Oan Provinsjale Steaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 06B Beliedsprogramma : Financiën Ôfdieling : BFT Behanneljend amtner : M.A. Zijlstra Tastel : 5965 Registraasjenûmer : Primêr nûmer : Ûnderwerp : Zienswijze financiële stukken SNN Taheakke : - Financieringsstatuut SNN Financiële Verordening SNN - Controleverordening SNN - Wijzigingsbesluit Financiële Verordening SNN en Controleverordening SNN Oanlieding / Beliedsramt (* foech, wetlik ramt, rol PS) : Geven van een zienswijze. Koarte gearfetting Taljochting : Provinciale Staten wordt gevraagd om een zienswijze te geven over de financiële stukken SNN. : Op 1 december 2009 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Financieringsstatuut SNN 2009 (inclusief wijziging) en het wijzigingsbesluit op de Financiële Verordening en Controleverordening SNN. Tegelijkertijd zijn de stukken voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten (het gewijzigde Financieringsstatuut nogmaals op 8 december). Provinciale Staten worden nu gevraagd om hun zienswijze over deze stukken weer te geven. Provinciale Staten van Groningen en Drenthe hebben hun zienswijze op 3 februari 2010 aangegeven. Het Algemeen Bestuur van het SNN zal de financiële stukken vervolgens op 30 maart 2010 met inachtneming van uw zienswijze vaststellen. Wij zien geen aanleiding tot het maken van opmerkingen bij deze stukken. Ljouwert, 2 december 2009 Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter dr. G.P.F. van den Boorn rm, siktaris 1

2 BESLÚT NR. : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan de útstellen fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 1 december 2009, nr en 8 december 2009, nr Oerwagende dat : dat Provinciale Staten van Groningen, Drenthe (3 februari 2010) en Fryslân (10 februari) hun zienswijze weergeven over de financiële stukken SNN. Beslute : Als zienswijze mee te delen dat er geen aanleiding bestaat tot het maken van opmerkingen over het Financieringsstatuut SNN 2009 en het wijzigingsbesluit Financiële Verordening SNN en Controleverordening SNN. Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan 10 febrewaris 2010,, foarsitter, griffier 2

3 FINANCIERINGSSTATUUT VOOR HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND 2009 Vastgesteld door het AB SNN op 30 maart 2010 Inwerkingtreding per 21 oktober

4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Begrippenkader Treasuryfunctie Treasurybeleid Treasurybeheer Vermogensmarkt Geldmarkt Kapitaalmarkt Algemene en specifieke missie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Missie en doelstellingen van het treasurybeleid Risico uitgangspunt VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET BELEID Beleids- en verantwoordingscyclus UITVOERING VAN HET BELEID Treasury activiteiten Risicomanagement Financiering en uitzettingen Cashmanagement Relatiebeheer Taakverdeling en functiescheiding INTERNE ORGANISATIE EN BEHEER Interne controle Externe controle BIJLAGEN Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Bijlage 2: Overzicht creditratings Bijlage 3: Betrokken organisatieonderdelen met bijbehorende verantwoordelijkheden

5 1. INLEIDING Het Financieringsstatuut (hierna: statuut) heeft tot doel in overeenstemming met de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) en afgeleide regelgeving de bestuurlijke kaders aan te geven van Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord- Nederand, waarbinnen het Dagelijks Bestuur de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico's kan besturen en beheersen. Het statuut maakt de doelstellingen van het treasurybeleid en -beheer en de uitgangspunten, die daaraan ten grondslag liggen, duidelijk. In het statuut moeten de vier elementen: sturen beheersen verantwoorden toezicht houden in hun samenhang een effectieve en efficiënte inzet van middelen, alsmede duidelijkheid en transparantie garanderen. In de context van het Algemeen Bestuur kunnen de hiervoor genoemde vier elementen als volgt nader worden aangegeven: Sturen Het proces waarbij het Dagelijks Bestuur van het SNN richting geeft aan het realiseren van de (beleids)doelstellingen voor de treasuryfunctie die het Algemeen Bestuur van het SNN hebben vastgesteld. Beheersen Betreft het stelsel van maatregelen, systemen en processen waardoor het Dagelijks Bestuur zorg draagt voor het blijvend realiseren van de vastgestelde treasurydoelen. Verantwoorden Houdt in dat het Dagelijks Bestuur rekenschap aflegt over de uitkomsten van de opgelegde taken en over het gebruik van de gedelegeerde bevoegdheden daarvoor. Toezicht houden De controlerende activiteit die het Algemeen Bestuur van het SNN uitvoert om de resultaten van het treasurybeleid te kunnen beoordelen. Het statuut geeft de beleidsmatige infrastructuur voor het uitoefenen van de treasuryfunctie en heeft als oogmerk: de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren; het democratische verantwoordingsproces te versterken; de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen; te streven naar een duurzaam vermogensbeheer. Het statuut is een dynamisch document waarbij regelmatig moet worden gecontroleerd of de inhoud nog aansluit bij de omstandigheden. Bij sterk veranderde omstandigheden kan het statuut aanpassingen vereisen. 5

6 1.1. Begrippenkader Treasuryfunctie De functie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's Treasurybeleid Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders en de informatievoorziening en de Administratieve Organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Het beleid wordt vastgelegd in dit statuut Treasurybeheer Het treasurybeheer is de (beleid)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het statuut. De beleidsuitvoering vindt zijn weerslag in specifieke beleidsplannen. Deze en de realisaties daarvan voor een referentieperiode komen aan de orde in de Financieringsparagraaf van achtereenvolgens de begroting en het jaarverslag Vermogensmarkt Het opnemen of uitzetten van gelden gebeurt op de vermogensmarkt. De vermogensmarkt is onderverdeeld in de geldmarkt en kapitaalmarkt Geldmarkt De geldmarkt is de handel in leningen met een rentetypische looptijd van één dag tot één jaar. De ECB - de Europese Centrale Bank - is degene die het geld in omloop op de geldmarkt beheert en het monetaire beleid beïnvloedt door haar tarievenbeleid Kapitaalmarkt De kapitaalmarkt is de markt in leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar. De prijzen op de kapitaalmarkt ontstaan door vraag en aanbod Algemene en specifieke missie van het Samenwerkingsverband Noord- Nederland De algemene missie van het SNN is het ontwikkelen van een gezamenlijk afstemmen van en uitvoering geven aan regionale vraagstukken en ontwikkelingsmogelijkheden van de drie Noordelijke provincies. Meer specifiek staat het SNN daarbij voor een leefbare omgeving en een gezonde ruimtelijke economische ontwikkeling vanuit een programmatische aanpak, waarin de malcontramal gedachte (kernzones en landelijk gebied) het uitgangspunt vormt. Met behulp van de financiële middelen die het Rijk en de Europese Unie het SNN ter beschikking heeft gesteld wordt hieraan uitvoering gegeven. De Provincie Groningen voert de administratie en is kassier van het SNN. De voor het SNN ontvangen en betaalde gelden lopen via de bank van de Provincie Groningen Missie en doelstellingen van het treasurybeleid Het treasurybeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van het SNN een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen en de lasten zoveel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico s zo goed mogelijk worden beheerst. Onder risicobeheer wordt verstaan inzicht krijgen in het risico, het risico meten en de gevolgen van dat risico afwegen. Daarnaast zal getracht worden een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen en de lasten zoveel mogelijk te reduceren. 6

7 In het treasurybeleid wordt gestreefd naar een optimaal financieel resultaat binnen de kaders van de publieke taken van het SNN en alle wettelijke voorschriften aangaande de uitoefening van de treasuryfunctie. De rol van de treasuryfunctie, binnen het financieel beheer, is uitvoerend, ondersteunend en adviserend aan het Dagelijks Bestuur. Waar nodig worden de beleidseenheden van het SNN bij het vervullen van de publieke taak eveneens ondersteund vanuit de treasuryfunctie. De doelstellingen van het treasurybeleid zijn: het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de nodige financiële middelen; het verkrijgen en handhaven van toegang tot de vermogensmarkt (geld- en kapitaalmarkt) tegen aanvaardbare condities; het zoveel mogelijk beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiële risico s zoals rente-, koers-, liquiditeit-, krediet- en solvabiliteitsrisico; het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, respectievelijk de limieten en richtlijnen van het statuut; het opzetten en onderhouden van een goede en efficiënte financiële infrastructuur; het realiseren van adequate informatiestromen ter ondersteuning van het beleid; de financiële doelstelling combineren met onze betrokkenheid bij sociale- en milieuaspecten, alsmede bij goed ondernemingsbestuur (corporate governance). Het treasurybeleid wordt uitgevoerd binnen de in de Wet FIDO verankerde randvoorwaarden: niet speculeren; geen handel in vorderingen; geen opnames om vervolgens mee te beleggen met als doel het genereren van inkomsten (near-banking); in geval van projectfinanciering voor grote investeringen dienen de tijdelijk overtollige middelen uitgezet te worden bij de financiële onderneming waar ook is geleend (nettingovereenkomst); richtlijn renterisico Risico uitgangspunt Door middel van een actief treasurybeleid tracht de treasurer van de Provincie Groningen de financiële kosten van het SNN zo laag mogelijk te houden en financiële opbrengsten van het SNN zo hoog mogelijk te maken. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten aangaande het risicoprofiel van het SNN: het uitgangspunt van het SNN ten aanzien van financieel risico is defensief en risicomijdend. Bancaire activiteiten, zoals het aantrekken en tegelijkertijd uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomsten, wordt niet tot de publieke taak van het SNN gerekend; de lange termijn risico's zullen in ieder geval begrensd worden door de renterisiconorm, zoals die is opgenomen in de Wet FIDO; de korte termijn risico's zullen in ieder geval begrensd worden door de kasgeldlimiet, zoals die is opgenomen in de Wet FIDO. 7

8 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET BELEID Het Algemeen Bestuur van het SNN bepaalt de kaders van het treasurybeleid door vaststelling en wijziging van het onderhavige statuut evenals door vaststelling van de verplichte financieringsparagraaf in de jaarlijkse begroting en een dito verantwoordingsparagraaf in het jaarverslag. Een en ander in overeenstemming met de artikelen 13 en 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording Het financiële beleid is uitbesteed aan de provincie Groningen. Medewerkers van de Afdeling Financiën en Control van de provincie Groningen voeren periodiek ambtelijk overleg met de concerncontroller van het SNN. Het door het Algemeen Bestuur van het SNN vastgesteld beleid mag niet strijdig zijn met hetgeen in het Financieringsstatuut van de provincie Groningen is bepaald Beleids- en verantwoordingscyclus Het SNN gebruikt voor het vaststellen van het treasurybeleid, voor het afleggen van verantwoording over dat beleid en voor bijstelling van het beleid door het jaar heen een aantal sturing- en verantwoordingsmomenten. Deze, in hun samenhang te benoemen als beleid- en verantwoordingscyclus, worden gedurende het jaar geformuleerd en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het SNN. In de meerjarenraming wordt voor de eerstkomende drie jaar het meerjarenbeleid uitgewerkt. Hierin is de langetermijnliquiditeitsprognose verwerkt en worden de verwachte renteresultaten van de kasgeld transacties opgenomen en wordt een rentevisie voor de lange termijn doorgegeven. Uit de meerjarenraming wordt de begroting afgeleid. Hierin wordt de financieringsparagraaf met het financierings-, treasury-, risico- en beleggingsbeleid opgenomen. Deze paragraaf geeft aan welk beleid het SNN voorstaat met betrekking tot alle beheersmaatregelen ten aanzien van de financierings- en de treasuryactiviteiten. De paragraaf wordt als integraal onderdeel van de begroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het SNN volgens de normale besluitvormingsprocedure. In de Financieringsparagraaf zullen de volgende zaken aan de orde komen: alle interne en externe ontwikkelingen die voor het komende jaar van belang zijn met betrekking tot de liquiditeitspositie, het aantrekken en uitzetten van gelden en de toekomstige financiële risicoposities; de ontwikkeling van de liquiditeitspositie in de komende periode, mede in relatie tot de kasgeldlimiet; een overzicht van de knelpunten en risico 's in het geld- en kapitaalbeheer; het financieringsbeleid dat het SNN voorstaat voor het komende jaar en wat daarvan de financiële consequenties zijn; een korte en lange termijn liquiditeitsprognose en een rentevisie. In het jaarverslag dat in het voorjaar verschijnt, wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het financieringsbeleid. Deze realisatie wordt getoetst aan de financieringsparagraaf zoals die in de begroting is opgenomen alsmede aan het onderhavige statuut. In het jaarverslag komen, naast de toetsing van de financieringsparagraaf, aan de orde: renteopbrengsten en rentekosten, kasgeld en een rentevisie. Doel van bovenstaande rapportages is het vaststellen van de beleidskaders, het verstrekken van betrouwbare, dat wil zeggen juiste, tijdige en volledige, evenals relevante informatie aan het bestuur, zodat financiële en interne risico's beheerst kunnen worden. 8

9 Tevens kan hiermee verantwoording afgelegd worden over het gevoerde beleid en kan het Algemeen Bestuur van het SNN toezicht houden (controlerende taak) op de resultaten van het treasurybeleid. Door middel van deze cyclus kan het Algemeen Bestuur van het SNN het beleid sturen en bijstellen. 9

10 3. UITVOERING VAN HET BELEID De treasurer en medewerk(st)er treasury van de provincie Groningen kan op basis van de liquiditeitenprognoses van het SNN binnen het mandaat van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geldmarkttransacties afsluiten. De treasurer van de provincie Groningen tekent alle geldmarkttransacties met een looptijd tot maximaal twee weken. Het afdelingshoofd Financiën en Control en de treasurer van de provincie Groningen tekenen het wekelijkse overzicht van de afgesloten geldmarkttransacties. Hiermee wordt het vier ogen principe gegarandeerd. Het tarief en de voorwaarden van transacties met een looptijd van één maand tot één jaar worden aan de hand van marktgegevens en concurrerende tarieven getoetst door de treasurer van de provincie Groningen. De uitvoering van het treasurybeleid wordt, naast het gestelde in door de rijksoverheid vastgelegde wet- en regelgeving (Wet FIDO, ministeriële regelingen, het Besluit Begroting en Verantwoording 2004) bepaald door de Financiële Verordening van het SNN, het Financieringsstatuut van het SNN, het Bevoegdhedenbesluit Commissaris van de Koningin 2004 van de provincie Groningen en het Bevoegdhedenbesluit GS provincie Groningen Treasuryactiviteiten De treasuryactiviteiten behelzen samengevat drie aandachtsgebieden te weten: Risicomanagement Financiering en belegging Cashmanagement Risicomanagement Als gevolg van haar kernactiviteiten loopt het SNN de onderstaande risico's: 1. renterisico; 2. kredietrisico; 3. koersrisico; 4. interne liquiditeitsrisico's; en 5. solvabiliteitsrisico Deze financiële risico's zullen als volgt worden beheerst. Renterisico Renterisico kan worden gedefinieerd als het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van het SNN als gevolg van rentewijzigingen. Deze risico's ontstaan wanneer: er teveel kortlopende leningen zijn opgenomen en er nadeel wordt ondervonden van een rentestijging; er in de toekomst niet kan worden geprofiteerd van gunstige renteontwikkelingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er teveel langlopende leningen zijn opgenomen en er niet geprofiteerd kan worden van een rentedaling; er sprake is van het gevaar van een verwachte rentestijging bij een toekomstig renteconversiemoment of een toekomstige financieringsbehoefte (herfinancieringrisico); er sprake is van het gevaar van een rentedaling bij een toekomstige uitzetting (heruitzettingrisico). Richtlijnen en limieten: Omdat de renteontwikkelingen niet geheel voorspelbaar zijn, kunnen renterisico's nooit volledig worden uitgesloten. Om de renterisico's te kunnen beheersen en reduceren tot aanvaardbare proporties worden de volgende richtlijnen en technieken toegepast: renterisico's op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet FIDO; renterisico's op de vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet FIDO; bij het uitzetten en aantrekken van gelden wordt gestreefd naar een stabiel rentelastenniveau. Tevens wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling van de financiële portefeuille dat 10

11 met zekere regelmaat leningen c.q. uitzettingen vervallen. Deze vervallende gelden kunnen dan voor heruitzettingen c.q. herfinancieringen of investeringen worden gebruikt; de portefeuille van leningen- en uitzettingen wordt periodiek beoordeeld in relatie tot de dan geldende rentestructuur en de verwachtingen over de rentestructuur. Deze analyse geeft inzicht in momenten en omvang van de rentebetalingen, renteontvangsten, aflossingen en renteconversies. Naar aanleiding van de analyse wordt besloten of actie ondernomen moet worden (bijvoorbeeld overgaan tot vervroegde aflossing of ter afdekking van renterisico's leningen afkopen en overgaan tot herfinanciering). Ter minimalisering van rentekosten c.q. optimalisering van rentebaten worden de volgende maatregelen genomen: de rentevisie/rentescenario's worden gebaseerd op informatie van tenminste drie gezaghebbende algemene banken; de visie wordt periodiek getoetst met de werkelijke renteontwikkelingen; de looptijd en de rentevastheid van de nieuwe opnames c.q. uitzettingen worden afgestemd op de actuele rentestand: bij een hoge rentestand is het aantrekkelijk de looptijd van de opname en de periode van de rentevastheid zo beperkt mogelijk te houden (omgekeerd voor uitzettingen); bij een lage rentestand zijn opnames met een lange looptijd en/of met een lange periode van rentefixatie aantrekkelijk (omgekeerd voor uitzettingen); bij een verwachte rentestijging wordt beoordeeld of er voor een korte termijn uitzetting wordt gekozen, omdat deze op de vervaldatum immers herbelegd kan worden tegen een hogere rente (omgekeerd voor opname); bij een verwachte rentedaling wordt beoordeeld of er voor een lange termijn uitzetting wordt gekozen, omdat deze op de vervaldatum immers herbelegd moet worden tegen een lagere rente (omgekeerd voor opname); in tijden van lage rente het vervroegd aflossen van leningen met een relatief hoge rente, waarna deze worden vervangen door leningen met een lagere rente. Vervroegde aflossing vindt plaats, indien de te betalen boeterente lager is dan de contante waarde van het verschil tussen de contractrente en de op dat moment geldende (lagere) marktrente voor de resterende looptijd. Kredietrisico Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat een tegenpartij, waarbij uitzettingen uitstaan, failliet gaat waardoor de hoofdsom verloren gaat. Richtlijnen en limieten: om de kredietrisico's te beperken wordt door de provincie Groningen voor het SNN uitsluitend belegd in financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Deze lidstaat dient ten minste te beschikken over een AA-rating van twee van de drie ratingbureaus (Moody's, Standard & Poor's en Fitch). De financiële ondernemingen of de door de financiële ondernemingen uitgegeven waardepapieren dienen ten minste te beschikken over een AA-minusrating afgegeven door twee van de drie ratingbureaus (Moody's, Standard & Poor's en Fitch). Indien de gelden worden uitgezet voor een periode van minder dan 3 maanden dienen de financiële ondernemingen of de door de financiële ondernemingen uitgegeven waardepapieren ten minste over een A-rating te beschikken afgegeven door twee van de drie ratingbureaus (Moody's, Standard & Poor's en Fitch) 1. Bij het uitzetten van gelden tegen waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt zijn de bovengenoemde ratings niet van toepassing; overeenkomsten die voor 5 april 2009 zijn overeengekomen mogen aflopen onder de voorwaarden zoals ze voor 5 april 2009 golden (minimaal Aa-rating van Moody's); indien de rating van een geldnemer daalt beneden de door de provincie Groningen gestelde kredietwaardigheideisen, zal onderzocht moeten worden op welke termijn de afgesloten overeenkomst kan worden beëindigd en tegen welke kosten, bijvoorbeeld een boete. Er zal in overleg met de concerncontroller van het SNN een afweging worden gemaakt van het risico dat men loopt qua tegenpartij en de kosten; 1 Zie bijlage 2 voor toelichting ratings. 11

12 12

13 Koersrisico Het koersrisico is het risico dat de uitzettingen in waarde verminderen door ongunstige koers- c.q. renteontwikkelingen. Richtlijnen en limieten: ter beperking van het koersrisico wordt uitsluitend belegd in de volgende producten: daggeld, deposito's, spaarrekeningen, commercial paper, certificates of deposit, obligaties, floating rate notes, converteerbare obligaties (waarbij het conversierecht niet wordt uitgeoefend), medium term notes en garantieproducten, waarbij de hoofdsom gegarandeerd is. 2 Intern liquiditeitsrisico Het interne liquiditeitsrisico bestaat uit kosten als gevolg van onverwachte wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarenplanning. Hierdoor hadden gelden achteraf voor een langere periode tegen een hogere rente uitgezet kunnen worden of had minder geld uitgezet moeten worden of voor een kortere periode. Richtlijnen en limieten: ter beperking van het interne liquiditeitsrisico worden tijdig de verplichtingen in de administratie geadministreerd en gebruikt de treasurer van de provincie Groningen uitsluitend daggeld, deposito's en goed verhandelbare financierings- en beleggingsinstrumenten; een goede liquiditeitsplanning dient bewaakt en gevoed te worden door het SNN. Goede communicatie/informatievoorziening tussen de treasuryafdeling van de provincie Groningen en het SNN is hierbij cruciaal Financiering en uitzettingen De inkomende geldstromen van het SNN en andere door het SNN beheerde geldstromen lopen niet parallel met de betreffende uitgaande geldstromen. Tevens zijn middelen nodig voor (SNN) investeringen en voor het uitvoeren van diverse projecten. Hierdoor ontstaan liquiditeitstekorten en -overschotten. Bij overschotten worden de gelden door de provincie Groningen uitgezet. Eventuele tekorten kunnen gedekt worden door het opnemen van gelden door de provincie Groningen. In de Wet FIDO wordt het onderscheid tussen vlottende en vaste middelen gelegd bij een rentetypische looptijd van één jaar. Vlottende middelen zijn middelen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (geldmarkt). Vaste middelen zijn middelen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (kapitaalmarkt). 2 Ten aanzien van de financiële instrumenten die kunnen worden gehanteerd voor uitzettingen in het kader van treasury, geldt in de Wet FIDO als belangrijkste uitgangspunt dat de hoofdsom van de uitzetting in tact blijft. Bij alle in deze richtlijn genoemde producten wordt aan het einde van de looptijd ten minste de hoofdsom (bij vastrentende waarden de nominale waarde) uitgekeerd. In het geval van aanschaf van zogenaamde zerocouponobligaties, worden deze in de jaarrekening opgenomen voor het werkelijke bedrag van de uitgezette lening. Het verschil tussen de uiteindelijke aflossing en de uitgezette lening is aan te merken als rente. Deze rente wordt in gelijke delen - afhankelijk van de looptijd - op de balans geactiveerd. Bij het uitzetten van gelden op daggeld of deposito wordt géén koersrisico gelopen. Het kan bij dergelijke producten echter voorkomen dat de opnamemogelijkheden beperkt zijn (in het bijzonder bij deposito's). Certificates op deposit, commercial papers, obligaties, floating rate notes en medium term notes zijn (tussentijds) verhandelbaar. Bij tussentijdse verkoop kunnen koersrisico's worden gelopen. Wanneer deze waarden tot het einde van hun looptijd worden aangehouden zal minimaal de nominale waarde worden uitgekeerd. Garantieproducten zijn langlopende beleggingsproducten, waarbij de uitgevende (financiële) onderneming garandeert dat op de afloopdatum de hoofdsom wordt uitgekeerd. Garantieproducten keren vaak minder of geen rente uit en bieden in plaats daarvan bijvoorbeeld een rendement dat gebaseerd is op een aandelenindex (zoals de AEX-index). Garantieproducten, waarbij minder dan 100% van de hoofdsom wordt gegarandeerd, zijn expliciet niet toegestaan onder de Wet FIDO. 13

14 Het uitzetten van gelden Richtlijnen en limieten: Het uitzetten van gelden dient altijd prudent te geschieden. Bij het uitvoeren van transacties geldt voorts: de kredietrisico's worden beperkt door uitsluitend uit te zetten: o bij financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Deze lidstaat dient ten minste te beschikken over een AArating van twee van de drie ratingbureaus (Moody's, Standard & Poor's en Fitch). De financiële ondernemingen of de door de financiële ondernemingen uitgegeven waardepapieren dienen ten minste te beschikken over een AA-minusrating afgegeven door twee van de drie ratingbureaus (Moody's, Standard & Poor's en Ftich). Indien de gelden worden uitgezet voor een periode van minder dan 3 maanden dienen de financiële ondernemingen of de door de financiële ondernemingen uitgegeven waardepapieren ten minste over een A-rating te beschikken afgegeven door twee van de drie ratingbureaus (Moody's, Standard & Poor's en Fitch); of o tegen waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt; het afsluiten van transacties vindt plaats binnen de financiële grenzen en randvoorwaarden uit de Financieringsparagraaf van de begroting; de risico's bij uitzettingen worden voorts beperkt doordat de hoofdsom moet zijn gegarandeerd; de koersrisico's op de uitzettingen in vastrentende waarden worden uitgesloten of beperkt door de omvang en de resterende looptijd van de belegging zoveel mogelijk te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare liquide middelen of toekomstige verplichtingen; het uitzetten van gelden geschiedt door ten minste drie concurrerende offertes bij financiële ondernemingen en zonodig bij een gecertificeerde kasgeldbemiddelaar aan te vragen; het SNN beperkt de koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: daggeld, deposito's, spaarrekeningen, commercial paper programs, certificates of deposit, floating rate notes, obligaties, converteerbare obligaties (waarbij het conversierecht niet wordt uitgeoefend), medium term notes en garantieproducten waarbij minimaal de hoofdsom gegarandeerd is Cashmanagement Het geldstromenbeheer van de provincie Groningen ten behoeve van het SNN omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren, zowel binnen de provincie Groningen zelf als tussen de Provincie en derden (betalingsverkeer). Doelstellingen: het zoveel mogelijk beperken van het liquiditeitsgebruik binnen de organisatie; het zorgdragen voor voldoende dagelijks opvraagbare liquiditeiten om te garanderen dat korte termijn verplichtingen nagekomen worden; het minimaliseren van de externe kosten (valutadagen, te betalen provisie, kosten voor betalingsverkeer en datacommunicatiekosten) van het verwerken van de geldstromen; het minimaliseren van de interne handelingskosten van het verwerken van de geldstromen. Richtlijnen: de in- en uitgaande geldstromen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd; bij het uitvoeren van het betalingsverkeer wordt gekozen voor de veiligste en meest betrouwbare instrumenten, welke tevens zo goedkoop en efficiënt mogelijk dienen te zijn. De schriftelijke opdrachten qua aantal worden zoveel mogelijk beperkt; 14

15 het betalingsverkeer wordt voor zover mogelijk geconcentreerd bij één bank, bij voorkeur de huisbankier Relatiebeheer Het relatiebeheer dat de provincie Groningen uitvoert omvat het onderhouden van relaties met financiële ondernemingen, waarmee in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid contacten worden onderhouden. Doelstellingen: het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities op producten en diensten geleverd door vermogenverschaffers, institutionele beleggers, banken, makelaars, etc.; het zorg dragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen condities. Richtlijnen: condities, welke gelden voor financiële ondernemingen waarmee structurele relaties bestaan, zoals banken, worden periodiek beoordeeld. In aanmerking komen uitsluitend banken met minimaal een A-rating van twee van de drie ratingbureaus (Moody - s, Standard & Poor's en Fitch).Voor een overzicht van deze ratings wordt verwezen naar bijlage 2; instanties waarmee gehandeld mag worden staan vermeld op een zgn. Longlist (zie bijlage 3). Zowel door de Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen als door de desbetreffende instanties dient een bankbrief (zie bijlage 5) getekend te worden ter waarborging van de externe werking van dit statuut; De provincie Groningen bankiert voor het SNN uitsluitend bij financiële ondernemingen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) Taakverdeling en functiescheiding Om de uitgangspunten van risicobeheersing en optimalisatie van het resultaat te realiseren, zijn in overeenstemming met de Financiële Verordening Provincie Groningen en rekening houdend met de gewenste functiescheiding aan de diverse organisatieonderdelen verantwoordelijkheden toegekend. Een en ander is weergegeven in bijlage 3. De uitvoering van de treasuryactiviteiten vindt plaats binnen de afdeling Financiën en Control van de provincie Groningen en kent een duidelijke functiescheiding tussen de uitvoerende taak, de administrerende taak en de controlerende taak. Het afdelingshoofd Financiën en Control van de provincie Groningen legt verantwoording af conform de beleids- en verantwoordingscyclus. Hij tekent het overzicht van de wekelijkse geldmarkttransacties, het actieplan behorende bij geldmarkttransacties vanaf één maand en geldmarkttransacties tot één maand boven een bedrag van 20,0 miljoen. De treasurer van de provincie Groningen heeft een adviserende taak met betrekking tot het treasurybeleid. De treasurer tekent het actieplan behorende bij geldmarkttransacties vanaf één maand en toetst het tarief en de voorwaarden van deze transacties. Voorts tekent de treasurer de geldmarkttransacties met een looptijd van maximaal twee weken voor akkoord. De treasurymedewerker van de provincie Groningen sluit, binnen de gestelde kaders en limieten, transacties af. Alle boekingen in de administratie worden uitgevoerd door een administratieve medewerker niet zijnde de treasurer/treasurymedewerker. Namens de directeur SNN ontvangt de concerncontroller van het SNN periodiek informatie van de provincie Groningen. Indien de beleggingen daartoe aanleiding geven wordt 15

16 de concerncontroller door de provincie geïnformeerd. In overleg met de directeur SNN kan besloten worden om het Dagelijks Betuur van het SNN te informeren. De concerncontroller neemt deel aan het periodieke overleg dat de provincie voert met de partijen waarvoor Groningen belegt. 16

17 4. INTERNE ORGANISATIE EN BEHEER 4.1. Interne controle Controle op de uitvoering van het beleid vindt plaats Door middel van de beleids- en verantwoordingscyclus zoals beschreven in 2.1. Informatie betreffende de beleidsplannen wordt vastgelegd in de Financieringsparagraaf in de begroting, de uitvoering van het beleid wordt beschreven in het jaarverslag. Bij elke rapportage vindt bewaking en eventuele bijstelling van de paragraaf plaats. Periodiek wordt door de provincie Groningen een rapportage opgesteld voor het Dagelijks Bestuur van het SNN waarin verantwoording wordt afgelegd over de belegde gelden, behaalde renteresultaat en de saldi van de rekening couranten van de onderdelen van het SNN. De treasurer van de provincie Groningen draagt er zorg voor dat van alle liquiditeitsplannen, nota's en besluiten zorgvuldig dossiers worden aangelegd. Om een correcte wijze van interne controle zeker te stellen, zullen de treasuryfunctionarissen van de provincie Groningen nooit betrokken zijn bij het feitelijk administratief vastleggen van transacties en posities Externe controle Het Dagelijks Bestuur van het SNN zal alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn voor het (doen) uitvoeren van een effectieve externe controle. Het Algemeen Bestuur van het SNN is opdrachtgever voor het doen uitvoeren van de externe controle. Minimaal één keer per jaar controleert de accountant van de provincie Groningen in het kader van de Jaarrekening de rechtmatigheid van de uitvoering van de treasuryfunctie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een externe accountant een aanvullende controle te laten uitvoeren. 17

18 5. BIJLAGEN 1. Verklarende woordenlijst 2. Overzicht creditratings Moody's, Standard & Poor's en Fitch 3. Betrokken organisatieonderdelen met bijbehorende verantwoordelijkheden 18

19 4. Bijlage 1: Verklarende woordenlijst ACTIEPLAN: Het plan om gelden uit te zetten of aan te trekken. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE: Het complex van organisatorische maatregelen dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatievoorziening in en betreffende de organisatie. De informatieverzorging dient effectief, efficiënt en betrouwbaar te zijn. CERTIFICATE OF DEPOSIT: Verhandelbare schuldbekentenis aan toonder met een looptijd tot twee jaar, uitgegeven door een niet-kredietinstelling. COMMERCIAL PAPER: Verhandelbare schuldbekentenis met een looptijd tot twee jaar, uitgegeven door een niet-kredietinstelling. COROPATE COVERNANCE: Goed ondernemingsbestuur. Hierbij wordt gekeken naar de ondernemingsstructuur en naar de onafhankelijkheid van bestuurders en de beloningsstructuur. Een deugdelijk en transparant bestuur is een randvoorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. DEPOSITO: Niet verhandelbare belegging bij een bank, waarbij een bedrag voor een vaste periode tegen een vast rentepercentage wordt weggezet. DERIVATEN: Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan bepaalde onderliggende waarden. Deze onderliggende waarden kunnen reële producten zijn zoals grondstoffen of financiële producten zoals effecten. Derivaten kennen een breed toepassingsgebied en worden onder andere gebruikt om valuta- en renterisico's te sturen en financieringskosten te minimaliseren. EXTERNE FINANCIERING: Het aantrekken van middelen uit bronnen die buiten de organisatie liggen. FINANCIERING: Het aantrekken van middelen voor de dekking van de vermogensbehoefte. FINANCIERINGSBEHOEFTE: De behoefte om uit (interne of externe) bronnen vermogen aan te trekken voor de dekking van vermogensbehoefte. FLOATING RATE NOTE: Verhandelbare schuldbekentenis (obligaties) waarbij de coupon variabel is. INTERNE FINANCIERING: Financiering van de vermogensbehoefte door het aanwenden van geldmiddelen die al in de organisatie aanwezig zijn. KASGELDLIMIET: Instrument om de renterisico's op de netto vlottende schuld te beheersen. LIQUIDITEITSPOSITIE: De mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan. LIQUIDITEITSPROGNOSE: Prognose voor het lopende jaar van de verwachte inkomsten en uitgaven. MEDIUM TERM NOTE: Verhandelbare schuldbekentenis aan toonder met een minimum looptijd van twee jaar. Maakt onderdeel uit van een medium term note programma en wordt veelal uitgegeven door een bank. 19

20 NETTO VLOTTENDE SCHULD: Het saldo van de opgenomen en uitgezette gelden met een looptijd tot één jaar, schulden en tegoeden in rekeningcourant, in kas gestorte gelden van derden voor een termijn tot één jaar en contant geld. OBLIGATIE: Verhandelbare schuldbekentenis als onderdeel van een obligatielening uitgegeven door een overheid of bedrijf. ONDERHANDSE GELDLENING: Lening met een vaste looptijd en een vast rentepercentage waarbij geen onderpand wordt gegeven. RENTERISICONORM: Instrument om de renterisico's op de vaste schuld te beheersen. RENTETYPISCHE LOOPTIJD: Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van de looptijd van de geldlening. RENTESTRUCTUUR: Patroon van onderlinge verschillen in rentepercentage ontstaan door looptijdverschillen van de verschillende vermogenstitels en door renteverwachtingen. RENTEVISIE: Toekomstverwachting over de renteontwikkeling uitgaande van een aantal rentebepalende factoren op basis waarvan een financierings- en beleggingsbeleid wordt gevoerd. SOLVABILITEIT: De mate waarin een organisatie op lange termijn aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. SOLVABILITEITSRATIO: Een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel kan dienen bij het verkrijgen van inzicht in de solvabiliteit van een organisatie. SPAARREKENING: Een rekening die geopend wordt bij een financiële onderneming waarop gelden geplaatst kunnen worden waarover niet direct beschikt hoeft te worden. VALUTADATUM: De datum welke bepalend is voor de renteberekening over een saldo op een rekening. Rente wordt vergoed tot de valutadatum, waarop het geld van de rekening is afgeboekt en rente wordt vergoed vanaf de valutadatum, waarmee het geld op de rekening wordt bijgeboekt. VASTE SCHULD: Het gezamenlijke bedrag van de schuld uit hoofde van geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één jaar of langer en de voor een termijn van één jaar of langer ontvangen waarborgsommen. VASTRENTENDE WAARDEN: Vermogenstitels met een vaste renteopbrengst. VERMOGEN: Het deel van het vermogen dat permanent aanwezig is en als eerste alle risico's draagt die zijn verbonden aan de bedrijfsuitoefening. VERVALDATUM: De datum per wanneer geleverd/betaald moet worden. VERVALKALENDER: Overzicht van een leningenportefeuille, waaruit het tijdstip en de omvang van de toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen blijkt en ook het tijdstip en de omvang van toekomstige renteconversies en vervolgfinancieringen. 20

21 VREEMD VERMOGEN: Het totaal van de door een organisatie aangegane schulden waarbij tevens een onderscheid naar de rentetypische looptijd wordt gemaakt. 21

22 Bijlage 2: Overzicht creditratings Moody's, Standard & Poor's en Fitch Moody's Standard Fitch Kwalificatie kredietwaardheid & Poor's Aaa AAA AAA Extreem kredietwaardig. Aa AA AA Zeer kredietwaardig. De veiligheidsmarges zijn echter niet zo hoog als bij de AAA-categorie. A A A Zeer kredietwaardig. Er zijn echter factoren aanwezig waardoor afbetaling in de toekomst enig gevaar loopt. Baa BBB BBB Kredietwaardig, maar gevoelig voor slechte economische tijding. Ba BB BB Speculatief, matige bescherming van afbetalingen aanwezig. B B B Heeft momenteel capaciteit voor rente en aflossing, maar is gevoelig voor faillissement. Caa CCC CCC Enige bescherming voor investeerders is aanwezig, maar grote risico's en onzekerheid aanwezig. Ca CC CC Zeer speculatief, meestal achtergestelde schuld aanwezig. C C C Rentebetalingen zijn reeds gestopt. D D D Failliet De bovengenoemde ratings van AA/Aa tot en met C worden door de ratingbureaus verder gespecificeerd. 22

23 23

24 Bijlage 3: Betrokken organisatieonderdelen met bijbehorende verantwoordelijkheden Organisatieonderdeel Algemeen Bestuur van het SNN: Dagelijks Bestuur: Directeur SNN: Hoofd Afdeling Financiën en Control van de provincie Groningen: Treasurer van de provincie Groningen: Treasurymedewerker van de provincie Groningen: Verantwoordelijkheden vaststellen en eventueel bijstellen treasurybeleid. vaststellen van Financieringsparagraaf opgenomen in de begroting en jaarverslag (treasurydoelstellingen, globale richtlijnen en limieten, hoofdlijnen uitvoering). houden van toezicht op het treasurybeleid. vaststellen van de begrotings- en verantwoordingsproducten en de daarin opgenomen financieringsparagrafen. uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid). advisering aan het Dagelijks Bestuur van het SNN over het treasurybeleid (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot actualisatie van het Financieringsstatuut en begroting- en verantwoordingsproducten, waarvan de treasury onderdeel uitmaakt rapporteren aan het Dagelijks Bestuur over de uitvoering van het treasurybeheer. Afleggen van verantwoording aan het Dagelijks Bestuur. uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurybeleid en jaarplan. afleggen van verantwoording conform de beleids- en verantwoordingscyclus van de provincie Groningen. _ monitoren van de dagelijkse cashmanagement activiteiten binnen het vastgestelde treasurybeleid. beheren van de dagelijkse saldi- en liquiditeitsposities. beheren van de geldstromen. onderhouden van contacten met banken, makelaars en overige financiële ondernemingen. voorbereiden, dan wel in overeenstemming met de mandaatregeling aangaan van financiële contracten. schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties waarbij de aansluiting met de financiële administratie, zoals opgenomen in de Financiële Verordening provincie Groningen (grootboek), is gegarandeerd. voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied. adviseren van de afdelingen over de organisatie van het betalings-verkeer. leveren van informatie over toekomstige uitgaven en ontvangsten, betalingstermijnen en de te gebruiken krediettermijn. uitvoeren van de activiteiten op het gebied van (rente)risicobeheer, financiering en belegging. uitvoeren van de dagelijkse cashmanagementactiviteiten binnen het vastgestelde treasurybeleid. 24

25 Controleverordening Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland ex artikel 217 Provinciewet Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gelet op: artikel 217 Provinciewet, artikel gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten; besluit: vast te stellen de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Artikel 1. Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Accountant: Een door het Algemeen Bestuur benoemde: registeraccountant of; accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountantadministratieconsulenten of; organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 201 Provinciewet bedoelde jaarrekening. b. Accountantscontrole: De controle van de in artikel 201 Provinciewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant van: het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 190 Provinciewet en het Besluit Begroting en Verantwoording; de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van het bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 217 Provinciewet, in acht worden genomen. c. Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: Het in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving waaronder voorschriften van het SNN. d. Deelverantwoording: Een in opdracht van het Algemeen Bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een onderdeel binnen de organisatie van de regeling, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 25

26 e. De regeling: De gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole 1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant. Artikel 3. Informatieverstrekking door Dagelijks Bestuur 1. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle. 2. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota s, bestuursbesluiten, deelverantwoor-dingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn. 3. Bij de jaarrekening bevestigt het Dagelijks Bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeels-vorming van de accountant is verstrekt. 4. Het Dagelijks Bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk 1 juli ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. 5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur en de accountant gemeld. Artikel 4. Inrichting accountantscontrole 1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden. 2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en/of diens plaatsvervanger, een en ander met inachtneming van het bepaalde in mandaatbesluiten van het bestuur. Artikel 5. Toegang tot informatie 1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de regeling. 26

27 2. De accountant is bevoegd om van alle werknemers mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de betreffende werknemers hieraan hun medewerking verlenen. 3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat alle organisatie-eenheden van het openbaar lichaam zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie. Artikel 6. Overige controles en opdrachten 1. Het Dagelijks Bestuur dan wel de directeur van de gemeenschappelijke regeling, mits daartoe gemandateerd kan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid, voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Artikel 7. Rapportering 1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks Bestuur. 2. De accountant brengt schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen aan het Algemeen Bestuur. Dit verslag bevat in ieder geval bevindingen over: a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en b. onrechtmatigheden in de jaarrekening Het Algemeen Bestuur kan nadere inrichtingseisen formuleren voor het verslag van bevindingen. 3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren. Mits daartoe gemandateerd, kan de directeur van de gemeenschappelijke regeling in de plaats treden van het Dagelijks Bestuur. 4. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen van niet bestuurlijk belang aan de directeur van de gemeen-schappelijke regeling. 5. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur de rapportage met de directeur van het SNN, het hoofd SNN en de concern controller. De directeur van het SNN stuurt het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur vervolgens zijn commentaar op deze rapportage. Artikel 8. Inwerkingtreding Deze gewijzigde verordening treedt de dag na bekendmaking in werking. 27

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT VAN DE

FINANCIERINGSSTATUUT VAN DE FINANCIERINGSSTATUUT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Treasurytaak... 3 1.1.1. Verplicht schatkistbankieren... 3 1.1.2. Uitzonderingen verplicht schatkistbankieren... 3 1.1.3.

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

1.1 doelstellingen en randvoorwaarden van het treasurybeleid

1.1 doelstellingen en randvoorwaarden van het treasurybeleid Inhoudsopgave 1. DOEL 1.1 doelstellingen en randvoorwaarden van het treasurybeleid 1.2 risico-uitgangspunt 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET BELEID 3. UITVOERING VAN HET BELEID 3.1 risicomanagement

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit tot wijziging van de Financiële verordening ex artikel 216 Provinciewet Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Controleverordening ex artikel 217 Provinciewet Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland Besluit Financieringsstatuut 2013 van Provincie Zeeland INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 1.1. Missie en doelstelling treasurybeleid 3 1.2. Publieke taak 3 2. Voorbereiding en vaststelling van het treasurybeleid

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 27 april 2005, nr. B.3, is vastgesteld

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 27 april 2005, nr. B.3, is vastgesteld provinciaal blad nr. 25 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 31 mei 2005, nr. 2005-09819, afd. FC, tot bekendmaking

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014

Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 25-3-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Financieringsstatuut

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT VOOR DE PROVINCIE GRONINGEN

TREASURYSTATUUT VOOR DE PROVINCIE GRONINGEN TREASURYSTATUUT VOOR DE PROVINCIE GRONINGEN d.d. 09-04-2001 Inhoudsopgave 1. DE MISSIE 1.1. Begrippenkader 3 1.2 Algemene en specifieke missie van de Provincie Groningen 4 1.3. Missie en doelstellingen

Nadere informatie

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN 1 Uitgegeven: 23 december 2011 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet)

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) De raad van de gemeente Heusden besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp:Controle verordening 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Aan de gemeenteraad van Krimpen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) besluit, CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR407702_1 11 oktober 2016 Controleverordening PG&Z Verordening ex artikel 213 Gemeentewet Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS; gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder:

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: TREASURY STATUUT Begrippenkader Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Duurzaam karakter Financiering Geldstromenbeheer Intern liquiditeitsrisico Kasgeldlimiet Koersrisico

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wet- en regelgeving... 3 1.2. Hardheidsclausule... 3 1.3. Leeswijzer... 3 2. Begrippenkader... 4 3. Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland FEZ-1 81 Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Beveren, C. van.

Provinciale Staten. Provincie Zeeland FEZ-1 81 Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Beveren, C. van. Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: Beveren, C. van Beleggingen Provincie Zeeland Vergadering PS: Nr: 01-10-2010 FEZ-1 81 Agenda nr: Vergadering GS: 22-06-2010

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Risico-attitude...2 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET

Nadere informatie

orevolvend Financieri ngsstatuut Stichting Revolverend Fonds Groningen t7 februari 2017 Definitief Fonds Groningen Aantal pagina's Voor akkoord

orevolvend Financieri ngsstatuut Stichting Revolverend Fonds Groningen t7 februari 2017 Definitief Fonds Groningen Aantal pagina's Voor akkoord orevolvend Financieri ngsstatuut Stichting Revolverend Versie Datum Status Aantal pagina's Auteu r 03 t7 februari 2017 Definitief 13 inclusief bijlagen Roy Ellenbroek / Guido Hoek Voor akkoord 170217 Financieringsstatuut

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie