VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : ZWAVELHEXAFLUORIDE Chemische naam : Zwavelhexafluoride Molecuulformule : SF6 Moleculair gewicht : 146 g/mol 1.2. Gebruik van de stof of het preparaat Aanbevolen gebruik : - Elecktriciteitsindustrie - Metallurgie 1.3. Identificatie van de onderneming Adres : SOLVAY FLUOR GmbH HANS-BOECKLER-ALLEE 20 D HANNOVER Telefoon : Telefax : Contact telefoonnumer en telefoonnumer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen : +44(0) [CareChem 24] (Europe) adres : 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Voorkomen : samengeperst vloeibaar gas Kleur : kleurloos Geur : reukloos - Deze stof is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 67/548/EEG. - Hoge drukgas. - Blootstelling aan hoge concentraties veroorzaakt verstikking. - Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. - Gasvorming fluorwaterstofzuur (HF). 1/9

2 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Stofnaam (CAS-Nr. / EG-Nr. / Bijlage 1) Concentratie (W/W) Indeling R-zin(nen) Zwavelhexafluoride >= 99,9 % ( / / Vrijgesteld of niet beschikbaar ) 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Inademing - Overbrengen naar de frisse lucht. - Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. - Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Blootstelling aan ontledingsproducten : - Bij inademing - Overbrengen naar de frisse lucht. - Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk Aanraking met de ogen - Oogleden zo ver mogelijk open houden, om het produkt te laten verdampen. - Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. - Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen Aanraking met de huid - Laten verdampen. - Met lauw, stromend water afspoelen. - Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen Inslikken - niet van toepassing 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Geschikte blusmiddelen - Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden - Geen Speciale blootstellingsgevaren bij brand - Het product is niet brandbaar. - Container kan ontploffen bij verwarming. - Bij verwarmen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden - Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding. - Draag brandwerende brandweerkleding en -uitrusting. - Een chemicaliënbestendige overall dragen - Bescherm hulpteam met verneveld water. - Verontreinigd oppervlak grondig reinigen Overige informatie - Het gevaar benaderen vanaf de bovenwindse zijde. - Personeel evacueren naar een veilige omgeving. - Houd containers en omgeving koel met waternevel. 2/9

3 - Na brand, onmiddelijk de aan rook blootgestelde oppervlakken reinigen om beschadiging van apparatuur te voorkomen. 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen - Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. - Het gevaar benaderen vanaf de bovenwindse zijde. - Onderdruk (neerslaan) gassen/dampen/nevels met een watersproeistraal. - De plaats van het lek niet natspuiten. - Bij vloeistoflek uit een vat, dit zo trachten te verplaatsen dat het lek in de gasfase komt. - Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen verstikking veroorzaken door zuurstofvermindering. - Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. - Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. - Verwijderd houden van onverdraagzame stoffen 6.2. Morsingen - Milieuvoorzorgsmaatregelen - Mag niet in het milieu vrijkomen Reinigingsmethoden - Laten verdampen. - Voorkom dat product in riolering komt. 7. HANTERING EN OPSLAG 7.1. Hantering - Gebruikt in gesloten systeem - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. - Gebruik apparatuur die is vervaardigd van verenigbare materialen. - Verhinder ontleding van produktdampen door contact met warme oppervlakken. - Verhinder ontleding van produktdampen door contact met een elektrische lasboog. - Verwijderd houden van Onverenigbare stoffen Opslag - Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. - Alleen bewaren in de originele verpakking bij een temperatuur niet hoger dan 40 C. - Opslaan in een vat met ontluchting. - Altijd rechtopstaand bewaren Specifiek gebruik - Voor verdere gegevens, contacteer: Leverancier 7.4. Verpakkingsmateriaal - Stalen vat 7.5. Overige informatie - Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - niet roken. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Grenswaarden voor blootstelling Zwavelhexafluoride 3/9

4 - Nederland: Nationale MAC lijst 2006 tijdgewogen gemiddelde = ppm tijdgewogen gemiddelde = mg/m3 - US. ACGIH Threshold Limit Values tijdgewogen gemiddelde = ppm - Netherlands. OELs (binding) Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode = 2 mg/m3 Opmerkingen: Als F 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Zorg voor geschikte afzuigventilatie aan de machines. - Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de MAC-waarden. - Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en Beheersing van beroepsmatige blootstelling Bescherming van de ademhalingsorganen - In alle gevallen waarin maskers met filters onvoldoende zijn/ persluchtmasker in afgsloten ruimte/bij onvoldoende zuurstof/bij grote of ongecontroleerde lozingen. - Gebruik alleen ademhalingsbescherming conform internationale/nationale normen. - Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype Bescherming van de handen - Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd). - Beschermende handschoenen - Warmte isolerende handschoenen - Geschikt materiaal : PVC, Neopreen, Natuurrubber Bescherming van de ogen - Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht. - Bij kans op spatten, draag: - Gelaatsscherm Huid- en lichaamsbescherming - Draag geschikte beschermende kleding. - Bij blootstelling door spatten: - Schort - Laarzen - Neopreen Hygiënische maatregelen - Alleen gebruiken in een ruimte die is uitgerust met een veiligheidsdouche. - Oogspoelfles met zuiver water - Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. - De handschoenen, overkleding en laarsen moeten gevoerd zijn (bescherming tegen de kou). - Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid Beheersing van milieublootstelling - Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Algemene informatie (Voorkomen, Geur) Voorkomen : samengeperst vloeibaar gas Kleur : kleurloos Geur : reukloos 9.2. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu 4/9

5 ph : Opmerkingen: neutraal Kookpunt/kooktraject : -63,8 C Opmerkingen: Sublimatiepunt Vlampunt : Opmerkingen: ontvlamt niet Ontvlambaarheid : Opmerkingen: Het product is niet brandbaar. Ontploffingsgevaar : Ontploffingsgevaar: Opmerkingen: Zie sectie 10. Oxiderende : Opmerkingen: Niet oxyderend eigenschappen Dampspanning : 21,4 bar Temperatuur: 20 C : 37,1 bar Temperatuur: 45 C Relatieve dichtheid / : 1,56 Dichtheid Oplosbaarheid : Water 0,04 g/l Opmerkingen: weinig oplosbaar Temperatuur: 20 C : Alcohol : Ether Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water : log Pow: 1,68 Dampdichtheid : 5, Andere gegevens Stolpunt: : -50,8 C Ontledingstemperatuur : 200 C Opmerkingen: Ontleding onder invloed van vocht wordt sterk versneld door verwarmen. : 800 C 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit - Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. - Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. - Gevaarlijke polymerisatie: nee Te vermijden omstandigheden - Warmte Te vermijden materialen - Oxidatiemiddelen Gevaarlijke ontledingsproducten - Zwaveloxiden, Zwavelverbindingen: Thionyldifluoride, Disulfur decafluoride - Gasvorming fluorwaterstofzuur (HF). 5/9

6 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1 Toxicologische gegevens Acute inhalatoire toxiciteit - NOEC, 24 h, rat, > g/l Acute dermale toxiciteit - LC50,, Opmerkingen: niet van toepassing Huidirritatie - rat, Geen huidirritatie Oogirritatie - rat, Geen oogirritatie Irritatie (andere wijze van blootstelling) - Geen zichtbare irritatie tijdens de toxicologische studies. Sensibilisatie - geen gegevens beschikbaar Chronische toxiciteit - Inademing, Aanhoudende blootstelling, Ervaring bij mensen, geen effect waargenomen Genetische toxiciteit in vitro - Uit in-vitrotesten zijn geen mutagene effecten gebleken. Mogelijke gevaren (samenvatting) - Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten Effecten voor de gezondheid Inademing - Verschijnselen: narcose. - (in geval van hogere concentratie): Verstikking. Aanraking met de ogen - gas - Irritatie - Vloeibaar gemaakt gas - Ernstige oogirritatie - Tranenvloed - Roodheid - Opzwellen van het weefsel - Bevriezing - Veroorzaakt brandwonden. Aanraking met de huid - gas - geen - Vloeibaar gemaakt gas - Koude gevoel, gevolgd door roodheid van de huid. - Bevriezing - Aanhoudende aanraking met de huid kan de huid ontvetten en dermatitis voortbrengen. Inslikken - gas - niet van toepassing 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteitseffecten Acute toxiciteit - Opmerkingen: geen gegevens beschikbaar 6/9

7 12.2. Mobiliteit - Lucht, Henry konstante (H) ca. 452 kpa.m³/mol, 25 C Omstandigheden: berekende waarde Opmerkingen: aanzienlijke vluchtigheid - Grond/Sediment Opmerkingen: geen significante adsorptie - Water, Verdampt., t1/2: = 3,5 h Omstandigheden: berekende waarde Persistentie en afbreekbaarheid Abiotische degradatie - Lucht, t 1/2 > a Resultaat: niet van betekenis, fotolyse - Water/Grond, t 1/2 (Hydrolyse) a Resultaat: geen significante hydrolyse Biodegradatie - Opmerkingen: De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen Mogelijke bioaccumulatie - Bioconcentratie: Bioconcentratiefactor (BCF) = 89 Opmerkingen: berekende waarde Andere schadelijke effecten - Global Warming Potential : = Opmerkingen: GWP (ITH 100 y), Source IPCC (International Panel on Climate Change) Mogelijke gevaren (samenvatting) - Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend. - Het produkt is persistent in lucht. - Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afval van residuen / niet-gebruikte producten - Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften. - Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling Behandeling van de verpakking - Zoveel mogelijk de retourverpakking die voor het produkt bestemd is gebruiken. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER VN-nummer 1080 IATA-DGR Klasse 2.2 ICAO-etiketten Niet-ontvlambaar gas Juiste ladingsnaam: SULPHUR HEXAFLUORIDE IMDG Klasse 2.2 IMDG-etiketten Niet-ontvlambaar gas HI/UN No EMS: F-C, S-V 7/9

8 Juiste ladingsnaam: ZWAVELHEXAFLUORIDE ADR Klasse 2 ADR/RID-etiketten 2.2 HI/UN No. 20/1080 Juiste ladingsnaam: ZWAVELHEXAFLUORIDE RID Klasse 2 ADR/RID-etiketten 2.2 HI/UN No. 20/1080 Juiste ladingsnaam: ZWAVELHEXAFLUORIDE 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE EG-etikettering - Deze stof is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 67/548/EEG Inventarisinformatie Australian Inventory of Chemical : - Overeenkomstig de classificatielijst. Substances (AICS) Canadian Domestic Substances : - Overeenkomstig de classificatielijst. List (DSL) Inventory of Existing Chemical : - Overeenkomstig de classificatielijst. Substances (China) (IECS) Japan (ENCS) List (ENCS (JP)) : - Overeenkomstig de classificatielijst. New Zealand Interim Inventory of : - Overeenkomstig de classificatielijst. Chems. (NZ CLSC) Toxic Substance Control Act - : - Overeenkomstig de classificatielijst. lijst (TSCA) EU-lijst bestaande stoffen : - Overeenkomstig de classificatielijst. (EINECS) Korea Existing Chemicals Inv. : - Overeenkomstig de classificatielijst. (KECI) (KECI (KR)) Philippines PICCS (PICCS (PH)) : - Overeenkomstig de classificatielijst Informatie over nationale regelgeving - Nederland: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; waterbezwaarlijkheid categorie: 11, Weinig schadelijk voor in water levende organismen; saneringsinspanning: aanpak B Andere verordeningen - Europese afvalstoffenlijst, Beschikking (2000/532/EG), Gevaarlijk afval, Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is. 16. OVERIGE INFORMATIE Administratieve gegevens - Herziening Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en) : /9

9 - Nieuwe editie onder klanten distribuëren. Dit veiligheidsblad is alleen bedoeld voor het aangeduide land waar het van toepassing is. Het Europese format van het veiligheidsblad, dat in overeenstemming is met de Europese wetgeving, is niet bedoeld voor gebruik of distributie in landen buiten de Europese Unie met uitzondering van Noorwegen en Zwitserland. Veiligheidsbladen, die van toepassing zijn in andere landen, zijn op aanvraag verkrijgbaar. De bovenstaande produktinformatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is niet uitputtend. De verstrekte informatie heeft betrekking op het produkt zoals in de specificaties omschreven. Wanner het produkt wordt gecombineerd of vermengd met andere stoffen dient men zich ervan toe overtuigen dat dit geen nieuwe risico's met zich meebrengt. De gebruiker dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van het produkt, de hygiëne en de veiligheid tijdens het werk. Dit informatieblad ontslaat hem/haar op geen enkele wijze van deze verplichting. 9/9

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011 Pagina: 1 of 12 Conform EU-richtlijn 1907/2006/EC - MSDS_NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Ashland Postbus 8619 NL3009 AP, Rotterdam Nederland EUSMT@ashland.com Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad (Bad file name or number) Afdrukdatum: 12-jun-2012 Volgens EU verordening 1907/2006 Herzieningsnummer: 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 5 bladzijde : 1 / 8 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-417A 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6 bladzijde : 1 / 8 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-507 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 2 bladzijde : 1 / 9 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-422A 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : Productcode : 001C5624 REACH registratie nr. : 01-2119486951-26-0003 1.2 Relevante

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 930021 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie