Inhoudsopgave Inleiding... 3 Actielijn Economie... 4 Actielijn Leren en Opgroeien... 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Inleiding... 3 Actielijn Economie... 4 Actielijn Leren en Opgroeien... 14"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Actielijn Economie... 4 Verankeren en verbinden... 4 Uitbreiding Ondernemershuis... 6 Ondernemersprijs Nieuw West... 8 Gideonsbende... 9 Kansenzone Suikeroom Bedrijventuinen Nieuw West Actielijn Leren en Opgroeien Integrale onderwijsaanpak Comenius Lyceum, naar een brede huiswerkvrije school Community Centers Ouderparticipatie basisscholen Paspoort naar je toekomstdroom Ketenregie voor kind en gezin Schatkamer Coach je kind Expertisenetwerk ouderbetrokkenheid Uitbreiding Zoneparcs in Nieuw West Samen spelen Versterken taalketen rond kinderen en ouders Pal West Modeatelier Calvijn met Junior College De Weekend Academie Jongerenservicepunt Eren en Waarderen Campus Nieuw West: meetingpoints en training sociale vaardigheden Ontdekhoek Nova Esprit College Broedplaats / Ideeënbank Vraagbaak jongeren Praten voor Later Groep 6 pilot: uit het kind halen wat er in zit Taaltrip Tutorproject Nova College Bedrijfsplan bovenschoolse voorziening voortgezet onderwijs Meesterplan onderwijs Nieuw West Zomerschool Quickscan basisonderwijs / huiswerkbegeleiding De Talentenschool Maatschappelijk Buurtbedrijf Zakgeldproject West in Kracht Actielijnen Integreren, Participeren en Werkgelegenheid Accenten bij integratie en participatie Werkgelegenheid Vrouwenvakschool Steunpunt Steunvrouwen Participatiecentrum Geuzenveld- Slotermeer Continuering individuele reïntegratietrajecten Uitbreiding Computerwijk Actief in Nieuw West Dress for Succes Interculturele taalschool Pilotproject beroepsgerichte trainingen Voortzetting project Eigenwijsheid binnen NKNW Wonen en Werken in de Wijk (leerwerkbedrijf jongeren) Buurtvoorlichters

2 Banenmarkt Nieuw West Effe Werken Buurtscouts West Werkt Taskforce NUGers Landzijde Actielijn Wonen en Leven Relatie met de wijkaanpak Samen wonen, samen leven Sociale wijkvernieuwing Buurt op eigen kracht (bewonersparticipatie) Vooruit Pimp my Block Actielijn Sport Krachten bundelen in de Sport fase één en twee Jump-in Ara Cora Squashing Kids Urban Voetbal School Actielijn Kunst en Cultuur Algemeen Kunst en Cultuurprogramma Jeugdtheaterschool 4West Muziekplatform Cultuureducatie Festival in 2012: Nieuw West als Podium Geheugen van West Aslan Muziekschool

3 Inleiding Voor u ligt een samenvatting van de uitvoeringsmonitor (voortgangsrapportage) van het programma Koers Nieuw West (KNW) van januari Deze monitor biedt u een overzicht van de resultaten van de verschillende interventies van Koers Nieuw West. Het vierde jaar van het programma Koers Nieuw West staat voor de boeg. Borging en verduurzaming van de verschillende interventies zijn daarom belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. Voor sommige interventies wordt daar al vorm aan gegeven door cofinanciering en samenwerking met andere partijen. Wij werken aan het beter meetbaar en merkbaar maken van de effecten van de interventies. De outputmonitoren De Staat van de Stad en Staat van de Aandachtswijken verschenen in het najaar van Deze monitoren bieden meer inzicht in de effecten van de verschillende programma s. Daarnaast maken deze monitoren het mogelijk om aandachtsgebieden te lokaliseren per stadsdeel en/of wijk. Ik hoop dat deze uitvoeringsmonitor u meer inzicht geeft in het lopende programma van Koers Nieuw West. U kunt lezen hoe wij als kopprogramma doen waar we voor zijn opgericht, namelijk het verbinden en verduurzamen van activiteiten om zo een bijdrage te leveren aan het bereiken van een Normaal Amsterdams Peil in Nieuw West. Christa Brinkhuis Programmaregisseur KNW 3

4 Actielijn Economie Amsterdam staat bekend om haar bedrijvigheid, creativiteit en handelsgeest. Grote bedrijven bepalen het (inter)nationale imago van de stad. Maar het zijn de kleine buurtondernemers die het imago van wijken bepalen, groeimogelijkheden bieden en de omgeving verlevendigen. Koers Nieuw West gelooft in de dromen van inwoners. Startende of groeiende ondernemingen kunnen daarom rekenen op ondersteuning, vooral als ze mensen uit de buurt in dienst nemen. Bij het Ondernemershuis krijgen ze advies en begeleiding. Via participatiefondsen (Kansenzones) kunnen ze toegang krijgen tot subsidies, de ervaring en het netwerk van gevestigde ondernemers. De Ondernemersprijs zet de spotlight op succesvolle ondernemers uit Nieuw West. Het doel is duidelijk: de buurt versterken door meer midden- en kleinbedrijf te verwelkomen van een hoge kwaliteit. Wat moet Koers Nieuw West bereiken? Harde economie scheiden van harde werkgelegenheid. Het onderwerp werkgelegenheid en de daarbij behorende interventies is ondergebracht bij de Actielijn Integreren en Participeren en Werkgelegenheid Meer en betere kleinschalige buurteconomie a. Meer kleinschalige vestigingen met zoveel mogelijk werknemers uit Nieuw West door bijvoorbeeld verdere uitvoering van de interventies Koplopers, Bedrijventuinen, Ondernemershuis en Suikeroom; b. Betere kwaliteit van de wijkeconomie door bijvoorbeeld verdere uitwerking van de interventies Kansenzones, Gideonsbende en Suikeroom; c. Betere doorgroeimogelijkheden voor ondernemers in Nieuw West; d. Beter imago van Nieuw West door bijvoorbeeld uitwerking van de interventie Ondernemersprijs. Verankeren en verbinden De actielijn Economie tekent zich na twee jaar Koers Nieuw West af, als een kleine, effectieve en slagvaardige actielijn. De afgelopen twee jaar zijn gebruikt om nieuwe projecten in Amsterdam op te pakken en uit te rollen (Kansenzones), samenwerkingsverbanden te definiëren en versterken (Ondernemershuis) en ondernemerschap in Nieuw West voor het voetlicht te plaatsen (Ondernemersprijs). Aandachtspunten Uitbreiding Ondernemershuis verdient aandacht op het gebied van het personeelsbeleid. De afgelopen jaren is het verloop van personeel erg hoog geweest, wat de continuïteit van de bedrijfsadviseurs in dit gebied niet ten goede komt. Suikeroom ondervindt in de uitvoering hinder van de kredietcrisis. Zij merken dat het tempo bij de ondernemers er enigszins uit is en dat zij voorzichtiger opereren. Met de stichting Suikeroom is afgesproken dat zij vóór het eind van september 2009 met concrete resultaten komen. Een interventie met een innovatief karakter dat minder resultaat heeft opgeleverd dan gehoopt, is Bedrijventuin. Een groep kunstenaars en stedenbouwkundigen hebben geprobeerd om te achterhalen wat de vraag naar typen kleinschalige bedrijfsruimtes is. Uit de antwoorden zou er een aantal modellen worden gedestilleerd. Het is de uitvoerders niet gelukt om een vruchtbaar contact te leggen met de ondernemers, door onbekendheid van het gebied onder de uitvoerders. Samen met de coalitiepartners (Ymere, KvK, Oram, Habiforum, Stadia en Rabobouwfonds) zijn er afrondingsafspraken gemaakt met de uitvoerders (mei 2009). Dit betekent niet dat het onderwerp kleinschalige bedrijfsruimtes stil ligt. De ontwikkeling van broedplaatsen in Nieuw West, waar de creatieve industrie haar plek vindt (Notweg, De Toorop, OH3 etc.), wordt met ondersteuning vanuit de interventie Kansenzones en actielijn Kunst & Cultuur goed opgepakt. 4

5 Een interventie waar we voor deze actielijn extra aandacht voor willen vragen, is de uitvoering van de containerstrip (ingebracht door de Gideonsbende). Het verwezenlijken van de containerstrip aan de Jan Evertsenstraat, een belangrijke radiaal tussen Nieuw West en het centrum, vraagt een gemotiveerde inzet van alle partijen. Om dit soort slagen te maken, is commitment van de Bestuurscommissie Nieuw West en alle partners aan tafel, een kritische succesfactor. Het succes delen we uiteraard ook graag met u! In onderstaande tabel vindt u de status per interventie. Interventieoverzicht, STATUS PROGNOSE Uitbreiding ondernemershuis Ondernemersprijs Nieuw West Gideonsbende Kansenzones Suikeroom Toelichting 0 /stand van zaken Legenda Prognose Beter dan verwacht Prognose: Vooruitlopen op verwachting Conform verwachting Prognose: Achterstand op verwachting Loopt niet volgens verwachting Prognose: Verwachting blijft hetzelfde t.o.v. status aandacht/actie dringend nodig Veel slechter dan verwacht 5

6 Uitbreiding Ondernemershuis In de vernieuwing van een aantal buurten in Amsterdam Nieuw West speelt ondernemerschap een belangrijke rol bij de versterking van de wijkeconomie. Daarbij is het erg belangrijk de huidige ondernemers voor het gebied te behouden en nieuwe ondernemers aan te trekken. Hierbij staat de bevordering van de economische zelfstandigheid van de bewoners en de leefbaarheid van het gebied, tijdens en na de vernieuwing, centraal. Het Ondernemershuis is opgericht om ondernemers daarbij te helpen en te begeleiden. Het Ondernemershuis Nieuw West wordt daarom uitgebreid. Doelstelling Aanboren en stimuleren van latent ondernemerschap Vergroten van de kwaliteit en daarmee de overlevingskansen van de (startende) bedrijven Het stimuleren van de groei van bestaande ondernemingen Faciliteren van bedrijfsvestiging door bemiddeling bij bedrijfsruimtes Stimuleren netwerkvorming onder ondernemers Emanciperen en coachen van ondernemers in en rondom stedelijke vernieuwingsgebieden Groepen die onvoldoende zijn aangesloten op de bestaande ondernemersinfrastructuur zoals allochtonen, vrouwen en ondernemers uit stedelijke vernieuwingsgebieden. Coalitiepartners Stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer Dienst Economische Zaken PINO Partners in Nieuw Ondernemerschap: Kamer van Koophandel Belastingdienst Vanaf juni 2008 is het Ondernemershuis 5 dagen en een avond per week geopend. Naast het bedienen van de eigen klantenstroom is er ook betrokkenheid bij andere actielijnen en interventies. Onder andere bij de interventie Kansenzones en de actielijn Kunst en Cultuur voor de creatieve industrie. Het Ondernemershuis bouwt ook verder aan het netwerk van klanten en intermediaire organisaties. Hiervoor benaderde zij onder meer bedrijfsverzamelgebouwen en winkeliersverenigingen. Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd. In 2009 is het van belang dat er meer sponsoren worden betrokken bij de Ondernemersprijs. Met meer sponsoring door derden kan de uiteindelijke doelstelling, dat ondernemers, banken, corporaties in Nieuw West de prijs na 2010 gaan dragen, worden behaald. Resultaatafspraken overall 5 dagen en een avond open zijn, met een dagelijkse bezetting van 3 medewerkers De extra klantenstroom bedienen vanuit Koers Nieuw West projecten Het netwerk klanten en intermediaire organisaties op dusdanige wijze uitbreiden en verdiepen dat nog meer Het ondernemershuis is 5 dagen open. Er zijn 2 fulltime medewerkers aan de slag en 1 nieuwe (het doel is 4 bedrijfsadviseurs en 1 telefoniste). Het Ondernemershuis is aangehaakt bij West Werkt, Kansenzones (er worden intro avonden per stadeel georganiseerd) en de Ondernemersprijs. Bedrijfsverzamelgebouwen, winkeliersverenigingen e.d. worden actief door het ONH benaderd. 6

7 Resultaatafspraken overall dan voorheen sprake is van samenwerking en wederzijdse kennisoverdracht Het ondernemersnetwerk uitbreiden en intensiveren Een actievere rol spelen in de implementatie van projecten / regelingen van de gemeente Amsterdam die tot doel hebben bedrijvigheid in Nieuw West te stimuleren Op basis van de vraag mogelijkheden onderzoeken voor extra diensten bij het ondernemershuis, bijvoorbeeld een gezamenlijk boekhoudkantoor, of andere cursussen. In samenwerking met betrokken coalitiepartners de huidige bedrijfspandenbank Nieuw West verder uitwerken en professionaliseren Er is een aantal netwerkbijeenkomsten geweest (9 per jaar), maar gestreefd wordt naar meer. Het ondernemershuis is hier actief mee bezig. Het ligt bij de straatmanagers. Bijvoorbeeld door het landelijke microkredietenfonds en het Amsterdams Garantie Fonds. Er is een idee om een markt te organiseren waar alle aanbieders in het gebied samenkomen. Er is nu de mogelijkheid van inschrijven voor activiteiten en cursussen op de website. 7

8 Ondernemersprijs Nieuw West Een goed economisch klimaat zorgt voor werkgelegenheid, integratie, ontwikkeling en meer inkomen. Daarom is het stimuleren van nieuw ondernemerschap, het koesteren van bestaand ondernemerschap en netwerken in Nieuw West belangrijk. Hiervoor is in 2008 de Ondernemersprijs Nieuw West in het leven geroepen. De ondernemer met het beste, meest creatieve of innovatieve bedrijf krijgt euro en zo ook aandacht voor zijn bedrijf. Vanaf 2009 is er een extra prijs van 5000 voor startende ondernemers: De Ondernemersprijs Light. De wedstrijd is in ieder geval tot 2010 een jaarlijks terugkerend evenement. Doelstelling Het vestigen van aandacht op goed ondernemerschap in Nieuw West Bevorderen van netwerken onder ondernemers Stimuleren en belonen van ondernemerschap Verbeteren van het imago van het gebied als vestigingsplaats voor ondernemers Genereren van positieve publiciteit voor ondernemers in Nieuw West Creëren van rolmodellen voor de bewoners van Nieuw West Ondernemers die in Nieuw West gevestigd zijn of die zich hier willen vestigen, inclusief heel Bos en Lommer (Kolenkitbuurt). Coalitiepartners Sponsoren Rabobank en anderen In 2008 werd voor de eerste keer de ondernemersprijs Nieuw West uitgereikt. De winnaar, Bureau voor maatschappelijke ontwikkeling (BMO) kreeg ontving de prijs van ,- uit handen van jury voorzitter Wim Kok. Hiermee werd op een positieve manier aandacht gevraagd voor ondernemerschap in nieuw West. De jury onder leiding van Wim Kok droeg bij aan de positieve publiciteit. In 2009 wordt de prijs weer uitgereikt en is er opnieuw vanuit Koers Nieuw West beschikbaar gesteld. Ook voor 2009 is Wim Kok bereid gevonden om voorzitter van de jury te zijn. De inschrijvingen voor de prijs zijn in juni gestart. Resultaatafspraken overall Het vestigen van aandacht op goed De uitreiking in 2008 was een succes. ondernemerschap in Nieuw West # inzendingen: 15; # mededingers: 8; # genomineerden: 3. # bezoekers: 135. Het bevorderen van netwerken onder De uitreiking staat tevens in het licht van netwerken. ondernemers Het stimuleren en belonen van ondernemerschap Er wordt een prijs van uitgeloofd en in 2009 ook een prijs voor succesvolle starters van Verbetering van het imago van het gebied als De heer Wim Kok heeft zich voor 2009 (28 oktober) vestigingsplaats voor ondernemers wederom gecommitteerd als juryvoorzitter. Samen met de andere juryleden genereert dit veel media aandacht en mogelijkheden om NW als vestigingsplaats onder de aandacht te brengen. Het genereren van positieve publiciteit voor Naast een interessante jury zijn er verschillende ondernemers in Nieuw West media uitgenodigd tijdens de uitreiking. Het creëren van rolmodellen voor de bewoners van Nieuw West. De winnaar zal zich beschikbaar stellen als rolmodel in verschillende communicatie-uitingen. 8

9 Gideonsbende De Gideonsbende is een samenwerkingsverband tussen overheid, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven. De bendeleden vragen in hun eigen netwerk aandacht voor dringende onderwerpen en creëren meer kansen voor levendig ondernemerschap. Een beeldend voorbeeld van de manier waarop ze dit doen, zijn de presentaties over de Stadsstraat (Jan Evertsenstraat). Nieuw West wordt door een aantal belangrijke verkeersassen verbonden met de rest van Amsterdam. De strook tussen de GVB- busremise en de Jan Evertsenstraat ligt daarmee in lijn en is dus perfect voor kleinschalige bedrijvigheid. Kleurrijke containerblokken in een virtueel verband laten zien hoe je de bestaande functies in de straat versterkt. Verbeelding leidt zo tot haalbare vernieuwing. Doelstelling Actief aandacht vragen voor onderwerpen, zo nodig bij herhaling Het stimuleren van (economische) dynamiek en het wegnemen van belemmeringen gebruikmakend van een onorthodoxe aanpak binnen de Kansenzones Schetsen van levendige voorstellingen Het vlottrekken, aanjagen of het geven van een figuurlijk zetje aan stokkende projecten/trajecten, als een soort smeerolie Hét verhaal van Nieuw West vormgeven en uitdragen om het imago van NW aantrekkelijk te maken voor bedrijven die zich willen vestigen en bewoners die op zoek zijn naar een huis Gevestigde en nieuwe ondernemers Coalitiepartners Vertegenwoordigers van overheid, het bedrijfsleven en corporaties De Gideonsbende stimuleert (economische) dynamiek en wil belemmeringen wegnemen door een onorthodoxe aanpak. Het plan Stadstraat Jan Evertsenstraat is een sprekend voorbeeld waarvoor de Gideonsbende zich in 2008 sterk heeft gemaakt. Het plan kreeg veel enthousiaste bijval van stadsdeelbestuurders. Een eerste mijlpaal is het containerdorp voor startende ondernemers. De Gideonsbende ondersteunt het stadsdeel Slotervaart in het vlottrekken van onderhandelingen met het GVB over een parkeerterrein, nodig voor de realisatie van het containerdorp. Met de projecten die de Gideonsbende agendeert en verbeeldt wil zij het imago een flinke boost geven. Daarnaast promoten de leden Nieuw West binnen hun eigen netwerken. Resultaatafspraken overall Agenderen. De leden van de bende ondersteunen dat wat belangrijk is. Dit doen zij door actief in hun netwerk aandacht te vragen voor deze onderwerpen; zo nodig bij herhaling. Verbeelden Het stimuleren van (economische) dynamiek en het wegnemen van belemmeringen gebruikmakend van een onorthodoxe aanpak binnen de Kansenzones. Dit met behulp van het schetsen van levendige voorstellingen. Realisatiekracht vergroten Een belangrijke taak van de Gideonsbende is het vlottrekken, aanjagen of het geven van een figuurlijk zetje aan stokkende projecten/trajecten, als een soort smeerolie. Verbindingen met het OV tussen de stadsdelen in Nieuw West heeft de speciale aandacht van de Gideonsbende en zal vooral bestuurlijk worden gepromoot en geagendeerd. Het plan Stadsstraat Jan Evertsenstraat ondervindt veel enthousiaste bijval van de stadsdeelbestuurders. Als eerste milestone wordt een containerdorp voor startende ondernemers uitgerold. Ondersteunen van stadsdeel Slotervaart in het vlottrekken van onderhandelingen met het GVB over een parkeerterrein, nodig voor de realisatie van een gedeelte van het containerdorp. 9

10 Resultaatafspraken overall Imago Amsterdam Nieuw West verbeteren Het huidige imago van Nieuw West is weinig aantrekkelijk voor bedrijven die zich willen vestigen en bewoners die opzoek zijn naar een huis. Verschillende verhalen doen de ronde. De Gideonsbende wil hét verhaal van Nieuw West vormgeven en uitdragen. Samen met een citymarketingbureau wordt er gekeken hoe Nieuw West als verhaal, in plaats van het benoemen van een aantal positieve onderdelen, neergezet en gepresenteerd kan worden. Daarnaast promoten de leden Nieuw West in hun netwerken. 10

11 Kansenzone Om de werkgelegenheid te vergroten is het belangrijk dat meer bedrijven zich in Nieuw West gaan vestigen. Kansenzone is een experiment dat zich o.a. richt op stimuleringsmaatregelen om bedrijven naar dit gebied te trekken. Voorbeelden zijn fiscale vrijstellingen en regelingen ter compensatie voor bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden. Verder richt Kansenzone zich ook op ontheffing van regels in bepaalde gebieden (bestemmingsplan, APV etc.). De voorgestelde maatregelen worden verder uitgewerkt en een vervolgonderzoek moet uitwijzen of ze juridisch en politiek haalbaar zijn. Bij volledige uitwerking van het experiment kan Kansenzone ook aansluiten bij Amsterdam Topstad. Doelstelling Creëren van kansenzones met extra mogelijkheden voor succesvol ondernemen. De kansenzones koppelen aan een vooruitstrevende aanpak van het stimuleren van economische dynamiek en het wegnemen van belemmeringen. Stimuleren van de ontwikkeling van Kansenzones door een Gideonsbende bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, corporaties en overheid. Ondernemers in Nieuw West, waaronder ondernemers die onvoldoende zijn aangesloten op de bestaande ondernemersinfrastructuur. Voorbeelden zijn: allochtonen, vrouwen en ondernemers uit stedelijke vernieuwingsgebieden. Coalitiepartners Het College van B& W aan Nieuw West toegekend: Bankwereld (borgkredieten) Multipliereffect: samenwerking stadsdelen, winkelstraatmanagement en vastgoedbeheer Sinds maart van dit jaar zijn een aantal wijken in Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart als Kansenzone aangemerkt. Koers Nieuw West draagt bij aan de Kansenzones met de financiering van het projectbureau waarmee de stadsdelen worden ondersteund. De komende periode is het projectbureau ondermeer belast met het bijhouden van het aantal ondernemers dat naar de informatie bijeenkomsten komt, hoeveel ondernemers er uiteindelijk een aanvraag indienen en wat de uitgelokte investeringen zijn en hoeveel nieuwe ondernemers zich hebben gevestigd. Resultaatafspraken overall kwaliteitsverbetering openbare ruimte verbeteren uitstraling vastgoed vergroten kwaliteit investeringsbereidheid van ondernemers vergroten economische activiteit in de wijk voldoende fysieke vestigingsmogelijkheden / divers aanbod bedrijfsruimte imagoverbetering van de buurt versterkte winkelfunctie creëren van broedplaatsen voor Kunst en Cultuur Projectbureau geïnstalleerd Communicatieplan (uitvoeringsgericht) is ontwikkeld Investeringregeling is van kracht Flankerend beleid is in ontwikkeling OZB- fonds Loonsubsidie in samenwerking met DWI Samenwerking met ondernemershuis 11

12 Suikeroom Multiculturele ondernemers hebben potentie om succesvol te zijn. Maar succes is niet alleen een kwestie van wilskracht, kunde en ervaring. Multiculturele ondernemers missen vaak het kapitaal en de contacten om van start te gaan. Hetzelfde geldt voor multiculturele ondernemers die willen groeien. Stichting Suikeroom koppelt startende ondernemers aan gevestigde ondernemers die een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Daarvoor stimuleert Suikeroom de oprichting van participatiefondsen. In een participatiefonds zitten tien tot twintig gevestigde ondernemers. Elke deelnemer stelt zijn kapitaal, ervaring en netwerk ter beschikking en begeleidt als individuele coach de ondernemer. Doordat de gevestigde ondernemers risico s nemen, hebben zij er belang bij dat de multiculturele ondernemingen succesvol zijn. Doelstelling De sociale cohesie in Nederland versterken door netwerken te creëren tussen gevestigde en multiculturele ondernemers Het oprichten participatiefondsen door het hele land Werkgelegenheid creëren Fungeren als rolmodel voor multiculturele jongeren Multiculturele ondernemers in Nieuw West Coalitiepartners Dienst Economische Zaken: : jaarlijks Samenwerkingsverband van ondernemers Het project is na enige vertraging in 2008 nu goed op gang gekomen. In november van vorig jaar een directeur aangesteld. Daarnaast is er een participatiefonds opgericht met gevestigde ondernemers. Inmiddels zijn er contacten gelegd met bestaande netwerken in Nieuw West. De directeur benadert deze actief met als doel deze in te zetten voor Suikeroom. Met de komst nieuwe directeur verloopt de uitrol spoedig en worden medio 2009 de eerste resultaten verwacht. Resultaatafspraken overall Aanstellen van directeur november Participatiefondsen opstarten Er is een participatiefonds opgericht met 12 gevestigde ondernemers. Netwerk van partners vergroten Er zijn inmiddels al contacten gelegd met bestaande netwerken in Nieuw West. De directer zet deze netwerken in en benut ze voor de uitrol van Suikeroom. Werven van multiculturele ondernemers 2 ondernemers hebben zich gepresenteerd aan het participatiefonds. Eén is er geaccepteerd en over de ander bestaan nog twijfels. Elf ondernemers worden klaargestoomd voor een presentatie aan het participatiefonds. Stichting Suikeroom zal zich ook inzetten om Suikeroom is goed aangehaakt bij dit netwerk en coalities met financierders te vormen (bijv. men werkt samen en niet langs elkaar heen. microkredieten fonds, UWV en Qredits) om ondernemers de volgende stap te kunnen laten maken. 12

13 Bedrijventuinen Nieuw West Nieuw West heeft een ondernemend karakter met een groot aantal starters. Veel van deze starters lopen tegen de grens van hun mogelijkheden zodra ze succesvol worden. Dit komt enerzijds door fysieke omstandigheden: uitbreiden op de plek gaat vaak niet en de stap naar een bedrijventerrein aan de rand van de stad is te groot. In het project Bedrijventuinen Nieuw West wordt een verscheidenheid aan fysieke en economische modellen ontwikkeld voor kleinschalige bedrijfsvoering in Nieuw West. Door het project/ gebouw meerdere functies te geven biedt het groeiende ondernemers de gelegenheid zich te ontplooien en omringende bewoners een duidelijke meerwaarde. Doelstelling Bijdragen aan de leefkwaliteit en veerkrachtige buurten creëren door succesvolle starters in woonbuurten te laten doorgroeien Met goede voorbeelden bijdragen aan de invulling van het toekomstbeeld van jongeren in Nieuw West Branding Amsterdam Nieuw West: het bevorderen en vernieuwen van de identiteit en het imago van Nieuw West op basis van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteiten Een bijdrage leveren aan het ontstaan van nieuwe productieve en intelligente netwerken; tussen culturele, maatschappelijke en economische partijen die een rol spelen in een duurzame ontwikkeling van Nieuw West De directe doelgroep bestaat uit groeiende ondernemers in Nieuw West De indirecte doelgroep bestaat uit bewoners van Nieuw West en jongeren in Nieuw West Coalitiepartners Corporatie Ymere Kamer van Koophandel: Habi Forum ORAM Stadia Deze interventie is afgerond. Resultaatafspraken De in het project ontwikkelde modellen moeten leiden naar concrete uitvoering op een aantal locaties in Nieuw West waar kleinschalige bedrijfshuisvesting is gepland. De modellen voor bedrijfshuisvesting en voering moeten resulteren in meer succesvolle doorstarters en veerkrachtiger buurten in Nieuw West. Het ontwikkelde gedachtegoed en de voorstellen dienen als hulpmiddel en inspiratiebron in vergelijkbare situaties elders in Nieuw - West, Amsterdam of Nederland. Behaalde resultaten Te weinig terug te vinden in de gepresenteerde plannen. Te weinig aansluiting bij praktisch ondernemerschap. Het eindresultaat is te virtueel en daardoor te vluchtig. 13

14 Actielijn Leren en Opgroeien Willen we onze jeugd helpen uitgroeien tot mondige en actieve burgers, dan moeten we daar vroeg mee beginnen: op school. Daar wordt hun talent en kennis ontwikkeld. Dit vraagt om een hoge kwaliteit, een naadloze aansluiting tussen de gewone lessen en naschoolse aanbod, en een soepele overgang tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Koers Nieuw West investeert in onderwijs voor de kinderen in Nieuw West. Zowel het lesprogramma op scholen als het naschoolse programma worden versterkt door een groot aantal projecten. Hiermee moet de achterstand die veel leerlingen in Nieuw West hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten elders in de stad worden teruggedrongen en de zelfredzaamheid van kinderen worden vergroot. Centraal uitgangspunt hierbij vormt het Meesterplan, waarmee een duidelijke richting wordt gegeven aan het onderwijs voor deze kant van de stad. Wat moet Koers Nieuw West bereiken a. Betere kwaliteit van het onderwijs, waarbij per school (op maat) gewerkt wordt aan verbetering van onderwijskwaliteit en naschools aanbod. Het aanbod van (naschoolse) talentontwikkelingsmogelijkheden moet goed aansluiten bij en een bijdrage leveren aan het primaire proces (onderwijscurriculum taal, rekenen etc); b. Betere aansluiting van interventies bij stedelijke programma s (bijvoorbeeld zwakke scholen en dagarrangementen/combinatiefuncties), aanpak cultuureducatie (Actielijn Kunst en Cultuur) en pilotproject Community Centers c. Meer aandacht voor warme overdracht van leerlingen van primair naar voorgezet onderwijs. Meer ouderbetrokkenheid a. Meer programmatische aanpak gericht op het actief en stelselmatig betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind van 0 t/m 18 jaar (school en daarbuiten). Daarbij het versterken van de competenties van ouders als het gaat om opvoeding en ondersteuning bij die ontwikkeling; b. Betere aansluiting bij lopende stedelijke en stadsdeel programma s ten aanzien van opvoedingsondersteuning, meer verbinding maken met scholen en o.a. vrouwencentra; c. Betere reïntegratie van ouders door hun eigen ontwikkelingstrajecten te stimuleren onder de actielijn Integratie, Participatie & Werkgelegenheid. Meer samenhang in aanbod 12 + met VO school als belangrijke vindplaats d. Betere kwaliteit van het onderwijs, waarbij per school (op maat) gewerkt wordt aan verbetering van onderwijskwaliteit en naschools aanbod. Het aanbod van (naschoolse) talentontwikkelingsmogelijkheden moet goed aansluiten bij en een bijdrage leveren aan het primaire proces (onderwijscurriculum taal, rekenen etc); e. Betere aansluiting van interventies bij stedelijke programma s (bijvoorbeeld zwakke scholen en dagarrangementen/combinatiefuncties), aanpak cultuureducatie (Actielijn Kunst en Cultuur) en pilotproject Community Centers; f. Meer aandacht voor warme overdracht van leerlingen van primair naar voorgezet onderwijs. Betere zelfredzaamheid van jongeren van jaar Doel en uitgangspunten zijn: a. Meer mogelijkheden voor ontwikkeling van actief burgerschap; b. Meer mogelijkheden gericht op het ontwikkelen van vaardigheden t.b.v. succesvolle schoolloopbaan (overgang po vo, kiezen studierichting en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten) a. Meer vraaggericht i.p.v. aanbodgericht werken (jongere staat centraal). Meer samenhang en afstemming van o.a. zorg- en vrijetijdsactiviteiten, methodieken, netwerken, afspraken etc., gericht op jongeren 12+ met school als vindplaats; 14

15 b. Betere kwaliteit van het onderwijs, waarbij per school (op maat) gewerkt wordt aan een aanbod van talentontwikkelingsmogelijkheden. Dit moet goed aansluiten bij het primaire INTERVENTIE STATUS PROGNOSE Actielijn Leren & Opgroeien Meesterplan Onderwijs Nieuw - West proces (onderwijscurriculum) en de inzet op verbreding VO scholen ASD West (incl. Havo/VWO en Marcanti); c. Meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken (jongere staat centraal). Integrale onderwijsaanpak In algemene zin geldt dat de voortgang van de lopende interventies bij het onderdeel Leren en Opgroeien goed is. Er is wel op meerdere fronten sprake van vertraging in de uitvoering. Dit beschouwen wij echter als onderdeel van het proces. Belangrijkste aandachtspunt en mogelijk punt van zorg is de inbedding van de lopende interventies in regulier beleid. Op een aantal onderdelen loopt dit. Ketenregie is hier een voorbeeld van: het is opgenomen in de stedelijke aanpak en er wordt een inspanning geleverd dit te continueren in de begroting van 2010 van de stadsdelen. Het is overigens nog niet duidelijk of dit ook lukt. Op andere onderdelen proberen we dit organiseren. Voorbeeld: mogelijk vervolg Coach je Kind onderbrengen bij de OKC structuur. Andere interventies lopen nog door, maar dan is wel de vraag aan de orde op welke wijze deze vervolgens gecontinueerd kunnen worden. Gezien de omvang van de financiële bijdrage van Koers Nieuw West mag niet automatisch worden aangenomen dat hiervoor binnen reguliere budgetten ruimte is. Het betreft onder andere interventies als Samen Spelen, Schatkamer, Paspoort naar je Toekomstdromen. De inzet is om door middel van het meesterplan traject te komen tot een integrale afweging hiervan in het kader van het vormgeven van een gemeenschappelijk beleid van de stadsdelen richting het onderwijs c.q. talentontwikkeling. In onderstaande tabel vindt u de status per interventie. Community Centers Osdorpse Talentontwikkeling: Paspoort naar je Toekomstdroom Schatkamer Expertisenetwerk Ouderbetrokkenheid Uitbreiding Zoneparcs Versterken Taalketen rond Ouders en Kinderen Quickscan Basisonderwijs en Huiswerkbegeleiding Groep 6 -pilot: uit het kind halen wat er in zit Taaltrip Talentenschool Eren en Waarderen Ontdekhoek Nova Esprit College Tutorproject Nova College Ketenregie voor Kind en Gezin Coach je Kind West in Kracht Pal West Modeatelier Jongerenservicepunt Broedplaats/Ideeënbank Vraagbaak jongeren Zakgeldproject Maatschappelijk Buurtbedrijf Samen Spelen 15

16 Toelichting 0 /stand van zaken Legenda Prognose Beter dan verwacht Prognose: Vooruitlopen op verwachting Conform verwachting Prognose: Achterstand op verwachting Loopt niet volgens verwachting Prognose: Verwachting blijft hetzelfde t.o.v. status aandacht/actie dringend nodig Veel slechter dan verwacht 16

17 Comenius Lyceum, naar een brede huiswerkvrije school Het Comenius Lyceum heeft grote ambities! Het wil zich ontwikkelen tot een instituut van naam waarop onderwijs gegeven wordt op hoog niveau voor getalenteerde jongeren uit Amsterdam (Nieuw) West. Om dit te bereiken wordt een brede huiswerkvrije school gestart. Hier krijgen alle kinderen in de eerste klas tien uur per week extra les op school, bovenop de normale lesuren. De extra lessen zijn verplicht voor alle kinderen en bestaan uit huiswerk maken onder begeleiding en een aantal keuzevakken. Deze keuzevakken zijn gericht op de vorming van de leerlingen: op het versterken van hun sociale vaardigheden, hun algemene ontwikkeling en hun persoonlijkheid. Doelstelling Het plan is gericht op het verbeteren en aantrekkelijker maken van het onderwijs om: De aantrekkingskracht en naamsbekendheid van de school te vergroten en de concurrentiepositie ten opzichte van HAVO-VWO scholen in vooral Amsterdam- Zuid te vergroten Een kwaliteitsslag te kunnen maken om het rendement van de school te verbeteren Het beleid, gericht op het versneld inlopen van leerachterstanden op gebied van taal, rekenen en algemene ontwikkeling, te versterken De leerlingen een betere context te bieden om succesvol te zijn op school en in het vervolgonderwijs De binding van de leerlingen en hun ouders aan de school te versterken. In schooljaar de brugklassen om de (school-)jaren daarop deze aanpak uit te breiden naar de volgende leerjaren, in elk geval tot de derde klas. Coalitiepartners Schoolbestuur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling De interventie is afgerond. Na bijna een jaar experimenteren met een in de schooldag opgenomen huiswerkbegeleiding voor de eerste klas kan uit diverse tevredenheidenquêtes en andere bronnen worden afgeleid dat deze vorm van huiswerkbegeleiding een succes is. Leerlingen, ouders, huiswerkbegeleiders en in mindere mate de vakdocenten zien er de voordelen van in voor de school. Kleurrijke keuzevakken: Alle eerstejaars leerlingen hebben tweemaal per week vanaf uur een Kleurrijk Keuzevak (KKv) in het kader van de Brede School ontwikkeling gehad. Deelnemen aan een keuzevak was verplicht. De KKv s waren per periode zeer verschillend van aard, maar er was altijd een aanbod vanuit een aantal hoofdrichtingen: Taal, Sport, ICT, Kunst en Cultuur en Bijzonder Algemeen. Zo kon een leerling een eigen leerroute invullen en zich oriënteren en ontwikkelen op gebieden waar zijn/haar aandacht naar uitging. Leerlingen en ouders beoordelen de Kleurrijke Keuzevakken als positief. 17

18 Community Centers Op een Community Center vinden naast regulier onderwijs ook andere activiteiten in het schoolgebouw plaats. Leraren kunnen zich concentreren op het lesgeven, omdat zij worden omringd door alle andere voorzieningen die het kind en de ouders nodig hebben, zoals zorg, welzijn, sport en cultuur. De Community Center ontwikkelt talenten van kinderen en biedt ouders tegelijkertijd diensten op het gebied van opvoeding, opvang, maatschappelijke hulp, zorg, inburgering, schuldhulpverlening en de formulierenbrigade. De Community Center gaat dus nog een stap verder dan de brede school. Het project vindt plaats op drie basisscholen in Nieuw West: Ru Paré, Professor Einsteinschool en de Huizingaschool. Doelstelling Optimaliseren van de onderwijsprestaties Optimaliseren van de doorstroom naar het voortgezet onderwijs Bevordering van sociaal-culturele vorming en talentontwikkeling bij kinderen Gezondheidsbevordering van kind en gezin Bevordering van veiligheid en stabiliteit in de gezinssituatie Optimaliseren van ouderbetrokkenheid Het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid onder andere door middel van taalontwikkeling van ouders en buurtbewoners Kinderen van 0 tot 14 jaar Ouders Leerkrachten Buurtbewoners Coalitiepartners Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Nieuw West, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Ministerie WWI, OCW, Justitie, BIZA Stadsdeel Slotervaart De integratie van onderwijs, welzijn en zorg ten behoeve van de ontwikkeling van het kind blijft van groot belang. Het Meesterplan kent dezelfde ambitie. Daarom wordt voorgesteld om de aanpak van Community Centers en het Meesterplan te integreren. Hierdoor kan de aanpak en middelen van het Meesterplan bijdragen aan het realiseren van de doestellingen van de Community Centers. Tevens kan worden gezorgd voor een uitrol van de ontwikkelde aanpak naar andere scholen in Nieuw West. Concreet betekent dit dat de Community Centers onderdeel gaan uitmaken van het Meesterplan en dat samen met alle betrokkenen een integrale aanpak wordt ontwikkeld. Resultaatafspraken overall Ontwikkelen van visie op Community Centers Financieringsplan Er zijn zes inhoudelijke programma s ontwikkeld. Voor drie Community Centers is inhoudelijke programmering gerealiseerd. Financiering hiervan is voor een gedeelte rond. Het concept van de pedagogische wijk is toegevoegd aan het oorspronkelijke plan. Er is een investeringsplan dat de totale kosten inzichtelijk maakt van zowel het fysieke als het 18

19 Resultaatafspraken overall Samenwerkingsrelaties met aanbieders Fysieke uitwerking van de gebouwen Organisatie inhoudelijke deel. Dit wordt na de zomer ter besluitvorming gebracht. Een dekkingsvoorstel wordt ontwikkeld. De vier grote samenwerkingspartners zijn enthousiast en bereid om grote stappen te nemen. Er wordt een stichting voor exploitatie en beheer opgericht. Er zijn twee woningcorporaties bij betrokken: Alliantie en Far West. Er is gestart met nieuwbouwplannen van de drie Community Centers. Het eerste Community Center wordt in oktober in gebruik genomen. Er wordt een beheersstichting voor de exploitatie opgezet. Er is overeenstemming over de organisatievorm waarbij snel gestart kan worden. De Stichting Westelijke Tuinsteden is in staat het trekkerschap over te nemen. 19

20 Ouderparticipatie basisscholen Voor de opvoeding van een kind is een goed contact en een goede communicatie tussen de ouders en de school belangrijk. Pas dan wordt de kinderen een kansrijke omgeving geboden waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Als leraren op de hoogte zijn van de achtergrond en gezinssituatie van de kinderen kunnen zij daar naar handelen. Ouders kunnen hun kinderen vervolgens beter ondersteunen met huiswerk. Op acht scholen wordt in kaart gebracht hoe het staat met de ouderbetrokkenheid. Op twee scholen wordt actief vormgegeven aan de ouderbetrokkenheid door het opstarten van initiatieven en activiteiten die daaraan kunnen bijdragen. Doelstelling Ouderbetrokkenheid op scholen wordt vergroot Scholen staan open voor de inbreng van ouders Leraren zijn beter op de hoogte van de achtergrond en de gezinssituatie van de kinderen en handelen hiernaar Ouders hebben meer kennis van de lesstof en weten hoe zij hun kinderen daarbij kunnen ondersteunen Basisscholen (directie en onderwijzers) Ouders Kinderen Coalitiepartners Acht basisscholen in Nieuw West Stadsdelen De interventie is afgerond. Van augustus 2007 tot en met juni 2009 zijn door BMO op de basisschool El Kadisia en op de St. Paulusschool (vanaf maart 2008, daarvoor St. Lukasschool) interventies uitgevoerd die tot doel hadden om ouderparticipatie te bevorderen. Op beide scholen was twee dagen per week een projectmedewerker aanwezig. BMO heeft onder andere ouderraadtrainingen verzorgd, ouders structureel betrokken bij tussenschoolse opvang, een traject leerondersteuning geboden aan ouders en kinderen, voorlichting gegeven over de Cito-toets, en het project Taal en Ouderbetrokkenheid uitgevoerd. 20

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)

OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010) OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010) PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENING No Naam prio erio 1 Bijdrage stedelijk projectleider Dienstverlening 2 Formatiekosten projectleider Dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 30 995 Aanpak Wijken Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag 2 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Voorblad Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018 Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma 2014-2018 def - 2 - Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners 2 Inleiding Het pak van President Paul Kruger- voorheen Pact op Zuid -Concept Kansen in de Afrikaanderwijk Rotterdam Zuid heeft een hart en dat is de Afrikaanderwijk

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg INHOUD Voorwoord 4 De Vensterschool in een veranderende samenleving 7 Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies

Nadere informatie