ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS"

Transcriptie

1 Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten van groen gas van Greenchoice vallend binnen de categorie kleinverbruikers ( 0 <> m3/jaar)

2 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS Deze Algemene Voorwaarden van EnergieNed (=branchevereniging van energiebedrijven) zijn tot stand gekomen in december 1999 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De aanbevolen wijzigingen van december 2004 zijn hierin verwerkt. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE GASINSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING VAN DE LEVERING IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN EN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ARTIKEL 6 - ONDERBREKING VAN DE LEVERING WEGENS NIET-NAKOMING ARTIKEL 7 - BEPALING VAN DE OMVANG VAN DE LEVERING ARTIKEL 8 - ONDERZOEK VAN DE MEETINRICHTING ARTIKEL 9 - GEVOLGEN VAN ONJUISTE METING ARTIKEL 10 - TARIEVEN ARTIKEL 11 - BETALING ARTIKEL 12 - ZEKERHEIDSTELLING ARTIKEL 13 - WANBETALING ARTIKEL 14 - VERBODSBEPALINGEN ARTIKEL 15 - ANDERE VERPLICHTINGEN ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 17 - BOETE ARTIKEL 18 - GESCHILLEN ARTIKEL 19 - AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 21 - BIJZONDERE BEPALINGEN ARTIKEL 22 SLOTBEPALINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS

3 ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: aansluiting: dat deel van het gastransportnet dat de gasinstallatie van het perceel met de hoofdleiding verbindt met inbegrip van alle hulpmiddelen en installaties, zoals hoofdkranen, drukregelaars en beveiligingsinrichtingen alsmede de aansluitleiding indien deze door de netbeheerder zijn aangebracht; aansluit- en transportovereenkomst: de overeenkomst tussen een afnemer/netgebruiker en een netbeheerder met betrekking tot de aansluiting van de gasinstallatie op het gastransportnet en/of het transport van gas naar het punt waarop de gasinstallatie op het gastransportnet is aangesloten; afnemer: een persoon die beschikt over een aansluiting op een gastransportnet dan wel daartoe een aanvraag heeft ingediend en die gas voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt of zal afnemen; erkende meetverantwoordelijke: degene die bevoegd is de meetinrichting te plaatsen etc. en de meetgegevens op te nemen; gasinstallatie: het samenstel van gastechnisch materiaal en leidingen van een afnemer te rekenen na het overdrachtspunt; bezien vanuit het gastransportnet, met inbegrip van de aansluitleiding indien deze door die afnemer is aangebracht; gastransportnet: de door de netbeheerder beheerde, niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee dat transport ondersteunende diensten worden verricht; hoofdleiding: dat deel van het gastransportnet waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht; leverancier: Greenchoice, gevestigd te Rotterdam, (zie levering: de beschikbaarstelling op het gastransportnet, niet zijnde het transport, van de met de afnemer overeengekomen hoeveelheid gas; meetinrichting: de apparatuur bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door de leverancier nodig geachte gegevens, voor de controle van de afname en indien van toepassing voor het vaststellen van de omvang van het transport van gas; netbeheerder: een vennootschap die op grond van de artikelen 2, 5 of 6 van de Gaswet door de neteigenaar c.q. de Minister van Economische Zaken is aangewezen voor het beheer van één of meer gastransportnetten; neteigenaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een gastransportnet toebehoort, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Gaswet; netgebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie met behulp van een gastransportnet het transport van gas wordt verricht, dan wel die daartoe een aanvraag heeft ingediend, al dan niet zijnde een afnemer of leverancier; overdrachtspunt: het fysieke verbindingspunt tussen het gastransportnet en de gasinstallatie; overeenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 2, tussen de afnemer en de leverancier betreffende de levering en afname van gas; perceel: elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan levering van gas geschiedt of zal geschieden; vergunninghouder: een leverancier die houder is van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Gaswet. 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de leverancier en de verbruiker. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de leverancier en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Indien en voor zover de verbruiker tevens gas afneemt of zal afnemen in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep van de leverancier afneemt of zal afnemen, zijn ter zake de Algemene Voorwaarden voor de levering van gas 2000 voor zakelijke verbruikers of de daarvoor in de plaats getreden voorwaarden van toepassing. ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING 1. Levering geschiedt uit hoofde van een overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer. 2. Een overeenkomst tot levering gaat in op de dag waarop de verbruiker voor het eerst elektrische energie van de leverancier betrekt. De leverancier zal de overeenkomst administratief vastleggen. De

