Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:"

Transcriptie

1 Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC ) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten: met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: De heer Didier Pierre, Voorzitter Ambassador verhuisopleidingen vzw; De heer Bart Neetens, Voorzitter Belgische Kamer der Verhuizers en als vertegenwoordigers voor de werknemers: Mevrouw Katrien Verwimp, Algemeen sectorverantwoordelijke wegvervoer ACV; De heer Frank Moreels, Federaal secretaris wegvervoer en logistiek ABVV 1

2 [Wordt overeengekomen wat volgt] Verbintenissen van de Vlaamse Regering Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een maximale toelage van ,00 EUR uit te betalen aan Ambassador verhuisopleidingen vzw (Stroobantsstraat 48A Evere; bankrekeningnummer: BE ; ondernemingsnummer: ) ter financiering van 1,5 VTE sectorconsulenten. Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende overeenkomst, door: 1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 2. het organiseren van klankbordvergadering waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 3. het organiseren van netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten, via de SERV, die fungeren als doorgeefluik van informatie en die in het teken staan van ondermeer ervaringsuitwisseling, opbouw van expertise, en sectoroverschrijdende samenwerking. Verbintenissen van de sector Artikel 3. De verhuissector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOCpartners goedgekeurde, inhoudelijk kader voor de sectorconvenants, een sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn inspanningsverbintenissen en hebben betrekking op het ondersteunen en uitvoeren van: - de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; - een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; - het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 1,5 VTEsectorconsulenten ingezet. Zij werken in de sector onder paritair toezicht en zijn er belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant. De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking komen niet in aanmerking voor financiering tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar afwezigheid door een vervang(st)er wordt uitgeoefend. De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie bezorgen, wijzigingen melden en een sectorconsulent(e) (per netwerk) aanduiden voor de SERV netwerkbijeenkomsten. 2

3 Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste op 31 januari 2014 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2015 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en het eindrapport omvatten: - de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; - de toetsing van de realisaties aan de voortgangsindicatoren en de doelstellingen vermeld in het sectorconvenant en het actieplan; - de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor het eindrapport). Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake de rapportering. De verhuissector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties van dit sectorconvenant: 3

4 DE SECTOR IN CIJFERS In onze zoektocht naar cijfergegevens over de sector bestaan er, buiten de sectorfoto van het Dept. WSE, geen formele onderzoeken naar de sector verhuis. De beroepsfederatie beschikt over cijfers aan de hand van de uitgifte van verhuizerskaarten aan werknemers uit de sector. Niet alle bedrijven uit de sector werken met dit systeem. Deze cijfers geven dan ook geen volledig beeld van de sector. Daarom dat we gekozen hebben om enkel de gegevens van de RSZ te gebruiken bij de omgevingsanalyse. Kenmerken van de werknemerspopulatie Totaal aantal werknemers Mannen 2210 Vrouwen 29 Leeftijdsklasse -20 j 21 (1%) j 241 (11%) j 1168 (52%) (36%) Woonplaats Brussel 436 Vlaams-Brabant 357 Antwerpen 450 Limburg 111 Luik 186 Namen 66 Waals Brabant 94 Henegouwen 176 Luxemburg 23 West Vlaanderen 124 Oost Vlaanderen 158 Andere 59 De verhuissector is een overwegend mannelijke sector. 36% is + 45jaar. Hieruit kunnen we afleiden dat we voor grote uitdagingen staan betreffende de instroom van jongere werknemers, de doorstroom van de aanwezige werknemers en werkbaar werk. Kenmerken van bedrijven Aantal bedrijven in Vlaanderen 206 (+62 Wallonië) Ondernemersgrootte Totaal aantal wns/bedrijf (niet enkel verhuizers) De verhuissector is een echte KMO-sector, ongeveer 60% van de bedrijven heeft minder dan 5 werknemers. Het gaat hier over alle werknemers van een verhuisbedrijf, maar dit geeft wel een waarheidsgetrouw beeld over de grootte van de bedrijven. 4

5 De meeste verhuisbedrijven situeren zich in het Brussel gewest, gevolgd door Vlaams Brabant en Brussel. Regionale spreiding en bedrijfsgrootte Totaal aantal bedrijven 206 Vlaanderen + 62 in Wallonië 0-4 WN 5-9 WN WN WN WN WN WN Vlaams Brabant (43) 35 Brussels Hoofdstedelijk gewest (73) 78 Antwerpen (31) 36 Limburg (14) 13 West-Vlaanderen (23) 21 Oost-Vlaanderen (16) Over in-en uitstroom beschikken we op sectorniveau niet over volledige cijfers. Sinds het 2 de en 3 de kwartaal van 2011 worden deze cijfers via de RSZ getrokken. (arbeiders met werknemerscode 015 en werkgevercode 084) Instroom (3 de en 4 de kwartaal 2011) 493 Uitstroom (3 de en 4 de kwartaal 2011) 723 Het is (nog) niet te traceren of de uitstroomcijfers in een kwartaal slagen op stopzettingen, tijdelijke contracten of doorstroom binnen de sector. In 2011 waren er 493 nieuwe tewerkstellingen in de sector. Dezelfde periode dat jaar waren er 723 personen die uitstroomden (ontslag, vrijwillig vertrek, tijdelijke contracten). In hetzelfde kwartaal waren er 475 personen die meerdere begin en einddata hadden. We gaan ervan uit dat dit slaat op tijdelijke contracten. Op basis van de RSZ gegevens en op naamerkenning is amper 7% van de werknemers van allochtone herkomst (voornamelijk Marokkaans, Turks of Oost-Europees, excl. Spaanse en Italiaanse origine). DE SECTOR IN WOORDEN Verhuisondernemingen voeren voor rekening van derden verhuis- en verhuisspecifieke bewaringsactiviteiten uit. Deze werkgevers en hun werknemers (arbeiders) vallen onder het PC en een autonoom paritair subcomité is in oprichting. Onder verhuisactiviteit wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar o.a. inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard. 5

6 Onder verhuisspecifieke bewaringsactiviteit wordt verstaan: het verrichten van opslag, door verhuisondernemingen die de hiervoor omschreven verhuisactiviteit uitoefenen, van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten. Het product Verhuizingen omvat m.a.w. een heel pallet van gespecialiseerde prestaties gaande van de klassieke privé- en kantoorverhuizingen naar de verpakking, behandeling, het beschermen van toegangen en gebouwen, opslag en installatie van alle goederen die speciale zorgen vereisen (zoals nieuwe meubelen, antieke- en kunstvoorwerpen, muziekinstrumenten, tentoonstellingsmateriaal, medische-, laboratorium- en elektronische apparatuur, archieven, brandkasten, industriële machines,...). Het gaat hier nagenoeg altijd om maatwerk. Vooral in- en uitpakken van verhuisgoederen behoort tot de verhuiskunst. Uitgevoerd door een professionele verhuizer, is dit veel meer dan spullen in dozen stoppen. Het gaat hier om een heuse specialiteit en inpaktechniek om de verhuisgoederen maximaal te beschermen tegen mogelijke schade. Hiervoor beschikken de verhuisbedrijven over een gedegen kennis, de nodige materialen en benodigdheden, technische uitrustingen en werkplaatsen. Verpakkingen kunnen op maat worden gemaakt en voor de courante verhuisgoederen (boeken, kleding, huisraad enz.) worden degelijke en aangepaste dozen ter beschikking gesteld. In tegenstelling tot het algemeen goederenvervoer, verkopen verhuisbedrijven geen kilometers, maar manuren: het gaat hier om een dienstverlening met specifieke logistieke toegevoegde waarde, omdat verhuisgoederen meestal een hoge emotionele en/of functionele waarde hebben. Reden waarom trouwens ook de vereiste vakkennis heel specifiek is, door een combinatie van technische, sociale én klantgerichte vaardigheden. Verhuizen is véél meer dan vervoeren. Verhuizen is synoniem van oplossingen aanreiken. Verhuizen is een vak apart en goed verhuizen is tegelijk kunst en kennis. Vakkennis, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, creativiteit en snelheid zijn hierbij essentieel. Reden waarom ook op sociaal vlak de verhuisactiviteit zich van de klassieke vervoeractiviteit onderscheidt en specifieke CAO s van toepassing zijn. Feit is dat de verhuisactiviteit in de samenleving een plaats inneemt die per definitie verband houdt met verandering. Verhuizers kunnen een sleutelrol vervullen in het begeleiden en doelmatig beheersen van deze veranderingsprocessen én van de bijhorende stressfactoren! Uit onderzoek blijkt inderdaad dat ingrijpende levensgebeurtenissen zeer hoog scoren qua stress: het overlijden van een levenspartner of een echtscheiding levert de meeste stresspunten op, gevolgd door verhuizing of verandering van baan... Trends en ontwikkelingen - De economische crisis grijpt ook in de verhuissector om zich heen en uit zich vooral in een toename van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Toch kunnen we stellen dat de verhuissector een vrij stabiele sector is met weinig faillissementen. - Verhuizen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van ambacht tot professionele dienstverlening. Door bepaalde ontwikkelingen (zoals de crisis op de huizenmarkt) gaat de vraag/ omzet naar beneden en sommige bedrijven spelen hierop in door, naast meubelbewaring en archivering, andere aanvullende diensten aan te bieden; klusjesdienst, kantoorinrichting, hergebruik en opknappen van afgedankt kantoormateriaal, schoonmaak Voor de sector zal het een uitdaging zijn om hierop in te spelen in zijn opleidingsbeleid. Het huidige aanbod zal op termijn niet meer voldoen aan de vraag van de bedrijven. Ook zal dit een effect hebben op de gevraagde competenties in de zoektocht naar nieuw personeel. 6

7 - De concurrentie in de sector is hevig en dat heeft een neerwaarts effect op de prijzen. Op de verhuismarkt zijn veel malafide verhuisbedrijfjes aanwezig die hun diensten aanbieden ver onder de loonkost deze situatie stemt tot bezorgdheid (voor tewerkstelling en opleiding) en ondergraaft tevens de professionele uitstraling van de sector. Hierbij maken we ook de kanttekening dat er firma s zijn die verhuisactiviteiten uitvoeren, maar dit doen onder een ander paritair comité. Concreet wil dit zeggen dat er bedrijven zijn met een bepaalde hoofdactiviteit, bv. transport e.a., die zich tevens profileren als verhuizer. - Doorheen alle acties en jaren heen blijft het beroep verhuizer een negatief imago meesleuren. Werken aan een positief en aantrekkelijk imago blijft dan ook een constante uitdaging voor onze sector. - Sinds 2012 trad een CAO verplichte opleiding in voegen. Concreet wil dit zeggen dat nieuwe werknemers binnen de 2 maand na hun aanwerving 1 dag opleiding dienen te volgen bij een door het SF erkende opleidingsverstrekker (= Ambassador verhuisopleidingen). Verder geldt de regel 3 dagen opleiding op een periode van 3 jaar. Uitdagingen De uitdagingen waarmee het verhuisberoep wordt geconfronteerd zijn talrijk en complex: - De uitdaging van de oneerlijke concurrentie - De uitdaging van de rentabiliteit - De uitdaging van kwaliteit - De uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden - De uitdaging van de alsmaar complexer wordende regelgeving Ambassador verhuisopleidingen vzw gaat in dit plaatje de uitdaging aan om: - Zijn steentje bij te dragen aan het vinden van goed personeel - Zijn steentje bij te dragen aan het succesvol behouden van dat personeel - Permanente vorming verder te promoten en nog beter in te spelen op de noden uit de sector - Evenredige arbeidsdeelname verder te promoten en te ijveren voor duurzame diversiteit VISIETEKST Verhuizen is véél meer dan inpakken en wegwezen Vroeger werd het beroep verhuizer bijna letterlijk overgedragen van vader op zoon. Een massa spierkracht en een gezonde dosis werklust waren de enige vereisten voor een goede verhuizer. Maar tijden veranderen, het dienstenaanbod breidt uit, de oneerlijke concurrentie van verhuizers die geen verhuizers zijn neemt toe en klanten worden veeleisender. De sector heeft nood aan professionalisering en dus ook aan opleiding. Vanuit dit marktgegeven is Ambassador gestart als opleidingscentrum voor verhuizers en verhuizers in spé, met een vast aanbod aan permanente vorming en een aantal instroomprojecten per jaar in samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation en het Deeltijds onderwijs. Het onderwijs zal in de komende jaren nog aan belang winnen als kwalitatief instroomkanaal voor onze verhuizers. 7

8 Een goed imago valt niet zomaar uit de hemel; het is een werk van lange adem waar veel actoren hun steentje aan moeten bijdragen. Ambassador heeft een zeer belangrijke rol te spelen in de verbetering van het imago van de verhuissector. De sector is zich bewust van het eerder negatieve imago dat ons blijft achtervolgen, daarom zullen wij ook komende jaren inzetten op acties rond beroepsimago. Hoe kunnen we het beroep aantrekkelijk maken en (potentiële) werknemers motiveren om voor onze sector te (blijven) kiezen? Sinds de start van Ambassador in 2005 werd altijd getracht om stapsgewijs en op basis van kwalitatief werk, werkgevers te sensibiliseren en te motiveren om gebruik te maken van de diensten die Ambassador kan bieden. In 2011 (1232u PV) merkten we echter een fikse daling in PV t.o.v (2032u PV). Sinds begin 2009 worden de opleidingen, indien gewenst, mobiel aangeboden om (nog) beter in te spelen op de noden van de werkgevers. Specifieke bedrijfsopleidingen kunnen steeds aangevraagd worden, zowel technisch als communicatief. Helaas is het niet omdat de representatieve leden van BKV en het Sociaal Fonds de acties van Ambassador ondertekenen dat alle werkgevers volgen lang niet alle bedrijven, aangesloten bij het sociaal fonds doen mee: noch in de permanente vorming, noch in de instroomprojecten. We blijven daarom en in het belang van het beroepsimago en de kwaliteit van de sector de permanente vorming, de samenwerking met het onderwijs en de instroomprojecten verder promoten via verschillende acties. Met oog voor de ontwikkeling van, behoud van en verscheidenheid in het menselijk kapitaal van de ondernemingen Zo goed als alle verhuizers behoren tot de kansengroepen, kortgeschoold, intussen steeds vaker van allochtone afkomst en/of 45+er. Hij komt meestal met zeer weinig positieve bagage in het verhuisberoep terecht. Werknemers hebben vaak een laag zelfbeeld, wat geen positief effect heeft op doorgroeikansen. De verhuissector is een diverse sector. Dit hebben we te danken aan enkele grote spelers met een zeer divers personeelsbestand. De sector promoot selectie op basis van arbeidsattitudes (en niet huidskleur). We zijn ervan overtuigd dat het behoud van de welvaartsstaat enkel mogelijk is wanneer ondernemingen gebruik maken van de diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit is ook waar we tot op heden in hebben geïnvesteerd als sector. Maar de 36% 45+ers vragen onze specifieke aandacht: hoe zorgen we ervoor dat we deze leeftijdscategorieën zo lang mogelijk in onze sector (en bij uitbreiding ook in andere sectoren) aan de slag kunnen houden? Hoe kunnen we het beroep aantrekkelijk houden? Met aandacht voor de specificiteit van KMO s Ongeveer 63% van alle ondernemingen uit de sector heeft minder dan 20 werknemers. 36% heeft zelfs minder dan 4 werknemers. wij hebben geen tijd om op te leiden is een veel gehoorde opmerking. KMO s beschikken (meestal) niet over iemand die zich bezig houdt met HR-projecten. HRM en competentieontwikkeling vormen niet altijd hun grootste zorg, maar ze hebben wel behoefte aan vakbekwaam en betrouwbaar personeel. Hun personeel zal langer moeten werken. Hoe kunnen onze werkgevers hun werk (beter) werkbaar maken? Ambassador probeert zijn werking zo goed mogelijk af te stemmen op de specificiteit van KMO s, door zeer flexibel in te spelen op de opleidingsnoden en door het contact zo warm mogelijk te houden en te ondersteunen en informeren daar waar nodig. Om ook in de toekomst te kunnen blijven inspelen op veranderende (opleidings)noden van onze bedrijven gaan we aanvullend op ons huidige aanbod intersectorale acties op poten zetten. Deze intersectorale acties (en uitwisseling) kunnen een grote meerwaarde zijn op gebied van opleiding en personeel. Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op korte en langere termijn voor staat, maakt de verhuissector werk van het aanpakken van de volgende prioriteiten(zie prioriteitenfiches): 8

9 o o Prioriteit 1: Een kwaliteitsvolle instroom A. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met het onderwijs 1. Instroomprojecten vanuit het Deeltijds beroeps secundair onderwijs 2. Logistieke ondersteuning van DBSO scholen dat de opleiding verhuizer (drager-inpakker) wensen in te richten 3. Ondersteunen en bewaken van werkplekleren in de sector 4. Gratis openstellen van het opleidingsaanbod voor leerkrachten en begeleiders en observatiemomenten organiseren 5. (Bruikbaar) cursusmateriaal voor het onderwijs uitwerken en onderhouden B. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met VDAB, intersectoraal en derden. 6. Samenwerkingsprotocol met VDAB 7. Opendeurdag huis van de verhuis voor toeleiders/ netwerkpartners 8. Deelname aan vergaderingen SLN 9. Intersectorale actie om kleinere sectoren bekend te maken bij VDAB C. Imagoverbetering 10. Zichtbaarheid op beurzen 11. Werfbezoekmoment Prioriteit 2: Behoud van personeel A. Infoverstrekking aan werkgevers 1. Leernetwerken voor werkgevers uit de sector 2. 2-maandelijkse nieuwsbrief 3. Persoonlijke contacten met bedrijven met extra aandacht voor KMO s B. Opleiding en competentiebeleid stimuleren C. Andere 4.Versterken en verbeteren van het huidige opleidingsaanbod 5. Uitbreiding van het opleidingsaanbod via externe partnerschappen 6. Ondersteunen, bewaken en in kaart brengen van interne opleidingsinitiatieven 7. Uitvoering CAO verplichte opleiding opvolgen 8. Move into (zich verplaatsen naar ) 9. Sectorale certificering van de competenties als verhuizer 10. (Tevredenheids)enquête bij de werknemers uit PC o Prioriteit 3: Evenredige arbeidsdeelname en duurzame diversiteit 1. Activering van kansengroepen i.s.m. derden, andere sectoren en VDAB 2. 2de editie van de sectorale diversiteitsaward 3. Het verhuiswoordenboek 4. Promotie van de diversiteitsplannen 9

10 PRIORITEIT 1 Kwaliteitsvolle instroom Motivatie Sociaaleconomisch is de verhuisactiviteit een arbeidsintensieve activiteit die traditioneel door lager opgeleiden wordt uitgeoefend, maar die intussen gepaard gaat met steeds hogere eisen op het vlak van kennis, ervaring én veiligheid. Wie zijn verhuisopdracht (hetzij privé of op bedrijfsniveau, nationaal of internationaal) aan een verhuisfirma toevertrouwt, verwacht, terecht een professionele aanpak. Het aanbod aan diensten wordt ook gevarieerder, de dienstverlening wordt almaar complexer en ook de klanten worden steeds veeleisender. Daardoor heeft de verhuissector nood aan meer gekwalificeerde arbeiders die een aantal vaktechnische competenties bezitten, alsook bepaalde werkattitudes zoals klantgerichtheid, houding, discipline, teamgeest, enz. De werkaanbiedingen richten zich op de zgn. 'laaggeschoolden', maar de klanten stellen steeds hogere eisen op het vlak van behandeling- en inpaktechnieken, veiligheid, efficiëntie, communicatie en andere vaardigheden. De periode dat verhuizers niet meer moesten zijn dan brute spierkracht is dus voor goed voorbij. Met het gevolg dat de sector al jaren te kampen heeft met een tekort aan gekwalificeerde en vooral gemotiveerde verhuisarbeiders. Diversiteitscheck In al de instroomprojecten (DBSO en VDAB) wordt gestreefd naar een mooie mix van jong-oud(er), autochtoon-allochtoon. De sector wil een weergave zijn van de maatschappij. Bij de toeleiding is de interesse van allochtonen werkzoekende een gegeven. We gaan gericht op zoek naar autochtone werkzoekenden om een gezonde mix te hebben. In al onze contacten met bedrijven wordt warm opgeroepen om te selecteren op basis van competenties en niet op basis van leeftijd en/of afkomst. Acties De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de gekozen prioriteit: A. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met het onderwijs Actie 1: Instroomprojecten vanuit het Deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) Omschrijving: Naar analogie met onze instroomprojecten voor werkzoekenden en gebaseerd op onze vroegere samenwerking met het onderwijs gaan we de samenwerking school-bedrijf vanuit de sector ondersteunen via de organisatie van instroomprojecten. Infosessies in scholen om geïnteresseerde leerlingen op te sporen. De mogelijkheid wordt bekeken om telkens iemand vanuit het werkveld mee te nemen om in gesprek te gaan met de leerlingen Selectiemomenten per bedrijf: de jongeren kunnen op gesprek gaan bij geïnteresseerde bedrijven Formele evaluatiemomenten gedurende de opleiding 10

11 Timing: Regionaal bij de start van het schooljaar (sept-okt-nov ) Betrokken partners: Bedrijven in Antwerpen, Brussel en Gent, Scholen deeltijds onderwijs in Antwerpen, Brussel en Gent en Ambassador verhuisopleidingen vzw Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Organisatie van de schoolbezoeken en de selectiemomenten, aanwezigheid bij de evaluatiemomenten. Kwantitatieve streefcijfers: We streven naar een tewerkstelling van 3-6 leerlingen per schooljaar in Antwerpen, Brussel/Vlaams Brabant en Gent in het kader van Leren en Werken Actie 2: (Logistieke) ondersteuning van DBSO scholen dat de opleiding verhuizer (drager/inpakker) wensen in te richten (onder voorbehoud van goedkeuring) Omschrijving: Vanaf sept mogen scholen DBSO een erkende module verhuizer drager/ verhuizer inpakker inrichten. Dit is een zeer goede zaak voor de kwalitatieve instroom van de sector. Jongeren kunnen dan bewust de keuze maken voor het beroep verhuizer, al dan niet gekoppeld aan andere modules binnen het Deeltijds Onderwijs. De sector zal bij de opstart van een opleiding de scholen logistiek ondersteunen door specifiek verhuismateriaal te voorzien (tegen laag tarief of gratis), ter beschikking stellen van infrastructuur, ter beschikking stellen van instructeur voor vaktechnische opleiding, cursusmateriaal, De sector zal eveneens de kwaliteit van de opleiding bewaken via jaarlijks overleg met de organiserende scholen en de betrokken bedrijven. Tijdens dit overleg zullen scholenbedrijven de violen gelijk stemmen, onder supervisie van Ambassador vzw Timing: juni-aug van het betrokken schooljaar ( ) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en DBSO Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: bekendmaking en coördinatie van de maatregel Kwantitatieve streefcijfers: rekening houdend met de budgettaire haalbaarheid en de beschikbaarheid van onze instructeur. Ondersteuning van max. 3 scholen/ schooljaar Actie 3: Ondersteunen en bewaken van het werkplekleren in de sector Omschrijving: Verhuis is bij uitstek een beroep dat men al doende aanleert. Kwaliteit en werkplekleren moeten hand in hand gaan om de professionele uitstraling van de sector te garanderen. Ambassador zal ondersteuning bieden op verschillende niveaus om bij te dragen aan de kwaliteitsvolle werkplek. Op niveau van de leidinggevenden/ zaakvoerders zal één van onze netwerkmomenten voor werkgevers het thema werkplekleren of een onderdeel hiervan behandelen. Bv. Onthaal van nieuwe medewerkers, het belang van goed coachen, Op operationeel vlak zal Ambassador de opleiding coaching voor teamchefs of train the trainer doelgericht promoten wanneer er nieuwe medewerkers opstarten in een bedrijf. Organisatorisch zal Ambassador bij instroom via onderwijs en via VDAB formele evaluatiemomenten organiseren waarbij zowel de coach, de zaakvoerder als de leerling betrokken worden. Timing: Gedurende het gehele werkjaar ( ) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleiding vzw, VDAB, meewerkende bedrijven en scholen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: bewaken, organiseren en coördineren 11

12 Kwantitatieve streefcijfers: voor de netwerkmomenten voor werkgevers streven we naar 3 momenten per werkjaar. De opleiding voor teamchefs promoten is een constante bezorgdheid, maar we streven naar min. 1 sessie per werkjaar. Betreffende de evaluatiemomenten is het moeilijk om streefcijfers te vermelden, dit zal samenhangen met de nieuwe aanwervingen en het aanstellen van nieuwe begeleiders op de werkvloer. Veel begeleiders hebben in het verleden reeds de nodige opleiding gevolgd. Actie 4: Gratis openstellen van het opleidingsaanbod voor leerkrachten en begeleiders uit scholen en observatiemomenten organiseren Omschrijving: De verhuisberoepen zijn onder begeleiders en leerkrachten niet altijd even bekend. Verhuizen is meer dan meubels verplaatsen van A naar B. Een verhuizer moet beschikken over technische vaardigheden, organisatietalent, een gezonde dosis inzicht, klantgerichtheid Omdat leerlingenbegeleiders en leerkrachten een belangrijke rol spelen bij de beroepskeuze en toekomst van hun leerlingen vinden wij het nodig om ook hen een duidelijk beeld te geven over de verhuisberoepen. Bedrijfsbezoeken worden steeds opgezet in een bedrijf in de buurt van de school. Ook onze opleidingen worden gratis opengesteld voor geïnteresseerde leerkrachten en begeleiders en dit met het oog op de inrichting van de module verhuizer binnen de onderwijsinstelling. Timing: Continu Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en bedrijven Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Bekendmaking maatregel en tussenpersoon tussen geïnteresseerden en bedrijven Kwantitatieve streefcijfers: aanbod slaat op alle georganiseerde opleidingen en observatiemomenten worden op vraag georganiseerd. Actie 5: (Bruikbaar) cursusmateriaal voor het onderwijs uitwerken en onderhouden Omschrijving: in kader van de permanente opleidingen en de initiële vorming beschikken we over theoretisch materiaal uitgewerkt op basis van de nodige competenties als verhuizer. Dit materiaal is echter niet bruikbaar in een schoolse omgeving. De sector wil vaktechnisch cursusmateriaal laten uitwerken voor het DBSO. Scholen zijn vrij dit materiaal al dan niet te gebruiken. Dit cursusmateriaal zal jaarlijks geëvalueerd worden met een aantal werkgevers en de werkgeversfederatie. Timing: streefdatum augustus 2012 Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen, de Belgische Kamer der Verhuizer en Luc Noël Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: realiseren en bewaken van het kwalitatieve uitwerken van bruikbaar cursusmateriaal Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. 12

13 B. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met VDAB, intersectoraal en derden Actie 6: Samenwerkingsprotocol met VDAB Omschrijving: Voor de instroom van (gekwalificeerd) personeel werkt de sector al jaren samen met de VDAB aan opleidingsprojecten gekoppeld aan werkervaring via een IBO systeem. We merken echter dat de huidige werkwijze (opleiding waar werk aan gekoppeld is) in kader van de crisis moeilijk en moeilijker te garanderen is. We gaan dus op zoek naar andere werkvormen. Concreet zal Ambassador een pool van geselecteerde werkzoekenden opleiden en nadien proberen tewerk te stellen in de sector. Als tewerkstelling in de sector onmogelijk zou blijken (bv. wegens geen vacante plaatsen zal tewerkstelling in andere sectoren onderzocht worden. De toeleiding zal ook door Ambassador verzorgd worden. Ambassador is in dit kader door VDAB erkend als arbeidsbemiddelaar. Timing: de pool dient samengesteld te zijn voor de piekperiodes in de sector ( december en juni) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, VDAB, toeleiders, andere sectoren Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulent organiseert alles van A-Z. Infosessies, selectiedagen, 10-daagse opleiding verhuizer, voorstelling bij bedrijven en faciliteren bij contact bedrijf-werkzoekende-vdab. De toeleiding naar de infosessies wordt volledig verzorgd door Ambassador i.s.m. de zelforganisaties van Migranten, Mikst, OCMW s, Jobkanaal, JES, e.a. Tijdens de IBO-periode worden de cursisten in principe opgevolgd door de IBO consulent van de VDAB, met ondersteuning van Ambassador. Kwantitatieve streefcijfers: de sector zal 2 sessies/ jaar op poten zetten Actie 7: Opendeurdag huis van de verhuis voor toeleiders/netwerkpartners Omschrijving: onder het motto onbekend is onbemind onderneemt de sector deze actie naar de toeleiders en het netwerk om de werking van het huis van de verhuis toe te lichten en specificiteit van het beroep te laten ervaren via interactieve momenten. Timing: Voorjaar 2013 Betrokken partners: Ambassador vzw en het huis van de verhuis Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Ambassador organiseert de opendeurdag i.s.m. de beroepsfederatie Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. Actie 8: Deelname aan vergaderingen SLN Omschrijving: De sector onderzoekt of een samenwerking met Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken aangewezen is in kader van toeleiding in onze sector. Timing: Voorjaar 2013 Betrokken partners: Ambassador vzw en SLN Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: betere toeleiding in de sector door partnerschap uit te breiden met derden organisaties Kwantitatieve streefcijfers: in functie van de instroomprojecten 13

14 Actie 9: Intersectorale actie om kleinere sectoren bekend te maken bij VDAB Omschrijving: VDAB is een belangrijke partner voor sectoren wat betreft bekendmaking van een beroep en toeleiding naar openstaande vacatures. Grotere sectoren en hun beroepen zijn zeer vaak wel bekend. Verhuizen, maar ook andere kleinere sectoren, worden vaak vergeten bij trajectbegeleiding. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om met verschillende kleinere en onbekende sectoren een event te organiseren voor VDABpersoneel. Timing: Najaar 2013 en 2014 Betrokken partners: VDAB, taxisector, papier en karton, brandstoffen, betonindustrie, Ambassador verhuisopleidingen vzw en andere geschikte partners (UNIZO, VOKA, ) Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: betere bekendmaking van kleinere sectoren Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. C. Imagoverbetering Actie 10: Zichtbaarheid op beurzen (al dan niet met aanwezigheid van echte verhuizers) Omschrijving: aanwezigheid van de sector op verschillende beurzen om uiteenlopende doelgroepen: ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, maar vooral leerlingen, interactief te laten kennismaken met het beroep en/of om informatie te verstrekken. Onze interactieve beursactiviteit, vooral bestemd voor jongeren uit het lager of secundair, bestaat uit een aantal doe-opdrachten: een inpakwedstrijd, een laadparcours, Het type activiteit proberen we aan te passen aan de doelgroep en de logistieke mogelijkheid op de beurslocatie, steeds rekening houdend met het budget. Timing: de meeste beurzen situeren zich in het voorjaar Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulenten zijn hierbij verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de beursstand op de doebeurzen (zowel inhoudelijk als deels logistiek). De sectorconsulenten zullen indien gevraagd deelnemen aan voorbereidende vergaderingen en evaluaties van dergelijke evenementen. Op lange termijn beogen wij hiermee een imagoverbetering van het beroep met positief effect op de kwalitatieve instroom van nieuw personeel. Kwantitatieve streefcijfers: max. 2 beurzen/jaar Actie 11: Werfbezoekmoment Omschrijving: Bedrijfsbezoeken bij verhuisfirma s geven nooit een echt beeld van wat het beroep juist inhoud daar opdrachten steeds op verplaatsing gebeuren. Daarom zullen we jaarlijks een werfbezoekmoment organiseren waar leerlingen, leerkrachten, begeleiders en toeleiders zich voor kunnen inschrijven. Deze dag zal het mogelijk zijn om in kleine groepjes een verhuiswerf te bezoeken. Regionaal zal telkens aan 2 bedrijven gevraagd worden om hun deuren open te stellen voor kleine groepjes geïnteresseerden. Timing: i.f.v. interessante verhuisprojecten 14

15 Betrokken partners: bedrijven, scholen en netwerkpartners Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Via beter zicht op een beroep, een betere beroepskeuze maken en zo de gemotiveerde instroom verhogen. De sector overlegd met bedrijven en zal via zijn mailingbestand mogelijke geïnteresseerden op de hoogte brengen en de inschrijvingen verzamelen en in functie hiervan de bezoeken organiseren. Kwantitatieve streefcijfers: 1 dag per jaar in Brussel/ Vlaams Brabant en Antwerpen. 15

16 PRIORITEIT 2 Behoud van personeel Motivatie De verhuissector is een sector met weinig faillissementen, maar met een hoog verloop, vooral in het eerste werkjaar. In de huidige economische realiteit is het belangrijk om het aanwezig personeel te kunnen (be)houden en dit door enerzijds de jobinhoud aantrekkelijk te houden/ maken en anderzijds het personeel te motiveren door opleiding en/of jobmobiliteit a.d.h.v. de aanwezige talenten in de firma. Dit uiteraard in de mate van het mogelijke. Het bereik van micro-ondernemingen en KMO s (goed voor 80 % van alle verhuisbedrijven) is hierin een grote uitdaging. HRM en competentieontwikkeling vormen niet altijd hun grootste bekommernis, maar ook zij hebben wel behoefte aan vakbekwaam en betrouwbaar personeel. Hun personeel zal langer moeten werken. Hoe kunnen onze werkgevers hun werk (beter) werkbaar maken? Diversiteitscheck In communicatietraining gaat speciale aandacht naar interculturele communicatie In onze acties naar werkgevers toe wordt extra aandacht gegeven aan het interculturele aspect: zo proberen we jaarlijks 1 sessie rond een cultureel thema aan bod te laten komen (bv. culturele verschillen, omgaan met racisme bij klanten, ) Acties De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de gekozen prioriteit: A. Infoverstrekking aan werkgevers Actie 1: Leernetwerken voor werkgevers uit de sector Omschrijving: Ambassador organiseert leernetwerkavonden voor werkgevers uit de sector i.s.m. de beroepsfederatie, VDAB en Securex. Op deze avonden worden alle werkgevers aangesloten bij het sociaal fonds voor verhuisbedrijven, meubelbewaring en aanverwante activiteiten, uitgenodigd. Er wordt telkens een HR-gericht thema belicht: bv. Verzuimbeleid, hospitalisatieverzekering, motiveren van medewerkers Timing: 3x/jaar Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, BKV, VDAB, Securex en i.f.v. het thema andere Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: coördinatie, organisatie en bekendmaking Kwantitatieve streefcijfers: 3x/ jaar 16

17 Actie 2: 2-maandelijkse nieuwsbrief Omschrijving: Ambassador werkt met een nieuwsbrief om het opleidingsaanbod bekend te maken. Vanaf 2013 zal de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken worden en uitgebreid worden met een info-luik over een bepaald HR-gerelateerd thema (gebaseerd op de leernetwerken). Timing: 2 maandelijks (uitgezonderd de zomermaanden) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Informatieverstrekking aan werkgevers via de nieuwsbrief. Aanvullend worden alle mailings ook via post verstuurd omdat het huis van de verhuis niet over alle adressen beschikt. De sectorconsulenten zijn verantwoordelijk voor de volledige externe communicatie en bekendmaking van het aanbod. Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. Actie 3: Persoonlijke contacten met bedrijven met extra aandacht voor KMO s Omschrijving: De belangrijkste manier om ons aanbod bekend te maken zijn prospecties in bedrijven. Via persoonlijk contacten gebeurt informatieoverdracht op de beste manier. Vooral in KMO s is de persoonlijke touche een enorme meerwaarde. We proberen contact met KMO s warm te houden door regelmatige bezoeken en/of telefoontjes, op lange termijn werpt dit vaak zijn vruchten af. Concreet betekent dit dat KMO s soms ook gecontacteerd worden zonder specifieke aanleiding, maar gewoon om te polsen naar de huidige stand van zaken. Daarnaast spelen we kort op de bal wanneer KMO s ons bepaalde vragen stellen door persoonlijk op bezoek te gaan of door hun vraag, in de mate van het mogelijke, onmiddellijk te beantwoorden. Bij opleidingsvragen doen we extra moeite om mobiel en regio gebonden op te leiden en om verschillende bedrijven te clusteren bij de organisatie van een opleiding. Timing: Continu Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en Sociaal Fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulenten zijn verantwoordelijk voor de volledige externe communicatie en bekendmaking van het aanbod + de organisatie en uitvoering van bedrijfsbezoeken Kwantitatieve streefcijfers: 30 bezoeken/jaar waarvan 30% bij bedrijven waar minder dan 10 verhuizers werken. B. Opleiding en competentiebeleid stimuleren Actie 4: Versterken en verbeteren van het huidige opleidingsaanbod Omschrijving: Ambassador verhuisopleidingen vzw zal een vast aanbod aan technische en communicatieve opleidingen blijven aanbieden. Maar het aanbod zal inhoudelijk meer aangepast worden naar de wensen van de bedrijven en zal rekening houden met tendensen in de sector (zoals uitbreiding van het dienstenaanbod). De instructeur zal de zaakvoerders van de deelnemende bedrijven daags voor de opleiding contacteren om de training inhoudelijk af te stemmen op de noden van het bedrijf. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om onze opleidingen mobiel te organiseren op vraag van de bedrijven. De instructeur maakt voor alle opleidingen een lesvoorbereiding en een opleidingsverslag, op basis van deze documenten kan na de opleiding feedback gegeven worden aan de zaakvoerders. 17

18 Timing: Continu (uitgezonderd juni-augustus) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, bedrijven Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Ambassador organiseert en coördineert de opleidingen binnen de sector Kwantitatieve streefcijfers: totaal aantal opleidingsuren: ongeveer manuren/jaar Actie 5: Uitbreiding van het opleidingsaanbod via externe partnerschappen Omschrijving: Meer en meer wordt duidelijk dat ons huidige opleidingsaanbod niet meer volledig voldoet aan de vraag van de bedrijven. Bedrijven breiden hun aanbod uit om hun concurrentiepositie op de verhuismarkt te versterken. Daarom zal gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden om ons aanbod te verruimen. Bv. 1) De sector van verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten en de sector van transport en logistiek voor rekening van derden zullen onderzoeken of een samenwerking in het kader van opleiding van werknemers vanaf 2013 ingang kan vinden. Concreet zou een samenwerking kunnen bestaan uit het voor elkaar openstellen van de bestaande opleidingen en/of opleidingsmodaliteiten. 2) We steken met een aantal kleinere sectoren de hoofden bij elkaar om een samenwerking op opleidingsgebied uit te werken op basis van bepaalde raakvlakken tussen de desbetreffende sectoren. Concreet kan dit betekenen dat bepaalde opleidingen worden opengesteld voor andere sectoren en/ of dat onze infrastructuur ter beschikking wordt gesteld. We streven hierbij naar een uitvoering half maandelijkse ontmoetingen om synergiën te onderzoeken. Timing: Continue Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, SFTL, taxi s, papier en karton, brandstoffen, e.a. Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: de sector wil door het opzetten van intersectorale samenwerkingsverbanden beter inspelen op de (opleidings)noden binnen de sector en ervaringsuitwisseling met andere sectoren realiseren Kwantitatieve streefcijfers: totaal aantal opleidingsuren: ongeveer manuren/jaar Actie 6: Ondersteunen, bewaken en in kaart brengen van interne opleidingsinitiatieven Omschrijving: Verhuizer is een beroep dat traditioneel bijna letterlijk van vader op zoon werd aangeleerd, al doende leerde men de kneepjes van het vak. Op heden heeft de sector nood aan professionalisering en dus aan formele opleiding. Niettegenstaande merken we op dat veel bedrijven interne opleiding voor hun (nieuwe) medewerkers organiseren. Ambassador wil graag een procedure uitwerken waarbij ze de kwaliteit van deze bedrijfsinterne opleidingen kunnen sturen en in kaart brengen. Bv mits indiening van een opleidingsplan; loonkostrecuperatie, erkenning als PV Timing: vanaf 2013 Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en het sociaal fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: op lange termijn een beeld kunnen schetsen van de opleidingsinspanningen op sectorniveau en zodoende inspelen op bepaalde niches. 18

19 Actie 7: Uitvoering CAO verplichte opleiding opvolgen Omschrijving: Sinds januari 2012 is de CAO verplichte opleiding van kracht voor PC Concreet betekent dit voor onze bedrijven: 1 dag basisopleiding bij intrede in de sector (te volgen binnen een periode van uiterlijk 2 maanden na indiensttreding) Binnen de 3 jaar een aanvullende vorming van 3 dagen met de mogelijkheid om deze dagen op te splitsen Het opleidingscentrum zal in samenwerking met de beroepsfederatie de bedrijven waar nieuwe verhuizers opstarten aanspreken en het opleidingsaanbod bekendmaken. Dit zal gebeuren op basis van nieuw aangevraagde P-kaarten en S-kaarten. Timing: Continu Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en de Belgische Kamer der verhuizer Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: stimuleren van competentieontwikkeling in de sector C. Andere Actie 8: Move into (verplaatsen naar ) Omschrijving: Bedrijven kunnen in het najaar van 2013 een aanvraag indienen bij Ambassador vzw om hun verhuisarbeider(s) voor 1 dagje te laten meedraaien in een andere functie binnen het bedrijf of indien het gaat over kleine firma s bij een ander bedrijf. Deze mogelijkheid is bedoeld voor verhuizers met bijzondere talenten of voor verhuizers die wegens omstandigheden hun functie niet meer naar believen kunnen uitvoeren. De mogelijkheid wordt bekeken om hier een financiële compensatie aan te koppelen (bv. loonkostrecuperatie) Timing: aanvragen vanaf najaar 2013 looptijd tot eind 2014 Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen en het sociaal fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: doorstroom, werkbaar werk, en loopbaanbegeleiding stimuleren binnen de verhuisfirma s. Ambassador staat in voor de bekendmaking en zal ondersteunen daar waar nodig. Kwantitatieve streefcijfers: max. 10 verhuizers/jaar Actie 9: Sectorale certificering van de competenties als verhuizer Omschrijving: Door het hoge percentage laaggeschoolde en niet gekwalificeerde ervaren werknemers hecht de sector groot belang aan erkenning van verworven competenties. De sector onderzoekt de mogelijkheid om op sectorniveau de individueel verworven competenties in kaart te brengen en te certificeren. Dit heeft een meerwaarde bij loopbaanbegeleiding, geeft extra doorstroomkansen binnen de onderneming of elders. En wie weet, in de toekomst, afhankelijk van de bereidheid van het cliënteel om een betere prijs te betalen voor echte vakmannen, een betere vergoeding. De werkgevers zien dit sectorattest ten aanzien van hun klanten als grote meerwaarde. Maar uiteraard zal het ook in hun aanwervingsbeleid, naarmate het instrument meer en meer bekend geraakt, een pluspunt betekenen. 19

20 Timing: realisatie in 2014 Betrokken partners: de beroepsfederatie, Ambassador verhuisopleidingen vzw, sociaal fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sociale partners gaven de opdracht aan Ambassador om gekoppeld aan opleiding, bijscholing en permanente vorming de verworven competenties te certificeren. Ambassador staat dus in voor de ontwikkeling en implementatie van het sectorattest. Actie 10: (Tevredenheids)enquête bij werknemers uit PC Omschrijving: Binnen de sector werd nooit formeel onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij de werknemers. Waarom houden ze van hun job, waarom houden ze niet van in hun job? Wat zou de job (nog) aantrekkelijker maken?...de resultaten zullen bekend gemaakt worden in een artikel dat via de beroepsfederatie zal verspreid worden bij de werkgevers. Dit kan belangrijke informatie zijn bij het uittekenen van een goed loopbaanbeleid. In een eerste fase zal onderzocht worden hoe we zullen bevragen: via een algemene bevraging of via een bevraging van de werknemers die opleiding volgen. Timing: , verwerking gegevens tegen eind Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, de Belgische kamer der verhuizers Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Opstellen van een vragenlijst en verspreiding + verwerking en bekendmaking van de gegevens. 20

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Goede praktijken van instroom kansengroepen

Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Administratie Werkgelegenheid De auteur is Marleen Velleman van het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) met medewerking

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Checklists en goede praktijkvoorbeelden

Checklists en goede praktijkvoorbeelden diversiteit Checklists en goede praktijkvoorbeelden Checklists en goede praktijkvoorbeelden Administratie Werkgelegenheid Auteur is Marleen Limbourg, adviseur personeelsbeleid en organisatieontwikkeling,

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG ACTIVITEITEN- VERSLAG Inhoud 1 Kennismaking 5 1.1. Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 5 1.2. Missie 5 1.3. Activiteiten 6 advies & coaching opleiding subsidiëring 1.4. Werkingsmiddelen

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie