CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers"

Transcriptie

1

2 CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht zijn de resultaten van Align Inc. in het buitengewoon resultaat verwerkt. Core figures in EUR in EUR * 1 million * 1 million Kengetallen in EUR in EUR * 1 miljoen * 1 miljoen Results Resultaten Net turnover Gross profit margin Earnings from operations Results before taxes Net profit from normal business operations Net profit Cash flow (net profits plus depreciation) Netto-omzet 23,5 20,5 Brutomarge 19,1 18,5 Bedrijfsresultaat 1,2 0,0 Resultaat voor belastingen 1,2 0,0 Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 0,8 0,0 Netto winst 0,8 0,0 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 1,9 1,0 Employees (in fte) Medewerkers (in fte) Per 31 December Year average Turnover per employee (per fte x EUR 1000) Turnover per chargeable employee (per fte x EUR 1000) Per 31 december Gemiddeld over het jaar Omzet per medewerker (per fte x EUR 1000) Omzet per chargeable medewerker (per fte x EUR 1000) Some balance sheet figures Enkele balansgegevens Shareholders equity Total capital Eigen vermogen 6,8 6,2 Totaal vermogen 11,7 12,2 Ratios Ratio's Operating results / net turnover 5.2% -0.2% Net profit / net turnover 3.4% 0.2% Net profit / average shareholders equity 12.2% 0.5% Shareholders equity / total capital 57.9% 50.6% Bedrijfsresultaat / netto-omzet 5,2% -0,2% Nettowinst / netto-omzet 3,4% 0,2% Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen 12,2% 0,5% Eigen vermogen / totaal vermogen 57,9% 50,6% Data per share at a nominal value of EUR 0.24 Gegevens per aandeel van eur 0,24 nominaal Number of ordinary shares in issue at year end 8,305,669 8,279,180 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend Aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo Nettowinst 0,10 0,00 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,23 0,12 Eigen vermogen 0,81 0,75 Contant dividend 0,03 0,00 pagina 2 pagina 3

3 "Door beslissingen te durven nemen, laat je dingen gebeuren." Maarten Kalk Aan het woord is Maarten Kalk (35), consultant binnen de unit Systems Impact Consulting en zeer bedreven in het leiden van projecten, vooral in de (semi-) overheidssector. Maarten Kalk deed onder meer ervaring op als projectmanager bij een SAPimplementatie op een universiteit in de Verenigde Staten. Daarnaast als projectmanager en senior consultant bij ministeries, universiteiten en het RIVM. Werken binnen de overheid vraagt om specifieke kennis. "De politieke insteek verschilt van die in commerciële bedrijven. Vaak spelen hele subtiele mechanismen een rol. Je moet de valkuilen kennen om ze te kunnen ontwijken. Ik ben vrij recht door zee en dat werkt vaak verhelderend in die omgeving. Door beslissingen te durven nemen, laat je dingen gebeuren, rekeninghoudend met de omgeving." Getalenteerde collega s "Mijn rol als projectmanager is vaak die van vraagbaak voor het totale project. Natuurlijk moet je beschikken over gedegen SAPkennis, maar ik houd de grote lijnen in de gaten. Het is een voorrecht om met getalenteerde collega s samen te werken, die een heel brede SAP-kennis hebben en bovendien op hun terrein werkelijk de diepte in kunnen. Die mix maakt ons als adviseurs krachtig. Uiteindelijk rekent de klant je toch af op je specifieke kennis en ervaring." Nu roepen natuurlijk meer bureaus dat ze alle expertise in huis hebben. "Het verschil met CtacAlign is, dat wij op ons vakgebied het al in de praktijk hebben bewezen. Als het om SAP gaat, hebben we ons waargemaakt. De kennis en ervaring hebben we in huis en we beschikken over de experts. Bij andere bureaus moet je maar afwachten of je echt expertise over de vloer krijgt." "Het specialist-zijn komt voor mij het meest tot uiting in onze unieke focus op de SAP-wereld. We zijn monogaam en daar zijn we trots op. Het betekent dat onze experts zich kunnen concentreren op SAP. We hebben mensen die heel veel weten van een onderdeel van het vakgebied". "For me, being a specialist is best expressed in our unique focus on the SAP world. We are monogamous and proud of it. It means that our experts can concentrate on SAP. We have people with an in-depth knowledge of this product". "By daring to make decisions, you make things happen" These are the words of Maarten Kalk (35), a consultant for the Systems Impact Consulting unit and very experienced in managing projects, especially in the (semi) public sector. Among other things, Maarten Kalk acquired his experience as a project manager for a SAP implementation at an American university. In addition he worked as a project manager and senior consultant for ministries, universities and the RIVM. Working in the public sector requires specific knowledge. "The political approach differs from that of commercial companies. Often very subtle mechanisms are at work. You must know the pitfalls to be able to avoid them. I am fairly straightforward and that can be an advantage in this environment. By daring to make decisions you make things happen, whilst being aware of the political playing-field." Talented colleagues "My role as a project manager is often that of an information focal point for the project. Naturally, you must have a thorough knowledge of SAP, but I focus on the big picture. It is a privilege to be able to work together with talented colleagues, who have a very broad knowledge of SAP and who can really go deep in their specialised areas. Exactly this mix is the strength of our consultancy. Ultimately, clients judge us on our specific knowledge and experience." Naturally, there are other consulting firms that also claim to possess this expertise. "CtacAlign is different in that we have already proved our worth in practice. We have the knowledge, the experience and the experts. With other consulting firms you just have to wait and see whether they will deliver."

4 Profile of CtacAlign Profiel CtacAlign As a consultancy organisation, CtacAlign Spain provides consulting CtacAlign is als consultancy- CtacAlign Spanje biedt consulting CtacAlign is active in the world of services (SAP implementation projects) within medium-sized businesses and organisatie actief in de SAP-wereld services (SAP implementatie-projecten) binnen middelgrote ondernemingen en SAP and provides its clients with organisational advice, project technology services (system integration and SAP customised solutions) aimed at medium-sized as well as larger en levert haar klanten organisatieadvies, projectmanagement, technology services (systeemintegratie en SAP-maatwerk) gericht op middelgrote en ook op grotere ondernemingen. management, knowledge of business processes and market sectors, businesses. Clients of CtacAlign are concentrated in kennis van bedrijfsprocessen en marktsectoren, functionele en tech- Klanten van CtacAlign zijn geconcentreerd in specifieke marktsegmenten, functional and technical SAP implementation expertise, as well as specific market segments, including commerce and industry, business services, central government, delegated nische SAP implementatie-expertise en expertise op het gebied van dit zijn handel en industrie, zakelijke dienstverlening, centrale overheid, gedelegeerde overheidsinstellingen expertise in the area of management and SAP system hosting. government organisations (semigovernment and non-profit organisations) and universities. beheer en hosting van SAP-systemen. (semi-overheid en non-profit instellingen) en universiteiten. CtacAlign is ontstaan uit de fusie in 2000 CtacAlign was created as a result of the merger in 2000 between C/TAC and Align Consulting, and has branches in the Netherlands and Spain. With 181 employees at the end of 2001, CtacAlign belongs to the group of medium-sized consultancy organisations. However, thanks to its unique focus on the SAP world, it is one of the largest companies in the Netherlands in the area of SAP services. The Dutch CtacAlign organisation consists of three business units, namely Systems Impact Consulting, Integration Technology Group and Application Management. Systems Impact Consulting helps clients in managing complex change and ICT projects, and embedding and implementing SAP applications at an organisational level Integration Technology Group provides high-quality technological and integration skills for its clients and is involved in system integration projects Application Management provides support for its clients in managing and hosting integrated SAP business systems Strategic direction of CtacAlign To profile itself as a national SAP partner, focusing on the independence of the national organisations (the Netherlands and Spain) and less on an international approach. Focus on the SAP world. CtacAlign profiles itself as a SAP specialist ; a SAP contractor that helps clients to set up and maintain their SAP system. Increase in scale, through a combination of autonomous growth, strategic collaboration with other parties in the market and take-overs or acquisitions. Major attention to a continual high quality of service. For CtacAlign Spain in particular, the above-mentioned choice changes nothing as regards its ambition to grow. However, it is vital for this growth that CtacAlign realises new collaborative ventures with other parties. tussen C/TAC en Align Consulting en heeft vestigingen in Nederland en Spanje. Met 181 medewerkers in dienst per ultimo 2001 behoort CtacAlign tot de middelgrote consultancy organisaties. Echter, vanuit de unieke focus op de SAPwereld behoort zij in Nederland tot de grootste bedrijven op het gebied van SAP-dienstverlening. De Nederlandse CtacAlign organisatie bestaat uit drie business units, te weten Systems Impact Consulting, Integration Technology Group en Application Management. Systems Impact Consulting helpt klanten bij het managen van complexe veranderings- en ICT-projecten en het organisatorisch inbedden en implementeren van SAP toepassingen Integration Technology Group stelt hoogwaardige technologie- en integratieskills ten dienste van haar klanten en is betrokken bij systeemintegratieprojecten Application Management biedt haar klanten ondersteuning bij het beheren en hosten van geïntegreerde SAP-bedrijfssystemen Strategische richting CtacAlign Profilering als nationale SAPpartner. De focus ligt op zelfstandigheid van de landen-organisaties (Nederland en Spanje) en minder op een internationale benadering. Focus op de SAP-wereld. CtacAlign profileert zich als "SAPvakman"; een SAP-aannemer die klanten helpt met de inrichting en het onderhoud van hun SAPsysteem. Schaalvergroting door een combinatie van autonome groei, strategische samenwerking met andere partijen in de markt en door overname of acquisities. Belangrijke aandacht voor een continue hoge kwaliteit van de dienstverlening. Voor CtacAlign Spanje specifiek verandert bovenstaande keuze niets aan de ambitie om te groeien. Wel is het voor de groei noodzakelijk dat CtacAlign nieuwe samenwerkingsverbanden met anderen realiseert. pagina 6 pagina 7

5 The share of CtacAlign Het aandeel CtacAlign Quotation on the official market As of 12 March 2002 the ordinary shares in C/TAC N.V. are traded on the official market of Euronext Amsterdam. CtacAlign is a constituent of the Next Economy segment. Notering aan officiële markt Per 12 maart 2002 zullen de gewone aandelen in C/TAC N.V. op de officiële markt van Euronext Amsterdam verhandeld worden. CtacAlign maakt onderdeel uit van het Next Economy segment. Financial agenda 7 March 2002 Publication of the 2001 Annual Accounts 11 April 2002 Publication of the 2001 Annual Report 16 May 2002 General Meeting of Shareholders 16 May 2002 Publication of quarterly report for the first quarter of August 2002 Publication of the 2002 mid-year figures 31 October 2002 Publication of the quarterly report for the third quarter of 2002 Financiële agenda 7 maart 2002 Publicatie jaarcijfers april 2002 Publicatie jaarverslag mei 2002 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2002 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal augustus 2002 Publicatie halfjaarcijfers oktober 2002 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal 2002 Paid-up and called-up capital The authorised capital amounts to EUR 7,200,000 and is divided into 30,000,000 shares, each with a nominal value of EUR 0.24, comprising 14,999,999 ordinary shares, 15,000,000 preferential shares and 1 priority share. The subscribed capital consists of 8,305,669 ordinary shares and 1 priority share. During the year 2001, 26,489 shares were issued for the purpose of exercising option rights. Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR en is verdeeld in aandelen van EUR 0,24 en wel: gewone aandelen, preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Gedurende het jaar 2001 zijn ten behoeve van de uitoefening van optierechten aandelen geëmitteerd. Development of share capital In view of the exercising of outstanding option rights, 26,489 shares were issued during 2001, the year under review. The number of ordinary shares in issue at 31 December 2001 was 8,305,669. The number of options in issue at 31 December 2001 was 214,158. More information on the number of outstanding options can be found in the notes to the corporate balance sheet and the profit and loss account. Ontwikkeling aandelenkapitaal In verband met de uitoefening van uitstaande optierechten zijn gedurende het verslagjaar aandelen geëmitteerd. Het aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt op 31 december Het aantal uitstaande optierechten op 31 december 2001 bedraagt Meer informatie over het aantal uitstaande optierechten is terug te vinden in de toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening. Key figures ordinary shares Number of shares 8,305,669 Highest price (26/01/2001) EUR 5.25 Lowest price (13/09/2001) EUR 1.02 Price at year end 2001 EUR 2.30 Net profit per share EUR 0.10 Dividend per share EUR 0.03 Pay-out percentage 32 % Dividend yield in % at year end % Intrinsic value at year end 2001 EUR 0.81 Kerncijfers gewone aandelen Aantal aandelen Hoogste koers (26/01/2001) EUR 5,25 Laagste koers (13/09/2001) EUR 1,02 Koers ultimo 2001 EUR 2,30 Nettowinst per aandeel EUR 0,10 Dividend per aandeel EUR 0,03 Uitkeringspercentage 32 % Dividendrendement in % per ultimo % Intrinsieke waarde per ultimo 2001 EUR 0,81 Data per share with nominal value of EUR Number of ordinary shares in issue at year end 8,305,669 8,279,180 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend Gegevens per aandeel van EUR 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo Nettowinst 0,10 0,00 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,23 0,12 Eigen vermogen 0,81 0,75 Contant dividend 0,03 0,00 Issued share capital per 31/12/01 Holders Interest % Zuidwal Holding B.V. 27,5% Stichting Administratie Kantoor Align 27,6% Otterbrabant Beheer B.V. 11,7% F. van Lanschot Bankiers 5,0% Free float 28,2% Total 100% Geplaatst aandelenkapitaal per 31/12/01 Houders Belang % Zuidwal Holding B.V. 27,5% Stichting Administratie Kantoor Align 27,6% Otterbrabant Beheer B.V. 11,7% F. van Lanschot Bankiers 5,0% Free float 28,2% Totaal 100% pagina 8 pagina 9

6 Contents Inhoudsopgave CtacAlign in figures 2 CtacAlign in cijfers 3 Profile of CtacAlign 6 Profiel CtacAlign 7 The share of CtacAlign 8 Het aandeel CtacAlign 9 Management data 12 Bestuurlijke gegevens 13 Report by the Board of Directors 16 Verslag van de Directie 17 Results of CtacAlign in Strategic direction and developments at CtacAlign 18 The CtacAlign business units 22 Spain 30 Prospects 32 Resultaten CtacAlign in Strategische richting en ontwikkelingen CtacAlign 19 De CtacAlign business units 23 Spanje 31 Vooruitzichten 33 Report from the supervisory Board of Directors 36 Bericht van de Raad van Commissarissen Annual Accounts 42 Jaarrekening Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated cash flow statement for Accounting principles for the Annual Accounts 45 Accounting principles for the valuation of assets and liabilities 46 Accounting principles for determining the results 47 Notes to the balance sheet 48 Off-balance sheet commitments 50 Notes to the profit and loss account 51 Notes to the cash flow statement 52 Company balance sheet as at 31 December Company profit and loss account for Notes to the company balance sheet and the profit and loss account 54 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor de jaarrekening 45 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 46 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 47 Toelichting op de balans 48 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 50 Toelichting op de winst- en verliesrekening 51 Toelichting op het kasstroomoverzicht 52 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening 54 Other data 60 Overige gegevens 61 Provisions in the articles of association regarding profit appropriation 61 Proposal for profit appropriation 61 Special controlling rights under the articles of association 61 Statutaire bepaling omtrent winstbestemming 61 Voorstel winstbestemming 61 Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 61 Auditor s report 62 Accountantsverklaring 63 Historical summary 66 Meerjarenoverzicht 67 pagina 10 pagina 11

7 Management data Bestuurlijke gegevens Board of Directors Directie H.L.J. Hilgerdenaar (1960) Statutory Director. Dutch nationality. H.L.J. Hilgerdenaar (1960) Statutair Directeur. Nederlandse nationaliteit. Supervisory Board of Directors Raad van Commissarissen Mrs G.J. de Boer-Kruyt (1944) Chairman of the Supervisory Board of Directors. Independent consultant. Other major positions: various supervisory directorships: Elsevier N.V., Sara Lee DE, Imtech, HBG. Appointed as supervisory director of CtacAlign in May 2001, current term for 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Dutch nationality. Mw. G.J. de Boer-Kruyt (1944) Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zelfstandig adviseur. Belangrijke nevenfuncties: verschillende commissariaten: Elsevier N.V., Sara Lee DE, Imtech, HBG. Benoemd als commissaris van CtacAlign in mei 2001, huidige termijn voor 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nederlandse nationaliteit. A.J. Th. van den Huysen (1939) Former member of the Board of N.V. GTI Holding. Independent consultant. Appointed as supervisory director of CtacAlign in March 1998, current term extended by a period of 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Dutch nationality. A.J. Th. van den Huysen (1939) Voormalig lid Directie N.V. GTI Holding. Zelfstandig adviseur. Benoemd als commissaris van CtacAlign in maart 1998, huidige termijn verlengd met een periode van 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nederlandse nationaliteit. The Supervisory Directors fees are independent of the company results. None of the Supervisory Directors have a business relationship with the company apart from that of Supervisory Director, nor do they hold shares or options on shares in C/TAC N.V. De honorering van ieder van de commissarissen is onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. Geen van de commissarissen heeft behoudens als Commissaris een zakelijke relatie met de onderneming. Geen van de commissarissen heeft aandelen C/TAC N.V. of opties op aandelen van de vennootschap. pagina 12 pagina 13

8 "Ik ben een specialist in het archiveren van SAP-systemen." Marjolijn Berends (36) past niet in het hebt. Dan is het gewoon logisch om keuzes patroon van een traditionele SAP-consul- te maken en overbodige zaken op een tant. "Dat kun je wel zeggen. Ik ben opge- ander systeem te zetten. Dat klinkt simpel. "From my expertise in archiving I look beyond technology and processes. After all, the people who are going to use them are the most important. They have to accept and apply these things to create a good balance between preservation and discarding." "Vanuit míjn vakmanschap van archivering kijken we verder dan de techniek en de processen. Het gaat uiteindelijk om de mensen die ermee moeten werken. Die moeten het accepte- leid als lerares handarbeid en heb ook voor de klas gestaan." Toch koos zij voor omscholing en kwam zo met SAP in aanraking. Zij deed veel kennis op bij het Belastingdienst Automatiseringscentrum in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze zo n vijf jaar SAP-ervaring, waarvan ruim drie jaar bij CtacAlign. "Je specialisme krijgt in zo n periode vorm. Als het gaat om archivering binnen SAP, komen ze bij mij terecht." Begeleiden Technisch is archivering ook niet zo ingewikkeld. Het gaat om het goed inschatten van het bedrijfsproces en het begeleiden van een goed archiveringsconcept. En het vertalen naar archivering die praktisch is en werkt." Kiezen Als organisatie moet je beslissen wat je wel en ook wat je niet hoeft te bewaren. "Denk aan grote financiële rapportages die je database belasten. Als je niet ingrijpt loopt ren en benutten zodat je de goede balans krijgt tussen bewaren en weggooien." Vooral nu de Euro-conversie achter de rug is, voelen veel bedrijven de drang hun database op te schonen. "In de loop van de tijd vergaar je veel data binnen je SAPsysteem die je misschien niet meer nodig het uit de hand. Je moet kiezen. Wij gaan aan tafel zitten met de mensen die het systeem gebruiken en maken een concept. Dat doen we samen met onze technische collega s." Marjolijn Berends "Actually, I am a specialist in archiving of SAP systems" Marjolijn Berends (36) does not fit the image of a traditional SAP consultant. "You can say that again. I was trained as a handicraft teacher and I have actually worked as such." Yet she opted for retraining and then became acquainted with SAP. She learned a lot at the automation centre of the Dutch tax authorities in Apeldoorn. Meanwhile she has some five years of SAP experience, three years of which she spent at CtacAlign. "You create a certain expertise over the years. When archiving within SAP is concerned, they call on me." Supervision Especially now that the Euro conversion is behind us, many companies feel the need to clean up their databases. "In the course of the year you gather a lot of data in your SAP system that you may possibly never use again. Then it is only logical to make choices and put redundant stuff on another system. This sounds simple, but then in a technical sense, archiving is not so complicated. It requires a good assessment of the company processes and a wellsupervised archiving concept. Followed by a translation into practical and workable archiving." Decisions As an organisation you have to decide what needs to be kept and what can be discarded. "Think of big financial reports that burden your database. If you do nothing, things get out of hand. You must make decisions. We get together with the people who use the system and we agree on a concept. This is done in co-operation with our technical colleagues."

9 Results of CtacAlign in 2001 Report by the Board of Directors Resultaten CtacAlign in 2001 Verslag van de Directie CtacAlign is satisfied with the flow, this has a beneficial effect on the CtacAlign is tevreden met het rela- kerende stroom aan omzet genereren, relatively good results for The company s risk profile. tief goede resultaat over De heeft dit een gunstige uitwerking op het risicoprofiel van de onderneming. results of CtacAlign in 2001 must be viewed against the background of a Halfway through 2001, CtacAlign decided to end its insufficiently profitable activities in the United resultaten van CtacAlign in het jaar 2001 moeten gezien worden tegen CtacAlign heeft halverwege het jaar 2001 besloten haar onvoldoende renderende moderate economic climate. The current economic situation is States, since the results achieved did not offer enough perspective for rapid improvement. The loss as a result of de achtergrond van het gematigde economische klimaat. De huidige activiteiten in de Verenigde Staten te beëindigen omdat geboekte resultaten onvoldoende perspectief boden op een characterised by profit warnings, adjusted growth forecasts, a decline ceasing activities in the United States is entered as an exceptional expense but can be fully compensated for by the economische situatie geeft een beeld van winstwaarschuwingen, bijgestel- snelle verbetering. Het verlies door het stopzetten van de activiteiten in de Verenigde Staten wordt als buitengewo- in consumer confidence and a deteriorating international related one-off tax benefit. Investment in the ICT market is also de groeiprognoses, een dalend consumentenvertrouwen en een ne last opgevoerd maar kan volledig worden gecompenseerd middels een hiermee samenhangende eenmalige situation. This slowing down of growth is also noticeable in the ICT subdued in Spain, which also put the charge rates there under pressure. This led to a break-even result. The market verslechterende internationale situatie. Deze vertraagde groei is ook belastingbate. Ook in Spanje is sprake van terughou- sector. approach in Spain, and the development of good relations with merkbaar in de ICT branche. dendheid ten aanzien van investeringen in de ICT markt, wat zijn weerslag had SAP, has showed a positive effect op de tarieven die daar onder druk During 2001, CtacAlign had to deal with a cautious Dutch market with regard to investment in the ICT market. Because of the uncertain economic conditions, companies are postponing their investment in larger ICT projects. enabling CtacAlign to double its turnover in Spain. The total turnover of CtacAlign in 2001 (EUR 23.5 million) increased by 15% compared to 2000 (EUR 20.5 million). In het jaar 2001 heeft CtacAlign in de Nederlandse markt te kampen gehad met terughoudendheid ten aanzien van investeringen in de ICT-markt. Door de onzekere economische omstandigheden stellen bedrijven hun investeringen in stonden. Dit heeft geleid tot een breakeven resultaat. De marktbenadering in Spanje en het bouwen op de goede relatie met SAP, heeft positief uitgepakt waardoor CtacAlign er in is geslaagd de omzet in Spanje te verdubbelen. Nevertheless, the business units Systems Impact Consulting and Integration Technology Group succeeded in achieving a nearly similar turnover, Turnover per business unit (in EUR x 1.000) grotere ICT-projecten uit. Desondanks hebben de business units Systems Impact Consulting en Integration Technology Group een nagenoeg gelijk- De totale omzet van CtacAlign is in 2001 (EUR 23,5 miljoen) met 15% gestegen ten opzichte van 2000 (EUR 20,5 miljoen). while the Application Management business unit has achieved even more positive results. Maintaining its existing client portfolio on the one hand, and acquiring new management contracts on the other hand, have resulted in a substantially higher turnover for the Application Management business unit in 2001 compared to Since these usually involve long-term contracts that generate an annually recurring turnover Application Management 4,978 3,791 Integration Technology Group 6,207 6,103 Systems Impact Consulting 9,450 9,609 Total for the Netherlands 20,635 19,503 Spain 2,908 1,037 Total 23,543 20,540 blijvende omzet kunnen realiseren. De business unit Application Management heeft zich nog positiever kunnen onderscheiden. Het behouden van de bestaande klantenportefeuille enerzijds en het verwerven van nieuwe beheercontracten anderzijds hebben voor de business unit Application Management in het jaar 2001 tot een fors hogere omzet geleid dan in het jaar Doordat hier sprake is van veelal meer- Omzet per business unit (in EUR x 1.000) Application Management Integration Technology Group Systems Impact Consulting Totaal Nederland Spanje Totaal jarige contracten die een jaarlijks terug- pagina 16 pagina 17

10 The operating results increased from expenditure / earnings showed a Het bedrijfsresultaat is gestegen van De rentelasten / rentebaten zijn in het EUR -33,000 in 2000 to EUR 1,226,000 negative balance of EUR 27,000 in EUR in 2000 naar EUR verslagjaar 2001 per saldo EUR in The net profit rose from 2001, the year under review in De nettowinst is negatief. EUR 33,000 in 2000 to EUR 790,000 in gestegen van EUR in 2000 naar The points set out below have Shareholders equity increased in 2001 EUR in Onderstaande Het eigen vermogen is in 2001 ten shown a significant effect on the compared to 2000 as a consequence of punten zijn van grote invloed geweest opzichte van 2000 gestegen als gevolg difference in net results between the the current financial year s results and op het verschil in netto resultaat tussen van het resultaat van het lopend boek- years 2000 and 2001: In 2001 CtacAlign has been working on the adjustment of the an increase in the share capital (a small issue to finance the exercising of option rights). The shareholders het jaar 2000 en 2001: Het jaar 2001 heeft CtacAlign gebruikt om de organisatie aan te passen aan jaar en een verhoging van het aandelenkapitaal (een kleine emissie om de uitoefening van optierechten te finan- organisation to the changing market equity as a percentage of the total de veranderende marktomstandighe- cieren). Het eigen vermogen als per- circumstances. Direct and overhead capital available at the end of den. De directe en algemene kosten centage van het per ultimo 2001 costs in 2001 were lower than in 2001 was 58% (2000: 51%). in het jaar 2001 zijn lager dan in het aanwezige totale vermogen bedroeg This difference has had a jaar Dit verschil heeft een 58% (2000: 51%). positive effect on the net results in The cash flow from operational positief effect gehad op het netto A higher capacity utilisation rate in 2001 than in The turnover per activities amounted to EUR 2.6 million. In addition, EUR 0.1 million was invested in tangible fixed assets. resultaat in Een hogere bezettingsgraad in 2001 dan in De omzet per consul- De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 2,6 miljoen. Daarnaast is voor EUR 0,1 miljoen geïnvesteerd in consultant increased in 2001 from tant is in 2001 gestegen van EUR 102 materiële vaste activa. EUR 102 to EUR 152. This difference has had a positive effect on the net results in The termination of the activities in the United States (exceptional Strategic direction and developments at CtacAlign naar EUR 152. Dit verschil heeft een positief effect gehad op het netto resultaat in Het stopzetten van de activiteiten in de Verenigde Staten (bijzonder resul- Strategische richting en ontwikkelingen CtacAlign results). The associated loss can be In 2001, CtacAlign improved the focus taat). Het verlies dat hiermee CtacAlign heeft in 2001 haar strategische virtually entirely compensated for by of its strategic direction for the coming gepaard gaat kan vrijwel geheel wor- richting voor de komende jaren aange- the related one-off tax benefit. years. More and more, the market is den gecompenseerd met een hier- scherpt. De markt vraagt steeds meer demanding parties with proven mee samenhangende eenmalige naar partijen met bewezen functionele The purchase value of the turnover functional and technical (SAP) belastingbate. en technische (SAP-) expertise en increased from EUR 2.1 million in expertise, and is less interested in minder naar algemene consultancy 2000 to EUR 4.4 million in 2001, general consultancy services. De inkoopwaarde van de omzet is diensten. Het inrichten van systemen partly through an increased The primary concern of these gestegen van EUR 2,1 miljoen in 2000 en goed inbedden in de organisatie deployment of external consultants in companies is getting their systems set naar EUR 4,4 miljoen in 2001 door meer staat voor deze bedrijven voorop compared to up and established properly in inhuur van externe consultants in het Daarnaast vragen bedrijven naar een the organisation. Companies also jaar 2001 dan in het jaar compleet dienstenpakket (implementa- Corporate expenditure fell by 3% in demand a complete service package ties, techniek en integratie, en beheer) to EUR 17.9 million (2000: EUR (implementations, technology and De bedrijfslasten zijn in 2001 met 3% 18.5 million). Personnel costs fell by integration, and management). gedaald tot EUR 17,9 miljoen (2000: EUR Dit betekent dat CtacAlign zich nog 9% to EUR 11.9 million (2000: EUR 18,5 miljoen). De personeelskosten zijn nadrukkelijker zal profileren als 13.1 million). Other corporate For this reason, CtacAlign intends to met 9% gedaald tot EUR 11,9 miljoen SAP-vakman en als specialist in de expenditure rose in 2001 by 9% to EUR profile itself more strongly as SAP (2000: EUR 13,1 miljoen). De overige SAP-wereld. Ook zal CtacAlign zich 4.9 million (2000: EUR 4.5 million) professional and as specialist in the bedrijfslasten zijn in 2001 met 9% concentreren op die landen waar zij through higher consultancy, travel and SAP world. CtacAlign also intends to gestegen naar EUR 4,9 miljoen (2000: reeds actief is, om zodoende de schaal- accommodation expenses. concentrate on those countries where it EUR 4,5 miljoen) door hogere advies- vergroting te bereiken die noodzakelijk In 2001, depreciation expenses rose by is already active, so as to achieve the en reis- en verblijfkosten. is om een compleet pakket van 15% compared to Interest increase in scale that is necessary if it In 2001 zijn de afschrijvingslasten met diensten aan te kunnen blijven bieden. 15% gestegen ten opzichte van pagina 18 pagina 19

11 is to be able to continue offering a complete package of services. CtacAlign is convinced that it can hold on to its strong position in the Netherlands, and to grow further, thanks to this deliberate choice for SAP professionalism, with proven expertise and experience. warehouse and production can be linked effectively to the administrative processes in SAP Enterprise Portal (SAP Portal) implementations in order to allow our clients employees to work even more efficiently in a secure and personalised way, regardless of the CtacAlign is ervan overtuigd haar sterke positie in Nederland te kunnen houden en uit te bouwen door deze bewuste keuze voor SAP-vakmanschap, met bewezen expertise en ervaring. Voor CtacAlign Spanje betekent dit dat we de onderneming ook daar lokaal Enterprise Portal (SAP Portal) implementaties om de medewerkers van onze klanten, ongeacht de fysieke locatie van hun werkplek, op een beveiligde en gepersonaliseerde wijze, efficiënter te kunnen laten werken For CtacAlign in Spain this means that we intend to expand further there in order to reach critical mass as quickly as possible. The various possibilities for this will be investigated in Within CtacAlign s strategy where SAP occupies a central position, the following services, organised into three operational business units, are provided: CtacAlign Application Management Taking on the management of SAP systems, including their hosting from our own data centre SAP follow-up projects undertaken at management clients Advice in the structure and set-up of a SAP management organisation CtacAlign Integration Technology Group SAP application development and realisation of integration applications between SAP and non- SAP applications Technical support with the installation, implementation and migration of hardware and SAP software and the associated management organisation Implementation of mobile communication scenarios, so that physical business processes in the physical location of their workplace CtacAlign Systems Impact Consulting The implementation of SAP systems in organisations forms one of the most important areas of attention of Systems Impact Consulting, whereby the focus is on achieving the intended effect and not only on the technical results of the implementation. The knowledge required for this extends beyond purely SAP knowledge. Knowledge of processes, sectors and implementation methodology is essential. By combining these disciplines, SAP implementations really do become embedded in the organisation. Markets In addition to the various types of services it provides, CtacAlign has a clear market focus. As far as size is concerned, CtacAlign focuses primarily on medium-sized and large organisations. The very largest companies have often set up their own SAP competence centres which provide the front-line services for management and integration technology. For these large organisations, CtacAlign supplies management and integration services as a subcontractor to the competence centres. Medium-sized organisations, however, do call on the services of CtacAlign directly to undertake these verder uit zullen bouwen met als doel zo snel mogelijk kritische massa te bereiken. In 2002 zullen de verschillende mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. Binnen de strategie van CtacAlign, waarin SAP centraal staat, worden de volgende diensten aangeboden, die zijn georganiseerd in een drietal operationele business units: CtacAlign Application Management Het in beheer nemen van SAP-systemen, inclusief het eventueel hosten hiervan vanuit een eigen datacenter SAP vervolgprojecten die bij beheerklanten worden uitgevoerd Advisering in de structuur en opzet van een SAP-beheerorganisatie CtacAlign Integration Technology Group SAP applicatie-ontwikkeling en vervaardigen van integratieapplicaties tussen SAP- en niet SAP-systemen Technische ondersteuning bij installatie, implementatie en migratie van de hardware en SAP-software en de bijbehorende beheerorganisatie Implementatie van mobiele communicatie-scenario's zodat fysieke bedrijfsprocessen in magazijn en productie op een effectieve manier gekoppeld worden aan de administratieve processen in SAP CtacAlign Systems Impact Consulting Het implementeren van SAP-systemen in organisaties vormt één van de belangrijke aandachtsgebieden van Systems Impact Consulting. De focus ligt hierbij op het bereiken van het beoogde effect en niet alleen op het technisch resultaat van de implementatie. De benodigde kennis hiervoor reikt verder dan alleen SAP-kennis. Proces-, branche en implementatiemethodologische kennis zijn hiervoor een vereiste. Door de bundeling van deze disciplines worden SAP-implementaties daadwerkelijk ingebed in de organisatie. Markten Naast het aanbod van de verschillende typen dienstverlening heeft CtacAlign een duidelijke marktfocus. Wat betreft omvang richt CtacAlign zich met name op middelgrote en grote organisaties. CtacAlign merkt dat de allergrootste ondernemingen vaak eigen SAP competence centers hebben opgezet en men van daaruit de eerste lijn invult voor diensten op het gebied van beheer en integratie technologie. CtacAlign levert aan deze grote organisaties beheerdiensten en integratie-diensten als onderaannemer van deze competence centers. Middelgrote organisaties doen wel direct een beroep op CtacAlign voor de invulling van deze diensten als eerste lijn. pagina 20 pagina 21

12 activities as a front-line service. With respect to the implementation of SAP systems, CtacAlign focuses The CtacAlign business units Wat betreft implementatie van SAPsystemen richt CtacAlign zich nadrukkelijk op de middelgrote organisaties die De CtacAlign business units specifically on medium-sized organisations that work largely at a national level, with only a limited The Application Management business unit veelal nationaal werken en beperkt een internationale rollout vragen. Deze focus van de dienstverlening van CtacAlign is De business unit Application Management demand for international rollout. This focus of CtacAlign s services is shown in the following figure. General The Application Management business unit is responsible for the hosting, support and management of clients SAP systems. More and more organisations are choosing to outsource all or part of the management of their SAP systems. in het figuur weergegeven. Algemeen De business unit Application Management is verantwoordelijk voor de hosting, de ondersteuning en het beheer van SAP-systemen van klanten. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om het beheer van hun SAP-systeem geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Focus on services for management and outsourcing, usually on contract basis Focus on deployment of specialists, usually on secondment basis Focus on total projects, usually for implementation of business solutions Focus op diensten voor beheer en outsourcing, veelal op contractbasis Focus op inzet van specialisten, veelal op basis van detachering Focus op totaalprojecten, veelal voor implementatie van business solutions CtacAlign CtacAlign CtacAlign A1 Top Accounts- Large Enterprises > 500 employees per location Revenue > EUR 500 mln B1 2nd Tier Large Enterprises employees Revenue EUR mln B2 Top-Mid-market employees Revenue EUR mln B3 Lower-Mid-market employees Revenue EUR mln Market segments CtacAlign CtacAlign CtacAlign A1 Grote multinationals > 500 medewerkers per vestiging Omzet > EUR 500 mln B1 Grote ondernemingen medewerkers Omzet EUR mln B2 Bovenkant middenmarkt medewerkers Omzet EUR mln B3 Onderkant middenmarkt medewerkers Omzet EUR mln Markt segmenten C Small Enterprises < 50 employees Revenue < EUR 25 mln C Kleinbedrijf < 50 medewerkers Omzet < EUR 25 mln Vertical markets/industries Verticale markten Within the vertical market segments Turnover in 2001 rose by about 30% to Binnen de verticale marktsegmenten De omzet is in het jaar 2001 met onge- (sectors), the focus of CtacAlign is on a EUR million (2000: EUR (branches) ligt de focus van CtacAlign op veer 30% gestegen tot EUR 4,978 miljoen number of specific markets: Commercial organisations and industrial enterprises Business services Central government (ministries) and delegated government organisations million). The activities made a healthy contribution to CtacAlign s profitability. The long-term contracts within this business unit have a beneficial effect on the risk profile of the company since there is an annually recurring een aantal specifieke markten: Handelsorganisaties en industriële bedrijven Zakelijke dienstverlening Centrale overheid (ministeries) en gedelegeerde overheidsinstellingen (2000: EUR 3,791 miljoen). De activiteiten hebben gezorgd voor een goede bijdrage aan de winstgevendheid. De meerjarige contracten binnen deze business unit hebben een gunstige uitwerking op het risicoprofiel van de onderneming (police, environmental and research flow of turnover. (politie-, milieu-, onderzoeksinstel- doordat sprake is van een jaarlijks organisations, etc.) Education and research (universities and institutions) lingen, etc.) Onderwijs en research (universiteiten en instellingen) terugkerende stroom aan omzet. pagina 22 pagina 23

13 The management consultants at CtacAlign form a pool of SAP specialists who simultaneously manage and support a variety of clients. Through data communication connections, CtacAlign is linked to the client systems which means that most of the management work is to be carried out remotely. For location-bound work, the consultants can also work on site. The management contracts concluded with our clients have a term of several years. Together with the management contract, a Service Level Agreement is drawn up containing the details of the services to be provided. The quality of the management processes is guaranteed because the processes are based on the market standards for management (such as ITIL). Products and services The Application Management business unit provides the following SAP management services: SAP System Management (the technical management of SAP systems: SAP basis, database and operating system) SAP Application Hosting (users are connected via data communication with the CtacAlign Hosting centre where the SAP system is fully managed) Remote SAP System Management (the SAP system is located at the client s own computer centre and is managed remotely) Remote SAP System Support (the client s own managers manage the SAP system but can be replaced or supported by managers of CtacAlign) SAP Functional Support (key users are provided with functional support by managers when problems arise or changes, consultancy and training are needed, etc.) ABAP/4 Maintenance & Development (modifications and additions to interfaces, reports or other customised solutions are developed by CtacAlign) SAP R/3 Maintenance contract (as a System Reseller of SAP software, CtacAlign supplies the modifications and additions to the software, providing the management for this as well) Co-sourcing Customer Competence Centres (CtacAlign provides knowledge and makes SAP consultants available who, together with the client s own managers, form a competence centre within agreed management standards) Consultancy SAP management (consultancy in setting up a SAP management organisation and associated management processes) Training SAP Management (training of key users and SAP managers) Assessment of SAP systems (analysing the quality of the SAP system and drawing up proposals for improvement) Archiving (projects aimed at the prompt clearing out of outdated data from the SAP systems) Upgrades (project-based implementation of the changeover to a new release) Improvement and expansion projects (project-based improvements in the structure/use of the existing SAP system and expansions into new modules or other SAP applications) The Integration Technology Group business unit General The service of the Integration Technology Group (ITG) focuses on the development and maintenance of (SAP) De beheerconsultants van CtacAlign vormen een pool van SAP-specialisten die verschillende klanten tegelijk beheren en ondersteunen. Via datacommunicatie verbindingen staat CtacAlign in verbinding met de klantsystemen zodat de meeste beheerwerkzaamheden remote kunnen worden uitgevoerd. Voor locatie gebonden werkzaamheden kunnen de consultants ook on-site activiteiten uitvoeren. De beheercontracten die worden afgesloten met onze klanten hebben een meerjarige looptijd. Tezamen met het beheercontract wordt een Service Level Agreement opgesteld waarin de te leveren diensten worden beschreven. De kwaliteit van de beheerprocessen wordt gewaarborgd doordat de processen zijn gebaseerd op de marktstandaarden voor beheer (zoals ITIL). Producten en diensten De business unit Application Management levert de volgende SAPbeheerdiensten: SAP System Management (het technisch beheren van SAP-systemen: SAP-basis, database en operating system) SAP Application Hosting (gebruikers zijn via datacommunicatie verbonden met het CtacAlign Hostingcentrum waar het SAP-systeem volledig wordt beheerd) Remote SAP System Management (het SAP-systeem bevindt zich in het eigen computercentrum van de klant en wordt op afstand beheerd) Remote SAP System Support (eigen beheerders van de klant beheren het SAP-systeem maar kunnen vervangen of ondersteund worden door beheerders van CtacAlign) SAP Functional Support (key-users worden functioneel ondersteund door beheerders bij problemen, benodigde wijzigingen, consultancy, opleidingen e.d.) ABAP/4 Maintenance & Development (aanpassingen en uitbreidingen in interfaces, rapportages of ander maatwerk worden ontwikkeld door CtacAlign) SAP R/3 Maintenance contract (als System Reseller van SAP-software levert CtacAlign de aanpassingen en uitbreidingen op de software en het beheer hiervan) Co-sourcing Customer Competence Centers (CtacAlign levert kennis en beschikbaarheid van SAP-consultants die samen met eigen beheerders een competence center vormen binnen afgesproken beheerstandaards) Consultancy SAP-beheer (advisering bij het opzetten van een SAPbeheerorganisatie en de bijbehorende beheerprocessen) Opleidingen SAP-Beheer (opleiden van key-users en SAP-beheerders) Assessment van SAP-systemen (analyseren van de kwaliteit van het SAPsysteem en voorstellen doen voor verbetering) Archivering (projecten gericht op het tijdig opschonen van verouderde gegevens uit de SAP-systemen) Upgrades (de projectmatige overgang naar een nieuwe release doorvoeren); Verbeter- en uitbreidingsprojecten (projectmatige verbeteringen in de inrichting/gebruik van het huidige SAP-systeem en uitbreidingen naar nieuwe modules of andere SAPapplicaties) De business unit Integration Technology Group Algemeen De dienstverlening van de business unit Integration Technology Group (ITG) richt zich op het ontwikkelen en onderhouden van (SAP) applicaties, het beheren van de basis technologie van pagina 24 pagina 25

14 applications, management of the basic mysap CRM, mysap Mobile Engine and SAP en specifieke integratie van technolo- produkten van SAP (zoals mysap CRM, SAP technology and specific integration mysap Enterprise Portal) are being gische kennis rond SAP. Deze SAP kennis- mysap Mobile Engine en mysap of technological knowledge relating to developed to an increasing extent with gebieden en dienstverlening is in het Enterprise Portal) worden in toenemen- SAP. These SAP knowledge areas and these technologies. algemeen generiek en hierdoor is de de mate met deze technologieën ont- service are generic on the whole, which business unit minder gebonden aan wikkeld. means that the business unit is less tied Integration technology bepaalde branches en daardoor breed to specific sectors and can therefore be Within this area of expertise, two inzetbaar. De markt wordt voor de Integratie technologie more widely deployed. ITG s market is technically-orientated and two process- business unit ITG alleen ingekaderd door Binnen dit vakgebied zijn twee tech- only limited by its focus on existing and orientated areas can be distinguished. de focus op de huidige en toekomstige nisch georiënteerde en twee procesge- future users of mysap.com. In the technical sphere there are gebruikers van mysap.com. richte gebieden te onderscheiden. Technical Integration and Network & In de technische richting zijn dit The turnover of EUR 6,207 million in the Infrastructure. Within process De omzet is met EUR 6,207 miljoen in het Technische Integratie en Netwerk & year 2001 was more-or-less unchanged, integration the sub-areas are Enterprise jaar 2001 nagenoeg gelijk gebleven ten Infrastructuur. Binnen procesintegratie compared to the turnover of EUR 6,103 Portals and Mobile communication. opzichte van EUR 6,103 miljoen omzet in zijn dit de deelgebieden Enterprise million in the year The activities het jaar De activiteiten hebben Portals en Mobiele communicatie. have ensured a stable contribution to Technical Integration gezorgd voor een stabiele bijdrage aan profitability. The turnover per employee Technical Integration is the connectivity de winstgevendheid. De omzet per Technische Integratie improved during the year 2001, laying a between SAP systems themselves, SAP medewerker is gedurende het jaar 2001 Met Technische Integratie wordt bedoeld healthy foundation for further and non-sap systems and connectivity verbeterd. Hiermee is een gezonde basis de koppelingen tussen SAP-systemen improvement in profitability. between SAP and internet/intranet gelegd voor een verdere verbetering van onderling, SAP- en niet SAP-systemen applications. We refer to such aspects as het rendement. en koppelingen tussen SAP en Products and services EAI (Enterprise Application Integration) internet/intranet applicaties. Het gaat Over the last decade, the ITG business and B2B (Business to Business). Producten en diensten dan bijvoorbeeld over EAI (Enterprise unit has built up wide-ranging The products that are important for De business unit ITG heeft in het afgelo- Application Integration) en B2B knowledge of and experience in SAPrelated hardware and software. Based on this knowledge and experience, the business unit provides a number of specific services and products in the area of application development and integration technology. Technical Integration are: SAP Business Connector and webmethods B2B server Web Application Server (WAS) Internet Transaction Server (ITS) A broad range of knowledge about these products is on hand within the ITG business unit. With the Business pen decennium ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van SAP gerelateerde hard- en software. Op basis van deze kennis en ervaring levert de business unit een aantal specifieke diensten en producten op het gebied van applicatie ontwikkeling en integratie technologie. (Business to Business). De producten die van belang zijn voor Technische integratie zijn: SAP Business Connector en webmethods B2B server Web Applicatie Server (WAS) Internet Transactie Server (ITS) Binnen de business unit ITG is ruime Application development Connector and the ITS in particular, a kennis aanwezig van hiervoor genoem- An important part of the ITG business lot of experience has been acquired Applicatie ontwikkeling de producten. Met name met de unit is formed by those people who over the last few years. Een belangrijk onderdeel van de unit ITG Business Connector en de ITS is de develop taylormade solutions in the SAP wordt gevormd door de mensen die zich laatste jaren veel ervaring opgedaan. development language (ABAP). This is an Network & Infrastructure bezig houden met de ontwikkeling van area of expertise in which CtacAlign has In order to offer a total package of maatwerk in de SAP ontwikkeltaal Netwerk & Infrastructuur built up a very good reputation in the services relating to the new (internet- (ABAP). Dit is het vakgebied waarin Om een totaalpakket van diensten te market over the years. This development related) products, we provide network CtacAlign vanuit het verleden een goede kunnen bieden rondom de nieuwe takes place in the area of transactions, and infrastructure services, where naam heeft opgebouwd in de markt. (internet gerelateerde) producten, reports, conversions and forms. security is an important focus. Ontwikkeling vindt plaats op het gebied worden diensten op gebied van netwerk Although ABAP remains an essential component of SAP developments, there is a trend towards the more open market standards such as Java and Visual Basic; development languages that are also used more widely in the market. New SAP products too (such as Examples of specific services are: Infrastructure: advice on layout etc. Security: authorisation and authentication Connectivity: network connections System landscape: systems and maintenance van transacties, rapportages, conversies en formulieren. Hoewel ABAP een essentieel onderdeel blijft van SAP-ontwikkelingen, is er een tendens richting de meer open marktstandaarden, zoals Java en Visual Basic, ontwikkeltalen die ook breder in de markt worden toegepast. Ook nieuwe en infrastructuur aangeboden. Hierin is security een belangrijke focus. Voorbeelden van specifieke diensten zijn: Infrastructuur: advies over inrichting Security: autorisatie en authenticatie Connectivity: netwerkverbindingen Systeemlandschap: installaties en onderhoud pagina 26 pagina 27

15 Enterprise Portal logistic and financial options provided Enterprise Portal van de logistieke en financiële moge- This solution of SAP Portals provides, by the SAP system. Deze oplossing van SAP Portals biedt, lijkheden van het SAP-systeem. as the words already indicate, a portal Systems Impact Consulting focuses on zoals de woorden al aangeven, een por- Systems Impact Consulting richt zich op or access to a business environment. With this application, each employee is given a personal workplace based three concrete application areas: SAP for medium-sized commercial and production businesses (based on taal of toegang in een zakelijke omgeving. Met deze toepassing krijgt iedere medewerker een persoonlijke werkplek drie concrete toepassingsgebieden: SAP voor middelgrote handels- en productiebedrijven (gebaseerd op on Internet technology. From any our wide-ranging experience and die is gebaseerd op internettechnologie. onze brede ervaring en kennis op het location, he can access the necessary knowledge of implementing SAP in Vanaf een willekeurige plaats krijgt hij gebied van invoering van SAP in applications, services and information. medium-sized logistically driven toegang tot de benodigde applicaties, middelgrote logistiek gedreven The Integration Technology Group is starting up its own implementation of Enterprise Portal. On the one hand this organisations) SAP for large (semi-)government organisations (based on our expertise services en informatie. De business unit Integration Technology Group start een eigen implementatie organisaties) SAP voor grote (semi-)overheidsorganisaties (gebaseerd op onze deskun- aims to achieve a more effective regarding specific government van Enterprise Portal. Enerzijds is dit digheid ten aanzien van specifieke internal organisation (this information system provides greater flexibility for its consultants). On the other hand, processes and financing) SAP as management tool (based on our expertise in FI, CO, BW and SEM gericht op een effectievere interne organisatie (met dit informatiesysteem wordt meer flexibiliteit geboden ten overheidsprocessen en -financiering) SAP als besturingsinstrument (gebaseerd op onze expertise in FI, CO, BW CtacAlign presents its innovative and our knowledge of management behoeve van haar consultants). en SEM en onze kennis van bestu- character to the market, both towards processes) Anderzijds draagt CtacAlign het vernieu- ringsprocessen) clients, partners and colleagues, wende karakter uit in de markt, zowel enabling it to demonstrate clearly the The turnover of EUR 9,450 million in richting klanten als richting partners en De omzet van de business unit Systems opportunities offered by Enterprise the year 2001 was more-or-less collegae. De mogelijkheden van de Impact Consulting is met EUR 9,450 Portal. The best reference for this is unchanged, compared to the turnover Enterprise Portal kunnen op deze miljoen in het jaar 2001 nagenoeg one s own organisation, of course. of EUR 9,609 million in the year manier duidelijk worden aangetoond. gelijk gebleven ten opzichte van de The activities caused a stable De beste referentie is in deze de eigen EUR 9,609 miljoen omzet in het jaar Mobile communication contribution to the profitability. organisatie De activiteiten hebben gezorgd Optimisation of processes using mobile However, turnover per employee voor een stabiele bijdrage aan de communication can be realised in improved during the year, laying a Mobiele communicatie winstgevendheid. De omzet per mede- various areas and in a variety of good foundation for recovery in De optimalisatie van processen met werker is gedurende het jaar 2001 forms. The solutions that CtacAlign profitability. behulp van mobiele communicatie kan verbeterd. Hiermee is een gezonde provides for this are for both internal op diverse gebieden en in verschillende basis voor rendementsherstel gelegd. (such as warehouse and production) Unique approach vormen plaatsvinden. De oplossingen and external use (such as sales, service Over the past few years, Systems Impact die CtacAlign hiervoor aanbiedt zijn voor Unieke aanpak and management). The big advantage Consulting has focused increasingly on zowel intern (zoals magazijnen en pro- In de afgelopen jaren is Systems Impact of this solution is that data storage the impact that SAP projects can have ductie), als extern gebruik (zoals sales, Consulting zich steeds meer gaan rich- can take place both offline and online. on an organisation, prompted by the service en management). Groot voordeel ten op de impact die SAP-projecten op fact that many organisations that have van deze oplossing is dat de gegevens- een organisatie kunnen hebben. Dit is The Systems Impact Consulting business unit General CtacAlign Systems Impact Consulting has an established reputation as an implementation partner for SAP systems. Systems Impact Consulting possesses extensive knowledge of the introduced (or want to introduce) an integrated system such as SAP are often unable to realise the intended effect with the system. CtacAlign finds that: Organisations have difficulty in stating the intended effect Organisations have difficulty in establishing how the system contributes to the intended effect opslag zowel offline als online plaats kan vinden. De business unit Systems Impact Consulting Algemeen CtacAlign Systems Impact Consulting heeft een gevestigde reputatie als implementatiepartner voor SAP- ingegeven door het feit dat veel organisaties die een geïntegreerd systeem zoals SAP hebben ingevoerd (of willen gaan invoeren) vaak niet het effect weten te realiseren dat ze met het systeem beogen. Daarbij heeft CtacAlign ervaren dat: Organisaties moeite hebben om het beoogde effect te benoemen Organisaties moeite hebben om vast te stellen op welke wijze het systeem systemen. Systems Impact Consulting tot dit beoogde effect bijdraagt beschikt over een uitgebreide kennis pagina 28 pagina 29

16 Soft factors play a distinct role in (not) achieving the effect Existing project methodologies make insufficient use of these insights Based on this, a unique project Spain CtacAlign Spain s main focus is on services to do with SAP implementation projects (within medium-sized Zachte factoren een harde rol spelen bij het (niet) bereiken van het effect Bestaande projectmethodieken onvoldoende gebruik maken van Spanje De belangrijkste focus vanuit CtacAlign Spanje ligt op dienstverlening rond implementatie-projecten van SAP (bin- approach has been developed with businesses) and technology services deze inzichten nen middelgrote ondernemingen) en which our clients can manage their (such as system integration and SAP Op grond hiervan is een unieke pro- op technology services (zoals systeem- system far better in order to achieve customisation). As already explained, jectaanpak ontwikkeld waarmee onze integratie en SAP-maatwerk). De the intended effect. market efforts are aimed at the middle klanten aanzienlijk beter kunnen stu- marktinspanningen zijn voor wat market as far as implementations are ren op het door hen beoogde effect. betreft implementaties zoals aangege- In 2001 the Systems Impact Consulting concerned. The other services of ven gericht op de middenmarkt. De business unit explicitly chose to make CtacAlign are focused on larger In 2001 heeft de business unit Systems andere diensten van CtacAlign zijn this unique approach the core of its companies and multinationals (often Impact Consulting nadrukkelijk gekozen gericht op grotere bedrijven en multi- strategy, the impact of which should be as subcontractor). deze unieke aanpak tot de kern van nationals (veelal als onderaannemer). the transparency of SAP haar strategie te maken, hetgeen ertoe implementations. This approach will The branch has been operating for moet leiden dat de impact van SAP- De vestiging bestaat inmiddels drie jaar add a new dimension to the SAP three years now, and in 2001 implementaties transparant wordt en is in het jaar 2001 in staat gebleken expertise at Systems Impact Consulting. succeeded in more than doubling its gemaakt. Met deze aanpak wordt een om de omzet meer dan te verdubbelen In addition, 2001 saw the unit turnover to EUR 2.9 million. The nieuwe dimensie toegevoegd aan het naar EUR 2,9 miljoen. Het aantal klan- focusing on three application areas, number of clients has now reached 28. SAP-vakmanschap van Systems Impact ten bedraagt inmiddels 28. De vooruit- and activities that did not fit in with The prospects for 2002 are positive, Consulting. Daarnaast is in 2001 de zichten voor 2002 zijn positief, met these have been shed. with enough opportunities for the focus op de drie toepassingsgebieden voldoende opportunities voor verdere company to grow further. However, in benadrukt en activiteiten die hierop groei van de onderneming. Wel is het In order to offer our clients a complete order to achieve this it is essential for niet aansloten, zijn afgestoten. hiertoe noodzakelijk dat CtacAlign package of services, strategic CtacAlign to realise new collaborative Spanje nieuwe samenwerkingsverban- partnerships have been entered into ventures with others. Om een volledig dienstenpakket aan den met anderen realiseert. (and are under development) with onze klanten te kunnen bieden, zijn other supplementary Relations with SAP Spain are good. SAP strategische partnerships aangegaan De relatie met SAP Spanje is goed. SAP implementation partners. Together values very much the proactive (en in ontwikkeling) met andere heeft veel waardering voor de pro- these strategic choices lay a solid commercial approach of CtacAlign and -aanvullende- implementatiepartners. aktieve commerciële aanpak van foundation for CtacAlign s strong and provides a great deal of support in the Tezamen leggen deze strategische CtacAlign en geeft veel ondersteuning unique position as a medium-sized pre-sales process. SAP Spain aims to keuzes een degelijk fundament voor bij het pre-sales trajekt. Het is het player in SAP services. One of the effects reduce the number of VAR (Value Added een sterke en unieke positie als mid- streven van SAP Spanje om het aantal of the above has been that turnover Reseller) partners from 11 to 3 or 4 delgrote speler in de SAP-dienstverle- VAR (Value Added Reseller) partners de per consultant increased in the second somewhat larger partners. SAP Spain ning. Bovenstaande heeft er onder komende jaren terug te brengen van 11 half of the previous financial year. supports CtacAlign Spain in its andere toe geleid dat in de tweede partners naar 3 of 4 wat grotere part- ambition to become one of these larger helft van het afgelopen boekjaar de ners. SAP Spanje ondersteunt CtacAlign VAR partners. omzet per consultant is verhoogd. Spanje in haar ambitie om één van die grotere VAR partners te worden. pagina 30 pagina 31

17 Prospects with Internet, and e-commerce. This involves particularly ICT investments Vooruitzichten Management-informatie, koppelingen naar internet en e-commerce. Het gaat CtacAlign is cautious about the near future. Because of the continuing restraint of the market, 2002 will not be an easy year. The growth in the economy is less than in previous years. Particularly in the consultancy branch, no recovery is yet visible. Furthermore, there is a clear trend at present for companies to economise on major change management projects. Companies prefer short-term projects that recover their costs quickly, and start appropriate pilot projects. As a result of these developments, CtacAlign feels itself to be strengthened in the strategic choices it has made, and therefore is nonetheless optimistic about the coming years. First and which show a rapid return. CtacAlign expects that companies will not start projects involving major investment until For 2002 CtacAlign expects a limited improvement in turnover and a further improvement in profitability. To conclude, we would like to thank all our business partners for the confidence they have placed in CtacAlign, and our employees for the enormous effort, commitment and enthusiasm they have demonstrated. Thanks to them, we have been able to conclude a year of many developments with satisfaction, and have laid the foundations for further development. Ten aanzien van de nabije toekomst is CtacAlign voorzichtig. Het jaar 2002 zal door de aanhoudende terughoudendheid in de markt geen makkelijk jaar worden. De economische groei is minder groot dan in voorgaande jaren. Met name in de consultancy markt is nog geen herstel zichtbaar. Verder is er een trend waarneembaar dat bedrijven op dit moment bezuinigen op grote change-management trajecten. Bedrijven kiezen eerder voor kortlopende projecten die zich snel terugverdienen en starten daartoe pilots. Door deze ontwikkelingen voelt CtacAlign zich gesterkt in de door haar gemaakte strategische keuzes en is daarom voor de komende jaren hier met name om ICT investeringen waarbij snel rendement zichtbaar wordt. CtacAlign verwacht dat pas in 2003 bedrijven weer grotere investeringstrajecten zullen opstarten. Voor 2002 verwacht CtacAlign een lichte stijging van de omzet en een verdere verbetering van het rendement. Afsluitend willen we al onze relaties danken voor het in CtacAlign gestelde vertrouwen en onze medewerkers voor hun enorme inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Hierdoor hebben we een jaar met veel ontwikkelingen naar tevredenheid kunnen afsluiten en hebben we het fundament gelegd voor verdere ontwikkeling. foremost, CtacAlign expects that the desalniettemin optimistisch gestemd. demand for Application Management activities will continue to grow. The s-hertogenbosch, 7 March 2002 Allereerst ziet CtacAlign een aanhoudend groeiende vraag naar Application s-hertogenbosch, 7 maart 2002 strong demand for specific SAP expertise continues undiminished. CtacAlign is also aiming for projects in the field of Board of CtacAlign H.L.J. Hilgerdenaar (chairman) Management activiteiten. Ook blijft de vraag naar specifieke SAP-expertise onverminderd sterk. CtacAlign richt zich Directie CtacAlign H.L.J. Hilgerdenaar (voorzitter) Management Information, relations verder op trajecten op het gebied van pagina 32 pagina 33

18 "Variatie aan toepassingen is enorm en biedt steeds nieuwe uitdagingen." "Ik was er al snel achter dat de techniek me ervoor gezorgd dat men met een browser via meer trok. Het is SAP geworden en in de Internet contact kan maken met het SAP- loop van de jaren merk je dat je steeds die- systeem aan het andere eind van de per de materie in gaat. We hebben voortdu- wereld." "CtacAlign biedt een goede omgeving voor specialisten. Je krijgt de vrijheid om nieuwe zaken op rend te maken met nieuwe ontwikkelingen en dat is uitdagend." Ron bouwt en ontwikkelt applicaties en is gespecialiseerd als het gaat om de bereikbaarheid van SAP. "We maken SAP op andere, nieuwe manieren bereikbaar. En dat Interessante toepassingen Internet is een mogelijkheid, maar SAP biedt ook een aantal standaard-producten voor de communicatie tussen (SAP-)systemen. Ron en zijn collega's werken veel met deze te pakken. Dat inspi- geredeneerd vanuit zowel mensen als van- producten, zoals de SAP Business Connector, Ron Sommen reert me." Ron Sommen (30) werkt bijna vijf jaar bij CtacAlign, na vroeger een opleiding HTS-bedrijfs- uit systemen." Dat vraagt om uitleg. Ron en zijn collega's laten andere systemen met SAP communiceren. "We komen in actie als SAP met een ander pakket moet kunnen praten. We ontwikkelden bijvoorbeeld een toepassing voor een bedrijf dat SAPsystemen had in Duitsland en Nederland. Ze ITS en WAS (Web Application Server). "Wij willen wat toevoegen, bijvoorbeeld als het gaat om beveiliging op het gebied van datacommunicatie. We ontwikkelen ook applicaties buiten SAP. Denk aan een programma waarmee je in de fabriek met een handheld de voorraden bijhoudt. Vervolgens zet kunde gedaan te moesten wel online elkaars systeem kunnen je het in een station en de gegevens worden hebben. lezen en over en weer berichten kunnen verzenden. Bij een andere klant hebben we in het SAP-systeem ingevoerd. Ik kan wel interessante toepassingen blijven noemen." "Applications vary enormously and continue to provide new challenges" "CtacAlign offers a good environment for specialists. You are given the freedom to pick up new things. I find that very inspiring." Ron Sommen (30), originally trained as a business administrator, has been working for CtacAlign for almost five years. "I found out quickly that I was more attracted to technology. I opted for SAP and over the years I have built up the necessary expertise. We are continuously confronted with new developments, which is very challenging." Ron builds and develops applications and specialises in the accessibility of SAP. "We make SAP accessible in new and different ways, both with respect to people and systems." This needs some further explanation. Ron and his colleagues make other systems communicate with SAP. "We are called in when SAP has to be able to talk to another system. For instance, we developed an application for a company with SAP systems in Germany and the Netherlands. They had to be able to read each other's systems online and exchange messages. For another client we ensured that they could use an Internet browser to contact a SAP system at the other end of the world." Interesting applications Internet is one thing, but SAP also offers a number of standard products for communication between (SAP) systems. Ron and his colleagues are using these products a lot, like the SAP Business Connector, ITS and WAS (Web Application Server). "We want to add something, for instance with respect to security in the area of data communication. We also develop applications outside SAP. Think for instance of a program for factory stocktaking with a hand-held. Afterwards, you place the hand-held in a station and enter the data into the SAP system. And these are just a few of the many interesting applications."

19 Report from the Supervisory Board of Directors Bericht van de Raad van Commissarissen We are pleased to present you with prospectus. A dividend of EUR 0.03 per Hierbij bieden wij u de door de Aan de Algemene Vergadering van the annual accounts for the 2001 share will be proposed to the General Meeting of Shareholders. directie opgemaakte en door de Aandeelhouders zal een dividend van EUR 0.03 per aandeel voorgesteld financial year as drawn up by the Board of Directors and the During the past year, the Supervisory Board of Directors met six times in Raad van Commissarissen ondertekende jaarrekening over het boek- worden. In het afgelopen jaar heeft de Raad Supervisory Board of Directors, as well as all other mandatory accordance with a predetermined schedule. Extensive discussions were held with the Board of Directors during jaar 2001 aan, alsmede alle overige wettelijk vereiste gegevens volgens een van tevoren vastgesteld schema zes maal met elkaar vergaderd. Hierbij is uitvoerig met de directie information concerning CtacAlign. The balance sheet and profit and these meetings concerning the policy being and to be pursued. The Supervisory Board of Directors has betreffende CtacAlign. De balans, winst- en verliesrekening zijn gesproken over het gevoerde en te voeren beleid. De Raad heeft toezicht gehouden op het door de directie loss account have been audited by HLB van Daal & Partners supervised the policy pursued by the Board of Directors, both within and outside the meeting. The following gecontroleerd door HLB van Daal & Partners Accountants & gevoerde beleid, zowel binnen als buiten de vergadering. In de vergaderingen zijn onder meer de financiële gang Accountants & Consultants, who have provided an unqualified audit subjects were among those discussed at the meetings: the financial state of affairs both at home and abroad, and Consultants en voorzien van een goedkeurende verklaring, welke is van zaken in binnenland en buitenland en de door de directie geformuleerde strategie en beleidsvoornemens opinion that is included on page 62. the strategy and policy proposals formulated by the Board of Directors. In opgenomen op pagina 63. aan de orde geweest. In één van haar vergaderingen heeft de Raad de exter- one of its meetings, the Supervisory ne accountant van de vennootschap We recommend that the General Board of Directors invited the external Wij stellen de Algemene Vergadering uitgenodigd. Er is gediscussieerd over Meeting of Shareholders adopt the 2001 auditor for the company to attend. van Aandeelhouders voor de jaarreke- de kwaliteit van de administratieve Annual Accounts in accordance with the There were discussions on the quality ning 2001 conform de gepresenteerde organisatie, de interne controle en de documents submitted. Furthermore we of the administrative organisation, the stukken vast te stellen. Voorts stellen daarmee samenhangende interne recommend that the Board of Directors internal control and the associated wij voor de directie décharge te verle- informatiesystemen. is granted discharge for the policy internal information systems. nen voor het gevoerde bestuur en de implemented and that the Supervisory Raad van Commissarissen te décharge- Naar aanleiding van de Algemene Board of Directors is granted discharge Following the General Meeting of ren voor het uitgeoefende toezicht. Vergadering van Aandeelhouders van for its supervision during the year. Shareholders on 9 May 2001, it was 9 mei 2001 is bekendgemaakt dat op announced that Mr H. Olde Hartman Uitgaande van de vaststelling van de eigen verzoek de heer H. Olde Hartman Assuming the 2001 Annual Accounts are had retired for personal reasons from jaarrekening 2001 overeenkomstig de om persoonlijke redenen terugtreedt adopted in accordance with the the Supervisory Board of Directors at gepresenteerde stukken, stellen wij de uit de Raad van Commissarissen. In zijn documents submitted, we recommend his own request. In his place, Mrs G.J. Algemene Vergadering van Aandeel- plaats is mevrouw G.J. De Boer-Kruyt that the General Meeting of de Boer-Kruyt has been appointed as houders voor goedkeuring te verlenen benoemd tot Voorzitter van de Raad Shareholders adopt the proposal for Chairman of the Supervisory Board of aan het voorstel tot winstbestemming, van Commissarissen. Mevrouw de Boer profit appropriation that has been Directors. Mrs De Boer is a personal zoals dat met onze goedkeuring door is persoonlijk adviseur en lid van de made by the Board with our approval. advisor and member of the Supervisory de directie is gedaan. Het voorstel is Raad van Commissarissen van Sara Lee The proposal is that the policy with Board of Directors at Sara Lee/Douwe om het beleid ten aanzien van uitke- DE, Hollandsche Beton Groep, regard to the paying out of dividend be Egberts, Hollandsche Beton Groep, ring van dividend te volgen zoals dat is Internatio-Müller en Elsevier. Verder is followed as laid down in the Internatio-Müller and Elsevier. It was vastgelegd in de prospectus. pagina 36 pagina 37

20 also announced that Mr A.J.Th. van A representative of the Supervisory bekendgemaakt dat de heer A.J.Th. van Bij de meeste overlegvergaderingen van den Huysen has been re-appointed as Board of Directors was present at most den Huysen is herbenoemd als lid van de Ondernemingsraad is een afgevaar- member of the Supervisory Board of of the consultative meetings of the de Raad van Commissarissen. digde van de Raad van Commissarissen Directors. Works Council. aanwezig geweest. De Raad is daarnaast nog enige malen Furthermore, the Supervisory Board of Finally, we would like to thank the bijeen geweest om de op dat moment Tenslotte willen wij ook dit jaar de Directors held several meetings to Board of Directors and all the actuele onderwerpen te bespreken. Dit directie en alle medewerkers van discuss topical issues. This concerned employees of CtacAlign for their had ondermeer te maken met het CtacAlign danken voor hun inzet en for instance the decision to terminate commitment and contribution to this besluit om de onvoldoende renderende bijdrage aan dit buitengewoon uit- with immediate effect the insufficiently exceptionally challenging year activiteiten in de Verenigde Staten per dagende verslagjaar. profitable activities in the United direct te beëindigen. Deze maatregel States. This measure enabled CtacAlign s-hertogenbosch, 7 March 2002 heeft CtacAlign in staat gesteld de s-hertogenbosch, 7 maart 2002 to implement the intended improve- beoogde rendementsverbetering ver- ment on return at an accelerated rate. sneld door te voeren. Tevens is het The departure of Mr P. Nievaart was Mrs G.J. de Boer-Kruyt vertrek van de heer P. Nievaart aan de Mw. G.J. de Boer-Kruyt also discussed. A.J.Th. van den Huysen orde geweest. A.J.Th. van den Huysen pagina 38 pagina 39

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM annual report 2003 MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM Die Armutsbekämpfung is die größte Herausforderung für Stabilität und Frieden in der Welt. HORST KÖHLER, BUNDESPRÄSIDENT DER BRD Fighting poverty

Nadere informatie