4 leverancier kan weigeren een overeenkomst tot levering aan te gaan op dezelfde gronden als aangegeven in artikel 6 ten aanzien van de onderbreking van de levering. 3. De verbruiker machtigt de leverancier al datgene te doen dat nodig is om per de datum waarop de overeenkomst in gaat, de levering te doen ingaan, waaronder indien van toepassing-: a. het bij een netbeheerder opvragen van de gegevens die een netbeheerder de leverancier (ingeval van een machtiging) op grond van zijn MeetCode Gas moet verstrekken; b. het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende overeenkomst tot levering bij degene die op grond daarvan de levering verzorgt of bij de door leveranciers daarvoor ingestelde centrale databank; c. het opzeggen van de lopende overeenkomst tot levering; d. het bij verhuizing- opzeggen van de lopende aansluit- en transportovereenkomst. 4. Een overeenkomst tot levering geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst met twee of meer afnemers wordt aangegaan, kan de leverancier hoofdelijke verbondenheid voor nakoming van de overeenkomst verlangen. 5. Zowel de verbruiker als de leverancier kunnen de overeenkomst tot levering opzeggen. Opzegging door de verbruiker dient schriftelijk te geschieden en kan zonder kosten per direct, tenzij er uitdrukkelijk een vaste termijn van levering overeengekomen is. Opzegging door de leverancier dient gemotiveerd en schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk in geval van zwaarwichtige belangen. Bij beëindiging van een overeenkomst blijft de levering in stand tot het moment dat de levering is overgenomen door een andere leverancier of de levering fysiek is beëindigd 6. Indien de afnemer de overeenkomst niet binnen de in lid 5 bedoelde opzegtermijn heeft opgezegd, alsmede indien de leverancier niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de afnemer gebonden aan hetgeen in of krachtens deze algemene voorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 7. Bij beperking of onderbreking van de levering of een verbod als bedoeld in artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden, blijft de overeenkomst tot levering onverminderd van kracht. ARTIKEL 3 - DE GASINSTALLATIE 1. De afnemer draagt er zorg voor dat de gasinstallatie voldoet aan de in of krachtens de wet gestelde voorwaarden en voor zover van toepassing de technische voorwaarden van de netbeheerder in het gebied waarin zijn perceel is gelegen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen draagt de afnemer er tevens zorg voor dat zijn gasinstallatie is aangesloten op het gastransportnet in het gebied waarin zijn perceel is gelegen; ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING 1. In principe wordt gas continu geleverd. De leverancier staat echter niet in voor de continuïteit van de levering. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor de levering wordt of moet worden onderbroken, zal de leverancier het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn de levering te hervatten. ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING VAN DE LEVERING IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN EN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 1. In de gevallen waarin de netbeheerder conform de aansluit- en transportovereenkomst het transport van gas mag beperken of onderbreken, is de leverancier bevoegd zijn leveringsplicht op te schorten, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. ARTIKEL 6 - ONDERBREKING VAN DE LEVERING WEGENS NIET-NAKOMING 1. De leverancier is bevoegd - zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing - de levering te onderbreken, indien en zolang de afnemer één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of de op grond van deze voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien:

5 a. één of meer van de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden genoemde verbodsbepalingen zijn overtreden; b. de afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden in verzuim is een vordering terzake van levering, dan wel een andere opeisbare vordering, die de leverancier op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die terzake van levering ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van de leverancier om de onderbreking te rechtvaardigen. Dit geldt mede met betrekking tot vorderingen van de leverancier terzake van levering ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf; c. de afnemer een geldende betalingsregeling met de leverancier niet nakomt; d. de afnemer niet (meer) uit hoofde van een aansluit- en transportovereenkomst recht op aansluiting en transport heeft. De leverancier zal overigens slechts gebruik maken van zijn bevoegdheid tot onderbreking van de levering, indien en voorzover de niet-nakoming van zijn verplichtingen door de afnemer dat rechtvaardigt. 2. Van de bevoegdheid van de leverancier om de levering te onderbreken op grond van het bepaalde in het vorige lid onder b zal de leverancier geen gebruik maken als de afnemer binnen tien kalenderdagen na de afwijzing als bedoeld in de eerste volzin van artikel 13 lid 2 zich in verband met deze afwijzing heeft gewend tot de geschillencommissie als bedoeld in artikel 18 overeenkomstig de daarvoor geldende regeling in het reglement van deze commissie. 3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde onderbreking van de levering wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten die voor de leverancier voortvloeien uit de onderbreking en hervatting van de levering, alsmede van eventueel door de leverancier in verband hiermede geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de levering kan de leverancier nadere voorwaarden verbinden. 4. Het gebruik door de leverancier van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de leverancier voor eventueel daaruit ontstane schade. ARTIKEL 7 - BEPALING VAN DE OMVANG VAN DE LEVERING 1. Tenzij uit de MeetCode Gas van de netbeheerder anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen wordt de omvang van het geleverde gas vastgesteld op basis van de gegevens verkregen met behulp van de meetinrichting van de verbruiker. 2. Indien de leverancier redelijkerwijs niet tijdig de beschikking krijgt over de stand van de meetinrichting of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een kennelijke fout is gemaakt, mag de leverancier de omvang van de levering bepalen overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van de leverancier om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de meetinrichting en dat in rekening te brengen. ARTIKEL 8 - ONDERZOEK VAN DE MEETINRICHTING 1. De meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, wanneer de meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen. 2. Bij twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of meetgegevens, kan zowel de verbruiker als de leverancier de erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetinrichting en meting bij de verbruiker, om opheldering verzoeken. Blijft er twijfel bestaan, dan kan elk der partijen verlangen dat de meetinrichting en/of meetgegevens worden onderzocht door een voor beide partijen aanvaardbare andere erkende meetverantwoordelijke of een voor beide partijen aanvaardbare andere deskundige. 3. Indien uit het onderzoek door de onpartijdige erkende meetverantwoordelijke of andere deskundige volgt dat de meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van degene op wiens verzoek dit onderzoek is verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de meetinrichting en/of de meetgegevens niet juist zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van de verbruiker.

6 ARTIKEL 9 - GEVOLGEN VAN ONJUISTE METING 1. Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 8 blijkt dat de meetinrichting en/of meetgegegens niet juist zijn, stelt de leverancier de omvang van de levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting en/of de meetgegevens onjuist zijn geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden wanneer de leverancier teveel berekend heeft en een tijdvak van achttien maanden wanneer de leverancier te weinig berekend heeft, teruggerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of meetgegevens aantoonbaar bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter herberekening over de volledige periode plaatsvinden. 2.Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de levering, is de leverancier na overleg met de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar én de erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetinrichting en de meting bij de verbruiker, bevoegd de omvang van de levering in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van de leverancier staande gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf dient: - de omvang van de levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of - de gemiddelde omvang van de levering in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak, of - een andere, na overleg met de verbruiker te bepalen billijke maatstaf. 3. Indien uit hoofde van deze algemene voorwaarden een onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de leverancier gerechtigd de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar én de erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetinrichting en meting bij de verbruiker onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan te informeren. 4.Indien uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst of anderszins een onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de verbruiker verplicht dit de leverancier onverwijld mede te delen en de leverancier na afloop van het onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten van het onderzoek. Artikel 8, lid 1 en de leden 1 en 2 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL 10 - TARIEVEN 1. Voor de levering is de verbruiker bedragen verschuldigd volgens de tarievenregeling van de leverancier, zoals vermeld in lid 4 van dit artikel. 2. De leverancier bepaalt welk tarief van toepassing is. De verbruiker is gehouden desgevraagd de daartoe benodigde gegevens te verstrekken. 3. Alle bedragen die de verbruiker ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en de heffingen die de leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. De leverancier zal deze verhogingen voorzover mogelijk op de nota nader specificeren. 4. De afnemer wordt een korting geboden voor groene energie ten opzichte van de standaardprijs van gewoon gas van de hoofdleverancier in de regio. De korting kan gewijzigd worden bij substantiële wijzigingen in overheidsbeleid of marktomstandigheden. De verbruiker wordt in dat geval van tevoren op de hoogte gesteld van deze wijziging. De korting vervalt in de maanden dat de betaling via automatische incasso niet succesvol plaatsvindt, danwel in de situatie dat binnen een jaar na aanvang van het contract de overeenkomst opgezegd wordt 5.Indien afnemer een overeenkomst heeft met een vast leveringstarief, dan geldt dat leveringstarief voor de overeengekomen leveringsperiode. Na deze overeengekomen leveringsperiode sluit de afnemer weer een nieuwe overeenkomst voor een vast leveringstarief, of krijgt de afnemer automatisch geleverd met een korting ten opzichte van het normale tarief van de hoofdleverancier in de regio (zie lid 4d). ARTIKEL 11 - BETALING 1. Alle bedragen die de afnemer ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigd is, brengt de leverancier hem door middel van een nota in rekening. Dit is niet van toepassing op voorschotten als

7 bedoeld in lid 2 van dit artikel, in het geval de afnemer betaalt door middel van automatische bank- of giro-afschrijving. 2. Indien de leverancier dit verlangt, is de afnemer voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens de levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De leverancier bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben, de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt. Deze afrekening vindt ten minste éénmaal per jaar plaats, onder verrekening van de voorschotten. Bij verandering van omstandigheden kan de afnemer wijziging van de grootte van de voorschotten verzoeken. 3. Een nota dient te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst dan wel binnen de door de leverancier op of bij de nota aangegeven termijn, indien die langer is dan veertien dagen. De leverancier geeft aan op welke wijze en in welke valuta de nota kan worden voldaan. 4. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota, tenzij de afnemer binnen de in lid 3 van dit artikel bedoelde betalingstermijn bij de leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de nota met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de leverancier op het bezwaarschrift heeft beslist De afnemer is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de leverancier hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 2 van dit artikel is echter niet toegestaan. ARTIKEL 12 - ZEKERHEIDSTELLING 1. De leverancier kan van de afnemer zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de afnemer op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom. 2. De in lid 1 bedoelde zekerheid zal enkel gevraagd worden indien er een aantoonbaar verhoogd risico bestaat van wanbetaling en zal dan als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de afnemer naar het oordeel van de leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald, zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst tot levering, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. 3. De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de verbruiker naar het oordeel van de leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald, zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst tot levering, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. 4. Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door de leverancier rente vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente verminderd met 3 procentpunten. Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom. ARTIKEL 13 - WANBETALING 1. Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de leverancier hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast. Is ook binnen deze termijn niet betaald, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 2. Indien de afnemer binnen de in lid 1 genoemde nieuwe termijn van betaling echter een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij de leverancier heeft ingediend, dan is de afnemer eerst in verzuim op het moment dat de leverancier op dit verzoek - eveneens schriftelijk en gemotiveerd - afwijzend heeft beslist. Gedurende de looptijd van een door de leverancier met de afnemer gesloten betalingsregeling dient de afnemer alle uit hoofde van de betalingsregeling en alle overige uit hoofde van de overeenkomst aan de leverancier verschuldigde bedragen integraal te

8 voldoen. Over deze bedragen kan geen verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend. Komt de afnemer zijn verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 3. Indien en zodra de verbruiker in verzuim is, is hij tevens een extra bedrag verschuldigd (in ,-), onverminderd het recht van de leverancier op wettelijke rente wegens te late betaling en op vergoeding van de redelijke kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning en onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 14 - VERBODSBEPALINGEN 1. Het is de afnemer verboden handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie te scheppen, waardoor het normaal functioneren van de meetinrichting of (andere) apparatuur van de leverancier wordt verhinderd of de tarievenregeling van de leverancier niet of niet juist kan worden toegepast. ARTIKEL 15 - ANDERE VERPLICHTINGEN 1. De afnemer is verplicht aan de leverancier de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens deze algemene voorwaarden en de controle op de naleving daarvan, en wel in het bijzonder door: a. de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder: door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; door hem voorziene substantiële afwijkingen van de door de leverancier redelijkerwijs te verwachten afname, het gaan betrekken of het in een andere omvang dan voorheen gaan betrekken van gas van derden daaronder begrepen; b. de leverancier tijdig op de hoogte te stellen van adres- c.q. naamswijzigingen. ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID 1. De leverancier is nimmer aansprakelijk indien geen of onvoldoende gas wordt geleverd ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van een installatie, een aansluiting of een net. In alle andere gevallen is de leverancier, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit artikel, jegens de afnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbreking van de levering van gas echter uitsluitend indien en voorzover: de onderbreking het gevolg is van een aan de leverancier toerekenbare tekortkoming, en het persoonsschade betreft als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden en/of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privé-sfeer zijn bestemd en ook in de privé-sfeer zijn ge- of verbruikt. 2. Voor zaakschade geldt een drempelbedrag van NLG 125,- (éénhonderdvijfentwintig gulden) of EURO 55,- (vijfenvijftig EURO)4 voor de afnemer, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. Voor persoonsschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag. 3. Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevende werknemers zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de afnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving. 4. Indien en voorzover de leverancier jegens de afnemer in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade aan personen en/of zaken slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste NLG ,- (tweemiljoen gulden) of EURO ,- (negenhonderdtienduizend EURO)4 per gebeurtenis voor alle afnemers tezamen, met dien verstande dat de vergoeding van schade aan zaken, ongeacht de omvang van het totaal der schade, is beperkt tot ten hoogste NLG 3.000,- (drieduizend gulden) of EURO 1.400,- (éénduizendvierhonderd EURO) 4 per afnemer. Indien het totaal der schaden aan personen en/of

9 zaken meer bedraagt dan NLG ,- of EURO ,-, is de leverancier niet gehouden meer schadevergoeding te betalen dan dit bedrag, waarbij met inachtneming van het eerder in dit lid genoemde maximum voor schade aan zaken van NLG 3.000,- of EURO 1.400,-4 de aanspraken van de afnemers naar evenredigheid zullen worden voldaan. 5. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan de leverancier te zijn gemeld, tenzij de afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 6. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van ieder ander gasbedrijf of gastransportbedrijf waarmee de leverancier ten behoeve van de gasvoorziening samenwerkt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de leverancier of het andere gasbedrijf of gastransportbedrijf aansprakelijk is. Onder ander gasbedrijf of gastransportbedrijf worden in ieder geval begrepen andere leveranciers, netbeheerders en gasopslagbedrijven en de NV Nederlandse Gasunie. ARTIKEL 17 - BOETE 1. Indien de afnemer toerekenbaar in strijd met het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze algemene voorwaarden heeft gehandeld, is de leverancier bevoegd hem een boete op te leggen van ten hoogste NLG 300,- (driehonderd gulden) of EURO 135,- honderdvijfendertig EURO) 4 per overtreding, onverminderd het recht van de leverancier op nakoming en/of schadevergoeding en/of zijn bevoegdheid om de levering te onderbreken. 2. Op opgelegde boetes is het bepaalde in de artikelen 11 en 13 van deze algemene voorwaarden voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL 18 - GESCHILLEN 1. Geschillen tussen de afnemer en de leverancier over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst kunnen zowel door de afnemer als door de leverancier worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven 5 of aan de bevoegde rechter in Nederland. 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer zijn klacht eerst aan de leverancier heeft voorgelegd en wel binnen bekwame tijd nadat hij het feit waarop de klacht gestoeld is heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de leverancier is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt. Voor gevallen als bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt een termijn van tien kalenderdagen. 3. Wanneer de afnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de leverancier aan deze keuze gebonden. 4. Wanneer de leverancier een geschil behandeld wil zien, stelt hij de afnemer schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de geschillencommissie. De leverancier kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de afnemer niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de geschillencommissie. Indien de leverancier, in het geval de afnemer het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de afnemer het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de geschillencommissie. 5. De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. ARTIKEL 19 - AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 1. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de leverancier, kunnen afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd.

10 2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de leverancier. Uitgangspunt hierbij zijn het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht en de overige voor de leverancier van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door de leverancier worden gewijzigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen van de tarievenregeling echter treden in werking tien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 2. Bekendmaking vindt plaats middels een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving, geplaatst in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen, dat de voorwaarden, voorschriften en regelingen zijn gewijzigd en bij de leverancier ter inzage liggen en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn. 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een verbruiker een wijziging (niet zijnde een tariefsverlaging) niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 6 van deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 21 - BIJZONDERE BEPALINGEN 1. De verplichting tot levering ingevolge de overeenkomst, bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, eindigt in ieder geval indien en voorzover de aan de leverancier verleende leveringsvergunning ingevolge de Gaswet wordt ingetrokken. 2. Voor het geval de leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de afnemer hiertoe bij voorbaat zijn toestemming. Indien zich een in dit lid bedoelde omstandigheid voordoet, zal de leverancier de klant op de hoogte stellen. ARTIKEL 22 - SLOTBEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden. 2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Leveringsvoorwaarden Gas 2005 voor huishoudelijke afnemers. 3. Deze algemene voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS Als leverancier als bedoeld in het de bovenstaande Model algemene voorwaarden voor de levering van gas voor huishoudelijke afnemers zal tot nader order optreden NV ONS Energie, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Heekstraat 15 te Schiedam, verder te noemen ONS. ONS treedt op als contractuele wederpartij van afnemer, doch terzake de facturatie alsmede overige vragen van afnemer fungeert Greenchoice als enige aanspreekpunt. o Tussen ONS en Greenchoice zijn in het kader van de levering van gas nadere afspraken gemaakt. Afnemer zal hiervan op geen enkele wijze nadelige gevolgen ondervinden. o Afnemer verklaart zich er bij voorbaat mee akkoord dat alle contractuele afspraken welke door afnemer met ONS zijn gemaakt, door ONS te zijner tijd worden overgedragen aan Greenchoice, waarna Greenchoice als contractuele wederpartij van afnemer zal fungeren. Afnemers zullen op geen enkele wijze nadelige gevolgen ondervinden van voornoemde overdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom stem kies voor winduniestroom www.windunie.nl Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V.

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voor transport voorwaarden van gas huur voor zakelijke netgebruikersgrootverbruikers (niet-zijnde invoeders) waarin meetverantwoordelijke verwerkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl GAS Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nlenergie.nl) en is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT GAS 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS/NETGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT GAS 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS/NETGEBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT GAS 2000 RENDO NETBEHEER VOOR HUISHOUDELIJKE AFNEMERS/NETGEBRUIKERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energielevering

Algemene voorwaarden Energielevering Algemene Voorwaarden Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.elektran.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas. Oktober 2009

Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas. Oktober 2009 Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas Oktober 2009 pagina 1/12 Main Energie B.V. Juni 2009 MAIN Energie B.V. Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te

Nadere informatie

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015 Robin Energie Algemene voorwaarden geldend vanaf 2015 voor de levering van energie aan kleinverbruikers. Onduidelijk Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers Algemene Voorwaarden 2011 Voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Waterleidingmaatschappij Drenthe Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN GAS INVOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN GAS INVOEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN GAS INVOEDERS 2017 Coteq Netbeheer B.V. Algemene Voorwaarden groen gas invoeders 2017 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Artikel 2 De aanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders)

Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders) Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite bv (zie www.gpgroot.nl).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012 Algemene Voorwaarden Drinkwater Per 01-08-2012 Algemene voorwaarden drinkwater Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedrijf: Brabant Water

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode. Want met ons team willen wij graag dat u voor kwaliteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid 5 Artikel 2 - Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw)

Algemene Leveringsvoorwaarden. Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (<100 kw) Algemene Leveringsvoorwaarden Amstelhof Energie BV voor de levering van warmte aan kleinverbruikers (

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor de levering van Koude, Warmte en Warm tapwater Minervum 7181 Postbus 3238 4800 DE Breda T +31 (0)76 572 77 30 E info@hydreco.nl I www.hydreco.nl Voorwoord Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater 2012

Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Model Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Deze model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers van gas

Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers van gas september 2014 v.38-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen/begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Toepasselijkheid 4 Artikel 3 Looptijd en ontbinding van de Leveringsovereenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Enerfree.nl. Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Enerfree.nl. Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Enerfree.nl Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26

Algemene Voorwaarden. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Electrabel Nederland Retail BV voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten en zakelijke kleinverbruikers, versie 2009.1 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater www.pwn.nl Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 januari 2017 Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN zijn in lijn met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING OP HET GASTRANSPORTNET 2008 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS van ZEBRA Gasnetwerk BV (niet zijnde invoeders)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING OP HET GASTRANSPORTNET 2008 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS van ZEBRA Gasnetwerk BV (niet zijnde invoeders) ZEBRA Gasnetwerk B.V. BEHEER EN EXPLOITATIE GASTRANSPORTLEIDING Postbus 24 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon (0164) 21 09 51 Fax (0164) 21 09 54 RBS 59.60.81.383 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING OP

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Natuurstroom

Productvoorwaarden Nuon Natuurstroom Productvoorwaarden Nuon Natuurstroom 1. Op de overeenkomst tot levering van Nuon Natuurstroom zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke verbruikers,

Nadere informatie

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers Stadsverwarming Purmerend B.V. Stadsverwarming Purmerend B.V. Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers AVK 042006 042006 AVK 1 januari 2006 Gemeente Purmerend Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.vrijopnaam.nl

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model Algemene Voorwaarden Warmte (2014) die tot stand zijn gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT VAN GAS 2008 VOOR SHIPPERS (niet-zijnde invoeders)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT VAN GAS 2008 VOOR SHIPPERS (niet-zijnde invoeders) ZEBRA Gasnetwerk B.V. BEHEER EN EXPLOITATIE GASTRANSPORTLEIDING Postbus 24 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon (0164) 21 09 51 Fax (0164) 21 09 54 RBS 59.60.81.383 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT VAN GAS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater WMD Drinkwater BV Inhoud Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene leveringsvoorwaarden DGB Energie B.V. elektriciteit 2009 Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2009 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & zakelijk (aansluitingen tot maximaal 100 kw) Deze Algemene Voorwaarden komen overeen met de model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS 21 augustus 2013 (bijlage B1) PREAMBULE Deze algemene Leveringsvoorwaarden ( hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de. levering van. elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) 20 December 2013.

Algemene Voorwaarden voor de. levering van. elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) 20 December 2013. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ENECO Energie Retail 2006 voor de levering van gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden ENECO Energie Retail 2006 voor de levering van gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden ENECO Energie Retail 2006 voor de levering van gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere klanten te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden aansluiting en transport. voor zakelijke afnemers / netgebruikers (niet-zijnde invoeders) 01-01-09

Algemene voorwaarden aansluiting en transport. voor zakelijke afnemers / netgebruikers (niet-zijnde invoeders) 01-01-09 Algemene voorwaarden aansluiting en transport gas voor zakelijke afnemers / netgebruikers (niet-zijnde invoeders) 01-01-09 Algemene voorwaarden aansluiting en transport gas voor zakelijke afnemers / netgebruikers

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan : Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vanaf 1 juli 2006) inclusief toelichting en kwaliteitscriteria

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vanaf 1 juli 2006) inclusief toelichting en kwaliteitscriteria Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vanaf 1 juli 2006) inclusief toelichting en kwaliteitscriteria 1 NUON0951_alg_voorwaarden2009.indd 1 14-05-2009 12:48:09

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (sinds 1 juli 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (sinds 1 juli 2013) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014) voor de levering van warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari 2014) voor de levering van Warmte aan verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kw (versie 1 januari

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie