Data-analyse: praktijkervaringen met SAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data-analyse: praktijkervaringen met SAP"

Transcriptie

1 Data-analyse: praktijkervaringen met SAP DNIEUWE De invoering van het ERP-systeem SAP binnen het TAAKSTELLING DEFENSIE & NIEUWE ICT ministerie van Defensie, in juni 2008, veranderde de De ICT-component is voor Defensie controleomgeving van de Auditdienst van Defensie altijd een belangrijke factor geweest bij het invullen van haar taakstelling. (ADD) ingrijpend. Niet alleen door de verandering De afgelopen jaren heeft er een wijziging in de taakstelling van Defensie in beheersmaatregelen, maar ook als gevolg van plaatsgevonden. Was de oude taakstelling van Defensie primair gericht het feit dat in de beginfase de application controls en de autorisaties niet optimaal ingevuld waren. De op het verdedigen van het NAVOterritorium, de huidige taakstelling is ADD werd geconfronteerd met risico s en de hiermee gepaard gaande onzekerheden. Door middel (missie) optreden ten behoeve van voornamelijk gericht op operationeel vrede en veiligheid wereldwijd. Hierdoor is een groeiende behoefte van data-analyse is het mogelijk gebleken om die niet te kwantificeren onzekerheden om te buigen in concrete posten, die nadere aandacht behoefden. Momenteel wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de vele mogelijkheden die SAP biedt om met behulp van data-analyse de financial audit effectiever en efficiënter in te richten c.q. te ondersteunen. Wij willen via dit artikel inzicht geven hoe een en ander is verlopen. Ook willen we aangeven hoe er met behulp van data-analyse de moeilijk te overbruggen kloof tussen IT-audit en financial audit kan worden overbrugd. ontstaan aan snelle, wisselende (expeditionaire) interventiemachten. Kernwoorden binnen de krijgsmacht zijn dan ook: brede inzetbaarheid en intensievere samenwerking (zogenoemde joint optreden ) tussen defensieonderdelen. Met de veranderde operationele taakstelling zijn ook de eisen veranderd die worden gesteld aan de organisatie en daarmee aan de informatiesystemen. Joint optreden vereist namelijk ook joint ondersteuning. Defensie heeft voor joint ondersteuning op het JOHAN SCHOONEN EN VINCENT TOMS 32 de IT-Auditor nummer

2 logistieke en financiële vlak gekozen voor SAP. Het voordeel van SAP is dat door middel van customizing de functionaliteit van SAP en de behoefte vanuit de bedrijfsvoering naadloos op elkaar kunnen worden aangesloten. Door het inbouwen van beheersingsmaatregelen in de procesgang via SAP kan de kwaliteit van de bedrijfsvoering worden verbeterd. SAP EN DE WETTELIJKE TAAK ACCOUNTANT Het spreekt voor zich dat de invoering van SAP gevolgen heeft voor de wijze waarop de ADD haar wettelijke taak (onder andere controle van de jaarrekening) invult. In zijn algemeenheid geldt dat hoe meer beheersingsmaatregelen in de procesgang zijn ingebouwd, hoe meer de accountant bij zijn controle kan steunen op de geautomatiseerde informatievoorziening en des te minder hij gegevensgericht hoeft te controleren. Een voorwaarde bij deze controleaanpak is dat je wel moet kunnen steunen op de inrichting van de ingebouwde beheersingsmaatregelen en dat deze gedurende het hele jaar hebben gefunctioneerd. Binnen de ADD geldt als uitgangspunt dat een procesgerichte aanpak de voorkeur geniet boven een gegevensgerichte aanpak. Daar waar het effectief en efficiënt is, wordt zoveel mogelijk gesteund op de in het proces opgenomen beheersingsmaatregelen. Bij de inrichting van beheersingmaatregelen geldt een tweetal belangrijke principes: Preventieve maatregelen hebben de voorkeur boven detectieve en repressieve maatregelen. De nadruk moet liggen op beheersingsmaatregelen die zoveel mogelijk borgen dat er geen vervuiling in het SAP-systeem ontstaat. Voorkomen is beter dan genezen. Geautomatiseerde controles hebben de voorkeur boven handmatige controles. Als een geautomatiseerde controle (application control) eenmaal adequaat is ingericht, is deze in het algemeen efficiënter en effectiever dan een handmatige controle (user control). Echter, de uitdaging is hoe op een gestructureerde wijze invulling te geven aan een procesgerichte controleaanpak. Hoe: kernelementen procesgerichte aanpak Voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een procesgerichte controleaanpak staan binnen de ADD een tweetal onderwerpen centraal, te weten Business Control Framework (BCF) en Business Proces Analyse (BPA). Deze worden hierna verder toegelicht. BCF Het Business Control Framework ADD 1 geeft de klassieke componenten weer die van belang zijn voor het invullen van een procesgerichte audit. Wij hebben als centrale spil toegevoegd: data-analyse. Zie figuur 1. De componenten functiescheiding en general IT controls dienen borg te staan voor een veilige en continue omgeving voor het SAP-informatiesysteem. Een geïntegreerde set van application- en user controls borgt de kwaliteit van mutatiestelling en verwerking. Uitgangspunten hierbij zijn dat geautomatiseerde controles (application controls) het primaat hebben en dat de nadruk zoveel Figuur 2: Business Proces Analyse Business Control Framework ADD Functiescheiding Usercontrols Data-analyse Figuur 1: Business Control Framework mogelijk op de invoering van preventieve controles ligt. Voornoemde vier vakken dienen bij de procesgerichte auditaanpak van de accountant voldoende aandacht te krijgen. Door de audittrail- en logging-faciliteiten van SAP is momenteel binnen het vakgebied een tendens gaande, waarbij data-analyse in toenemende mate een rol krijgt bij de invulling van de auditwerkzaamheden. Vandaar dat we data-analyse als centrale spil hebben toegevoegd in het BCF. BPA De Business Proces Analyse (BPA) geeft de uitkomsten weer van een procesanalyse, waarbij per processtap de potentiële risico s alsmede de getroffen maatregelen zijn aangegeven. Ten aanzien van de maatregelen wordt onderscheid gemaakt in functiescheiding, application controls, user controls (inclusief relevante General IT controls Application controls de IT-Auditor nummer

3 STAP 1: Uitvoeren van de procesanalyse STAP 2: Plannen van de te verrichten systeemgerichte werkzaamheden STAP 3: Uitvoeren systeemgerichte werkzaamheden en evalueren uitkomsten daarvan Bij deze stappen kan data-analyse effectief worden ingezet. Data-analyse kan zowel worden ingezet om vast te stellen dat het systeem heeft gewerkt, als om effectief gegevensgericht de audit uit te voeren. STAP 4: Rapporteren over de bevindingen naar aanleiding van de verrichte procesanalyse STAP 5: Vaststelling van de uit te voeren gegevensgerichte controlewerkzaamheden Werkprogramma Figuur 3: Stappen Procesanalyse rapportage), data-analyse activiteiten en het resterende restrisico. Zie figuur 2. Data- analyse hebben we als controle-instrument meegenomen, omdat hiermee in specifieke gevallen het restrisico aanzienlijk kan worden verminderd. Door middel van een BPA heeft de accountant per onderkend risico inzicht in de getroffen maatregelen en kan hij het restrisico bepalen. Op een eenvoudige wijze wordt zichtbaar hoe de mix van beheersingsmaatregelen zich tot elkaar verhouden en waar het accent van de controle komt te liggen. Als vreemde eend in de bijt is dataanalyse bij het vorengaande meegenomen, omdat in specifieke gevallen via reguliere data-analyse activiteiten het potentiële risico (veelal kwalitatief ) behoorlijk kan worden verminderd. Hierover later meer. Uitgaande van bovengenoemde systematiek van BCF en BPA gaan wij in op de vraag hoe data-analyse kan worden ingepast in een procesgerichte aanpak. Hoe: toepassingsmogelijkheden data-analyse In het Handboek Auditing Rijksoverheid zijn stappen opgenomen voor het uitvoeren van een procesanalyse. De centrale doelstelling is dat Uitkomsten procesanalyse per geselecteerd proces inzichtelijk wordt gemaakt hoe de processen worden beheerst. In figuur 3 zijn de vijf onderkende stappen schematisch weergeven. Een uitgevoerde procesanalyse leidt tot het opstellen van een BPA waarin de samenhang van de beheersingsmaatregelen gestructureerd is weergegeven. Nadat de opzet van de beheersingsmaatregelen is bepaald, wordt het bestaan vastgesteld en de werking (het functioneren) getoetst. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Toegekende autorisaties in rollen Wat kan de gebruiker Momentopname; foto van de rollen Transactiecode logging Gestarte transactioecodes per gebruiker Transactie kan slechts voor weergave gebruikt zijn Aantal gebruikers is momentopname Vaak logging van +/ 3 maanden beschikbaar Daadwerkelijk gemaakte boekingen en andere mutaties Transactionele data Over gehele periode Gemaakte boekingen op hetzelfde document Bijv. accorderen eigen documenten Verdere verwerking door dezelfde gebruiker in proces Op dit niveau bevinden zich de echte risico s Figuur 4: 4 niveaus analyse autorisaties Onderstaand wordt dit toegelicht aan de hand van de volgende toepassingsmogelijkheden van data-analyse: Data-analyse en beoordeling autorisaties. Data-analyse en beoordeling functioneren application controls. Data-analyse en data-mining. Data-analyse en general IT controls. Beoordeling autorisatie en data-analyse Vanwege de wettelijke taak is het van groot belang om vast te stellen of er wordt voldaan aan de gewenste functiescheiding. Hierbij worden de autorisaties voor zowel eindgebruikers als ICT-beheerders beoordeeld. Voor het uitvoeren van een onderzoek naar autorisaties is binnen de ADD een aanpak ontwikkeld, waarbij die een viertal analyseniveaus onderkent. Zie figuur 4. Autorisatie-scan (=momentopname) Data-analyse (=film!) 34 de IT-Auditor nummer

4 Illustratie 1 Niveaus 1 & 2 Op niveau 1 vindt analyse plaats van de daadwerkelijk toegekende autorisaties aan gebruikers. Getoetst wordt of een gebruiker beschikt over bevoegdheden die uit hoofde van functiescheiding onverenigbaar met elkaar zijn. Ook wordt duidelijk welke gebruikers over een bepaalde kritieke functionele transactie (bijvoorbeeld opstarten betalingsrun) beschikken. Op niveau 2 wordt getoetst of de gebruikers de desbetreffende transacties ook daadwerkelijk hebben opgestart. Niet zichtbaar is of zij bij het opstarten van deze transacties ook daadwerkelijk mutaties hebben gesteld en zo ja, welke. Het uitvoeren van een onderzoek naar autorisaties binnen SAP is zodanig complex, dat dit niet zonder tooling kan plaatsvinden. De bestaande tooling kan de kwalitatieve bevindingen uit niveaus 1 en 2 niet kwantificeren (vertalen in geldbedragen). De bevindingen van een onderzoek naar de autorisaties leidde in de praktijk dan ook vaak tot meer onzekerheden in plaats van zekerheden. Het was vrijwel onmogelijk om de financiële impact van deze bevindingen op de jaarrekening te bepalen, zie illustratie 1. Niveaus 3 & 4 Het nieuwe aan de aanpak die binnen de ADD in samenwerking met een strategische partner is ontwikkeld, is de analyse op niveaus 3 en 4. Op niveau 3 vindt analyse plaats of de eindgebruikers (die volgens analyse op niveau 1 en 2 over te ruime bevoegdheden beschikken) ook daadwerkelijk mutaties hebben gesteld op basis van hun te ruime bevoegdheden. Op niveau 4 wordt getoetst of dit voor hetzelfde document heeft plaatsgevonden. De niveaus 3 en 4 lichten wij nader toe aan de hand van een voorbeeld. Als voorbeeld gaan we uit van de functievermenging dat een gebruiker zowel een factuur kan agenderen als verifiëren. De uitgevoerde dataanalyse resulteert in informatie, die inzicht geeft in de vraag welke gebruikers daadwerkelijk facturen hebben geagendeerd en geverifieerd en het Figuur 5: Output analyse agenderen en verifiëren factuur incl. financieel belang (niveau 3) de IT-Auditor nummer

5 Figuur 6: Detailgegevans facturen agenderen en verifiëren door één gebruiker (niveau 4) financieel belang dat hiermee gemoeid is (niveau 3). In figuur 5 is een voorbeeld opgenomen. Vervolgens wordt bepaald voor welke facturen het agenderen en verifiëren door één en dezelfde gebruiker is geschied (niveau 4). Deze facturen behoeven nadere aandacht. Zie figuur 6. De eerste stap bij niveau 3 is het vaststellen welke specifieke SAP-tabellen (en velden) de transactie agenderen en verifiëren muteert. Bedenk hierbij dat SAP beschikt over tienduizenden tabellen en dat het voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie vaak nodig is om gegevenselementen uit meerdere tabellen aan elkaar te koppelen. Deze stap is het meest arbeidsintensief en vereist de nodige creativiteit en deskundigheid. De praktijk heeft geleerd dat een intensieve samenwerking tussen accountant, IT-auditor en data-analist noodzakelijk is om deze vertaalslag te kunnen maken. Een geïntegreerd systeem vereist een geïntegreerde aanpak. Samenwerking en ervaring zijn kritieke succesfactoren. Na deze analyse worden de desbetreffende tabellen (en velden) uit SAP gedownload en veelal (bijvoorbeeld met Microsoft Access) aan elkaar gekoppeld. Voor de gebruikers, waarvan op niveaus 1 en 2 is geconstateerd dat deze zowel kunnen agenderen als verifiëren, wordt op basis van de verkregen detailgegevens integraal vastgesteld welke facturen zij daadwerkelijk hebben geagendeerd respectievelijk geverifieerd (inclusief financieel belang). Vervolgens is het mogelijk om voor elke gebruiker vast te stellen welke factuur hij zowel heeft geagendeerd als geverifieerd (inclusief financieel belang). Resultaat Door middel van deze analyse op niveaus 3 en 4 is de bestaande onzekerheid, voortvloeiend uit de kwalitatieve bevinding functievermenging agenderen en verifiëren, omgezet in concrete posten die nadere aandacht nodig hebben. Zie figuur 7. Mede dankzij de audittrail-faciliteiten van SAP is het via voornoemde aanpak mogelijk gebleken om kwalitatieve bevindingen (die moeilijk zijn te kwantificeren en dus te wegen), die voortvloeien uit IT-audits naar autorisaties, om te zetten in concrete posten/facturen. Op basis van deze informatie kan de accountant de vinger op de zere plek leggen en onzekerheid ombuigen naar zekerheid. Een bijkomend voordeel van deze wijze van werken, is dat de lijnorganisatie de bevindingen over autorisaties niet kan bagatelliseren door te zeggen dat het slechts een theoretisch risico is. DATA-ANALYSE EN BEOORDE- LING FUNCTIONEREN APPLICATION CONTROLS In de BPA is aangegeven op welke application controls de accountant (in opzet) kan steunen. Sinds jaar en dag wordt in dit licht het bestaan van de application controls binnen SAP getoetst door het vaststellen of de parameters inderdaad op de juiste wijze zijn ingesteld. Het zwakke van een dergelijk onderzoek is dat er sprake is van een momentopname. Er wordt een foto gemaakt van de instellingen. Deze geeft echter geen zekerheid of deze beheersingsmaat- Figuur 7: Vertaling bevindingen naar concrete posten 36 de IT-Auditor nummer

6 regelen gedurende het gehele jaar hebben gefunctioneerd. Het beoordelen van het functioneren van het change management van programmatuurwijzigingen (in het kader van het toetsen van de general IT controls) biedt in de praktijk slechts beperkte zekerheid over het in continuïteit bestaan van de inrichting van een specifieke application control. Dit mede gezien de veelheid van tabellen van SAP. Er ontstaat namelijk een beeld van het functioneren van het change managementproces in algemene zin. Zeker indien er sprake is van een zeer dynamische en complexe omgeving, zoals bij Defensie, blijft er onzekerheid bestaan of de application controls in continuïteit hebben gefunctioneerd. Deze onzekerheid wordt versterkt, doordat gedurende de meerjarige uitrolperiode er sprake is van krachtige user ID s in de productieomgeving met ruime rechten. Dit om eventuele knelpunten gedurende de uitrol snel te kunnen oplossen. Het risico bestaat dat deze krachtige users via customizing de inrichting van de application controls in de productieomgeving direct (buiten de bestaande change procedures om) wijzigen. Door middel van het toepassen van data-analyse kan de auditor aanvullende zekerheid krijgen over het in continuïteit functioneren van een specifieke application control. Dit is mogelijk door te toetsen of via customizing direct in de productieomgeving wijzigingen (buiten de reguliere change management-processen om) zijn aangebracht. De wijze waarop deze analyse plaatsvindt, lichten we hieronder aan de hand van een voorbeeld toe. Een manier om een application control in SAP te wijzigen/in te richten is via zogenaamde customizing transactiecodes. Bij een dergelijke wijziging van de inrichting creëert SAP automatisch een wijzigingsdocument. Dit document is de basis voor de desbetreffende data-analyse. Figuur 8: Wijzigingsverslag tabel T05FF In het voorbeeld gaan we uit van de application control: het vier-ogen principe voor wijziging crediteur. Het vierogen principe houdt in dat een crediteur wordt geblokkeerd voor betaling, op het moment dat één of meerdere (vooraf opgegeven) kritieke velden van het stamgegeven van een crediteur zijn aangelegd of gewijzigd. De crediteur wordt pas vrijgegeven nadat de aangebrachte mutatie is goedgekeurd door een tweede functionaris. Voornoemde application control is onder andere van belang voor het onderhoud van bankgegevens van een crediteur. Het voorkomt dat iemand zelfstandig de bankgegevens van een crediteur kan wijzigen voor mogelijk eigen gewin. Het vier-ogen principe op de kritieke velden (zoals bankrekeningnummer) wordt vastgesteld in tabel T05FF. Door middel van een specifieke transactie kunnen de wijzigingsverslagen voor een tabel (in dit concrete geval tabel T05FF) voor een bepaalde periode worden opgevraagd. In figuur 8 is te zien dat er geen wijzigingen in het geselecteerde tijdvak hebben plaatsgevonden. Binnen SAP is het echter ook mogelijk om (bijvoorbeeld via de transactie SE16N) direct wijzigingen op de tabellen door te voeren. Met behulp van de tabellen SE16N_CD_KEY en SE16_CD_DATA (voor de detailgegevens) kun je vaststellen of gedurende een onderzoeksperiode inderdaad wijzigingen direct op tabellen zijn doorgevoerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de logging-gegevens van SAP. Het is echter mogelijk om de logging uit te zetten (of te wijzigen). Het is dan ook zaak om vast te stellen dat de logserver het gehele jaar aangeschakeld is geweest. Deze check kan worden uitgevoerd door het beoordelen van de parameter rec/client via het SAP-rapport RSPARAM of transactie TU02. SAP-systemen worden vaak geclusterd, de parameter rec/client dient op elk onderdeel van het cluster te worden onderzocht omdat dit per applicatieserver wordt ingeregeld en dus kan verschillen. Door het gebruik van data-analyses op de hiervoor beschreven wijze verkrijgt de auditor een redelijke (geen absolute) zekerheid over het functioneren van de application controls gedurende de onderzoeksperiode. De accountant kan bij het uitvoeren van zijn wettelijke taak dan ook daadwerkelijk op de onderkende application controls gaan steunen. DATA-ANALYSE EN DATA-MINING Voor een omvangrijke gegevensgerichte analyse is data-analyse ook te gebruiken. Het biedt de mogelijkheid om vast te stellen dat processen conform de beoogde opzet zijn de IT-Auditor nummer

7 verlopen dan wel om afwijkingen/bijzondere posten te selecteren. Onderstaand wordt dit toegelicht. Overigens is het inzetten van data-analyse voor data-mining niet echt nieuw. Het is echter de discussie waard om te overwegen data-analyse vaker in te zetten als alternatief voor de statistische steekproef. Dit omdat meer gericht wordt gekeken. Zo is het voor de accountant relevant om te weten dat invoer en verwerking van mutaties conform de beschreven opzet van het proces zijn verlopen. Stel dat de invoer van facturen betreffende de afgenomen diensten altijd via een specifieke workflow (en bijbehorende transactie) moet plaatsvinden. Dit, omdat in de workflow specifieke application controls zijn ingericht. Door middel van data-analyse is vast te stellen of de invoer van dienstenfacturen inderdaad via die specifieke transactie (workflow) heeft plaatsgevonden. Dit is van belang omdat een tabel via meerdere transacties kan worden gemuteerd en niet voor alle transacties inrichting van de application controls heeft plaatsgevonden. Door gebruik te maken van andere transacties kunnen beheersingsmaatregelen, zoals gedefinieerd in de workflow, worden omzeild. Door het op een dergelijke wijze inzetten van data-analyse, wordt zekerheid verkregen dat de gestelde mutaties inderdaad onder het geldende regime van beheersingsmaatregelen zijn gesteld. Een andere toepassing van data-analyse is het verkrijgen van inzicht in wie een specifieke (kritieke) transactie heeft opgestart of bepaalde boekingen heeft verricht. Te denken valt bijvoorbeeld aan inzicht in de medewerkers die de betalingsrun ook daadwerkelijk hebben opgestart. Met behulp van data-analyse kan gericht worden gezocht naar afwijkingen/uitzonderingen. Denk hierbij aan de constatering van een zwakke plek in het proces, waarbij je als accountant wilt weten of dit inderdaad heeft geresulteerd in onjuiste/ afwijkende mutaties. Als voorbeeld gaan we uit van de situatie dat, mede in het licht van de naleving van de Europese regelgeving, het aangaan van verplichtingen voor een bepaalde functie is gelimiteerd. Bij het aangaan van verplichtingen boven een bepaalde grens, is mandatering door een tweede functionaris noodzakelijk. Nu is bij de beoordeling van de inrichting van de application controls vastgesteld dat de grenswaarden niet juist zijn ingesteld, waardoor mogelijk door een aantal functionarissen verplichtingen zijn aangegaan die hun bevoegdheid overschrijden. Door middel van een data-analyse kan worden vastgesteld of dit risico zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Door bijvoorbeeld voor aangegane verplichtingen boven de hiervoor genoemde grenswaarde te filteren op functionarissen, niet zijnde degene die hiertoe zijn bevoegd. Een ander voorbeeld is het gebruik van data-analyse ter bepaling van de impact van uitwisseling van user ID s en passwords door eindgebruikers. Vanuit de accountant kwam het signaal dat er mogelijk sprake was van een zwakke passworddiscipline. Door middel van transactie SM20 werd online vastgesteld dat inderdaad meerdere personen gelijktijdig onder één gebruikersaccount actief waren. De vraag doemde op: in welke mate is dit in het verleden gebeurd? Is er sprake van ondergraving van de minimale functiescheiding? Of wat is de impact/materialiteit van deze bevinding? Door middel van data-analyse is vastgesteld vanaf welke pc s kort achter elkaar meerdere user-id s actief zijn geweest en onder welke user-id s gelijktijdig meerdere malen is aangelogd. Op basis hiervan is een lijst van mogelijke verdachte combinaties van SAP-gebruikersaccounts vastgesteld. Vervolgens is via data-analyse op niveau 4 vastgesteld of door deze verdachte combinaties kritische transacties in samenhang zijn verricht. Bijvoorbeeld heeft een verdachte combinatie zowel een factuur ingevoerd als een wijziging van bankrekeningnummer voor desbetreffende factuur doorgevoerd. Of heeft een verdachte combi zowel een factuur ingevoerd als geautoriseerd. Op deze wijze werden posten geselecteerd die nadere aandacht behoefden. Dankzij de uitgevoerde analyse was de accountant in staat om de ontstane onzekerheid weg te nemen door middel van aanvullende gegevensgerichte detailcontroles. Een andere toepassingsmogelijkheid van data-analyse is het uitvoeren van verbandcontroles en het toetsen op een ongewenste samenloop van posten. Een voorbeeld van dit laatste is de toetsing op de samenloop van toelagen die qua regelgeving ongewenst zijn. Zo is het mogelijk dat als iemand toelage a krijgt, hij geen recht meer heeft op toelage b. Of dat als iemand een bepaalde salarisschaal heeft bereikt, hij geen recht meer heeft op een bepaalde vergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overwerk dat vanaf een bepaalde schaal niet meer wordt vergoed. Door het gebruik van data-analyse kan op een effectieve wijze integraal worden vastgesteld of er sprake is van een ontoelaatbare samenloop. Voor de accountant is het financiële belang van de onrechtmatigheid tot op de cent nauwkeurig te bepalen. Met behulp van de data-analyse kan een initiële cijferanalyse worden uitgevoerd. Door middel van initiële cijferanalyse ontstaat inzicht in bijvoorbeeld de gegevensstromen in een informatiesysteem, de materialiteit van de stromen, welke documenten zijn gebruikt, het aantal spoedbetalingen, et cetera. Daarnaast kan data-analyse een nuttige rol vervullen bij het invullen van de reguliere informatiebehoefte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de behoefte aan inzicht van het gebruik 38 de IT-Auditor nummer

8 van eenmalige crediteuren, alternatieve betaalontvangsten of signaallijst dubbele facturen. De verkregen informatie is richtinggevend voor de controlewerkzaamheden. Het verkregen inzicht bevordert een effectieve inzet van de beschikbare controlemiddelen. Het mooie van data-analyse is dat het een integraal beeld geeft óf en in welke mate een en ander is voorgevallen. Het spreekt voor zich dat hoe meer kennis de auditor van de bedrijfsprocessen heeft, hoe effectiever de inzet van het instrument data-analyse zal zijn. DATA-ANALYSE EN GENERAL IT CONTROLS In het begin van dit artikel is aangegeven dat general IT controls randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van een informatiesysteem. In de praktijk leiden bevindingen, voortvloeiend uit onderzoeken naar de general IT controls, regelmatig tot vraagtekens bij de accountant. Hoe moet hij deze bevindingen wegen, hoe zijn deze te vertalen naar zijn controleaanpak en hoe kunnen bevindingen gecompenseerd worden? In welke mate kan nog worden gesteund op het informatiesysteem? Wordt nog voldaan aan het minimaal vereiste AO/IC? Betekent dit dat de controle-massa onbetrouwbaar is? Complicerende factoren bij het overleg tussen de accountant en de ITauditor zijn vaak afwijkend vakjargon, verschil in scoping en beleving. is van een grootschalige uitrol, gepaard gaande met een hoge tijdsdruk. Wat heeft een dergelijke gebeurtenis voor impact op de accountantscontrole? In het verleden leidde dit tot veel discussie en mogelijk onbegrip tussen de accountant en de IT-auditor. Door middel van een gestructureerde data-analyse kan echter een groot deel van de onzekerheid worden weggenomen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan: Analyse of door consultants/ beheerders financiële transacties zijn gesteld. Eventuele mutaties verdienen nadere aandacht. Zijn door de consultants/beheerder kritieke (technische) transacties opgesteld, hoe zijn die verantwoord, passen deze binnen hun takenpakket en heeft toezicht plaatsgevonden. Is door de consultants/beheerders direct in de tabellen gemuteerd en zo ja welke wijzigingen zijn er doorgevoerd. Data-analyse kan hiertoe de benodigde informatie opleveren. Op basis hiervan kan gerichte communicatie plaatsvinden, waarbij de verschillen tussen de werelden van de IT-auditor en de accountant overbrugbaar blijken te zijn. TOT SLOT Door middel van dit artikel hebben we getracht inzicht te geven in de ontwikkeling die we als ADD de afgelopen jaren hebben doorgemaakt met het gebruik van data-analyse. Kijkend naar het verleden, zien we dat dataanalyse binnen de controleaanpak van de accountant weer aan belang heeft gewonnen. Naar onze overtuiging slaat een professionele inzet van data-analyse een brug tussen de wereld van de ITauditor en de accountant. Zo is het onder meer mogelijk om nietgekwantificeerde bevindingen, voortvloeiend uit IT-audits, om te zetten in concrete posten voor de accountant, die om verdere aandacht vragen. De afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat het mogelijk is om doelgericht grote onzekerheden om te zetten in een relatief klein aantal posten, dat nader beschouwd moest worden. Naar onze mening is aldus een witte vlek die al enige tijd bestond, op deze wijze in te vullen. Momenteel worden de data-analyse activiteiten veelal door de ADD zelf uitgevoerd. Het ligt voor de hand dat in de toekomst deze activiteiten langzaam maar zeker voor een groot deel worden geadopteerd door de lijnorganisatie. Noot 1. Met BCF ADD wordt bedoeld het framework dat de ADD hanteert voor het inrichten van haar controleaanpak. In de praktijk wordt dit ook vaak het Audit Framework genoemd. Met BCF wordt in deze context niet bedoeld: de wijze waarop het verantwoordelijke managent zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Door gebruik te maken van data-analyse kan in veel gevallen de voor de accountant ontstane onzekerheid door de kwalitatieve bevindingen worden weggenomen, dan wel worden geconcretiseerd/gekwantificeerd. Een mooi voorbeeld vanuit de praktijk is de constatering dat in de SAPproductieomgeving enkele consultants/beheerders met vrijwel onbeperkte rechten aanwezig zijn. Hoewel dit te allen tijde dient te worden voorkomen dan wel geminimaliseerd, kan het in de praktijk wel degelijk optreden. Zeker als er sprake Drs J.C.M. (Johan) Schoonen RE RA MGA is werkzaam als auditmanager bij de Audit Dienst Defensie (ADD) en is verantwoordelijk voor audits naar de implementatie van SAP bij Defensie. V.E. (Vincent) Toms RE is werkzaam als auditor bij de Audit Dienst Defensie (ADD) en heeft onderzoeken gedaan naar de implementatie van SAP bij Defensie. de IT-Auditor nummer

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Voldoende audit evidence?

Voldoende audit evidence? 51 Voldoende audit evidence? Drs. H.G.Th. van Gils RE RA In versterkte mate komt de laatste tijd weer de discussie opzetten over de diepgang van de controlewerkzaamheden van de accountant en IT-auditor.

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK 11 mrt 15 Anco Bruins Mazars Management Consultants 1 EVEN VOORSTELLEN Drs. Anco Bruins RA EMITA Manager IT Audit Mazars Management Consultants 14 jaar ervaring in de MKBaccountantscontrole

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Auteurs: Peter Paul Brouwers en Maurice op het Veld Samenvatting Het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de Sarbanes Oxley Act

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Grip op diversiteit aan beveiligingseisen: Compliant zijn en blijven, maar hoe? VIAG themadag Drs. D.J. van der Poel RE RA 21 maart 2014

Grip op diversiteit aan beveiligingseisen: Compliant zijn en blijven, maar hoe? VIAG themadag Drs. D.J. van der Poel RE RA 21 maart 2014 1 Grip op diversiteit aan beveiligingseisen: Compliant zijn en blijven, maar hoe? VIAG themadag Drs. D.J. van der Poel RE RA 21 maart 2014 Inhoud 2 Inleiding: enige trends in de markt In het speelveld

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Agenda Plaats in de praktijk Toepassing in audit De werkvloer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Data-analyse en boekhoudsoftware voor de MKB-accountant in een breder perspectief

Data-analyse en boekhoudsoftware voor de MKB-accountant in een breder perspectief Data-analyse en boekhoudsoftware voor de MKB-accountant in een breder perspectief Wie ben ik Wat is data-analyse Plaats in de controle Schema Een netwerkmodel van de controle; Focus op en inkleuren van

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

De toekomst van een IT-auditor in een integrated / financial audit. Robert Johan Tom Koning

De toekomst van een IT-auditor in een integrated / financial audit. Robert Johan Tom Koning De toekomst van een IT-auditor in een integrated / financial audit Robert Johan Tom Koning Probleemanalyse Gebrek aan kennis accountant Niet doorvragen bij termen smijten Moeite toegevoegde waarde te tonen

Nadere informatie

Gegevensbeheer Organisatie (GBO)

Gegevensbeheer Organisatie (GBO) Ministerie van Defensie Aan: Supervisor SPEER, VADM JG van der Burg D-DMO, Dhr ir. R.A. Hendrichs I.a.a.: zie verzendlijst nota Gegevensbeheer Organisatie (GBO) Spul 32 2500 ES Den Haag Nederland www.defensie.nl

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Het invoer van waarnemingen

Gebruikershandleiding: Het invoer van waarnemingen Gebruikershandleiding: Het invoer van waarnemingen Aan de basis van het gebruik van het Key Control Dashboard ligt in de meeste gevallen het uitvoeren van een waarneming. Het zijn deze uitgevoerde waarnemingen

Nadere informatie

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven.

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Wat is goed genoeg? Verhandeling in het kader van de Europese Fiscale Studie TopMaster Douane Auteur: W.F.A.

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 Agenda NBC Voordelen en gebruik data analyse Gebruik auditfile Data analyse tool (ACL) vs Excel Stappenplan

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 330 DE DOOR DE AUDITOR UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN ZIJN GEMAAKTE RISICO-INSCHATTING

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 330 DE DOOR DE AUDITOR UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN ZIJN GEMAAKTE RISICO-INSCHATTING INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 330 DE DOOR DE AUDITOR UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN ZIJN GEMAAKTE RISICO-INSCHATTING INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-3 Algehele benadering...4-6 Controlewerkzaamheden

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doel van de certificeringsprocedure 3 1.2 Reikwijdte van de certificeringsprocedure

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

Onderzoek beheersingsmaatregelen SAP Matlog

Onderzoek beheersingsmaatregelen SAP Matlog Ministerie van Defensie Supervisor SPEER D-DMO t T Onderzoek beheersingsmaatregelen SAP Matlog Spul 32 MPC 58 8 2500 ES Den Haag Nederland www.defensie.nl Contactpersoon drs. J.C.M. Schoonen RE RA MGI

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Alles onder controle met pro

Alles onder controle met pro WET EN REGELGEVING Drs. S. van der Smissen (svandersmissen@deloitte.nl). Drs. W. Bertoen (wbertoen@deloitte.nl), management consultants Deloitte, adviesgroep Finance & Control te Utrecht. Toezicht houden

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 3.1 MASTERCLASS IT-B@SED AUDIT... 4 3.2 QUICK START IT-AUDIT IN HET MKB...

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Colofon Titel Uitgebracht aan Rapport bij Financieel

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Impactbepaling van een hoge rechten account in de SAP omgeving

Impactbepaling van een hoge rechten account in de SAP omgeving Impactbepaling van een hoge rechten account in de SAP omgeving Handvatten voor de impactbepaling van een hoge rechten account in de SAP omgeving in het kader van de jaarrekeningcontrole. Impactbepaling

Nadere informatie

Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k

Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k Agenda Problemen Discussie Nieuwe aanpak Lessons learned 2-6-2014 2 Directeur van Refine-IT B.V. Partner/aandeelhouder

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Samenvattend auditrapport

Samenvattend auditrapport r?' m Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Samenvattend auditrapport I u fonds (A) IM xi' ".r r' rri Samenvattend auditrapport 2016 Infrastructuurfonds (A) 15 maart 2017 Kenmerk 2017-0000036092 Inlichtingen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2008 Beveiliging blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2008 Beveiliging blad 1 Beveiliging blad 1 BEVEILIGING...................................................................... 2 Algemeen...................................................................... 2 Groepen gebruikers..............................................................

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

IT-based auditing. Post-hbo opleiding

IT-based auditing. Post-hbo opleiding Post-hbo opleiding IT-based auditing Als (theoretisch) afgestudeerd accountant kunt u zich met de post-hbo-opleiding IT-based auditing bekwamen in het toepassen van IT-audit technieken gericht op de financial

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Auditing van single client ERP

Auditing van single client ERP 14 Auditing van single client ERP Drs. Roeland van den Heuvel en drs. Dennis Hallemeesch Drs. R. van den Heuvel is manager bij KPMG IT Advisory en betrok ken bij een grote diversiteit aan audit- en adviesopdrachten

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie