BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u dit middel in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sumatriptan Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen, triptanen genoemd, die worden gebruikt om migrainehoofdpijn te behandelen. Migrainesymptomen kunnen worden veroorzaakt door een tijdelijke verwijding van bloedvaten in het hoofd. Sumatriptan Sandoz zou de verwijding van die bloedvaten tegengaan. Dat helpt dan weer om de hoofdpijn te verminderen en andere symptomen van een migraineaanval te verlichten, zoals misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. Sumatriptan Sandoz werkt alleen als er een migraineaanval begonnen is. Het voorkomt de aanvallen niet. U mag Sumatriptan Sandoz niet gebruiken om een migraineaanval te voorkomen. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sumatriptan of voor een van de andere stoffen van Sumatriptan Sandoz (zie ook Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? ). - Als u allergisch bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden) - Als u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad, zoals een hartaanval, angina (pijn in de borstkas bij oefeningen of een inspanning), prinzmetalangina (pijn in de borstkas in rust), of als u aan het hart gerelateerde symptomen hebt vertoond, zoals kortademigheid of een beklemd gevoel in de borstkas - Als u problemen hebt met de bloedsomloop van uw handen en voeten (perifeer arterieel lijden) - Als u een beroerte/herseninfarct of hersenbloeding hebt gehad (CVA, cerebrovasculair accident) - Als u een tijdelijke stoornis van de bloedtoevoer naar de hersenen hebt gehad met weinig of geen restsymptomen (TIA) - Als de werking van uw lever sterk verstoord is - Als u een hoge bloeddruk hebt 1

2 - Als u geneesmiddelen inneemt die ergotamine of ergotaminederivaten bevatten (geneesmiddelen tegen migraine zoals methysergide) of een triptan/5-ht1-receptoragonist. Deze geneesmiddelen mogen niet tegelijk met sumatriptan worden ingenomen (zie ook Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? ) - Als u momenteel MAO-remmers inneemt (bv. moclobemide voor depressie of selegiline voor de ziekte van Parkinson) of in de afgelopen twee weken bent gestopt met deze in te nemen. (zie ook Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? ) Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Voor u begint met Sumatriptan Sandoz, moet u uw arts inlichten als: - u veel tabak gebruikt of producten die nicotine bevatten (pleisters of kauwgom), vooral als u een vrouw bent in de menopauze of een man ouder dan 40 jaar. De arts moet u eerst onderzoeken. - u lever- of nierinsufficiëntie hebt. De arts zal misschien de dosering aanpassen. - u ooit epilepsieaanvallen/stuipen (convulsies) hebt gehad of als u aanleg hebt voor epilepsieaanvallen/stuipen (convulsies); sumatriptan kan epilepsieaanvallen/stuipen veroorzaken. Sumatriptan Sandoz kan het risico op aanvallen verhogen. - u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden). U zou een allergische reactie kunnen vertonen na de inname van sumatriptan. Voorzichtigheid is geboden. Sumatriptan Sandoz mag alleen worden gebruikt als er in uw geval duidelijk een diagnose van migraine is gesteld en als andere factoren zijn uitgesloten. Sommige vormen van migraine kunnen niet worden behandeld met sumatriptan. Na inname van Sumatriptan Sandoz kunt u gedurende korte tijd pijn krijgen in uw borstkas en een drukkend gevoel. Dat kan vrij intens zijn en kan uitstralen naar uw keel. In zeer zeldzame gevallen kan dat worden veroorzaakt door effecten op uw hart. Daarom moet u contact opnemen met uw arts als de symptomen niet verdwijnen. Als u dit middel te vaak inneemt, kan uw hoofdpijn erger worden. In dat geval kan uw arts u aanraden om dit middel niet langer in te nemen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Sumatriptan Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Een interactie betekent dat geneesmiddelen die terzelfder tijd worden gebruikt, invloed kunnen hebben op elkaars effect(en) en/of bijwerking(en). De volgende commentaren kunnen ook gelden voor geneesmiddelen die u vroeger hebt gebruikt of in de nabije toekomst gaat gebruiken. geneesmiddelen die ergotamine bevatten (geneesmiddelen tegen migraine waaronder methysergide), en triptanen/5-ht1-receptoragonisten. Die mogen niet tegelijk met Sumatriptan Sandoz worden ingenomen (zie Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? ). Na inname van geneesmiddelen die ergotamine bevatten, en triptanen/5-ht1-receptoragonisten raden we u aan minstens 24 uur te wachten voor u Sumatriptan Sandoz inneemt. Na inname van Sumatriptan Sandoz raden we u aan om minstens 6 uur te wachten voor u geneesmiddelen inneemt die ergotamine bevatten en minstens 24 uur voor u een ander triptan/een andere 5-HT1-receptoragonist inneemt. MAO-remmers (bv. moclobemide voor depressie of selegiline voor de ziekte van Parkinson). Dit middel mag niet tegelijk worden ingenomen met andere MAO-remmers of binnen twee weken nadat u hiermee bent opgehouden. geneesmiddelen voor depressie en andere geestesziekten, SSRI s en SNRI s genaamd. Er kunnen bijwerkingen optreden. lithium (voor manische/depressieve (bipolaire) stoornissen) kruidenproducten die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten. Er kunnen bijwerkingen optreden met een hogere frequentie. 2

3 Let op: u kent de bovenstaande geneesmiddelen misschien onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt enkel de werkzame stof of de therapeutische categorie van het geneesmiddel gegeven en niet de merknaam. Controleer altijd grondig de verpakking en de bijsluiter van geneesmiddelen die u al gebruikt, op de werkzame stof of de therapeutische categorie van dat geneesmiddel. Zwangerschap Tijdens de zwangerschap mag sumatriptan alleen worden ingenomen na overleg met uw arts. Sumatriptan Sandoz mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als de mogelijke gunstige effecten voor de moeder opwegen tegen het mogelijke risico voor het ongeboren kind en als er geen andere geschikte behandelingsoptie voorhanden is. Borstvoeding Sumatriptan Sandoz gaat over in de moedermelk. We raden u aan om geen borstvoeding te geven binnen 12 uur na inname van Sumatriptan Sandoz. Voed uw kind niet met de melk die tijdens die periode is afgekolfd. Vraag uw arts of apotheker om advies voor inname van een geneesmiddel. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Migraine zelf en het gebruik van sumatriptan kunnen sufheid, duizeligheid en zwakte veroorzaken, wat een nadelige invloed kan hebben op uw reactiesnelheid. Wacht tot u weet hoe u op sumatriptan reageert voor u rijdt of machines gebruikt. Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dosering: Volwassenen: De gebruikelijke dosering is 50 mg Sumatriptan Sandoz in geval van een migraineaanval. Sommige patiënten moeten misschien een dosis van 100 mg Sumatriptan Sandoz innemen. Kinderen en jongeren (van 18 jaar of jonger) Sumatriptan Sandoz wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren Ouderen (65 jaar of ouder) Sumatriptan Sandoz wordt niet aanbevolen in deze leeftijdsgroep. Patiënten met leverinsufficiëntie Uw arts kan u lage doses Sumatriptan Sandoz 50 mg voorschrijven: ½ - 1 tablet. Wijze van toediening: Neem de tablet in met water, bij voorkeur zo snel mogelijk na het begin van de migraineaanval. De stof sumatriptan heeft een bittere smaak. De bittere smaak wordt gemaskeerd met grapefruitaroma. Als u vindt dat het effect van Sumatriptan Sandoz te sterk of niet sterk genoeg is, moet u dat melden aan uw arts of apotheker. Duur van de behandeling: Als de symptomen niet verminderen na de eerste dosis, mag u geen tweede dosis innemen voor dezelfde aanval. In geval van een volgende aanval mag Sumatriptan Sandoz opnieuw worden ingenomen. 3

4 Als uw symptomen na de eerste dosis verminderen, maar dan weer opkomen, mag u een tweede of derde dosis innemen. U mag niet meer dan 300 mg Sumatriptan Sandoz in 24 uur innemen. De aanbevolen dosering mag niet worden overschreden. Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u te veel van Sumatriptan Sandoz inneemt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker. Er kunnen bijwerkingen optreden zoals diegene die worden vermeld onder Mogelijke bijwerkingen. Wanneer u te veel van Sumatriptan Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan Sumatriptan Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige symptomen die zijn gemeld als bijwerkingen kunnen ook symptomen van de migraine zijn. De bijwerkingen worden opgesomd naargelang van de frequentie: Bijwerkingen die vaak optreden (bij 1 tot 10 op de 100 behandelde mensen): Duizeligheid Slaperigheid Ongebruikelijke gevoelens, zoals een doof of tintelend gevoel Een tijdelijke verhoging van de bloeddruk, kort na de inname Warmteopwellingen Buiten adem zijn Misselijkheid en braken. Dit kan ook worden veroorzaakt door de migraine Een gevoel van zwaarte, koude, warmte, druk of spanning. Deze effecten kunnen zeer sterk zijn, in elk deel van het lichaam voorkomen, waaronder de borst en keel, maar verdwijnen doorgaans snel. Spierpijn Pijn Zwakte of vermoeidheid. Deze effecten zijn meestal licht tot matig van aard en verdwijnen snel. Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 van de behandelde mensen) Slaperigheid Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij minder dan 1 op de behandelde mensen): Stoornissen van de leverfunctietests Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is, overeenkomstig de beschikbare gegevens: Allergische reacties in elke mate van ernst, variërend van huidreacties tot allergische shock Stuipen/convulsies Bevingen, trillende oogleden Gezichtsveldstoornissen Verstoring van de spierspanning Verstoord zicht, bijv. dubbelzien, flikkeringen en soms gezichtsverlies met een blijvende stoornis. Visusstoornissen kunnen ook optreden als gevolg van de migraineaanval zelf.. Trage of snelle hartslag, onregelmatige hartslag, hartkloppingen 4

5 Tijdelijke verstoringen van de bloedcirculatie van het hart, krampen van de bloedvaten van het hart, hartaanval Daling van de bloeddruk, verminderde bloedtoevoer naar de armen en benen en daardoor bleek zien van de vingers en tenen met een blauwe tint Krampen in de bloedvaten van de ingewanden, die kunnen leiden tot aantasting van uw ingewanden. U kunt buikpijn krijgen of bloederige diarree. Diarree Stijve nek, gewrichtspijn Lichte afwijkingen in de leverfunctietests Angst Sterke transpiratie Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is sumatriptan. Elke tablet bevat 50 mg sumatriptan (als sumatriptansuccinaat). Elke tablet bevat 100 mg sumatriptan (als sumatriptansuccinaat). De andere stoffen in dit middel zijn: ammonium-methacrylaat-copolymeer type A, natriumcarmellose (E466), microkristallijne cellulose (E450), natriumcroscarmellose (E468), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b), smaakstof (grapefruit), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) De andere stoffen in dit middel zijn: ammonium-methacrylaat-copolymeer type A, natriumcarmellose (E466), microkristallijne cellulose (E450), natriumcroscarmellose (E468), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b), smaakstof (grapefruit) Hoe ziet Sumatriptan Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten zijn roze, dubbelbolle, langwerpige tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan in gelijke delen worden verdeeld.. Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten zijn witte/gebroken witte, dubbelbolle, langwerpige tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan in gelijke delen worden verdeeld. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten zijn te verkrijgen in verpakkingen van 5

6 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 en 100 tabletten. Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten zijn te verkrijgen in verpakkingen van 2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20 en 30 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Sandoz NV Telecom gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Fabrikant Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Duitsland Rowa Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Ierland Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 3ET, United Kingdom Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen: Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten: BE Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten: BE Afleveringswijze : Op medisch voorschrift Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen: BE: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tabletten DE: Sumatriptan - 1 A Pharma 50 mg <100 mg> Tabletten EE: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> IE: IT: Sumatran 50 mg <100 mg> tabletten Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> compresse Exsumat 50 mg <100 mg> compresse LT: Sumatriptan 50 mg <100 mg> tabletes LU: Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> Tabletten LV: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tabletes NL: Sumatriptan 50 mg <100 mg>, Tabletten Sumatriptan 50 mg <100 mg> SK: Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tablety UK: Sumatriptan 50 mg <100 mg> tabletten Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/

7 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Sumatriptan Sandoz 50 mg comprimés Sumatriptan Sandoz 100 mg comprimés sumatriptan Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres. - Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice : 1. Qu est-ce que Sumatriptan Sandoz et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sumatriptan Sandoz 3. Comment prendre Sumatriptan Sandoz 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Sumatriptan Sandoz 6. Informations supplémentaires 1. QU EST-CE QUE SUMATRIPTAN SANDOZ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE Sumatriptan Sandoz appartient à un groupe de médicaments appelés triptans, qui sont utilisés pour traiter la migraine. Les symptômes migraineux peuvent être provoqués par une dilatation temporaire de vaisseaux sanguins dans la tête. On croit que Sumatriptan Sandoz réduit la dilatation de ces vaisseaux sanguins. Cela contribue à son tour à éliminer le mal de tête et à soulager d autres symptômes d une crise migraineuse tels que les nausées ou les vomissements, ainsi que la sensibilité à la lumière et au bruit. Sumatriptan Sandoz n agit que lorsqu une crise de migraine a commencé. Il ne vous empêchera pas de présenter une crise. Vous ne devez pas utiliser de Sumatriptan Sandoz pour prévenir une crise migraineuse. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SUMATRIPTAN SANDOZ Ne prenez jamais Sumatriptan Sandoz - si vous êtes allergique (hypersensible) au sumatriptan ou à l un des autres composants contenus dans Sumatriptan Sandoz (voir aussi «Faites attention avec Sumatriptan Sandoz» si vous êtes allergique (hypersensible) à certains antibiotiques (sulfamides). - si vous avez ou avez déjà eu des problèmes cardiaques, notamment une crise cardiaque, une angine de poitrine (douleur dans la poitrine provoquée par l exercice ou l effort), un angor de Prinzmetal (douleur dans la poitrine qui se produit au repos), ou si vous avez présenté des symptômes liés au cœur tels qu essoufflement ou pression dans la poitrine - si vous avez des problèmes de circulation sanguine au niveau des mains et des pieds (maladie vasculaire périphérique) - si vous avez eu un accident vasculaire cérébral/infarctus cérébral, également décrit comme «attaque», ou une hémorragie cérébrale (AVC) 1

8 - si vous avez présenté un trouble temporaire de l apport de sang au cerveau qui a laissé peu ou pas de symptômes résiduels (AIT) - si vous présentez une altération sévère de la fonction hépatique - si vous avez de l hypertension artérielle - si vous prenez des médicaments contenant de l ergotamine ou des dérivés de l ergotamine (médicaments antimigraineux tels que le méthysergide) ou n importe quel triptan/agoniste des récepteurs 5-HT1. Ces médicaments ne peuvent pas être pris en même temps que Sumatriptan Sandoz (voir également «Prise d autres médicaments») - si vous prenez actuellement ou si vous avez arrêté de prendre des IMAO (par ex., du moclobémide pour la dépression ou de la sélégiline pour la maladie de Parkinson) il y a deux semaines. Voir également «Prise d autres médicaments» ci-dessous. Faites attention avec Sumatriptan Sandoz Avant de commencer à utiliser Sumatriptan Sandoz, vous devez dire à votre médecin si : - vous êtes un gros consommateur de tabac ou de produits contenant de la nicotine (patches ou chewing gums), en particulier si vous êtes une femme ménopausée ou un homme de plus de 40 ans. Le médecin doit d abord vous examiner. - vous présentez une insuffisance hépatique ou rénale. Le médecin pourrait adapter la dose. - vous avez déjà présenté des crises épileptiques (convulsions) ou si vous êtes prédisposé aux crises épileptiques (convulsions) ; le sumatriptan peut provoquer des crises épileptiques. Sumatriptan Sandoz pourrait augmenter le risque de crises. - vous êtes allergique (hypersensible) à certains antibiotiques (sulfamides). Vous pouvez présenter une réaction allergique après avoir pris du sumatriptan. La prudence est conseillée. Sumatriptan Sandoz ne doit être utilisé que si un diagnostic de «migraine» a été clairement établi dans votre cas et que si d autres facteurs ont été exclus. Certaines formes de migraine ne peuvent être traitées par du sumatriptan. Après avoir pris Sumatriptan Sandoz, vous pouvez éprouver une douleur dans la poitrine et une sensation de pression pendant un bref laps de temps. Cela peut être assez intense et peut irradier vers la gorge. Dans de très rares cas, cela peut être dû à des effets sur votre cœur. Dès lors, si les symptômes ne disparaissent pas, contactez votre médecin. Si vous prenez Sumatriptan Sandoz trop souvent, votre mal de tête pourrait s aggraver. Dans ce cas, votre médecin pourrait vous conseiller d arrêter de prendre du sumatriptan. Prise d autres médicaments Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Une interaction signifie que les médicaments utilisés en même temps peuvent influencer mutuellement leur(s) effet(s) et/ou effet(s) indésirable(s). Les commentaires qui suivent peuvent aussi s appliquer à des médicaments que vous avez utilisés à n importe quel moment dans le passé ou que vous devrez utiliser dans un proche avenir. médicaments contenant de l ergotamine (médicaments antimigraineux, notamment le méthysergide) et triptans/agonistes des récepteurs 5-HT1. Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que Sumatriptan Sandoz (voir «Ne prenez jamais Sumatriptan Sandoz»). Après avoir pris des médicaments contenant de l ergotamine ou un autre triptan/agoniste des récepteurs 5-HT1, il vous est conseillé d attendre au moins 24 heures avant de prendre Sumatriptan Sandoz. Après avoir pris Sumatriptan Sandoz, il vous est conseillé d attendre au moins 6 heures avant de prendre des médicaments contenant de l ergotamine et au moins 24 heures avant de prendre un autre triptan/agoniste des récepteurs 5-HT1. IMAO (par ex., moclobémide pour la dépression ou sélégiline pour la maladie de Parkinson). Sumatriptan Sandoz ne doit pas être pris en même temps que des IMAO ni dans les deux semaines qui suivent l arrêt de l utilisation d IMAO. 2

9 médicaments pour la dépression et d autres affections mentales, appelés SSRI et SNRI. Des effets indésirables peuvent se produire. lithium (pour les troubles maniaco-dépressifs (bipolaires)) Produits à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum). Des effets indésirables peuvent se produire plus souvent. Veuillez noter que les médicaments mentionnés ci-dessus peuvent être connus de vous sous d autres noms, souvent les noms de marque. Dans cette rubrique, on ne cite que la substance active ou le groupe thérapeutique du médicament, pas le nom de marque. Vérifiez toujours soigneusement l emballage et la notice d information des médicaments que vous utilisez déjà, pour connaître la substance active ou le groupe thérapeutique de ce médicament. Grossesse Pendant la grossesse, le sumatriptan ne doit être pris qu après avoir consulté votre médecin. Sumatriptan Sandoz ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice potentiel pour la mère l emporte sur le risque potentiel pour le bébé à naître et que si aucune autre option thérapeutique appropriée n est disponible. Allaitement Sumatriptan Sandoz passe dans le lait maternel. Il vous est conseillé de ne pas allaiter dans les 12 heures qui suivent la prise de Sumatriptan Sandoz. N allaitez pas votre enfant avec du lait exprimé pendant cette période. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines La migraine en elle-même ainsi que l utilisation de sumatriptan peuvent provoquer de la somnolence, des étourdissements et de la faiblesse, ce qui peut avoir une influence défavorable sur votre vitesse de réaction. Attendez de savoir comment vous réagissez au sumatriptan avant de conduire un véhicule ou d utiliser une machine. Informations importantes concernant certains composants de Sumatriptan Sandoz Si votre médecin vous a dit que vous présentiez une intolérance vis-à-vis de certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. 3. COMMENT PRENDRE SUMATRIPTAN SANDOZ Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Posologie : Adultes : En cas de crise migraineuse, la dose habituelle de Sumatriptan Sandoz est de 50 mg. Certains patients peuvent avoir besoin d une dose de 100 mg de Sumatriptan Sandoz. Enfants et adolescents (âgés de moins de 18 ans) Sumatriptan Sandoz n est pas recommandé chez les enfants et les adolescents. Patients âgés (âgés de plus de 65 ans) Sumatriptan Sandoz n est pas recommandé pour ce groupe d âge. Patients atteints d insuffisance hépatique Votre médecin peut vous prescrire de faibles doses de ½ - 1 comprimé de Sumatriptan Sandoz 50 mg. 3

10 Mode d administration : Prenez le comprimé avec de l eau, de préférence dès que possible après le début de la crise migraineuse. La substance du sumatriptan a un goût amer. Ce goût amer est masqué par un arôme de pamplemousse. Si vous trouvez que l effet de Sumatriptan Sandoz est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Durée du traitement : Si les symptômes ne sont pas réduits après la première dose, vous ne devez pas prendre une seconde dose pour la même crise. En cas de crise ultérieure, Sumatriptan Sandoz peut être repris. Si, après la première dose, vos symptômes sont réduits, mais qu ils réapparaissent, vous pouvez prendre une seconde ou une troisième dose. Vous ne devez pas prendre plus de 300 mg de Sumatriptan Sandoz sur une période de 24 heures. La dose recommandée ne doit pas être dépassée. Si vous avez pris plus de Sumatriptan Sandoz que vous n auriez dû Si vous prenez trop de Sumatriptan Sandoz, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Des effets indésirables tels que ceux mentionnés à la rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels» peuvent se produire. Si vous avez utilisé ou pris trop de Sumatriptan Sandoz, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ). Si vous oubliez de prendre Sumatriptan Sandoz Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous avez d autres questions sur l utilisation de ce médicament, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, Sumatriptan Sandoz peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Certains des symptômes rapportés comme effets indésirables peuvent être des symptômes associés à la migraine. Les effets indésirables sont classés selon les fréquences suivantes : Effets indésirables fréquents (touchant de 1 à 10 personnes traitées sur 100) : Etourdissements Somnolence Sensations inhabituelles, y compris engourdissements ou fourmillements Elévation temporaire de la tension artérielle, peu de temps après la prise Bouffées de chaleur Essoufflement Nausées et vomissements. Ces symptômes peuvent être dus à la migraine en elle-même. Sensation de lourdeur ou sensations de froid ou de chaud, pression ou oppression. Ces effets peuvent être intenses et toucher n importe quelle partie du corps, y compris la poitrine et la gorge, mais ils disparaissent généralement rapidement. Douleurs musculaires Douleur Sensation de faiblesse ou de fatigue. Ces effets sont le plus souvent légers à modérés et disparaissent rapidement. Effets indésirables peu fréquents (touchant de 1 à 10 personnes traitées sur 1 000) Somnolence 4

11 Effets indésirables très rares (touchant moins de 1 personne traitée sur ) : Troubles des tests fonctionnels hépatiques Effets indésirables dont la fréquence ne peut être déterminée sur la base des données disponibles : Réactions allergiques de tous les degrés de sévérité, allant des réactions cutanées au choc allergique Crises /convulsions Tremblement, tremblement des yeux Troubles du champ visuel Troubles du tonus musculaire Troubles de la vision, par ex., vision double, papillotement et, parfois, perte de vue avec altération permanente. Les troubles visuels peuvent également résulter de la crise de migraine en elle-même. Rythme cardiaque lent, rythme cardiaque rapide, rythme cardiaque irrégulier, palpitations Troubles temporaires de la circulation sanguine du cœur, spasmes des vaisseaux sanguins du cœur, crise cardiaque Chute de la tension artérielle, débit sanguin réduit vers les bras et les jambes et pâleur et bleuissement consécutifs des doigts et des orteils Spasmes des vaisseaux sanguins de l intestin, susceptible d endommager votre intestin. Vous pourriez remarquer des douleurs d estomac ou une diarrhée sanglante. Diarrhée Nuque raide, douleur dans les articulations Anomalies mineures dans les tests de la fonction hépatique Anxiété Sudation excessive Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER SUMATRIPTAN SANDOZ Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser Sumatriptan Sandoz après la date de péremption mentionnée sur la boîte et la plaquette thermoformée après EXP. La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. Pas de précautions particulières de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments dont vous n avez plus besoin. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Sumatriptan Sandoz - La substance active est le sumatriptan. Chaque comprimé contient 50 mg de sumatriptan (sous forme de succinate de sumatriptan). Chaque comprimé contient 100 mg de sumatriptan (sous forme de succinate de sumatriptan). Les autres composants sont : copolymère de méthacrylate d ammonium de type A, carmellose sodique (E466), cellulose microcristalline (E450), croscarmellose sodique (E468), lactose monohydraté, stéarate de magnésium (E470b), arôme (pamplemousse), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172) Les autres composants sont : copolymère de méthacrylate d ammonium de type A, carmellose sodique (E466), cellulose microcristalline (E450), croscarmellose sodique (E468), lactose monohydraté, stéarate de magnésium (E470b), arôme (pamplemousse) 5

12 Qu est-ce que Sumatriptan Sandoz et contenu de l emballage extérieur Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 50 mg sont des comprimés roses, biconvexes, allongés, portant une barre de cassure sur les deux faces. Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales. Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 100 mg sont des comprimés blancs/blanc cassé, biconvexes, allongés, portant une barre de cassure sur les deux faces. Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales. Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 50 mg sont disponibles en emballages de 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 et 100 comprimés. Les comprimés de Sumatriptan Sandoz 100 mg sont disponibles en emballages de 2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20 et 30 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché Sandoz NV Telecom gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Fabricant Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Allemagne Rowa Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irlande Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 3ET, Angleterre Numéro de l Autorisation de Mise sur le Marché Sumatriptan Sandoz 50 mg comprimés: BE Sumatriptan Sandoz 100 mg comprimés: BE Mode de délivrance: Sur prescription médicale Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l EEE sous les noms suivants : BE : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> comprimés DE : Sumatriptan - 1 A Pharma 50 mg <100 mg> Tabletten EE : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> IE : Sumatran 50 mg <100 mg> tablets IT : Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> compresse Exsumat 50 mg <100 mg> compresse LT : Sumatriptan 50 mg <100 mg> tabletes LU : Sumatriptan HEXAL 50 mg <100 mg> Tabletten LV : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tabletes NL : Sumatriptan 50 mg <100 mg>, Tabletten Sumatriptan 50 mg <100 mg> SK : Sumatriptan Sandoz 50 mg <100 mg> tablety UK : Sumatriptan 50 mg <100 mg> tablets La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantomed 40 mg Maagsapresistente tabletten Pantoprazol (als natriumsesquihydraat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol Publieksbijsluiter BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten Gestoden/Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen.

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER REDOMEX 10 mg & 25 mg filmomhulde tabletten REDOMEX DIFFUCAPS 25 mg, 50 mg & 75 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard (amitriptylinehydrochloride) Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten.

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten Natriumnaproxen Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER DOTAREM 1/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

CELLTOP Bijsluiter 1/8

CELLTOP Bijsluiter 1/8 Bijsluiter 1/8 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear.

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. Publieksbijsluiter Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog

Nadere informatie

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Cinnarizine 25 PCH, 25 mg Cinnarizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten. cinnarizine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten. cinnarizine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1207 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten cinnarizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten Ibandroninezuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten Ibandroninezuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten Ibandroninezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT INFORMATION DESTINEE AU PATIENT L utilisation d eltrombopag pour le traitement de patients atteints d Aplasie Médullaire dans le cadre d un Programme médical d urgence (MNP) Proposition de participation

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Alendronate Sandoz 70 mg tabletten Wekelijks Alendroninezuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Alendronate Sandoz 70 mg tabletten Wekelijks Alendroninezuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Alendronate Sandoz 70 mg tabletten Wekelijks Alendroninezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol Sandoz Business use only Page 1 of 9 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten Gestodeen en Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen (als lysine) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT L-Thyroxine Christiaens 25 microgram (mcg), tabletten L-Thyroxine Christiaens 50 microgram (mcg), tabletten L-Thyroxine Christiaens 75 microgram (mcg), tabletten

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Cefuroxim Sandoz 250 mg en 500 mg omhulde tabletten Cefuroximaxetil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Cefuroxim Sandoz 250 mg en 500 mg omhulde tabletten Cefuroximaxetil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Cefuroxim Sandoz 250 mg en 500 mg omhulde tabletten Cefuroximaxetil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride 1Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten Calcium en Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie