Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden"

Transcriptie

1 Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2010

2 2

3 Samenvatting Aanleiding voor dit toezicht was de melding van Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna BJZ Haaglanden) van het onverwachte overlijden van de negenjarige A. in april A. was een cliënt van BJZ Haaglanden, omdat A. s ouders in juni 2008 een aanvraag hadden laten indienen voor een persoonsgebonden budget (PGB) op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onderzoek De melding en de aanvullende informatie over de indicatiestelling in het geval van A. riepen bij de inspectie vragen op over de wijze waarop BJZ Haaglanden invulling geeft aan de indicatiestelling voor benodigde zorg als een cliënt een aanvraag voor een PGB-indicatie indient. Dit rapport geeft antwoord op de vraag of de indicatiestelling voor A. tot stand is gekomen volgens de geldende afspraken. Ook wordt gerapporteerd over de huidige werkwijze, omdat BJZ Haaglanden de indicatiestelling bij aanvragen voor PGB-indicaties in 2009 heeft gewijzigd. De casus is onderzocht voor zover het de indicatiestelling door of namens BJZ Haaglanden betreft. De inspectie heeft niet het overlijden van A. onderzocht, noch de vraag of dit had kunnen worden voorkomen. Verwachting inspectie De Inspectie jeugdzorg verwacht dat een BJZ bij het stellen van een (AWBZ-) indicatie achtereenvolgens: - de aard en de ernst van de problematiek vaststelt (verkenning van de hulpvraag); - de zorgbehoefte en vervolgens de zorgaanspraak vaststelt. Tevens verwacht de inspectie dat bij de indicatiestelling de kwaliteitseisen worden nageleefd die hieraan bij of krachtens de Wet op de jeugdzorg en in het Handboek Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg 2007 en het Protocol indicatiestelling jeugdigen met psychiatrische problematiek zijn gesteld. Eindoordeel BJZ Haaglanden heeft voor A. onvoldoende en niet onafhankelijk de hulpvraag en de benodigde zorg onderzocht. Hierdoor heeft BJZ Haaglanden belangrijke signalen over de problematiek van A. over het hoofd heeft gezien bij het stellen van de indicatie voor A. in De geïndiceerde zorg is hierdoor onvoldoende afgestemd op de problematiek van het kind. Daarnaast stelt de inspectie vast dat BJZ Haaglanden in 2009 verbeteringen heeft doorgevoerd bij het behandelen van aanvragen voor PGB-indicaties. De inspectie vindt dat het beleid waarover BJZ Haaglanden beschikt voor het stellen van indicaties nadat door een cliënt een PGB-aanvraag is gedaan van goede kwaliteit is. De inspectie stelt vast dat de indicatiestelling door BJZ Haaglanden 3

4 ook in de praktijk het afgelopen jaar sterk is verbeterd, maar dat de indicatiestelling nog niet altijd volledig conform het beleid plaatsvindt. Het komt nog voor dat BJZ Haaglanden zich bij het stellen van een indicatie in hoge mate laat leiden door de zorgaanspraak waarom de aanvrager heeft verzocht. Wel is ter onderbouwing van de PGB-gefinancierde zorg altijd een diagnostisch rapport beschikbaar. Aanbevelingen De Inspectie jeugdzorg doet de volgende aanbevelingen aan BJZ Haaglanden: 1. Zorg voor een volledige implementatie van de landelijk vastgestelde werkwijze op het gebied van indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek. 2. Zorg bij de behandeling van een aanvraag voor een PGB-indicatiebesluit voor een goede en een onafhankelijke verkenning van de hulpvraag. 3. Maak de professionals duidelijk dat zij - na verkenning van de hulpvraag - kunnen afwijken van de aanvraag voor een PGB-indicatie. 4. Zorg ervoor dat er een zichtbare en navolgbare relatie bestaat tussen de hulpvraag en de zorgaanspraak. 5. Betrek (ouders van) cliënten bij de verkenning van de hulpvraag van de cliënt en leg het concept indicatiebesluit aan hen voor. 6. Betrek eerdere indicatiedossiers bij de verkenning van de hulpvraag van de cliënt die om een herindicatie vraagt. 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Hoofdstuk 2 Bevindingen en oordelen Kwaliteit van het indicatieproces Het indicatieproces en de wettelijke eisen Indicatieproces bij aanvragen voor een PGB in Hoofdstuk 3. Eindoordeel en aanbevelingen Eindoordeel Aanbevelingen Toetsingskader indicatiestelling A. door BJZ Haaglanden

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding De Inspectie jeugdzorg heeft in het najaar van 2009 onderzoek verricht naar de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna: BJZ Haaglanden). Aanleiding voor het onderzoek was een calamiteitenmelding van BJZ Haaglanden bij de Inspectie jeugdzorg. De calamiteit betrof het overlijden van de 9-jarige A. BJZ Haaglanden had eind 2008 op verzoek van de ouders een indicatiebesluit voor AWBZ-zorg in de vorm van een PGB voor A. afgegeven. De informatie van BJZ Haaglanden over deze calamiteit riep bij de inspectie vragen op over de wijze waarop BJZ Haaglanden invulling heeft gegeven aan de indicatiestelling voor de benodigde zorg, specifiek voor A. (in deze casus) en in het algemeen als de hulpvraag van de cliënt een indicatiebesluit ten behoeve van een PGB betreft. Dit rapport geeft antwoord op de vraag of de kwaliteit van de indicatiestelling voor A. door BJZ Haaglanden voldoende was. Onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd bij BJZ Haaglanden, locatie Zoetermeer. Informatie is verkregen uit gesprekken met medewerkers toegang (medewerker toegang, gedragswetenschappers en leidinggevende) en uit onderzoek van het dossier van A. Tijdens het onderzoek bleek dat BJZ Haaglanden per januari 2009 dus na de indicatiestelling voor A. - zijn werkwijze in de indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek heeft bijgesteld. De inspectie heeft daarom besloten aanvullend dossieronderzoek te verrichten naar de huidige werkwijze. In elf recente dossiers is nagegaan hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk is gebracht. De casus is onderzocht voor zover het de indicatiestelling door of namens BJZ Haaglanden betreft. De inspectie heeft niet het overlijden van A. onderzocht, noch de vraag of dit had kunnen worden voorkomen. Toetsingskader Voorafgaand aan dit onderzoek heeft de inspectie een toetsingskader ontwikkeld waarin is aangegeven wat zij verwacht van Bureau jeugdzorg bij de indicatiestelling van jeugdigen met psychiatrische problemen. Het toetsingskader is gebaseerd op het Handboek Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg 1 en het Protocol indicatiestelling jeugdigen met psychiatrische problematiek 2 en bij dit rapport gevoegd als bijlage. Leeswijzer Na dit inleidende hoofdstuk worden in het tweede hoofdstuk de onderzoeksbevindingen en de oordelen van de inspectie weergegeven. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de huidige 1 MOgroep, Handboek indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek (2007). 2 IPO, Protocol indicatiestelling jeugdigen met psychiatrische problematiek (2006). 6

7 werkwijze van BJZ Haaglanden bij de indicatiestelling van de zorg voor jeugdigen met psychiatrische problemen en de bevindingen uit het aanvullende dossieronderzoek. In het laatste hoofdstuk geeft de inspectie haar eindoordeel en aanbevelingen. 7

8 Hoofdstuk 2 Bevindingen en oordelen Bij de indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek volgt BJZ Haaglanden sinds 2008 het Handboek Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg. In dit handboek is een uniforme werkwijze voor de indicatiestelling door de Bureaus Jeugdzorg vastgelegd. Voor de indicatiestelling van jeugdigen met psychiatrische problematiek is door het IPO in 2006 een protocol opgesteld. Dit protocol is per januari 2009 uitgewerkt in de werkinstructie indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek van de MO groep 3. Op basis van de kwaliteitscriteria die hierin zijn vastgelegd heeft de inspectie voor dit toezicht de volgende vragen geformuleerd: 1. Heeft BJZ Haaglanden achtereenvolgens - de aard en ernst van de problematiek van A. vastgesteld (verkenning van de hulpvraag); - de zorgbehoefte van A vastgesteld en vervolgens de zorgaanspraak vastgesteld? 2. Zijn bij de indicatiestelling de kwaliteitseisen nageleefd die hieraan bij of krachtens de Wet op de jeugdzorg en in het Handboek indicatiestelling voor Bureau Jeugdzorg 2007 en Protocol indicatiestelling jeugdigen met psychiatrische problematiek zijn gesteld? In paragraaf 2.1 en 2.2 worden bovenstaande vragen beantwoord. Eerst worden de verwachtingen van de inspectie weergegeven, gevolgd door de bevindingen en het oordeel van de inspectie. Paragraaf 2.3 geeft kort het huidige indicatieproces weer van BJZ Haaglanden bij aanvragen voor een PGB-indicatie. 2.1 Kwaliteit van het indicatieproces Deze paragraaf beschrijft op welke wijze BJZ Haaglanden achtereenvolgens de hulpvraag van A. in kaart heeft gebracht en vervolgens de zorgbehoefte en zorgaanspraak heeft vastgesteld. Verkenning van de hulpvraag, vaststelling van de zorgbehoefte en de zorgaanspraak Verwachting De inspectie verwacht dat BJZ Haaglanden achtereenvolgens: - de aard en de ernst van de problematiek van de cliënt vaststelt (verkenning van de hulpvraag); - de zorgbehoefte en de zorgaanspraak van de cliënt vaststelt. 3 Werkinstructie Indicatiestelling voor jeugdigen met een psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw (januari 2009 (versie 1) juli 2009 (versie 2)). 8

9 Bevindingen casus A. BJZ Haaglanden heeft bij de verkenning van de hulpvraag voor A. gebruik gemaakt van een diagnostisch rapport van het Centrum voor Autisme uit 2006, een hulpverleningsplan uit 2008 en een evaluatie van de aanbieder van PGB-zorg (verder: particuliere zorgaanbieder) uit Bij de kwaliteit van de verkenning van de hulpvraag vallen drie tekortkomingen op. Allereerst heeft BJZ Haaglanden exclusief gebruik gemaakt van de door de particuliere zorgaanbieder aangeleverde informatie. BJZ Haaglanden heeft contact gehad met de particuliere zorgaanbieder om de diagnose voor A. op te vragen, maar geen informatie ingewonnen bij de ouders of bij andere betrokkenen, zoals het Centrum voor Autisme. Ten tweede is de risico-inschatting voor A. niet goed gemaakt. Het dossier van A. bevat een gedeeltelijk ingevulde LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling). De LIRIK wordt door de BJZ medewerkers ingevuld om tot een inschatting van de veiligheid van de jeugdige te komen. Doordat de LIRIK onderdeel uitmaakte van het dossier van A., leek het of een belangrijke stap was gezet bij het in kaart brengen van de risico s voor A. Maar behalve dat de aangetroffen LIRIK slechts gedeeltelijk was ingevuld, bleken de ingevulde scores enkel gebaseerd te zijn op de door de particuliere zorgaanbieder aangeleverde informatie. Ten derde heeft BJZ Haaglanden (het dossier behorend bij) het in 2007 afgegeven indicatiebesluit niet geraadpleegd bij de verkenning van de hulpvraag. Hoewel ten tijde van de indicatiestelling van A. bekend was dat er eerder door BJZ Haaglanden (locatie Delft, 2007) een dossier over cliënt A. was aangelegd, is dit niet betrokken bij de probleemverkenning. BJZ Haaglanden, locatie Zoetermeer, geeft daarvoor als verklaring dat het fysieke dossier in Delft lag. Opvragen van het dossier werd niet nodig geacht omdat men het geen gecompliceerde aanvraag vond. Het niet raadplegen van het dossier uit 2007 is een tekortkoming om de volgende reden. De indicatieaanvraag voor A. in 2008 betrof een aanvraag voor activerende en ondersteunende begeleiding. In 2007 was A. echter gezien de aard en de ernst van zijn problematiek - geïndiceerd voor GGZ-behandeling door het Centrum voor Autisme en voor ondersteunende begeleiding. Na het overlijden van A. heeft BJZ Haaglanden bovendien vastgesteld dat de ouders van A. in 2008 in het geheel geen gebruik hebben gemaakt van het indicatiebesluit voor behandeling door het Centrum voor Autisme. Zij hebben in 2008 alleen de ondersteunende begeleiding bij de particuliere zorgaanbieder ingekocht. Dit was op het moment dat BJZ Haaglanden de aanvraag in 2008 behandelde niet bekend. Hierover zijn dan ook geen vragen gesteld aan de ouders en de particuliere zorgaanbieder. BJZ Haaglanden heeft geen eigen probleemanalyse gemaakt van de situatie van A. Niet alleen de verkenning van de hulpvraag, maar ook de benodigde zorg en de zorgaanspraak (PGB) zijn geheel overgenomen uit de documenten van de particuliere zorgaanbieder. Er is niet onderzocht of een 9

10 aanspraak op de Wet op de jeugdzorg kon worden gedaan voor de begeleiding van A. en diens gezin. Oordeel BJZ Haaglanden heeft voor A. onvoldoende en niet onafhankelijk de hulpvraag en de benodigde zorg onderzocht. Hierdoor heeft BJZ Haaglanden belangrijke signalen over de problematiek van A. over het hoofd heeft gezien bij het stellen van de indicatie voor A. in De geïndiceerde zorg is hierdoor onvoldoende afgestemd op de problematiek van het kind. 2.2 Het indicatieproces en de wettelijke eisen Deze paragraaf beschrijft in hoeverre BJZ Haaglanden bij het stellen van de indicatie heeft voldaan aan de wettelijke eisen voor het nemen van het indicatiebesluit, in het bijzonder op het gebied van de betrokkenheid van de juiste personen en de eisen die aan het indicatiebesluit zelf zijn gesteld. Betrokkenheid van de juiste personen Verwachting inspectie De inspectie verwacht dat voorafgaand aan een indicatiebesluit de volgende personen betrokken zijn: - Een gekwalificeerde indicatiesteller (voor het opstellen van het concept indicatiebesluit); - Een gekwalificeerde gedragswetenschapper (voor het toetsen van de geïndiceerde zorg); - Een functionaris met kennis over de AWBZ (voor het vaststellen van AWBZ-aanspraken); - De aanvrager (voor overleg over het concept indicatiebesluit). In de Wet op de jeugdzorg is bepaald dat slechts een jeugdige, zijn ouders, stiefouders of anderen die hem als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden (pleegouders) een indicatiebesluit kunnen aanvragen. Bevindingen casus A. Het concept indicatiebesluit (inclusief onderbouwing geïndiceerde zorg) is onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde indicatiesteller opgesteld. Het concept indicatiebesluit is aan de orde geweest in een MDT (multidisciplinair team), waarvan zowel een gedragswetenschapper als een functionaris van de Jeugd-GGZ-instelling De Jutters deel uitmaakten. Het MDT stelde vast dat het hulpverleningsverslag uit 2008 van de particuliere zorgaanbieder alleen informatie bevatte over de in 2008 geboden ondersteunende begeleiding, en niet over geboden activerende begeleiding. Deze constatering heeft niet geleid tot nader onderzoek in het oude dossier over welke zorg eerder was geïndiceerd, en in hoeverre deze zorg was geleverd. Naar aanleiding van het MDT heeft de medewerker toegang bij de particuliere zorgaanbieder nagevraagd of deze ook de activerende begeleiding bood. De particuliere zorgaanbieder heeft niet duidelijk gemaakt dat in het verleden geen activerende begeleiding was geïndiceerd voor en geboden A. en zijn familie. De particuliere zorgaanbieder heeft aangegeven dat het de bedoeling was dat met de 10

11 nieuwe indicatie naast de ondersteunende begeleiding ook vier uur per week activerende begeleiding zou worden geboden. Over het concept indicatiebesluit is contact geweest met de aanvrager, namelijk de particuliere zorgaanbieder. De wet verstaat onder de aanvrager echter de cliënt of diens ouders/ verzorgers. Met de ouders van A. is geen contact geweest over het ontwerp indicatiebesluit. Oordeel Voorafgaand aan het indicatiebesluit van A. heeft BJZ Haaglanden intern de juiste personen betrokken (indicatiesteller, gedragswetenschapper, functionaris met kennis van AWBZ), waarmee op dit punt is voldaan aan de wettelijke eisen De interne toets van het concept indicatiebesluit door het MDT heeft niet opgeleverd dat tekortkomingen in het indicatieproces aan de oppervlakte kwamen. Op het punt van het overleggen met de cliënt over het concept indicatiebesluit is niet voldaan aan de wettelijke eisen. Kwaliteit indicatiebesluit Verwachtingen inspectie De inspectie verwacht dat het indicatiebesluit de volgende informatie bevat: - een beschrijving van de (dreigende) problemen van de cliënt, de ernst en de mogelijke oorzaken ervan; - een beschrijving van de in verband daarmee benodigde zorg (of eventueel vervangende zorg) en het met de zorg beoogde doel; - de duur van de zorg; - de termijn waarbinnen de aanspraak op (jeugd)zorg tot gelding moet worden gebracht; - een advies wie de zorg kan of kunnen verlenen; - een uitspraak of coördinatie van de zorg gewenst is en zo ja wie dat het best kan uitvoeren. Bevindingen casus A. Er is een indicatiebesluit voor A. opgesteld. De (dreigende) problemen zijn beschreven, de ernst van de problematiek, de mogelijke oorzaken, de benodigde zorg, de met de zorg beoogde doelen, de termijn waarvoor de zorgaanspraak geldt en of er coördinatie van de zorg nodig is. Zoals eerder is aangegeven geldt dat de informatie in het indicatiebesluit uitsluitend is gebaseerd op de informatie van de particuliere zorginstelling. Het indicatiebesluit bevat onder het kopje advies wie de zorg kan verlenen een verwijzing naar het Zorgkantoor. De benodigde zorg die in het indicatiebesluit staat is GGZ ondersteunende en GGZ activerende begeleiding. Oordeel Het indicatiebesluit voldoet aan de wettelijke eisen. 11

12 2.3 Indicatieproces bij aanvragen voor een PGB in 2009 Sinds begin 2009 heeft BJZ Haaglanden de werkwijze voor het behandelen van indicatiebesluiten voor een PGB geleidelijk gewijzigd. Directe aanleiding daarvoor vormden de wijzigingen in de AWBZ per januari Daarnaast speelde de onvrede van medewerkers met de tot dan gehanteerde werkwijze bij indicatiebesluiten voor een PGB een rol. BJZ Zoetermeer heeft daartoe en werkinstructie opgesteld waarin richtlijnen zijn opgenomen om tot een indicatiebesluit voor AWBZ zorg te komen. De werkinstructie omvat onder meer een beschrijving van de stappen om tot een AWBZ-indicatie te komen en een instrument ten behoeve van het scoren van beperkingen van de cliënt. Het interne werkproces is aangepast om specifieke deskundigheid op dit terrein te ontwikkelen. Deze paragraaf geeft kort weer welke verbeteringen zijn doorgevoerd ten opzichte van de casus van A. BJZ Haaglanden is bezig met een omslag, waarna een PGB-aanvraag niet langer afwijkend wordt behandeld van een reguliere zorgvraag. Zo geldt sinds juli 2009 binnen BJZ Haaglanden de afspraak dat alle (ouders van) cliënten worden gesproken bij een nieuwe aanvraag voor een indicatiebesluit voor een PGB. In verband met capaciteitsproblemen zal dit gesprek bij de locatie Zoetermeer bij herindicaties telefonisch plaatsvinden. Het streven is volgens de teamleider om per januari 2010 alle (ouders van) cliënten persoonlijk te zien en spreken bij indicatiestellingen voor AWBZ-zorg. De omslag sluit aan bij de Werkinstructie Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw van de MO groep (2009) en waaraan alle Bureaus Jeugdzorg zich in beginsel geconformeerd hebben. Eén van de uitgangspunten in deze werkinstructie is dat Bureau Jeugdzorg geen onderscheid maakt in indiceren als de aanvraag gericht is op een PGB of Zorg In Natura (ZIN). De instructie stelt: Het expliciete verzoek om een (indicatie voor een) PGB wil niet zonder meer zeggen dat dit tot een besluit voor Zvw en/of AWBZ-zorg leidt. Onderzoek zal uitwijzen of Zvw en/of AWBZ-zorg is aangewezen en / of er sprake is van opgroei- of opvoedproblematiek waarvoor Jeugdzorg aan de orde is. Interviews Uit de door de inspectie gevoerde gesprekken blijkt dat medewerkers van BJZ Haaglanden het in de praktijk moeilijk vinden om een aanvraag voor een PGB-indicatiebesluit te behandelen als een reguliere indicatie. Dit heeft te maken met de verwachting van cliënten dat zij recht hebben op een PGB. Medewerkers voelen hierdoor niet de ruimte om de hele weg te bewandelen van het in kaart brengen van de hulpvraag tot het op basis hiervan stellen van een indicatie. Betrokken medewerkers hebben het beeld dat BJZ Haaglanden alleen van de expliciete vraag van cliënten (indicatiebesluit voor een PGB) kan afwijken als de zorg waar de cliënt om vraagt ook kan worden geleverd door een jeugdzorgaanbieder. Dossiertoets 12

13 Gezien de in de interviews genoemde verbeteringen heeft de inspectie in tweede instantie besloten tot een nader dossieronderzoek. De inspectie heeft elf dossiers onderzocht van aanvragen voor een indicatiebesluit voor een PGB uit de periode september oktober Doel van dit dossieronderzoek was om vast te stellen in hoeverre de hierboven beschreven nieuwe werkwijze daadwerkelijk was ingevoerd. Het dossieronderzoek bevestigt het beeld dat uit de werkinstructies en interviews naar voren komt. De inspectie stelt vast dat de behandeling van de indicatieaanvragen op belangrijke punten is verbeterd. Uit de dossiers komt naar voren dat BJZ Zoetermeer altijd pogingen onderneemt voor het maken van een afspraak met de (ouders van de) cliënt. In de meeste gevallen vindt echter nog geen inhoudelijk gesprek met hen plaats. Een belangrijke verbetering is dat de informatie die gebruikt wordt bij het vaststellen van de zorg altijd van meerdere bronnen afkomstig is en dat BJZ Haaglanden deze informatie inhoudelijk weegt in relatie tot de hulpvraag. De inspectie stelt vast dat met name bij meer complexe aanvragen een goede inhoudelijke afweging plaatsvindt. Uit de dossiers blijkt dat ook bij minder complexe aanvragen wordt afgeweken van de zorgaanvraag van de cliënten, niet altijd om inhoudelijke redenen maar omdat de gevraagde zorg niet vergoed wordt door de AWBZ. Niet altijd wordt afgewogen of de gevraagde zorg ook de benodigde zorg is, BJZ Haaglanden laat zich bij de behandeling van de aanvragen vaak nog leiden door de vergoedingssystematiek van de AWBZ. Wel is ter onderbouwing van de PGB-gefinancierde zorg altijd een diagnostisch rapport beschikbaar. Over het concept indicatiebesluit wordt nog niet altijd overlegd met (de ouders van) de cliënt, hetgeen wel wettelijk is voorgeschreven. 13

14 Hoofdstuk 3. Eindoordeel en aanbevelingen 3.1 Eindoordeel Casus A. BJZ Haaglanden heeft voor A. onvoldoende en niet onafhankelijk de hulpvraag en de benodigde zorg onderzocht. Hierdoor heeft BJZ Haaglanden belangrijke signalen over de problematiek van A. over het hoofd heeft gezien bij het stellen van de indicatie voor A. in De geïndiceerde zorg is hierdoor onvoldoende afgestemd op de problematiek van het kind. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Ten eerste heeft BJZ Haaglanden de informatie die de particuliere zorgaanbieder heeft verstrekt als uitgangspunt genomen bij het behandelen van de aanvraag voor een PGB-indicatie voor A. BJZ Haaglanden heeft de probleemanalyse, de benodigde zorg en de zorgaanspraak (PGB) geheel overgenomen uit de documenten van de particuliere zorgaanbieder. Ten tweede zijn de ouders van A. niet geconsulteerd, noch bij de start van het indicatieproces, noch over het concept indicatiebesluit. Ten derde is geen goede risico-inschatting gemaakt, omdat deze slechts gedeeltelijk en op basis van de beschikbare schriftelijke informatie heeft plaatsgevonden. Tot slot, bij het behandelen van de aanvraag is het dossier uit 2007 voor A. niet geraadpleegd, dat informatie bevatte over de problematiek die A. had ontwikkeld op meerdere gebieden. Bovendien blijkt uit dit dossier dat er in 2007 behandeling was geïndiceerd naast begeleiding. De interne toets van het concept indicatiebesluit door het MDT heeft niet opgeleverd dat deze tekortkomingen aan de oppervlakte kwamen. Huidige werkwijze De inspectie stelt vast dat BJZ Haaglanden in 2009 belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd bij het behandelen van aanvragen voor PGB-indicaties. De inspectie vindt dat het beleid waarover BJZ Haaglanden beschikt voor het stellen van indicaties nadat door een cliënt een PGB-aanvraag is gedaan van goede kwaliteit is. De inspectie stelt vast dat de indicatiestelling door BJZ Haaglanden ook in de praktijk het afgelopen jaar sterk is verbeterd, maar dat de indicatiestelling nog niet altijd volledig conform dit beleid plaatsvindt. Het komt nog voor dat BJZ Haaglanden zich bij het stellen van een indicatie sterk laat leiden door de zorgaanspraak waarom de aanvrager heeft verzocht. Wel is ter onderbouwing van de PGB-gefinancierde zorg altijd een diagnostisch rapport beschikbaar. De inspectie komt op basis hiervan tot de volgende aanbevelingen aan BJZ Haaglanden. 14

15 3.2 Aanbevelingen 1. Zorg voor een volledige implementatie van de landelijk vastgestelde werkwijze op het gebied van indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek. 2. Zorg bij de behandeling van een aanvraag voor een PGB-indicatiebesluit voor een goede en een onafhankelijke verkenning van de hulpvraag. 3. Maak de professionals duidelijk dat zij - na verkenning van de hulpvraag - kunnen afwijken van de aanvraag voor een PGB-indicatie. 2. Zorg ervoor dat er een zichtbare en navolgbare relatie bestaat tussen de hulpvraag en de zorgaanspraak. 3. Betrek (ouders van) cliënten bij de verkenning van de hulpvraag van de cliënt en leg het concept indicatiebesluit aan hen voor. 4. Betrek eerdere indicatiedossiers bij de verkenning van de hulpvraag van de cliënt die om een herindicatie vraagt. 15

16 Toetsingskader indicatiestelling A. door BJZ Haaglanden De Inspectie jeugdzorg verricht onderzoek naar de indicatiestelling door BJZ Haaglanden bij A. en bij jeugdigen met een psychiatrische grondslag in het algemeen. Aanleiding voor het onderzoek is de melding van het overlijden van A. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij BJZ Haaglanden. De inspectie heeft voor het onderzoek de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 1. Heeft BJZ Haaglanden achtereenvolgens - de aard en ernst van de problematiek van A. vastgesteld; - de zorgbehoefte van A., vastgesteld; - vastgesteld dat A. is aangewezen op jeugdzorg (Wet op de Jeugdzorg) of op jeugd GGZ (AWBZ of Zorgverzekeringswet)? 2. Zijn bij de indicatiestelling de kwaliteitseisen nageleefd die hieraan in het Handboek indicatiestelling voor Bureau Jeugdzorg 2007 en Protocol indicatiestelling jeugdigen met psychiatrische problematiek zijn gesteld? Om de kwaliteit van de indicatiestelling te kunnen beoordelen heeft de inspectie dit toetsingskader opgesteld. Het toetsingskader is gebaseerd op bepalingen uit: - de Wet op de Jeugdzorg + aanvullende regelgeving (Wet op de jeugdzorg art 5, 2e lid, onder b, art 6, art. 7. Uitvoeringsbesluit wet op de jeugdzorg - het handboek Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg, MOgroep het Protocol Indicatiestelling jeugdigen met psychiatrische problematiek (31 maart 2006), in opdracht van het IPO opgesteld.

17 Thema Criteria Indicatoren Bronnen Het indicatieproces is BJZ verkent de hulpvraag BJZ heeft informatie over: Dossier GCT optimaal de veiligheid en de risico s die de jeugdige loopt; de aard van de problematiek; het probleembesef en de motivatie bij jeugdige en ouders; verhouding tussen draagkracht en draaglast van het gezin; ernst van de problematiek; en mate van urgentie. (gestructureerde checklist toegang) LIRIK, interviews BJZ maakt een probleemanalyse en stelt een diagnostisch beeld op. - BJZ taxeert de aard van de problematiek (gebruikmakend van SPsy of CBCL); - BJZ taxeert de ernst van de problematiek (gebruikmakend van QUICKSTEP); Dossier, SPsy of CBCL - BJZ stelt vast dat er mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek; - BJZ stelt vast of daarnaast sprake is van opgroei en opvoedproblemen. Óf: Dossier - Een gekwalificeerde gedragswetenschapper of kinderpsychiater heeft vastgesteld dat er sprake is van psychiatrische problematiek; - BJZ heeft de informatie beoordeeld op volledigheid en actualiteit. BJZ stelt vast welke zorg benodigd is. - Als een psychiatrische aanpak noodzakelijk is, is GGZ nodig en stelt BJZ een zorgaanspraak op de Zorgverzekeringswet vast. - Als naast psychiatrische problematiek sprake is van opgroei- en opvoedproblemen stelt BJZ een zorgaanspraak op de Wet op Interview Dossier 17

18 Thema Criteria Indicatoren Bronnen de jeugdzorg vast. - Als de cliënt persoonlijke verzorging en / of ondersteunende begeleiding nodig heeft (al dan niet in combinatie met verblijf) dan stelt BJZ een zorgaanspraak op de AWBZ vast. Na vaststelling van de zorgaanspraak op de AWBZ kiest de cliënt voor zorg in natura of voor een PGB. Het indicatieproces voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Bij de indicatiestelling zijn de juiste personen betrokken - Een gekwalificeerde indicatiesteller stelt het concept indicatiebesluit op. - Een gekwalificeerde gedragswetenschapper toetst het concept Interview Dossier indicatiebesluit of inderdaad sprake is van psychiatrische problematiek en of de geïndiceerde zorg passend is. - Voor het vaststellen van AWBZ-aanspraken is specialistische kennis beschikbaar. - Over het indicatiebesluit wordt ten minste eenmaal overleg gepleegd met de aanvrager. Het indicatiebesluit voldoet aan de wettelijke eisen Het indicatiebesluit bevat: - een beschrijving van de (dreigende) problemen van de cliënt, de ernst en de mogelijke oorzaken ervan; - een beschrijving van de in verband daarmee benodigde zorg Dossier (of eventueel vervangende zorg) en het met de zorg beoogde doel; - de duur van de zorg; - de termijn waarbinnen de aanspraak op (jeugd)zorg tot gelding moet worden gebracht; - een advies wie de zorg kan of kunnen verlenen; - een uitspraak of coördinatie van de zorg gewenst is en zo ja wie dat het best kan uitvoeren. 18

19 19

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau jeugdzorg Noord-Holland

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau jeugdzorg Noord-Holland Rapport indicatiestelling cliënt Bureau jeugdzorg Noord-Holland Inspectie jeugdzorg Utrecht, september 2009 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Inleiding... 9 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Plaatsing van een 9-jarig kind in het buitenland. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam naar aanleiding van een calamiteit

Plaatsing van een 9-jarig kind in het buitenland. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam naar aanleiding van een calamiteit Plaatsing van een 9-jarig kind in het buitenland Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam naar aanleiding van een calamiteit Inspectie Jeugdzorg Utrecht, november 2011 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 24 september 2008. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer GS/28060762 drs. A.M. Hopman (020) 797 86 01

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 24 september 2008. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer GS/28060762 drs. A.M. Hopman (020) 797 86 01 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 24 september 2008 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer GS/28060762

Nadere informatie

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder?

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Landelijk toezicht AMK 2009 Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Naar aanleiding van vragen in de Tweede

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

De indicatiestelling bij de Brabantse Bureaus Jeugdzorg nader bekeken

De indicatiestelling bij de Brabantse Bureaus Jeugdzorg nader bekeken De indicatiestelling bij de Brabantse Bureaus Jeugdzorg nader bekeken Een onderzoek naar de kwaliteit van het indicatieproces en de betrouwbaarheid van het indicatiebesluit Lianne Lekkerkerker Cora Bartelink

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg"

Voorlegger bij Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg" Hfdstk. 1 Achtergrond Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg in 2005

Nadere informatie

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming bij beslissingen tot terugplaatsing naar huis Onderzoek naar de doorgevoerde verbeteringen Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, gelet op de JEUGDWET; overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ [Geef tekst op] Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Inspectie Jeugdzorg Utrecht, september 2013 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting Op 20 maart 2012 plaatste de Inspectie Jeugdzorg de organisatie

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor GGZ AWBZ (her)indicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland

Aanvraagformulier voor GGZ AWBZ (her)indicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland Aanvraagformulier voor GGZ AWBZ (her)indicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland Betreft de aanvraag een herindicatie? Nee Ja, huidige indicatiebesluit geldig tot 1. Jeugdige Voornamen: Roepnaam:

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Onderzoek beschrijvende diagnostiek bij indicaties jeugd-ggz door Bureau Jeugdzorg. De resultaten

Onderzoek beschrijvende diagnostiek bij indicaties jeugd-ggz door Bureau Jeugdzorg. De resultaten Onderzoek beschrijvende diagnostiek bij indicaties jeugd-ggz door Bureau Jeugdzorg De resultaten Quirien van der Zijden Partners in Jeugdbeleid Hoogmade, 16 december 2009 Inhoud Inleiding... 3 1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Analyse biedt inzicht in instroom in de pgb-regeling voor jeugd-ggz. Analyse van de instroom in de pgb-regeling via Bureau Jeugdzorg

Analyse biedt inzicht in instroom in de pgb-regeling voor jeugd-ggz. Analyse van de instroom in de pgb-regeling via Bureau Jeugdzorg Analyse biedt inzicht in instroom in de pgb-regeling voor jeugd-ggz Analyse van de instroom in de pgb-regeling via Bureau Jeugdzorg 27 mei 2008 Inhoud Inleiding...... 3 1 Conclusies en aanbevelingen...

Nadere informatie

MEMO Wetgeving en Jurisprudentie (onderwerp)

MEMO Wetgeving en Jurisprudentie (onderwerp) MEMO Wetgeving en Jurisprudentie (onderwerp) Sector: Jeugdzorg Onderwerp: Bevoegdheidsverdeling CIZ en Jeugdzorg bij 18 tot 23 jaar Vraag: Wanneer is CIZ bevoegd en wanneer is BJZ bevoegd te indiceren

Nadere informatie

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Inleiding en achtergrond Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld en daar de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere Regels op de Verordening op de Zorg voor Jeugd in Amsterdam

Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere Regels op de Verordening op de Zorg voor Jeugd in Amsterdam Gemeente Amsterdam Programmamakers Om Het Kind t.a.v. mevr. P. Helderman Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Datum: 18 november 2014 Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere

Nadere informatie

Toetsingskader Veilig Thuis 2015

Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Utrecht, juni 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie Toetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

Nadere informatie

Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader

Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader 1 Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader 2 Kwaliteitskader 2017 Het kwaliteitskader 2017 is een richtinggevende leidraad. Het is geen afvinklijstje. Het kwaliteitskader stimuleert

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Inleiding. Toelichting op aanvraagprocedure

Inleiding. Toelichting op aanvraagprocedure Inleiding U heeft het aanvraagpakket van Bureau Jeugdzorg gedownload in verband met een (her)aanvraag AWBZ in de vorm van PGB/ZIN of ZZP c.q. verblijfsindicatie. Dit pakket bevat: Een uitleg over de procedure

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN JEUGDHULP... 2 Artikel 2. Algemene voorzieningen... 2 Artikel

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag H.J.F.M. Coppens 070 3405235 Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van. AWBZ en Zvw

Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van. AWBZ en Zvw Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van AWBZ en Zvw Werkinstructie Januari 2009 Versie 1.0 2 MOgroep Jeugdzorg Admiraal Helfrichlaan 1 3527

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei Onderzoek Spoedeisende Zorg Bureau Jeugdzorg Gelderland

Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei Onderzoek Spoedeisende Zorg Bureau Jeugdzorg Gelderland Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2009 Onderzoek Spoedeisende Zorg Bureau Jeugdzorg Gelderland 2 Samenvatting Op verzoek van de provincie Gelderland heeft de Inspectie jeugdzorg onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8101 26 april 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 16 april 2012, houdende

Nadere informatie

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind In de Beleidsregels is bepaald dat een beschermende woon-omgeving voor een kind beschouwd moet worden als door

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg De rechtspositie van jongeren in Icarus Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 september 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Verblijf / zorgzwaartepakket

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 september 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Verblijf / zorgzwaartepakket Onderwerp: Samenvatting: Grondslag en sectorvreemd ZZP In dit geschil gaat het om een verzekerde met ernstige psychiatrische problematiek die verblijft in een instelling voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Onderzoek Maasmeisje. Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Onderzoek Maasmeisje. Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam Onderzoek Maasmeisje Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie jeugdzorg Openbaar rapport april 2007 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 BJZ AMK... 7 1.1 Toetsingskader... 7 1.2 Bevindingen primair

Nadere informatie

Casusonderzoek Rotterdam. Onderzoek na het overlijden van twee kinderen

Casusonderzoek Rotterdam. Onderzoek na het overlijden van twee kinderen Casusonderzoek Rotterdam Onderzoek na het overlijden van twee kinderen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, september 2012 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Stek

Nadere informatie

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Eind 2009

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Onderzoek AMK Rotterdam

Onderzoek AMK Rotterdam Onderzoek AMK Rotterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 - Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 - Uitvoering onderzoek...

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie