CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers"

Transcriptie

1

2 CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht zijn de resultaten van Align Inc. in het buitengewoon resultaat verwerkt. Core figures in EUR in EUR * 1 million * 1 million Kengetallen in EUR in EUR * 1 miljoen * 1 miljoen Results Resultaten Net turnover Gross profit margin Earnings from operations Results before taxes Net profit from normal business operations Net profit Cash flow (net profits plus depreciation) Netto-omzet 23,5 20,5 Brutomarge 19,1 18,5 Bedrijfsresultaat 1,2 0,0 Resultaat voor belastingen 1,2 0,0 Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 0,8 0,0 Netto winst 0,8 0,0 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 1,9 1,0 Employees (in fte) Medewerkers (in fte) Per 31 December Year average Turnover per employee (per fte x EUR 1000) Turnover per chargeable employee (per fte x EUR 1000) Per 31 december Gemiddeld over het jaar Omzet per medewerker (per fte x EUR 1000) Omzet per chargeable medewerker (per fte x EUR 1000) Some balance sheet figures Enkele balansgegevens Shareholders equity Total capital Eigen vermogen 6,8 6,2 Totaal vermogen 11,7 12,2 Ratios Ratio's Operating results / net turnover 5.2% -0.2% Net profit / net turnover 3.4% 0.2% Net profit / average shareholders equity 12.2% 0.5% Shareholders equity / total capital 57.9% 50.6% Bedrijfsresultaat / netto-omzet 5,2% -0,2% Nettowinst / netto-omzet 3,4% 0,2% Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen 12,2% 0,5% Eigen vermogen / totaal vermogen 57,9% 50,6% Data per share at a nominal value of EUR 0.24 Gegevens per aandeel van eur 0,24 nominaal Number of ordinary shares in issue at year end 8,305,669 8,279,180 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend Aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo Nettowinst 0,10 0,00 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,23 0,12 Eigen vermogen 0,81 0,75 Contant dividend 0,03 0,00 pagina 2 pagina 3

3 "Door beslissingen te durven nemen, laat je dingen gebeuren." Maarten Kalk Aan het woord is Maarten Kalk (35), consultant binnen de unit Systems Impact Consulting en zeer bedreven in het leiden van projecten, vooral in de (semi-) overheidssector. Maarten Kalk deed onder meer ervaring op als projectmanager bij een SAPimplementatie op een universiteit in de Verenigde Staten. Daarnaast als projectmanager en senior consultant bij ministeries, universiteiten en het RIVM. Werken binnen de overheid vraagt om specifieke kennis. "De politieke insteek verschilt van die in commerciële bedrijven. Vaak spelen hele subtiele mechanismen een rol. Je moet de valkuilen kennen om ze te kunnen ontwijken. Ik ben vrij recht door zee en dat werkt vaak verhelderend in die omgeving. Door beslissingen te durven nemen, laat je dingen gebeuren, rekeninghoudend met de omgeving." Getalenteerde collega s "Mijn rol als projectmanager is vaak die van vraagbaak voor het totale project. Natuurlijk moet je beschikken over gedegen SAPkennis, maar ik houd de grote lijnen in de gaten. Het is een voorrecht om met getalenteerde collega s samen te werken, die een heel brede SAP-kennis hebben en bovendien op hun terrein werkelijk de diepte in kunnen. Die mix maakt ons als adviseurs krachtig. Uiteindelijk rekent de klant je toch af op je specifieke kennis en ervaring." Nu roepen natuurlijk meer bureaus dat ze alle expertise in huis hebben. "Het verschil met CtacAlign is, dat wij op ons vakgebied het al in de praktijk hebben bewezen. Als het om SAP gaat, hebben we ons waargemaakt. De kennis en ervaring hebben we in huis en we beschikken over de experts. Bij andere bureaus moet je maar afwachten of je echt expertise over de vloer krijgt." "Het specialist-zijn komt voor mij het meest tot uiting in onze unieke focus op de SAP-wereld. We zijn monogaam en daar zijn we trots op. Het betekent dat onze experts zich kunnen concentreren op SAP. We hebben mensen die heel veel weten van een onderdeel van het vakgebied". "For me, being a specialist is best expressed in our unique focus on the SAP world. We are monogamous and proud of it. It means that our experts can concentrate on SAP. We have people with an in-depth knowledge of this product". "By daring to make decisions, you make things happen" These are the words of Maarten Kalk (35), a consultant for the Systems Impact Consulting unit and very experienced in managing projects, especially in the (semi) public sector. Among other things, Maarten Kalk acquired his experience as a project manager for a SAP implementation at an American university. In addition he worked as a project manager and senior consultant for ministries, universities and the RIVM. Working in the public sector requires specific knowledge. "The political approach differs from that of commercial companies. Often very subtle mechanisms are at work. You must know the pitfalls to be able to avoid them. I am fairly straightforward and that can be an advantage in this environment. By daring to make decisions you make things happen, whilst being aware of the political playing-field." Talented colleagues "My role as a project manager is often that of an information focal point for the project. Naturally, you must have a thorough knowledge of SAP, but I focus on the big picture. It is a privilege to be able to work together with talented colleagues, who have a very broad knowledge of SAP and who can really go deep in their specialised areas. Exactly this mix is the strength of our consultancy. Ultimately, clients judge us on our specific knowledge and experience." Naturally, there are other consulting firms that also claim to possess this expertise. "CtacAlign is different in that we have already proved our worth in practice. We have the knowledge, the experience and the experts. With other consulting firms you just have to wait and see whether they will deliver."

4 Profile of CtacAlign Profiel CtacAlign As a consultancy organisation, CtacAlign Spain provides consulting CtacAlign is als consultancy- CtacAlign Spanje biedt consulting CtacAlign is active in the world of services (SAP implementation projects) within medium-sized businesses and organisatie actief in de SAP-wereld services (SAP implementatie-projecten) binnen middelgrote ondernemingen en SAP and provides its clients with organisational advice, project technology services (system integration and SAP customised solutions) aimed at medium-sized as well as larger en levert haar klanten organisatieadvies, projectmanagement, technology services (systeemintegratie en SAP-maatwerk) gericht op middelgrote en ook op grotere ondernemingen. management, knowledge of business processes and market sectors, businesses. Clients of CtacAlign are concentrated in kennis van bedrijfsprocessen en marktsectoren, functionele en tech- Klanten van CtacAlign zijn geconcentreerd in specifieke marktsegmenten, functional and technical SAP implementation expertise, as well as specific market segments, including commerce and industry, business services, central government, delegated nische SAP implementatie-expertise en expertise op het gebied van dit zijn handel en industrie, zakelijke dienstverlening, centrale overheid, gedelegeerde overheidsinstellingen expertise in the area of management and SAP system hosting. government organisations (semigovernment and non-profit organisations) and universities. beheer en hosting van SAP-systemen. (semi-overheid en non-profit instellingen) en universiteiten. CtacAlign is ontstaan uit de fusie in 2000 CtacAlign was created as a result of the merger in 2000 between C/TAC and Align Consulting, and has branches in the Netherlands and Spain. With 181 employees at the end of 2001, CtacAlign belongs to the group of medium-sized consultancy organisations. However, thanks to its unique focus on the SAP world, it is one of the largest companies in the Netherlands in the area of SAP services. The Dutch CtacAlign organisation consists of three business units, namely Systems Impact Consulting, Integration Technology Group and Application Management. Systems Impact Consulting helps clients in managing complex change and ICT projects, and embedding and implementing SAP applications at an organisational level Integration Technology Group provides high-quality technological and integration skills for its clients and is involved in system integration projects Application Management provides support for its clients in managing and hosting integrated SAP business systems Strategic direction of CtacAlign To profile itself as a national SAP partner, focusing on the independence of the national organisations (the Netherlands and Spain) and less on an international approach. Focus on the SAP world. CtacAlign profiles itself as a SAP specialist ; a SAP contractor that helps clients to set up and maintain their SAP system. Increase in scale, through a combination of autonomous growth, strategic collaboration with other parties in the market and take-overs or acquisitions. Major attention to a continual high quality of service. For CtacAlign Spain in particular, the above-mentioned choice changes nothing as regards its ambition to grow. However, it is vital for this growth that CtacAlign realises new collaborative ventures with other parties. tussen C/TAC en Align Consulting en heeft vestigingen in Nederland en Spanje. Met 181 medewerkers in dienst per ultimo 2001 behoort CtacAlign tot de middelgrote consultancy organisaties. Echter, vanuit de unieke focus op de SAPwereld behoort zij in Nederland tot de grootste bedrijven op het gebied van SAP-dienstverlening. De Nederlandse CtacAlign organisatie bestaat uit drie business units, te weten Systems Impact Consulting, Integration Technology Group en Application Management. Systems Impact Consulting helpt klanten bij het managen van complexe veranderings- en ICT-projecten en het organisatorisch inbedden en implementeren van SAP toepassingen Integration Technology Group stelt hoogwaardige technologie- en integratieskills ten dienste van haar klanten en is betrokken bij systeemintegratieprojecten Application Management biedt haar klanten ondersteuning bij het beheren en hosten van geïntegreerde SAP-bedrijfssystemen Strategische richting CtacAlign Profilering als nationale SAPpartner. De focus ligt op zelfstandigheid van de landen-organisaties (Nederland en Spanje) en minder op een internationale benadering. Focus op de SAP-wereld. CtacAlign profileert zich als "SAPvakman"; een SAP-aannemer die klanten helpt met de inrichting en het onderhoud van hun SAPsysteem. Schaalvergroting door een combinatie van autonome groei, strategische samenwerking met andere partijen in de markt en door overname of acquisities. Belangrijke aandacht voor een continue hoge kwaliteit van de dienstverlening. Voor CtacAlign Spanje specifiek verandert bovenstaande keuze niets aan de ambitie om te groeien. Wel is het voor de groei noodzakelijk dat CtacAlign nieuwe samenwerkingsverbanden met anderen realiseert. pagina 6 pagina 7

5 The share of CtacAlign Het aandeel CtacAlign Quotation on the official market As of 12 March 2002 the ordinary shares in C/TAC N.V. are traded on the official market of Euronext Amsterdam. CtacAlign is a constituent of the Next Economy segment. Notering aan officiële markt Per 12 maart 2002 zullen de gewone aandelen in C/TAC N.V. op de officiële markt van Euronext Amsterdam verhandeld worden. CtacAlign maakt onderdeel uit van het Next Economy segment. Financial agenda 7 March 2002 Publication of the 2001 Annual Accounts 11 April 2002 Publication of the 2001 Annual Report 16 May 2002 General Meeting of Shareholders 16 May 2002 Publication of quarterly report for the first quarter of August 2002 Publication of the 2002 mid-year figures 31 October 2002 Publication of the quarterly report for the third quarter of 2002 Financiële agenda 7 maart 2002 Publicatie jaarcijfers april 2002 Publicatie jaarverslag mei 2002 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2002 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal augustus 2002 Publicatie halfjaarcijfers oktober 2002 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal 2002 Paid-up and called-up capital The authorised capital amounts to EUR 7,200,000 and is divided into 30,000,000 shares, each with a nominal value of EUR 0.24, comprising 14,999,999 ordinary shares, 15,000,000 preferential shares and 1 priority share. The subscribed capital consists of 8,305,669 ordinary shares and 1 priority share. During the year 2001, 26,489 shares were issued for the purpose of exercising option rights. Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR en is verdeeld in aandelen van EUR 0,24 en wel: gewone aandelen, preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Gedurende het jaar 2001 zijn ten behoeve van de uitoefening van optierechten aandelen geëmitteerd. Development of share capital In view of the exercising of outstanding option rights, 26,489 shares were issued during 2001, the year under review. The number of ordinary shares in issue at 31 December 2001 was 8,305,669. The number of options in issue at 31 December 2001 was 214,158. More information on the number of outstanding options can be found in the notes to the corporate balance sheet and the profit and loss account. Ontwikkeling aandelenkapitaal In verband met de uitoefening van uitstaande optierechten zijn gedurende het verslagjaar aandelen geëmitteerd. Het aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt op 31 december Het aantal uitstaande optierechten op 31 december 2001 bedraagt Meer informatie over het aantal uitstaande optierechten is terug te vinden in de toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening. Key figures ordinary shares Number of shares 8,305,669 Highest price (26/01/2001) EUR 5.25 Lowest price (13/09/2001) EUR 1.02 Price at year end 2001 EUR 2.30 Net profit per share EUR 0.10 Dividend per share EUR 0.03 Pay-out percentage 32 % Dividend yield in % at year end % Intrinsic value at year end 2001 EUR 0.81 Kerncijfers gewone aandelen Aantal aandelen Hoogste koers (26/01/2001) EUR 5,25 Laagste koers (13/09/2001) EUR 1,02 Koers ultimo 2001 EUR 2,30 Nettowinst per aandeel EUR 0,10 Dividend per aandeel EUR 0,03 Uitkeringspercentage 32 % Dividendrendement in % per ultimo % Intrinsieke waarde per ultimo 2001 EUR 0,81 Data per share with nominal value of EUR Number of ordinary shares in issue at year end 8,305,669 8,279,180 Net profit Cash flow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend Gegevens per aandeel van EUR 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo Nettowinst 0,10 0,00 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,23 0,12 Eigen vermogen 0,81 0,75 Contant dividend 0,03 0,00 Issued share capital per 31/12/01 Holders Interest % Zuidwal Holding B.V. 27,5% Stichting Administratie Kantoor Align 27,6% Otterbrabant Beheer B.V. 11,7% F. van Lanschot Bankiers 5,0% Free float 28,2% Total 100% Geplaatst aandelenkapitaal per 31/12/01 Houders Belang % Zuidwal Holding B.V. 27,5% Stichting Administratie Kantoor Align 27,6% Otterbrabant Beheer B.V. 11,7% F. van Lanschot Bankiers 5,0% Free float 28,2% Totaal 100% pagina 8 pagina 9

6 Contents Inhoudsopgave CtacAlign in figures 2 CtacAlign in cijfers 3 Profile of CtacAlign 6 Profiel CtacAlign 7 The share of CtacAlign 8 Het aandeel CtacAlign 9 Management data 12 Bestuurlijke gegevens 13 Report by the Board of Directors 16 Verslag van de Directie 17 Results of CtacAlign in Strategic direction and developments at CtacAlign 18 The CtacAlign business units 22 Spain 30 Prospects 32 Resultaten CtacAlign in Strategische richting en ontwikkelingen CtacAlign 19 De CtacAlign business units 23 Spanje 31 Vooruitzichten 33 Report from the supervisory Board of Directors 36 Bericht van de Raad van Commissarissen Annual Accounts 42 Jaarrekening Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated cash flow statement for Accounting principles for the Annual Accounts 45 Accounting principles for the valuation of assets and liabilities 46 Accounting principles for determining the results 47 Notes to the balance sheet 48 Off-balance sheet commitments 50 Notes to the profit and loss account 51 Notes to the cash flow statement 52 Company balance sheet as at 31 December Company profit and loss account for Notes to the company balance sheet and the profit and loss account 54 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor de jaarrekening 45 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 46 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 47 Toelichting op de balans 48 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 50 Toelichting op de winst- en verliesrekening 51 Toelichting op het kasstroomoverzicht 52 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening 54 Other data 60 Overige gegevens 61 Provisions in the articles of association regarding profit appropriation 61 Proposal for profit appropriation 61 Special controlling rights under the articles of association 61 Statutaire bepaling omtrent winstbestemming 61 Voorstel winstbestemming 61 Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 61 Auditor s report 62 Accountantsverklaring 63 Historical summary 66 Meerjarenoverzicht 67 pagina 10 pagina 11

7 Management data Bestuurlijke gegevens Board of Directors Directie H.L.J. Hilgerdenaar (1960) Statutory Director. Dutch nationality. H.L.J. Hilgerdenaar (1960) Statutair Directeur. Nederlandse nationaliteit. Supervisory Board of Directors Raad van Commissarissen Mrs G.J. de Boer-Kruyt (1944) Chairman of the Supervisory Board of Directors. Independent consultant. Other major positions: various supervisory directorships: Elsevier N.V., Sara Lee DE, Imtech, HBG. Appointed as supervisory director of CtacAlign in May 2001, current term for 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Dutch nationality. Mw. G.J. de Boer-Kruyt (1944) Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zelfstandig adviseur. Belangrijke nevenfuncties: verschillende commissariaten: Elsevier N.V., Sara Lee DE, Imtech, HBG. Benoemd als commissaris van CtacAlign in mei 2001, huidige termijn voor 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nederlandse nationaliteit. A.J. Th. van den Huysen (1939) Former member of the Board of N.V. GTI Holding. Independent consultant. Appointed as supervisory director of CtacAlign in March 1998, current term extended by a period of 4 years, until the date of the 2005 General Meeting of Shareholders. Dutch nationality. A.J. Th. van den Huysen (1939) Voormalig lid Directie N.V. GTI Holding. Zelfstandig adviseur. Benoemd als commissaris van CtacAlign in maart 1998, huidige termijn verlengd met een periode van 4 jaar, tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nederlandse nationaliteit. The Supervisory Directors fees are independent of the company results. None of the Supervisory Directors have a business relationship with the company apart from that of Supervisory Director, nor do they hold shares or options on shares in C/TAC N.V. De honorering van ieder van de commissarissen is onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. Geen van de commissarissen heeft behoudens als Commissaris een zakelijke relatie met de onderneming. Geen van de commissarissen heeft aandelen C/TAC N.V. of opties op aandelen van de vennootschap. pagina 12 pagina 13

8 "Ik ben een specialist in het archiveren van SAP-systemen." Marjolijn Berends (36) past niet in het hebt. Dan is het gewoon logisch om keuzes patroon van een traditionele SAP-consul- te maken en overbodige zaken op een tant. "Dat kun je wel zeggen. Ik ben opge- ander systeem te zetten. Dat klinkt simpel. "From my expertise in archiving I look beyond technology and processes. After all, the people who are going to use them are the most important. They have to accept and apply these things to create a good balance between preservation and discarding." "Vanuit míjn vakmanschap van archivering kijken we verder dan de techniek en de processen. Het gaat uiteindelijk om de mensen die ermee moeten werken. Die moeten het accepte- leid als lerares handarbeid en heb ook voor de klas gestaan." Toch koos zij voor omscholing en kwam zo met SAP in aanraking. Zij deed veel kennis op bij het Belastingdienst Automatiseringscentrum in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze zo n vijf jaar SAP-ervaring, waarvan ruim drie jaar bij CtacAlign. "Je specialisme krijgt in zo n periode vorm. Als het gaat om archivering binnen SAP, komen ze bij mij terecht." Begeleiden Technisch is archivering ook niet zo ingewikkeld. Het gaat om het goed inschatten van het bedrijfsproces en het begeleiden van een goed archiveringsconcept. En het vertalen naar archivering die praktisch is en werkt." Kiezen Als organisatie moet je beslissen wat je wel en ook wat je niet hoeft te bewaren. "Denk aan grote financiële rapportages die je database belasten. Als je niet ingrijpt loopt ren en benutten zodat je de goede balans krijgt tussen bewaren en weggooien." Vooral nu de Euro-conversie achter de rug is, voelen veel bedrijven de drang hun database op te schonen. "In de loop van de tijd vergaar je veel data binnen je SAPsysteem die je misschien niet meer nodig het uit de hand. Je moet kiezen. Wij gaan aan tafel zitten met de mensen die het systeem gebruiken en maken een concept. Dat doen we samen met onze technische collega s." Marjolijn Berends "Actually, I am a specialist in archiving of SAP systems" Marjolijn Berends (36) does not fit the image of a traditional SAP consultant. "You can say that again. I was trained as a handicraft teacher and I have actually worked as such." Yet she opted for retraining and then became acquainted with SAP. She learned a lot at the automation centre of the Dutch tax authorities in Apeldoorn. Meanwhile she has some five years of SAP experience, three years of which she spent at CtacAlign. "You create a certain expertise over the years. When archiving within SAP is concerned, they call on me." Supervision Especially now that the Euro conversion is behind us, many companies feel the need to clean up their databases. "In the course of the year you gather a lot of data in your SAP system that you may possibly never use again. Then it is only logical to make choices and put redundant stuff on another system. This sounds simple, but then in a technical sense, archiving is not so complicated. It requires a good assessment of the company processes and a wellsupervised archiving concept. Followed by a translation into practical and workable archiving." Decisions As an organisation you have to decide what needs to be kept and what can be discarded. "Think of big financial reports that burden your database. If you do nothing, things get out of hand. You must make decisions. We get together with the people who use the system and we agree on a concept. This is done in co-operation with our technical colleagues."

9 Results of CtacAlign in 2001 Report by the Board of Directors Resultaten CtacAlign in 2001 Verslag van de Directie CtacAlign is satisfied with the flow, this has a beneficial effect on the CtacAlign is tevreden met het rela- kerende stroom aan omzet genereren, relatively good results for The company s risk profile. tief goede resultaat over De heeft dit een gunstige uitwerking op het risicoprofiel van de onderneming. results of CtacAlign in 2001 must be viewed against the background of a Halfway through 2001, CtacAlign decided to end its insufficiently profitable activities in the United resultaten van CtacAlign in het jaar 2001 moeten gezien worden tegen CtacAlign heeft halverwege het jaar 2001 besloten haar onvoldoende renderende moderate economic climate. The current economic situation is States, since the results achieved did not offer enough perspective for rapid improvement. The loss as a result of de achtergrond van het gematigde economische klimaat. De huidige activiteiten in de Verenigde Staten te beëindigen omdat geboekte resultaten onvoldoende perspectief boden op een characterised by profit warnings, adjusted growth forecasts, a decline ceasing activities in the United States is entered as an exceptional expense but can be fully compensated for by the economische situatie geeft een beeld van winstwaarschuwingen, bijgestel- snelle verbetering. Het verlies door het stopzetten van de activiteiten in de Verenigde Staten wordt als buitengewo- in consumer confidence and a deteriorating international related one-off tax benefit. Investment in the ICT market is also de groeiprognoses, een dalend consumentenvertrouwen en een ne last opgevoerd maar kan volledig worden gecompenseerd middels een hiermee samenhangende eenmalige situation. This slowing down of growth is also noticeable in the ICT subdued in Spain, which also put the charge rates there under pressure. This led to a break-even result. The market verslechterende internationale situatie. Deze vertraagde groei is ook belastingbate. Ook in Spanje is sprake van terughou- sector. approach in Spain, and the development of good relations with merkbaar in de ICT branche. dendheid ten aanzien van investeringen in de ICT markt, wat zijn weerslag had SAP, has showed a positive effect op de tarieven die daar onder druk During 2001, CtacAlign had to deal with a cautious Dutch market with regard to investment in the ICT market. Because of the uncertain economic conditions, companies are postponing their investment in larger ICT projects. enabling CtacAlign to double its turnover in Spain. The total turnover of CtacAlign in 2001 (EUR 23.5 million) increased by 15% compared to 2000 (EUR 20.5 million). In het jaar 2001 heeft CtacAlign in de Nederlandse markt te kampen gehad met terughoudendheid ten aanzien van investeringen in de ICT-markt. Door de onzekere economische omstandigheden stellen bedrijven hun investeringen in stonden. Dit heeft geleid tot een breakeven resultaat. De marktbenadering in Spanje en het bouwen op de goede relatie met SAP, heeft positief uitgepakt waardoor CtacAlign er in is geslaagd de omzet in Spanje te verdubbelen. Nevertheless, the business units Systems Impact Consulting and Integration Technology Group succeeded in achieving a nearly similar turnover, Turnover per business unit (in EUR x 1.000) grotere ICT-projecten uit. Desondanks hebben de business units Systems Impact Consulting en Integration Technology Group een nagenoeg gelijk- De totale omzet van CtacAlign is in 2001 (EUR 23,5 miljoen) met 15% gestegen ten opzichte van 2000 (EUR 20,5 miljoen). while the Application Management business unit has achieved even more positive results. Maintaining its existing client portfolio on the one hand, and acquiring new management contracts on the other hand, have resulted in a substantially higher turnover for the Application Management business unit in 2001 compared to Since these usually involve long-term contracts that generate an annually recurring turnover Application Management 4,978 3,791 Integration Technology Group 6,207 6,103 Systems Impact Consulting 9,450 9,609 Total for the Netherlands 20,635 19,503 Spain 2,908 1,037 Total 23,543 20,540 blijvende omzet kunnen realiseren. De business unit Application Management heeft zich nog positiever kunnen onderscheiden. Het behouden van de bestaande klantenportefeuille enerzijds en het verwerven van nieuwe beheercontracten anderzijds hebben voor de business unit Application Management in het jaar 2001 tot een fors hogere omzet geleid dan in het jaar Doordat hier sprake is van veelal meer- Omzet per business unit (in EUR x 1.000) Application Management Integration Technology Group Systems Impact Consulting Totaal Nederland Spanje Totaal jarige contracten die een jaarlijks terug- pagina 16 pagina 17

10 The operating results increased from expenditure / earnings showed a Het bedrijfsresultaat is gestegen van De rentelasten / rentebaten zijn in het EUR -33,000 in 2000 to EUR 1,226,000 negative balance of EUR 27,000 in EUR in 2000 naar EUR verslagjaar 2001 per saldo EUR in The net profit rose from 2001, the year under review in De nettowinst is negatief. EUR 33,000 in 2000 to EUR 790,000 in gestegen van EUR in 2000 naar The points set out below have Shareholders equity increased in 2001 EUR in Onderstaande Het eigen vermogen is in 2001 ten shown a significant effect on the compared to 2000 as a consequence of punten zijn van grote invloed geweest opzichte van 2000 gestegen als gevolg difference in net results between the the current financial year s results and op het verschil in netto resultaat tussen van het resultaat van het lopend boek- years 2000 and 2001: In 2001 CtacAlign has been working on the adjustment of the an increase in the share capital (a small issue to finance the exercising of option rights). The shareholders het jaar 2000 en 2001: Het jaar 2001 heeft CtacAlign gebruikt om de organisatie aan te passen aan jaar en een verhoging van het aandelenkapitaal (een kleine emissie om de uitoefening van optierechten te finan- organisation to the changing market equity as a percentage of the total de veranderende marktomstandighe- cieren). Het eigen vermogen als per- circumstances. Direct and overhead capital available at the end of den. De directe en algemene kosten centage van het per ultimo 2001 costs in 2001 were lower than in 2001 was 58% (2000: 51%). in het jaar 2001 zijn lager dan in het aanwezige totale vermogen bedroeg This difference has had a jaar Dit verschil heeft een 58% (2000: 51%). positive effect on the net results in The cash flow from operational positief effect gehad op het netto A higher capacity utilisation rate in 2001 than in The turnover per activities amounted to EUR 2.6 million. In addition, EUR 0.1 million was invested in tangible fixed assets. resultaat in Een hogere bezettingsgraad in 2001 dan in De omzet per consul- De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 2,6 miljoen. Daarnaast is voor EUR 0,1 miljoen geïnvesteerd in consultant increased in 2001 from tant is in 2001 gestegen van EUR 102 materiële vaste activa. EUR 102 to EUR 152. This difference has had a positive effect on the net results in The termination of the activities in the United States (exceptional Strategic direction and developments at CtacAlign naar EUR 152. Dit verschil heeft een positief effect gehad op het netto resultaat in Het stopzetten van de activiteiten in de Verenigde Staten (bijzonder resul- Strategische richting en ontwikkelingen CtacAlign results). The associated loss can be In 2001, CtacAlign improved the focus taat). Het verlies dat hiermee CtacAlign heeft in 2001 haar strategische virtually entirely compensated for by of its strategic direction for the coming gepaard gaat kan vrijwel geheel wor- richting voor de komende jaren aange- the related one-off tax benefit. years. More and more, the market is den gecompenseerd met een hier- scherpt. De markt vraagt steeds meer demanding parties with proven mee samenhangende eenmalige naar partijen met bewezen functionele The purchase value of the turnover functional and technical (SAP) belastingbate. en technische (SAP-) expertise en increased from EUR 2.1 million in expertise, and is less interested in minder naar algemene consultancy 2000 to EUR 4.4 million in 2001, general consultancy services. De inkoopwaarde van de omzet is diensten. Het inrichten van systemen partly through an increased The primary concern of these gestegen van EUR 2,1 miljoen in 2000 en goed inbedden in de organisatie deployment of external consultants in companies is getting their systems set naar EUR 4,4 miljoen in 2001 door meer staat voor deze bedrijven voorop compared to up and established properly in inhuur van externe consultants in het Daarnaast vragen bedrijven naar een the organisation. Companies also jaar 2001 dan in het jaar compleet dienstenpakket (implementa- Corporate expenditure fell by 3% in demand a complete service package ties, techniek en integratie, en beheer) to EUR 17.9 million (2000: EUR (implementations, technology and De bedrijfslasten zijn in 2001 met 3% 18.5 million). Personnel costs fell by integration, and management). gedaald tot EUR 17,9 miljoen (2000: EUR Dit betekent dat CtacAlign zich nog 9% to EUR 11.9 million (2000: EUR 18,5 miljoen). De personeelskosten zijn nadrukkelijker zal profileren als 13.1 million). Other corporate For this reason, CtacAlign intends to met 9% gedaald tot EUR 11,9 miljoen SAP-vakman en als specialist in de expenditure rose in 2001 by 9% to EUR profile itself more strongly as SAP (2000: EUR 13,1 miljoen). De overige SAP-wereld. Ook zal CtacAlign zich 4.9 million (2000: EUR 4.5 million) professional and as specialist in the bedrijfslasten zijn in 2001 met 9% concentreren op die landen waar zij through higher consultancy, travel and SAP world. CtacAlign also intends to gestegen naar EUR 4,9 miljoen (2000: reeds actief is, om zodoende de schaal- accommodation expenses. concentrate on those countries where it EUR 4,5 miljoen) door hogere advies- vergroting te bereiken die noodzakelijk In 2001, depreciation expenses rose by is already active, so as to achieve the en reis- en verblijfkosten. is om een compleet pakket van 15% compared to Interest increase in scale that is necessary if it In 2001 zijn de afschrijvingslasten met diensten aan te kunnen blijven bieden. 15% gestegen ten opzichte van pagina 18 pagina 19

11 is to be able to continue offering a complete package of services. CtacAlign is convinced that it can hold on to its strong position in the Netherlands, and to grow further, thanks to this deliberate choice for SAP professionalism, with proven expertise and experience. warehouse and production can be linked effectively to the administrative processes in SAP Enterprise Portal (SAP Portal) implementations in order to allow our clients employees to work even more efficiently in a secure and personalised way, regardless of the CtacAlign is ervan overtuigd haar sterke positie in Nederland te kunnen houden en uit te bouwen door deze bewuste keuze voor SAP-vakmanschap, met bewezen expertise en ervaring. Voor CtacAlign Spanje betekent dit dat we de onderneming ook daar lokaal Enterprise Portal (SAP Portal) implementaties om de medewerkers van onze klanten, ongeacht de fysieke locatie van hun werkplek, op een beveiligde en gepersonaliseerde wijze, efficiënter te kunnen laten werken For CtacAlign in Spain this means that we intend to expand further there in order to reach critical mass as quickly as possible. The various possibilities for this will be investigated in Within CtacAlign s strategy where SAP occupies a central position, the following services, organised into three operational business units, are provided: CtacAlign Application Management Taking on the management of SAP systems, including their hosting from our own data centre SAP follow-up projects undertaken at management clients Advice in the structure and set-up of a SAP management organisation CtacAlign Integration Technology Group SAP application development and realisation of integration applications between SAP and non- SAP applications Technical support with the installation, implementation and migration of hardware and SAP software and the associated management organisation Implementation of mobile communication scenarios, so that physical business processes in the physical location of their workplace CtacAlign Systems Impact Consulting The implementation of SAP systems in organisations forms one of the most important areas of attention of Systems Impact Consulting, whereby the focus is on achieving the intended effect and not only on the technical results of the implementation. The knowledge required for this extends beyond purely SAP knowledge. Knowledge of processes, sectors and implementation methodology is essential. By combining these disciplines, SAP implementations really do become embedded in the organisation. Markets In addition to the various types of services it provides, CtacAlign has a clear market focus. As far as size is concerned, CtacAlign focuses primarily on medium-sized and large organisations. The very largest companies have often set up their own SAP competence centres which provide the front-line services for management and integration technology. For these large organisations, CtacAlign supplies management and integration services as a subcontractor to the competence centres. Medium-sized organisations, however, do call on the services of CtacAlign directly to undertake these verder uit zullen bouwen met als doel zo snel mogelijk kritische massa te bereiken. In 2002 zullen de verschillende mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. Binnen de strategie van CtacAlign, waarin SAP centraal staat, worden de volgende diensten aangeboden, die zijn georganiseerd in een drietal operationele business units: CtacAlign Application Management Het in beheer nemen van SAP-systemen, inclusief het eventueel hosten hiervan vanuit een eigen datacenter SAP vervolgprojecten die bij beheerklanten worden uitgevoerd Advisering in de structuur en opzet van een SAP-beheerorganisatie CtacAlign Integration Technology Group SAP applicatie-ontwikkeling en vervaardigen van integratieapplicaties tussen SAP- en niet SAP-systemen Technische ondersteuning bij installatie, implementatie en migratie van de hardware en SAP-software en de bijbehorende beheerorganisatie Implementatie van mobiele communicatie-scenario's zodat fysieke bedrijfsprocessen in magazijn en productie op een effectieve manier gekoppeld worden aan de administratieve processen in SAP CtacAlign Systems Impact Consulting Het implementeren van SAP-systemen in organisaties vormt één van de belangrijke aandachtsgebieden van Systems Impact Consulting. De focus ligt hierbij op het bereiken van het beoogde effect en niet alleen op het technisch resultaat van de implementatie. De benodigde kennis hiervoor reikt verder dan alleen SAP-kennis. Proces-, branche en implementatiemethodologische kennis zijn hiervoor een vereiste. Door de bundeling van deze disciplines worden SAP-implementaties daadwerkelijk ingebed in de organisatie. Markten Naast het aanbod van de verschillende typen dienstverlening heeft CtacAlign een duidelijke marktfocus. Wat betreft omvang richt CtacAlign zich met name op middelgrote en grote organisaties. CtacAlign merkt dat de allergrootste ondernemingen vaak eigen SAP competence centers hebben opgezet en men van daaruit de eerste lijn invult voor diensten op het gebied van beheer en integratie technologie. CtacAlign levert aan deze grote organisaties beheerdiensten en integratie-diensten als onderaannemer van deze competence centers. Middelgrote organisaties doen wel direct een beroep op CtacAlign voor de invulling van deze diensten als eerste lijn. pagina 20 pagina 21

12 activities as a front-line service. With respect to the implementation of SAP systems, CtacAlign focuses The CtacAlign business units Wat betreft implementatie van SAPsystemen richt CtacAlign zich nadrukkelijk op de middelgrote organisaties die De CtacAlign business units specifically on medium-sized organisations that work largely at a national level, with only a limited The Application Management business unit veelal nationaal werken en beperkt een internationale rollout vragen. Deze focus van de dienstverlening van CtacAlign is De business unit Application Management demand for international rollout. This focus of CtacAlign s services is shown in the following figure. General The Application Management business unit is responsible for the hosting, support and management of clients SAP systems. More and more organisations are choosing to outsource all or part of the management of their SAP systems. in het figuur weergegeven. Algemeen De business unit Application Management is verantwoordelijk voor de hosting, de ondersteuning en het beheer van SAP-systemen van klanten. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om het beheer van hun SAP-systeem geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Focus on services for management and outsourcing, usually on contract basis Focus on deployment of specialists, usually on secondment basis Focus on total projects, usually for implementation of business solutions Focus op diensten voor beheer en outsourcing, veelal op contractbasis Focus op inzet van specialisten, veelal op basis van detachering Focus op totaalprojecten, veelal voor implementatie van business solutions CtacAlign CtacAlign CtacAlign A1 Top Accounts- Large Enterprises > 500 employees per location Revenue > EUR 500 mln B1 2nd Tier Large Enterprises employees Revenue EUR mln B2 Top-Mid-market employees Revenue EUR mln B3 Lower-Mid-market employees Revenue EUR mln Market segments CtacAlign CtacAlign CtacAlign A1 Grote multinationals > 500 medewerkers per vestiging Omzet > EUR 500 mln B1 Grote ondernemingen medewerkers Omzet EUR mln B2 Bovenkant middenmarkt medewerkers Omzet EUR mln B3 Onderkant middenmarkt medewerkers Omzet EUR mln Markt segmenten C Small Enterprises < 50 employees Revenue < EUR 25 mln C Kleinbedrijf < 50 medewerkers Omzet < EUR 25 mln Vertical markets/industries Verticale markten Within the vertical market segments Turnover in 2001 rose by about 30% to Binnen de verticale marktsegmenten De omzet is in het jaar 2001 met onge- (sectors), the focus of CtacAlign is on a EUR million (2000: EUR (branches) ligt de focus van CtacAlign op veer 30% gestegen tot EUR 4,978 miljoen number of specific markets: Commercial organisations and industrial enterprises Business services Central government (ministries) and delegated government organisations million). The activities made a healthy contribution to CtacAlign s profitability. The long-term contracts within this business unit have a beneficial effect on the risk profile of the company since there is an annually recurring een aantal specifieke markten: Handelsorganisaties en industriële bedrijven Zakelijke dienstverlening Centrale overheid (ministeries) en gedelegeerde overheidsinstellingen (2000: EUR 3,791 miljoen). De activiteiten hebben gezorgd voor een goede bijdrage aan de winstgevendheid. De meerjarige contracten binnen deze business unit hebben een gunstige uitwerking op het risicoprofiel van de onderneming (police, environmental and research flow of turnover. (politie-, milieu-, onderzoeksinstel- doordat sprake is van een jaarlijks organisations, etc.) Education and research (universities and institutions) lingen, etc.) Onderwijs en research (universiteiten en instellingen) terugkerende stroom aan omzet. pagina 22 pagina 23

13 The management consultants at CtacAlign form a pool of SAP specialists who simultaneously manage and support a variety of clients. Through data communication connections, CtacAlign is linked to the client systems which means that most of the management work is to be carried out remotely. For location-bound work, the consultants can also work on site. The management contracts concluded with our clients have a term of several years. Together with the management contract, a Service Level Agreement is drawn up containing the details of the services to be provided. The quality of the management processes is guaranteed because the processes are based on the market standards for management (such as ITIL). Products and services The Application Management business unit provides the following SAP management services: SAP System Management (the technical management of SAP systems: SAP basis, database and operating system) SAP Application Hosting (users are connected via data communication with the CtacAlign Hosting centre where the SAP system is fully managed) Remote SAP System Management (the SAP system is located at the client s own computer centre and is managed remotely) Remote SAP System Support (the client s own managers manage the SAP system but can be replaced or supported by managers of CtacAlign) SAP Functional Support (key users are provided with functional support by managers when problems arise or changes, consultancy and training are needed, etc.) ABAP/4 Maintenance & Development (modifications and additions to interfaces, reports or other customised solutions are developed by CtacAlign) SAP R/3 Maintenance contract (as a System Reseller of SAP software, CtacAlign supplies the modifications and additions to the software, providing the management for this as well) Co-sourcing Customer Competence Centres (CtacAlign provides knowledge and makes SAP consultants available who, together with the client s own managers, form a competence centre within agreed management standards) Consultancy SAP management (consultancy in setting up a SAP management organisation and associated management processes) Training SAP Management (training of key users and SAP managers) Assessment of SAP systems (analysing the quality of the SAP system and drawing up proposals for improvement) Archiving (projects aimed at the prompt clearing out of outdated data from the SAP systems) Upgrades (project-based implementation of the changeover to a new release) Improvement and expansion projects (project-based improvements in the structure/use of the existing SAP system and expansions into new modules or other SAP applications) The Integration Technology Group business unit General The service of the Integration Technology Group (ITG) focuses on the development and maintenance of (SAP) De beheerconsultants van CtacAlign vormen een pool van SAP-specialisten die verschillende klanten tegelijk beheren en ondersteunen. Via datacommunicatie verbindingen staat CtacAlign in verbinding met de klantsystemen zodat de meeste beheerwerkzaamheden remote kunnen worden uitgevoerd. Voor locatie gebonden werkzaamheden kunnen de consultants ook on-site activiteiten uitvoeren. De beheercontracten die worden afgesloten met onze klanten hebben een meerjarige looptijd. Tezamen met het beheercontract wordt een Service Level Agreement opgesteld waarin de te leveren diensten worden beschreven. De kwaliteit van de beheerprocessen wordt gewaarborgd doordat de processen zijn gebaseerd op de marktstandaarden voor beheer (zoals ITIL). Producten en diensten De business unit Application Management levert de volgende SAPbeheerdiensten: SAP System Management (het technisch beheren van SAP-systemen: SAP-basis, database en operating system) SAP Application Hosting (gebruikers zijn via datacommunicatie verbonden met het CtacAlign Hostingcentrum waar het SAP-systeem volledig wordt beheerd) Remote SAP System Management (het SAP-systeem bevindt zich in het eigen computercentrum van de klant en wordt op afstand beheerd) Remote SAP System Support (eigen beheerders van de klant beheren het SAP-systeem maar kunnen vervangen of ondersteund worden door beheerders van CtacAlign) SAP Functional Support (key-users worden functioneel ondersteund door beheerders bij problemen, benodigde wijzigingen, consultancy, opleidingen e.d.) ABAP/4 Maintenance & Development (aanpassingen en uitbreidingen in interfaces, rapportages of ander maatwerk worden ontwikkeld door CtacAlign) SAP R/3 Maintenance contract (als System Reseller van SAP-software levert CtacAlign de aanpassingen en uitbreidingen op de software en het beheer hiervan) Co-sourcing Customer Competence Centers (CtacAlign levert kennis en beschikbaarheid van SAP-consultants die samen met eigen beheerders een competence center vormen binnen afgesproken beheerstandaards) Consultancy SAP-beheer (advisering bij het opzetten van een SAPbeheerorganisatie en de bijbehorende beheerprocessen) Opleidingen SAP-Beheer (opleiden van key-users en SAP-beheerders) Assessment van SAP-systemen (analyseren van de kwaliteit van het SAPsysteem en voorstellen doen voor verbetering) Archivering (projecten gericht op het tijdig opschonen van verouderde gegevens uit de SAP-systemen) Upgrades (de projectmatige overgang naar een nieuwe release doorvoeren); Verbeter- en uitbreidingsprojecten (projectmatige verbeteringen in de inrichting/gebruik van het huidige SAP-systeem en uitbreidingen naar nieuwe modules of andere SAPapplicaties) De business unit Integration Technology Group Algemeen De dienstverlening van de business unit Integration Technology Group (ITG) richt zich op het ontwikkelen en onderhouden van (SAP) applicaties, het beheren van de basis technologie van pagina 24 pagina 25

14 applications, management of the basic mysap CRM, mysap Mobile Engine and SAP en specifieke integratie van technolo- produkten van SAP (zoals mysap CRM, SAP technology and specific integration mysap Enterprise Portal) are being gische kennis rond SAP. Deze SAP kennis- mysap Mobile Engine en mysap of technological knowledge relating to developed to an increasing extent with gebieden en dienstverlening is in het Enterprise Portal) worden in toenemen- SAP. These SAP knowledge areas and these technologies. algemeen generiek en hierdoor is de de mate met deze technologieën ont- service are generic on the whole, which business unit minder gebonden aan wikkeld. means that the business unit is less tied Integration technology bepaalde branches en daardoor breed to specific sectors and can therefore be Within this area of expertise, two inzetbaar. De markt wordt voor de Integratie technologie more widely deployed. ITG s market is technically-orientated and two process- business unit ITG alleen ingekaderd door Binnen dit vakgebied zijn twee tech- only limited by its focus on existing and orientated areas can be distinguished. de focus op de huidige en toekomstige nisch georiënteerde en twee procesge- future users of mysap.com. In the technical sphere there are gebruikers van mysap.com. richte gebieden te onderscheiden. Technical Integration and Network & In de technische richting zijn dit The turnover of EUR 6,207 million in the Infrastructure. Within process De omzet is met EUR 6,207 miljoen in het Technische Integratie en Netwerk & year 2001 was more-or-less unchanged, integration the sub-areas are Enterprise jaar 2001 nagenoeg gelijk gebleven ten Infrastructuur. Binnen procesintegratie compared to the turnover of EUR 6,103 Portals and Mobile communication. opzichte van EUR 6,103 miljoen omzet in zijn dit de deelgebieden Enterprise million in the year The activities het jaar De activiteiten hebben Portals en Mobiele communicatie. have ensured a stable contribution to Technical Integration gezorgd voor een stabiele bijdrage aan profitability. The turnover per employee Technical Integration is the connectivity de winstgevendheid. De omzet per Technische Integratie improved during the year 2001, laying a between SAP systems themselves, SAP medewerker is gedurende het jaar 2001 Met Technische Integratie wordt bedoeld healthy foundation for further and non-sap systems and connectivity verbeterd. Hiermee is een gezonde basis de koppelingen tussen SAP-systemen improvement in profitability. between SAP and internet/intranet gelegd voor een verdere verbetering van onderling, SAP- en niet SAP-systemen applications. We refer to such aspects as het rendement. en koppelingen tussen SAP en Products and services EAI (Enterprise Application Integration) internet/intranet applicaties. Het gaat Over the last decade, the ITG business and B2B (Business to Business). Producten en diensten dan bijvoorbeeld over EAI (Enterprise unit has built up wide-ranging The products that are important for De business unit ITG heeft in het afgelo- Application Integration) en B2B knowledge of and experience in SAPrelated hardware and software. Based on this knowledge and experience, the business unit provides a number of specific services and products in the area of application development and integration technology. Technical Integration are: SAP Business Connector and webmethods B2B server Web Application Server (WAS) Internet Transaction Server (ITS) A broad range of knowledge about these products is on hand within the ITG business unit. With the Business pen decennium ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van SAP gerelateerde hard- en software. Op basis van deze kennis en ervaring levert de business unit een aantal specifieke diensten en producten op het gebied van applicatie ontwikkeling en integratie technologie. (Business to Business). De producten die van belang zijn voor Technische integratie zijn: SAP Business Connector en webmethods B2B server Web Applicatie Server (WAS) Internet Transactie Server (ITS) Binnen de business unit ITG is ruime Application development Connector and the ITS in particular, a kennis aanwezig van hiervoor genoem- An important part of the ITG business lot of experience has been acquired Applicatie ontwikkeling de producten. Met name met de unit is formed by those people who over the last few years. Een belangrijk onderdeel van de unit ITG Business Connector en de ITS is de develop taylormade solutions in the SAP wordt gevormd door de mensen die zich laatste jaren veel ervaring opgedaan. development language (ABAP). This is an Network & Infrastructure bezig houden met de ontwikkeling van area of expertise in which CtacAlign has In order to offer a total package of maatwerk in de SAP ontwikkeltaal Netwerk & Infrastructuur built up a very good reputation in the services relating to the new (internet- (ABAP). Dit is het vakgebied waarin Om een totaalpakket van diensten te market over the years. This development related) products, we provide network CtacAlign vanuit het verleden een goede kunnen bieden rondom de nieuwe takes place in the area of transactions, and infrastructure services, where naam heeft opgebouwd in de markt. (internet gerelateerde) producten, reports, conversions and forms. security is an important focus. Ontwikkeling vindt plaats op het gebied worden diensten op gebied van netwerk Although ABAP remains an essential component of SAP developments, there is a trend towards the more open market standards such as Java and Visual Basic; development languages that are also used more widely in the market. New SAP products too (such as Examples of specific services are: Infrastructure: advice on layout etc. Security: authorisation and authentication Connectivity: network connections System landscape: systems and maintenance van transacties, rapportages, conversies en formulieren. Hoewel ABAP een essentieel onderdeel blijft van SAP-ontwikkelingen, is er een tendens richting de meer open marktstandaarden, zoals Java en Visual Basic, ontwikkeltalen die ook breder in de markt worden toegepast. Ook nieuwe en infrastructuur aangeboden. Hierin is security een belangrijke focus. Voorbeelden van specifieke diensten zijn: Infrastructuur: advies over inrichting Security: autorisatie en authenticatie Connectivity: netwerkverbindingen Systeemlandschap: installaties en onderhoud pagina 26 pagina 27

15 Enterprise Portal logistic and financial options provided Enterprise Portal van de logistieke en financiële moge- This solution of SAP Portals provides, by the SAP system. Deze oplossing van SAP Portals biedt, lijkheden van het SAP-systeem. as the words already indicate, a portal Systems Impact Consulting focuses on zoals de woorden al aangeven, een por- Systems Impact Consulting richt zich op or access to a business environment. With this application, each employee is given a personal workplace based three concrete application areas: SAP for medium-sized commercial and production businesses (based on taal of toegang in een zakelijke omgeving. Met deze toepassing krijgt iedere medewerker een persoonlijke werkplek drie concrete toepassingsgebieden: SAP voor middelgrote handels- en productiebedrijven (gebaseerd op on Internet technology. From any our wide-ranging experience and die is gebaseerd op internettechnologie. onze brede ervaring en kennis op het location, he can access the necessary knowledge of implementing SAP in Vanaf een willekeurige plaats krijgt hij gebied van invoering van SAP in applications, services and information. medium-sized logistically driven toegang tot de benodigde applicaties, middelgrote logistiek gedreven The Integration Technology Group is starting up its own implementation of Enterprise Portal. On the one hand this organisations) SAP for large (semi-)government organisations (based on our expertise services en informatie. De business unit Integration Technology Group start een eigen implementatie organisaties) SAP voor grote (semi-)overheidsorganisaties (gebaseerd op onze deskun- aims to achieve a more effective regarding specific government van Enterprise Portal. Enerzijds is dit digheid ten aanzien van specifieke internal organisation (this information system provides greater flexibility for its consultants). On the other hand, processes and financing) SAP as management tool (based on our expertise in FI, CO, BW and SEM gericht op een effectievere interne organisatie (met dit informatiesysteem wordt meer flexibiliteit geboden ten overheidsprocessen en -financiering) SAP als besturingsinstrument (gebaseerd op onze expertise in FI, CO, BW CtacAlign presents its innovative and our knowledge of management behoeve van haar consultants). en SEM en onze kennis van bestu- character to the market, both towards processes) Anderzijds draagt CtacAlign het vernieu- ringsprocessen) clients, partners and colleagues, wende karakter uit in de markt, zowel enabling it to demonstrate clearly the The turnover of EUR 9,450 million in richting klanten als richting partners en De omzet van de business unit Systems opportunities offered by Enterprise the year 2001 was more-or-less collegae. De mogelijkheden van de Impact Consulting is met EUR 9,450 Portal. The best reference for this is unchanged, compared to the turnover Enterprise Portal kunnen op deze miljoen in het jaar 2001 nagenoeg one s own organisation, of course. of EUR 9,609 million in the year manier duidelijk worden aangetoond. gelijk gebleven ten opzichte van de The activities caused a stable De beste referentie is in deze de eigen EUR 9,609 miljoen omzet in het jaar Mobile communication contribution to the profitability. organisatie De activiteiten hebben gezorgd Optimisation of processes using mobile However, turnover per employee voor een stabiele bijdrage aan de communication can be realised in improved during the year, laying a Mobiele communicatie winstgevendheid. De omzet per mede- various areas and in a variety of good foundation for recovery in De optimalisatie van processen met werker is gedurende het jaar 2001 forms. The solutions that CtacAlign profitability. behulp van mobiele communicatie kan verbeterd. Hiermee is een gezonde provides for this are for both internal op diverse gebieden en in verschillende basis voor rendementsherstel gelegd. (such as warehouse and production) Unique approach vormen plaatsvinden. De oplossingen and external use (such as sales, service Over the past few years, Systems Impact die CtacAlign hiervoor aanbiedt zijn voor Unieke aanpak and management). The big advantage Consulting has focused increasingly on zowel intern (zoals magazijnen en pro- In de afgelopen jaren is Systems Impact of this solution is that data storage the impact that SAP projects can have ductie), als extern gebruik (zoals sales, Consulting zich steeds meer gaan rich- can take place both offline and online. on an organisation, prompted by the service en management). Groot voordeel ten op de impact die SAP-projecten op fact that many organisations that have van deze oplossing is dat de gegevens- een organisatie kunnen hebben. Dit is The Systems Impact Consulting business unit General CtacAlign Systems Impact Consulting has an established reputation as an implementation partner for SAP systems. Systems Impact Consulting possesses extensive knowledge of the introduced (or want to introduce) an integrated system such as SAP are often unable to realise the intended effect with the system. CtacAlign finds that: Organisations have difficulty in stating the intended effect Organisations have difficulty in establishing how the system contributes to the intended effect opslag zowel offline als online plaats kan vinden. De business unit Systems Impact Consulting Algemeen CtacAlign Systems Impact Consulting heeft een gevestigde reputatie als implementatiepartner voor SAP- ingegeven door het feit dat veel organisaties die een geïntegreerd systeem zoals SAP hebben ingevoerd (of willen gaan invoeren) vaak niet het effect weten te realiseren dat ze met het systeem beogen. Daarbij heeft CtacAlign ervaren dat: Organisaties moeite hebben om het beoogde effect te benoemen Organisaties moeite hebben om vast te stellen op welke wijze het systeem systemen. Systems Impact Consulting tot dit beoogde effect bijdraagt beschikt over een uitgebreide kennis pagina 28 pagina 29

16 Soft factors play a distinct role in (not) achieving the effect Existing project methodologies make insufficient use of these insights Based on this, a unique project Spain CtacAlign Spain s main focus is on services to do with SAP implementation projects (within medium-sized Zachte factoren een harde rol spelen bij het (niet) bereiken van het effect Bestaande projectmethodieken onvoldoende gebruik maken van Spanje De belangrijkste focus vanuit CtacAlign Spanje ligt op dienstverlening rond implementatie-projecten van SAP (bin- approach has been developed with businesses) and technology services deze inzichten nen middelgrote ondernemingen) en which our clients can manage their (such as system integration and SAP Op grond hiervan is een unieke pro- op technology services (zoals systeem- system far better in order to achieve customisation). As already explained, jectaanpak ontwikkeld waarmee onze integratie en SAP-maatwerk). De the intended effect. market efforts are aimed at the middle klanten aanzienlijk beter kunnen stu- marktinspanningen zijn voor wat market as far as implementations are ren op het door hen beoogde effect. betreft implementaties zoals aangege- In 2001 the Systems Impact Consulting concerned. The other services of ven gericht op de middenmarkt. De business unit explicitly chose to make CtacAlign are focused on larger In 2001 heeft de business unit Systems andere diensten van CtacAlign zijn this unique approach the core of its companies and multinationals (often Impact Consulting nadrukkelijk gekozen gericht op grotere bedrijven en multi- strategy, the impact of which should be as subcontractor). deze unieke aanpak tot de kern van nationals (veelal als onderaannemer). the transparency of SAP haar strategie te maken, hetgeen ertoe implementations. This approach will The branch has been operating for moet leiden dat de impact van SAP- De vestiging bestaat inmiddels drie jaar add a new dimension to the SAP three years now, and in 2001 implementaties transparant wordt en is in het jaar 2001 in staat gebleken expertise at Systems Impact Consulting. succeeded in more than doubling its gemaakt. Met deze aanpak wordt een om de omzet meer dan te verdubbelen In addition, 2001 saw the unit turnover to EUR 2.9 million. The nieuwe dimensie toegevoegd aan het naar EUR 2,9 miljoen. Het aantal klan- focusing on three application areas, number of clients has now reached 28. SAP-vakmanschap van Systems Impact ten bedraagt inmiddels 28. De vooruit- and activities that did not fit in with The prospects for 2002 are positive, Consulting. Daarnaast is in 2001 de zichten voor 2002 zijn positief, met these have been shed. with enough opportunities for the focus op de drie toepassingsgebieden voldoende opportunities voor verdere company to grow further. However, in benadrukt en activiteiten die hierop groei van de onderneming. Wel is het In order to offer our clients a complete order to achieve this it is essential for niet aansloten, zijn afgestoten. hiertoe noodzakelijk dat CtacAlign package of services, strategic CtacAlign to realise new collaborative Spanje nieuwe samenwerkingsverban- partnerships have been entered into ventures with others. Om een volledig dienstenpakket aan den met anderen realiseert. (and are under development) with onze klanten te kunnen bieden, zijn other supplementary Relations with SAP Spain are good. SAP strategische partnerships aangegaan De relatie met SAP Spanje is goed. SAP implementation partners. Together values very much the proactive (en in ontwikkeling) met andere heeft veel waardering voor de pro- these strategic choices lay a solid commercial approach of CtacAlign and -aanvullende- implementatiepartners. aktieve commerciële aanpak van foundation for CtacAlign s strong and provides a great deal of support in the Tezamen leggen deze strategische CtacAlign en geeft veel ondersteuning unique position as a medium-sized pre-sales process. SAP Spain aims to keuzes een degelijk fundament voor bij het pre-sales trajekt. Het is het player in SAP services. One of the effects reduce the number of VAR (Value Added een sterke en unieke positie als mid- streven van SAP Spanje om het aantal of the above has been that turnover Reseller) partners from 11 to 3 or 4 delgrote speler in de SAP-dienstverle- VAR (Value Added Reseller) partners de per consultant increased in the second somewhat larger partners. SAP Spain ning. Bovenstaande heeft er onder komende jaren terug te brengen van 11 half of the previous financial year. supports CtacAlign Spain in its andere toe geleid dat in de tweede partners naar 3 of 4 wat grotere part- ambition to become one of these larger helft van het afgelopen boekjaar de ners. SAP Spanje ondersteunt CtacAlign VAR partners. omzet per consultant is verhoogd. Spanje in haar ambitie om één van die grotere VAR partners te worden. pagina 30 pagina 31

17 Prospects with Internet, and e-commerce. This involves particularly ICT investments Vooruitzichten Management-informatie, koppelingen naar internet en e-commerce. Het gaat CtacAlign is cautious about the near future. Because of the continuing restraint of the market, 2002 will not be an easy year. The growth in the economy is less than in previous years. Particularly in the consultancy branch, no recovery is yet visible. Furthermore, there is a clear trend at present for companies to economise on major change management projects. Companies prefer short-term projects that recover their costs quickly, and start appropriate pilot projects. As a result of these developments, CtacAlign feels itself to be strengthened in the strategic choices it has made, and therefore is nonetheless optimistic about the coming years. First and which show a rapid return. CtacAlign expects that companies will not start projects involving major investment until For 2002 CtacAlign expects a limited improvement in turnover and a further improvement in profitability. To conclude, we would like to thank all our business partners for the confidence they have placed in CtacAlign, and our employees for the enormous effort, commitment and enthusiasm they have demonstrated. Thanks to them, we have been able to conclude a year of many developments with satisfaction, and have laid the foundations for further development. Ten aanzien van de nabije toekomst is CtacAlign voorzichtig. Het jaar 2002 zal door de aanhoudende terughoudendheid in de markt geen makkelijk jaar worden. De economische groei is minder groot dan in voorgaande jaren. Met name in de consultancy markt is nog geen herstel zichtbaar. Verder is er een trend waarneembaar dat bedrijven op dit moment bezuinigen op grote change-management trajecten. Bedrijven kiezen eerder voor kortlopende projecten die zich snel terugverdienen en starten daartoe pilots. Door deze ontwikkelingen voelt CtacAlign zich gesterkt in de door haar gemaakte strategische keuzes en is daarom voor de komende jaren hier met name om ICT investeringen waarbij snel rendement zichtbaar wordt. CtacAlign verwacht dat pas in 2003 bedrijven weer grotere investeringstrajecten zullen opstarten. Voor 2002 verwacht CtacAlign een lichte stijging van de omzet en een verdere verbetering van het rendement. Afsluitend willen we al onze relaties danken voor het in CtacAlign gestelde vertrouwen en onze medewerkers voor hun enorme inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Hierdoor hebben we een jaar met veel ontwikkelingen naar tevredenheid kunnen afsluiten en hebben we het fundament gelegd voor verdere ontwikkeling. foremost, CtacAlign expects that the desalniettemin optimistisch gestemd. demand for Application Management activities will continue to grow. The s-hertogenbosch, 7 March 2002 Allereerst ziet CtacAlign een aanhoudend groeiende vraag naar Application s-hertogenbosch, 7 maart 2002 strong demand for specific SAP expertise continues undiminished. CtacAlign is also aiming for projects in the field of Board of CtacAlign H.L.J. Hilgerdenaar (chairman) Management activiteiten. Ook blijft de vraag naar specifieke SAP-expertise onverminderd sterk. CtacAlign richt zich Directie CtacAlign H.L.J. Hilgerdenaar (voorzitter) Management Information, relations verder op trajecten op het gebied van pagina 32 pagina 33

18 "Variatie aan toepassingen is enorm en biedt steeds nieuwe uitdagingen." "Ik was er al snel achter dat de techniek me ervoor gezorgd dat men met een browser via meer trok. Het is SAP geworden en in de Internet contact kan maken met het SAP- loop van de jaren merk je dat je steeds die- systeem aan het andere eind van de per de materie in gaat. We hebben voortdu- wereld." "CtacAlign biedt een goede omgeving voor specialisten. Je krijgt de vrijheid om nieuwe zaken op rend te maken met nieuwe ontwikkelingen en dat is uitdagend." Ron bouwt en ontwikkelt applicaties en is gespecialiseerd als het gaat om de bereikbaarheid van SAP. "We maken SAP op andere, nieuwe manieren bereikbaar. En dat Interessante toepassingen Internet is een mogelijkheid, maar SAP biedt ook een aantal standaard-producten voor de communicatie tussen (SAP-)systemen. Ron en zijn collega's werken veel met deze te pakken. Dat inspi- geredeneerd vanuit zowel mensen als van- producten, zoals de SAP Business Connector, Ron Sommen reert me." Ron Sommen (30) werkt bijna vijf jaar bij CtacAlign, na vroeger een opleiding HTS-bedrijfs- uit systemen." Dat vraagt om uitleg. Ron en zijn collega's laten andere systemen met SAP communiceren. "We komen in actie als SAP met een ander pakket moet kunnen praten. We ontwikkelden bijvoorbeeld een toepassing voor een bedrijf dat SAPsystemen had in Duitsland en Nederland. Ze ITS en WAS (Web Application Server). "Wij willen wat toevoegen, bijvoorbeeld als het gaat om beveiliging op het gebied van datacommunicatie. We ontwikkelen ook applicaties buiten SAP. Denk aan een programma waarmee je in de fabriek met een handheld de voorraden bijhoudt. Vervolgens zet kunde gedaan te moesten wel online elkaars systeem kunnen je het in een station en de gegevens worden hebben. lezen en over en weer berichten kunnen verzenden. Bij een andere klant hebben we in het SAP-systeem ingevoerd. Ik kan wel interessante toepassingen blijven noemen." "Applications vary enormously and continue to provide new challenges" "CtacAlign offers a good environment for specialists. You are given the freedom to pick up new things. I find that very inspiring." Ron Sommen (30), originally trained as a business administrator, has been working for CtacAlign for almost five years. "I found out quickly that I was more attracted to technology. I opted for SAP and over the years I have built up the necessary expertise. We are continuously confronted with new developments, which is very challenging." Ron builds and develops applications and specialises in the accessibility of SAP. "We make SAP accessible in new and different ways, both with respect to people and systems." This needs some further explanation. Ron and his colleagues make other systems communicate with SAP. "We are called in when SAP has to be able to talk to another system. For instance, we developed an application for a company with SAP systems in Germany and the Netherlands. They had to be able to read each other's systems online and exchange messages. For another client we ensured that they could use an Internet browser to contact a SAP system at the other end of the world." Interesting applications Internet is one thing, but SAP also offers a number of standard products for communication between (SAP) systems. Ron and his colleagues are using these products a lot, like the SAP Business Connector, ITS and WAS (Web Application Server). "We want to add something, for instance with respect to security in the area of data communication. We also develop applications outside SAP. Think for instance of a program for factory stocktaking with a hand-held. Afterwards, you place the hand-held in a station and enter the data into the SAP system. And these are just a few of the many interesting applications."

19 Report from the Supervisory Board of Directors Bericht van de Raad van Commissarissen We are pleased to present you with prospectus. A dividend of EUR 0.03 per Hierbij bieden wij u de door de Aan de Algemene Vergadering van the annual accounts for the 2001 share will be proposed to the General Meeting of Shareholders. directie opgemaakte en door de Aandeelhouders zal een dividend van EUR 0.03 per aandeel voorgesteld financial year as drawn up by the Board of Directors and the During the past year, the Supervisory Board of Directors met six times in Raad van Commissarissen ondertekende jaarrekening over het boek- worden. In het afgelopen jaar heeft de Raad Supervisory Board of Directors, as well as all other mandatory accordance with a predetermined schedule. Extensive discussions were held with the Board of Directors during jaar 2001 aan, alsmede alle overige wettelijk vereiste gegevens volgens een van tevoren vastgesteld schema zes maal met elkaar vergaderd. Hierbij is uitvoerig met de directie information concerning CtacAlign. The balance sheet and profit and these meetings concerning the policy being and to be pursued. The Supervisory Board of Directors has betreffende CtacAlign. De balans, winst- en verliesrekening zijn gesproken over het gevoerde en te voeren beleid. De Raad heeft toezicht gehouden op het door de directie loss account have been audited by HLB van Daal & Partners supervised the policy pursued by the Board of Directors, both within and outside the meeting. The following gecontroleerd door HLB van Daal & Partners Accountants & gevoerde beleid, zowel binnen als buiten de vergadering. In de vergaderingen zijn onder meer de financiële gang Accountants & Consultants, who have provided an unqualified audit subjects were among those discussed at the meetings: the financial state of affairs both at home and abroad, and Consultants en voorzien van een goedkeurende verklaring, welke is van zaken in binnenland en buitenland en de door de directie geformuleerde strategie en beleidsvoornemens opinion that is included on page 62. the strategy and policy proposals formulated by the Board of Directors. In opgenomen op pagina 63. aan de orde geweest. In één van haar vergaderingen heeft de Raad de exter- one of its meetings, the Supervisory ne accountant van de vennootschap We recommend that the General Board of Directors invited the external Wij stellen de Algemene Vergadering uitgenodigd. Er is gediscussieerd over Meeting of Shareholders adopt the 2001 auditor for the company to attend. van Aandeelhouders voor de jaarreke- de kwaliteit van de administratieve Annual Accounts in accordance with the There were discussions on the quality ning 2001 conform de gepresenteerde organisatie, de interne controle en de documents submitted. Furthermore we of the administrative organisation, the stukken vast te stellen. Voorts stellen daarmee samenhangende interne recommend that the Board of Directors internal control and the associated wij voor de directie décharge te verle- informatiesystemen. is granted discharge for the policy internal information systems. nen voor het gevoerde bestuur en de implemented and that the Supervisory Raad van Commissarissen te décharge- Naar aanleiding van de Algemene Board of Directors is granted discharge Following the General Meeting of ren voor het uitgeoefende toezicht. Vergadering van Aandeelhouders van for its supervision during the year. Shareholders on 9 May 2001, it was 9 mei 2001 is bekendgemaakt dat op announced that Mr H. Olde Hartman Uitgaande van de vaststelling van de eigen verzoek de heer H. Olde Hartman Assuming the 2001 Annual Accounts are had retired for personal reasons from jaarrekening 2001 overeenkomstig de om persoonlijke redenen terugtreedt adopted in accordance with the the Supervisory Board of Directors at gepresenteerde stukken, stellen wij de uit de Raad van Commissarissen. In zijn documents submitted, we recommend his own request. In his place, Mrs G.J. Algemene Vergadering van Aandeel- plaats is mevrouw G.J. De Boer-Kruyt that the General Meeting of de Boer-Kruyt has been appointed as houders voor goedkeuring te verlenen benoemd tot Voorzitter van de Raad Shareholders adopt the proposal for Chairman of the Supervisory Board of aan het voorstel tot winstbestemming, van Commissarissen. Mevrouw de Boer profit appropriation that has been Directors. Mrs De Boer is a personal zoals dat met onze goedkeuring door is persoonlijk adviseur en lid van de made by the Board with our approval. advisor and member of the Supervisory de directie is gedaan. Het voorstel is Raad van Commissarissen van Sara Lee The proposal is that the policy with Board of Directors at Sara Lee/Douwe om het beleid ten aanzien van uitke- DE, Hollandsche Beton Groep, regard to the paying out of dividend be Egberts, Hollandsche Beton Groep, ring van dividend te volgen zoals dat is Internatio-Müller en Elsevier. Verder is followed as laid down in the Internatio-Müller and Elsevier. It was vastgelegd in de prospectus. pagina 36 pagina 37

20 also announced that Mr A.J.Th. van A representative of the Supervisory bekendgemaakt dat de heer A.J.Th. van Bij de meeste overlegvergaderingen van den Huysen has been re-appointed as Board of Directors was present at most den Huysen is herbenoemd als lid van de Ondernemingsraad is een afgevaar- member of the Supervisory Board of of the consultative meetings of the de Raad van Commissarissen. digde van de Raad van Commissarissen Directors. Works Council. aanwezig geweest. De Raad is daarnaast nog enige malen Furthermore, the Supervisory Board of Finally, we would like to thank the bijeen geweest om de op dat moment Tenslotte willen wij ook dit jaar de Directors held several meetings to Board of Directors and all the actuele onderwerpen te bespreken. Dit directie en alle medewerkers van discuss topical issues. This concerned employees of CtacAlign for their had ondermeer te maken met het CtacAlign danken voor hun inzet en for instance the decision to terminate commitment and contribution to this besluit om de onvoldoende renderende bijdrage aan dit buitengewoon uit- with immediate effect the insufficiently exceptionally challenging year activiteiten in de Verenigde Staten per dagende verslagjaar. profitable activities in the United direct te beëindigen. Deze maatregel States. This measure enabled CtacAlign s-hertogenbosch, 7 March 2002 heeft CtacAlign in staat gesteld de s-hertogenbosch, 7 maart 2002 to implement the intended improve- beoogde rendementsverbetering ver- ment on return at an accelerated rate. sneld door te voeren. Tevens is het The departure of Mr P. Nievaart was Mrs G.J. de Boer-Kruyt vertrek van de heer P. Nievaart aan de Mw. G.J. de Boer-Kruyt also discussed. A.J.Th. van den Huysen orde geweest. A.J.Th. van den Huysen pagina 38 pagina 39

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Beleggersbijeenkomst

Beleggersbijeenkomst Beleggersbijeenkomst 10-6-2016 Even voorstellen 2 Rik Hoogenberg algemeen directeur Sylvia Roelofs directeur Benelux Het bedrijf (video) Wie zijn wij en waar komen we vandaan 3 Opgericht in 2006 (start

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. wil de strategie aanpassen. Belangrijkste wijziging is een internationalisering van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

AAS: Accounting and Advisory Services It s not just about mobile, it s about mobility...

AAS: Accounting and Advisory Services It s not just about mobile, it s about mobility... AAS: Accounting and Advisory Services It s not just about mobile, it s about mobility... July 2013 FOR INTERNAL USE ONLY 0 KPMG Dutch Caribbean & Suriname We have been actively servicing our clients in

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget Introduction BI Team Koen Schutten, BI Specialist Jos Kee, BI Specialist + 4 other team members + Barbara Peruskovic, Consulting DW Architect A story about

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT Op weg naar de Digitale Fabriek Op weg naar de Digitale Fabriek Auke Hylarides, Exact Software Bart Nijhof, A.B. Software en Consultancy MENU Op weg naar de Digitale Fabriek DIGITALE INNOVATIE ONZE VISIE

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie