Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?"

Transcriptie

1 Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

2 Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. De waterketen is inhoudelijk ingewikkeld door de rol van het hemelwater en de relaties met de openbare ruimte en het watersysteem. De afvalwaterketen raakt ook andere sectoren. Zo zijn er mogelijkheden om afvalwater te benutten voor winning van energie en grondstoffen. Bovendien maken de verschillende perspectieven en belangen van mensen en organisaties het uitwerkingsproces complex. De ambities van het Bestuursakkoord Water vragen om een cultuurverandering, dus een andere aanpak en werkwijze. Om de samenwerkende partijen in de regio daarbij te ondersteunen zijn er nu kenniscoaches. Kunt u hulp gebruiken bij de uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord voor de waterketen? Dan kunt u via Stichting RIONED een kenniscoach inzetten. De kenniscoaches zijn een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN en wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Stichting RIONED voert het programma uit. Als het om water gaat, heeft ons land een naam hoog te houden. Samen vinden we slimme op lossingen om ons afvalwatersysteem te verbeteren, water in het stedelijk gebied te beleven en effecten van extreme neerslag tegen te gaan. Uitdagingen genoeg! Hans Gaillard, voorzitter Stichting RIONED

3 Wat zijn kenniscoaches? Kenniscoaches zijn onafhankelijke deskundigen met hoogwaardige kennis en procesvaardigheden. Als samenwerkende partijen (gemeenten, waterschappen en/of drinkwaterbedrijven) kunt u een kenniscoach inschakelen om een extra impuls te geven aan de regionale uitwerking van de afspraken over de waterketen in het Bestuursakkoord Water. Kenniscoach = kennis + coaching Kenniscoaches doorgronden het speelveld, het spel en de spelers. Hun houding is kritisch-opbouwend. Door vragen te stellen, kunnen zij zaken ter discussie stellen en verhelderende ideeën aandragen. Zo versnellen en verdiepen zij het regionale uitwerkingsproces. Hoe de verhouding in de mix van kennis en coaching ligt, is afhankelijk van uw specifieke vraag of probleem. Soms is meer specifieke kennisoverdracht nodig, soms juist meer coaching. Waarom een kenniscoach? In de sector van het stedelijk waterbeheer en de waterketen vindt een cultuurverandering plaats. Het vertrekpunt was een cultuur waarin u veelal afzonderlijk van elkaar op basis van normen investeringsbeslissingen nam. Waar we naartoe gaan, is een cultuur waarin u in gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagstukken op korte en lange termijn oplost. Van normen naar argumenten dus, gebaseerd op kennis. Het Bestuursakkoord Water bekrachtigt deze cultuurverandering. Van normen naar argumenten De uitdagingen in de sector zijn groot. We moeten onder meer: - met hevige buien omgaan; - de waterkwaliteit verbeteren; - de infrastructuur in stand houden (vervangingsopgave); - keuzes maken in de mogelijkheden om afvalwater te benutten voor energie en grondstoffen; - kosten besparen; - het toenemende personeelstekort het hoofd bieden. Deze uitdagingen vergen een aanpak waarbij innovatie, de kosteneffectiviteit van maatregelen en efficiëntie in de uitvoering voorop staan. Het gaat dus om: de goede dingen goed doen. Dit vraagt om meer kennis in de regio over effectiviteit van maatregelen en een betere toe passing van kennis in de praktijk. Hierbij is het bundelen van kennis en capaciteit een belangrijk middel. In het perspectief van de lopende cultuurverandering zullen met name gemeenten en waterschappen op basis van nieuwe kennis en inzichten gaan kijken of gemaakte investeringsafspraken moeten worden heroverwogen. Wil om te verbeteren essentieel Hoe pakt u dat in de praktijk aan? Een kenniscoach kan u en uw regionale partners hierbij helpen. Niet alleen met inhoudelijke kennis, maar zeker ook met kennis over de regie van regionale uitwerkingsprocessen. Om goede resultaten te behalen, is de wil om te verbeteren essentieel. Dat moet dan ook het uitgangspunt zijn bij een kenniscoachtraject. De waterketen is nauw gelieerd aan het integraal beheer van de openbare ruimte. De uitdaging is om daarbinnen de goede dingen te doen. Maak ruimte in beleid en kies voor maatwerk. Hiermee kun je samen tot slimmere keuzes komen en dat leidt tot forse structurele besparingen. De regio is aan zet en heeft de regie. De aard en omvang van de regio bepaalt u zelf, samen met uw collega s. De regio beslist en zet de koers uit. Een kenniscoach helpt daarbij door te reflecteren en te coachen. Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water Er is veel kennis beschikbaar. Soms binnen en soms buiten de eigen organisatie. Ik verwacht dat een kenniscoach de juiste kennis zichtbaar maakt en toe laat passen in het geheel van de waterketen en het stedelijk watersysteem. Willem Jan de Voogd-van der Straaten, hoofd openbare werken gemeente Tholen Breunis van de Weerd, wethouder gemeente Ede

4 Wie zijn de kenniscoaches? Kenniscoaches zijn topprofessionals met kennis van het stedelijk waterbeheer en samenwerkingsprocessen én met coachende vaardigheden. Zij zijn onafhan kelijk en hebben geen binding met de regio waarvoor zij inzetbaar zijn. Kenniscoaches werken bij een gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf of de rijksoverheid. Zij vervullen de rol van kenniscoach dus naast hun eigen baan. Wat is de kenniscoach niet? Hoe schakelt u een kenniscoach in? De kenniscoach verschilt ook van een extern adviseur. Aan een extern adviseur stelt u meestal een specifieke vraag die hij vervolgens onafhankelijk en professioneel beantwoordt. Weliswaar stelt u ook een vraag aan de kenniscoach, maar hij stelt op zijn beurt kritisch-opbouwende vragen. Een kenniscoach reflecteert en helpt u de vraag zelf te beantwoorden. Kosten deels vergoed Het programma van kenniscoaches is vraaggestuurd. Als regio van samen werkende partijen bepaalt u zelf wanneer u een kenniscoach inzet en met welke vraag. Voorwaarde is wel dat de vraag past bij en bijdraagt aan het realiseren van de doelen van het Bestuursakkoord Water. Hebt u een vraag en bent u geïnteresseerd in een traject met een kenniscoach? Overleg dan met de programmacoördinator van Stichting RIONED. Op basis van uw vraag en situatie stelt hij enkele geschikte kenniscoaches voor. Vervolgens kiest u zelf de kenniscoach die het best bij u past. De kenniscoach verschilt van de gemeenteambassadeur water. Deze is actief in de regio zelf, geeft informatie en organiseert de samenwerking. De kennis coach komt van buitenaf, is slechts tijdelijk actief en heeft een coachende rol. Het programma van de kenniscoaches komt voort uit het Bestuursakkoord Water. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vergoedt de helft van de kosten, de andere helft betaalt u als regio zelf. De inzet van een kenniscoach is laagdrempelig. Er zijn geen uitgebreide verantwoording en rapportages aan verbonden. Ketengericht werken doe je om toegevoegde waarde aan bewoners en bedrijven te leveren. Dit vraagt om een kijken naar de opgaven waarvoor je samen staat. Kennis coaches kunnen de vaak technische vragen vanuit andere perspectieven belichten en zo het verandertraject van het Bestuurs akkoord Water bespoedigen. In het regionale uitwerkings proces gaat het niet alleen om kosten besparing, maar ook om het ver groten van het innovatie vermogen. Zoals bij vraag stukken over energie, grondstoffen en het scheiden van schoon en vuil water. Dit vraagt om een open vizier. Reflectie van een buiten staander levert daar een goede bijdrage aan. Het bundelen van kennis en capaciteit door samenwerking speelt een belangrijke rol bij het behalen van de doelen van het Bestuursakkoord Water. Hierbij kunnen de kenniscoaches een belangrijke rol vervullen. Daarom leveren wij een bijdrage aan het programma van de kennis coaches. Stefan Kuks, voorzitter waterschap Regge en Dinkel Huub Keijzers, directeur stadsbeheer gemeente Weert Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

5 Bestuurder Voor u als bestuurder gaat het bij doelmatig waterbeheer in de kern om twee vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? De eerste vraag richt zich op de keuzes in beleidsvoorbereiding en investeringen. Van de jaarlijkse kosten in de waterketen hangt de helft tot driekwart samen met beleidskeuzes en investeringsbeslissingen. Om deze vraag positief te beantwoorden, moet u onder meer op de volgende vragen een overtuigend antwoord krijgen: Zijn de geprogrammeerde investeringen goed onderbouwd en kosteneffectief? Is voldoende rekening gehouden met innovatieve technieken en concepten? Staan bij de afweging van maatregelen de laagste maatschappelijke kosten centraal? Is de afweging optimaal vanuit het perspectief van de keten én de openbare ruimte? Wordt de infrastructuur vervangen, is repareren een optie of is niks doen (uitstel) ook mogelijk? Doen we de dingen goed? De tweede vraag richt zich op de meer operationele onderdelen van de beheertaak. Om deze vraag positief te beantwoorden, moet u onder meer op de volgende vragen een overtuigend antwoord krijgen: Kennen we het systeem voldoende? Hoe ligt het erbij en hoe functioneert het? Werkprocessen: doen we dingen zelf, gezamenlijk of kunnen we ze beter uitbesteden? Manager en medewerker Mogelijke onderwerpen voor een traject met een kenniscoach: Hoe kan inhoudelijk richting worden gegeven aan het regionale uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water? Zijn de in onze regio geprogrammeerde investeringen kosteneffectief? Wordt geïnvesteerd op de juiste plek en het juiste moment? Is de staat en het functioneren van het systeem voldoende in beeld om te beoordelen of de geplande investeringen de juiste zijn? Hoe werkt beschikbare kennis door bij alle deelnemende/ betrokken organisaties op de werkvloer? Bij welke werkprocessen kunnen gemeenten en waterschappen elkaar versterken? Hoe kunnen de besparingsdoelstellingen worden gerealiseerd? Wat blijken in de praktijk de meest kansrijke werkprocessen? Is in de organisatie het beheer op orde of zijn er verbetermogelijkheden? Welke rol kan het drinkwaterbedrijf spelen in het regionale uitwerkingsproces? Wat zijn de kansen en bedreigingen (weerstanden) voor de verschillende organisaties en medewerkers? Hoe kunnen medewerkers in de eigen of andere organisaties worden betrokken? Hoe kunnen collega s, managers of bestuurders worden betrokken? Hoe kan vertrouwen worden gecreëerd tussen mensen in het uitwerkingsproces? Hoe kan de regionale samenwerking juridisch worden verankerd? Mist u overtuigende antwoorden op deze vragen? Of hebt u het gevoel dat het anders kan? Onderneem dan actie en neem het initiatief om in uw regio een kenniscoach in te schakelen.

6 Hoe werkt het programma? Hebt u in uw regio behoefte aan een kenniscoach? Het programma werkt als volgt: 1. Als samenwerkende gemeente(n), waterschap en/of drinkwaterbedrijf formuleert u uw vraag of behoefte voor de inzet van een kenniscoach. 2. Hiermee benadert u de programmacoördinator bij Stichting RIONED: Gert Dekker. 3. De coördinator neemt contact met u op over de vraag en mogelijke achterliggende vragen. Dit resulteert in een toegesneden en realistische vraag, waarop de coördinator de inzet van mogelijke kenniscoaches richt. 4. De coördinator doet een voorstel van drie geschikte kenniscoaches, die qua kennis en ervaring goed aansluiten bij uw vraag. 5. Hieruit kiest u zelf de kenniscoach die het best bij u past. 6. De helft van de kosten van een kenniscoach vergoedt het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de andere helft betaalt u als regio zelf. De bijdrage van het ministerie is maximaal 550 per dag (exclusief 19% btw), met een maximum van 15 dagen per traject. 7. Uw organisatie sluit een overeenkomst met Stichting RIONED waarmee de begeleiding vanuit de uitvoeringsorganisatie en de financiële bijdrage van het ministerie wordt vastgelegd. 8. Uw organisatie sluit zelf een overeenkomst met de werkgever van de kenniscoach. Stichting RIONED kan hiervoor een voorbeeld detacheringsovereenkomst leveren. 9. De coördinator van Stichting RIONED zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling. Zelf kenniscoach zijn? Kunt en wilt u zelf als kenniscoach een bijdrage leveren om de doelen voor de waterketen uit het Bestuursakkoord Water te realiseren? Neem dan contact op met de programmacoördinator van Stichting RIONED. Voor uw rol als kenniscoach ontvangt uw werkgever een vergoeding. Bovendien draagt de kenniscoaching bij aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat is goed voor uzelf én voor uw werkgever. Meer informatie? Het programma van de kenniscoaches komt voort uit het Bestuursakkoord Water. Stichting RIONED voert het programma uit. Hebt u interesse in of vragen over de inzet van een kenniscoach? Neem dan contact op met de programmacoördinator van Stichting RIONED Gert Dekker: Stichting RIONED t e i De kenniscoach werkt in vertrouwen. De regio hoeft zich niet inhoudelijk te verantwoorden over de inzet van de kenniscoach. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie