Inhoudsopgave Inleiding... 3 Actielijn Economie... 4 Actielijn Leren en Opgroeien... 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Inleiding... 3 Actielijn Economie... 4 Actielijn Leren en Opgroeien... 14"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Actielijn Economie... 4 Verankeren en verbinden... 4 Uitbreiding Ondernemershuis... 6 Ondernemersprijs Nieuw West... 8 Gideonsbende... 9 Kansenzone Suikeroom Bedrijventuinen Nieuw West Actielijn Leren en Opgroeien Integrale onderwijsaanpak Comenius Lyceum, naar een brede huiswerkvrije school Community Centers Ouderparticipatie basisscholen Paspoort naar je toekomstdroom Ketenregie voor kind en gezin Schatkamer Coach je kind Expertisenetwerk ouderbetrokkenheid Uitbreiding Zoneparcs in Nieuw West Samen spelen Versterken taalketen rond kinderen en ouders Pal West Modeatelier Calvijn met Junior College De Weekend Academie Jongerenservicepunt Eren en Waarderen Campus Nieuw West: meetingpoints en training sociale vaardigheden Ontdekhoek Nova Esprit College Broedplaats / Ideeënbank Vraagbaak jongeren Praten voor Later Groep 6 pilot: uit het kind halen wat er in zit Taaltrip Tutorproject Nova College Bedrijfsplan bovenschoolse voorziening voortgezet onderwijs Meesterplan onderwijs Nieuw West Zomerschool Quickscan basisonderwijs / huiswerkbegeleiding De Talentenschool Maatschappelijk Buurtbedrijf Zakgeldproject West in Kracht Actielijnen Integreren, Participeren en Werkgelegenheid Accenten bij integratie en participatie Werkgelegenheid Vrouwenvakschool Steunpunt Steunvrouwen Participatiecentrum Geuzenveld- Slotermeer Continuering individuele reïntegratietrajecten Uitbreiding Computerwijk Actief in Nieuw West Dress for Succes Interculturele taalschool Pilotproject beroepsgerichte trainingen Voortzetting project Eigenwijsheid binnen NKNW Wonen en Werken in de Wijk (leerwerkbedrijf jongeren) Buurtvoorlichters

2 Banenmarkt Nieuw West Effe Werken Buurtscouts West Werkt Taskforce NUGers Landzijde Actielijn Wonen en Leven Relatie met de wijkaanpak Samen wonen, samen leven Sociale wijkvernieuwing Buurt op eigen kracht (bewonersparticipatie) Vooruit Pimp my Block Actielijn Sport Krachten bundelen in de Sport fase één en twee Jump-in Ara Cora Squashing Kids Urban Voetbal School Actielijn Kunst en Cultuur Algemeen Kunst en Cultuurprogramma Jeugdtheaterschool 4West Muziekplatform Cultuureducatie Festival in 2012: Nieuw West als Podium Geheugen van West Aslan Muziekschool

3 Inleiding Voor u ligt een samenvatting van de uitvoeringsmonitor (voortgangsrapportage) van het programma Koers Nieuw West (KNW) van januari Deze monitor biedt u een overzicht van de resultaten van de verschillende interventies van Koers Nieuw West. Het vierde jaar van het programma Koers Nieuw West staat voor de boeg. Borging en verduurzaming van de verschillende interventies zijn daarom belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. Voor sommige interventies wordt daar al vorm aan gegeven door cofinanciering en samenwerking met andere partijen. Wij werken aan het beter meetbaar en merkbaar maken van de effecten van de interventies. De outputmonitoren De Staat van de Stad en Staat van de Aandachtswijken verschenen in het najaar van Deze monitoren bieden meer inzicht in de effecten van de verschillende programma s. Daarnaast maken deze monitoren het mogelijk om aandachtsgebieden te lokaliseren per stadsdeel en/of wijk. Ik hoop dat deze uitvoeringsmonitor u meer inzicht geeft in het lopende programma van Koers Nieuw West. U kunt lezen hoe wij als kopprogramma doen waar we voor zijn opgericht, namelijk het verbinden en verduurzamen van activiteiten om zo een bijdrage te leveren aan het bereiken van een Normaal Amsterdams Peil in Nieuw West. Christa Brinkhuis Programmaregisseur KNW 3

4 Actielijn Economie Amsterdam staat bekend om haar bedrijvigheid, creativiteit en handelsgeest. Grote bedrijven bepalen het (inter)nationale imago van de stad. Maar het zijn de kleine buurtondernemers die het imago van wijken bepalen, groeimogelijkheden bieden en de omgeving verlevendigen. Koers Nieuw West gelooft in de dromen van inwoners. Startende of groeiende ondernemingen kunnen daarom rekenen op ondersteuning, vooral als ze mensen uit de buurt in dienst nemen. Bij het Ondernemershuis krijgen ze advies en begeleiding. Via participatiefondsen (Kansenzones) kunnen ze toegang krijgen tot subsidies, de ervaring en het netwerk van gevestigde ondernemers. De Ondernemersprijs zet de spotlight op succesvolle ondernemers uit Nieuw West. Het doel is duidelijk: de buurt versterken door meer midden- en kleinbedrijf te verwelkomen van een hoge kwaliteit. Wat moet Koers Nieuw West bereiken? Harde economie scheiden van harde werkgelegenheid. Het onderwerp werkgelegenheid en de daarbij behorende interventies is ondergebracht bij de Actielijn Integreren en Participeren en Werkgelegenheid Meer en betere kleinschalige buurteconomie a. Meer kleinschalige vestigingen met zoveel mogelijk werknemers uit Nieuw West door bijvoorbeeld verdere uitvoering van de interventies Koplopers, Bedrijventuinen, Ondernemershuis en Suikeroom; b. Betere kwaliteit van de wijkeconomie door bijvoorbeeld verdere uitwerking van de interventies Kansenzones, Gideonsbende en Suikeroom; c. Betere doorgroeimogelijkheden voor ondernemers in Nieuw West; d. Beter imago van Nieuw West door bijvoorbeeld uitwerking van de interventie Ondernemersprijs. Verankeren en verbinden De actielijn Economie tekent zich na twee jaar Koers Nieuw West af, als een kleine, effectieve en slagvaardige actielijn. De afgelopen twee jaar zijn gebruikt om nieuwe projecten in Amsterdam op te pakken en uit te rollen (Kansenzones), samenwerkingsverbanden te definiëren en versterken (Ondernemershuis) en ondernemerschap in Nieuw West voor het voetlicht te plaatsen (Ondernemersprijs). Aandachtspunten Uitbreiding Ondernemershuis verdient aandacht op het gebied van het personeelsbeleid. De afgelopen jaren is het verloop van personeel erg hoog geweest, wat de continuïteit van de bedrijfsadviseurs in dit gebied niet ten goede komt. Suikeroom ondervindt in de uitvoering hinder van de kredietcrisis. Zij merken dat het tempo bij de ondernemers er enigszins uit is en dat zij voorzichtiger opereren. Met de stichting Suikeroom is afgesproken dat zij vóór het eind van september 2009 met concrete resultaten komen. Een interventie met een innovatief karakter dat minder resultaat heeft opgeleverd dan gehoopt, is Bedrijventuin. Een groep kunstenaars en stedenbouwkundigen hebben geprobeerd om te achterhalen wat de vraag naar typen kleinschalige bedrijfsruimtes is. Uit de antwoorden zou er een aantal modellen worden gedestilleerd. Het is de uitvoerders niet gelukt om een vruchtbaar contact te leggen met de ondernemers, door onbekendheid van het gebied onder de uitvoerders. Samen met de coalitiepartners (Ymere, KvK, Oram, Habiforum, Stadia en Rabobouwfonds) zijn er afrondingsafspraken gemaakt met de uitvoerders (mei 2009). Dit betekent niet dat het onderwerp kleinschalige bedrijfsruimtes stil ligt. De ontwikkeling van broedplaatsen in Nieuw West, waar de creatieve industrie haar plek vindt (Notweg, De Toorop, OH3 etc.), wordt met ondersteuning vanuit de interventie Kansenzones en actielijn Kunst & Cultuur goed opgepakt. 4

5 Een interventie waar we voor deze actielijn extra aandacht voor willen vragen, is de uitvoering van de containerstrip (ingebracht door de Gideonsbende). Het verwezenlijken van de containerstrip aan de Jan Evertsenstraat, een belangrijke radiaal tussen Nieuw West en het centrum, vraagt een gemotiveerde inzet van alle partijen. Om dit soort slagen te maken, is commitment van de Bestuurscommissie Nieuw West en alle partners aan tafel, een kritische succesfactor. Het succes delen we uiteraard ook graag met u! In onderstaande tabel vindt u de status per interventie. Interventieoverzicht, STATUS PROGNOSE Uitbreiding ondernemershuis Ondernemersprijs Nieuw West Gideonsbende Kansenzones Suikeroom Toelichting 0 /stand van zaken Legenda Prognose Beter dan verwacht Prognose: Vooruitlopen op verwachting Conform verwachting Prognose: Achterstand op verwachting Loopt niet volgens verwachting Prognose: Verwachting blijft hetzelfde t.o.v. status aandacht/actie dringend nodig Veel slechter dan verwacht 5

6 Uitbreiding Ondernemershuis In de vernieuwing van een aantal buurten in Amsterdam Nieuw West speelt ondernemerschap een belangrijke rol bij de versterking van de wijkeconomie. Daarbij is het erg belangrijk de huidige ondernemers voor het gebied te behouden en nieuwe ondernemers aan te trekken. Hierbij staat de bevordering van de economische zelfstandigheid van de bewoners en de leefbaarheid van het gebied, tijdens en na de vernieuwing, centraal. Het Ondernemershuis is opgericht om ondernemers daarbij te helpen en te begeleiden. Het Ondernemershuis Nieuw West wordt daarom uitgebreid. Doelstelling Aanboren en stimuleren van latent ondernemerschap Vergroten van de kwaliteit en daarmee de overlevingskansen van de (startende) bedrijven Het stimuleren van de groei van bestaande ondernemingen Faciliteren van bedrijfsvestiging door bemiddeling bij bedrijfsruimtes Stimuleren netwerkvorming onder ondernemers Emanciperen en coachen van ondernemers in en rondom stedelijke vernieuwingsgebieden Groepen die onvoldoende zijn aangesloten op de bestaande ondernemersinfrastructuur zoals allochtonen, vrouwen en ondernemers uit stedelijke vernieuwingsgebieden. Coalitiepartners Stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer Dienst Economische Zaken PINO Partners in Nieuw Ondernemerschap: Kamer van Koophandel Belastingdienst Vanaf juni 2008 is het Ondernemershuis 5 dagen en een avond per week geopend. Naast het bedienen van de eigen klantenstroom is er ook betrokkenheid bij andere actielijnen en interventies. Onder andere bij de interventie Kansenzones en de actielijn Kunst en Cultuur voor de creatieve industrie. Het Ondernemershuis bouwt ook verder aan het netwerk van klanten en intermediaire organisaties. Hiervoor benaderde zij onder meer bedrijfsverzamelgebouwen en winkeliersverenigingen. Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd. In 2009 is het van belang dat er meer sponsoren worden betrokken bij de Ondernemersprijs. Met meer sponsoring door derden kan de uiteindelijke doelstelling, dat ondernemers, banken, corporaties in Nieuw West de prijs na 2010 gaan dragen, worden behaald. Resultaatafspraken overall 5 dagen en een avond open zijn, met een dagelijkse bezetting van 3 medewerkers De extra klantenstroom bedienen vanuit Koers Nieuw West projecten Het netwerk klanten en intermediaire organisaties op dusdanige wijze uitbreiden en verdiepen dat nog meer Het ondernemershuis is 5 dagen open. Er zijn 2 fulltime medewerkers aan de slag en 1 nieuwe (het doel is 4 bedrijfsadviseurs en 1 telefoniste). Het Ondernemershuis is aangehaakt bij West Werkt, Kansenzones (er worden intro avonden per stadeel georganiseerd) en de Ondernemersprijs. Bedrijfsverzamelgebouwen, winkeliersverenigingen e.d. worden actief door het ONH benaderd. 6

7 Resultaatafspraken overall dan voorheen sprake is van samenwerking en wederzijdse kennisoverdracht Het ondernemersnetwerk uitbreiden en intensiveren Een actievere rol spelen in de implementatie van projecten / regelingen van de gemeente Amsterdam die tot doel hebben bedrijvigheid in Nieuw West te stimuleren Op basis van de vraag mogelijkheden onderzoeken voor extra diensten bij het ondernemershuis, bijvoorbeeld een gezamenlijk boekhoudkantoor, of andere cursussen. In samenwerking met betrokken coalitiepartners de huidige bedrijfspandenbank Nieuw West verder uitwerken en professionaliseren Er is een aantal netwerkbijeenkomsten geweest (9 per jaar), maar gestreefd wordt naar meer. Het ondernemershuis is hier actief mee bezig. Het ligt bij de straatmanagers. Bijvoorbeeld door het landelijke microkredietenfonds en het Amsterdams Garantie Fonds. Er is een idee om een markt te organiseren waar alle aanbieders in het gebied samenkomen. Er is nu de mogelijkheid van inschrijven voor activiteiten en cursussen op de website. 7

8 Ondernemersprijs Nieuw West Een goed economisch klimaat zorgt voor werkgelegenheid, integratie, ontwikkeling en meer inkomen. Daarom is het stimuleren van nieuw ondernemerschap, het koesteren van bestaand ondernemerschap en netwerken in Nieuw West belangrijk. Hiervoor is in 2008 de Ondernemersprijs Nieuw West in het leven geroepen. De ondernemer met het beste, meest creatieve of innovatieve bedrijf krijgt euro en zo ook aandacht voor zijn bedrijf. Vanaf 2009 is er een extra prijs van 5000 voor startende ondernemers: De Ondernemersprijs Light. De wedstrijd is in ieder geval tot 2010 een jaarlijks terugkerend evenement. Doelstelling Het vestigen van aandacht op goed ondernemerschap in Nieuw West Bevorderen van netwerken onder ondernemers Stimuleren en belonen van ondernemerschap Verbeteren van het imago van het gebied als vestigingsplaats voor ondernemers Genereren van positieve publiciteit voor ondernemers in Nieuw West Creëren van rolmodellen voor de bewoners van Nieuw West Ondernemers die in Nieuw West gevestigd zijn of die zich hier willen vestigen, inclusief heel Bos en Lommer (Kolenkitbuurt). Coalitiepartners Sponsoren Rabobank en anderen In 2008 werd voor de eerste keer de ondernemersprijs Nieuw West uitgereikt. De winnaar, Bureau voor maatschappelijke ontwikkeling (BMO) kreeg ontving de prijs van ,- uit handen van jury voorzitter Wim Kok. Hiermee werd op een positieve manier aandacht gevraagd voor ondernemerschap in nieuw West. De jury onder leiding van Wim Kok droeg bij aan de positieve publiciteit. In 2009 wordt de prijs weer uitgereikt en is er opnieuw vanuit Koers Nieuw West beschikbaar gesteld. Ook voor 2009 is Wim Kok bereid gevonden om voorzitter van de jury te zijn. De inschrijvingen voor de prijs zijn in juni gestart. Resultaatafspraken overall Het vestigen van aandacht op goed De uitreiking in 2008 was een succes. ondernemerschap in Nieuw West # inzendingen: 15; # mededingers: 8; # genomineerden: 3. # bezoekers: 135. Het bevorderen van netwerken onder De uitreiking staat tevens in het licht van netwerken. ondernemers Het stimuleren en belonen van ondernemerschap Er wordt een prijs van uitgeloofd en in 2009 ook een prijs voor succesvolle starters van Verbetering van het imago van het gebied als De heer Wim Kok heeft zich voor 2009 (28 oktober) vestigingsplaats voor ondernemers wederom gecommitteerd als juryvoorzitter. Samen met de andere juryleden genereert dit veel media aandacht en mogelijkheden om NW als vestigingsplaats onder de aandacht te brengen. Het genereren van positieve publiciteit voor Naast een interessante jury zijn er verschillende ondernemers in Nieuw West media uitgenodigd tijdens de uitreiking. Het creëren van rolmodellen voor de bewoners van Nieuw West. De winnaar zal zich beschikbaar stellen als rolmodel in verschillende communicatie-uitingen. 8

9 Gideonsbende De Gideonsbende is een samenwerkingsverband tussen overheid, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven. De bendeleden vragen in hun eigen netwerk aandacht voor dringende onderwerpen en creëren meer kansen voor levendig ondernemerschap. Een beeldend voorbeeld van de manier waarop ze dit doen, zijn de presentaties over de Stadsstraat (Jan Evertsenstraat). Nieuw West wordt door een aantal belangrijke verkeersassen verbonden met de rest van Amsterdam. De strook tussen de GVB- busremise en de Jan Evertsenstraat ligt daarmee in lijn en is dus perfect voor kleinschalige bedrijvigheid. Kleurrijke containerblokken in een virtueel verband laten zien hoe je de bestaande functies in de straat versterkt. Verbeelding leidt zo tot haalbare vernieuwing. Doelstelling Actief aandacht vragen voor onderwerpen, zo nodig bij herhaling Het stimuleren van (economische) dynamiek en het wegnemen van belemmeringen gebruikmakend van een onorthodoxe aanpak binnen de Kansenzones Schetsen van levendige voorstellingen Het vlottrekken, aanjagen of het geven van een figuurlijk zetje aan stokkende projecten/trajecten, als een soort smeerolie Hét verhaal van Nieuw West vormgeven en uitdragen om het imago van NW aantrekkelijk te maken voor bedrijven die zich willen vestigen en bewoners die op zoek zijn naar een huis Gevestigde en nieuwe ondernemers Coalitiepartners Vertegenwoordigers van overheid, het bedrijfsleven en corporaties De Gideonsbende stimuleert (economische) dynamiek en wil belemmeringen wegnemen door een onorthodoxe aanpak. Het plan Stadstraat Jan Evertsenstraat is een sprekend voorbeeld waarvoor de Gideonsbende zich in 2008 sterk heeft gemaakt. Het plan kreeg veel enthousiaste bijval van stadsdeelbestuurders. Een eerste mijlpaal is het containerdorp voor startende ondernemers. De Gideonsbende ondersteunt het stadsdeel Slotervaart in het vlottrekken van onderhandelingen met het GVB over een parkeerterrein, nodig voor de realisatie van het containerdorp. Met de projecten die de Gideonsbende agendeert en verbeeldt wil zij het imago een flinke boost geven. Daarnaast promoten de leden Nieuw West binnen hun eigen netwerken. Resultaatafspraken overall Agenderen. De leden van de bende ondersteunen dat wat belangrijk is. Dit doen zij door actief in hun netwerk aandacht te vragen voor deze onderwerpen; zo nodig bij herhaling. Verbeelden Het stimuleren van (economische) dynamiek en het wegnemen van belemmeringen gebruikmakend van een onorthodoxe aanpak binnen de Kansenzones. Dit met behulp van het schetsen van levendige voorstellingen. Realisatiekracht vergroten Een belangrijke taak van de Gideonsbende is het vlottrekken, aanjagen of het geven van een figuurlijk zetje aan stokkende projecten/trajecten, als een soort smeerolie. Verbindingen met het OV tussen de stadsdelen in Nieuw West heeft de speciale aandacht van de Gideonsbende en zal vooral bestuurlijk worden gepromoot en geagendeerd. Het plan Stadsstraat Jan Evertsenstraat ondervindt veel enthousiaste bijval van de stadsdeelbestuurders. Als eerste milestone wordt een containerdorp voor startende ondernemers uitgerold. Ondersteunen van stadsdeel Slotervaart in het vlottrekken van onderhandelingen met het GVB over een parkeerterrein, nodig voor de realisatie van een gedeelte van het containerdorp. 9

10 Resultaatafspraken overall Imago Amsterdam Nieuw West verbeteren Het huidige imago van Nieuw West is weinig aantrekkelijk voor bedrijven die zich willen vestigen en bewoners die opzoek zijn naar een huis. Verschillende verhalen doen de ronde. De Gideonsbende wil hét verhaal van Nieuw West vormgeven en uitdragen. Samen met een citymarketingbureau wordt er gekeken hoe Nieuw West als verhaal, in plaats van het benoemen van een aantal positieve onderdelen, neergezet en gepresenteerd kan worden. Daarnaast promoten de leden Nieuw West in hun netwerken. 10

11 Kansenzone Om de werkgelegenheid te vergroten is het belangrijk dat meer bedrijven zich in Nieuw West gaan vestigen. Kansenzone is een experiment dat zich o.a. richt op stimuleringsmaatregelen om bedrijven naar dit gebied te trekken. Voorbeelden zijn fiscale vrijstellingen en regelingen ter compensatie voor bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden. Verder richt Kansenzone zich ook op ontheffing van regels in bepaalde gebieden (bestemmingsplan, APV etc.). De voorgestelde maatregelen worden verder uitgewerkt en een vervolgonderzoek moet uitwijzen of ze juridisch en politiek haalbaar zijn. Bij volledige uitwerking van het experiment kan Kansenzone ook aansluiten bij Amsterdam Topstad. Doelstelling Creëren van kansenzones met extra mogelijkheden voor succesvol ondernemen. De kansenzones koppelen aan een vooruitstrevende aanpak van het stimuleren van economische dynamiek en het wegnemen van belemmeringen. Stimuleren van de ontwikkeling van Kansenzones door een Gideonsbende bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, corporaties en overheid. Ondernemers in Nieuw West, waaronder ondernemers die onvoldoende zijn aangesloten op de bestaande ondernemersinfrastructuur. Voorbeelden zijn: allochtonen, vrouwen en ondernemers uit stedelijke vernieuwingsgebieden. Coalitiepartners Het College van B& W aan Nieuw West toegekend: Bankwereld (borgkredieten) Multipliereffect: samenwerking stadsdelen, winkelstraatmanagement en vastgoedbeheer Sinds maart van dit jaar zijn een aantal wijken in Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart als Kansenzone aangemerkt. Koers Nieuw West draagt bij aan de Kansenzones met de financiering van het projectbureau waarmee de stadsdelen worden ondersteund. De komende periode is het projectbureau ondermeer belast met het bijhouden van het aantal ondernemers dat naar de informatie bijeenkomsten komt, hoeveel ondernemers er uiteindelijk een aanvraag indienen en wat de uitgelokte investeringen zijn en hoeveel nieuwe ondernemers zich hebben gevestigd. Resultaatafspraken overall kwaliteitsverbetering openbare ruimte verbeteren uitstraling vastgoed vergroten kwaliteit investeringsbereidheid van ondernemers vergroten economische activiteit in de wijk voldoende fysieke vestigingsmogelijkheden / divers aanbod bedrijfsruimte imagoverbetering van de buurt versterkte winkelfunctie creëren van broedplaatsen voor Kunst en Cultuur Projectbureau geïnstalleerd Communicatieplan (uitvoeringsgericht) is ontwikkeld Investeringregeling is van kracht Flankerend beleid is in ontwikkeling OZB- fonds Loonsubsidie in samenwerking met DWI Samenwerking met ondernemershuis 11

12 Suikeroom Multiculturele ondernemers hebben potentie om succesvol te zijn. Maar succes is niet alleen een kwestie van wilskracht, kunde en ervaring. Multiculturele ondernemers missen vaak het kapitaal en de contacten om van start te gaan. Hetzelfde geldt voor multiculturele ondernemers die willen groeien. Stichting Suikeroom koppelt startende ondernemers aan gevestigde ondernemers die een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Daarvoor stimuleert Suikeroom de oprichting van participatiefondsen. In een participatiefonds zitten tien tot twintig gevestigde ondernemers. Elke deelnemer stelt zijn kapitaal, ervaring en netwerk ter beschikking en begeleidt als individuele coach de ondernemer. Doordat de gevestigde ondernemers risico s nemen, hebben zij er belang bij dat de multiculturele ondernemingen succesvol zijn. Doelstelling De sociale cohesie in Nederland versterken door netwerken te creëren tussen gevestigde en multiculturele ondernemers Het oprichten participatiefondsen door het hele land Werkgelegenheid creëren Fungeren als rolmodel voor multiculturele jongeren Multiculturele ondernemers in Nieuw West Coalitiepartners Dienst Economische Zaken: : jaarlijks Samenwerkingsverband van ondernemers Het project is na enige vertraging in 2008 nu goed op gang gekomen. In november van vorig jaar een directeur aangesteld. Daarnaast is er een participatiefonds opgericht met gevestigde ondernemers. Inmiddels zijn er contacten gelegd met bestaande netwerken in Nieuw West. De directeur benadert deze actief met als doel deze in te zetten voor Suikeroom. Met de komst nieuwe directeur verloopt de uitrol spoedig en worden medio 2009 de eerste resultaten verwacht. Resultaatafspraken overall Aanstellen van directeur november Participatiefondsen opstarten Er is een participatiefonds opgericht met 12 gevestigde ondernemers. Netwerk van partners vergroten Er zijn inmiddels al contacten gelegd met bestaande netwerken in Nieuw West. De directer zet deze netwerken in en benut ze voor de uitrol van Suikeroom. Werven van multiculturele ondernemers 2 ondernemers hebben zich gepresenteerd aan het participatiefonds. Eén is er geaccepteerd en over de ander bestaan nog twijfels. Elf ondernemers worden klaargestoomd voor een presentatie aan het participatiefonds. Stichting Suikeroom zal zich ook inzetten om Suikeroom is goed aangehaakt bij dit netwerk en coalities met financierders te vormen (bijv. men werkt samen en niet langs elkaar heen. microkredieten fonds, UWV en Qredits) om ondernemers de volgende stap te kunnen laten maken. 12

13 Bedrijventuinen Nieuw West Nieuw West heeft een ondernemend karakter met een groot aantal starters. Veel van deze starters lopen tegen de grens van hun mogelijkheden zodra ze succesvol worden. Dit komt enerzijds door fysieke omstandigheden: uitbreiden op de plek gaat vaak niet en de stap naar een bedrijventerrein aan de rand van de stad is te groot. In het project Bedrijventuinen Nieuw West wordt een verscheidenheid aan fysieke en economische modellen ontwikkeld voor kleinschalige bedrijfsvoering in Nieuw West. Door het project/ gebouw meerdere functies te geven biedt het groeiende ondernemers de gelegenheid zich te ontplooien en omringende bewoners een duidelijke meerwaarde. Doelstelling Bijdragen aan de leefkwaliteit en veerkrachtige buurten creëren door succesvolle starters in woonbuurten te laten doorgroeien Met goede voorbeelden bijdragen aan de invulling van het toekomstbeeld van jongeren in Nieuw West Branding Amsterdam Nieuw West: het bevorderen en vernieuwen van de identiteit en het imago van Nieuw West op basis van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteiten Een bijdrage leveren aan het ontstaan van nieuwe productieve en intelligente netwerken; tussen culturele, maatschappelijke en economische partijen die een rol spelen in een duurzame ontwikkeling van Nieuw West De directe doelgroep bestaat uit groeiende ondernemers in Nieuw West De indirecte doelgroep bestaat uit bewoners van Nieuw West en jongeren in Nieuw West Coalitiepartners Corporatie Ymere Kamer van Koophandel: Habi Forum ORAM Stadia Deze interventie is afgerond. Resultaatafspraken De in het project ontwikkelde modellen moeten leiden naar concrete uitvoering op een aantal locaties in Nieuw West waar kleinschalige bedrijfshuisvesting is gepland. De modellen voor bedrijfshuisvesting en voering moeten resulteren in meer succesvolle doorstarters en veerkrachtiger buurten in Nieuw West. Het ontwikkelde gedachtegoed en de voorstellen dienen als hulpmiddel en inspiratiebron in vergelijkbare situaties elders in Nieuw - West, Amsterdam of Nederland. Behaalde resultaten Te weinig terug te vinden in de gepresenteerde plannen. Te weinig aansluiting bij praktisch ondernemerschap. Het eindresultaat is te virtueel en daardoor te vluchtig. 13

14 Actielijn Leren en Opgroeien Willen we onze jeugd helpen uitgroeien tot mondige en actieve burgers, dan moeten we daar vroeg mee beginnen: op school. Daar wordt hun talent en kennis ontwikkeld. Dit vraagt om een hoge kwaliteit, een naadloze aansluiting tussen de gewone lessen en naschoolse aanbod, en een soepele overgang tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Koers Nieuw West investeert in onderwijs voor de kinderen in Nieuw West. Zowel het lesprogramma op scholen als het naschoolse programma worden versterkt door een groot aantal projecten. Hiermee moet de achterstand die veel leerlingen in Nieuw West hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten elders in de stad worden teruggedrongen en de zelfredzaamheid van kinderen worden vergroot. Centraal uitgangspunt hierbij vormt het Meesterplan, waarmee een duidelijke richting wordt gegeven aan het onderwijs voor deze kant van de stad. Wat moet Koers Nieuw West bereiken a. Betere kwaliteit van het onderwijs, waarbij per school (op maat) gewerkt wordt aan verbetering van onderwijskwaliteit en naschools aanbod. Het aanbod van (naschoolse) talentontwikkelingsmogelijkheden moet goed aansluiten bij en een bijdrage leveren aan het primaire proces (onderwijscurriculum taal, rekenen etc); b. Betere aansluiting van interventies bij stedelijke programma s (bijvoorbeeld zwakke scholen en dagarrangementen/combinatiefuncties), aanpak cultuureducatie (Actielijn Kunst en Cultuur) en pilotproject Community Centers c. Meer aandacht voor warme overdracht van leerlingen van primair naar voorgezet onderwijs. Meer ouderbetrokkenheid a. Meer programmatische aanpak gericht op het actief en stelselmatig betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind van 0 t/m 18 jaar (school en daarbuiten). Daarbij het versterken van de competenties van ouders als het gaat om opvoeding en ondersteuning bij die ontwikkeling; b. Betere aansluiting bij lopende stedelijke en stadsdeel programma s ten aanzien van opvoedingsondersteuning, meer verbinding maken met scholen en o.a. vrouwencentra; c. Betere reïntegratie van ouders door hun eigen ontwikkelingstrajecten te stimuleren onder de actielijn Integratie, Participatie & Werkgelegenheid. Meer samenhang in aanbod 12 + met VO school als belangrijke vindplaats d. Betere kwaliteit van het onderwijs, waarbij per school (op maat) gewerkt wordt aan verbetering van onderwijskwaliteit en naschools aanbod. Het aanbod van (naschoolse) talentontwikkelingsmogelijkheden moet goed aansluiten bij en een bijdrage leveren aan het primaire proces (onderwijscurriculum taal, rekenen etc); e. Betere aansluiting van interventies bij stedelijke programma s (bijvoorbeeld zwakke scholen en dagarrangementen/combinatiefuncties), aanpak cultuureducatie (Actielijn Kunst en Cultuur) en pilotproject Community Centers; f. Meer aandacht voor warme overdracht van leerlingen van primair naar voorgezet onderwijs. Betere zelfredzaamheid van jongeren van jaar Doel en uitgangspunten zijn: a. Meer mogelijkheden voor ontwikkeling van actief burgerschap; b. Meer mogelijkheden gericht op het ontwikkelen van vaardigheden t.b.v. succesvolle schoolloopbaan (overgang po vo, kiezen studierichting en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten) a. Meer vraaggericht i.p.v. aanbodgericht werken (jongere staat centraal). Meer samenhang en afstemming van o.a. zorg- en vrijetijdsactiviteiten, methodieken, netwerken, afspraken etc., gericht op jongeren 12+ met school als vindplaats; 14

15 b. Betere kwaliteit van het onderwijs, waarbij per school (op maat) gewerkt wordt aan een aanbod van talentontwikkelingsmogelijkheden. Dit moet goed aansluiten bij het primaire INTERVENTIE STATUS PROGNOSE Actielijn Leren & Opgroeien Meesterplan Onderwijs Nieuw - West proces (onderwijscurriculum) en de inzet op verbreding VO scholen ASD West (incl. Havo/VWO en Marcanti); c. Meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken (jongere staat centraal). Integrale onderwijsaanpak In algemene zin geldt dat de voortgang van de lopende interventies bij het onderdeel Leren en Opgroeien goed is. Er is wel op meerdere fronten sprake van vertraging in de uitvoering. Dit beschouwen wij echter als onderdeel van het proces. Belangrijkste aandachtspunt en mogelijk punt van zorg is de inbedding van de lopende interventies in regulier beleid. Op een aantal onderdelen loopt dit. Ketenregie is hier een voorbeeld van: het is opgenomen in de stedelijke aanpak en er wordt een inspanning geleverd dit te continueren in de begroting van 2010 van de stadsdelen. Het is overigens nog niet duidelijk of dit ook lukt. Op andere onderdelen proberen we dit organiseren. Voorbeeld: mogelijk vervolg Coach je Kind onderbrengen bij de OKC structuur. Andere interventies lopen nog door, maar dan is wel de vraag aan de orde op welke wijze deze vervolgens gecontinueerd kunnen worden. Gezien de omvang van de financiële bijdrage van Koers Nieuw West mag niet automatisch worden aangenomen dat hiervoor binnen reguliere budgetten ruimte is. Het betreft onder andere interventies als Samen Spelen, Schatkamer, Paspoort naar je Toekomstdromen. De inzet is om door middel van het meesterplan traject te komen tot een integrale afweging hiervan in het kader van het vormgeven van een gemeenschappelijk beleid van de stadsdelen richting het onderwijs c.q. talentontwikkeling. In onderstaande tabel vindt u de status per interventie. Community Centers Osdorpse Talentontwikkeling: Paspoort naar je Toekomstdroom Schatkamer Expertisenetwerk Ouderbetrokkenheid Uitbreiding Zoneparcs Versterken Taalketen rond Ouders en Kinderen Quickscan Basisonderwijs en Huiswerkbegeleiding Groep 6 -pilot: uit het kind halen wat er in zit Taaltrip Talentenschool Eren en Waarderen Ontdekhoek Nova Esprit College Tutorproject Nova College Ketenregie voor Kind en Gezin Coach je Kind West in Kracht Pal West Modeatelier Jongerenservicepunt Broedplaats/Ideeënbank Vraagbaak jongeren Zakgeldproject Maatschappelijk Buurtbedrijf Samen Spelen 15

16 Toelichting 0 /stand van zaken Legenda Prognose Beter dan verwacht Prognose: Vooruitlopen op verwachting Conform verwachting Prognose: Achterstand op verwachting Loopt niet volgens verwachting Prognose: Verwachting blijft hetzelfde t.o.v. status aandacht/actie dringend nodig Veel slechter dan verwacht 16

17 Comenius Lyceum, naar een brede huiswerkvrije school Het Comenius Lyceum heeft grote ambities! Het wil zich ontwikkelen tot een instituut van naam waarop onderwijs gegeven wordt op hoog niveau voor getalenteerde jongeren uit Amsterdam (Nieuw) West. Om dit te bereiken wordt een brede huiswerkvrije school gestart. Hier krijgen alle kinderen in de eerste klas tien uur per week extra les op school, bovenop de normale lesuren. De extra lessen zijn verplicht voor alle kinderen en bestaan uit huiswerk maken onder begeleiding en een aantal keuzevakken. Deze keuzevakken zijn gericht op de vorming van de leerlingen: op het versterken van hun sociale vaardigheden, hun algemene ontwikkeling en hun persoonlijkheid. Doelstelling Het plan is gericht op het verbeteren en aantrekkelijker maken van het onderwijs om: De aantrekkingskracht en naamsbekendheid van de school te vergroten en de concurrentiepositie ten opzichte van HAVO-VWO scholen in vooral Amsterdam- Zuid te vergroten Een kwaliteitsslag te kunnen maken om het rendement van de school te verbeteren Het beleid, gericht op het versneld inlopen van leerachterstanden op gebied van taal, rekenen en algemene ontwikkeling, te versterken De leerlingen een betere context te bieden om succesvol te zijn op school en in het vervolgonderwijs De binding van de leerlingen en hun ouders aan de school te versterken. In schooljaar de brugklassen om de (school-)jaren daarop deze aanpak uit te breiden naar de volgende leerjaren, in elk geval tot de derde klas. Coalitiepartners Schoolbestuur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling De interventie is afgerond. Na bijna een jaar experimenteren met een in de schooldag opgenomen huiswerkbegeleiding voor de eerste klas kan uit diverse tevredenheidenquêtes en andere bronnen worden afgeleid dat deze vorm van huiswerkbegeleiding een succes is. Leerlingen, ouders, huiswerkbegeleiders en in mindere mate de vakdocenten zien er de voordelen van in voor de school. Kleurrijke keuzevakken: Alle eerstejaars leerlingen hebben tweemaal per week vanaf uur een Kleurrijk Keuzevak (KKv) in het kader van de Brede School ontwikkeling gehad. Deelnemen aan een keuzevak was verplicht. De KKv s waren per periode zeer verschillend van aard, maar er was altijd een aanbod vanuit een aantal hoofdrichtingen: Taal, Sport, ICT, Kunst en Cultuur en Bijzonder Algemeen. Zo kon een leerling een eigen leerroute invullen en zich oriënteren en ontwikkelen op gebieden waar zijn/haar aandacht naar uitging. Leerlingen en ouders beoordelen de Kleurrijke Keuzevakken als positief. 17

18 Community Centers Op een Community Center vinden naast regulier onderwijs ook andere activiteiten in het schoolgebouw plaats. Leraren kunnen zich concentreren op het lesgeven, omdat zij worden omringd door alle andere voorzieningen die het kind en de ouders nodig hebben, zoals zorg, welzijn, sport en cultuur. De Community Center ontwikkelt talenten van kinderen en biedt ouders tegelijkertijd diensten op het gebied van opvoeding, opvang, maatschappelijke hulp, zorg, inburgering, schuldhulpverlening en de formulierenbrigade. De Community Center gaat dus nog een stap verder dan de brede school. Het project vindt plaats op drie basisscholen in Nieuw West: Ru Paré, Professor Einsteinschool en de Huizingaschool. Doelstelling Optimaliseren van de onderwijsprestaties Optimaliseren van de doorstroom naar het voortgezet onderwijs Bevordering van sociaal-culturele vorming en talentontwikkeling bij kinderen Gezondheidsbevordering van kind en gezin Bevordering van veiligheid en stabiliteit in de gezinssituatie Optimaliseren van ouderbetrokkenheid Het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid onder andere door middel van taalontwikkeling van ouders en buurtbewoners Kinderen van 0 tot 14 jaar Ouders Leerkrachten Buurtbewoners Coalitiepartners Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Nieuw West, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Ministerie WWI, OCW, Justitie, BIZA Stadsdeel Slotervaart De integratie van onderwijs, welzijn en zorg ten behoeve van de ontwikkeling van het kind blijft van groot belang. Het Meesterplan kent dezelfde ambitie. Daarom wordt voorgesteld om de aanpak van Community Centers en het Meesterplan te integreren. Hierdoor kan de aanpak en middelen van het Meesterplan bijdragen aan het realiseren van de doestellingen van de Community Centers. Tevens kan worden gezorgd voor een uitrol van de ontwikkelde aanpak naar andere scholen in Nieuw West. Concreet betekent dit dat de Community Centers onderdeel gaan uitmaken van het Meesterplan en dat samen met alle betrokkenen een integrale aanpak wordt ontwikkeld. Resultaatafspraken overall Ontwikkelen van visie op Community Centers Financieringsplan Er zijn zes inhoudelijke programma s ontwikkeld. Voor drie Community Centers is inhoudelijke programmering gerealiseerd. Financiering hiervan is voor een gedeelte rond. Het concept van de pedagogische wijk is toegevoegd aan het oorspronkelijke plan. Er is een investeringsplan dat de totale kosten inzichtelijk maakt van zowel het fysieke als het 18

19 Resultaatafspraken overall Samenwerkingsrelaties met aanbieders Fysieke uitwerking van de gebouwen Organisatie inhoudelijke deel. Dit wordt na de zomer ter besluitvorming gebracht. Een dekkingsvoorstel wordt ontwikkeld. De vier grote samenwerkingspartners zijn enthousiast en bereid om grote stappen te nemen. Er wordt een stichting voor exploitatie en beheer opgericht. Er zijn twee woningcorporaties bij betrokken: Alliantie en Far West. Er is gestart met nieuwbouwplannen van de drie Community Centers. Het eerste Community Center wordt in oktober in gebruik genomen. Er wordt een beheersstichting voor de exploitatie opgezet. Er is overeenstemming over de organisatievorm waarbij snel gestart kan worden. De Stichting Westelijke Tuinsteden is in staat het trekkerschap over te nemen. 19

20 Ouderparticipatie basisscholen Voor de opvoeding van een kind is een goed contact en een goede communicatie tussen de ouders en de school belangrijk. Pas dan wordt de kinderen een kansrijke omgeving geboden waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Als leraren op de hoogte zijn van de achtergrond en gezinssituatie van de kinderen kunnen zij daar naar handelen. Ouders kunnen hun kinderen vervolgens beter ondersteunen met huiswerk. Op acht scholen wordt in kaart gebracht hoe het staat met de ouderbetrokkenheid. Op twee scholen wordt actief vormgegeven aan de ouderbetrokkenheid door het opstarten van initiatieven en activiteiten die daaraan kunnen bijdragen. Doelstelling Ouderbetrokkenheid op scholen wordt vergroot Scholen staan open voor de inbreng van ouders Leraren zijn beter op de hoogte van de achtergrond en de gezinssituatie van de kinderen en handelen hiernaar Ouders hebben meer kennis van de lesstof en weten hoe zij hun kinderen daarbij kunnen ondersteunen Basisscholen (directie en onderwijzers) Ouders Kinderen Coalitiepartners Acht basisscholen in Nieuw West Stadsdelen De interventie is afgerond. Van augustus 2007 tot en met juni 2009 zijn door BMO op de basisschool El Kadisia en op de St. Paulusschool (vanaf maart 2008, daarvoor St. Lukasschool) interventies uitgevoerd die tot doel hadden om ouderparticipatie te bevorderen. Op beide scholen was twee dagen per week een projectmedewerker aanwezig. BMO heeft onder andere ouderraadtrainingen verzorgd, ouders structureel betrokken bij tussenschoolse opvang, een traject leerondersteuning geboden aan ouders en kinderen, voorlichting gegeven over de Cito-toets, en het project Taal en Ouderbetrokkenheid uitgevoerd. 20

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers.

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers. JAARPLAN 2013 Meerjarenbeleid In klein bestuur zal in 2013 de laatste hand worden gelegd aan visie en missie van B&SHO. Daarnaast wordt het sponsorplan herzien en een lidmaatschap ingesteld voor bedrijven

Nadere informatie

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden.

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. PAO HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. (i.s.m Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs PAO) Presentatie voor Airport/Seaport Ontbijt, 18/12/08. Freek Ossel, Wethouder Amsterdam voor Haven, Luchthaven,

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Betreft tussen evaluatie 2014 2015 en daarop volgende visie op de verdere ontwikkeling van het SWV in deze planperiode. Geacht bestuur, Na acht

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 1. Inleiding In 2008 is de gemeente Nijmegen gestart met de inzet van 13,3 fte combinatiefuncties bij Onderwijs, Sport en

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014 Algemene informatie Kinderopvang 0-4 November 2014 Voorwoord Positive Action wordt in Amerika met veel succes uitgevoerd. Het is een bewezen effectief programma dat positieve resultaten behaalt op zowel

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

Nieuwe Koers 2016-2018

Nieuwe Koers 2016-2018 A M S T E R D A M Nieuwe Koers 2016-2018 School s cool Amsterdam, november 2015 INLEIDING Voor scholieren kan het een grote stap zijn om van het basisonderwijs naar de brugklas te gaan. In korte tijd moeten

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG Johan de Walestraat 1, Leeuwarden 058-2665909 info@ikcdesprong.nl Programma verlengde leertijd IKC de Sprong schooljaar 2015-2016 IKC de Sprong is een IKC met

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie