STAKEHOLDERDIALOOG DUURZAAMHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAKEHOLDERDIALOOG DUURZAAMHEID"

Transcriptie

1 STAKEHOLDERDIALOOG DUURZAAMHEID

2 INHOUD INHOUD... 1 SAMENVATTING... 2 INLEIDING... 3 DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 4 RESULTATEN DIALOOGRONDES... 5 Samen Slimmer Werken... 5 Smart Technologies... 6 EVALUATIE STAKEHOLDERDIALOOG... 9 CONCLUSIE BIJLAGE 1: DEELNEMERLIJST

3 SAMENVATTING Ordina wilt een geëngageerde en duurzame ICT-partij in de Benelux zijn. Deze ambitie is vastgelegd in ons duurzaamheidsbeleid. De missie van Ordina, Samen Duurzaam Innoveren is terug te vinden in de initiatieven die in het plan zijn opgenomen. Binnen het beleid ondersteunt Ordina maatschappelijke projecten via de Ordina Foundation. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering via ISO 14001, de CO2 prestatieladder niveau 5, het Berijdersbeloningsprogramma en de Meerjarenafspraak (MJA) op het gebied van energiebesparing en CO2 reductie. Bovendien heeft de MVO-strategie van Ordina het FIRA Brons -zegel gekregen. Ook is het voeren van stakeholderdialogen onderdeel van het beleid. Ordina heeft een dialoog gevoerd door haar dilemma s op het gebied van duurzaamheid ter discussie te stellen. Het doel was om stakeholders te betrekken bij een tweetal onderwerpen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Stakeholders werd gevraagd hun expertise en ervaring in te zetten en mee te denken over dilemma s op het gebied van twee thema s. Ordina wilt samen met de klant duurzame innovatie realiseren en daarbij de menselijke maat bewaken. Met innovatie maken we het verschil en kunnen we impact maken op de business van onze klanten. Een stakeholdergroep van klanten, leveranciers, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties, adviseurs en belangenorganisaties sprak met Ordina in een twee dialoogrondes. In deze rondes stonden de volgende thema s centraal: Samen Slimmer Werken: focus op het organiseren van medewerkers, organisatie en techniek en de aansluiting hiervan op veranderde omgevingen. Smart Technologies: de opkomst van nieuwe technologieën en vormen van automatisering. De resultaten van de dialoogrondes met betrekking tot Samen Slimmer Werken laten zien dat het nieuwe werken volgens de stakeholders draait om vrijheid en flexibiliteit, van zowel Ordina als haar medewerkers. Ordina heeft hierin een faciliterende rol, waarbij de kaders binnen de bestaande grenzen (meer) opgezocht kunnen worden. Voor organisaties die het detacheringsmodel handhaven, is tijd- en plaats onafhankelijk werken tot op bepaalde hoogte mogelijk. De resultaten rondom Smart Technologies tonen het belang aan van de link tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en technologie. Bedrijven zoals Ordina horen niet alleen stil te staan bij de positieve kanten van technologie, maar ook na te gaan hoe een technologie misbruikt kan worden of een gevaar kan vormen voor de maatschappij. Voor Ordina is het van belang ontwikkelingen bij de klant met beleid en wijsheid te begeleiden. Stakeholders zijn van mening dat Ordina over het algemeen op de goede weg is met betrekking tot duurzaamheid. Door kritisch naar technologieën te kijken, kan Ordina haar dilemma s overwinnen. Samen duurzaam innoveren wordt zo een gezamenlijke actie van Ordina, haar medewerkers, haar klanten en andere stakeholders. 2

4 INLEIDING Op 11 november 2014 heeft Ordina met verschillende stakeholders 1 een dialoog gevoerd over haar Duurzaamheidbeleid. Onder stakeholders worden verstaan alle personen en organisaties die betrokken zijn bij een organisatie of bedrijf. Denk aan personeelsleden, leveranciers, klanten, aandeelhouders, financiers en dergelijke. Deze stakeholders hebben vaak tegengestelde belangen 2. Sinds 2010 is de stakeholderdialoog een jaarlijks terugkerend event van Ordina. In 2014 waren klanten, leveranciers, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties, adviseurs en belangenorganisaties aanwezig. Het doel was om stakeholders te betrekken bij twee onderwerpen op het gebied van MVO door hen te informeren over de ontwikkelingen binnen Ordina. Daarnaast werd hen gevraagd hun expertise en ervaring in te zetten bij het meedenken over de verdere invulling van het beleid van Ordina ten aanzien van duurzaamheid. Een stakeholdergroep van klanten, leveranciers, vertegenwoordigers van overheden en belangenorganisaties sprak met Ordina in een tweetal dialoogrondes over de volgende thema s: Samen Slimmer Werken: focus op het organiseren van medewerkers, organisatie en techniek en de aansluiting hiervan op veranderde omgevingen. Smart Technologies: de opkomst van nieuwe technologieën en vormen van automatisering. Na een welkomstwoord door Annemarie Pots (Directeur Vastgoed & Inkoop Ordina) verzorgde dagvoorzitter Siebren de Ringh (Partner Change & Learning) de introductie en kennismaking. Tijdens de introductie werd de deelnemers gevraagd wat persoonlijk hun grootste dilemma was. Aansluitend gaf Jolanda Poots-Bijl (CFO van Ordina & portefeuille Duurzaamheid binnen de Raad van Bestuur van Ordina) een presentatie over het duurzaamheidsbeleid van Ordina. Zij benadrukte hoe belangrijk stakeholderdialogen voor Ordina zijn. Uit de stakeholderdialoog van 2013 is onder andere naar voren gekomen dat een heldere focus van belang is, er duidelijke doelen moeten worden gesteld en dat er transparant moet worden gerapporteerd over de voortgang. Dit heeft onder andere geleid tot een heldere vertaling van ambitie van Ordina naar de focus op een aantal concrete doelen met heldere KPI s om de voortgang te meten. De voortgangsrapportages maken deel uit van de reguliere rapportagecyclus van Ordina. Na de presentatie over het duurzaamheidsbeleid is de groep stakeholders in tweeën gesplitst waarna voor elke groep de eerste dialoogronde startte. In beide rondes werden voorbeelden uit de praktijk gegeven waarna gestart werd met de discussie. Vervolgens wisselde de groep en zodat de tweede dialoogronde van start kon gaan. Na afloop van beide dialoogrondes heeft er een plenaire terugkoppeling plaatsgevonden over de hoofdlijnen en conclusies. 1 Zie bijlage 1 voor een deelnemerslijst. 2 Definitie via De Nederlandse Encyclopedie 3

5 DUURZAAMHEID BIJ ORDINA Jolanda-Poots Bijl gaf tijdens de introductie een presentatie over het duurzaamheidsbeleid van Ordina. Het bedrijf is ervan overtuigd dat ICT een doorslaggevende rol kan en moet spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Voorwaarde is wel dat mensen kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Ordina zet zich hier dagelijks voor in, omdat het bedrijf van mening is dat ICT weer vóór mensen moet gaan werken. Dit doet Ordina via de missie Samen Duurzaam Innoveren. Om ambities op het gebied van Duurzaamheid te realiseren heeft Ordina een duurzaamheidsbeleid opgesteld met doelen voor de jaren Dit beleid richt op drie thema s: Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Maatschappelijke Projecten. Het duurzaam innoveren vindt onder andere gestalte tot de realisatie van Quli, een zorgplatform voor individuele zorg. Het platform helpt de burger om hem in staat te stellen de regie over zijn eigen zorg en welzijn te voeren. Alle innovaties die Ordina ontwikkelt, moeten 100% duurzaam. De duurzame aspecten van onze dienstverlening toetsen we aan de hand van criteria zoals hergebruik van bestaande producten en componenten, milieu impact, toekomstbestendigheid en levensduur, co-creatie met de klant, creativiteit en innovatie. Ordina werkt aan het verduurzamen van de Bedrijfsvoering via ISO14001, de CO2-Prestatieladder niveau 5, het Berijdersbeloningsprogramma en door het opstellen van een Diversiteitsplan. Via de Meerjarenafspraak (MJA) op het gebied energiebesparing realiseert Ordina tussen 2005 en % energiebesparing. Dit betekent dat elk jaar minimaal 2% reductie moet worden gerealiseerd op het gebied van energie, CO2 uitstoot en brandstof per FTE. Daarnaast Ordina streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de maatschappij, onder meer op het gebied van de verhouding tussen mannen en vrouwen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook heeft de MVO-strategie het FIRA Brons -zegel gekregen. De Maatschappelijke Projecten worden gesteund via de Ordina Foundation. Het streven van Ordina is om jaarlijks tussen de 300 en 500 uur te besteden aan maatschappelijke projecten. 4

6 RESULTATEN DIALOOGRONDES De stakeholdergroep sprak met Ordina in over de volgende thema s: Samen Slimmer Werken: focus op het organiseren van medewerkers, organisatie en techniek en de aansluiting hiervan op veranderde omgevingen. Smart Technologies: de opkomst van nieuwe technologieën en vormen van automatisering. Hieronder worden deze thema s verder omschreven en de belangrijkste resultaten van de dialoogrondes gedeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van quotes van deelnemers aan de dialoog. Samen Slimmer Werken Het thema Samen Slimmer Werken werd toegespitst op het nieuwe werken. De afgelopen decennia hebben er industriële, maatschappelijke, demografische en economische veranderingen plaatsgevonden die vragen om een nieuwe manier van werken. Het nieuwe werken gaat over het anders organiseren van werk, anders samenwerken en met behulp van andere technologie. Uitingen van het nieuwe werken zijn meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken en meer resultaatgericht werken in plaats van gericht op aanwezigheid of het sturen op input. Dit leidt in veel gevallen tot grotere tevredenheid onder medewerkers, een betere samenwerking tussen medewerkers doordat informatie beter (digitaal) toegankelijk is. Werktijd wordt efficiënter doordat er minder reistijd en minder reisbewegingen zijn en dat leidt weer tot CO2 reductie. Dit zijn voor Ordina belangrijke aandachtspunten. Het nieuwe werken maakt meer tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk door het inzetten van technologie. De technologie is beschikbaar maar dit leidt niet altijd tot toepassing en (langdurige) gedragsverandering. De vraag die Ordina zich stelt is: Wij willen graag onze CO2 footprint-reduceren door middel van Samen Slimmer Werken, maar hoe realiseren we dit? Welke manier van leidinggeven hoort daarbij?. Er is sprake van verschillende invalshoeken. Ordina levert haar dienstverlening aan klanten veelal op detacheringbasis en op locatie van de klant. Ordina wil haar medewerkers een prettige werkomgeving bieden en daar hoort ook flexibiliteit en vrijheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij. Dit heeft gevolgen voor de stijl van leidinggeven namelijk meer gericht op output dan op input of aanwezigheid. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken leidt tot een positieve bijdrage aan de fileproblematiek en tot CO2 reductie. De vrijheid van handelen en flexibiliteit om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken wordt tegelijkertijd gekaderd door de dienstverlening die Ordina voor klanten uitvoert. Daarnaast zijn medewerkers ook gehecht aan hun eigen vervoersmiddel. Tijdens de dialoog werd benadrukt dat het nieuwe werken voor elke Ordina-medewerker, in meer of mindere mate, kan worden toegepast. Hoewel er in veel detacheringsopdrachten sprake is van een vaste standplaats kan het werk wel anders worden georganiseerd. De deelnemers vinden dat het nieuwe werken op de eerste plaats gaat om vrijheid. Dit betreft de vrijheid om te werken op de locatie en het tijdstip naar keuze. En vrijheid over de invulling van de werkzaamheden als er gestuurd wordt op resultaat in plaats van op input. Vertrouwen in medewerkers is belangrijk, vooral wanneer resultaten niet direct meetbaar zijn. Het gaat echter ook om de vrijheid om ondernemend en efficiënt te kunnen zijn binnen Ordina. De stakeholders kwamen tot de conclusie dat je als organisatie de ruimte moet 5

7 creëren om medewerkers eigen keuzes te laten maken. Zoals een deelnemer aangeeft, is het belangrijk om daarbij kaders op te stellen: Al die thema s rondom het nieuwe werken, dat is erg leuk, maar het gaat ook om verwachtingen managen. Je moet wel afspraken maken over wat er opgeleverd moet worden. Om ervoor te zorgen dat medewerkers die vrijheid nemen, dient er een goede inbedding in een bedrijf plaats te vinden die het nieuwe werken mogelijk maakt en stimuleert. Een concreet voorbeeld dat werd genoemd, betreft de beloningsstructuur veel bedrijven hanteren. Wanneer iemand 40 uur werkt, wordt hij voor 40 uur betaald. Op het moment dat hij zijn werk in 30 uur kan uitvoeren, ontstaan er soms dilemma s. Betaal je de medewerker dan voor 40 uur of voor 30 uur? Een resultaat gestuurde organisatie kan volgens een deelnemer hierop het antwoord zijn: Het gaat ook om het sturen op resultaten. Dus als je iets in 4 uur kan doen, is dat prima. Als mijn collega het in 8 uur doet ook prima. Zelfde resultaat en zelfde salaris. Dit past echter niet bij het businessmodel van Ordina. Klanten maken gebruik van Ordina en Ordina moet vervolgens goede dienstverlening naar de klant garanderen op basis van de overeengekomen inzet. Op de tweede plaats gaat het bij het nieuwe werken om flexibiliteit met betrekking tot mobiliteit. Dit vinden de deelnemers cruciaal om CO2-reductie te realiseren. Het huidige mobiliteitsbeleid en het leasebeleid zijn minder flexibel dan nodig voor de inzet van de medewerker bij verschillende klanten en de bereikbaarheid van de verschillende klanten. Wanneer het mobiliteits- en leasebeleid flexibeler is kan Ordina haar medewerkers in staat stellen het vervoersmiddel af te stemmen op veranderende bestemmingen en hebben de medewerkers er waarschijnlijk minder moeite mee om de auto te laten staan en te kiezen voor een alternatief. Het gaat om mogelijkheden bieden. Mensen informeren; wat is je verbruik met de auto. Maar sommige medewerkers kunnen nu eenmaal niet met het OV naar de klant. Dat moet je ook gewoon erkennen. Het nieuwe werken biedt enerzijds veel voordelen, waaronder CO2-reductie en tevredenheid van de medewerker, mits goed georganiseerd en mits het mogelijk is binnen een bepaalde business. Deelnemers hebben Ordina het advies gegeven om te focussen op vrijheid en flexibiliteit. Door medewerkers ruimte te geven zelf keuzes te maken en daarnaast flexibel te zijn met betrekking tot vervoer, is er echt sprake van een nieuwe manier van werken. Anderzijds wordt erkend dat deze manier van benaderen niet altijd haalbaar is in een bedrijf dat werkt via het detacheringsmodel. De kaders binnen de bestaande grenzen mogen daarom meer opgezocht worden door het nieuwe werken en de mogelijkheden binnen Ordina zichtbaar te maken en meer te stimuleren. Smart Technologies Dit thema was ingestoken op de opkomst van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van automatisering. Deze worden gekenmerkt doordat ze dichtbij de mens staan, hoogwaardig van kwaliteit 6

8 zijn en exponentieel toenemen. Het dilemma hierin is dat we steeds meer uitgedaagd worden een stap verder te gaan door na te denken over het effect een technologie heeft, in plaats van stil te staan bij het systeem. Hoe zorgen we ervoor dat de techniek weer voor de mensen gaat werken? Als voorbeeld van een Smart Technology wordt de zelflerende thermostaat genoemd. Dit apparaat leert op basis van jouw specifieke gedrag hoe je huis verwarmd moet worden. Het apparaat leert dus zelf; dit is feitelijk het automatiseren van het automatiseren. Je hoeft alleen maar aan te geven op welke manier het apparaat dient te leren. De traditionele beperkingen vallen daardoor weg. Onze discussies gaan daardoor vaker over Wat vinden we hiervan en wat moeten we hiermee?. Een voorbeeld van een Smart Technology is het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon.com dat experimenteert met het bezorgen van pakjes via drones. Dit soort ontwikkelingen lijken ver weg maar komen verrassend snel dichtbij. Binnen de rondes over Smart Technologies werden stellingen voorgelegd om de discussie op gang te brengen. De volgende stelling sprak de deelnemers het meeste aan: De verheerlijking van Smart Technologies moet direct stoppen. Smart werkt verspilling juist in de hand, vernietigt werkgelegenheid en draagt bij aan CO2 verhoging. Uiterste terughoudendheid is geboden. Deelnemers vinden het belangrijk dat een bedrijf nadenkt over hoe iets overkomt in de markt. Wordt een technologie goed uitgelegd? Vaak wordt er namelijk niet stilgestaan bij de keerzijde. Het voorbeeld dat hier wordt genoemd is het blauwe vinkje van de gratis berichtendienst WhatsApp. WhatsApp introduceerde het blauwe vinkje begin november 2014 en ontketende daarmee een collectieve volkswoede. Gebruikers waren van mening dat hun privacy zwaar in het geding kwam. De blauwe vinkjes tonen namelijk aan wanneer een bericht door de ontvanger is gelezen, en dit schendt de privacy. Zoals een deelnemer verwoord: De discussie verschuift. Vaak denken mensen: Ze lezen toch al alles van me, dan kan dit er ook nog wel bij. Wie leest er nou nog algemene voorwaarden tot in detail? De deelnemers zouden bij voorkeur ervaren dat er niet alleen bij de mooie dingen wordt stilgestaan (verheerlijking), maar dat er ook aandacht is voor hoe een technologie misbruikt kan worden of een gevaar kan vormen voor de maatschappij. In het verlengde daarvan dienen medewerkers van een bedrijf dit intern en bij hun leidinggevende onder de aandacht te (mogen) brengen. In de dialoogronde werd aangegeven dat het niet altijd gewaardeerd wordt wanneer de keerzijde van een technologie benadrukt wordt. Dit houdt verband met de relatie tussen een medewerker en zijn/haar leidinggevende en de cultuur van het bedrijf. Door aandacht te schenken aan deze keerzijde, kan de techniek voor de mensen gaan werken. Een technologie waaraan Ordina heeft bijgedragen met kennis over informatietechnologie is het Qulizorgplatform. Door gebruik te maken van deze functionaliteit wordt er minder gereisd door klanten (patiënten, ouders, kennissen) en vermindert CO2 uitstoot. Het platform kent functionaliteiten zoals E- Learning en het doen van diagnose op afstand. In de Quli keten zullen klanten patiënten, specialisten, zorginstellingen minder papier gebruiken, niet of minder hoeven te reizen en dit vaker met het openbaar vervoer doen. Men is van mening dat technologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan: 7

9 De stelling gaat over de verheerlijking. Smart Technologies wordt daardoor een middel in plaats van een doel op zich. Als Ordina kun je juist, via je motto Samen Duurzaam Innoveren, dienstbaar zijn naar de klant toe. Dit heb je zelf in de hand. Je moet de technologieën met wijsheid ontwikkelen en op een goede manier inzetten. In het kader van het dilemma Hoe zorgen we ervoor dat de techniek weer voor de mensen gaat werken? hebben deelnemers Ordina het advies gegeven ontwikkelingen bij de klant met beleid en wijsheid te begeleiden. Daarnaast is het van belang dat de link tussen Smart Technologies en maatschappelijke verantwoordelijkheid expliciet wordt gemaakt zodat medewerkers met een wat meer technische achtergrond binnen bedrijven ook worden aangesproken door MVO. Deelnemers ervaren vaak dat medewerkers binnen een bedrijf aan allerlei initiatieven deelnemen maar dat dit niet zichtbaar is of hier niet over wordt gesproken. Door de klant als Ordina centraal te zetten en door goed te luisteren naar zowel je medewerker als je klant, kun je als Ordina ICT voor mensen laten werken. 8

10 EVALUATIE STAKEHOLDERDIALOOG Om toekomstige stakeholderdialogen te verbeteren, heeft er na afloop een evaluatie plaatsgevonden. Daarbij is er aan de deelnemers gevraagd om positieve punten en verbeterpunten aan te dragen. Positief werd benoemd de groepsomvang, de gevarieerde achtergrond van de deelnemers en de deelname van het hoger management van Ordina. Daarnaast was men tevreden over de organisatie van de middag en de prikkelende thema s. Als verbeterpunten werd aangedragen dat er redelijk veel presentaties waren binnen een kort tijdsbestek. Daardoor was er (te) weinig ruimte in het programma voor discussie. Als gevolg daarvan gaf men aan dat meer inhoudelijke diepgang gewenst was. Deelnemers koppelden verder terug benieuwd te zijn naar de resultaten en het verslag. 9

11 CONCLUSIE Met betrekking tot het dilemma Hoe kunnen we het nieuwe werken organiseren, zodat er onder andere minder CO2-uitstoot is? hebben de stakeholders geadviseerd om vrijheid en flexibiliteit te bieden. Dit heeft betrekking op het organiseren van werk en mobiliteit en medewerkers een stem geven in de organisatie daarvan. Dit leidt tot efficiënter werken en minder reisbewegingen. Ordina kan de kaders van de bestaande grenzen aan het organiseren van werk en mobiliteit meer opzoeken. Voor organisaties die, net zoals Ordina, het detacheringsmodel handhaven, is tijd- en plaats onafhankelijk werken tot op bepaalde hoogte mogelijk. Het leveren van een goede dienstverlening aan de klant staat altijd voorop en dit kan niet in alle gevallen gepaard gaan met volledige vrijheid en flexibiliteit. In het kader van het dilemma Hoe zorgen we ervoor dat de techniek weer voor de mensen gaat werken? is geadviseerd ontwikkelingen bij de klant met beleid en wijsheid te begeleiden. Daarnaast is het van belang dat de link tussen Smart Technologies en maatschappelijke verantwoordelijkheid expliciet wordt gemaakt zodat medewerkers met een technische achtergrond binnen Ordina worden aangesproken door MVO. Medewerkers binnen een organisatie nemen regelmatig deel aan maatschappelijke initiatieven maar dit is vaak niet zichtbaar of hier wordt doorgaans niet over gesproken. Door binnen je dienstverlening de klant centraal te zetten en goed te luisteren naar zowel medewerkers als klanten, kun je als Ordina ICT weer voor mensen laten werken. Jolanda Poots-Bijl (CFO van Ordina & portefeuille Duurzaamheid binnen de Raad van Bestuur van Ordina) gaf in haar slotwoord aan dat er nieuwe ideeën zijn opgedaan en dat er veel geleerd is. De deelnemers hebben na afloop van de dialoog dit verslag ontvangen. 10

12 BIJLAGE 1: DEELNEMERLIJST In onderstaande tabellen is een splitsing gemaakt tussen klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties, adviseurs, overige relaties en medewerkers van Ordina. Daarbij is vermeld wie de contactpersoon van Ordina is. Klanten ABN AMRO KPN Logius Rabobank SVB Ziggo ANWB Hoofd Business Development, Reporting & Stakeholder Management Verantwoordelijk voor 'Het nieuwe leven en werken' Sectormanager CSR Officer Programma manager SVB-groen Sr. Corporate Communication Officer GIS Specialist Leveranciers Alphabet Achmea Qoppoconsult Director Sales Sectormanager Dienstverlening & Retail Business unit Manager Maatschappelijke organisaties, adviseurs & overige relaties De Groene Zaak Business Relations IBM Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager ICT Nederland Manager Duurzaamheid & Milieu IVN Regiodirecteur MVO Nederland Manager Grote Bedrijven Netwerk PrintRun Owner PrintRun B.V., co-initiator Fair Return Media en Chairwoman of Board Samen voor Nieuwegein RVO Adviseur Aanwezig vanuit Ordina Annemarie Pots Annemieke den Otter Floor Martens Jan Iedema Jolanda Poots-Bijl Laura Kramer Martin Koersen Roland Hamacher Siebren de Ringh Directeur Vastgoed & Inkoop Financieel Directeur Corporate Jr. Business Consultant Management Consultant CFO van Ordina & portefeuille Duurzaamheid binnen de Raad van Bestuur Jr. Business Consultant Partner Innovation & Ventures Sr. Management Consultant Duurzaamheid Partner Learning & Change 11

Stakeholderdialoog Duurzaamheid 2016

Stakeholderdialoog Duurzaamheid 2016 Stakeholderdialoog Duurzaamheid 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Duurzaamheid bij... 4 Duurzaamheidsbeleid 2017-2020... 5 Dialoogronde 1: Inclusiviteit... 6 Dialoogronde 2: Mobiliteit... 7 Afronding

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG DUURZAAMHEID 2015

STAKEHOLDERDIALOOG DUURZAAMHEID 2015 STAKEHOLDERDIALOOG DUURZAAMHEID 2015 1 Inhoud SAMENVATTING... 3 INLEIDING... 4 DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 5 RESULTATEN DIALOOGRONDES... 8 Dialoogronde I: Aanvulling en feedback Materialiteitsmatrix...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 9 augustus 2013 Hke08033/Apo20090 1.1 Definitief Ordina Nederland B.V. ING Bank 069.68.64.649 KvK 30086514 BTW

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum Op 28 oktober 2010 ging KPN voor de derde keer in gesprek met verschillende stakeholders. De belangrijkste

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Aantrekkelijk werkgeverschap. Wie zijn we

Aantrekkelijk werkgeverschap. Wie zijn we Wie zijn we Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al gedurende 45 jaar resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van Twynstra Gudde

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie. BV Bouwbedrijf KOOI. Appingedam, 8 januari 2015. Auteur: A. Akkerman Panterra Consultants. Geaccordeerd door:

Communicatieplan CO2-reductie. BV Bouwbedrijf KOOI. Appingedam, 8 januari 2015. Auteur: A. Akkerman Panterra Consultants. Geaccordeerd door: BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam, 8 januari 2015 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultants Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de bijeenkomst aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Erg goede sprekers, zoals gebruikelijk.

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Stakeholderdialoog VNCI Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Samenvatting Op 14 oktober 2013 heeft de Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015 Communicatie CO2 footprint versie mei 2015 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, April 2015 TPA Nederland Controle: Directeur K. Brouns Coldmix BV Mei 2015 AGK Pagina 1 van 5 pagina s 2015

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

CommunicatieplanCO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv

CommunicatieplanCO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv CommunicatieplanCO 2 -reductie Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv Nuth, 20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel directeur COLOFON

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Perpetuum Leiderschapsdialoog: wat betekent het lager leggen van leiderschap voor een organisatie en haar manier van handelen. Een onderwerp dat

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan CO2 prestatieladder Belanghebbenden en plan Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28/02/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02/03/2012 Marije de Vreeze Consistentie plan met InTraffic

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Van Beek Infra Groep BV.

Van Beek Infra Groep BV. Communicatieplan CO 2 -reductie Van Beek Infra Groep BV. Etten-Leur, 28 april 2015 (documentnummer 50101.03) Auteur(s): VGMK-coordinator Geaccordeerd door: Peter van Beek, Directie C O L O F O N Het format

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 03 2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven pag. 04 2.1 Initiatieven bespreken

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv Communicatieplan CO 2 -reductie Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv Nuth, 20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel directeur C

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 16 januari 2016 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Onderzoek

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie