Rapportage. Project Laden en lossen Verhuizers A814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Project Laden en lossen Verhuizers A814"

Transcriptie

1 Rapportage Project Laden en lossen Verhuizers A814 COLOFON Arbeidsinspectie, Den Haag 30 oktober 2007 Projectnummer A814 Inspectieonderwerpen Fysieke belasting Voorlichting en instructies Persoonlijke beschermingsmiddelen Onderhoud en gebruik arbeidsmiddelen Magazijn en transportmiddelen AI-bedrijfstakdirectie Dienstverlening Manager strategie Johan Jol Manager inspecties Henk van Dijk Landelijk Projectleider Roland Peltzer Landelijk Projectsecretaris Helmut Legel Ondersteunde specialist(en) Ron Maters AV Bert Moss AB Coördinerend teamleider Jan Silverentand Looptijd project 15 januari juni 2007 Correspondentieadres Arbeidsinspectie kantoor Utrecht Oudenoord ER Utrecht

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Aanleiding Inleiding Voorgeschiedenis Doel project 2 3 Uitvoering 3 4 Resultaten Inspecties 4 5 Monitoring Algemeen Bezochte bedrijven Verhuizing Laden, lossen en transport Transport in de woning Bevindingen/ observaties m.b.t. de bezochte verhuislocaties 10 6 Conclusies 11 Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening

3 1 Voorwoord Verhuizen is een zwaar vak. Fysiek wordt er het een en ander gevraagd van verhuizers. Om dat lang vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat er zoveel als mogelijk tilhulpmiddelen bij het laden en lossen en transporteren worden gebruikt. Het doel van het uitgevoerde inspectieproject was om na te gaan hoe het staat met de arbeidsomstandigheden binnen verhuisbedrijven en of de verhuisbedrijven tilhulpmiddelen in huis hebben én die ook daadwerkelijk inzetten. Met als resultaat dat de fysieke belasting van werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Uit de resultaten blijkt dat de verhuisbranche dat ook doet. Er is over het algemeen een scala aan tilhulpmiddelen aanwezig en men maakt daar ook gebruik van. Maar. niet elk bedrijf en niet altijd waar het mogelijk is en zou moeten. Het kan dus nog beter! Bij 44% van de bezochte bedrijven zijn overtredingen geconstateerd, het moet gezegd, niet allemaal op het gebied van fysieke belasting. Zo had een groot deel van de overtredingen te maken met de werkplekinrichting die niet veilig was én met onvoldoende maatregelen om valgevaar te voorkomen. Ook ontbrak het aan veiligheidsschoenen en waren laadkleppen en heftrucks niet gekeurd. Verder zijn er overtredingen met betrekking tot de arbeidstijdenwet geconstateerd. Met betrekking tot fysieke belasting bleek bij een aantal bedrijven de risico inventarisatie en evaluatie niet in orde of ontbrak geheel en was er geen voorlichting gegeven over fysieke belasting. Kortom er is, naast fysieke belasting, toch een aantal andere zaken waar de branche aandacht aan dient te besteden. Het opnemen van die zaken in een arbocatalogus zou een prima stap in de goede richting zijn. Het is goed te constateren dat bij de meeste bedrijven de fysieke belasting van werknemers wordt beperkt door de inzet van tilhulpmiddelen, toch blijft er een uitdaging voor de branche. Namelijk het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de trap bedwongen kan worden. Een uitdaging die wellicht met andere branches kan worden opgepakt, omdat ook daar het probleem speelt. Ik denk daarbij aan de bruin- en witgoedbranche en de wonenbranche. De arbeidsinspectie zal de resultaten bespreken met de branche en verder regelmatig overleg voeren over de stand van zaken. De branche zal moeten laten zien dat ze haar eigen verantwoordelijkheid oppakt. Over enige tijd zal de arbeidsinspectie via nieuwe inspecties nagaan in hoeverre het er dan voorstaat. Den Haag, De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie Dr. J.J.M. Uijlenbroek Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 1

4 2 Aanleiding 2.1 Inleiding Het project richtte zich op de bedrijven binnen de verhuisbranche. Het inladen en lossen en bijbehorend tillen van huisraad, kantoormeubilair e.d. bij de klant aan en in huis of bedrijf vraagt een grote fysieke inspanning van werknemers en vormt een reëel gezondheidsrisico. Het gaat daarbij om huisraad zoals Amerikaanse koelkasten en wasmachines; vaak zwaar en moeilijk hanteerbaar. Maar ook vrieskasten, gasfornuizen, wasdrogers, televisietoestellen, kasten, bankstellen e.d. kunnen bij verkeerd tillen problemen opleveren. Bij verhuizingen van bedrijven gaat het om kantoormeubilair zoals ladekasten, archiefkasten, bureaus e.d. Dat er sprake is van reële risico s voor de gezondheid is een constatering die was gebaseerd op eigen waarnemingen van inspecteurs en de resultaten van een verkenning in 2006 verricht door de Arbeidsinspectie. 2.2 Voorgeschiedenis Op basis van bovenstaande werd besloten een inspectieproject uit te voeren gericht op de fysieke belasting bij het laden en lossen bij verhuizingen. Vervolgens is contact opgenomen met de Organisatie voor Erkende Verhuizers om over deze problematiek te overleggen en om het inspectieproject aan te kondigden. Uit dat overleg kwam naar voren dat de aandacht niet zozeer gericht is op de arbeidsomstandigheden, maar veel meer op het keurmerk erkende verhuizer. Dat er een risico bestaat van een te zware lichamelijke belasting bij verhuizers is echter ook binnen de branche onomstreden. Niet duidelijk was in hoeverre bij het inladen en lossen en vooral het tillen en dragen van goederen in huis de normen voor fysieke belasting worden overschreden. In opdracht van de AI is daarom in 2005 door bureau VHP een onderzoek verricht naar de lichamelijke belasting die daarbij optreedt. Uit de resultaten kwam naar voren dat in een aantal gevallen de norm voor lichamelijke belasting ruimschoots wordt overschreden. Ook bij verhuizingen kan daar sprake van zijn. Voor de arbeidsinspectie alle aanleiding om ook binnen de verhuisbranche een inspectieproject uit te voeren. Uit de bovengenoemde verkenning bij een aantal verhuisbedrijven blijkt dat er in huis slechts een beperkt aantal tilhulpmiddelen inzetbaar is. Zeker is dit het geval wanneer goederen via de trap moeten worden getransporteerd. Verder werd duidelijk dat bij bepaalde, in potentie bruikbare, hulpmiddelen nog verdere ontwikkelingen noodzakelijk zijn voor deze in de praktijk kunnen worden ingezet en als stand der techniek kunnen worden aangemerkt. Om het probleem van tillen in huis te omzeilen kunnen echter bij verhuizingen, anders dan bij de bezorging van goederen in andere branches, tilhulpmiddelen zoals verhuisliften worden ingezet. 2.3 Doel project Gezien de gezondheidsrisico s die werknemers lopen bij het verhuizen, temeer omdat in een aantal gevallen de norm voor lichamelijke belasting overschreden kan worden, is besloten het project uit te voeren. Daarbij stond voor ogen dat het inspectieproject zou moeten bevorderen dat bedrijven het risico van fysieke overbelasting bij verhuizingen onderkennen. Medewerkers moeten daarover worden voorgelicht en geïnstrueerd en geschikte tilhulpmiddelen dienen ter beschikking te worden gesteld om de fysieke belasting te beperken. De brancheorganisatie Organisatie voor Erkende Verhuizers heeft tot nog toe weinig aandacht geschonken aan dit probleem. Het project moest daarom ook in beeld moeten brengen welke hulpmiddelen binnen bedrijven aanwezig zijn en hoe deze worden ingezet en wat de stand der techniek was. Tot slot zouden de resultaten een prikkel moeten vormen tot het verder vergroten van de zelfwerkzaamheid van de branche, vooral ten aanzien van de ontwikkeling van goede en bruikbare tilhulpmiddelen, het reduceren van gewichten en het vergroten van de hanteerbaarheid van artikelen. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 2

5 3 Uitvoering Bij de inspecties stond de fysieke belasting bij het inladen en lossen en het bijbehorende tillen van verhuisgoederen centraal. Vooral het gebruik van tilhulpmiddelen om fysieke belasting te voorkomen of te beperken was een inspectiepunt. Waren tilhulpmiddelen beschikbaar, werden ze ook gebruikt waar mogelijk en indien niet waarom waren ze niet aanwezig of waarom werden ze niet gebruikt? Om daar antwoord op te krijgen kon niet alleen worden volstaan met inspecties en de resultaten daarvan. De waarom vraag kon alleen beantwoord worden door naar de reden te vragen. Daarom is aan zowel werkgever als werknemer een monitorvragenlijst voorgelegd. Bij de inspectie is naast een bezoek aan het bedrijf ((hoofd)vestiging) de aandacht vooral uitgegaan naar het inladen van de te verhuizen goederen in vrachtwagen en het weer lossen daarvan en het transport naar en vanaf het huis én in het huis van de klant. Zowel bij het laden als lossen en transporteren kunnen tilhulpmiddelen worden ingezet. Deze variëren van een steekwagen of draagband tot geavanceerde traplopers (stairmobiels). Het transport naar of van vrachtwagen en beganegronds in het huis van de klant levert meestal weinig problemen op, omdat een scala aan tilhulpmiddelen kan worden ingezet. Het transporteren van zware artikelen zoals wasmachines of Amerikaanse koelkasten of zware meubels via de trap vormt echter een probleem, omdat om diverse redenen bijna geen enkel tilhulpmiddel kan worden ingezet. Een steekwagen kan om technische redenen niet gebruikt worden, een geavanceerde steekwagen zoals de stairmobiel kanniet in alle uitvoeringen een draai nemen op een trap of beschadigt de trap en wanden en draagbanden worden als gevaarlijk beschouwd omdat bij een val zowel de persoon als het artikel vallen. Omdat een verhuizing langere tijd vraagt is het neerzetten van een verhuislift vaak een goede oplossing om zware goederen naar boven te brengen. Echter niet in alle gevallen kan een verhuislift worden geplaatst. Het resultaat is dat toch vaak menskracht moet worden ingezet. Bij de inspecties werd nagegaan of men tilhulpmiddelen waar mogelijk ook werkelijk gebruikte en daarnaast of de verhuizers voorlichting en onderricht hadden ontvangen over tillen. Verder werd bij de inspecties nagegaan of men veilig werkte met transport- en hefmiddelen, zoals verhuisliften en laadsystemen, maar ook eventueel heftrucks in magazijnen. Verder of de veiligheid van laadkleppen van vrachtwagens in orde was en of persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking waren gesteld en ook werden gebruikt. Ook is geïnspecteerd op arbeids- en rusttijden, omdat werd verwacht dat door verhuizers regelmatig lange dagen worden gemaakt. Het project is 15 januari 2007 gestart en per 30 juni 2007 beëindigd. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 3

6 4 Resultaten 4.1 Inspecties Voor het project kwamen alle verhuisbedrijven in aanmerking. Niet alleen bedrijven met particuliere klanten, maar ook bedrijven die zich op bedrijven, instellingen e.d. richten. Gedurende de uitvoering bleek dat een aantal van de geselecteerde bedrijven geen personeel in dienst had, maar vaak draait op de eigenaar en af en toe ingehuurde krachten. Het aantal ondernemingen binnen de verhuisbranche bedroeg volgens de Organisatie voor Erkende Verhuizers in 2005 ca. 700 stuks. Daarvan waren er 450 stuks die primair verhuizen. De overige bedrijven zijn meestal transportbedrijven die het verhuizen er bij doen. 350 bedrijven van de echte verhuizers (ruim driekwart) zijn aangesloten bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Er zijn ongeveer 25 verhuisbedrijven die zich bezig houden met internationaal transport. Binnen de verhuisbranche is sprake van een aantal samenwerkingsverbanden. Deze groepen zijn Euromovers, Mondial Movers, NedVan Moving Network, Topmovers en UTS. Een groep die gespecialiseerd is in projectverhuizingen is de PPV, de Professionele Project Verhuizer. Daarnaast bestaan er diverse internationale samenwerkingsverbanden zoals FIDI, Nevim en Omni. In totaal zijn 180 bedrijven bezocht d.w.z. ca. een kwart van het aantal bedrijven dat zich met verhuizingen bezighoudt. Daarvan zijn er bij 101 bedrijven (56%) géén overtredingen geconstateerd. Bij 79 bedrijven (44%) zijn in totaal 179 overtredingen geconstateerd. De resultaten van dit project geven met betrekking tot de geïnspecteerde en geïnventariseerde onderwerpen een goed indicatief beeld van de sector zoals die in dit project is afgebakend. Overzicht 1. Aantal bedrijven ingedeeld naar aantal overtredingen Aantal Totaal overtredingen Aantal bedrijven Totaal aantal overtredingen Bij 30 bedrijven is 1 overtreding geconstateerd, bij 24 bedrijven 2 stuks en bij 25 bedrijven 3 of meer overtredingen. Uitgaande van alle 180 bezochte bedrijven zijn bij 14% van alle bedrijven 3 of meer overtredingen gevonden. Gemiddeld betreft het 2,3 overtredingen per bedrijf waar een overtreding is geconstateerd. Overzicht 2. Totaal aantal ingezette instrumenten per grootteklasse naar aantal werknemers Aantal werknemers Waarschuwing Waarschuwing Eis Arbo Boete Stillegging Totaal Arbo ATW 0 en 1 werknemer 2 40% 2 40% 1 20% 5 100% 2 t/m 9 werknemers 40 78% 6 12% 3 6% 2 4% % 10 t/m19 werknemers 61 85% 7 10% 4 5% % 20 t/m 49 werknemers 29 78% 5 14% 2 5% 1 3% % 50 en meer 10 71% 4 29% % werknemers Totaal % 24 13% 9 5% 1 1% 3 2% % Het merendeel van de overtredingen is afgedaan met een waarschuwing. Gemiddeld 79% m.b.t. de arbowet/-besluit en 13% met betrekking tot de Arbeidstijdenwet (ATW), totaal 92% van alle overtredingen. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 4

7 Bij bedrijven met 10 t/m 19 werknemers zijn verhoudingsgewijs de meeste waarschuwingen Arbowet gegeven (85% tegen gemiddeld 79%) en het minste aantal bij bedrijven met 50 en meer werknemers (71% tegen gemiddeld 79%). Verhoudingsgewijs zijn de meeste waarschuwingen ATW gegeven bij de bedrijven met 50 en meer werknemers nl. 29% tegen gemiddeld 13% en het minste aantal bij bedrijven met 10 t/m 19 werknemers nl. 10% tegen gemiddeld 13%. De categorie 0 en 1 werknemer bevat te weinig bedrijven om daar uitspraken over te doen. Overzicht 3. Vijf meest voorkomende Arbo-overtredingen Soort overtreding Totaal Percentage N = 179* 1 Voorkomen van valgevaar 22 12,3% Inrichting arbeidsplaats 22 12,3% 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 16 8,9% Fysieke belasting in RI&E 16 8,9% 3 Voorlichting fysieke belasting 15 8,4% 4 Stabiliteit en stevigheid arbeidsplaats 12 6,7% 5 Keuringen arbeidsmiddel 10 5,6% RI&E 10 5,6% Arbeidstijd volwassenen 10 5,6% Totaal ,3% *De percentages zijn berekend op basis van het totale aantal geconstateerde overtredingen. Bij overtredingen gaat het om het niet naleven van een specifiek artikel uit de Arbowet, het Arbobesluit of de Arbeidstijdenwet. De vijf meest voorkomende overtredingen maken driekwart (74%) uit van het totale aantal overtredingen. Een groot probleem is het tillen en dragen van zware lasten in huis via de trap. In het inspectieproject is daar ook aandacht aan besteed. Echter de inzet van tilhulpmiddelen bij de bezorging in huis via de trap is lang niet in alle gevallen mogelijk. Hoewel bijvoorbeeld draagbanden door het ene bedrijf wél worden ingezet, worden deze door een ander bedrijf niet gebruikt omdat men het te gevaarlijk vindt voor de werknemers. Overigens is de draagband in andere situaties een goed en bruikbaar hulpmiddel. De stairmobiel (traploper) is een mogelijke oplossing, maar is nog niet dusdanig uitontwikkeld dat deze gemeengoed is binnen de verhuisbedrijven. Omdat er binnen de branche nog geen algemeen aanvaarde oplossing is voor dit probleem, is op dat punt NIET gehandhaafd. Wel is dit meegenomen in de monitoring om een beeld te krijgen hoe men met dit probleem binnen de verhuisbranche omgaat. Een aantal overtredingen heeft direct of indirect met hetzelfde onderwerp te maken. Clustering van alle 179 geconstateerde feiten naar een bepaald onderwerp geeft het volgende beeld: Overzicht 4. Aantal overtredingen geclusterd naar onderwerp Onderwerp Totaal Aantal overtredingen % Arbeidsplaats 35 19,6% ATW 26 14,5% RI&E 26 14,5% Valgevaar 22 12,3% Arbeidsmiddelen 17 9,5% Persoonlijke beschermingsmiddelen 16 8,9% Voorlichting en onderricht 16 8,9% Gevaar bewegende voorwerpen 6 3,4% Vervangen kankerverwekkende of mutagene 4 2,2% stoffen en kankerverwekkend processen Deskundige bijstand 2 1,1% Diversen 9 5,0% Totaal ,0% Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 5

8 De meeste overtredingen (bijna 20%) hebben te maken met de arbeidsplaats. Daarbij gaat het om de veiligheid van de arbeidsplaats en de stabiliteit en stevigheid van de arbeidsplaats. Als tweede (15%) volgen overtredingen van de arbeidstijdenwet waarbij het grotendeels ging om te lange arbeidstijden (inclusief overwerk) van volwassenen. De zelfde score geeft het aantal overtredingen met betrekking tot de RI&E waarbij het vooral ging om het feit dat het risico fysieke belasting niet was benoemd en daarnaast in mindere mate om het ontbreken van de RI&E. Als derde (12%) scoorde valgevaar. Lang niet altijd waren maatregelen genomen om bij het werken op stellingen, bordessen, laadkleppen e.d. valgevaar te voorkomen. Met bijna 10% scoren arbeidsmiddelen als vierde, waarbij het voornamelijk heftrucks en pallettrucks betrof die niet waren gekeurd. Good practice- gebruik van hoge laadklep (met valbeveiliging). Daarnaast scoorden nog vrij hoog het feit dat persoonlijke beschermingsmiddelen (9%) niet altijd werden verstrekt en/of gebruikt. Daarbij ging het vaak om veiligheidsschoenen, maar ook het niet gebruiken van draagbanden hoewel dat wel mogelijk was. Verder ontbreekt het bij een aantal bedrijven (9%) nog aan een goede voorlichting over het tillen van lasten, voorlichting die elke verhuizer dient te hebben gekregen. Wordt er uitgegaan van alle overtredingen die direct of indirect met fysieke belasting te maken hebben dan betreft het totaal 42 overtredingen d.w.z. ruim 23% van alle overtredingen. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 6

9 5 Monitoring 5.1 Algemeen Om een beter beeld te krijgen van de tilhulpmiddelen die door de diverse bedrijven worden ingezet is informatie verzameld door middel van een monitorvragenlijst. Zowel werkgevers als werknemers is gevraagd naar o.a. het verhuisproces, de aanwezigheid van tilhulpmiddelen en de inzet daarvan. Verder werd gevraagd naar gewichten van de te hanteren goederen, of men bekend is met de (verhuis)situatie bij de klant, waarom tilhulpmiddelen niet ingezet konden worden e.d. Naast het verhuizen als hoofdactiviteit worden binnen de branche nog meer activiteiten uitgevoerd, zoals opslag (niet alleen van inboedels), archivering, schoonmaken van verhuislocaties, reparatiewerkzaamheden, inrichting van panden, IT organisatie en inrichting, facility management e.d., maar bijvoorbeeld ook het distribueren van meubels en keukens. In de monitoring is ook naar deze activiteiten gevraagd. 5.2 Bezochte bedrijven Van de 180 bezochte bedrijven hebben bijna alle bedrijven meegewerkt aan de monitoring. In totaal is bij 176 bedrijven d.w.z. 98% een monitorvragenlijst ingevuld. Daarvan behoorde ruim driekwart (81%) tot de echte verhuisbedrijven. Bij 13% van de verhuisbedrijven betrof het eigenlijk een transportbedrijf dat daarnaast als nevenactiviteit ook verhuiswerkzaamheden verricht. Bij de overige verhuisbedrijven bestond het primaire proces zowel uit verhuizen als transporteren (3%) of was het verhuizen bijzaak naast andere activiteiten zoals marktkraamverhuur, woninginrichting en tankstation (3%). Bij nagenoeg alle verhuisbedrijven (99%) werden naast verhuiswerkzaamheden nog andere taken uitgevoerd. Het betrof opslag van goederen (90%), ander transport (waaronder pakketvervoer) (9%), administratieve diensten (7%), inrichting van gebouwen (5%), bezorgen van keukens (3%), (de)monteren van meubels (3%), schoonmaakwerkzaamheden (2%), archief beheer (2%) en andere diensten zoals relocation, logistiek bij beurzen, verhuur en ontruimingen) (7%). Bij de verhuisbedrijven wordt regelmatig (45%) of soms (35%) gewerkt met ingeleende krachten, uitzendkrachten of leerlingen vakschool. Ruim driekwart van de verhuisbedrijven (80%) is lid van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Grotere verhuisbedrijven zijn naar verhouding vaker lid dan de kleinere. 18% van de verhuisbedrijven heeft landelijk ook andere vestigingen. Bij de geïnspecteerde bedrijven werken ruim drieduizend werknemers. De gemiddelde omvang is 18 werknemers. Figuur 1 Verhuisbedrijven naar grootteklasse ingedeeld 75% 50% 48% 47% 25% 5% 0% tot 10 wns 10 tot 50 wns 50 of meer wns grootteklasse Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 7

10 5.3 Verhuizing De verhuizers zijn over het algemeen goed op de hoogte van de situatie bij de klant. 86% zegt altijd op de hoogte te zijn en 8% is dit soms. Minder goed of niet op de hoogte zijn vooral verhuizers werkzaam bij kleinere bedrijven. Informatie vooraf betreft de parkeer- en/of verkeersituatie van het verhuisadres (90%), aanwezigheid lift (90%), type huis/ bedrijf en obstakels (89%), waar in huis de zware lasten moeten staan (71%), type en aantal trappen (63%), aantal en gewicht bepaalde goederen (61%), vereiste hulpmiddelen (8%), aanwezigheid piano (4%) en afwijkingen van standaardsituaties (2%). Binnen de branches wordt bij 95% van de verhuisbedrijven gewerkt met vrachtwagens met laadkleppen. 5% werkt met vrachtwagens zonder laadklep. Een slangbreukbeveiliging voor de laadklep is bij 81% van de bedrijven van toepassing op alle vrachtwagens met een laadklep en bij 6% van de bedrijven bij sommige verhuiswagens. Bij 3% was geen beveiliging tegen slangbreuk aanwezig. Er is tijdens de inspectie geïnventariseerd welke tilhulpmiddelen in voldoende mate in het bedrijf aanwezig zijn. Meer dan 90% van de bedrijven noemt als tilhulpmiddelen de steekwagen, hondje en verhuis, bouw en/of transportlift. Rond driekwart van de bedrijven noemt ook de rolcombi, pallettruck en draagbanden. Ruim de helft noemt ook glijplanken en draagsingles. Minder vaak genoemd zijn pianokar (30%), touwblok (26%), traploper (24%), draagbeugel (17%), koevoet (14%), heffer van kluizen (kasten) (12%), (huur van) kranen (11%), dieplader (10%), domme kracht (9%), vleugelplank (7%), kluiskar (5%), rij- en drempelplaat (5%) en steigers/ loopplank (5%). Daarnaast zijn nog genoemd zuignappen, pompwagen, laadplatform en glijdoppen. 5.4 Laden, lossen en transport Door bijna de helft van de verhuisbedrijven (46%) is aangegeven, dat er soms factoren zijn die het inladen en/ of lossen bemoeilijken. De volgende factoren zijn daarbij genoemd: hanteerbaarheid van de goederen (51%), gewicht van de goederen is niet bekend (25%), onervarenheid van sommige verhuizers/ onbekend met tilinstructie (22%), parkeer- en/ of verkeerssituatie (20%), vrachtwagen te hoog (11%), beperkte ruimte in vrachtwagen (10%), afwezigheid laadklep vrachtwagen (9%), geen/ onvoldoende hulp bij het inladen (5%), geen bestrating (nieuwbouw) (4%) en het weer (3%). Bijna driekwart van de verhuisbedrijven (73%) geeft aan dat er soms factoren aanwezig zijn die het transporteren bemoeilijken. Het gaat daarbij om de volgende factoren: obstakels zoals drempels, kiezelpaden, modder en bomen (69%), afstand tot de vrachtwagen is te groot (69%), oneffen ondergrond (57%), hanteerbaarheid van de goederen (35%), verkeerssituatie/ smalle wegen/ hofjes (10%), hulpmiddelen ongeschikt/ niet in orde (9%), en andere factoren (zoals het weer) (3%). 5.5 Transport in de woning Zoals figuur 2 laat zien, vindt bij bijna een derde van de verhuisbedrijven (30%) het transport van goederen via de trap plaats zonder hulpmiddelen. Door 55% van de bedrijven is aangegeven, dat er sprake is van een combinatie: soms alleen menskracht, soms met hulpmiddelen. Door 15% van de bedrijven is aangegeven dat altijd gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 8

11 Figuur 2 Goederen via de trap: alleen menskracht of met behulp hulpmiddelen 75% 55% 50% 30% 25% 15% 0% uitsluitend zonder zonder en met altijd met met/ zonder hulpmiddel Worden er hulpmiddelen gebruikt dan gaat het om de volgende hulpmiddelen: draagbanden (46%), traploper (14%), steekwagen (12%), draagbeugel (4%), draagrek (3%), doorsteken over de trap (2%), hondjes (2%), via de buitenkant (1%). Daarnaast worden nog andere hulpmiddelen genoemd zoals touw en deken, loopplank, doorgeven op trap (5%). Figuur 3 laat zien dat door bijna driekwart van de verhuisbedrijven (73%) aangegeven is dat er zich wel eens situaties voordoen waar bij transport via de trap het gebruik van tilhulpmiddelen niet mogelijk is. Figuur 3 75% Gebruik van tilhulpmiddelen op trap niet mogelijk 66% 50% 25% 0% 23% 7% 4% regelmatig soms nee onbekend Oorzaken zijn meestal geen ruimte om te manoeuvreren met hulpmiddel, kans op beschadiging van de trap of muren of het gebruik van een hulpmiddel levert valgevaar op. Uit figuur 4 blijkt dat bij bijna tweederde van de verhuisbedrijven (63%) er zich wel eens situaties voordoen waarin goederen zwaarder dan 25 kg door één persoon verplaatst worden. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 9

12 Figuur 4 Zwaar tillen (> 25 kg) 75% 50% 51% 34% 25% 0% 11% regelmatig soms nee onbekend 4% 5.6 Bevindingen/ observaties m.b.t. de bezochte verhuislocaties Bij 85% van de verhuisbedrijven hebben de inspecteurs één of meer verhuislocaties bezocht. In totaal zijn in dit project 230 verhuislocaties bezocht. In de monitorvragenlijst is gevraagd om per inspectie voor twee verhuislocaties aan te geven of er sprake was van een situatie waarin geen gebruik gemaakt werd van tilhulpmiddelen, terwijl dat wel had gemoeten. Bij de eerste verhuislocatie was dat bij 7% van de verhuislocaties het geval. Op de tweede verhuislocatie lag dat percentage op ongeveer hetzelfde niveau, namelijk 5%. Geconstateerd werd dat de volgende tilhulpmiddelen niet zijn ingezet, terwijl dat wel had gemoeten: verhuislift (5), steekwagen (3), draagrek (2), hondje (2), glijplanken, rolcombi, draagbanden, transportlift, trapje in de wagen en kar op luchtbanden i.v.m. grindpad 1. Als redenen waarom deze tilhulpmiddelen niet gebruikt zijn werden genoemd: tilhulp niet nodig volgens verhuizer (6), tilhulpmiddelen niet aanwezig (5), inzet tilhulpmiddel niet mogelijk (4), onvoldoende tilhulpmiddelen (3) en onbekendheid met tilhulpmiddel (2) 2. Afhankelijk van de reden voor niet gebruik is daar een waarschuwing voor gegeven. 1 2 Tussen haakjes staat hoe vaak een tilhulpmiddel genoemd is. Tussen haakjes staat hoe vaak een reden genoemd is. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 10

13 6 Conclusies In het project zijn 180 bedrijven bezocht d.w.z. ruim een kwart van het totaal aantal bedrijven dat verhuizen als kernactiviteit heeft. Hierdoor is een goed indicatief beeld verkregen van de verhuisbranche. Hoewel het verhuizen bij de meeste bedrijven nog altijd de hoofdactiviteit is, komt naar voren dat er een scala aan andere activiteiten wordt uitgevoerd van opslag tot facility management en van archivering tot schoonmaakwerkzaamheden. Fysieke belasting Fysieke belasting bij het laden en lossen én de inzet van tilhulpmiddelen vormden de speerpunten van dit inspectieproject. De resultaten geven aan dat er totaal 42 overtredingen (23% van alle overtredingen) zijn geconstateerd die direct of indirect betrekking hadden op fysieke belasting. Geconcludeerd kan worden dat tilhulpmiddelen veelvuldig worden gebruikt, zowel bij het (in)laden als het lossen en het transporteren van goederen, waarbij de steekwagen en het hondje de belangrijkste tilhulpmiddelen zijn naast de verhuislift. Maar naast deze meest gebruikte tilhulpmiddelen zijn er nog vele andere hulpmiddelen die door bedrijven worden ingezet. De branche doet zijn best, maar. het kan nog beter! Uit de monitor blijkt dat vooral bij het transport via de trap tilhulpmiddelen (nog) lang niet altijd kunnen worden gebruikt. Menskracht blijft dan in veel gevallen onmisbaar. Dat is ook een mogelijke verklaring voor het feit dat regelmatig tot soms goederen zwaarder dan 25 kg door één persoon worden verplaatst. Veelzeggend is dat slechts 15% van de bedrijven zegt bij trappen altijd een hulpmiddel te gebruiken en de rest soms of nooit. Als tilhulpmiddelen worden draagbanden genoemd en daarnaast de traploper en steekwagen. De traploper of stairmobiel wordt door 14% van de bedrijven gebruikt, de steekwagen door 12%. Het gebruik van verhuisliften om dit probleem op te lossen wordt in veel gevallen al toegepast, maar is lang niet altijd mogelijk. Het transporteren van zware goederen via de trap blijft een reëel probleem voor de gezondheid van verhuizers. De branche heeft daar nog geen adequate oplossing voor gevonden. Hier ligt voor de branche een uitdaging om voor dat probleem binnen een aantal jaren met een oplossing te komen. Ondanks alle tilhulpmiddelen, zo blijkt uit de monitorvragen, blijft het laden en lossen en het transporteren vaak een moeilijke klus. O.a. door obstakels, oneffen ondergrond, slechte hanteerbaarheid van de goederen, parkeersituaties, het niet kunnen gebruiken van een verhuislift e.d., waardoor tilhulpmiddelen niet altijd inzetbaar zijn. Overigens komt uit de bevindingen van de inspecteurs naar voren dat, hoewel over het algemeen tilhulpmiddelen goed worden gebruikt, toch niet altijd een tilhulpmiddel wordt ingezet terwijl dat wel had gemoeten. Overige onderwerpen De meeste overtredingen nl. 77% zijn geconstateerd bij andere onderwerpen dan fysieke belasting. Door de Organisatie voor Erkende Verhuizers werd tot nog toe weinig aandacht geschonken aan arbeidsomstandigheden. Wellicht dat dit verklaart dat een aantal overtredingen betrekking had op het ontbreken van aandacht voor fysieke belasting in de RI&E en dat het bij een aantal bedrijven ontbrak aan goede voorlichting en onderricht. Uit de inspecties blijkt verder dat er nog het een en ander schort aan de naleving van de Arbeidstijdenwet. Maar ook is er het een en ander mis met de veiligheid van de arbeidsplaats (valgevaar) en die van arbeidsmiddelen (heftrucks en laadkleppen) en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 11

14 Hoe verder? De arbeidsinspectie zal de resultaten bespreken en verder regelmatig overleg voeren met de branche over de stand van zaken om te bevorderen dat méér aandacht aan arbeidsomstandigheden wordt geschonken. Aandacht voor fysieke belasting en de inzet en het gebruik van tilhulpmiddelen, vooral bij het transport via de trap. Voorbeeld Stairmobil 1 De stairmobile werkt het beste op een rechte trap maar kan prima een bocht nemen, mits de trap niet smaller is dan de normale breedte. De stairmobile mag eigenlijk niet buiten rijden vanwege de aard van de wielen en de kleine remwieltjes, maar hij past op een steekkar. De mobile wordt eerst naar de trap gebracht op de steekkar, dan wordt de wasmachine gehaald met de steekkar. Het plateau van de mobile kan nijgen waardoor de wasmachine erop kan worden geschoven. Dat is een handigheidje. Daarna moet worden gemanoeuvreerd om goed voor de trap te komen. Voorbeeld Stairmobil 2 Bijzonderheden: ook geschikt voor draaitrappen. Met de Stairmobil kan men over alle soorten vloerbedekking rijden. De kans op beschadiging aan traptreden is praktisch uitgesloten omdat de Stairmobil óp de traptreden klimt en niet óver de treden rolt. De mobile kan per trede omhoog of hij kan de rit in één keer naar boven maken. In de RI&E zullen de risico s met betrekking tot fysieke belasting beter moeten worden benoemd (plus de te nemen maatregelen) en datzelfde geldt voor voorlichting en onderricht aan werknemers. Temeer omdat een groot aantal bedrijven aangeeft ook gebruik te maken van inleen- of uitzendkrachten. De branche zal daarnaast ook moeten werken aan het veilig werken op de werkplek en aan de veiligheid van arbeidsmiddelen. Verder is van belang dat de branche oplossingen opneemt in een nog op te stellen arbocatalogus. De arbeidsinspectie zal over enkele jaren opnieuw inspecties uitvoeren binnen de branche om na te gaan of de branche dit heeft opgepakt en of er resultaten zijn geboekt. Arbeidsinspectie, Directie Dienstverlening 12

Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen.

Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen. Verhuishulpmiddelen Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen. De hulpmiddelen zijn ingedeeld in twee categorieën: A. Hulpmiddelen die altijd meegenomen kunnen

Nadere informatie

Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen.

Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen. Verhuishulpmiddelen Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen. De hulpmiddelen zijn ingedeeld in twee categorieën: A. Hulpmiddelen die altijd meegenomen kunnen

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Beschrijving van de verhuistaken Tillen - dragen Trekken - duwen Werkhoudingen Repeterende bewegingen 1. Goederen verplaatsen

Beschrijving van de verhuistaken Tillen - dragen Trekken - duwen Werkhoudingen Repeterende bewegingen 1. Goederen verplaatsen Globale beoordeling Fysieke belasting bij Particulier Verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754. Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, Fysieke belasting

VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754. Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, Fysieke belasting VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754 Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, en Fysieke belasting Inspectieperiode 1 januari 2006 tot en met 30 april 2006 Arnhem, 31 augustus 2006 definitief

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn verhuizing met Student Verhuis Service zo vlot en voordelig mogelijk?

Hoe maak ik mijn verhuizing met Student Verhuis Service zo vlot en voordelig mogelijk? Hoe maak ik mijn verhuizing met Student Verhuis Service zo vlot en voordelig mogelijk? Inhoud Afspraak maken Voorbereiding Klaarzetten Parkeren verhuiswagen / verhuislift Verhuistechnieken Afrekenen Verzekeringen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS VERHUISVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS VERHUISVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS VERHUISVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Toepassingsgebied... 3 Looptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grondslag...

Nadere informatie

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Rapportage Inspectieproject Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Project A 734 Arbeidsinspectie, Den Haag April 2006 Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A 734 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Projectrapportage Beveiligingsbedrijven A869

Projectrapportage Beveiligingsbedrijven A869 Projectrapportage Beveiligingsbedrijven A869 Projectrapportage Beveiligingsbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Inleiding 9 2.1 Doelstelling/beoogde effecten 9 2.2 Uitvoering project

Nadere informatie

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Inleiding In de Afbouwsector zijn goede arbeidsomstandigheden een belangrijke zaak. Vooral het tegengaan van fysieke (over)belasting is daarbij een

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Door: Projectgroep Tillen Vereniging Liften en Roltrappen (VLR) Nederlandse Liften Bedrijven (NLB) ARBOCOMMISSIE

Door: Projectgroep Tillen Vereniging Liften en Roltrappen (VLR) Nederlandse Liften Bedrijven (NLB) ARBOCOMMISSIE Door: Projectgroep Tillen Vereniging Liften en Roltrappen (VLR) Nederlandse Liften Bedrijven (NLB) ARBOCOMMISSIE Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 3 1.1 Het project "Liftmonteurs 3 2. Definitie

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Inboedelverhuizer Theorie. Inboedelverhuizer

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Inboedelverhuizer Theorie. Inboedelverhuizer Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Inboedelverhuizer Theorie n.v.t. Inboedelverhuizer schriftelijk 1. Beroepshouding en communicatie 1.1 De kandidaat kan een goede beroepshouding

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2001 Den Haag, april 2002 I N H O U D S O P G A V E 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 4 3. UITVOERING VAN HET PROJECT 5 3.1 Voorlichting 5 3.2 Publiciteit 5 3.3

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

www.lammersverhuizingen.nl Wij zijn als erkend verhuisbedrijf reeds vijf decennia actief in Zutphen en omstreken en voor velen een begrip.

www.lammersverhuizingen.nl Wij zijn als erkend verhuisbedrijf reeds vijf decennia actief in Zutphen en omstreken en voor velen een begrip. www.lammersverhuizingen.nl Wij zijn als erkend verhuisbedrijf reeds vijf decennia actief in Zutphen en omstreken en voor velen een begrip. MOGELIJKHEDEN VOOR VERHUIZEN ZIJN: Complete verhuizing Gedeeltelijk

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 december 2006 Inspectieonderwerpen Machineveiligheid

Nadere informatie

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 31-7-02 Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 Deelprojecten: rubber overige productie kunststof farmaceutische industrie kunststofindustrie chemie overig

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007

Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007 Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007 Inhoudsopgave COLOFON 1 VOORWOORD 2 1 SAMENVATTING 3 1.1 DE AANLEIDING EN DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 3 1.2 DE OPZET VAN HET PROJECT

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Fysieke belasting: Duwen en trekken

Fysieke belasting: Duwen en trekken Interne instructie Arbeidsinspectie Fysieke belasting: Duwen en trekken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling 3.2 Handhaving 3.2.1 Algemeen 3.2.2 Handhaving knelpunt

Nadere informatie

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747 Bandenservicebedrijven 2005 Rapportage Inspectieproject A747 Rapportage inspectieproject Bandenservicebedrijven 2005 Foto VACO Den Haag juli 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006 Projectnummer:

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk 2002

Projectverslag. Vakantiewerk 2002 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2002 versie 28 februari 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag Inspectieproject: Vakantiewerk 2002 Informatie en projectleiding: Wetenschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003 Projectverslag Agressie en Geweld Detailhandel 2003 December 2004 2 Inspectieonderwerpen Beleid en uitvoering gebied agressie en geweld -preventieve maatregelen -instructie en voorlichting werknemers -slachtofferhulp

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT VERPLEGING EN VERZORGING A 795. Onderwerpen:. fysieke belasting.. biologische agentia..

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT VERPLEGING EN VERZORGING A 795. Onderwerpen:. fysieke belasting.. biologische agentia.. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT VERPLEGING EN VERZORGING A 795 Onderwerpen:. fysieke belasting. biologische agentia. agressie & geweld. bedrijfshulpverlening Inspectieperiode 1 september 2006 tot en met

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Verslag inspectieproject

Verslag inspectieproject Verslag inspectieproject Naleving Wet arbeid vreemdelingen DISTRIBUTIECENTRA 2004-2005 Arbeidsinspectie, Den Haag, oktober 2005 Inspectieonderwerpen Naleving Wet arbeid vreemdelingen AI-directie Arbeidsmarktfraude

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

vervolg Transport van zware materialen horizontaal en verticaal

vervolg Transport van zware materialen horizontaal en verticaal een blessure. Maar het kan ook de druppel zijn waardoor je gedurende kortere of langere tijd niet meer kunt werken. Ook kan er overbelasting ontstaan door het lichaam langere tijd bloot te stellen aan

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Aanvullende module Projectverhuizer Theorie. Aanvullende module Projectverhuizer

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Aanvullende module Projectverhuizer Theorie. Aanvullende module Projectverhuizer Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Aanvullende module Projectverhuizer Theorie n.v.t. Aanvullende module Projectverhuizer schriftelijk 1. Beroepshouding en communicatie 1.1 De kandidaat

Nadere informatie

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 VERSLAG INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 A 693 Onderwerpen: machineveiligheid arbeidshygiëne atex atw Inspectieperiode 1 maart 2005 tot en met 28 februari 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag : 30-06-2006

Nadere informatie

Nummer Naam. 06.01 Verhuismedewerker. 06.02 Assistent verhuizer. 06.03 Verhuizer. 06.04 Exportverpakker. 06.05 Voorman verhuizer. 06.

Nummer Naam. 06.01 Verhuismedewerker. 06.02 Assistent verhuizer. 06.03 Verhuizer. 06.04 Exportverpakker. 06.05 Voorman verhuizer. 06. Nummer Naam 06.01 Verhuismedewerker 06.02 Assistent verhuizer 06.03 Verhuizer 06.04 Exportverpakker 06.05 Voorman verhuizer 06.06 Uitvoerder Verhuismedewerker (06.01) Het helpen bij door de verhuizer uit

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij!

Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij! Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 15 april 2008 Projectnaam Veilingen en groothandel Projectnummer A828 Status projectrapportage

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie