gestart, (deels) te zijn uitgevoerd of afgerond tussen 1 januari 2012 en 1 oktober

18 - Alle referenties dienen een minimale opdrachtwaarde te hebben van per jaar, excl. BTW. - Alle referenties dienen te zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring van de betreffende opdrachtgever. Het is toegestaan om één (1) referent te gebruiken om meerdere kerncompetenties aan te tonen. De RUG behoudt zich het recht voor met betrekking tot de opgegeven referenties, ook voor toetsing van de tevredenheid van de opdrachtgever, navraag te doen bij de betreffende opdrachtgever(s). Personeel en outillage Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient inschrijver te beschikken over voldoende (gekwalificeerd) personeel, outillage, materieel en technische uitrusting om de opdracht binnen de gestelde termijnen te realiseren. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient inschrijver een verklaring op te leveren die op feiten is gebaseerd en waarin het volgende vermeld wordt: a. de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de inschrijver en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar; b. de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover de inschrijver voor het uitvoeren van de opdracht beschikt. Onderaanneming Indien inschrijver in het kader van punt 5.2 uit de EV voor de uitvoering van de opdracht gebruik zal maken van onderaanneming dient vermeld te worden van welke onderaannemer(s) gebruik gemaakt zal worden. Tevens moet worden aangegeven welke onderdelen van de opdracht in onderaanneming zullen worden uitgevoerd. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient inschrijver bijlage G. in te vullen en vervolgens in te dienen. De EV hoeft niet door de onderaannemer(s) zelf te worden ingevuld. ISO certificering Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient de inschrijver te beschikken over een geldig ISO certificaat (of gelijkwaardig) c.q. te voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Indien inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk certificaat kan hij op grond van artikel 2.96 AW ook andere bewijzen overleggen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking (zie hiertoe de vragen zoals opgenomen in bijlage H Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient de inschrijver een gedateerde en gewaarmerkte (kopie van een) geldig ISO 9001-certificaat (of gelijkwaardig) te overleggen. Indien inschrijver hier niet over beschikt, dient bijlage H volledig te worden ingevuld en te worden overlegd. Milieucertificering Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient de inschrijver te beschikken over een geldig certificaat op het gebied van Milieuzorg (ISO 14001/ EMAS-certificaat of gelijkwaardig) c.q. te voldoen aan bepaalde milieunormen. Indien de inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk certificaat kan hij op grond van artikel 2.97 AW 2012 ook andere bewijzen overleggen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieubeheer (zie hiertoe de vragen zoals opgenomen in bijlage I). Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient de inschrijver een gedateerde en gewaarmerkte (kopie van een) geldig ISO / EMAS-certificaat (of gelijkwaardig) te overleggen. Indien de inschrijver hier niet over beschikt dient bijlage I volledig te worden ingevuld en te worden overlegd. VCA De inschrijver dient in het bezit te zijn van een veiligheidszorgsysteemcertificaat op basis van de norm VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) die betrekking heeft op de aard van het werk of een vergelijkbaar certificaat. 18

19 Indien inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk certificaat kan hij op grond van artikel 2.97 Aanbestedingswet 2012 ook andere bewijzen overleggen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (zie hiertoe de vragen zoals opgenomen in bijlage J). inschrijver dient dit te bevestigen door het invullen van punt 5.2 van de EV. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient de inschrijver een gedateerde en gewaarmerkte (kopie van veiligheidszorgsysteemcertificaat (of gelijkwaardig) te overleggen. Indien de inschrijver hier niet over beschikt dient bijlage J volledig te worden ingevuld en te worden overlegd. 6.5 Geschiktheidseisen; beroepsbevoegdheid Uittreksel handels- en beroepsregister Ten aanzien van punt 5.3 uit de EV dient na een schriftelijk verzoek van de RUG een recent (dat wil zeggen met datum van maximaal zes (6) maanden voor de datum van publicatie van de opdracht) bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister van de lidstaat waar de inschrijver is gevestigd conform artikel 2.98 lid 1 AW 2012 aan te leveren. Het inschrijvingsnummer op het hierboven bedoelde bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister dient overeen te komen met het inschrijvingsnummer dat bij punt 1.3 van de EV is ingevuld. Om te voorkomen dat uw uittreksel als niet geldig wordt aangemerkt dan wel dat aanvullende inlichtingen moeten worden opgevraagd, verzoekt de RUG u rekening te houden met de volgende zaken: - er dient een uittreksel (of een kopie daarvan) ingeleverd te worden dat ondertekend is door een medewerker van de Kamer van Koophandel. Uittreksels afkomstig van internet (zonder autorisatie) zijn niet rechtsgeldig (u kunt dat zelf controleren omdat onderaan het uittreksel is vermeld dat het uittreksel niet rechtsgeldig is); - degene die de offerte rechtsgeldig ondertekent, dient genoemd te worden: o bij de bestuurders; o o o o bij de gevolmachtigden; als een gevolmachtigde met een beperkte bevoegdheid. Hierbij dient een toelichting op deze beperkte volmacht, in welke vorm deze beperking ook is, bijgevoegd te worden; in een dossier bij het inschrijvingsnummer. Indien dit het geval is, dient een kopie van het betreffende dossier te worden meegestuurd. Wanneer degene die de offerte ondertekent, wordt aangewezen in de statuten die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, dienen deze statuten te worden meegestuurd. - voor de bevoegdheid om de offerte te ondertekenen mag een volmacht worden afgegeven door een persoon die in het uittreksel van de kamer van koophandel staat vermeld als rechtsgeldige ondertekenaar. Te allen tijde dient de rechtmatigheid van de ondertekening uit de aan de offerte toegevoegde documenten hieromtrent te blijken. De procuratieeis dient in overeenstemming te zijn met de geoffreerde prijs. Bedrijfsstructuur Ter verduidelijking van het uittreksel uit het handels- en beroepsregister dient inschrijver na een schriftelijk verzoek van de RUG een duidelijke omschrijving van de bedrijfs- en rechtsvorm alsmede van de organisatiestructuur inclusief organogram te geven. Uitsluitend een verwijzing naar het uittreksel van het handels- of beroepsregister volstaat in deze niet. Ten aanzien van het bewijs van inschrijving in het handels- en beroepsregister en de beschrijving van de bedrijfsstructuur dient na een schriftelijk verzoek van de RUG. 19

20 6.6 Beroep op derden Inschrijver kan zich ten bewijze van het voldoen aan de geschiktheidseisen beroepen op middelen van een derde / derden om zo gezamenlijk met een derde / derden te voldoen aan de gestelde eisen hierover. De inschrijver dient hiertoe bij punt 8.2 van de EV aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep doet op een derde / derden. Onder beroep op een derde/derden bij punt 8 van de EV dient ook verstaan te worden een beroep op de ervaring of financiële draagkracht van een gelieerde onderneming (dochter-, zuster of moedervennootschap). De RUG verwacht dat inschrijver te allen tijde zal voldoen aan de contract verplichtingen, ook indien mocht blijken dat hij niet kan beschikken over de genoemde middelen van een derde / derden zoals dit in punt 8.2 van de ingediende EV is aangegeven. De bescheiden die de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de RUG moeten overleggen ten behoeve van de beoordeling van de geschiktheidseisen ten aanzien van financiële en economische draagkracht, technische- of beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid dienen ook door de derde / derden waarop een beroep wordt gedaan voor de betreffende eisen / punten benoemd in punt 8.2 van de EV te worden ingediend om na te gaan of er daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op de genoemde middelen van de derde / derden. Derden waarop door de inschrijver een beroep wordt gedaan, hoeven de EV zelf niet in te vullen. 20

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Keuring en onderhoud blusmiddelen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Keuring en onderhoud blusmiddelen voor de openbare Europese aanbesteding Keuring en onderhoud blusmiddelen Publicatienummer: 0000 222 211212 Corsanummer: FB15.0166 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 05-06-2015

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. afvalinzameling en afvalverwerking. Rijksuniversiteit Groningen.

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. afvalinzameling en afvalverwerking. Rijksuniversiteit Groningen. voor de openbare Europese aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking Publicatienummer (per perceel): 0000 26 211162 Afvoer rest-, bedding, glas, autoclaafafval 0000 26 211163 Afvoer papier, karton,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Standaard Kantoor- en Projectmeubilair. Publicatienummers

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Standaard Kantoor- en Projectmeubilair. Publicatienummers voor de openbare Europese aanbesteding Standaard Kantoor- en Projectmeubilair Publicatienummers perceel 1 Standaard kantoormeubilair:0000 2712 211181 perceel 2 Projectmeubilair: 0000 2711 211183 perceel

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding BHV opleidingen Publicatienummer: 0000 222 211170 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 25 augustus 2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding Projectmeubilair. Publicatienummer 0000 2711 211183. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding Projectmeubilair. Publicatienummer 0000 2711 211183. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding Projectmeubilair Publicatienummer 0000 2711 211183 Afdeling Inkoopmanagement Tiny Kooistra FB14.0402 Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 18-11-2014 Copyright 2013

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen,

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Selectieleidraad Onderhoud W&E installaties

Selectieleidraad Onderhoud W&E installaties Onderhoud W&E installaties Publicatienummer: RUG: FB14.0238 Afdeling Inkoopmanagement / Technisch Beheer Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 14-07-2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Gemeentelijk openbare procedure. Begeleiden ESF-administratie Actie Jeugd

Offerteaanvraag. Gemeentelijk openbare procedure. Begeleiden ESF-administratie Actie Jeugd Offerteaanvraag Gemeentelijk openbare procedure Begeleiden ESF-administratie Actie Jeugd Nummer: 2014/GO-ESFJ3 Opdrachtgever: Gemeente Groningen, namens de arbeidsmarktregio Groningen Datum, 4 april 2012

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Programma van Eisen Verhuisdiensten

Programma van Eisen Verhuisdiensten Verhuisdiensten Publicatienummer RUG: 000024211208 Corsanummer: FB14.0451 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 7-1-2015 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Fontys Hogescholen Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: GLM van Rooij Telefoon: +31 885071444, Email:

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

[AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING]

[AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING] Aanbestedingsdocument [AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING] Datum Versie Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding: Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 7-12-2011

Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding: Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 7-12-2011 Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding: Accountancydiensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken

Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van enkelvoudige en meervoudige onderhandse

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Dienst Landelijk Gebied Rosendaalsestraat 64, 6824 CM Arnhem ( Nederland ) Ter attentie van: Angelica Berns Telefoon: +31 652523984,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Nelleke Jansen Fax: +31 2860556 Email: LET_OP_JE_EIGEN_EMAIL_ADRES_INVULLEN@utrecht.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

Onderhandse aanbesteding van werken

Onderhandse aanbesteding van werken Onderhandse aanbesteding van werken Shortlisten en Prestatiemeten voor de afdeling Infraprojecten en Advies (IPA) Colofon Versie definitief 1.02 Datum 26 nov. 13 Auteur: Ronald Hulsebos Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Beschrijvend document

Beschrijvend document Beschrijvend document UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raamovereenkomst Datavergaring ten behoeve van de Inspectie

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Hulpmiddelen Referentie 20140106

Hulpmiddelen Referentie 20140106 < Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Hulpmiddelen Referentie 20140106 Namens Gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede Zandvoort. Datum: 4 juli 2014 Aanbestedingsdocument:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Commercieel vertrouwelijk

Commercieel vertrouwelijk Commercieelvertrouwelijk AanbestedingsdocumentEuropeseopenbareaanbesteding Telefonieoplossingi.c.m.vast/mobielintegratietenbehoevevan ROCGildeOpleidingen ReferentieEA131101MH Status : Versiedefinitief

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haaren (NB) Mgr Bekkersplein 2, 5076AV HAAREN (NB) ( Nederland ) Ter attentie van: Ronald Maas Telefoon: +31 646196260, Fax:

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten Montferland, Oost Gelre en

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Venlo Nationale identificatie: 54364892 Postadres: Garnizoenweg 3 Plaats:

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Fontys Hogescholen Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Hub Keulen Telefoon: +31 885071444, Email: inkoop@fontys.nl,

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Gemeente Utrecht Concerninkoop Telefoon:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten, te weten Aalten, Bronckhorst,

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Nieuwsbrief Zorg 10 december 2015 De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Inleiding Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in het arrest van 12 mei 2015 bij wijze

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie