Feministische kritieken op het begrip toestemming: tussen dwangmatige heteroseksualiteit en levenslustige sensualiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feministische kritieken op het begrip toestemming: tussen dwangmatige heteroseksualiteit en levenslustige sensualiteit"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Academiejaar Feministische kritieken op het begrip toestemming: tussen dwangmatige heteroseksualiteit en levenslustige sensualiteit Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Wijsbegeerte Guillaume Soinne onder leiding van Prof. Tom Claes

2 Inhoudstafel Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Radicale feministen 1.1) Toestemming 4 1.2) De aanloop: de mystieke vrouw 8 1.3) Seksenpolitiek 9 1.4) De mythe van de heldhaftige verkrachter ) Tegen de contracttheoretici ) Dwangmatige heteroseksualiteit 18 Hoofdstuk 2: Roiphe en de date rape crisis 2.1) Verkrachting door bekenden ) De mythe van verkrachtingsfantasieën ) Katie Roiphe ) Weg van de slachtofferrol ) De monddode feministe ) De bange, kwetsbare vrouw ) Agency en de ernst van de crisis ) De impact van verbale dwang ) De politieke agenda 44 Hoofdstuk 3: Kan een nee soms een ja betekenen? 3.1) Seksuele conventies ) Weg met symbolische weigering? ) De zoektocht naar officiële conventies ) Gewoon nee zeggen? 65 Conclusie 73 Bibliografie 75 1

3 Voorwoord Seks is reëel. Iedereen heeft in wezen de mogelijkheid het te doen. Bij elk dier is het de evidentie zelf. Bij vrijwel elk dier is het een basisinstinct dat louter gebaseerd is op voortplanting. Behalve bij de mens. Naast reproductie is seks voor de mens ook plezierig, of hoort dat in principe toch te zijn. In discussies over de zoektocht naar wat plezierige van onplezierige seks scheidt, draait het vrijwel altijd rond consent, wat we kunnen vertalen als toestemming. Toestemming geven en krijgen wordt dan beschouwd als basisvoorwaarde voor correct seksueel gedrag. Ontbreekt die toestemming, dan spreken we volgens feministen over verkrachting, seksuele intimidatie enzovoort. Het spreekt dus voor zich dat consent als demarcatiepunt tussen toegelaten seks en niet-toegelaten seks van uiterst belang is. Vanzelfsprekend bestaan hierover verschillende, soms tegenstrijdige meningen. Ideeën over de limieten van toestemming (de leeftijd vanaf wanneer toestemming gegeven kan worden, de grenzen van sadomasochisme, het (a)morele van bestialiteiten en ga zo maar door) variëren enorm en zijn voer voor verregaande discussies. Dit eindwerk zal zich concentreren op feministische kritieken op het begrip toestemming, dat door de eeuwen heen vooral mannelijk is ingekleurd. Ik zal trachten te wijzen op de verdiensten en dwalingen van radicale feministen en hoe zij een invloed hebben uitgeoefend op contemporaine feministen. Hoe zij gewezen hebben op sommige patriarchale wanpraktijken en hun soms polemieke oplossingen voor het heden pogen uit de doeken te doen. Voorts zal aandacht besteed worden aan de tegenbeweging, met nadruk op de verschillende ideologische klemtonen en ideeën die in schril contrast staan tot de tweedegolf-feministen, die hun betoog niet zonder enig risico hebben gehouden. Verder zal er ingegaan worden op de mogelijkheid van seksuele conventies en wat de waarde van symbolische weigering, de scheiding tussen nee en ja inhoudt. Daarbij zullen we regelmatig teruggrijpen naar het gedachtegoed van feministen. De centrale these zal zijn dat de radicale feministen weliswaar zeer vruchtbare onderwerpen naar de voorgrond brachten, maar dat ze zich in hun kritieken te vaak hebben laten leiden door oversimplificaties, overdrijvingen en soms inconsistenties en dat de tegenbeweging terecht voor een grondige herziening van hun materie heeft gezorgd. En dat we voor het correct bepalen van het demarcatiepunt tussen gewenste en ongewenste seks niet zozeer naar de visies van radicale feministes zouden moeten teruggrijpen, maar eerder onze blik richten op de reeds aanwezige communicatieve vaardigheden van zowel man als vrouw en deze trachten te verfijnen. 2

4 In hoofdstuk 1 zullen we het, na een korte introductie over de term toestemming, hebben over de radicale feministen. We zullen nagaan hoe via vrouwen als Friedan, Millett, Brownmiller, Pateman en MacKinnon stelselmatig ideeën over machtsstructuren in het collectief denken van feministen zijn binnengesijpeld. Hoofdstuk 2 behandelt de tegenbeweging. Hier gaan we eerst in op het verschil tussen verkrachting door onbekenden en verkrachting door bekenden, alvorens verder te gaan met het gedachtegoed van Katie Roiphe. Haar kritiek over de aangeprate slachtofferrol van vrouwen en hoe ze aan elke vrouw agency toekent, zal hierin uit de doeken gedaan worden. In hoofdstuk 3 buigen we ons over de vraag of een nee soms een ja kan betekenen. Wat de inhoud is van seksuele conventies en wat de grenzen en mogelijkheden van symbolische weigering zijn. Er zal ook aandacht besteed worden aan verbale versus non-verbale toestemming en hoe deze twee zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ten slotte beschouwen we wat conversatie-analyse ons kan leren over hoe we met elkaar omgaan en hoe we weigering en toestemming meedelen. De onderliggende stelling hier is in wezen een pleidooi voor wederzijds begrip en empathie, dat tot stand komt in de dialoog met elkaar, eerder dan vaste betekenissen proberen op te leggen aan een nee of een ja. Graag had ik nog even mijn dank betuigd aan professor Tom Claes, die me met correcte referenties en aanlokkelijke voorstellen een heel eind op weg zette. En aan mijn moeder, voor het schier eindeloze vertrouwen. 3

5 1) Radicale feministen Laat ons eerst een ruwe schets geven van wat onder toestemming verstaan wordt, alvorens in te gaan op de verschillende feministische invalshoeken en kritieken erop. 1.1) Toestemming Waarop doelt men als men de term toestemming gebruikt? Toestemming (consent) wordt door de meeste filosofen als basisvoorwaarde voor correct seksueel gedrag beschouwd. Hoewel Van Dale ook instemming (assent) als een gangbare vertaling beschouwt, is het van belang om dit te scheiden van consent. Zoals David Archard citeert uit Joseph Raz: de kern van toestemming zit in de performatieve aard ervan. 1 Toestemmen is een actieve daad. Instemmen doet men eerder passief. Sommigen (bijvoorbeeld Emily Sherwin) hebben dit gelinkt aan het gedachtegoed van denkers als Austin en Searle, die taaldaden ook als performatief beschouwden. Er kan sprake zijn van passieve instemming (bijvoorbeeld stilzwijgend toestemmen), maar dit is volgens veel feministen een gevaarlijk punt als men het heeft over seksuele toestemming. Onder andere Joan McGregor heeft op de gevaren gewezen van een al te lichtelijke gelijkstelling van instemming en toestemming. Volgens Archard is een seksuele handeling X toelaatbaar als diegenen die met X te maken hebben, competent zijn tot het geven van toestemming, waarbij geen belangen van derden geschaad worden. 2 In wezen lijkt deze premisse logisch en behoorlijk onproblematisch, maar zoals we zullen zien, staat het voor radicale feministen niet altijd even vast dat vrouwen over die competentie beschikken, gezien hun ondergeschikte positie. De tegenbeweging spreekt dit dan weer tegen, zoals we later zullen zien, en wijst op de agency die elke vrouw wel degelijk bezit. Toestemming is iets wat een wezenlijk normatief verschil veroorzaakt. Het verandert 1 David Archard, Sexual Consent (Westview Press, 1998), 65 2 David Archard, Sexual Consent (Westview Press, 1998), 2 4

6 de normatieve relaties tussen personen in een gegeven situatie. 3 Handelingen die in een gewone context als fout zouden bestempeld worden, worden via een morele magie 4 getransformeerd zodat ze wel toelaatbaar worden. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan sadomasochisme waarin pijn die anders niet toegelaten zou mogen worden getolereerd wordt, nadat er evenwel op voorhand duidelijke afspraken gemaakt zijn. Die afspraken worden vaak verbaal gegeven. Nu is het zo dat toestemming niet altijd verbaal wordt meegedeeld. Men kan zich contexten voorstellen waarin men op redelijke wijze kan aannemen dat toestemming stilzwijgend gegeven wordt. Bijvoorbeeld wanneer mensen op café elk om beurten een rondje bestellen, kan iemand wanneer het zijn beurt is er moeilijk aan ontsnappen. Hij heeft immers stilzwijgend zijn toestemming gegeven met de mutuele trakteersituatie. Of wanneer je op restaurant eten bestelt, geef je vanzelfsprekend je toestemming om er achteraf voor te betalen. Archard noemt deze randgevallen als quasiconsent. Stilzwijgend toestemmen is dus mogelijk, maar het is uiterst belangrijk om de voorwaarden ervan vast te leggen. Dit om wandaden als verkrachting te voorkomen. Vervolgens moet het geven van toestemming een intentionele daad zijn. Toestemming is eerder een daad dan een geestestoestand. 5 Ook Husak en Thomas onderschrijven dit en vinden dat we eerder naar empirische handelingen moeten kijken. Of die daad letterlijk een daad hoort te zijn en of er ook ruimte is voor stilzwijgende toestemming en seksuele conventies, wordt in een volgend hoofdstuk nog behandeld. Of élke afzonderlijke seksuele daad moet worden gedelibereerd en geconsensualiseerd (bijvoorbeeld door de principes van de Antioch College, cf. infra) is vanzelfsprekend voer voor veel controverse en wordt later nog uitvoerig besproken. Toch zijn voor een geldige toestemming naast het waarnemen van empirisch gedrag 3 David Archard, Sexual Consent (Westview Press, 1998), 3 4 Heidi M. Hurd, The Moral Magic of Consent, Legal Theory 2 (Cambridge University Press, 1996) 5 David Archard, Sexual Consent (Westview Press, 1998), 4 5

7 ook de relevante mentale toestanden van belang. Ten eerste op cognitief vlak: ik moet weten dat ik instem met iets; hoe geldig is toestemming als het gegeven is onder invloed van alcohol of drugs bijvoorbeeld? Het gevaar voor verkrachting schuilt dan om de hoek. Wie treft dan de schuld? Wie is verantwoordelijk? In hoeverre ben je verantwoordelijk voor je eigen daden, enzovoort. Ten tweede op dispositioneel vlak: of ik al dan niet toestem met waar ik toestemming voor gegeven heb; als een vrouw na een tof avondje stappen toestemt met de vraag wil je nog een wijntje bij me drinken?, stemt ze dan toe met de gehele context waarin ruimte gelaten wordt voor verdere (eventueel seksuele) handelingen, of louter met het consumeren van een glaasje wijn? Het gehele spectrum van verleiden, seksuele codes en conventies vallen binnen deze discussie en wordt later nog behandeld. Wat maakt consensuele seks nu toelaatbaar? Archard oppert drie plausibele antwoorden 6. Ten eerste een Kantiaans getint principe: omdat geen van beide partijen elkaar louter als middel zal behandelen. Of om het met de woorden van O Neill te zeggen: [ ]een moreel waardig leven moet gebaseerd zijn op maximes van gerechtigheid (waaronder de afwezigheid van dwang en misleiding), van respect en van liefde. Wie zo n leven leidt, gebruikt noch de ander, noch schiet hij tekort aan het waarmaken van de doelen van de ander. 7 Hoewel dit een nobele optie is, komt toch volgende kanttekening naar boven. Volgens dit principe geldt als ideaal: seks waarbij men zowel aandacht heeft voor zichzelf als voor de ander. Wederom zullen feministen hier serieuze vraagtekens bij stellen. De maximes van gerechtigheid vooronderstellen gelijke individuen. Men kan niet in een rechtvaardige, maar ongelijke wereld wonen. Als men ervan uitgaat, zoals sommige radicale feministen dat doen, dat vrouwen fundamenteel ondergeschikt zijn gemaakt aan mannen, kan er dus nooit sprake zijn van compleet evenwaardige, 6 David Archard, Sexual Consent (Westview Press, 1998), 40 7 Onora O'Neill, Between Consenting Adults, Philosophy and Public Affairs 14 (Princeton University Press, 1985), 266 6

8 consensuele seks. De twee andere mogelijkheden zijn omdat men baas is over het eigen lichaam en ermee mag doen wat hij of zij wil en omdat ze daar vrijelijk voor gekozen hebben. Het grote verschil tussen beide is dat zelfeigendom beperkt wordt door voorwaarden die te maken hebben met eigendom in het algemeen; vrijheid daarentegen heeft te maken met limieten die bepaald worden door anderen. Het is overduidelijk dat Archard in hart en nieren een liberaal is: Kortom, het eerste principe gaat over het ideaal dat iemand de controle over zijn eigen persoon, zijn eigen lichaam moet hebben; het tweede dat een persoon de controle moet hebben over hoe zijn leven wordt geleid. 8 Om het verschil tussen beide te duiden, haalt Archard het voorbeeld aan van een prostituee. Zij mag dan wel eigenares zijn over haar eigen lichaam, ze is niet noodzakelijk vrij geweest in haar keuze. Toestemming heeft volgens hem eerder te maken met vrije wil, of althans het niet beknotten van elkaars vrijheid. 9 Seks moet dus, geheel vrij van dwang en misleiding, tussen moreel gelijke en evenwaardige personen gebeuren. Het moet een actieve beslissing zijn, volledig bewust, waarbij verondersteld wordt dat de personen de conventies kennen, waarvan men gebruik maakt tijdens het verleidingsproces. Soms loopt het echter spaak. Verkrachting en seksuele intimidatie kunnen schadelijke gevolgen zijn van foutief begrepen sociale conventies, of opzettelijk gewelddadige uitingen van dominantie. Voor beide invullingen valt wat te zeggen. Laat ons nu nagaan hoe de vrouwenbeweging rond de jaren zestig van vorige eeuw een beslissende wending heeft genomen en een almaar groeiend zelfbewustzijn bij vrouwen heeft gecreëerd. Hoe vooraanstaande denkers soms eerder mild, soms heel heftig tekeer gingen tegen hoe tot dan toe de seksuele moraal werd ingevuld. 1.2) De aanloop: de mystieke vrouw 8 David Archard, Sexual Consent (Westview Press, 1998), 42 9 Barbara Sullivan spreekt dit evenwel tegen en pleit voor een herziening van toestemming gelinkt aan prostitutie. Mark Cowling en Paul Reynolds, Making Sense Of Sexual Consent (Ashgate, 2004),

9 Van lieverlede, aanvankelijk nog zonder het scherp te doorzien, kwam ik tot het besef dat er iets radicaal verkeerds schuilt in de manier waarop de Amerikaanse vrouwen op dit ogenblik hun leven proberen te leiden. 10 Zo vangt Betty Friedan haar voorwoord aan van haar baanbrekend werk The Feminine Mystique. Ze sluit datzelfde voorwoord af met de hoopvolle woorden: Het schrijven van dit boek zou zinloos zijn geweest als ik niet geloofde dat vrouwen de maatschappij kunnen beïnvloeden, zoals zij er ook door worden beïnvloed en dat uiteindelijk de vrouw, net als de man, de macht tot kiezen bezit en haar eigen hemel of hel kan maken. 11 Vrouwen worden dus gedetermineerd in een mannelijke wereld en het is haar wens dat dit scheefgegroeide evenwicht ooit op zijn plooien terechtkomt. In The Feminine Mystique probeert ze een stem te geven aan het lege gevoel en de sleur in het leven van vele Amerikaanse huisvrouwen rond die periode. Maar ook aan de carrièrevrouw, die zich geen blijf weet met dit mannelijk geconstitueerd stigma. Dit masculiene ideaal verplicht vrouwen om zich te vereenzelvigen met het anders-zijn van de vrouw en derhalve haar unieke vrouwelijkheid en het receptieve en passieve van haar seksuele geaardheid 12 te aanvaarden. Ze heeft het over een vervalst vrouwenbeeld, waarin het lijkt alsof de vrouw volledig gelijk is geworden aan de man, dezelfde rechten heeft (ontwikkeling, studie, werk), maar waar een carrièrevrouw toch een vies woord is gebleven. Officieel zouden vrouwen dus dezelfde rechten bezitten, maar Friedan vraagt zich af hoe het komt dat vele vrouwen dan toch naar huis keren, hun heil zoeken in een leven als huisvrouw. Mannen zouden carrièrevrouwen met enig wantrouwen en smalend gelach bejegenen. Een typevoorbeeld van hoe het er in die tijd aan toe moest gegaan zijn, vindt men in de spraakmakende serie Madmen, en welbepaald in een aflevering 10 Betty Friedan, The Feminist Mystique, (Mass Paperback Edition, 1963), Betty Friedan, The Feminist Mystique, (Mass Paperback Edition, 1963), Betty Friedan, The Feminist Mystique, (Mass Paperback Edition, 1963), 64 8

10 waar hoofdpersonage Don Draper ene Maggie Siff, een vrouw die de zaak van haar vader had overgenomen, met een mannelijk meerderwaardigheidsgevoel wegwimpelt en zo haar credibiliteit volledig ondermijnt. 13 Dit vervalste beeld (quasigelijke rechten) veroorlooft de vrouw, en moedigt haar daartoe zelfs aan, te doen alsof het probleem van haar identiteit, haar persoonlijke wezen, helemaal niet bestaat. Die vervalsing leert haar aan dat zij de vraag: Wie ben ik?, kan beantwoorden door te zeggen: de vrouw van Tom, of Mary s moeder. 14 Instrumentele identiteit dus, zelfdefinitie ontleend aan de man. De tijdsgeest is er een van belemmering of vermijden van geestelijke groei, waarin de vrouw zich niet zou mogen verwerkelijken als volwaardige en evenwaardige persoon. Een overduidelijk pleidooi voor vrouwenemancipatie dus. Gelijke rechten op het werk, maar ook gelijke rechten op vlak van seksualiteit. Friedan zag echter zeer vroeg in dat deze beweging, deze revolutie, niet van een leien dakje zou lopen. Ze beschouwt de gedachte dat de gelijkheid van de vrouw noodzakelijk was om zowel de man als de vrouw vrij te maken op vlak van seksuele ontplooiing als een duidelijke maar gevaarlijke draad die loopt doorheen de hele geschiedenis van de feministische beweging. 15 Hoe gevaarlijk die draad was en is, zou de tijd moeten uitwijzen. Het is alleszins het stokpaardje geworden van vooraanstaande vrouwelijke denkers als Catharine MacKinnon, Carole Pateman en Kate Millett. 1.3) Seksenpolitiek In Sexual Politics laat feministe Kate Millett zien hoe de patriarchale instelling van onze cultuur werkt en in de literatuur wordt weerspiegeld. Het is literatuurkritiek van het hoogste niveau waarin verhalen als dat van Adam en Eva en Freuds penisnijd (eerder al onder de loep genomen door Friedan trouwens) zorgvuldig worden ontmaskerd als seksenpolitiek. In uiterst vlezige taal verwoordt ze haar ongenoegen over de seksuele machtsstrijd, die lijkt verloren te zijn door de vrouw. 13 Madmen, Seizoen 1, Episode 2 14 Betty Friedan, The Feminist Mystique, (Mass Paperback Edition, 1963), Betty Friedan, The Feminist Mystique, (Mass Paperback Edition, 1963), 93 9

11 Ze neemt ook schrijvers als D.H. Lawrence en Henry Miller onder de loep. Zo weet ze over een bepaald fragment van het boek Sexus van Henry Miller te zeggen: De lezer ervaart, als hij tenminste een man is, een schier bovennatuurlijk gevoel van macht. Want in dit fragment wordt niet alleen op een levendige fantasierijke manier de situatie met alle details uitgebuit om seksuele opwindingen op te roepen, het is tegelijk een bewijs van mannelijke overheersing over een zwak, gewillig en tamelijk dom wijfje. Het is een voorbeeld van seksenpolitiek op het fundamentele niveau van de copulatie. Verschillende bevredigingen, zowel voor de held als voor de lezer, zijn ongetwijfeld terug te voeren op de triomf van het mannelijk ego. De meest tastbare hiervan is wel: Ze had een sappig kutje dat me precies paste. 16 Klare taal. Triomf van het mannelijke ego. De vrouw wordt herleid tot lustobject en staat volledig in het teken van de man. Ik ga hier voorbij aan het feit dat Millett met een vlijmscherpe machete door het werk van vooraanstaande schrijvers en filosofen snoeit, en wens me vooral te focussen op het algemene denken dat volgens mij groeit gedurende die periode. Waar bij Friedan de klemtoon nog lag bij het mystieke, het ongrijpbare van de vrouw die aan haar ongenoegen geen duidelijke benaming kon geven, gaat het bij Millett om een echte seksenstrijd. De taal wordt bitsiger en zelfverzekerder. Friedan had het over de Amerikaanse huisvrouw en de opkomende carrièrevrouw, Millett heeft het over de vrouw met een grote V, over een groep die stelselmatig onderdrukt is geweest, en dit op literair en politiek vlak (want ook Nazi- Duitsland en de Sovjet-Unie ontsnappen niet aan haar kritiek). Het bovenvermelde zoeken naar identiteit dat we bij Friedan terugvonden, moet in dit discours plaatsmaken voor een reële vrees voor executie. Ik verklaar dit even nader. In de periode waarover Friedan schreef, was het niet ongebruikelijk dat vrouwen seksueel geïntimideerd werden. Ze stelde zich ook ernstige vragen over de positie van de vrouw, maar zij had het eerder over de semantische verschuiving van het zelfbewustzijn, de ontvoogding van het vervalste vrouwenbeeld dat los moest 16 Kate Millett, Sexual Politics (New York: Doubleday, 1970), 13 10

12 komen van het zogeheten mystieke aspect van de vrouw. Millett daarentegen spreekt over algehele mannelijke suprematie, met de complete overname van de vrouw door de man, soms op de rand van het morbide. Volgende kritiek op een werk van D.H. Lawrence windt er geen doekjes om. Een goede formule voor seksueel kannibalisme: vervang penis en binnendringing door een mes, de schoot door een grot en het bed door een plaats van executie, en je hebt een moord waarbij de moordenaar zich meester maakt van de macht van het slachtoffer. Lawrence heeft het in zijn krankzinnige fantasie zo geregeld dat de man de vrouw met een dodelijk instrument binnendringt om haar mana te stelen. 17 Een complete verglijding van verafgoding, naar kleinering, naar uiteindelijke moord. Dit vinden we al terug in een werk van Baudelaire, waarbij hij vol verbijstering en verwondering opkijkt naar een beeldschone vrouw, maar haar uiteindelijk niet kan veroveren wegens haar extreme schoonheid. Zijn daarop volgende wens is dan maar haar te injecteren met zijn dodelijke serum. 18 Vrouwenmoord vastgeroest in een culturele patriarchale structuur, volgens Millett. Uitingen van walging, verachting, vijandigheid, agressiviteit waarmee het mannelijke culturele bewustzijn de seksualiteit omringt. 19 In Milletts werk ontwaren we de kiemen van de vrees die vrouwen koesteren. Woorden als intrusie, executie en slachtofferschap werken die angst alleen maar in de hand. In al haar vurigheid verliest ze soms wat zin voor nuance, die Roiphe later wel aan de dag legt. In het slotwoord hoopt Millett dat het tweede-golf feminisme een blijvende invloed nalaat op de ontvoogding van de vrouw. Dat fundamentele waardeveranderingen een seksuele revolutie in de hand zouden werken, een nobel ideaal waarbij vaste rolpatronen ontbonden worden en de vrouw niet langer onderworpen zal worden, met een menselijke mensheid in het verschiet: 17 Kate Millett, Sexual Politics (New York: Doubleday, 1970), Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, (Gallimard Éditions, 1999), Gedicht 138: À celle qui est trop gaie 19 Kate Millett, Sexual Politics (New York: Doubleday, 1970),

13 Mogelijk zal een tweede seksueel-revolutionaire golf er eindelijk in slagen de helft van de mensheid te bevrijden van haar eeuwige ondergeschiktheid, en ons in de loop van dat proces een stuk dichter bij een werkelijke humaniteit brengen ) De mythe van de heldhaftige verkrachter Sommige feministen gaan nog verder terug in de tijd om de wortels van de mannelijke overheersing na te gaan. Susan Brownmiller vond in de Griekse en Romeinse mythologie al sporen van dominantie en suprematie. Dat Zeus en andere Olympische goden zich op regelmatige basis vergrepen aan vrouwelijk schoon, godin of sterveling, is geen geheim. Leda, Europa, Philomena zijn allen op een gegeven moment onderhevig geweest aan goddelijke overmacht. Ovidius verhaalt over de Sabijnse vrouwen waarmee de Romeinen hun gang gingen. Ook in andere culturen, zoals bij de Mundurucú-indianen, werd de vrouw geacht onderdanig en gedwee te zijn, en gehoorzaam en trouw aan haar echtgenoot. Wij temmen onze vrouwen met de banaan 21, zo luidt het relaas van een Mundurucú-indiaan. Brownmiller, blakend van een onmetelijke eruditie, geeft nog talrijke voorbeelden van zogeheten heldhaftige verkrachters. Sommigen hebben geopperd dat dit uitingen waren van onderwerping van de aan godinnen gewijde heiligdommen, of eenvoudiger gezegd, uitingen van de triomf van het patriarchaat over het matriarchaat. 22 Het zijn volgens haar allemaal beelden van mannen die de wereld veroveren. En een man die de wereld verovert, verovert op zijn pad ook vrouwen. Deze mannen, onder wie ook rocksterren als Mick Jagger, Jim Morrison en Jimi Hendrix niet ontbreken, zijn volgens Brownmiller boegbeelden van het verheerlijken van de machocultuur, wegens hun nabootsingen van seksueel misbruik op het podium. Ze steekt haar aversie niet onder stoelen of banken en gaat zelfs zo ver om de moord tijdens een optreden van de Stones in Altamont, gepleegd 20 Kate Millett, Sexual Politics (New York: Doubleday, 1970), Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993), Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993),

14 door een Hell s Angel, te linken aan het agressieve karakter van teksten van de hand van Mick Jagger. Zo zouden nummers als The Boston Strangler, Sympathy for the Devil en Let it bleed een directe impact hebben gehad op die bewuste avond in 69. Ze voegt er evenwel fijntjes aan toe: Waaraan minder publiciteit is gegeven, [ ] is het feit dat er tijdens dat gratis toegankelijke concert verscheidene vrouwen zijn verkracht 23 en legt bij deze een onuitgesproken verband tussen de nagebootste schunnigheden op het podium, en de realiteit naast het podium. Brownmiller is al helemaal niet te spreken over boeken als A Clockwork Orange van Burgess, dat het verhaal vertelt van een jongeman die met vrienden allerlei gewelddadige en seksuele escapades meemaakt. Wat haar vooral stoort, is dat in een bepaalde verkrachtingsscène niet naar het leed dat de vrouw ondervindt, wordt omgekeken. Het gaat om de beruchte scène waarbij de vrouw van een schrijver wordt onteerd door Alex (het hoofdpersonage) en de zijnen. Die scène is volgens Brownmiller een indicatie voor de manier waarop mannen verkrachting benaderen. Als de verkrachting zich niet voor zijn ogen had afgespeeld, zou deze schrijver het niet hebben ervaren als een herkenbare onteigening van bezit, een schandalige belediging van man tot man want we dienen steeds voor ogen te houden dat vrouwen in de mythe van de heldhaftige verkrachter een ondergeschikte rol spelen. 24 Maar wat bij haar nog het meest van al in het verkeerde keelgat schiet, is dat de recensies van de verfilming van A Clockwork Orange Alex veranderen in een glamour uitstralende held. Volgens een zo n recensie zou het hoofdpersonage ons verlangen naar ogenblikkelijke seksuele bevrediging, ontlading van innerlijke woedes en behoefte aan avontuur en opwinding veruitwendigen. 25 Brownmiller betwijfelt dit ten zeerste. De recensent (en in zijn navolging Kubrick zelf) is volledig voorbijgegaan aan de passieve rol die de vrouw in de film moest vertolken. Ze vraagt zich dan ook af welke vrouw werkelijk gelooft dat die punk met zijn Pinnochio-neus en vlijmscherpe haar hààr diepe verlangen naar ogenblikkelijke seksuele bevrediging uitleeft 26. Want wanneer recensenten en 23 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993), Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993), Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993), Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993),

15 regisseurs spreken over diepe seksuele verlangens, denken ze daar als vanzelfsprekend bij: diepe mannelijke seksuele verlangens. Naast de literatuur komen dus ook in de mythologie en in de populaire cultuur als zwammen al te mannelijk georiënteerde ideologieën opduiken. Voor een vrouwelijk discours is weinig plaats. Hier moet volgens Brownmiller een dringende en ingrijpende verandering in komen. Ze verwoordt dit zoals gebruikelijk magistraal: Het hele concept heroïek, zoals dat door mannen werd gedefinieerd, lijkt in onze tijd aan een serieuze herevaluatie onderhevig te zijn. De middeleeuwse ridder in glanzende wapenrusting is roestig geworden en zijn harnas kraakt in de scharnieren. [ ] Ik ben ervan overtuigd dat mannen er in de toekomst mee zullen ophouden hun mannelijkheid af te meten aan de agressie of bescherming die zij ten opzichte van vrouwen aan de dag leggen. 27 Van belang is ook hier de semantische verschuiving van een probleem zonder naam, naar een duidelijke tweespalt tussen de seksen, met macht als beslissende factor. Het biologische onderscheid tussen de geslachten wordt zodoende een structureel ideologisch onderscheid. Maar niet alleen in de literatuur, mythologie of in de populair cultuur, maar ook in de gehele Westerse filosofie schemert het concept macht en de aanspraak erop, door. 1.5) Tegen de contracttheoretici Carole Pateman vraagt zich in Women and Consent 28 af of het geven van toestemming geen loos begrip is, in een mannelijk georiënteerde samenleving. In hoeverre theorie en praktijk over toestemming samenvallen en of werkelijke toestemming geen vrouwelijke utopie is. Consent, zoals het tot dan toe geconstrueerd is, kan men niet los zien van geforceerde onderdanigheid. Ze druist hierbij vooral tegen filosofen als Locke, Hobbes en Rousseau in. Deze denkers vertrokken van idealen als vrijheid en 27 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Ballantine Books, 1993), Carole Pateman, Women and Consent, Political Theory 8 (Sage Publications, 1980) 14

16 gelijkheid, maar sloten daarvan enkele groepen uit. Slaven in de eerste plaats, maar ook vrouwen. Zij werden als onderdanig en ondergeschikt aan de man beschouwd. Pateman stelt dan ook deze onderschikking van autoriteit in vraag. Als deze contracttheoretici ervan uitgaan dat iedereen gelijk is, hoe kan het dan zijn dat een vrij en gelijkwaardig individu ooit op legitieme basis door iemand anders kan beheerst worden 29? Het moet dus afkomstig zijn van een bewust onderdrukkingsmechanisme om de vrouw onmondig te houden. Locke ging in zijn consenttheorie uit van hypothetisch voluntarisme, waarvan stilzwijgende toestemming het meest duidelijke voorbeeld is. Met voluntarisme bedoelt Locke dat individuen rationeel moeten zijn en dat ze de morele en intellectuele capaciteiten moeten hebben om op een vrije manier toestemming te geven 30. Een klein probleem: vrouwen behoren hoegenaamd niet tot deze categorie, volgens hen, en hun toestemming is te verwaarlozen, in feite onbestaande. Enkel als vrouwen als vrije en gelijke individuen beschouwd worden, is hun toestemming relevant. Rousseau accepteerde de patriarchaal gefundeerde opinie dat vrouwen op een natuurlijke wijze ondergeschikt waren aan de man. Vrouwen zijn bijgevolg op een natuurlijke wijze ongeschikt om op een rationele manier toestemming uit te drukken. Sterker nog, we moeten er alles aan doen volgens hem om vrouwen hun meningen te ontzien vanwege hun natuurlijke morele karakter en hun negatieve invloed op de moraal en civiele deugd van de man 31. Onderliggend schuilt dus een diepe angst voor de vrouw en haar mogelijk effect, namelijk vervrouwen, en bijgevolg de mannen als godvrezende burgers te verzwakken. Vervrouwelijken als synoniem voor verzwakken, het is een thema dat lange wortels heeft. Caesar vermeldde reeds in zijn beroemd werk De Bello Gallico 32 dat de Belgen de dappersten van alle Galliërs waren. Flatterend voor ons volk, zou men denken. Maar waar veel landgenoten zomaar overlezen, is wat hij daaraan toevoegt: ze zijn 29 Carole Pateman, Women and Consent, Political Theory 8 (Sage Publications, 1980), Carole Pateman, Women and Consent, Political Theory 8 (Sage Publications, 1980), Carole Pateman, Women and Consent, Political Theory 8 (Sage Publications, 1980), J.J. Doesburg, vert., Commentarii de bello Gallico (Amsterdam, 1895), Boek 1 15

Tjeerd van de Laar. Eindtermen vrije wil (Augustus 2011) Wat is vrije wil?

Tjeerd van de Laar. Eindtermen vrije wil (Augustus 2011) Wat is vrije wil? Eindtermen vrije wil (Augustus 2011) Tjeerd van de Laar Hieronder vindt u een uitwerking van de eindtermen bij het examen filosofie over vrije wil zoals vermeld in deel vier van de syllabus filosofie 2013

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen

Nadere informatie

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF Larken Rose Oorspronkelijke titel: The Most Dangerous Superstition Auteur: Larken Rose, 2011 Nederlandse vertaling: Joris Meedendorp, 2014 ISBN: 978-94-91164-72-9 Druk:

Nadere informatie

Partnergeweld: de risicofactoren.

Partnergeweld: de risicofactoren. : de risicofactoren. Eindwerk in de Rechtsgeleerdheid, Criminologische Wetenschappen Student: Promotor: Prof. Dr. L. Restiau Opdrachtgever: Beweging tegen geweld - vzw Zijn Academiejaar 2004-2005 : de

Nadere informatie

R.Ruard Ganzevoort, Reconstructies. Kampen: Kok 2001. R.Ruard Ganzevoort and/or the original publisher

R.Ruard Ganzevoort, Reconstructies. Kampen: Kok 2001. R.Ruard Ganzevoort and/or the original publisher RECONSTRUCTIES Praktisch-theologisch onderzoek naar de verhalen van MANNEN over SEKSUEEL MISBRUIK en GELOOF Dr. R. Ruard Ganzevoort Uitgeverij Kok Kampen 2001 Omslagontwerp Douglas Design ISBN 90 435 0443

Nadere informatie

Vrouwen en Humanisme. Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx. ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X. Verschijnt driemaandelijks

Vrouwen en Humanisme. Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx. ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X. Verschijnt driemaandelijks ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx Verschijnt driemaandelijks 2009-27 ste jaargang nr. 2 Antenne Vrouwen en Humanisme Kernredactie Franky Bussche Sonny

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Mijmeringen in Eikevliet

Mijmeringen in Eikevliet Mijmeringen in Eikevliet 20 jaar drugpreventiewerk: stilstaan en verdergaan Peter Aertsen Peter AERTSEN ( 1963) studeerde klinische psychologie en is sinds 1988 als drugpreventiewerker verbonden aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Waartoe denken?

Hoofdstuk 1 Waartoe denken? Filosofie voor beginners is aflevering 1 van de virtuele bibliotheek van De Standaard der Letteren. Alain de Botton Nederlandse vertaling Patricia de Martelaere Filosofie voor beginners verscheen in reeksvorm

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Fundamenteel het Rechtsbeginsel - een uittreksel -

Fundamenteel het Rechtsbeginsel - een uittreksel - hetfundamenteel Rechtsbeginsel - een uittreksel - Het Murray Rothbard Instituut wil graag alle personen bedanken die met hun bijdragen de heruitgave van dit werk mee mogelijk hebben gemaakt. Murray Rothbard

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume. Praktische informatie voor jongeren (en iedereen)

Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume. Praktische informatie voor jongeren (en iedereen) 1 Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume Praktische informatie voor jongeren (en iedereen) In het blauwe boekje Kennis en kunde worden, voor jongelui die

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Pagina 1 Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Inleiding Het is de mens die een organisatie levend maakt! De

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

18. Wortel- en basischakra, de twee eerste chakra's (volledige weergave)

18. Wortel- en basischakra, de twee eerste chakra's (volledige weergave) 18. Wortel- en basischakra, de twee eerste chakra's (volledige weergave) Afhankelijk van welk chakrasysteem gebruikt wordt kan het eerste chakra als één chakra gezien worden of als twee chakra's, die zeer

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen In Het handwerk van de vrijheid. Over de ontdekking van de eigen wil verdedigt Peter Bieri (2006) de stelling dat onze persoonlijke vrijheid een kwestie van

Nadere informatie

Meer dan vijftig tinten

Meer dan vijftig tinten Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie Academiejaar 2012 2013 Meer dan vijftig tinten Een exploratieve studie naar bdsm in Vlaanderen Masterproef

Nadere informatie

Praktijkopdracht voor Ontwerp en evaluatie van interculturele communicatietrainingen 2010. Bij opdrachtgever: DiversityJoy

Praktijkopdracht voor Ontwerp en evaluatie van interculturele communicatietrainingen 2010. Bij opdrachtgever: DiversityJoy Praktijkopdracht voor Ontwerp en evaluatie van interculturele communicatietrainingen 2010 Bij opdrachtgever: DiversityJoy Hoe en in hoeverre is DiversityJoy van invloed op het leven van de trainers? Naam:

Nadere informatie