BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u dit middel in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sumatriptan Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen, triptanen genoemd, die worden gebruikt om migrainehoofdpijn te behandelen. Migrainesymptomen kunnen worden veroorzaakt door een tijdelijke verwijding van bloedvaten in het hoofd. Sumatriptan Sandoz zou de verwijding van die bloedvaten tegengaan. Dat helpt dan weer om de hoofdpijn te verminderen en andere symptomen van een migraineaanval te verlichten, zoals misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. Sumatriptan Sandoz werkt alleen als er een migraineaanval begonnen is. Het voorkomt de aanvallen niet. U mag Sumatriptan Sandoz niet gebruiken om een migraineaanval te voorkomen. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sumatriptan of voor een van de andere stoffen van Sumatriptan Sandoz (zie ook Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? ). - Als u allergisch bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden) - Als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad, zoals een hartaanval, angina (pijn in de borstkas bij oefeningen of een inspanning), prinzmetalangina (pijn in de borstkas in rust), of als u aan het hart gerelateerde symptomen hebt vertoond, zoals kortademigheid of een beklemd gevoel in de borstkas - Als u problemen hebt met de bloedsomloop van uw handen en voeten (perifeer arterieel lijden) - Als u een beroerte/herseninfarct of hersenbloeding hebt gehad (CVA, cerebrovasculair accident) - Als u een tijdelijke stoornis van de bloedtoevoer naar de hersenen hebt gehad met weinig of geen restsymptomen (TIA) - Als de werking van uw lever sterk verstoord is - Als u een hoge bloeddruk hebt 1

2 - Als u geneesmiddelen inneemt die ergotamine of ergotaminederivaten bevatten (geneesmiddelen tegen migraine zoals methysergide) of een triptan/5-ht1-receptoragonist. Deze geneesmiddelen mogen niet tegelijk met sumatriptan worden ingenomen (zie ook Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? ) - Als u momenteel MAO-remmers inneemt (bv. moclobemide voor depressie of selegiline voor de ziekte van Parkinson) of in de afgelopen twee weken bent gestopt met deze in te nemen. (zie ook Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? ) Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Voor u begint met Sumatriptan Sandoz, moet u uw arts inlichten als: - u veel tabak gebruikt of producten die nicotine bevatten (pleisters of kauwgom), vooral als u een vrouw bent in de menopauze of een man ouder dan 40 jaar. De arts moet u eerst onderzoeken. - u lever- of nierinsufficiëntie hebt. De arts zal misschien de dosering aanpassen. - u ooit epilepsieaanvallen/stuipen (convulsies) hebt gehad of als u aanleg hebt voor epilepsieaanvallen/stuipen (convulsies); sumatriptan kan epilepsieaanvallen/stuipen veroorzaken. Sumatriptan Sandoz kan het risico op aanvallen verhogen. - u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden). U zou een allergische reactie kunnen vertonen na de inname van sumatriptan. Voorzichtigheid is geboden. Sumatriptan Sandoz mag alleen worden gebruikt als er in uw geval duidelijk een diagnose van migraine is gesteld en als andere factoren zijn uitgesloten. Sommige vormen van migraine kunnen niet worden behandeld met sumatriptan. Na inname van Sumatriptan Sandoz kunt u gedurende korte tijd pijn krijgen in uw borstkas en een drukkend gevoel. Dat kan vrij intens zijn en kan uitstralen naar uw keel. In zeer zeldzame gevallen kan dat worden veroorzaakt door effecten op uw hart. Daarom moet u contact opnemen met uw arts als de symptomen niet verdwijnen. Als u dit middel te vaak inneemt, kan uw hoofdpijn erger worden. In dat geval kan uw arts u aanraden om dit middel niet langer in te nemen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Sumatriptan Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Een interactie betekent dat geneesmiddelen die terzelfder tijd worden gebruikt, invloed kunnen hebben op elkaars effect(en) en/of bijwerking(en). De volgende commentaren kunnen ook gelden voor geneesmiddelen die u vroeger hebt gebruikt of in de nabije toekomst gaat gebruiken. geneesmiddelen die ergotamine bevatten (geneesmiddelen tegen migraine waaronder methysergide), en triptanen/5-ht1-receptoragonisten. Die mogen niet tegelijk met Sumatriptan Sandoz worden ingenomen (zie Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? ). Na inname van geneesmiddelen die ergotamine bevatten, en triptanen/5-ht1-receptoragonisten raden we u aan minstens 24 uur te wachten voor u Sumatriptan Sandoz inneemt. Na inname van Sumatriptan Sandoz raden we u aan om minstens 6 uur te wachten voor u geneesmiddelen inneemt die ergotamine bevatten en minstens 24 uur voor u een ander triptan/een andere 5-HT1-receptoragonist inneemt. MAO-remmers (bv. moclobemide voor depressie of selegiline voor de ziekte van Parkinson). Dit middel mag niet tegelijk worden ingenomen met andere MAO-remmers of binnen twee weken nadat u hiermee bent opgehouden. geneesmiddelen voor depressie en andere geestesziekten, SSRI s en SNRI s genaamd. Er kunnen bijwerkingen optreden. lithium (voor manische/depressieve (bipolaire) stoornissen) kruidenproducten die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten. Er kunnen bijwerkingen optreden met een hogere frequentie. 2

3 Let op: u kent de bovenstaande geneesmiddelen misschien onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt enkel de werkzame stof of de therapeutische categorie van het geneesmiddel gegeven en niet de merknaam. Controleer altijd grondig de verpakking en de bijsluiter van geneesmiddelen die u al gebruikt, op de werkzame stof of de therapeutische categorie van dat geneesmiddel. Zwangerschap Tijdens de zwangerschap mag sumatriptan alleen worden ingenomen na overleg met uw arts. Sumatriptan Sandoz mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als de mogelijke gunstige effecten voor de moeder opwegen tegen het mogelijke risico voor het ongeboren kind en als er geen andere geschikte behandelingsoptie voorhanden is. Borstvoeding Sumatriptan Sandoz gaat over in de moedermelk. We raden u aan om geen borstvoeding te geven binnen 12 uur na inname van Sumatriptan Sandoz. Voed uw kind niet met de melk die tijdens die periode is afgekolfd. Vraag uw arts of apotheker om advies voor inname van een geneesmiddel. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Migraine zelf en het gebruik van sumatriptan kunnen sufheid, duizeligheid en zwakte veroorzaken, wat een nadelige invloed kan hebben op uw reactiesnelheid. Wacht tot u weet hoe u op sumatriptan reageert voor u rijdt of machines gebruikt. Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dosering: Volwassenen: De gebruikelijke dosering is 50 mg Sumatriptan Sandoz in geval van een migraineaanval. Sommige patiënten moeten misschien een dosis van 100 mg Sumatriptan Sandoz innemen. Kinderen en jongeren (van 18 jaar of jonger) Sumatriptan Sandoz wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren Ouderen (65 jaar of ouder) Sumatriptan Sandoz wordt niet aanbevolen in deze leeftijdsgroep. Patiënten met leverinsufficiëntie Uw arts kan u lage doses Sumatriptan Sandoz 50 mg voorschrijven: ½ - 1 tablet. Wijze van toediening: Neem de tablet in met water, bij voorkeur zo snel mogelijk na het begin van de migraineaanval. De stof sumatriptan heeft een bittere smaak. De bittere smaak wordt gemaskeerd met grapefruitaroma. Als u vindt dat het effect van Sumatriptan Sandoz te sterk of niet sterk genoeg is, moet u dat melden aan uw arts of apotheker. Duur van de behandeling: Als de symptomen niet verminderen na de eerste dosis, mag u geen tweede dosis innemen voor dezelfde aanval. In geval van een volgende aanval mag Sumatriptan Sandoz opnieuw worden ingenomen. 3

4 Als uw symptomen na de eerste dosis verminderen, maar dan weer opkomen, mag u een tweede of derde dosis innemen. U mag niet meer dan 300 mg Sumatriptan Sandoz in 24 uur innemen. De aanbevolen dosering mag niet worden overschreden. Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u te veel van Sumatriptan Sandoz inneemt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker. Er kunnen bijwerkingen optreden zoals diegene die worden vermeld onder Mogelijke bijwerkingen. Wanneer u te veel van Sumatriptan Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan Sumatriptan Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige symptomen die zijn gemeld als bijwerkingen kunnen ook symptomen van de migraine zijn. De bijwerkingen worden opgesomd naargelang van de frequentie: Bijwerkingen die vaak optreden (bij 1 tot 10 op de 100 behandelde mensen): Duizeligheid Slaperigheid Ongebruikelijke gevoelens, zoals een doof of tintelend gevoel Een tijdelijke verhoging van de bloeddruk, kort na de inname Warmteopwellingen Buiten adem zijn Misselijkheid en braken. Dit kan ook worden veroorzaakt door de migraine Een gevoel van zwaarte, koude, warmte, druk of spanning. Deze effecten kunnen zeer sterk zijn, in elk deel van het lichaam voorkomen, waaronder de borst en keel, maar verdwijnen doorgaans snel. Spierpijn Pijn Zwakte of vermoeidheid. Deze effecten zijn meestal licht tot matig van aard en verdwijnen snel. Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 van de behandelde mensen) Slaperigheid Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij minder dan 1 op de behandelde mensen): Stoornissen van de leverfunctietests Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is, overeenkomstig de beschikbare gegevens: Allergische reacties in elke mate van ernst, variërend van huidreacties tot allergische shock Stuipen/convulsies Bevingen, trillende oogleden Gezichtsveldstoornissen Verstoring van de spierspanning Verstoord zicht, bijv. dubbelzien, flikkeringen en soms gezichtsverlies met een blijvende stoornis. Visusstoornissen kunnen ook optreden als gevolg van de migraineaanval zelf.. Trage of snelle hartslag, onregelmatige hartslag, hartkloppingen 4

5 Tijdelijke verstoringen van de bloedcirculatie van het hart, krampen van de bloedvaten van het hart, hartaanval Daling van de bloeddruk, verminderde bloedtoevoer naar de armen en benen en daardoor bleek zien van de vingers en tenen met een blauwe tint Krampen in de bloedvaten van de ingewanden, die kunnen leiden tot aantasting van uw ingewanden. U kunt buikpijn krijgen of bloederige diarree. Diarree Stijve nek, gewrichtspijn Lichte afwijkingen in de leverfunctietests Angst Sterke transpiratie Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is sumatriptan. Elke tablet bevat 50 mg sumatriptan (als sumatriptansuccinaat). Elke tablet bevat 100 mg sumatriptan (als sumatriptansuccinaat). De andere stoffen in dit middel zijn: ammonium-methacrylaat-copolymeer type A, natriumcarmellose (E466), microkristallijne cellulose (E450), natriumcroscarmellose (E468), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b), smaakstof (grapefruit), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) De andere stoffen in dit middel zijn: ammonium-methacrylaat-copolymeer type A, natriumcarmellose (E466), microkristallijne cellulose (E450), natriumcroscarmellose (E468), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b), smaakstof (grapefruit) Hoe ziet Sumatriptan Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten zijn roze, dubbelbolle, langwerpige tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan in gelijke delen worden verdeeld.. Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten zijn witte/gebroken witte, dubbelbolle, langwerpige tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan in gelijke delen worden verdeeld. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten zijn te verkrijgen in verpakkingen van 5

6 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 en 100 tabletten. Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten zijn te verkrijgen in verpakkingen van 2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20 en 30 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Sandoz NV Telecom gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Fabrikant Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Duitsland Rowa Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Ierland Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 3ET, United Kingdom Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen: Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten: BE Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten: BE Afleveringswijze : Op medisch voorschrift Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen: BE: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tabletten DE: Sumatriptan - 1 A Pharma 50 mg <100 mg> Tabletten EE: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> IE: IT: Sumatran 50 mg <100 mg> tabletten Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> compresse Exsumat 50 mg <100 mg> compresse LT: Sumatriptan 50 mg <100 mg> tabletes LU: Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> Tabletten LV: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tabletes NL: Sumatriptan 50 mg <100 mg>, Tabletten Sumatriptan 50 mg <100 mg> SK: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tablety UK: Sumatriptan 50 mg <100 mg> tabletten Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/

7 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Sumatriptan Sandoz 50 mg comprimés Sumatriptan Sandoz 100 mg comprimés sumatriptan Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres. - Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice : 1. Qu est-ce que Sumatriptan Sandoz et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sumatriptan Sandoz 3. Comment prendre Sumatriptan Sandoz 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Sumatriptan Sandoz 6. Informations supplémentaires 1. QU EST-CE QUE SUMATRIPTAN SANDOZ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE Sumatriptan Sandoz appartient à un groupe de médicaments appelés triptans, qui sont utilisés pour traiter la migraine. Les symptômes migraineux peuvent être provoqués par une dilatation temporaire de vaisseaux sanguins dans la tête. On croit que Sumatriptan Sandoz réduit la dilatation de ces vaisseaux sanguins. Cela contribue à son tour à éliminer le mal de tête et à soulager d autres symptômes d une crise migraineuse tels que les nausées ou les vomissements, ainsi que la sensibilité à la lumière et au bruit. Sumatriptan Sandoz n agit que lorsqu une crise de migraine a commencé. Il ne vous empêchera pas de présenter une crise. Vous ne devez pas utiliser de Sumatriptan Sandoz pour prévenir une crise migraineuse. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SUMATRIPTAN SANDOZ Ne prenez jamais Sumatriptan Sandoz - si vous êtes allergique (hypersensible) au sumatriptan ou à l un des autres composants contenus dans Sumatriptan Sandoz (voir aussi «Faites attention avec Sumatriptan Sandoz» si vous êtes allergique (hypersensible) à certains antibiotiques (sulfamides). - si vous avez ou avez déjà eu des problèmes cardiaques, notamment une crise cardiaque, une angine de poitrine (douleur dans la poitrine provoquée par l exercice ou l effort), un angor de Prinzmetal (douleur dans la poitrine qui se produit au repos), ou si vous avez présenté des symptômes liés au cœur tels qu essoufflement ou pression dans la poitrine - si vous avez des problèmes de circulation sanguine au niveau des mains et des pieds (maladie vasculaire périphérique) - si vous avez eu un accident vasculaire cérébral/infarctus cérébral, également décrit comme «attaque», ou une hémorragie cérébrale (AVC) 1

8 - si vous avez présenté un trouble temporaire de l apport de sang au cerveau qui a laissé peu ou pas de symptômes résiduels (AIT) - si vous présentez une altération sévère de la fonction hépatique - si vous avez de l hypertension artérielle - si vous prenez des médicaments contenant de l ergotamine ou des dérivés de l ergotamine (médicaments antimigraineux tels que le méthysergide) ou n importe quel triptan/agoniste des récepteurs 5-HT1. Ces médicaments ne peuvent pas être pris en même temps que Sumatriptan Sandoz (voir également «Prise d autres médicaments») - si vous prenez actuellement ou si vous avez arrêté de prendre des IMAO (par ex., du moclobémide pour la dépression ou de la sélégiline pour la maladie de Parkinson) il y a deux semaines. Voir également «Prise d autres médicaments» ci-dessous. Faites attention avec Sumatriptan Sandoz Avant de commencer à utiliser Sumatriptan Sandoz, vous devez dire à votre médecin si : - vous êtes un gros consommateur de tabac ou de produits contenant de la nicotine (patches ou chewing gums), en particulier si vous êtes une femme ménopausée ou un homme de plus de 40 ans. Le médecin doit d abord vous examiner. - vous présentez une insuffisance hépatique ou rénale. Le médecin pourrait adapter la dose. - vous avez déjà présenté des crises épileptiques (convulsions) ou si vous êtes prédisposé aux crises épileptiques (convulsions) ; le sumatriptan peut provoquer des crises épileptiques. Sumatriptan Sandoz pourrait augmenter le risque de crises. - vous êtes allergique (hypersensible) à certains antibiotiques (sulfamides). Vous pouvez présenter une réaction allergique après avoir pris du sumatriptan. La prudence est conseillée. Sumatriptan Sandoz ne doit être utilisé que si un diagnostic de «migraine» a été clairement établi dans votre cas et que si d autres facteurs ont été exclus. Certaines formes de migraine ne peuvent être traitées par du sumatriptan. Après avoir pris Sumatriptan Sandoz, vous pouvez éprouver une douleur dans la poitrine et une sensation de pression pendant un bref laps de temps. Cela peut être assez intense et peut irradier vers la gorge. Dans de très rares cas, cela peut être dû à des effets sur votre cœur. Dès lors, si les symptômes ne disparaissent pas, contactez votre médecin. Si vous prenez Sumatriptan Sandoz trop souvent, votre mal de tête pourrait s aggraver. Dans ce cas, votre médecin pourrait vous conseiller d arrêter de prendre du sumatriptan. Prise d autres médicaments Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Une interaction signifie que les médicaments utilisés en même temps peuvent influencer mutuellement leur(s) effet(s) et/ou effet(s) indésirable(s). Les commentaires qui suivent peuvent aussi s appliquer à des médicaments que vous avez utilisés à n importe quel moment dans le passé ou que vous devrez utiliser dans un proche avenir. médicaments contenant de l ergotamine (médicaments antimigraineux, notamment le méthysergide) et triptans/agonistes des récepteurs 5-HT1. Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que Sumatriptan Sandoz (voir «Ne prenez jamais Sumatriptan Sandoz»). Après avoir pris des médicaments contenant de l ergotamine ou un autre triptan/agoniste des récepteurs 5-HT1, il vous est conseillé d attendre au moins 24 heures avant de prendre Sumatriptan Sandoz. Après avoir pris Sumatriptan Sandoz, il vous est conseillé d attendre au moins 6 heures avant de prendre des médicaments contenant de l ergotamine et au moins 24 heures avant de prendre un autre triptan/agoniste des récepteurs 5-HT1. IMAO (par ex., moclobémide pour la dépression ou sélégiline pour la maladie de Parkinson). Sumatriptan Sandoz ne doit pas être pris en même temps que des IMAO ni dans les deux semaines qui suivent l arrêt de l utilisation d IMAO. 2

9 médicaments pour la dépression et d autres affections mentales, appelés SSRI et SNRI. Des effets indésirables peuvent se produire. lithium (pour les troubles maniaco-dépressifs (bipolaires)) Produits à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum). Des effets indésirables peuvent se produire plus souvent. Veuillez noter que les médicaments mentionnés ci-dessus peuvent être connus de vous sous d autres noms, souvent les noms de marque. Dans cette rubrique, on ne cite que la substance active ou le groupe thérapeutique du médicament, pas le nom de marque. Vérifiez toujours soigneusement l emballage et la notice d information des médicaments que vous utilisez déjà, pour connaître la substance active ou le groupe thérapeutique de ce médicament. Grossesse Pendant la grossesse, le sumatriptan ne doit être pris qu après avoir consulté votre médecin. Sumatriptan Sandoz ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice potentiel pour la mère l emporte sur le risque potentiel pour le bébé à naître et que si aucune autre option thérapeutique appropriée n est disponible. Allaitement Sumatriptan Sandoz passe dans le lait maternel. Il vous est conseillé de ne pas allaiter dans les 12 heures qui suivent la prise de Sumatriptan Sandoz. N allaitez pas votre enfant avec du lait exprimé pendant cette période. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines La migraine en elle-même ainsi que l utilisation de sumatriptan peuvent provoquer de la somnolence, des étourdissements et de la faiblesse, ce qui peut avoir une influence défavorable sur votre vitesse de réaction. Attendez de savoir comment vous réagissez au sumatriptan avant de conduire un véhicule ou d utiliser une machine. Informations importantes concernant certains composants de Sumatriptan Sandoz Si votre médecin vous a dit que vous présentiez une intolérance vis-à-vis de certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. 3. COMMENT PRENDRE SUMATRIPTAN SANDOZ Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Posologie : Adultes : En cas de crise migraineuse, la dose habituelle de Sumatriptan Sandoz est de 50 mg. Certains patients peuvent avoir besoin d une dose de 100 mg de Sumatriptan Sandoz. Enfants et adolescents (âgés de moins de 18 ans) Sumatriptan Sandoz n est pas recommandé chez les enfants et les adolescents. Patients âgés (âgés de plus de 65 ans) Sumatriptan Sandoz n est pas recommandé pour ce groupe d âge. Patients atteints d insuffisance hépatique Votre médecin peut vous prescrire de faibles doses de ½ - 1 comprimé de Sumatriptan Sandoz 50 mg. 3

10 Mode d administration : Prenez le comprimé avec de l eau, de préférence dès que possible après le début de la crise migraineuse. La substance du sumatriptan a un goût amer. Ce goût amer est masqué par un arôme de pamplemousse. Si vous trouvez que l effet de Sumatriptan Sandoz est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Durée du traitement : Si les symptômes ne sont pas réduits après la première dose, vous ne devez pas prendre une seconde dose pour la même crise. En cas de crise ultérieure, Sumatriptan Sandoz peut être repris. Si, après la première dose, vos symptômes sont réduits, mais qu ils réapparaissent, vous pouvez prendre une seconde ou une troisième dose. Vous ne devez pas prendre plus de 300 mg de Sumatriptan Sandoz sur une période de 24 heures. La dose recommandée ne doit pas être dépassée. Si vous avez pris plus de Sumatriptan Sandoz que vous n auriez dû Si vous prenez trop de Sumatriptan Sandoz, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Des effets indésirables tels que ceux mentionnés à la rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels» peuvent se produire. Si vous avez utilisé ou pris trop de Sumatriptan Sandoz, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ). Si vous oubliez de prendre Sumatriptan Sandoz Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous avez d autres questions sur l utilisation de ce médicament, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, Sumatriptan Sandoz peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Certains des symptômes rapportés comme effets indésirables peuvent être des symptômes associés à la migraine. Les effets indésirables sont classés selon les fréquences suivantes : Effets indésirables fréquents (touchant de 1 à 10 personnes traitées sur 100) : Etourdissements Somnolence Sensations inhabituelles, y compris engourdissements ou fourmillements Elévation temporaire de la tension artérielle, peu de temps après la prise Bouffées de chaleur Essoufflement Nausées et vomissements. Ces symptômes peuvent être dus à la migraine en elle-même. Sensation de lourdeur ou sensations de froid ou de chaud, pression ou oppression. Ces effets peuvent être intenses et toucher n importe quelle partie du corps, y compris la poitrine et la gorge, mais ils disparaissent généralement rapidement. Douleurs musculaires Douleur Sensation de faiblesse ou de fatigue. Ces effets sont le plus souvent légers à modérés et disparaissent rapidement. Effets indésirables peu fréquents (touchant de 1 à 10 personnes traitées sur 1 000) Somnolence 4

11 Effets indésirables très rares (touchant moins de 1 personne traitée sur ) : Troubles des tests fonctionnels hépatiques Effets indésirables dont la fréquence ne peut être déterminée sur la base des données disponibles : Réactions allergiques de tous les degrés de sévérité, allant des réactions cutanées au choc allergique Crises /convulsions Tremblement, tremblement des yeux Troubles du champ visuel Troubles du tonus musculaire Troubles de la vision, par ex., vision double, papillotement et, parfois, perte de vue avec altération permanente. Les troubles visuels peuvent également résulter de la crise de migraine en elle-même. Rythme cardiaque lent, rythme cardiaque rapide, rythme cardiaque irrégulier, palpitations Troubles temporaires de la circulation sanguine du cœur, spasmes des vaisseaux sanguins du cœur, crise cardiaque Chute de la tension artérielle, débit sanguin réduit vers les bras et les jambes et pâleur et bleuissement consécutifs des doigts et des orteils Spasmes des vaisseaux sanguins de l intestin, susceptible d endommager votre intestin. Vous pourriez remarquer des douleurs d estomac ou une diarrhée sanglante. Diarrhée Nuque raide, douleur dans les articulations Anomalies mineures dans les tests de la fonction hépatique Anxiété Sudation excessive Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER SUMATRIPTAN SANDOZ Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser Sumatriptan Sandoz après la date de péremption mentionnée sur la boîte et la plaquette thermoformée après EXP. La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. Pas de précautions particulières de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments dont vous n avez plus besoin. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Sumatriptan Sandoz - La substance active est le sumatriptan. Chaque comprimé contient 50 mg de sumatriptan (sous forme de succinate de sumatriptan). Chaque comprimé contient 100 mg de sumatriptan (sous forme de succinate de sumatriptan). Les autres composants sont : copolymère de méthacrylate d ammonium de type A, carmellose sodique (E466), cellulose microcristalline (E450), croscarmellose sodique (E468), lactose monohydraté, stéarate de magnésium (E470b), arôme (pamplemousse), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172) Les autres composants sont : copolymère de méthacrylate d ammonium de type A, carmellose sodique (E466), cellulose microcristalline (E450), croscarmellose sodique (E468), lactose monohydraté, stéarate de magnésium (E470b), arôme (pamplemousse) 5

12 Qu est-ce que Sumatriptan Sandoz et contenu de l emballage extérieur Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 50 mg sont des comprimés roses, biconvexes, allongés, portant une barre de cassure sur les deux faces. Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales. Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 100 mg sont des comprimés blancs/blanc cassé, biconvexes, allongés, portant une barre de cassure sur les deux faces. Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales. Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 50 mg sont disponibles en emballages de 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 et 100 comprimés. Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 100 mg sont disponibles en emballages de 2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20 et 30 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché Sandoz NV Telecom gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Fabricant Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Allemagne Rowa Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irlande Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 3ET, Angleterre Numéro de l Autorisation de Mise sur le Marché Sumatriptan Sandoz 50 mg comprimés: BE Sumatriptan Sandoz 100 mg comprimés: BE Mode de délivrance: Sur prescription médicale Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l EEE sous les noms suivants : BE : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> comprimés DE : Sumatriptan - 1 A Pharma 50 mg <100 mg> Tabletten EE : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> IE : Sumatran 50 mg <100 mg> tablets IT : Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> compresse Exsumat 50 mg <100 mg> compresse LT : Sumatriptan 50 mg <100 mg> tabletes LU : Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> Tabletten LV : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tabletes NL : Sumatriptan 50 mg <100 mg>, Tabletten Sumatriptan 50 mg <100 mg> SK : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tablety UK : Sumatriptan 50 mg <100 mg> tablets La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er

Nadere informatie

1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet

1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletten Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletten (Sumatriptan) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan 50 mg, tabletten Sumatriptan 100 mg, tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan 50 mg, tabletten Sumatriptan 100 mg, tabletten Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sumatriptan 50 mg, tabletten Sumatriptan 100 mg, tabletten Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sumatriptan 50 mg, tabletten Sumatriptan 100 mg, tabletten sumatriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sumatriptan 50 mg, tabletten Sumatriptan 100 mg, tabletten sumatriptan Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sumatriptan 50 mg, tabletten Sumatriptan 100 mg, tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG-2,5 en ZOMIG-5, filmomhulde tabletten 2,5 mg en 5 mg zolmitriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG-2,5 en ZOMIG-5, filmomhulde tabletten 2,5 mg en 5 mg zolmitriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG-2,5 en ZOMIG-5, filmomhulde tabletten 2,5 mg en 5 mg zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol 1.3.1.3 Bijsluiter Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 500 mg tabletten 1 g tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletten Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletten. Sumatriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletten Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletten. Sumatriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletten Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletten Sumatriptan Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Naramig, filmomhulde tabletten 2,5 mg naratriptan

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Naramig, filmomhulde tabletten 2,5 mg naratriptan Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Naramig, filmomhulde tabletten 2,5 mg naratriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

Naratriptan HCl 2,5 mg Teva, filmomhulde tabletten naratriptanhydrochloride

Naratriptan HCl 2,5 mg Teva, filmomhulde tabletten naratriptanhydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Naratriptan HCl 2,5 mg Teva, naratriptanhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Zolmitriptan Glenmark 2,5 mg orodispergeerbare tabletten Zolmitriptan Glenmark 5 mg orodispergeerbare tabletten zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Sumatriptan 50 A, filmomhulde tabletten 50 mg Sumatriptan 100 A, filmomhulde tabletten 100 mg sumatriptan

Sumatriptan 50 A, filmomhulde tabletten 50 mg Sumatriptan 100 A, filmomhulde tabletten 100 mg sumatriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sumatriptan 50 A, filmomhulde tabletten 50 mg Sumatriptan 100 A, filmomhulde tabletten 100 mg sumatriptan LEES DE HELE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG-2,5 en ZOMIG-5, filmomhulde tabletten 2,5 mg en 5 mg zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS a Novartis Company BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Naratriptan Sandoz 2,5 mg filmomhulde tabletten Naratriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Macrogol + electrolytes Sandoz, poeder voor drank, zakje Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG ZIP-2,5 en ZOMIG ZIP-5, 2,5 mg en 5 mg, orodispergeerbare tabletten zolmitriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG ZIP-2,5 en ZOMIG ZIP-5, 2,5 mg en 5 mg, orodispergeerbare tabletten zolmitriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG ZIP-2,5 en ZOMIG ZIP-5, 2,5 mg en 5 mg, orodispergeerbare tabletten zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loratadine EG 10 mg tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loratadine EG 10 mg tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine EG 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Betahistine Mylan 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Entecavir Sandoz 0,5 mg, filmomhulde tabletten Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zolmitriptan Glenmark 2,5 mg Filmomhulde tabletten Zolmitriptan Glenmark 5 mg Filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zolmitriptan Glenmark 2,5 mg Filmomhulde tabletten Zolmitriptan Glenmark 5 mg Filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Zolmitriptan Glenmark 2,5 mg Filmomhulde tabletten Zolmitriptan Glenmark 5 mg Filmomhulde tabletten zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER II47 1

BIJSLUITER II47 1 BIJSLUITER 03-2013 II47 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ZOMIG Oral-2,5, 2,5 mg en ZOMIG Oral-5, 5 mg, filmomhulde tabletten zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 1.3.1 : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Betahistine.2HCl Disphar 8, tabletten 8 mg Betahistine.2HCl Disphar 16, tabletten16 mg Betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn? Bijsluiter: Informatie voor de patiënt Zolmitriptan Mylan 2,5 mg en 5 mg, orodispergeerbare tabletten zolmitriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

1. Wat is Naratriptan Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Naratriptan Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: Informatie voor de patiënt Naratriptan Mylan 2,5 mg, filmomhulde tabletten naratriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine Apotex 8 mg tabletten Betahistine Apotex 16 mg tabletten. Betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine Apotex 8 mg tabletten Betahistine Apotex 16 mg tabletten. Betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine Apotex 8 mg tabletten Betahistine Apotex 16 mg tabletten Betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Proviron 25 mg tabletten mesterolon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Proviron 25 mg tabletten mesterolon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Proviron 25 mg tabletten mesterolon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Valdispert Relax omhulde tabletten Droog extract van valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Valdispert Relax omhulde tabletten Droog extract van valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Valdispert Relax omhulde tabletten Droog extract van valeriaanwortel Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC)

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC) BIJSLUITER (Ref. 11.03.2016) (CCDS 0052-02 + PRAC) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisolvon 8 mg tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER. ERGOCOFFEÏNE 1 mg/100 mg zetpil

BIJSLUITER. ERGOCOFFEÏNE 1 mg/100 mg zetpil BIJSLUITER ERGOCOFFEÏNE 1 mg/100 mg zetpil Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Versie 5.1 a MSP+MKT -032011 072013 012014-082014 Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg zuigtabletten. Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg zuigtabletten. Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride Variatie C.I.z Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SEDISTRESS Omhulde tabletten Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0 BIJSLUITER PIL Isordil 5 20012016 0 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg isosorbidedinitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Curapeg 13,7 g,poeder voor drank, zakje Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten BIJSLUITER LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten. Calciumacamprosaat

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten. Calciumacamprosaat Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten Calciumacamprosaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Molaxole, poeder voor drank Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Sumatriptan Teva 50 mg, filmomhulde tabletten Sumatriptan Teva 100 mg, filmomhulde tabletten sumatriptansuccinaat

Sumatriptan Teva 50 mg, filmomhulde tabletten Sumatriptan Teva 100 mg, filmomhulde tabletten sumatriptansuccinaat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sumatriptan Teva 50 mg, Sumatriptan Teva 100 mg, sumatriptansuccinaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie