WIE HEEFT DE MACHT IN DE ZORG?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIE HEEFT DE MACHT IN DE ZORG?"

Transcriptie

1 WIE HEEFT DE MACHT IN DE ZORG? Ondermaatse kwaliteit, verzekeraars die te veel winst maken, patiënten die hun zorg niet meer kunnen betalen: de zorgsector staat de laatste tijd in de schijnwerpers. Dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om deze problemen het hoofd te bieden is helder, maar welke veranderingen hebben echt een positief effect? En is de weg die nu is ingeslagen de weg die de zorgsector uit de problemen krijgt? Tijdens de bijeenkomst van de Linkedin groep Ondernemen in de zorg op 28 mei over zorgcontractering, werd een aantal presentaties gegeven waar ik de presentatie van de zorgverzekeraar uit wil lichten. Daarin zijn me twee dingen opgevallen: ten eerste het grote machtsverschil tussen verzekeraar en zorgverlener en ten tweede dat wat er niet uitgesproken werd tijdens de bijeenkomst. Mijn idee is dat er een aantal impliciete aannames gedaan wordt door alle partijen samen, waarbij ik me afvraag of die aannames kloppen. Met dit artikel wil ik mijn perspectief geven op het machtsverschil en die impliciete aannames en daarmee een bijdrage leveren aan het gesprek over welke maatregelen bijdragen aan de vernieuwing van de zorg. Ook wil ik vanuit mijn eigen perspectief alternatieven aanreiken. Machtsverhoudingen Machtigen hebben een obsessieve behoefte om hun macht te rechtvaardigen, door te verwijzen naar nobele principes, normen en waarden. Mauk Mulder Legitieme macht De presentatie van de zorgverzekeraar begon met een sheet over het huidige beeld dat bestaat over de zorgverzekeraars. Dat was geen rooskleurig beeld en woorden als macht, winst, spreadsheetfreaks en de vijand kwamen aan de orde. Op één van de volgende sheets van de presentatie stond deze passage uit de zorgverzekeringswet: kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.

2 Dat er kritische zorginkopers nodig zijn kan ik me voorstellen. Maar als die zorginkopers de zorgverzekeraars zijn, die ook de opdracht van de overheid hebben om de regie te nemen in de zorg, is deze passage een legitimatie om een machtspositie in te nemen die in mijn ogen niet gezond is: ze mogen dwingend zijn naar professionals in een vakgebied dat niet het hunne is, over zorg die niet aan hen geleverd wordt, terwijl ze betaald worden door verzekerden die daartoe verplicht zijn. Daarnaast impliceert die passage dat ze ook mogen bepalen wat goede kwaliteit is en welke prijs daarbij redelijk is. Wie gaat over de kwaliteit? De kwaliteit van de zorg staat bij de verzekeraar hoog in het vaandel, zo bleek uit de presentatie. Deze kwaliteit werd gevat in termen als volumenormen en zorginkoopspecificaties, samen met twee modellen over verbeteren van de zorg. Maar wat moet er nou in de praktijk gebeuren om de kwaliteit te waarborgen? Wie bepaalt er eigenlijk wat kwaliteit is? En speelt de patiënt daar nog een rol in? Een interessant gegeven is ook dat professionals, die een groot deel uitmaken van de zorgverleners, het best presteren als ze met rust gelaten worden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zowel de motivatie als de prestaties van professionals afnemen als de controle en procedures toenemen. Welke invloed krijgen deze professionals op de kwaliteit van hun werk? En hoe verhoudt zich dat tot de invloed die de zorgverzekeraar op hen uitoefent? Kennis is macht Toen de vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar aan de zaal vroeg wie er wist welke kwaliteit zijn of haar organisatie levert, gingen er opvallend weinig handen omhoog. Daarmee wordt de indruk gewekt dat er weinig informatie bekend is over de kwaliteit die de zorg levert. Als een andere partij met cijfers komt over kwaliteit, of die nou juist en relevant zijn of niet, zijn die cijfers niet of onvoldoende te weerleggen. Die andere partij heeft dan de macht om de beeldvorming te bepalen. De indruk die ik heb, is dat bij veel zorgverleners de interne transparantie om met elkaar informatie te delen ontbreekt. Mogelijk voelen de professionals zich niet veilig ten opzichte van elkaar, speelt interne politiek een rol, of is er angst voor reacties van de buitenwereld op fouten die gemaakt worden. Vaak zie je binnen zorginstellingen ook grote machtsverschillen, die kunnen de oorzaak zijn van een onveilig gevoel en politiek gedrag. In hoeverre zetten deze instellingen zichzelf nu buitenspel? En hoe kan de kwaliteit van je zorgverlening verbeteren als er geen kennis en informatie wordt gedeeld? Interessant onderwerp? Over dit onderwerp verzorg ik ook workshops en themasessies. Bel me op of stuur een mail naar voor meer informatie.

3 Wie betaalt bepaalt? In dezelfde presentatie werd gesteld dat de zorgverzekeraar Gedelegeerd opdrachtgever namens de verzekerde is. Zelf heb ik dat in de zorgverzekeringswet niet terug kunnen vinden. Sterker, het lijkt er meer op dat de verzekeraar ook opdrachtgever aan de verzekeringsnemer is, gezien het verplichte karakter van de premie, de zeggenschap van de verzekeraar over waar de zorg wordt afgenomen en over de hoogte van de vergoeding als de verzekerde besluit de zorg ergens anders af te nemen. Daarmee lijkt van een relatie met de verzekerde als opdrachtnemer geen enkele sprake te zijn, in ieder geval heeft de verzekeraar daarin de schijn behoorlijk tegen. Mijn vraag aan de verzekeraars zou zijn: hoe ga je invulling geven aan dit gedelegeerd opdrachtgeverschap en op welke manier krijgt de verzekerde daarmee zeggenschap over zijn eigen zorginkoop? Kosten van verantwoording Een andere vraag die bij me opkwam is welke kosten gemoeid zijn met het afleggen van verantwoording van de professionals aan de zorgverzekeraars. Ongetwijfeld wordt er veel tijd en moeite gestoken in die verantwoording, en mijn vraag is welk deel van die verantwoording wezenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Welke kostenbesparing kan gerealiseerd worden door alleen die verantwoording af te leggen die aantoonbaar bijdraagt aan een betere, betaalbare zorgverlening? Te goeder trouw? Ik ben erg benieuwd hoe de zorgverzekeraars omgaan met de machtspositie die ze hebben. Ze hebben niet alleen de schijn en het bestaande beeld tegen, maar ook de ervaringen en voorbeelden die de laatste tijd in de media zijn gekomen. Welke maatregelen nemen de verzekeraars om aan te tonen dat ze te goeder trouw zijn? En wat zijn de criteria aan de zorgverleners om de regie weer terug te leggen op de plek waar deze in mijn ogen hoort te liggen: bij de zorgverleners? Impliciete aannames Voor mij als leek in het publiek was het opvallend dat het eerste deel van de presentatie nauwelijks tot vragen of opmerkingen leidde. Daar waar ik zelf van de ene verbazing in de andere viel, barstte de discussie pas los toen het over de kosten ging. Daaruit leid ik af dat over de inhoud van het eerste deel al geen discussie meer is, omdat men de impliciete aannames die gedaan worden met elkaar deelt. Ik vraag me af of mijn beeld klopt en doe in dit stuk een poging de aannames inzichtelijk te maken en na te gaan of de aanname terecht is. De zorgsector kan het zelf niet

4 Gaandeweg de presentatie kreeg ik de indruk dat zowel de zorgverzekeraar als de zorgverleners in de zaal geloven dat de zorgsector zelf niet in staat is kwalitatief goede zorg tegen een redelijke prijs te leveren. Ik vraag me af of die aanname terecht is. Welke rol hebben de overheid, regelgeving en veranderende omstandigheden gespeeld de afgelopen tijd? Heeft de zorgsector een eerlijke kans gekregen zelf de regie te nemen en goede zorg te organiseren? En wat maakt dat ze het nu onder (nog) hogere druk en onder aansturing van zorgverzekeraars met minder kennis van het vakgebied, wel zouden kunnen? De indruk die ik krijg is dat het nooit echt aan de sector zelf is overgelaten. Vanaf het begin hebben niet de patiënt en de kwaliteit centraal kunnen staan door een overmaat aan verantwoordingsplicht en controlemechanismen. En nu is de oplossing de druk verder op te voeren, nog meer te controleren en verantwoorden, kortom: meer te doen van wat niet heeft gewerkt. De kans lijkt mij groot dat deze weg een heilloze is. Complexiteit kan je platslaan Een ander opvallende aanname, die niet ter discussie lijkt te staan, is de aanname dat je zorgverlening kunt platslaan tot producten die geleverd worden. Er wordt gesproken over een total hip als het product dat een standaard operatie omvat waarbij een heup wordt vervangen door een kunstheup. Daarbij wordt in mijn ogen voorbij gegaan aan de complexiteit en de uniciteit van iedere operatie ten gunste van een, zo kwam het op mij over, eenvoudiger rekenmodel. Het probleem dat ik daarbij zie is niet zozeer de suggestie dat het hier om standaard producten gaat, maar wel dat daarmee de chirurg en het ziekenhuis worden neergezet als leveranciers van een standaard product. Alsof het om lopende bandwerk zou gaan en niet om een zeer specialistische ingreep met grote impact op een mensenleven. In mijn ogen wordt voorbijgegaan aan het vakmanschap van de arts en de professionaliteit van het ziekenhuis. Door deze vereenvoudiging aan te nemen, geven de zorgverleners een deel van hun macht, in dit geval expertisemacht, uit handen. Concurrentie leidt tot betere kwaliteit en lagere kosten Nog een citaat uit de sheet over de zorgverzekeringswet: concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg. Interessant onderwerp? Over dit onderwerp verzorg ik ook workshops en themasessies. Bel me op of stuur een mail naar voor meer informatie.

5 De eerste vraag die dit oproept is hoe concurrentie tussen zorgverzekeraars effect heeft op de inrichting van de zorg. Via welke weg worden precies de efficiëntie en klantvriendelijkheid beïnvloed? En wat aan de concurrentie tussen de verzekeraars levert daar dan een bijdrage aan? Ten tweede vraag ik mij af of concurrentie überhaupt leidt tot meer efficiëntie en klantvriendelijkheid. Er zijn voorbeelden te over uit verschillende industrieën waaruit eerder het tegendeel blijkt. Op veel plekken zie je nu juist co-creatie en samenwerking toenemen als antwoord op de uitwassen van het concurrentiemodel. Ik geloof dat de zorgsector eerder gebaat is bij samenwerking en onderlinge uitwisseling van kennis dan bij concurrentie. Alternatieven De professional bepaalt de kwaliteit De echte kennis en kunde in de zorg ligt bij de professionals die er werken. Hoe je de aansturing ook organiseert, het zijn deze professionals die de uiteindelijke kwaliteit van de zorgverlening bepalen. Als deze professionals in staat zijn hun kwaliteit meetbaar te maken en aan te tonen, dan kunnen stappen gezet worden om de regie terug naar de zorg zelf te brengen. Daartoe zullen deze professionals de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het eigen aandeel in de situatie die nu ontstaan is. Samenwerken in plaats van concurreren Wat ik veel hoor van mensen die in de zorg werken, is dat er in veel zorginstellingen zelf een competitieve cultuur heerst. Professionals hebben moeite zich kwetsbaar op te stellen en inzicht te geven in de kwaliteit van de prestaties die ze leveren. Mensen maken fouten, maar als ze verborgen blijven is er vrijwel geen leereffect. De uitdaging van de zorg is dan ook om deze cultuur te doorbreken, daar waar ze aanwezig is. Niet meer concurrentie, maar juist het afbreken van de huidige competitieve structuur en meer gaan samenwerken en delen is in mijn ogen de weg naar meer kwaliteit en een betaalbare zorg. Een échte professional heeft de wil zich steeds te verbeteren. Dat kan alleen door open en transparant te zijn over je eigen proces en anderen daarin mee te laten kijken. Dan wordt het ook makkelijker om je gezamenlijke kwaliteit meetbaar te maken. Samen groeien, leren van elkaar en met elkaar zie ik als basis voor de zorgcultuur. De zorgverzekeraar als dienend leider Alleen wanneer de morele vorming van leiders wordt gedragen door de keuze om te dienen, en alleen dán, corrumpeert de hiërarchische macht die de leider scheidt van de geleiden niet. Robert K. Greenleaf Daar waar de zorgsector de uitdaging heeft transparant te worden, kennis te delen en zelf de regie te nemen over de kwaliteit, is de uitdaging voor de zorgverzekeraars om de zorg te helpen deze stap te maken. De zorgverzekeraars hebben de regierol gekregen van de overheid, het is aan de verzekeraars zelf hoe ze deze rol invullen.

6 Door zich als dienend leider op te stellen, stelt de verzekeraar de ontwikkeling van de professionaliteit in de zorg centraal. De regie kan dan stap voor stap gedelegeerd worden aan de zorgverleners, daar waar ze laten zien dat ze dat aankunnen. Cruciaal hierin is dat gestuurd wordt op de output, het resultaat aan het eind van het proces, en niet op meetpunten tijdens het proces. Daarbij kan je zowel de kosten als de kwaliteit meten aan het eind. Urenverantwoording is daarbij niet nodig, de professional is de enige die kan beoordelen welke tijdsbesteding in dat specifieke geval nodig is. Wel kan daar peer-review op plaatsvinden. Hiermee wordt de machtsbalans hersteld en krijgt de zorgsector ook echt de kans zichzelf goed te organiseren. Dit is in mijn ogen dé manier om te laten zien dat het je echt om de kwaliteit van de zorg te doen is, dat de patiënt centraal staat. Over Bas Poppe Een betrokken, gedreven vernieuwer die gericht is op het realiseren van de volle potentie van mensen en organisaties, zo zie ik mezelf. Mijn basishouding kenmerkt zich door de vraag: wat kan ik nu voor jou of je organisatie betekenen?. Mijn kracht is om de complexiteit van een veranderproces te vertalen in concrete acties. De juiste interventie op het juiste moment, daarmee faciliteer ik een succesvolle transitie. Mijn missie Ik geloof dat de manier waarop we samenwerken een belangrijke sleutel is naar een nieuwe samenleving. Een samenleving die gebaseerd is op het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf én voor de ander. Samen duurzame waarde creëren voor de klant, jezelf en de omgeving. Dat is mijn ideaal.

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg. Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs

Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg. Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs Sterke verhalen uit het ziekenhuis Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs Het stimuleert de publieke en politieke meningsvorming

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.)

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepstrots Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie