Voorwoord. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris"

Transcriptie

1 Uw testament

2

3 Voorwoord U bezoekt de notaris zowel in goede als slechte tijden. Overlijden is een droevige gebeurtenis. Dan is het fijn dat uw wensen voor uw overlijdt goed zijn geregeld. Door middel van deze informatiebrochure wil ik voor u in kaart brengen wat er komt kijken bij het regelen van uw testament. Op deze manier hoop ik u meer duidelijkheid te geven over de mogelijke keuzes die u kunt maken voor u overlijdt. De informatie in deze brochure is gebaseerd op het huidige erfrecht (peiljaar 2016). Wilt u na het lezen nog meer informatie of heeft u vragen dan kunt u bij ons een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris

4 Inhoudsopgave Wat is uw nalatenschap? 6 Erfgenamen 6 Plaatsvervulling 6 Echtgenoot/Partner 8 Wettelijke verdeling 9 Wat is een testament? 9 Gewijzigde situatie 10 Oud langstlevende testament 10 Registratie 10 Levenstestament 11 Wat kunt u regelen in uw testament? 12 Erfgenamen 12 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 12 Onterven 12 Onterven kind 12 Onterven echtgenoot 13 Legaat 14 Privé-clausule - Uitsluitingsclausule 14 Executeur 14 Voogdij 15 Bewind 15-4-

5 Gescheiden met kinderen 16 Gezag en bewind 16 Ouderlijk vruchtgenot (rente) 16 Ex-partner kan erven via kinderen 17 Overige beschikkingen 17 Codicil 17 Overige testamentaire regelingen 17 Erfbelasting 18 Hoogte erfbelasting 18 Vrijstellingen 19 Belastingtarieven 19 Betaling belasting door langstlevende voor de kinderen 20 Meer weten? 21-5-

6 Wat is uw nalatenschap? Tijdens uw leven bouwt u vermogen op, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de eigendom van uw woning, de gelden op rekeningen en goederen van waarde. Wat u op het moment van overlijden bezit (goederen, maar ook schulden) wordt uw nalatenschap genoemd. Wanneer u komt te overlijden, zullen uw erfgenamen te maken krijgen met uw nalatenschap. In deze brochure zullen wij een aantal voorbeelden geven die worden aangevuld met schema s. De icoontjes die wij gebruiken zijn de volgende: Levend Overleden Samenwonend Getrouwd Onterfd Erfgenamen Wanneer u geen testament heeft, bepaalt de wet wie van u erft. De wet verdeelt de erfgenamen in de volgende vier groepen: 1. uw echtgenoot en/ of kinderen (of bij overlijden kind: kleinkinderen) 2. uw ouders, broers en zussen (of de in leven zijnde afstammelingen) 3. uw grootouders (of de in leven zijnde afstammelingen) 4. uw overgrootouders (of de in leven zijnde afstammelingen) Per groep wordt er gekeken of er erfgenamen zijn. Wanneer er geen erfgenamen (meer) zijn uit de eerste groep, dan wordt er gekeken of er erfgenamen zijn in de tweede groep en zo verder. Plaatsvervulling In de verschillende groepen worden de wettelijke regels van plaatsvervulling in acht genomen. Plaatsvervulling wil zeggen dat -6-

7 wanneer een erfgenaam zelf niet meer in leven is of zijn erfdeel verwerpt, zijn of haar (klein)kinderen voor die persoon in de plaats treden als erfgenaam. Voorbeeld: Henk (65 jaar) en Barbara (63 jaar) zijn gehuwd en hebben een zoon, Sjors (40 jaar) en een dochter, Brigitte (38 jaar). Brigitte is vorig jaar overleden met achterlating van twee dochters, namelijk Britt en Else. Henk Barbara Sjors Brigitte Echtgenoot Else Britt Als Henk overlijdt zijn er erfgenamen in de eerste groep, namelijk Barbara, Brigitte en Sjors. Aangezien Brigitte al eerder is overleden, komen Britt en Else voor haar in de plaats. Indien Brigitte nog zou leven, dan zouden Barbara, Brigitte en Sjors ieder 1/3 gedeelte erven van Henk. Nu echter Brigitte is vooroverleden, erven de kleindochters Britt en Else samen het erfdeel van Brigitte, dus elk 1/6 gedeelte. Pas als er in het geheel geen erfgenamen meer zijn van een bepaalde groep en er geen plaatsvervulling kan optreden, dan moet er worden gekeken of er erfgenamen zijn in de volgende groep. -7-

8 Echtgenoot/Partner Met de echtgenoot wordt in het erfrecht gelijkgesteld de partner met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Een geregistreerd partnerschap wordt gesloten (net als een huwelijk) voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Samenwoners worden voor het erfrecht niet aangemerkt als echtgenoot en erven dus niet automatisch. Wanneer u samenwoont, kunt u er wel voor zorgen dat uw bezit na uw overlijden naar uw partner gaat. Door het sluiten van een notarieel samenlevingscontract kunt u bereiken dat uw gemeenschappelijke bezittingen naar uw partner gaan bij overlijden door middel van een zogenaamd verblijvingsbeding. Uw privébezit zal niet op basis van een notarieel samenlevingscontract naar uw partner gaan. Wanneer u dit wel wenst, dan zult u dit moeten regelen in een testament. Voorbeeld: Sandor (28 jaar) en Sanne (27 jaar) wonen samen sinds mei 2010 en zij hebben samen een koopwoning. Ieder is voor de helft eigenaar: Sandor Sanne Indien Sandor overlijdt zonder een samenlevingscontract, dan wordt zijn partner Sanne niet aangemerkt als wettelijk erfgenaam, omdat hij niet de echtgenoot of geregistreerd partner van Sandor is. In de eerste groep (echtgenoot en kinderen) zijn in deze situatie geen erfgenamen. De helft van de woning, het deel van Sandor, zal dan ook vererven naar de erfgenamen in de tweede of volgende groepen: ouders, broers en zussen komen in eerste instantie aan bod. Dit kan -8-

9 betekenen dat de woning verkocht moet worden, omdat de familie van Sandor recht heeft op uitkering van hun erfdeel. Als er wel een notarieel samenlevingscontract zou zijn getekend, dan zou op basis van het verblijvingsbeding in dit contract de woning toekomen aan Sanne bij het overlijden van Sandor. Een eventuele levensverzekering die tot uitkering komt is overigens ook een belangrijk onderdeel om goed te regelen. Wettelijke verdeling Wanneer u getrouwd bent, maar geen testament heeft, dan komen alle bezittingen op grond van de wettelijke verdeling automatisch toe aan de langstlevende echtgenoot. De wettelijke verdeling geeft de langstlevende echtgenoot bescherming ten opzichte van de kinderen. De kinderen zijn naast de echtgenoot ook erfgenamen, maar zij krijgen hun erfdeel in de vorm van een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder. Die geldvordering is pas opeisbaar wanneer de langstlevende echtgenoot is overleden. Naast het overlijden geeft de wet nog een aantal opeisbaarheidsgronden aan: namelijk als de langstlevende ouder failliet is of in de schuldsanering terechtkomt. In een testament kunt u deze opeisbaarheidsgronden wijzigen. Ondanks dat deze wettelijke regeling in de basis goed is, zijn er voor gehuwden tal van redenen om op bepaalde punten de wettelijke regeling bij testament aan te vullen of te wijzigen. Wat is een testament? In een testament of de uiterste wilsbeschikking zoals de wet het noemt, kunt u vastleggen wat er met uw vermogen moet gebeuren na uw overlijden. Ook kunt u uw overige wensen aangeven als u bij ons op gesprek komt. Wij stellen dan, aan de hand van uw wensen, een testament voor u op. -9-

10 Er zijn wellicht zaken die u in uw testament kunt opnemen waar u niet dagelijks over nadenkt of waarmee u niet bekend bent. Als u van de basale wettelijke regels wilt afwijken of aanvullingen hierop wilt maken, dan kunt u dit vastleggen in uw testament. Wij kunnen u altijd nader informeren. Uw situatie en daarmee uw testament is uniek. Gewijzigde situatie Wanneer u in het verleden een testament heeft laten opmaken, maar u wilt de hierin opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk wijzigen dan kunt u uw testament altijd aanpassen. U hoeft hiervoor niet terug naar de notaris van uw vorige testament, maar u kunt dit bij elke notaris regelen. Het is raadzaam om met regelmaat uw testament te laten controleren door een notaris, aangezien de (fiscale) wet of uw eigen situatie veranderd kan zijn. Op deze manier blijft uw testament altijd up-to-date. Oud langstlevende testament Als u voor 2003 een langstlevende testament heeft gemaakt, dan geeft dit testament niet meer de bedoelde langstlevendenbescherming. De kans is aanzienlijk dat u een nieuw testament moet maken. Wij kunnen uw bestaande testament voor u nalopen en u adviseren over nut en noodzaak om uw testament te wijzigen. In het algemeen is een dergelijke controle bij ons kosteloos. Ook testamenten opgemaakt na 2003 kunnen wij voor u controleren aangezien deze eveneens verouderd kunnen zijn. Registratie Wanneer uw testament bij de notaris is ondertekend, wordt uw testament door de notaris centraal geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register (CTR) te Den Haag. Als u komt te overlijden kan er bij het CTR worden nagegaan of er een testament is gemaakt en wanneer en bij welke notaris het testament is ondertekend. Het -10-

11 testament zelf blijft bij de notaris die het heeft opgesteld en is uitsluitend na overlijden door belanghebbenden op te vragen. Levenstestament Het is ook mogelijk een zogenaamd levenstestament op te stellen. Dit is een algemene volmacht die effect heeft bij leven, waar niet alleen vermogensrechtelijke maar ook persoonlijke zaken geregeld worden. In een levenstestament kunt u zaken vastleggen voor het geval er iets met u gebeurt tijdens uw leven waardoor u niet meer in staat bent zelf te handelen. Er kan gedacht worden aan een ernstige ziekte waardoor u niet meer zelf kunt handelen, maar wel zelf de regie wilt houden hoe er gehandeld wordt. Voor de rechtszekerheid van een levenstestament kunnen dergelijke volmachten ook centraal geregistreerd worden. Hier zijn kosten aan verbonden. De eventuele latere herroeping van een volmacht kan ook centraal in dit register worden aangetekend. In een persoonlijk gesprek kunnen de voordelen van een levenstestament nader worden toegelicht. Verschillende mogelijkheden in een levenstestament: alleen vermogensrechtelijke wensen; wensen die te maken hebben met uw gezondheid, verzorging en/of verpleging en het (naderende) overlijden; wanneer de wilsonbekwaamheid intreedt. Verschil tussen een levenstestament en een testament Een levenstestament is van toepassing wanneer u niet meer in staat bent zelf te handelen. Het kan dus al van toepassing zijn wanneer u nog in leven bent. Een testament is echter pas na uw overlijden van toepassing -11-

12 Wat kunt u regelen in uw testament? Erfgenamen In een testament kunt u afwijken van de wettelijke vererving. U kunt zelf bepalen welke mensen of instellingen er van u erven en hoeveel zij erven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan familieleden, vrienden of een ANBI. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Het is naast het aanwijzen van personen in uw testament ook mogelijk om een goed doel te benoemen als erfgenaam. Een instelling die actief is voor een goed doel, is vaak ondergebracht in een stichting. Wanneer een stichting voor een goed doel wordt gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan kan de stichting de donaties belastingvrij ontvangen. Daarnaast zijn schenkingen die u via de notaris aan een zogenoemde ANBI doet, in beginsel geheel fiscaal aftrekbaar voor u (inkomstenbelasting). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Onterven Als u er zeker van wilt zijn dat een wettelijke erfgenaam niet van u erft, dan kunt u deze persoon in uw testament onterven. Het is zelfs mogelijk om uw partner of uw kinderen te onterven. Onterven kind Het is mogelijk om uw kind te onterven, maar uw kind heeft altijd recht op de legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijk erfdeel. Het onterfde kind moet wel zelf een beroep doen op de legitieme portie. Na vijf jaar niets doen, verjaart in principe het recht om de legitieme portie in te roepen. Als degene die zijn kind onterft gehuwd is of samenwoont met samenlevingscontract, is het mogelijk het testament zo te maken dat voor het kind bij het inroepen -12-

13 van de legitieme deze pas opeisbaar wordt bij het overlijden van de echtgenoot/partner. Voorbeeld: Richard (49 jaar) is in gemeenschap van goederen getrouwd met Lydia (50 jaar) en ze hebben twee zonen, Robin (18 jaar) en Matthijs (16 jaar). Het totale vermogen van Richard en Lydia bedraagt Richard overlijdt met achterlating van een nalatenschap van (de helft van de huwelijksgemeenschap). Richard Lydia Robin Matthijs Als er geen testament is, dan zijn Lydia, Robin en Matthijs ieder voor een 1/3 gedeelte erfgenaam. Zij erven dan ieder Als Richard Robin bij testament heeft onterfd, zijn Lydia en Matthijs ieder voor de helft erfgenaam. Zij erven dan ieder Wanneer Robin echter een beroep doet op zijn legitieme portie, dan bedraagt de legitieme portie de helft van zijn wettelijke erfdeel, dus : 2 = Bij de wettelijke verdeling zijn de erfdelen van de kinderen slechts vorderingen in geld en pas opeisbaar bij (onder meer) het overlijden van de langstlevende. Dit geldt ook voor de legitieme portie als een kind onterfd is en dit in het testament zo is bepaald. Onterven echtgenoot Wanneer u uw echtgenoot onterft, dan zult u er rekening mee moeten houden dat een echtgenoot altijd minimale verzorgingsrechten heeft. -13-

14 Een van deze verzorgingsrechten is dat uw echtgenoot na uw overlijden nog het recht heeft om zes maanden in de echtelijke woning te verblijven of ervan gebruik te mogen maken. Legaat Het is ook mogelijk om aan iemand (dit kan ook een rechtspersoon zijn) een bepaald bedrag of bepaalde goederen na te laten. Hetgeen u op die manier nalaat wordt een legaat genoemd. De erfgenamen of executeur zijn dan verplicht om het door u gemaakte legaat af te geven aan de legataris. De legataris is de persoon die het legaat zal verkrijgen uit de nalatenschap en is als het ware schuldeiser in de nalatenschap. De legataris moet ervan op de hoogte worden gesteld om te weten dat hij dit recht heeft verkregen. De erfgenamen of executeur dienen de legatarissen in kennis te stellen na overlijden. De notaris heeft geen meldplicht aan de legatarissen maar mag de legataris wel op de hoogte stellen van het legaat. Privéclausule ( uitsluitingsclausule ) Met een privéclausule voorkomt u dat het erfdeel van uw erfgenaam in diens huwelijksgemeenschap valt, waardoor bij echtscheiding de echtgenoot van uw erfgenaam hier geen aanspraak op kan maken. De privéclausule is geen wettelijk automatisme. Wanneer u deze clausule niet heeft opgenomen in een testament, dan heeft de echtgenoot van uw erfgenaam bij echtscheiding mogelijk recht op de helft van de door uw erfgenaam verkregen erfenis. Executeur U kunt een executeur aanwijzen in uw testament. Een executeur is verantwoordelijk voor het afhandelen van uw nalatenschap. U kunt hierbij denken aan een lid van de familie, een vriend, de buurman, maar het is ook mogelijk om een notaris daarvoor aan te wijzen. Er zijn verschillende situaties waarin een aangewezen executeur de afhandeling van de nalatenschap kan vereenvoudigen. -14-

15 Een voorbeeld hiervan is de situatie dat er veel erfgenamen zijn. Alle erfgenamen moeten dan gezamenlijk alle handelingen verrichten. Door middel van het benoemen van een executeur in een testament kan de executeur zelfstandig, zonder medewerking van de overige erfgenamen, de nalatenschap afhandelen. De executeur is wel rekening en verantwoording aan de overige erfgenamen verschuldigd. De benoemde executeur is niet verplicht om deze taak na overlijden ook daadwerkelijk te aanvaarden. Om deze onzekerheid te ondervangen kunt u in uw testament eventueel een opvolgend executeur aanwijzen. De opvolgend executeur zal uw nalatenschap afhandelen op het moment dat de eerst aangewezen executeur deze taak niet aanvaardt. Voogdij In uw testament kunt u een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kind(eren). De voogd is de persoon die de verzorging van uw minderjarige kinderen op zich dient te nemen op het moment dat u (en de andere ouder met het ouderlijk gezag) komt te overlijden. Ook hier geldt dat de benoemde voogd bij overlijden moet weten of hij of zij de voogdij al dan niet wil aanvaarden. Wanneer u geen voogd heeft aangewezen in uw testament en u laat minderjarige kinderen achter, dan zal de rechter een persoon daarvoor aanwijzen. In veel gevallen zal het een familielid zijn, maar hiervoor bestaat geen garantie. Als er een voogdijbepaling door u gemaakt is, dan kan de rechter hier in beginsel niet van afwijken. Bewind Het kan zijn dat het niet uw bedoeling is dat uw erfgenamen zelfstandig over hun erfdeel kunnen beschikken. In zo n geval kunt u een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert dan het erfdeel van de erfgenamen. Dit kan diverse redenen hebben: - de erfgenamen zijn nog te jong en onverantwoordelijk om hun eigen erfdeel te kunnen beheren. -15-

16 - de erfgenaam heeft een lichamelijk of verstandelijke handicap die het onmogelijk maakt zijn of haar eigen erfdeel te kunnen beheren. - u laat meerdere erfgenamen na en wilt voorkomen dat het een zogenaamde ruzieboedel wordt. U kunt dan een afwikkelingsbewindvoerder benoemen die ten behoeve van een soepele boedelafwikkeling alle zaken kan en mag regelen namens de erfgenamen. De afwikkelingsbewindvoerder kan zelfs bevoegd worden gemaakt om de boedel naar eigen inzicht te verdelen. Gescheiden met kinderen Wanneer u gescheiden bent en niet op goede voet leeft met uw expartner, is het van belang om het volgende te weten. Gezag en bewind Als uw ex-partner naast u het ouderlijk gezag heeft over uw kind(eren), betekent dit dat als u overlijdt, het gezag automatisch alleen bij hem/haar terechtkomt. Als uw minderjarige kind van u erft, voert de overblijvende ouder met het gezag (uw ex-partner dus) alleen het beheer over het vermogen van uw kind. In uw testament kunt u dit voorkomen door vast te leggen dat alles wat uw minderjarige kind van u erft, onder bewind staat. Tot bewindvoerder kunt u dan iemand anders benoemen zodat deze persoon het erfdeel van uw kind kan beheren. Dit kan bijvoorbeeld uw nieuwe partner zijn of een ouder, broer of zus. Ouderlijk vruchtgenot (rente) Ouders hebben wettelijk het recht op het ouderlijk vruchtgenot over het vermogen van hun minderjarige kind(eren). Dit betekent dat als een minderjarig kind een geldbedrag op de rekening heeft staan, de rente hierover aan de ouders toekomt. De ouders moeten ook de eventuele inkomstenbelasting (Box 3) hierover betalen. Als u overlijdt en een minderjarig kind als erfgenaam achterlaat, heeft uw ex-partner (de andere ouder van het kind) wettelijk het recht de rente te trekken -16-

17 van dit erfdeel. Dit kunt u voorkomen door dit in uw testament hetzij uit te sluiten hetzij te beperken tot de eventuele belasting die de ouder daadwerkelijk moet betalen over dit erfdeel van de minderjarige. Ex-partner kan erven via kinderen Stel het rampenscenario voltrekt zich waarin u overlijdt en kort erna uw kind. Uw kind heeft van u geërfd en overlijdt vervolgens. Diens vader/ moeder (uw ex-partner) kan in dit scenario van uw kind het vermogen erven dat u oorspronkelijk toebehoorde! Dit is te voorkomen door een zogenaamde tweetrapsmaking te maken. Dit is overigens wel een bijzondere extra clausule in uw testament. In een persoonlijk gesprek kan dit nader worden toegelicht. Overige beschikkingen Codicil Slechts enkele zaken kunt u zelf regelen in een codicil. Een codicil is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk. In een codicil kunt u uitsluitend duidelijk omschreven inboedelzaken en/of sieraden aan iemand nalaten. Het nadeel is dat u maar beperkt dingen kunt regelen in een codicil en dat er geen zekerheid is dat het na uw overlijden boven water komt of wordt uitgevoerd. Desgewenst kunt u een codicil ook officieel bij ons laten deponeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Overige testamentaire regelingen In een testament kunt u veel dingen regelen waarvan in deze informatiebrochure slechts de meest voorkomende onderwerpen zijn aangestipt. Zo kunt u in een testament ook een recht van vruchtgebruik legateren als u bijvoorbeeld wilt dat uw nieuwe partner uw woning na uw overlijden mag blijven gebruiken terwijl uw kinderen uw erfgenamen -17-

18 zijn. Ook kunt u een regeling treffen wat er gebeurt als u als heel gezin onverhoopt wat mocht overkomen (ongeluk situatie). Stel vader overlijdt enkele minuten na moeder en kinderen, dan vererft het gehele gezinsvermogen naar de naaste bloedverwanten van de laatst overledene (vader). Dit is te voorkomen door een zogenaamde rampenclausule in uw testament op te nemen waarin u aangeeft dat in een dergelijk geval bijvoorbeeld de erfenis over beide families verdeeld moet worden. In een persoonlijk gesprek kunnen wij aan u toelichten wat de relevante verdere mogelijkheden zijn en u nader adviseren. Erfbelasting Hoogte belasting Wanneer er iemand is overleden, krijgt u vaak te maken met het betalen van erfbelasting. Over wat uw erfgenamen uit uw nalatenschap verkrijgen kan erfbelasting verschuldigd zijn. De hoogte van de erfbelasting hangt af van het verkregen bedrag en van de persoon die het erft. De wet kent namelijk diverse belastingvrijstellingen toe aan bepaalde personen. Dit houdt in dat wanneer iemand een erfenis verkrijgt en die verkrijging onder de vrijstelling blijft, er over die verkrijging geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Echtgenoot en kinderen vallen in een voordeliger tariefgroep dan overige verkrijgers. Overigens moet er rekening mee gehouden worden dat er na ontvangst van de erfenis (ook) jaarlijks inkomstenbelasting in Box 3 verschuldigd kan zijn. -18-

19 Vrijstellingen Partner volgens de wet* Kind(eren) of kleinkind(eren) Kind(eren) met een handicap Ouder(s) Overige verkrijger(s) *Een partner kan onder voorwaarden ook de samenwonende partner zijn. Let er wel op dat hiervoor aanvullende voorwaarden gelden. Belastingtarieven Verkrijging bedragen tussen: Verkregen door partner of kinderen: Verkregen door kleinkinderen: Verkregen door overige personen: % 18% 30% hoger 20% 36% 40% 1 Zie de website van de Belastingdienst voor de meest recente vrijstellingen. 2 Zie de website van de Belastingdienst voor de meest recente belastingtarieven. -19-

20 Betaling belasting door langstlevende voor de kinderen Op het moment van overlijden zal de langstlevende eventueel erfbelasting moeten betalen over de verkrijgingen van de kinderen. Dus ondanks dat de kinderen hun deel pas verkrijgen zodra de langstlevende is overleden, moet de langstlevende partner al wel erfbelasting betalen over wat de kinderen op papier verkrijgen! Deze erfbelasting dient kort na het overlijden al door de langstlevende partner betaald te worden. Dit kan als een vervelende verrassing worden ervaren. Wij hebben een testament ontwikkeld waarin wordt voorkomen dat de langstlevende partner onnodig erfbelasting moet betalen over de papieren erfdelen van de kinderen. Dit testament biedt meer voordelen die wij u in een persoonlijk gesprek kunnen toelichten. -20-

21 Meer weten? Wilt u na het lezen nog meer informatie of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen om een adviesgesprek aan te vragen. Kantoorgegevens: FKJ Notaris Ondanks dat FKJ Notaris deze brochure met de nodige zorg en deskundigheid heeft opgesteld, aanvaarden wij voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid. -21-

22

23

24 FKJ Notaris Postbus AJ Lelystad - T F

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-20 Vijverlaan HL Velp tel.: fax : ERFRECHT

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-20 Vijverlaan HL Velp tel.: fax : ERFRECHT NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-20 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE ERFRECHT.DOC ERFRECHT ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld 1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld Inleiding Op 1 januari 2003 is ons erfrecht gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen? Wie erft op grond van de wet? De

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

PlatformVG. Erfrecht. Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging

PlatformVG. Erfrecht. Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging Erfrecht Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht PlatformVG Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging lettertype: Charlotte Sans Book Plain Kleuren: P 295 en P 136 van mensen met

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 23-11-2015

'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 23-11-2015 'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 1 Erfbelasting 2 Erfbelasting Erfenis: Zuiver aanvaarden (Lusten en lasten) Beneficiair aanvaarden (alleen de lusten) Verwerpen (niets)

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

WWW.NOTARVANDERVEEN.NL

WWW.NOTARVANDERVEEN.NL WWW.NOTARVANDERVEEN.NL WAAROM Ú EEN TESTAMENT NODIG HEEFT en de verschillende testamentsvormen Mr Anna van der Veen, kandidaat-notaris en als notarieel jurist verbonden aan Notariskantoor Van der Veen

Nadere informatie

OFFERTE TESTAMENT(EN)

OFFERTE TESTAMENT(EN) OFFERTE TESTAMENT(EN) Een goed testament is maatwerk. We helpen u graag met onze ruime ervaring. We kunnen zorgen dat uw partner volledige vrijheid van handelen heeft (of juist niet) en invloed heeft op

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

H4 Wettelijk erfrecht

H4 Wettelijk erfrecht H4 Wettelijk erfrecht Samenvatting Personen- en familierecht Sharon Di Tore 99041355 14-12-16 Wanneer iemand geen testament heeft en overlijdt dan geldt het wettelijk erfrecht. Let op: echtgenote en geregistreerde

Nadere informatie

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten Welke gevaren kan

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

5. Testamentair erfrecht

5. Testamentair erfrecht Samenvatting Personen- en familierecht Erfrecht Sharon.D 07-12-16 5. Testamentair erfrecht Testament = schriftelijke verklaring waarin je zegt wat er na je dood met je bezittingen moet gebeuren. Doormiddel

Nadere informatie

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot?

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? NALATENSCHAPPEN Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? Dankzij de steun van al onze trouwe donateurs kunnen wij kleine en middelgrote lokale organisaties blijven steunen in hun hulp aan

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Samen levings. contract.

Samen levings. contract. Samen levings contract www.notarishilgen.nl Veel partners die ongetrouwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingscontract bij de notaris moeten sluiten. Alleen voor getrouwde en geregistreerde

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Het ERFRECHT is in beweging

Het ERFRECHT is in beweging Het ERFRECHT is in beweging Waarom het zo belangrijk is om uw testament in overeenstemming te houden met de wijzigende omstandigheden Wij leven in een tijd van snel wisselende omstandigheden en regelingen.

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

Wijzer nalaten VERSTANDIG OMGAAN MET UW ERFENIS

Wijzer nalaten VERSTANDIG OMGAAN MET UW ERFENIS Wijzer nalaten VERSTANDIG OMGAAN MET UW ERFENIS UITGAVE 2017 VOORWOORD Een prettige gedachte als het goed geregeld is HEEFT U WEL EENS NAGEDACHT OVER DE BEZITTINGEN EN EVENTUELE SCHULDEN DIE U NA UW OVERLIJDEN

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

2 Soorten testamenten

2 Soorten testamenten 1 2 Soorten testamenten gewoon testament; bij overlijden levenstestament; regelt de zaken bij leven 2 Gewoon testament regeling na overlijden: wie zijn erfgenaam benoeming executeur onder bewindstelling

Nadere informatie

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Wat is er mooier dan uw naasten en toekomstige generaties een toekomst vrij van kanker na te laten? Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF

Nadere informatie

Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen

Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen i j n M t Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen Hoofdlijnen Wettelijke verdeling Fiscale gevolgen Hoofdlijnen Tweetrapsmaking Fiscale gevolgen Pauze Schenkingen Het levenstestament

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN?

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN? De meeste twintigers en dertigers staan niet stil bij morgen. Regelen komt later wel. Maar ook deze groep is vaak getrouwd of woont samen, en heeft kinderen en een huis. Reden genoeg om na te denken over

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016

CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016 CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016 Uitvaartcentrum De Engenhof vernieuwd. Enige tijd geleden heeft het uitvaartcentrum een mooie opknapbeurt gehad. Daarmee

Nadere informatie

TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN

TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN De tweetrapsmaking (ook wel genoemd fideï-commis de residuo of making over de hand ) kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit

Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit MR. P.J.T. (ELLE) VAN GOMPEL 1 Estate planning is balanceren tussen emotie en fiscaliteit. Dit komt wellicht het meest

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op AANVAARDING ERFENIS zuiver aanvaarden privé aansprakelijk voor

Nadere informatie

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Samen met u streven wij naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. Omdat later nu belangrijk is Beste donateur, Allereerst

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie