Van wie is de school?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van wie is de school?"

Transcriptie

1 Van wie is de school? Vergeleken met andere hoogopgeleide professionals hebben docenten decennialang in een ongunstige positie verkeerd. Maar de kansen voor de nieuwe generatie docenten zullen keren, voorspelt Hans Wansink. hans wansink De neerlandicus Frits van Oostrom, oud-president van de Akademie van Wetenschappen en de man achter de historische canon, sloeg enkele jaren geleden tijdens een debat in De Rode Hoed over de toestand in het onderwijs de spijker op zijn kop. Van Oostrom haalde Multatuli aan in zijn Max Havelaar: alleen het goede nieuws komt in het ambtelijk apparaat naar boven, zodat de koning denkt dat het wel goed zit in de koloniën. Van Oostrom reageerde op de toenmalige onderwijsminister Maria van der Hoeven (cda). Zij had zich verzet tegen het beeld van verloedering van het onderwijs. Maar aan het eind van de bijeenkomst nodigde zij alle aanwezigen uit misstanden aan haar door te geven, want ze wilde niet afhankelijk zijn van de zoetsappige officiële rapporten die ze dagelijks op haar bureau kreeg. Ad Verbrugge, de oprichter van Beter Onderwijs Nederland, ontpopte zich die zondag in De Rode Hoed als de Max Havelaar van het onderwijs. Als docent aan de Vrije Universiteit had hij het niveau van de eerstejaars achteruit zien Over de auteur Hans Wansink is redacteur van de Volkskrant. Hij is de auteur van het wbsrapport Een school om te kiezen. Naar een actuele onderwijspolitiek uit Noten zie pagina 83 gaan, of het nu ging om exacte vakken, vreemde talen of geschiedenis. Het niveau van de opleiders en de leraren was omlaag gekelderd. Met examens werd op grote schaal gesjoemeld. Qua status stond de leraar volgens Verbrugge op dezelfde hoogte als de kelner. De mode van het leren leren diende als excuus om leerlingen en studenten steeds minder les te geven. De bestedingsvrijheid van de schoolbesturen was een perverse prikkel om het aantal contacturen tussen docent en leerling verder terug te schroeven. In plaats van de lessen kwamen de vergaderingen en het papierwerk. Verbrugge: De overheid moet centrale eindexameneisen stellen aan alle typen onderwijs. En die eisen moeten door de inspectie worden bewaakt, in plaats van door de sector zelf. Nu is bijvoorbeeld de hbo-raad een slager die zijn eigen vlees keurt. Tientallen onderwijskrachten in de zaal bevestigden het verhaal. Van der Hoeven kon zich niet langer veroorloven stil te zitten. In het voorgezet onderwijs heeft ze de basisvorming en het studiehuis ontmanteld. Ze heeft maatregelen genomen tegen zeer zwakke scholen en tegen het gebrekkige reken- en taalonderwijs aan de lerarenopleidingen. Ze kondigde aan een landelijk examen voor het middelbaar beroepsonderwijs te willen invoeren. Ze hekelde de enorme bureaucratie en 79

2 van wa arde verheffing 80 regeldrift van diezelfde, zelfstandig geworden schoolbesturen. Het kon niet verhinderen dat scholieren en studenten een nog nooit vertoonde protestactie organiseerden voor meer en beter dat wil zeggen: ouderwets onderwijs en tegen het competentiegericht leren. De opstand tegen twintig jaar desinvesteren in het onderwijs kon niet langer door de politiek worden genegeerd. Mariëtte Hamer, woordvoerder onderwijs van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, nam het initiatief voor een parlementair onderzoek naar de misstanden in het onderwijs. Hamer: De politiek is verplicht te luisteren naar de onvrede. We moeten ons de vraag stellen: waarom slaat keer op keer de teleurstelling toe? Het antwoord kwam van de commissie-dijsselbloem, in het in februari 2008 verschenen eindrapport Tijd voor onderwijs: Er was, zeker ten tijde van de basisvorming en de tweede fase, sprake van een kleine en relatief gesloten beleidskring, met het ingestelde procesmanagement als middelpunt. In deze kring werden veel gelijkgestemde vernieuwers opgenomen. Kritische onderzoeken en adviezen werden nogal eens genegeerd. 1 Ria Bronneman-Helmers, die decennialang het onderwijsbeleid heeft geanalyseerd als medewerkster van het Sociaal en Cultureel Planbureau, concludeerde op basis van het rapportdijsselbloem dat er in het beleidsproces rond de onderwijsvernieuwingen duidelijk sprake was van groepsdenken, van tunnelvisie en van fuikwerking. Een gesloten politiek-bestuurlijke onderwijselite van bewindslieden, procesmanagers, ambtenaren, parlementariërs en bestuurders sloot zich niet alleen als een sekte af voor de rest van de onderwijswereld, maar informeerde ook de Tweede Kamer onvolledig en te laat. Het besluit het parlementaire onderzoek in te stellen is in belangrijke mate te danken aan de aanzwellende publicitaire druk van klokkenluiders en critici van buiten, constateerde Bronneman. Anders gezegd: het onderwijsveld zelf is niet bij machte gebleken de onderwijscrisis onder woorden te brengen en te politiseren. Dat roept de vraag op van wie de school nu eigenlijk is. Hoe zit het krachtenveld dat op het onderwijs inwerkt in elkaar? Zolang het inzicht hierin ontbreekt, blijven we machteloos toekijken hoe de kwaliteit van het onderwijs verder afkalft. pedagogische driehoek In een onderwijsrapport dat ik in 1992 voor de wbs schreef, Een school om te kiezen. Naar een actuele onderwijspolitiek, heb ik dit krachtenveld omschreven als een pedagogische driehoek, waarin wereldverbeteraars, schoolmeesters en de ouders de krachten vormen. 3 Onderwijsvernieuwers zijn heel vaak wereldverbeteraars. Ze willen méér dan goed en toegankelijk onderwijs, ze zien onderwijs als instrument om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken, als middel om levensbeschouwelijke normen en waarden over te dragen. Onderwijspolitiek is dus altijd geladen geweest met veel verder gaande doelstellingen. Aan de eisen die aan de school worden gesteld, herkent men de tijd- Onderwijsvernieuwers zijn heel vaak wereldverbeteraars geest. Zo wilden de verlichte volksopvoeders uit de achttiende en negentiende eeuw onder het motto kennis is deugd het onbeschaafde proletariaat verheffen tot oppassende staatsburgers. Het volk zelf was daar overigens maar matig over te spreken. De onderwijzer en de leraar hebben altijd een ambivalente houding gehad ten opzichte van deze algemeen-politieke dimensie van de onderwijspolitiek. Ze waren en zijn sterk gehecht aan hun professionele autonomie ( wie niet zelf voor de klas heeft gestaan, heeft geen verstand van onderwijs ). Maar aan de andere kant hebben de onderwijsgevenden zichzelf van oudsher een pedagogische opdracht verleend. Deze opdracht vloeit enerzijds voort uit hun eigen visie op de rol van het onderwijs in de

3 maatschappij (bijvoorbeeld verheffing van het volkskind) en anderzijds uit een zichzelf aangemeten verantwoordelijkheid jegens de opvoeding van de kinderen (bijvoorbeeld bestrijding van achterlijke opvattingen van de ouders). Zowel de politiek als de ouders zijn daarom als het ware de natuurlijke vijanden van de docent. De leraar claimt terecht respect voor zijn professie, allereerst van de ouders die hun kinderen aan hem en haar toevertrouwen. Directe bemoeienis van buitenstaanders is disfunctioneel, getuigt van wantrouwen jegens de docent en is een inbreuk op de privacy van de leerlingen. Maar de uitkomst van dat leerproces moet natuurlijk wel beoordeeld worden, in eerste instanties door collega s en schoolleiding, in tweede instantie door de ouders en de overheid. De pedagogische driehoek wordt gecompleteerd door de ouders. In de schoolstrijd van de negentiende eeuw hebben ouders, aangevoerd door hun confessionele leidslieden, zich massaal verzet tegen de staatspedagogiek van een verlicht-liberale elite en tegen de achterstelling van het bijzonder onderwijs. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog keken de meeste ouders bovendien op tegen de onderwijsgevenden. Maar sinds twee generaties zijn de meester en de leraar van hun voetstuk gevallen. De ouders zijn vandaag de dag meestal net zo goed opgeleid als de docenten. Onder het motto kennis is kapitaal zien zij het onderwijs als een investering in de toekomst van hun kinderen. Van oudsher zouden die kinderen liefst moeten klimmen op de maatschappelijke ladder, maar tegenwoordig regeert vooral bij hoogopgeleide ouders de angst voor sociale daling. De concurrenten op de arbeidsmarkt kunnen alleen worden verslagen door meer en hoger onderwijs. Zo verandert human capital van een absolute in een relatieve waarde: je moet andere onderwijsinvesteerders voor zien te blijven door extra (bij-)scholing, extra examenvakken, prestigieuze stages, dubbele masters en diploma s van buitenlandse topuniversiteiten. De status van het beroep van leraar is gedaald, terwijl de ouders steeds mondiger en assertiever zijn geworden. Niettemin proberen de onderwijsverstrekkers (schoolbestuurders, overheid en docenten) de onderwijsconsumenten (ouders, leerlingen en studenten) zo klein mogelijk te houden. Dat heeft veel weg van een achterhoedegevecht. Het monopolie van de school op informatie is, als gevolg van de veelheid van massamedia en van het internet, verdwenen. Dit geldt ook voor de informatie over de school zelf: dankzij vasthoudende actie van dagblad Trouw in de jaren negentig kunnen (globale) resultaten van scholen in het voortgezet onderwijs worden gepubliceerd en met elkaar worden vergeleken. De verschuiving van het zwaartepunt in de pedagogische driehoek ten gunste van de ouders veroorzaakt een nieuwe dynamiek in het onderwijs, die door de onderwijsverstrekkers met gemengde gevoelens wordt bejegend. Zij willen met rust gelaten worden, maar druk van ouders om de school te dwingen zich te verantwoorden voor gebrek aan ambitie, wanprestaties en misstanden is geen overbodige luxe. 4 Van de druk die assertieve ouders op de schoolprestaties uitoefenen, profiteren niet alleen hun eigen kinderen. Het is van belang dat veeleisende ouders in het reguliere onderwijsstelsel tevredengesteld kunnen blijven worden. Anders gaan die ouders hun toevlucht zoeken in particulier onderwijs en gaan we de fatale weg op van een tweedeling tussen staatsonderwijs voor de armen en privaat onderwijs voor de rijken. een nieuw ethos De onderwijsvernieuwers, de docenten en de ouders hebben dus uiteenlopende agenda s die ze op school willen verwezenlijken. Dit leidt tot rivaliserende onderwijsdoelstellingen. De ideologie van het leren leren, aangehangen door de sekte van onderwijsvernieuwers en -beleidsmakers die uiteindelijk door Dijsselbloem aan de schandpaal is genageld, gaat ervan uit dat leerlingen door het aanleren van vaardigheden (competenties) zelf kennis kunnen vergaren. 81

4 van wa arde verheffing 82 Door een beroep te doen op hun nieuwsgierigheid en zelfstandigheid raken leerlingen beter gemotiveerd dan wanneer zij passief kennis van hun docent tot zich moeten nemen. Deze ideologie, waarin het kind centraal staat, is afkomstig uit de beweging van onderwijsvernieuwers als Maria Montessori en is in de jaren zeventig dominant geworden onder de beleidsmakers. Leren leren betekent in de praktijk dat grote groepen leerlingen en studenten te lang aan hun lot worden overgelaten. Dat treft vooral kwetsbare leerlingen met weinig geschoolde en assertieve ouders. De begaafde leerlingen die de zelfstandigheid wel aankunnen, worden te weinig uitgedaagd alles uit de kast te halen wat ze in zich hebben. Het grote probleem is dat deze mankementen veel te laat aan de oppervlakte komen. Want leren leren is natuurlijk heel gezellig. Langzame leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken en krijgen complimentjes van de leraar voor de kleine stapjes die ze gemaakt hebben. Snelle leerlingen die op woensdag hun taak af hebben, gaan donderdag en vrijdag lekker schaken, toneelspelen, internetten of desnoods een boek lezen. Iedereen blij, ook de leraar. Zolang er tenminste geen examens gemaakt hoeven te worden. Want dan komt natuurlijk de aap uit de mouw. Vandaar dat de ideologie van het leren leren niet gediend is van verplichte toetsen, centrale eindexamens of toelatingsexamens. Die werden dan ook (grotendeels) vervangen door individuele dossiers en schoolonderzoeken. Scholen zijn niet verplicht aan de Cito-toets mee te doen. De onderwijsinspectie, tenslotte, kijkt naar het proces, niet naar het resultaat. Zo ontaardt leren leren in verstoppertje spelen. Wat is nu de beste manier om de pedagogische driehoek optimaal te laten functioneren? Hoe krijgen we het heft in onderwijsland weer in handen? In de eerste plaats moet de overheid een evenwicht vinden tussen de rivaliserende doelstellingen, door centrale exameneisen vast te stellen voor alle schooltypen. Dit betekent dus een inperking van de uit de hand gelopen vrijheid van de schoolbesturen door de staat. Om het inzicht van de onderwijsgebruikers te vergroten zouden alle scholen en opleidingen jaarverslagen moeten publiceren met de gerealiseerde resultaten. Die jaarverslagen moeten door de inspectie worden goedgekeurd. Zo kunnen onderwijsgebruikers de scholen beter met elkaar vergelijken. De scholen en opleidingen kunnen vervolgens zelf bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten. Zo n zelfbewust beroepsethos is onder leraren lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. Vergeleken met andere hoogopgeleide professionals hebben de docenten decennialang in een ongunstige positie verkeerd. Als gevolg van de daling van het kindertal is de arbeidsmarkt voor het onderwijs vanaf 1980 enorm gekrompen, terwijl er steeds meer carrièremogelijkheden in concurrerende sectoren kwamen. Dat leidde tot een enorme verstarring, weinig kansen voor jonge docenten en verzwakking van de lerarenopleidingen. Intussen veranderde de schoolbe- De druk die de kinderen van migranten op het schoolwezen hebben gelegd, draagt bij aan de zwaarte van het beroep van leraar volking ingrijpend als gevolg van de migratiegolven en gezinsvorming door nieuwkomers. De druk die de kinderen van migranten op het schoolwezen hebben gelegd, is nauwelijks in kaart gebracht, maar draagt onmiskenbaar bij aan de zwaarte van het leraarschap. Maar de kansen voor een nieuwe generatie professionals in het onderwijs zijn gekeerd. Uit alle hoeken en gaten van de arbeidsmarkt zullen docenten gerekruteerd moeten worden om de plaatsen van de afzwaaiende babyboomers op te vullen. Tegelijkertijd voeren ouders, werkgevers en het selectiever wordende hoger onderwijs

5 de druk op de politiek op om meer kwaliteit en meer financiële middelen te leveren. Dat biedt goede vooruitzichten voor een nieuwe generatie docenten, die zelfbewuster en tegelijker- Noten 1 Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, Tijd voor onderwijs, Den Haag 2008, p Bronneman, pp Zij noemt oud-medewerkers van het Cito en de Onderwijsinspectie, hoogleraren die in het buitenland werkten (Jaap tijd responsiever is dan de vorige. Een generatie die ook op meer waardering in de maatschappij kan rekenen, alleen al omdat scholen zullen moeten vechten om de goede docenten. Dronkers), de serie artikelen in de Volkskrant Heimwee naar de hbs uit 1998, de columns van Leo Prick in nrc Handelsblad en van Martin Sommer in de Volkskrant (gebundeld in: Onder onderwijzers, 2006) en het manifest van Ad en Marijke Verbrugge, Het onderwijs verzuipt!, in nrc Handelsblad van 12 juli Hans Wansink, Een school om te kiezen. Naar een actuele onderwijspolitiek, Amsterdam 1992, pp Zie bijvoorbeeld het artikel van Jaap Dronkers in het aprilnummer van s&d waarin hij onder andere verhaalt hoe Karina Schaapman in 1998 het eerste proces over slecht onderwijs won. 83

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren De lat kan hoger Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren Robert Sikkes (AOb) en Nico van Kessel (ITS) Juni 2011 1 2 De lat kan hoger Samenvatting 1. Rapportcijfer

Nadere informatie

Advies. Vroeg of laat

Advies. Vroeg of laat Advies Vroeg of laat Vroeg of laat Advies over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 007 Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 6 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Verkenning. Leraar zijn

Verkenning. Leraar zijn Verkenning Leraar zijn Leraar zijn Meer oog voor persoonlijke professionaliteit Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Nieuwe ongelijkheid in een winner take all -samenleving

Nieuwe ongelijkheid in een winner take all -samenleving 34 Nieuwe ongelijkheid in een winner take all -samenleving De sociale ongelijkheid groeit en achterstand wordt weer een erfelijk kenmerk: waarom is het bestrijden van ongelijkheid eigenlijk ooit van de

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen

Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen Caecile van Gorp Nurture & Nature Omgaan met verschillen is een van de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft. Dit is altijd zo

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

De professionele professional

De professionele professional De professionele professional De andere kant van het debat over ruimte voor professionals Arre Zuurmond, Jorrit de Jong M.m.v: N. Damen, F.J. Douglas, P. Keur, M. Minderhout en T. Monasso Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010 Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Vertrouwen op democratie Februari 2010 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Rob is ingesteld bij

Nadere informatie

Vertrouwen in de school

Vertrouwen in de school WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Vertrouwen in de school over de uitval van overbelaste jongeren AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Vertrouwen in de school De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie