Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:"

Transcriptie

1 Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC ) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten: met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: De heer Didier Pierre, Voorzitter Ambassador verhuisopleidingen vzw; De heer Bart Neetens, Voorzitter Belgische Kamer der Verhuizers en als vertegenwoordigers voor de werknemers: Mevrouw Katrien Verwimp, Algemeen sectorverantwoordelijke wegvervoer ACV; De heer Frank Moreels, Federaal secretaris wegvervoer en logistiek ABVV 1

2 [Wordt overeengekomen wat volgt] Verbintenissen van de Vlaamse Regering Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een maximale toelage van ,00 EUR uit te betalen aan Ambassador verhuisopleidingen vzw (Stroobantsstraat 48A Evere; bankrekeningnummer: BE ; ondernemingsnummer: ) ter financiering van 1,5 VTE sectorconsulenten. Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende overeenkomst, door: 1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 2. het organiseren van klankbordvergadering waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 3. het organiseren van netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten, via de SERV, die fungeren als doorgeefluik van informatie en die in het teken staan van ondermeer ervaringsuitwisseling, opbouw van expertise, en sectoroverschrijdende samenwerking. Verbintenissen van de sector Artikel 3. De verhuissector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOCpartners goedgekeurde, inhoudelijk kader voor de sectorconvenants, een sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn inspanningsverbintenissen en hebben betrekking op het ondersteunen en uitvoeren van: - de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; - een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; - het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 1,5 VTEsectorconsulenten ingezet. Zij werken in de sector onder paritair toezicht en zijn er belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant. De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking komen niet in aanmerking voor financiering tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar afwezigheid door een vervang(st)er wordt uitgeoefend. De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie bezorgen, wijzigingen melden en een sectorconsulent(e) (per netwerk) aanduiden voor de SERV netwerkbijeenkomsten. 2

3 Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste op 31 januari 2014 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2015 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en het eindrapport omvatten: - de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; - de toetsing van de realisaties aan de voortgangsindicatoren en de doelstellingen vermeld in het sectorconvenant en het actieplan; - de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor het eindrapport). Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake de rapportering. De verhuissector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties van dit sectorconvenant: 3

4 DE SECTOR IN CIJFERS In onze zoektocht naar cijfergegevens over de sector bestaan er, buiten de sectorfoto van het Dept. WSE, geen formele onderzoeken naar de sector verhuis. De beroepsfederatie beschikt over cijfers aan de hand van de uitgifte van verhuizerskaarten aan werknemers uit de sector. Niet alle bedrijven uit de sector werken met dit systeem. Deze cijfers geven dan ook geen volledig beeld van de sector. Daarom dat we gekozen hebben om enkel de gegevens van de RSZ te gebruiken bij de omgevingsanalyse. Kenmerken van de werknemerspopulatie Totaal aantal werknemers Mannen 2210 Vrouwen 29 Leeftijdsklasse -20 j 21 (1%) j 241 (11%) j 1168 (52%) (36%) Woonplaats Brussel 436 Vlaams-Brabant 357 Antwerpen 450 Limburg 111 Luik 186 Namen 66 Waals Brabant 94 Henegouwen 176 Luxemburg 23 West Vlaanderen 124 Oost Vlaanderen 158 Andere 59 De verhuissector is een overwegend mannelijke sector. 36% is + 45jaar. Hieruit kunnen we afleiden dat we voor grote uitdagingen staan betreffende de instroom van jongere werknemers, de doorstroom van de aanwezige werknemers en werkbaar werk. Kenmerken van bedrijven Aantal bedrijven in Vlaanderen 206 (+62 Wallonië) Ondernemersgrootte Totaal aantal wns/bedrijf (niet enkel verhuizers) De verhuissector is een echte KMO-sector, ongeveer 60% van de bedrijven heeft minder dan 5 werknemers. Het gaat hier over alle werknemers van een verhuisbedrijf, maar dit geeft wel een waarheidsgetrouw beeld over de grootte van de bedrijven. 4

5 De meeste verhuisbedrijven situeren zich in het Brussel gewest, gevolgd door Vlaams Brabant en Brussel. Regionale spreiding en bedrijfsgrootte Totaal aantal bedrijven 206 Vlaanderen + 62 in Wallonië 0-4 WN 5-9 WN WN WN WN WN WN Vlaams Brabant (43) 35 Brussels Hoofdstedelijk gewest (73) 78 Antwerpen (31) 36 Limburg (14) 13 West-Vlaanderen (23) 21 Oost-Vlaanderen (16) Over in-en uitstroom beschikken we op sectorniveau niet over volledige cijfers. Sinds het 2 de en 3 de kwartaal van 2011 worden deze cijfers via de RSZ getrokken. (arbeiders met werknemerscode 015 en werkgevercode 084) Instroom (3 de en 4 de kwartaal 2011) 493 Uitstroom (3 de en 4 de kwartaal 2011) 723 Het is (nog) niet te traceren of de uitstroomcijfers in een kwartaal slagen op stopzettingen, tijdelijke contracten of doorstroom binnen de sector. In 2011 waren er 493 nieuwe tewerkstellingen in de sector. Dezelfde periode dat jaar waren er 723 personen die uitstroomden (ontslag, vrijwillig vertrek, tijdelijke contracten). In hetzelfde kwartaal waren er 475 personen die meerdere begin en einddata hadden. We gaan ervan uit dat dit slaat op tijdelijke contracten. Op basis van de RSZ gegevens en op naamerkenning is amper 7% van de werknemers van allochtone herkomst (voornamelijk Marokkaans, Turks of Oost-Europees, excl. Spaanse en Italiaanse origine). DE SECTOR IN WOORDEN Verhuisondernemingen voeren voor rekening van derden verhuis- en verhuisspecifieke bewaringsactiviteiten uit. Deze werkgevers en hun werknemers (arbeiders) vallen onder het PC en een autonoom paritair subcomité is in oprichting. Onder verhuisactiviteit wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar o.a. inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard. 5

6 Onder verhuisspecifieke bewaringsactiviteit wordt verstaan: het verrichten van opslag, door verhuisondernemingen die de hiervoor omschreven verhuisactiviteit uitoefenen, van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten. Het product Verhuizingen omvat m.a.w. een heel pallet van gespecialiseerde prestaties gaande van de klassieke privé- en kantoorverhuizingen naar de verpakking, behandeling, het beschermen van toegangen en gebouwen, opslag en installatie van alle goederen die speciale zorgen vereisen (zoals nieuwe meubelen, antieke- en kunstvoorwerpen, muziekinstrumenten, tentoonstellingsmateriaal, medische-, laboratorium- en elektronische apparatuur, archieven, brandkasten, industriële machines,...). Het gaat hier nagenoeg altijd om maatwerk. Vooral in- en uitpakken van verhuisgoederen behoort tot de verhuiskunst. Uitgevoerd door een professionele verhuizer, is dit veel meer dan spullen in dozen stoppen. Het gaat hier om een heuse specialiteit en inpaktechniek om de verhuisgoederen maximaal te beschermen tegen mogelijke schade. Hiervoor beschikken de verhuisbedrijven over een gedegen kennis, de nodige materialen en benodigdheden, technische uitrustingen en werkplaatsen. Verpakkingen kunnen op maat worden gemaakt en voor de courante verhuisgoederen (boeken, kleding, huisraad enz.) worden degelijke en aangepaste dozen ter beschikking gesteld. In tegenstelling tot het algemeen goederenvervoer, verkopen verhuisbedrijven geen kilometers, maar manuren: het gaat hier om een dienstverlening met specifieke logistieke toegevoegde waarde, omdat verhuisgoederen meestal een hoge emotionele en/of functionele waarde hebben. Reden waarom trouwens ook de vereiste vakkennis heel specifiek is, door een combinatie van technische, sociale én klantgerichte vaardigheden. Verhuizen is véél meer dan vervoeren. Verhuizen is synoniem van oplossingen aanreiken. Verhuizen is een vak apart en goed verhuizen is tegelijk kunst en kennis. Vakkennis, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, creativiteit en snelheid zijn hierbij essentieel. Reden waarom ook op sociaal vlak de verhuisactiviteit zich van de klassieke vervoeractiviteit onderscheidt en specifieke CAO s van toepassing zijn. Feit is dat de verhuisactiviteit in de samenleving een plaats inneemt die per definitie verband houdt met verandering. Verhuizers kunnen een sleutelrol vervullen in het begeleiden en doelmatig beheersen van deze veranderingsprocessen én van de bijhorende stressfactoren! Uit onderzoek blijkt inderdaad dat ingrijpende levensgebeurtenissen zeer hoog scoren qua stress: het overlijden van een levenspartner of een echtscheiding levert de meeste stresspunten op, gevolgd door verhuizing of verandering van baan... Trends en ontwikkelingen - De economische crisis grijpt ook in de verhuissector om zich heen en uit zich vooral in een toename van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Toch kunnen we stellen dat de verhuissector een vrij stabiele sector is met weinig faillissementen. - Verhuizen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van ambacht tot professionele dienstverlening. Door bepaalde ontwikkelingen (zoals de crisis op de huizenmarkt) gaat de vraag/ omzet naar beneden en sommige bedrijven spelen hierop in door, naast meubelbewaring en archivering, andere aanvullende diensten aan te bieden; klusjesdienst, kantoorinrichting, hergebruik en opknappen van afgedankt kantoormateriaal, schoonmaak Voor de sector zal het een uitdaging zijn om hierop in te spelen in zijn opleidingsbeleid. Het huidige aanbod zal op termijn niet meer voldoen aan de vraag van de bedrijven. Ook zal dit een effect hebben op de gevraagde competenties in de zoektocht naar nieuw personeel. 6

7 - De concurrentie in de sector is hevig en dat heeft een neerwaarts effect op de prijzen. Op de verhuismarkt zijn veel malafide verhuisbedrijfjes aanwezig die hun diensten aanbieden ver onder de loonkost deze situatie stemt tot bezorgdheid (voor tewerkstelling en opleiding) en ondergraaft tevens de professionele uitstraling van de sector. Hierbij maken we ook de kanttekening dat er firma s zijn die verhuisactiviteiten uitvoeren, maar dit doen onder een ander paritair comité. Concreet wil dit zeggen dat er bedrijven zijn met een bepaalde hoofdactiviteit, bv. transport e.a., die zich tevens profileren als verhuizer. - Doorheen alle acties en jaren heen blijft het beroep verhuizer een negatief imago meesleuren. Werken aan een positief en aantrekkelijk imago blijft dan ook een constante uitdaging voor onze sector. - Sinds 2012 trad een CAO verplichte opleiding in voegen. Concreet wil dit zeggen dat nieuwe werknemers binnen de 2 maand na hun aanwerving 1 dag opleiding dienen te volgen bij een door het SF erkende opleidingsverstrekker (= Ambassador verhuisopleidingen). Verder geldt de regel 3 dagen opleiding op een periode van 3 jaar. Uitdagingen De uitdagingen waarmee het verhuisberoep wordt geconfronteerd zijn talrijk en complex: - De uitdaging van de oneerlijke concurrentie - De uitdaging van de rentabiliteit - De uitdaging van kwaliteit - De uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden - De uitdaging van de alsmaar complexer wordende regelgeving Ambassador verhuisopleidingen vzw gaat in dit plaatje de uitdaging aan om: - Zijn steentje bij te dragen aan het vinden van goed personeel - Zijn steentje bij te dragen aan het succesvol behouden van dat personeel - Permanente vorming verder te promoten en nog beter in te spelen op de noden uit de sector - Evenredige arbeidsdeelname verder te promoten en te ijveren voor duurzame diversiteit VISIETEKST Verhuizen is véél meer dan inpakken en wegwezen Vroeger werd het beroep verhuizer bijna letterlijk overgedragen van vader op zoon. Een massa spierkracht en een gezonde dosis werklust waren de enige vereisten voor een goede verhuizer. Maar tijden veranderen, het dienstenaanbod breidt uit, de oneerlijke concurrentie van verhuizers die geen verhuizers zijn neemt toe en klanten worden veeleisender. De sector heeft nood aan professionalisering en dus ook aan opleiding. Vanuit dit marktgegeven is Ambassador gestart als opleidingscentrum voor verhuizers en verhuizers in spé, met een vast aanbod aan permanente vorming en een aantal instroomprojecten per jaar in samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation en het Deeltijds onderwijs. Het onderwijs zal in de komende jaren nog aan belang winnen als kwalitatief instroomkanaal voor onze verhuizers. 7

8 Een goed imago valt niet zomaar uit de hemel; het is een werk van lange adem waar veel actoren hun steentje aan moeten bijdragen. Ambassador heeft een zeer belangrijke rol te spelen in de verbetering van het imago van de verhuissector. De sector is zich bewust van het eerder negatieve imago dat ons blijft achtervolgen, daarom zullen wij ook komende jaren inzetten op acties rond beroepsimago. Hoe kunnen we het beroep aantrekkelijk maken en (potentiële) werknemers motiveren om voor onze sector te (blijven) kiezen? Sinds de start van Ambassador in 2005 werd altijd getracht om stapsgewijs en op basis van kwalitatief werk, werkgevers te sensibiliseren en te motiveren om gebruik te maken van de diensten die Ambassador kan bieden. In 2011 (1232u PV) merkten we echter een fikse daling in PV t.o.v (2032u PV). Sinds begin 2009 worden de opleidingen, indien gewenst, mobiel aangeboden om (nog) beter in te spelen op de noden van de werkgevers. Specifieke bedrijfsopleidingen kunnen steeds aangevraagd worden, zowel technisch als communicatief. Helaas is het niet omdat de representatieve leden van BKV en het Sociaal Fonds de acties van Ambassador ondertekenen dat alle werkgevers volgen lang niet alle bedrijven, aangesloten bij het sociaal fonds doen mee: noch in de permanente vorming, noch in de instroomprojecten. We blijven daarom en in het belang van het beroepsimago en de kwaliteit van de sector de permanente vorming, de samenwerking met het onderwijs en de instroomprojecten verder promoten via verschillende acties. Met oog voor de ontwikkeling van, behoud van en verscheidenheid in het menselijk kapitaal van de ondernemingen Zo goed als alle verhuizers behoren tot de kansengroepen, kortgeschoold, intussen steeds vaker van allochtone afkomst en/of 45+er. Hij komt meestal met zeer weinig positieve bagage in het verhuisberoep terecht. Werknemers hebben vaak een laag zelfbeeld, wat geen positief effect heeft op doorgroeikansen. De verhuissector is een diverse sector. Dit hebben we te danken aan enkele grote spelers met een zeer divers personeelsbestand. De sector promoot selectie op basis van arbeidsattitudes (en niet huidskleur). We zijn ervan overtuigd dat het behoud van de welvaartsstaat enkel mogelijk is wanneer ondernemingen gebruik maken van de diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit is ook waar we tot op heden in hebben geïnvesteerd als sector. Maar de 36% 45+ers vragen onze specifieke aandacht: hoe zorgen we ervoor dat we deze leeftijdscategorieën zo lang mogelijk in onze sector (en bij uitbreiding ook in andere sectoren) aan de slag kunnen houden? Hoe kunnen we het beroep aantrekkelijk houden? Met aandacht voor de specificiteit van KMO s Ongeveer 63% van alle ondernemingen uit de sector heeft minder dan 20 werknemers. 36% heeft zelfs minder dan 4 werknemers. wij hebben geen tijd om op te leiden is een veel gehoorde opmerking. KMO s beschikken (meestal) niet over iemand die zich bezig houdt met HR-projecten. HRM en competentieontwikkeling vormen niet altijd hun grootste zorg, maar ze hebben wel behoefte aan vakbekwaam en betrouwbaar personeel. Hun personeel zal langer moeten werken. Hoe kunnen onze werkgevers hun werk (beter) werkbaar maken? Ambassador probeert zijn werking zo goed mogelijk af te stemmen op de specificiteit van KMO s, door zeer flexibel in te spelen op de opleidingsnoden en door het contact zo warm mogelijk te houden en te ondersteunen en informeren daar waar nodig. Om ook in de toekomst te kunnen blijven inspelen op veranderende (opleidings)noden van onze bedrijven gaan we aanvullend op ons huidige aanbod intersectorale acties op poten zetten. Deze intersectorale acties (en uitwisseling) kunnen een grote meerwaarde zijn op gebied van opleiding en personeel. Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op korte en langere termijn voor staat, maakt de verhuissector werk van het aanpakken van de volgende prioriteiten(zie prioriteitenfiches): 8

9 o o Prioriteit 1: Een kwaliteitsvolle instroom A. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met het onderwijs 1. Instroomprojecten vanuit het Deeltijds beroeps secundair onderwijs 2. Logistieke ondersteuning van DBSO scholen dat de opleiding verhuizer (drager-inpakker) wensen in te richten 3. Ondersteunen en bewaken van werkplekleren in de sector 4. Gratis openstellen van het opleidingsaanbod voor leerkrachten en begeleiders en observatiemomenten organiseren 5. (Bruikbaar) cursusmateriaal voor het onderwijs uitwerken en onderhouden B. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met VDAB, intersectoraal en derden. 6. Samenwerkingsprotocol met VDAB 7. Opendeurdag huis van de verhuis voor toeleiders/ netwerkpartners 8. Deelname aan vergaderingen SLN 9. Intersectorale actie om kleinere sectoren bekend te maken bij VDAB C. Imagoverbetering 10. Zichtbaarheid op beurzen 11. Werfbezoekmoment Prioriteit 2: Behoud van personeel A. Infoverstrekking aan werkgevers 1. Leernetwerken voor werkgevers uit de sector 2. 2-maandelijkse nieuwsbrief 3. Persoonlijke contacten met bedrijven met extra aandacht voor KMO s B. Opleiding en competentiebeleid stimuleren C. Andere 4.Versterken en verbeteren van het huidige opleidingsaanbod 5. Uitbreiding van het opleidingsaanbod via externe partnerschappen 6. Ondersteunen, bewaken en in kaart brengen van interne opleidingsinitiatieven 7. Uitvoering CAO verplichte opleiding opvolgen 8. Move into (zich verplaatsen naar ) 9. Sectorale certificering van de competenties als verhuizer 10. (Tevredenheids)enquête bij de werknemers uit PC o Prioriteit 3: Evenredige arbeidsdeelname en duurzame diversiteit 1. Activering van kansengroepen i.s.m. derden, andere sectoren en VDAB 2. 2de editie van de sectorale diversiteitsaward 3. Het verhuiswoordenboek 4. Promotie van de diversiteitsplannen 9

10 PRIORITEIT 1 Kwaliteitsvolle instroom Motivatie Sociaaleconomisch is de verhuisactiviteit een arbeidsintensieve activiteit die traditioneel door lager opgeleiden wordt uitgeoefend, maar die intussen gepaard gaat met steeds hogere eisen op het vlak van kennis, ervaring én veiligheid. Wie zijn verhuisopdracht (hetzij privé of op bedrijfsniveau, nationaal of internationaal) aan een verhuisfirma toevertrouwt, verwacht, terecht een professionele aanpak. Het aanbod aan diensten wordt ook gevarieerder, de dienstverlening wordt almaar complexer en ook de klanten worden steeds veeleisender. Daardoor heeft de verhuissector nood aan meer gekwalificeerde arbeiders die een aantal vaktechnische competenties bezitten, alsook bepaalde werkattitudes zoals klantgerichtheid, houding, discipline, teamgeest, enz. De werkaanbiedingen richten zich op de zgn. 'laaggeschoolden', maar de klanten stellen steeds hogere eisen op het vlak van behandeling- en inpaktechnieken, veiligheid, efficiëntie, communicatie en andere vaardigheden. De periode dat verhuizers niet meer moesten zijn dan brute spierkracht is dus voor goed voorbij. Met het gevolg dat de sector al jaren te kampen heeft met een tekort aan gekwalificeerde en vooral gemotiveerde verhuisarbeiders. Diversiteitscheck In al de instroomprojecten (DBSO en VDAB) wordt gestreefd naar een mooie mix van jong-oud(er), autochtoon-allochtoon. De sector wil een weergave zijn van de maatschappij. Bij de toeleiding is de interesse van allochtonen werkzoekende een gegeven. We gaan gericht op zoek naar autochtone werkzoekenden om een gezonde mix te hebben. In al onze contacten met bedrijven wordt warm opgeroepen om te selecteren op basis van competenties en niet op basis van leeftijd en/of afkomst. Acties De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de gekozen prioriteit: A. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met het onderwijs Actie 1: Instroomprojecten vanuit het Deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) Omschrijving: Naar analogie met onze instroomprojecten voor werkzoekenden en gebaseerd op onze vroegere samenwerking met het onderwijs gaan we de samenwerking school-bedrijf vanuit de sector ondersteunen via de organisatie van instroomprojecten. Infosessies in scholen om geïnteresseerde leerlingen op te sporen. De mogelijkheid wordt bekeken om telkens iemand vanuit het werkveld mee te nemen om in gesprek te gaan met de leerlingen Selectiemomenten per bedrijf: de jongeren kunnen op gesprek gaan bij geïnteresseerde bedrijven Formele evaluatiemomenten gedurende de opleiding 10

11 Timing: Regionaal bij de start van het schooljaar (sept-okt-nov ) Betrokken partners: Bedrijven in Antwerpen, Brussel en Gent, Scholen deeltijds onderwijs in Antwerpen, Brussel en Gent en Ambassador verhuisopleidingen vzw Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Organisatie van de schoolbezoeken en de selectiemomenten, aanwezigheid bij de evaluatiemomenten. Kwantitatieve streefcijfers: We streven naar een tewerkstelling van 3-6 leerlingen per schooljaar in Antwerpen, Brussel/Vlaams Brabant en Gent in het kader van Leren en Werken Actie 2: (Logistieke) ondersteuning van DBSO scholen dat de opleiding verhuizer (drager/inpakker) wensen in te richten (onder voorbehoud van goedkeuring) Omschrijving: Vanaf sept mogen scholen DBSO een erkende module verhuizer drager/ verhuizer inpakker inrichten. Dit is een zeer goede zaak voor de kwalitatieve instroom van de sector. Jongeren kunnen dan bewust de keuze maken voor het beroep verhuizer, al dan niet gekoppeld aan andere modules binnen het Deeltijds Onderwijs. De sector zal bij de opstart van een opleiding de scholen logistiek ondersteunen door specifiek verhuismateriaal te voorzien (tegen laag tarief of gratis), ter beschikking stellen van infrastructuur, ter beschikking stellen van instructeur voor vaktechnische opleiding, cursusmateriaal, De sector zal eveneens de kwaliteit van de opleiding bewaken via jaarlijks overleg met de organiserende scholen en de betrokken bedrijven. Tijdens dit overleg zullen scholenbedrijven de violen gelijk stemmen, onder supervisie van Ambassador vzw Timing: juni-aug van het betrokken schooljaar ( ) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en DBSO Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: bekendmaking en coördinatie van de maatregel Kwantitatieve streefcijfers: rekening houdend met de budgettaire haalbaarheid en de beschikbaarheid van onze instructeur. Ondersteuning van max. 3 scholen/ schooljaar Actie 3: Ondersteunen en bewaken van het werkplekleren in de sector Omschrijving: Verhuis is bij uitstek een beroep dat men al doende aanleert. Kwaliteit en werkplekleren moeten hand in hand gaan om de professionele uitstraling van de sector te garanderen. Ambassador zal ondersteuning bieden op verschillende niveaus om bij te dragen aan de kwaliteitsvolle werkplek. Op niveau van de leidinggevenden/ zaakvoerders zal één van onze netwerkmomenten voor werkgevers het thema werkplekleren of een onderdeel hiervan behandelen. Bv. Onthaal van nieuwe medewerkers, het belang van goed coachen, Op operationeel vlak zal Ambassador de opleiding coaching voor teamchefs of train the trainer doelgericht promoten wanneer er nieuwe medewerkers opstarten in een bedrijf. Organisatorisch zal Ambassador bij instroom via onderwijs en via VDAB formele evaluatiemomenten organiseren waarbij zowel de coach, de zaakvoerder als de leerling betrokken worden. Timing: Gedurende het gehele werkjaar ( ) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleiding vzw, VDAB, meewerkende bedrijven en scholen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: bewaken, organiseren en coördineren 11

12 Kwantitatieve streefcijfers: voor de netwerkmomenten voor werkgevers streven we naar 3 momenten per werkjaar. De opleiding voor teamchefs promoten is een constante bezorgdheid, maar we streven naar min. 1 sessie per werkjaar. Betreffende de evaluatiemomenten is het moeilijk om streefcijfers te vermelden, dit zal samenhangen met de nieuwe aanwervingen en het aanstellen van nieuwe begeleiders op de werkvloer. Veel begeleiders hebben in het verleden reeds de nodige opleiding gevolgd. Actie 4: Gratis openstellen van het opleidingsaanbod voor leerkrachten en begeleiders uit scholen en observatiemomenten organiseren Omschrijving: De verhuisberoepen zijn onder begeleiders en leerkrachten niet altijd even bekend. Verhuizen is meer dan meubels verplaatsen van A naar B. Een verhuizer moet beschikken over technische vaardigheden, organisatietalent, een gezonde dosis inzicht, klantgerichtheid Omdat leerlingenbegeleiders en leerkrachten een belangrijke rol spelen bij de beroepskeuze en toekomst van hun leerlingen vinden wij het nodig om ook hen een duidelijk beeld te geven over de verhuisberoepen. Bedrijfsbezoeken worden steeds opgezet in een bedrijf in de buurt van de school. Ook onze opleidingen worden gratis opengesteld voor geïnteresseerde leerkrachten en begeleiders en dit met het oog op de inrichting van de module verhuizer binnen de onderwijsinstelling. Timing: Continu Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en bedrijven Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Bekendmaking maatregel en tussenpersoon tussen geïnteresseerden en bedrijven Kwantitatieve streefcijfers: aanbod slaat op alle georganiseerde opleidingen en observatiemomenten worden op vraag georganiseerd. Actie 5: (Bruikbaar) cursusmateriaal voor het onderwijs uitwerken en onderhouden Omschrijving: in kader van de permanente opleidingen en de initiële vorming beschikken we over theoretisch materiaal uitgewerkt op basis van de nodige competenties als verhuizer. Dit materiaal is echter niet bruikbaar in een schoolse omgeving. De sector wil vaktechnisch cursusmateriaal laten uitwerken voor het DBSO. Scholen zijn vrij dit materiaal al dan niet te gebruiken. Dit cursusmateriaal zal jaarlijks geëvalueerd worden met een aantal werkgevers en de werkgeversfederatie. Timing: streefdatum augustus 2012 Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen, de Belgische Kamer der Verhuizer en Luc Noël Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: realiseren en bewaken van het kwalitatieve uitwerken van bruikbaar cursusmateriaal Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. 12

13 B. Gekwalificeerde instroom via samenwerking met VDAB, intersectoraal en derden Actie 6: Samenwerkingsprotocol met VDAB Omschrijving: Voor de instroom van (gekwalificeerd) personeel werkt de sector al jaren samen met de VDAB aan opleidingsprojecten gekoppeld aan werkervaring via een IBO systeem. We merken echter dat de huidige werkwijze (opleiding waar werk aan gekoppeld is) in kader van de crisis moeilijk en moeilijker te garanderen is. We gaan dus op zoek naar andere werkvormen. Concreet zal Ambassador een pool van geselecteerde werkzoekenden opleiden en nadien proberen tewerk te stellen in de sector. Als tewerkstelling in de sector onmogelijk zou blijken (bv. wegens geen vacante plaatsen zal tewerkstelling in andere sectoren onderzocht worden. De toeleiding zal ook door Ambassador verzorgd worden. Ambassador is in dit kader door VDAB erkend als arbeidsbemiddelaar. Timing: de pool dient samengesteld te zijn voor de piekperiodes in de sector ( december en juni) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, VDAB, toeleiders, andere sectoren Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulent organiseert alles van A-Z. Infosessies, selectiedagen, 10-daagse opleiding verhuizer, voorstelling bij bedrijven en faciliteren bij contact bedrijf-werkzoekende-vdab. De toeleiding naar de infosessies wordt volledig verzorgd door Ambassador i.s.m. de zelforganisaties van Migranten, Mikst, OCMW s, Jobkanaal, JES, e.a. Tijdens de IBO-periode worden de cursisten in principe opgevolgd door de IBO consulent van de VDAB, met ondersteuning van Ambassador. Kwantitatieve streefcijfers: de sector zal 2 sessies/ jaar op poten zetten Actie 7: Opendeurdag huis van de verhuis voor toeleiders/netwerkpartners Omschrijving: onder het motto onbekend is onbemind onderneemt de sector deze actie naar de toeleiders en het netwerk om de werking van het huis van de verhuis toe te lichten en specificiteit van het beroep te laten ervaren via interactieve momenten. Timing: Voorjaar 2013 Betrokken partners: Ambassador vzw en het huis van de verhuis Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Ambassador organiseert de opendeurdag i.s.m. de beroepsfederatie Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. Actie 8: Deelname aan vergaderingen SLN Omschrijving: De sector onderzoekt of een samenwerking met Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken aangewezen is in kader van toeleiding in onze sector. Timing: Voorjaar 2013 Betrokken partners: Ambassador vzw en SLN Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: betere toeleiding in de sector door partnerschap uit te breiden met derden organisaties Kwantitatieve streefcijfers: in functie van de instroomprojecten 13

14 Actie 9: Intersectorale actie om kleinere sectoren bekend te maken bij VDAB Omschrijving: VDAB is een belangrijke partner voor sectoren wat betreft bekendmaking van een beroep en toeleiding naar openstaande vacatures. Grotere sectoren en hun beroepen zijn zeer vaak wel bekend. Verhuizen, maar ook andere kleinere sectoren, worden vaak vergeten bij trajectbegeleiding. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om met verschillende kleinere en onbekende sectoren een event te organiseren voor VDABpersoneel. Timing: Najaar 2013 en 2014 Betrokken partners: VDAB, taxisector, papier en karton, brandstoffen, betonindustrie, Ambassador verhuisopleidingen vzw en andere geschikte partners (UNIZO, VOKA, ) Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: betere bekendmaking van kleinere sectoren Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. C. Imagoverbetering Actie 10: Zichtbaarheid op beurzen (al dan niet met aanwezigheid van echte verhuizers) Omschrijving: aanwezigheid van de sector op verschillende beurzen om uiteenlopende doelgroepen: ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, maar vooral leerlingen, interactief te laten kennismaken met het beroep en/of om informatie te verstrekken. Onze interactieve beursactiviteit, vooral bestemd voor jongeren uit het lager of secundair, bestaat uit een aantal doe-opdrachten: een inpakwedstrijd, een laadparcours, Het type activiteit proberen we aan te passen aan de doelgroep en de logistieke mogelijkheid op de beurslocatie, steeds rekening houdend met het budget. Timing: de meeste beurzen situeren zich in het voorjaar Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulenten zijn hierbij verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de beursstand op de doebeurzen (zowel inhoudelijk als deels logistiek). De sectorconsulenten zullen indien gevraagd deelnemen aan voorbereidende vergaderingen en evaluaties van dergelijke evenementen. Op lange termijn beogen wij hiermee een imagoverbetering van het beroep met positief effect op de kwalitatieve instroom van nieuw personeel. Kwantitatieve streefcijfers: max. 2 beurzen/jaar Actie 11: Werfbezoekmoment Omschrijving: Bedrijfsbezoeken bij verhuisfirma s geven nooit een echt beeld van wat het beroep juist inhoud daar opdrachten steeds op verplaatsing gebeuren. Daarom zullen we jaarlijks een werfbezoekmoment organiseren waar leerlingen, leerkrachten, begeleiders en toeleiders zich voor kunnen inschrijven. Deze dag zal het mogelijk zijn om in kleine groepjes een verhuiswerf te bezoeken. Regionaal zal telkens aan 2 bedrijven gevraagd worden om hun deuren open te stellen voor kleine groepjes geïnteresseerden. Timing: i.f.v. interessante verhuisprojecten 14

15 Betrokken partners: bedrijven, scholen en netwerkpartners Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Via beter zicht op een beroep, een betere beroepskeuze maken en zo de gemotiveerde instroom verhogen. De sector overlegd met bedrijven en zal via zijn mailingbestand mogelijke geïnteresseerden op de hoogte brengen en de inschrijvingen verzamelen en in functie hiervan de bezoeken organiseren. Kwantitatieve streefcijfers: 1 dag per jaar in Brussel/ Vlaams Brabant en Antwerpen. 15

16 PRIORITEIT 2 Behoud van personeel Motivatie De verhuissector is een sector met weinig faillissementen, maar met een hoog verloop, vooral in het eerste werkjaar. In de huidige economische realiteit is het belangrijk om het aanwezig personeel te kunnen (be)houden en dit door enerzijds de jobinhoud aantrekkelijk te houden/ maken en anderzijds het personeel te motiveren door opleiding en/of jobmobiliteit a.d.h.v. de aanwezige talenten in de firma. Dit uiteraard in de mate van het mogelijke. Het bereik van micro-ondernemingen en KMO s (goed voor 80 % van alle verhuisbedrijven) is hierin een grote uitdaging. HRM en competentieontwikkeling vormen niet altijd hun grootste bekommernis, maar ook zij hebben wel behoefte aan vakbekwaam en betrouwbaar personeel. Hun personeel zal langer moeten werken. Hoe kunnen onze werkgevers hun werk (beter) werkbaar maken? Diversiteitscheck In communicatietraining gaat speciale aandacht naar interculturele communicatie In onze acties naar werkgevers toe wordt extra aandacht gegeven aan het interculturele aspect: zo proberen we jaarlijks 1 sessie rond een cultureel thema aan bod te laten komen (bv. culturele verschillen, omgaan met racisme bij klanten, ) Acties De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de gekozen prioriteit: A. Infoverstrekking aan werkgevers Actie 1: Leernetwerken voor werkgevers uit de sector Omschrijving: Ambassador organiseert leernetwerkavonden voor werkgevers uit de sector i.s.m. de beroepsfederatie, VDAB en Securex. Op deze avonden worden alle werkgevers aangesloten bij het sociaal fonds voor verhuisbedrijven, meubelbewaring en aanverwante activiteiten, uitgenodigd. Er wordt telkens een HR-gericht thema belicht: bv. Verzuimbeleid, hospitalisatieverzekering, motiveren van medewerkers Timing: 3x/jaar Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, BKV, VDAB, Securex en i.f.v. het thema andere Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: coördinatie, organisatie en bekendmaking Kwantitatieve streefcijfers: 3x/ jaar 16

17 Actie 2: 2-maandelijkse nieuwsbrief Omschrijving: Ambassador werkt met een nieuwsbrief om het opleidingsaanbod bekend te maken. Vanaf 2013 zal de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken worden en uitgebreid worden met een info-luik over een bepaald HR-gerelateerd thema (gebaseerd op de leernetwerken). Timing: 2 maandelijks (uitgezonderd de zomermaanden) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Informatieverstrekking aan werkgevers via de nieuwsbrief. Aanvullend worden alle mailings ook via post verstuurd omdat het huis van de verhuis niet over alle adressen beschikt. De sectorconsulenten zijn verantwoordelijk voor de volledige externe communicatie en bekendmaking van het aanbod. Kwantitatieve streefcijfers: n.v.t. Actie 3: Persoonlijke contacten met bedrijven met extra aandacht voor KMO s Omschrijving: De belangrijkste manier om ons aanbod bekend te maken zijn prospecties in bedrijven. Via persoonlijk contacten gebeurt informatieoverdracht op de beste manier. Vooral in KMO s is de persoonlijke touche een enorme meerwaarde. We proberen contact met KMO s warm te houden door regelmatige bezoeken en/of telefoontjes, op lange termijn werpt dit vaak zijn vruchten af. Concreet betekent dit dat KMO s soms ook gecontacteerd worden zonder specifieke aanleiding, maar gewoon om te polsen naar de huidige stand van zaken. Daarnaast spelen we kort op de bal wanneer KMO s ons bepaalde vragen stellen door persoonlijk op bezoek te gaan of door hun vraag, in de mate van het mogelijke, onmiddellijk te beantwoorden. Bij opleidingsvragen doen we extra moeite om mobiel en regio gebonden op te leiden en om verschillende bedrijven te clusteren bij de organisatie van een opleiding. Timing: Continu Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en Sociaal Fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulenten zijn verantwoordelijk voor de volledige externe communicatie en bekendmaking van het aanbod + de organisatie en uitvoering van bedrijfsbezoeken Kwantitatieve streefcijfers: 30 bezoeken/jaar waarvan 30% bij bedrijven waar minder dan 10 verhuizers werken. B. Opleiding en competentiebeleid stimuleren Actie 4: Versterken en verbeteren van het huidige opleidingsaanbod Omschrijving: Ambassador verhuisopleidingen vzw zal een vast aanbod aan technische en communicatieve opleidingen blijven aanbieden. Maar het aanbod zal inhoudelijk meer aangepast worden naar de wensen van de bedrijven en zal rekening houden met tendensen in de sector (zoals uitbreiding van het dienstenaanbod). De instructeur zal de zaakvoerders van de deelnemende bedrijven daags voor de opleiding contacteren om de training inhoudelijk af te stemmen op de noden van het bedrijf. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om onze opleidingen mobiel te organiseren op vraag van de bedrijven. De instructeur maakt voor alle opleidingen een lesvoorbereiding en een opleidingsverslag, op basis van deze documenten kan na de opleiding feedback gegeven worden aan de zaakvoerders. 17

18 Timing: Continu (uitgezonderd juni-augustus) Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, bedrijven Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Ambassador organiseert en coördineert de opleidingen binnen de sector Kwantitatieve streefcijfers: totaal aantal opleidingsuren: ongeveer manuren/jaar Actie 5: Uitbreiding van het opleidingsaanbod via externe partnerschappen Omschrijving: Meer en meer wordt duidelijk dat ons huidige opleidingsaanbod niet meer volledig voldoet aan de vraag van de bedrijven. Bedrijven breiden hun aanbod uit om hun concurrentiepositie op de verhuismarkt te versterken. Daarom zal gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden om ons aanbod te verruimen. Bv. 1) De sector van verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten en de sector van transport en logistiek voor rekening van derden zullen onderzoeken of een samenwerking in het kader van opleiding van werknemers vanaf 2013 ingang kan vinden. Concreet zou een samenwerking kunnen bestaan uit het voor elkaar openstellen van de bestaande opleidingen en/of opleidingsmodaliteiten. 2) We steken met een aantal kleinere sectoren de hoofden bij elkaar om een samenwerking op opleidingsgebied uit te werken op basis van bepaalde raakvlakken tussen de desbetreffende sectoren. Concreet kan dit betekenen dat bepaalde opleidingen worden opengesteld voor andere sectoren en/ of dat onze infrastructuur ter beschikking wordt gesteld. We streven hierbij naar een uitvoering half maandelijkse ontmoetingen om synergiën te onderzoeken. Timing: Continue Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, SFTL, taxi s, papier en karton, brandstoffen, e.a. Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: de sector wil door het opzetten van intersectorale samenwerkingsverbanden beter inspelen op de (opleidings)noden binnen de sector en ervaringsuitwisseling met andere sectoren realiseren Kwantitatieve streefcijfers: totaal aantal opleidingsuren: ongeveer manuren/jaar Actie 6: Ondersteunen, bewaken en in kaart brengen van interne opleidingsinitiatieven Omschrijving: Verhuizer is een beroep dat traditioneel bijna letterlijk van vader op zoon werd aangeleerd, al doende leerde men de kneepjes van het vak. Op heden heeft de sector nood aan professionalisering en dus aan formele opleiding. Niettegenstaande merken we op dat veel bedrijven interne opleiding voor hun (nieuwe) medewerkers organiseren. Ambassador wil graag een procedure uitwerken waarbij ze de kwaliteit van deze bedrijfsinterne opleidingen kunnen sturen en in kaart brengen. Bv mits indiening van een opleidingsplan; loonkostrecuperatie, erkenning als PV Timing: vanaf 2013 Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en het sociaal fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: op lange termijn een beeld kunnen schetsen van de opleidingsinspanningen op sectorniveau en zodoende inspelen op bepaalde niches. 18

19 Actie 7: Uitvoering CAO verplichte opleiding opvolgen Omschrijving: Sinds januari 2012 is de CAO verplichte opleiding van kracht voor PC Concreet betekent dit voor onze bedrijven: 1 dag basisopleiding bij intrede in de sector (te volgen binnen een periode van uiterlijk 2 maanden na indiensttreding) Binnen de 3 jaar een aanvullende vorming van 3 dagen met de mogelijkheid om deze dagen op te splitsen Het opleidingscentrum zal in samenwerking met de beroepsfederatie de bedrijven waar nieuwe verhuizers opstarten aanspreken en het opleidingsaanbod bekendmaken. Dit zal gebeuren op basis van nieuw aangevraagde P-kaarten en S-kaarten. Timing: Continu Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw en de Belgische Kamer der verhuizer Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: stimuleren van competentieontwikkeling in de sector C. Andere Actie 8: Move into (verplaatsen naar ) Omschrijving: Bedrijven kunnen in het najaar van 2013 een aanvraag indienen bij Ambassador vzw om hun verhuisarbeider(s) voor 1 dagje te laten meedraaien in een andere functie binnen het bedrijf of indien het gaat over kleine firma s bij een ander bedrijf. Deze mogelijkheid is bedoeld voor verhuizers met bijzondere talenten of voor verhuizers die wegens omstandigheden hun functie niet meer naar believen kunnen uitvoeren. De mogelijkheid wordt bekeken om hier een financiële compensatie aan te koppelen (bv. loonkostrecuperatie) Timing: aanvragen vanaf najaar 2013 looptijd tot eind 2014 Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen en het sociaal fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: doorstroom, werkbaar werk, en loopbaanbegeleiding stimuleren binnen de verhuisfirma s. Ambassador staat in voor de bekendmaking en zal ondersteunen daar waar nodig. Kwantitatieve streefcijfers: max. 10 verhuizers/jaar Actie 9: Sectorale certificering van de competenties als verhuizer Omschrijving: Door het hoge percentage laaggeschoolde en niet gekwalificeerde ervaren werknemers hecht de sector groot belang aan erkenning van verworven competenties. De sector onderzoekt de mogelijkheid om op sectorniveau de individueel verworven competenties in kaart te brengen en te certificeren. Dit heeft een meerwaarde bij loopbaanbegeleiding, geeft extra doorstroomkansen binnen de onderneming of elders. En wie weet, in de toekomst, afhankelijk van de bereidheid van het cliënteel om een betere prijs te betalen voor echte vakmannen, een betere vergoeding. De werkgevers zien dit sectorattest ten aanzien van hun klanten als grote meerwaarde. Maar uiteraard zal het ook in hun aanwervingsbeleid, naarmate het instrument meer en meer bekend geraakt, een pluspunt betekenen. 19

20 Timing: realisatie in 2014 Betrokken partners: de beroepsfederatie, Ambassador verhuisopleidingen vzw, sociaal fonds verhuizingen Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sociale partners gaven de opdracht aan Ambassador om gekoppeld aan opleiding, bijscholing en permanente vorming de verworven competenties te certificeren. Ambassador staat dus in voor de ontwikkeling en implementatie van het sectorattest. Actie 10: (Tevredenheids)enquête bij werknemers uit PC Omschrijving: Binnen de sector werd nooit formeel onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij de werknemers. Waarom houden ze van hun job, waarom houden ze niet van in hun job? Wat zou de job (nog) aantrekkelijker maken?...de resultaten zullen bekend gemaakt worden in een artikel dat via de beroepsfederatie zal verspreid worden bij de werkgevers. Dit kan belangrijke informatie zijn bij het uittekenen van een goed loopbaanbeleid. In een eerste fase zal onderzocht worden hoe we zullen bevragen: via een algemene bevraging of via een bevraging van de werknemers die opleiding volgen. Timing: , verwerking gegevens tegen eind Betrokken partners: Ambassador verhuisopleidingen vzw, de Belgische kamer der verhuizers Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Opstellen van een vragenlijst en verspreiding + verwerking en bekendmaking van de gegevens. 20

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector handel in brandstoffen (PC 127)

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector handel in brandstoffen (PC 127) Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector handel in brandstoffen (PC 127) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters,

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de private autobus- en autocarbedrijven (PC 140. Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder (PC 140.02) Tussen de Vlaamse

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie