Stafdirecteur ondersteunende diensten van de Veiligheid van de Staat (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stafdirecteur ondersteunende diensten van de Veiligheid van de Staat (m/v)"

Transcriptie

1 Stafdirecteur ondersteunende diensten van de Veiligheid van de Staat (m/v) DOEL VAN DE FUNCTIE De stafdirecteur van de ondersteunende diensten heeft, onder het rechtstreekse gezag van de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, de leiding over de administratieve diensten, de P&O dienst alsook de juridische dienst en het financieel beheer van de Veiligheid van de Staat. Hij ontwikkelt en implementeert een strategie in samenwerking met de administrateursgeneraal van de Veiligheid van de Staat op het vlak van human resources, ICT, budget en logistiek, adviseert en coördineert administratieve ondersteuning met betrekking tot juridische zaken teneinde de operationele directies en de volledige Veiligheid van de Staat in die domeinen optimaal te ondersteunen. FUNCTIECONTEXT Interne relaties binnen de instelling - Stuurt de stafdienst aan; - rapporteert aan de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat en zijn adjunct; - is lid van het directiecomité; - werkt samen met de centrale diensten van de FOD Justitie; - werkt nauw samen met de binnen- en buitendiensten van de Veiligheid van de Staat en organiseert intensieve contacten met het management, teneinde de ondersteuning van deze directies zo veel mogelijk te optimaliseren; - werkt loyaal mee aan de audits georganiseerd door het Comité I en andere externe instellingen; - werkt samen met de preventie- en veiligheidsadviseur inzake gemeenschappelijke punten over personeelsbeheer, gebouwen en infrastructuur; - staat de administrateurs-generaal van de Veiligheid van de Staat bij in de juridische aangelegenheden; - coördineert het werk van de consultants op het gebied van de stafdienst; - coördineert de toepassing van alle richtlijnen en instructies in verband met de hem toegekende bevoegdheden. Relaties binnen de federale administratie of extern aan die federale administratie - Werkt samen met de stafdiensten en de diensten van de voorzitter van de FOD Justitie; - onderhoudt contacten met de FOD P&O en Fedict voor wat de materies die door de ondersteunende diensten beheerd worden; - onderhoudt contacten met de Inspectie van Financiën, de Regie der Gebouwen en het Rekenhof; - beheert de relaties met de externe leveranciers of de consultants wat contracten betreft. 1/5

2 RESULTAATGEBIEDEN Permanente resultaatgebieden: - werkt nauw samen met het directiecomité aan de uitvoering van het strategisch plan in het algemeen belang van de organisatie; - vertaalt als leidinggevende de strategie van de Veiligheid van de Staat naar operationele doelstellingen en projecten voor alle door de stafdienst beheerde bevoegdheden en staat in voor een efficiënte leiding van de stafdienst teneinde de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen te verwezenlijken; - legt op relevante wijze de prestatie-indicatoren vast voor de stafdienst, evalueert ze en rapporteert ze geregeld het directiecomité; - evalueert de verwezenlijking van de doelstellingen en projecten van de stafdienst, verfijnt ze en past ze zo nodig aan; - waarborgt een efficiënt beheer van de stafdienst beschikbare middelen (personeel, budget, infrastructuur,...); - stuurt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de competenties van de rechtstreekse medewerkers, rekening houdend met de verwezenlijking van de doelstellingen binnen de vooraf bepaalde termijnen en met inachtneming van de regelgeving; - stuurt de dienst Boekhouding aan. Is verantwoordelijk voor de ramingen en het budget en ziet erop toe dat de jaarlijkse begroting en de verwezenlijking ervan in overeenstemming is met het strategisch plan en de actieplannen van de administrateurs-generaal. Ziet als eindverantwoordelijke toe op een correcte rapportering aan het directiecomité en zorgt voor een functionele analyse, de berekening en de follow-up van de kosten, de analytische boekhouding, de budgettering en de budgetcontrole, de opstelling van de jaarrekening, de thesaurietoestand, het beheer van de voorraden, de inventaris, een analyse van de afschrijvingspercentages, enz.; - bepaalt, ontwikkelt en implementeert als hoofdverantwoordelijke van de P&O-diensten een organisatiebeleid teneinde de motivatie van het personeel te optimaliseren en een kwaliteitsvolle organisatiestructuur te verwezenlijken in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de organisatie en rekening houdend met de complexe personeelssituatie in de Veiligheid van de Staat, te weten de diversiteit van de statuten (statuut van het personeel van de binnen- en buitendiensten). De verwezenlijking wordt toevertrouwd aan de HR-verantwoordelijken; - ondersteunt het vakbondsoverleg om de onderhandelingen met de beroepsorganisaties in verband met de nieuwe of oude gedragslijnen tot een goed einde te brengen; - is verantwoordelijk voor de coördinatie, de ontwikkeling en het beheer van het ICTdepartement opdat de nodige informatica-ondersteuning wordt geboden aan de verschillende operationele directies en diensten van de Veiligheid van de Staat en opdat de strategische en operationele ICT-doelstellingen zouden worden behaald en aldus zou worden bijgedragen tot de verwezenlijking van de portfolio van de verschillende operationele directies en diensten. De verwezenlijking ervan wordt toevertrouwd aan de ICT-verantwoordelijken; - stuurt als eindverantwoordelijke de diensten aan die belast zijn met het beheer van de gebouwen, de infrastructuur en de logistiek, werkt de planning en de coördinatie uit van de onderhouds-, veiligheids- en ontwikkelingswerkzaamheden van de gebouwen, de infrastructuur en de installaties en zorgt voor de correcte organisatie van de logistieke diensten (economaat, onderhoud en schoonmaak); 2/5

3 - geeft proactief of reactief advies over diverse juridische aspecten in overleg met de diensten van de FOD Justitie om de verschillende managementniveaus te helpen bij het interpreteren van de wetgeving en van de regelgeving en ook hun activiteiten en beslissingen te sturen; - steunt de interne preventieadviseur om alle potentiële risico's te elimineren en vergewist zich van een optimaal niveau van de werking en de veiligheid van de organisatie; - ontwikkelt en implementeert een stafdienst teneinde op optimale wijze een professionele, doeltreffende en klantgerichte dienstverlening te organiseren voor de Veiligheid van de Staat. Tijdelijke resultaatgebieden: - invoering van een cultuur gericht op projecten, procesmanagement en change management; - ontwikkeling van de Balanced Score Card (BSC), kritische analyse van de factoren en indicatoren; - invoering van een efficiënt en transparant geautomatiseerd systeem met betrekking tot de beheerscontrole en de toegang ertoe verzekeren voor het management; - ontwikkeling en harmonisatie van de ICT-infrastructuur, de protocollen en de procedures; - ontwikkeling van initiatieven op het vlak van kennisbeheer. UW PROFIEL SPECIFIEKE COMPETENTIES VAN DE FUNCTIE - een goede kennis hebben van de moderne managementtechnieken, in het bijzonder inzake projectmanagement en change management; - goede kennis van de analytische boekhouding, het financiële beheer van de Staat en de algemene boekhouding; - een goed begrip hebben van de beginselen van het administratief, geldelijk en vakbondsstatuut van de federale administratie; - vertrouwd zijn met het gebruik van een geïnformatiseerd beheerssysteem, een bedrijfscomputersysteem, en een systeem van kennisbeheer; - goede kennis hebben van het besluitvormingsproces van de regering, de minister en de overheid; - goede kennis hebben van de wetsartikelen en de regelgevingen in verband met de door een inlichtingendienst opgezette acties; - ervaring in het plannen, de coördinatie en het budgettair beheer van projecten; - goede kennis van de procedures in verband met de opdrachten toevertrouwd door de overheid en de aankoopprocedures van de federale overheden. GENERIEKE COMPETENTIES VAN DE FUNCTIE - Manier van denken: analytisch vermogen, flexibel en vernieuwend denken, visie en integratievermogen - Manier van omgaan binnen de HR-omgeving: coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel, aansturen van groepen - Interactie met de omgeving: samenwerken en uitbouwen van netwerken, gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij 3/5

4 - Doelstellingen: verantwoordelijkheidszin, realiseren van doelstellingen, overtuigen en onderhandelen - Varia: mondeling en schriftelijk communiceren, loyaliteit en integriteit DEELNEMINGSVOORWAARDEN 1. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 2. vast benoemd zijn in niveau A bij het administratieve openbare ambt; 3. zich in een toestand van dienstactiviteit bevinden; 4. een nuttige ervaring van minstens 10 jaar bij de diensten van het administratieve openbare ambt aantonen; 5. titularis zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau zeer geheim overeenkomstig de voorwaarden en de procedures van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De deelnemingsvoorwaarden, met uitzondering van die bedoeld in punt 5, zijn een absolute vereiste om te kunnen deelnemen aan de selectie. De in punt 5 bedoelde voorwaarde moet vervuld zijn ten laatste op de datum van indiensttreding. WIE ZIJN WIJ? De Veiligheid van de Staat heeft als opdracht: 1. het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de externe veiligheid van de staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel, of elk ander fundamenteel belang van het land bedreigt of zou kunnen bedreigen; 2. het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken; 3. het uitvoeren van opdrachten tot bescherming van personen. WAT BIEDEN WIJ? De directeur van de stafdienst van de Veiligheid van de Staat wordt aangewezen op voordracht van de minister van Justitie voor een verlengbare termijn van 5 jaar. Wedde: De directeur geniet de laatste weddenschaal A5 die verbonden is aan de functie van afdelingscommissaris van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat). 4/5

5 HOE SOLLICITEREN? Gelieve de oproep tot de kandidaten te raadplegen: 'Vacante betrekking van directeur van de stafdienst van de Veiligheid van de Staat' (bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2014). Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u uw titels te laten gelden bij aangetekende brief gericht aan de minister van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel, binnen een termijn van 21 dagen die begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. Het dossier van kandidaatstelling bestaat uit: - een curriculum vitae waarin inzonderheid de nadruk wordt gelegd op de jaren nuttige ervaring die moeten worden aangetoond; - een motivatiebrief; - een machtiging om over te gaan tot een veiligheidsonderzoek in geval van een selectie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. In geval van niet-naleving van die voorwaarden zal geen rekening worden gehouden met uw kandidatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Meneer Kurt Verburgt, tel. 02/ /5

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2

preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: preventieadviseur

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities...

Nadere informatie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Attaché Businessanalyse NIVEAU A2 Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 22.12.2010

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 22.12.2010 1 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 2 Minister van Begroting Guy Vanhengel info@vanhengel.info.be 02-209.28.11 Organogram FOD B&B Staatssecretaris Melchior Wathelet info@wathelet.fed.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Deel 1

Bestuursovereenkomst. Deel 1 3 15 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Strategisch kader 4 1. Onze missie 8 2. Onze visie 8 3. Kernwaarden 8 Strategische opties 10 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT I. FUNCTIEPROFIEL A. PLAATS, OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID IN DE ORGANISATIE De directeur staat binnen het Algemeen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie