CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID"

Transcriptie

1 CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID Eindhoven, december 2008

2 Inhoud Deel 1 Opzet evenement of activiteit Inleiding 1. Richtlijnen 2. Actoren 3. Competenties 4. De organisatie van het evenement of de activiteit 4.1 De ideeontwikkeling 4.2 De opdrachtgever 4.3 Het vooronderzoek 4.4 De uitwerking 4.5 De uitvoering 4.6 De afronding pag. Deel 2 De begeleiding van de ondernemende werkondernemer en de eindevaluatie 1. Begeleiding 2. Eindevaluatie 1

3 Voorwoord De handleiding helpt de student die zijn competenties rondom ondernemendheid wil ontwikkelen. Het betreft hier vooral de competenties die getoetst worden in Deel A van het MBO-certificaat Ondernemerschap. Dit project prikkelt de student om een evenement/activiteit te gaan organiseren voor een bedrijf of instelling. Deze handleiding biedt ook ontwikkelmateriaal/aanknopingspunten voor de competenties die getoetst worden in deel B van het MBO-certificaat Ondernemerschap. Het betreft competenties met betrekking tot het daadwerkelijk ondernemen, het creëren van waarde. Immers, de uitvoering van het evenement of de activiteit heeft sterke overeenkomsten met de start en het voeren van een onderneming. In Project 2 Ondernemend ondernemen worden de eisen die gesteld worden aan m.n. aansturen, organiseren & plannen en financieel beheren aangescherpt. De handleiding kan ook ingezet worden in organisaties om de ondernemendheid van haar personeel te bevorderen. Het initiatief voor dit evenement kan zowel uitgaan van de organisatie, als van de werknemer. Deze handleiding kan uiteraard naar eigen inzicht ingezet worden. Waar nodig kunnen onderdelen weggelaten of toegevoegd worden. De schoolsituatie of de bedrijfscultuur speelt hierbij een belangrijke rol. De ondernemende (werk)ondernemer zal ondersteund moeten worden. Hij zal ruimte in zijn weektaak en mogelijk materiële ondersteuning moeten krijgen. Bovendien dient hij terug te kunnen vallen op functionarissen of docenten die hem informeren, faciliteren en coachen. 2

4 Deel 1 Opzet evenement of activiteit Inleiding In dit project ga je een evenement of activiteit naar jouw keuze organiseren voor een bedrijf of instelling. Je stelt je open voor wat er in je omgeving gebeurt, je onderzoekt de markt en kijkt of er activiteiten zijn die aansluiten bij de behoeften van klantgroepen en die aansluiten bij jouw interesse of passie. Je toont creativiteit in het bedenken van een idee voor een evenement of activiteit. Je laat je niet beperken in je ideeën, maar je ziet je juist uitgedaagd door de mogelijkheden. Met optimisme ga je aan de slag. Je wilt je doelen verwezenlijken en je wilt presteren. Zelfstandig ga je je idee vermarkten. Je gaat op zoek naar een opdrachtgever en de benodigde financiers. Je bouwt een netwerkje op om zaken geregeld te krijgen. Hierbij geloof je in je eigen kunnen en je vertrouwt erop dat je je doelen op eigen kracht kunt bereiken. Je gaat door ondanks mogelijke tegenslagen. Daarbij schuw je mogelijke risico s niet. Door middel van ideeontwikkeling, werving van een opdrachtgever, vooronderzoek, plannen van aanpak en uitvoering toon je aan dat je in staat bent zelfstandig een evenement of activiteit te organiseren. 1. Richtlijnen Je verplicht je: - heldere afspraken te maken met je opdrachtgever m.b.t.: a. doelstelling van evenement of activiteit ; b. inhoud van evenement of activiteit (ontwikkeld idee) c. beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheden; d. (indien mogelijk) tijd en plaats van het evenement; e. planning en looptijd van het project; f. (tussentijdse) terugkoppeling; g. eventueel: te investeren tijd binnen je reguliere taakuitoefening. - de organisatie van het evenement gestructureerd, volgens dit script, aan te pakken; - de fasen (ideeontwikkeling, werving opdrachtgever, vooronderzoek, plannen van aanpak, uitvoering, evaluatie) op een professionele manier te doorlopen; - de gevraagde documenten (kwalitatief van een voldoende niveau) gekoppeld aan de fasen op te leveren; - gedurende alle fasen een logboek bij te houden, waarin van week tot week wordt bijgehouden wat de werkzaamheden waren (door wie ze zijn uitgevoerd) en hoeveel tijd dit in beslag nam (urenverantwoording); - elke verslaglegging taalkundig en stilistisch in goed verzorgd Nederlands op te stellen; - een evaluatief eindgesprek met de organisatie te voeren. 2. Actoren De ondernemende (werk)ondernemer: de enthousiaste student die een evenement voor een bedrijf of instelling wil organiseren. De opdrachtgever: de functionaris die vanuit het bedrijf of de instelling als opdrachtgever/ contactpersoon fungeert en waaraan de student inhoudelijk verantwoording aflegt. De coach (of coachingsteam): een functionaris of docent die de student begeleidt in de organisatie van het evenement. De beoordelaar: de functionaris of docent die de competentieontwikkeling van de student beoordeelt. Een functionaris kan meerdere rollen hebben. 3

5 3. Competenties Tijdens de uitvoering van je project werk je aan verschillende competenties. Hieronder worden de competenties vermeld die aan de orde komen bij de organisatie van je evenement. Kwaliteiten en eigenschappen volgens OCM (Driessen, 2005) (gehanteerd in deel A van het MBOcertificaat Ondernemerschap) FASE KANSEN ZIEN (m.n. aan de orde in 4.1 Ideeontwikkeling) - marktgerichtheid - creativiteit FASE KANSEN BENUTTEN (m.n. aan de orde in 4.2 De opdrachtgever, 4.3 Het vooronderzoek, 4.4 De uitwerking en 4.5 De uitvoering) - prestatiegerichtheid - zelfstandigheid - dominantie - sociale oriëntatie - zelfvertrouwen - doorzettingsvermogen - risicobereidheid FASE CREËREN VAN WAARDE (m.n. aan de orde in 4.4 De uitwerking, 4.5 De uitvoering, 4.6 De afronding) - organiseren en plannen * - flexibiliteit * - financieel beheren * De competenties met * worden vooral getoetst in deel B van het MBO-certificaat Ondernemerschap. 4

6 4. De organisatie van het evenement of de activiteit De organisatie van het evenement/de activiteit kun je alleen op je nemen of in samenwerking met andere studenten. Wanneer je kiest om met anderen samen te werken moet je proberen om tot een evenwichtige samenstelling van de groep te komen. Ga uit van je eigen kwaliteiten en ben je bewust van de kwaliteiten waar je naar op zoek bent bij je potentiële groepsgenoten. Daar waar je met anderen samenwerkt, is het uiteraard nodig om duidelijke (werk)afspraken te maken. De organisatie is verdeeld in zes fasen: de ideeontwikkeling, de werving van de opdrachtgever, het vooronderzoek, de plannen van aanpak, de uitvoering en de evaluatie (4.1 t/m 4.6). 4.1 De ideeontwikkeling Geef een omschrijving van het idee van het evenement dat je wilt gaan organiseren of de activiteit en motiveer je keuzes. In je omschrijving moeten minstens de onderstaande punten zijn uitgewerkt. Uiteraard is alles nog in concept. wat houdt het evenement/de activiteit in; waarom heb je gekozen voor dit evenement of deze activiteit? Werk hierbij uit het volgende uit: welke affiniteit heb je met dit idee? bij welke behoefte(n) sluit je aan met dit idee? op welke trend haak je in? wat is het concept? Is er een bepaald thema aan gekoppeld; een bepaalde sfeer? In welke onderdelen komt dat op welke manier terug? Etc welk doel streef je na met dit evenement of deze activiteit? geef een omschrijving van de doelgroep voor wie je dit evenement of deze activiteit organiseert; wanneer gaat het evenement of de activiteit plaatsvinden, welke maand, welke dag, welke dagdelen? op welke onderdelen springt jouw evenement/activiteit uit boven andere soortgelijke evenementen/activiteiten? Met andere woorden: wat is je unique selling proposition? aan welke opdrachtgever denk je, ofwel voor wie wil je dit gaan organiseren? hoe past het in de jaarplanning (kijk hierbij naar de jaarkalender in het algemeen, de jaarplanning van je opdrachtgever en de jaarplanning van jezelf)? welke naam geef je het evenement/de manifestatie? geef een opsomming van zaken die je moet organiseren en vermeld ook minimumaantallen hierbij (bijvoorbeeld: 5 mannequins, 10 exposanten, 8 artiesten, 200 bezoekers).* * Organisatiegraad: Uiteraard wordt verondersteld dat het evenement of de activiteit iets voorstelt. Het moet genoeg body (organisatiegraad) hebben. De complexiteit van je evenement of activiteit en de mate van zelfstandigheid waarmee je binnen dit project opereert bepalen welke competenties je ontwikkelt/inzet. Zie hiervoor 3. De competenties. Afronding van 4.1: Het uitgewerkte idee wordt op papier gezet en voorzien en besproken met de coach. 5

7 In deze fase(4.1) werk je vooral aan: Marktgerichtheid: - je oriënteert je op de markt en de spelers daarin - je gaat actief op zoek naar kansen - je ziet en onderkent kansen om nieuwe initiatieven te starten - je herkent wensen/belangen van klanten - je toetst ideeën bij anderen - je gaat op zoek naar relevante informatiebronnen/contacten Ontwikkelopdrachten/workshops: Trendsignalering Interview met mogelijke doelgroep/opdrachtgever Doelgroepen Creativiteit: - je signaleert trends en ontwikkelingen - je benadert een idee vanuit meerdere invalshoeken - je komt met nieuwe ideeën Ontwikkelopdrachten/workshops: Brainstormsessie Conceptbepaling Trendonderzoek in bladen en op internet: inspiratie opdoen 4.2 De opdrachtgever De leaflet/folder Ontwerp een leaflet of folder waarin je jezelf of je groep voorstelt en waarin je het idee beknopt weergeeft. Vermeld ook je eigen contactgegevens. Zorg voor een creatieve opzet die past bij het concept dat je wilt vermarkten. Laat je folder eerst controleren op spelling en taalgebruik. De folder dien je bij een gesprek met een potentiële opdrachtgever achter te laten. Deze kan alles nog eens nalezen en het idee inbrengen in ander overleg Het acquireren Werf een potentiële opdrachtgever. De opdrachtgever is degene waarvoor jij een activiteit of evenement gaat organiseren. Hij koopt a.h.w. jouw idee/dienst en laat het jou ook ontwikkelen en uitvoeren. Laat de opdrachtgever de principeverklaring < bijlage> ondertekenen De opdrachtgever Geef in het kort een schets van het bedrijf of de instelling. Denk hierbij vooral aan: Korte geschiedenis Omvang bedrijf Omgangsregels Interne en externe communicatie Afronding van 4.2: De student levert het volgende in bij de coach: - leaflet of folder; - principeverklaring opdrachtgever; - schets van de opdrachtgever. In deze fase (4.2) werk je vooral aan: 6

8 Dominantie: - je weet je duidelijk en overtuigend uit te drukken - je kunt anderen voor je winnen - je overtuigt anderen van jouw ideeën Ontwikkelopdrachten/workshops: Presentatietechnieken Acquisitie Zelfvertrouwen: - je toont zelfbewustzijn - je spreekt anderen die belangrijk voor je zijn uit je zelf aan, ongeacht hun positie - je gaat ervan uit dat je idee gerealiseerd wordt Ontwikkelopdrachten/workshops: Gedragstraining Doorzettingsvermogen: - je houdt vol bij tegenslag en tegenspel Ontwikkelopdrachten/workshops: Gedragstraining 4.3 Het vooronderzoek De wensen van de opdrachtgever Je hebt nu een idee voor een evenement of activiteit en je hebt een opdrachtgever hiervoor. Je moet nu fine tunen op een aantal onderdelen. Welke wensen heeft je opdrachtgever? Ga een uitgebreid gesprek aan met de opdrachtgever. soort evenement/activiteit doelgroep thema ingrediënten open of besloten tijd en plaats budget sponsormogelijkheden met of zonder externe promotie wensen m.b.t. presentatie wensen m.b.t. entertainment/muziek wensen m.b.t. catering veiligheid en risico s De feiten op een rijtje Verzamel de gegevens die je moet kennen voordat je start met de organisatie van je evenement of activiteit. Te denken valt aan: omzetcijfers; bezoekersaantallen; klantgegevens; uitslagen uit eerdere onderzoeken; evaluaties van eerdere vergelijkbare evenementen/activiteiten 7

9 gegevens van de concurrentie; signalen vanuit de werkvloer; signalen vanuit de organisatie; signalen van buiten de organisatie (klanten, leveranciers, omwonenden etc.) Verkenning van de doelgroep Onderzoek de wensen van je doelgroep. Je kunt een eenvoudige enquête afnemen of de doelgroep interviewen. De resultaten van dit onderzoek gebruik je bij de realisering van je evenement Verkenning van de concurrentie Onderzoek of je evenement/activiteit concurrentie heeft van andere evenementen/activiteiten op dezelfde datum. Betrek in je onderzoek onderstaande punten: zijn er in de omgeving op dezelfde datum vergelijkbare evenementen/activiteiten; zijn er in de omgeving in de weken ervoor of erna vergelijkbare evenementen/activiteiten; zijn er wellicht op dezelfde datum of rond diezelfde tijd vergelijkbare evenementen/activiteiten van grote betekenis (denk aan RAI, Jaarbeurs, landelijke evenementen etc.); kun je concurrentie ondervinden van andersoortige evenementen/activiteiten of bijzondere dagen: denk hierbij aan moederdag, braderieën, koopzondag, belangrijke voetbalwedstrijden, te verwachten koud of warm weer, christelijke of moslimfeestdagen, etc. etc.? Daarnaast onderzoek je of er in de periode tussen nu en de geplande datum van het evenement vergelijkbare evenementen/activiteiten zijn. Kijk of je er één of meer van kunt bezoeken. Je kunt daar vaak veel van leren Exploitatiebegroting en risicoanalyse Om een goed beeld te krijgen van de kosten en opbrengsten zul je een begroting op moeten stellen. De opdrachtgever zal deze begroting kritisch bekijken, zeker als hij geld in het evenement/de activiteit gaat steken. Onderzoek welke kosten je voor het evenement/de activiteit zult gaan maken. Uiteraard is dit een eerste schatting. Het is handig als je een concept maakt van een Draaiboek van de dag. Zie (Draaiboek). Je kunt dan op basis van dat draaiboek bepalen wat je allemaal nodig hebt. Bovendien onderzoek je hoeveel mensen je wilt inschakelen (personeel). Dat alles helpt je bij het bepalen van de kosten. Daarnaast zul je moeten onderzoeken of er bijzondere risico s aan het evenement zijn verbonden. Hoe kun je die risico s afdekken? Wellicht moet je verzekeringen afsluiten of vergunningen aanvragen. Hiervoor zul je dan ook kosten moeten maken. Stap 1: Inventariseer alle kosten die je zult moeten maken. Denk hierbij o.a. aan: - kosten voor materialen; - kosten voor promotie; - kosten voor catering; - kosten voor huur; - kosten voor personeel (loon of onkostenvergoeding); - kosten voor presentjes; - kosten voor kilometers en telefoon; - kosten voor verzekeringen en vergunningen; - onvoorziene uitgaven. Stap 2: Onderzoek hoe je dit kunt gaan financieren. Welke gelden van de opdrachtgever heb je tot je beschikking en hoeveel geld gaat er via sponsoren binnenkomen? Stap 3: 8

10 Stel de exploitatiebegroting op Conclusie vooronderzoek De resultaten van 4.3 ga je verwerken. Je legt verbanden tussen de resultaten. Op basis van het vooronderzoek maak je verantwoorde keuzes. Deze keuzes, inclusief de verantwoording, verwerk je in een beknopt rapport. In het rapport verwerk je tenminste: a. de wensen van de opdrachtgever; b. de feiten op een rijtje c. de uitwerkingen en conclusies van het marktonderzoek/interview; d. de uitslagen van het concurrentieonderzoek; e. de gemaakte keuzes met motivering. Bij de keuzes vermeld je: 1. titel/thema/aard van het evenement 2. moment en plaats van het evenement 3. globale opzet van het evenement 4. inzet middelen en personeel 5. bijzonderheden f. de exploitatiebegroting met risicoanalyse. g. een eindconclusie op grond van de resultaten van de verschillende onderzoeken en de consequenties daarvan m.b.t. de uitvoering van je evenement. Afronding van 4.3: a. Je spreekt het rapport door met je coach b. Je presenteert een rapport van het vooronderzoek aan je opdrachtgever. c. De opdrachtgever geeft toestemming voor de organisatie van het evenement en ondertekent de overeenkomst <bijlage> d. Je overhandigt een kopie van de overeenkomst aan de coach. In deze fase(4.3) werk je vooral aan: Marktgerichtheid: - je oriënteert je op de betreffende organisatie/markt en de spelers daarin; - je herkent wensen/belangen van klanten - je gaat op zoek naar en benadert relevante informatiebronnen/contacten Ontwikkelopdrachten/workshops: - marktonderzoek - interviewtechniek Zelfstandigheid: - je neemt het initiatief Dominantie: - je weet je duidelijk en overtuigend uit te drukken - je kunt anderen voor je winnen Ontwikkelopdrachten/workshops - presentatietechnieken - spreekbeurt Zelfvertrouwen: - je behoudt bij tegenslag het geloof in eigen kunnen en de kans op succes - je toont zelfbewustzijn in allerlei omstandigheden 9

11 Ontwikkelopdrachten/workshops - gedragstraining Risicobereidheid: - je overziet consequenties van bepaalde keuzen - je benoemt voor- en nadelen van te maken keuzen - je durft een beslissing te nemen zonder te weten wat de uitkomst wordt - je kiest liever een gedurfd, veelbelovend plan met enig risico, dan een middelmatig plan dat volledige zekerheid biedt over de afloop Ontwikkelopdrachten/workshops - risicoanalyse - eenvoudige exploitatiebegroting 4.4 De uitwerking Planning - draaiboek en stappenplan. Het evenement is steeds concreter geworden en je hebt nu samen met je opdrachtgever een duidelijk beeld van je evenement. Om die dag gestructureerd en soepel te laten verlopen is een draaiboek onmisbaar. Daarnaast is een draaiboek van het evenement een prima uitgangspunt om je planning daarnaar toe op te stellen. a. Maak een schematische weergave van het draaiboek van de dag. b. Maak een schematische weergave van een stappenplan vanaf nu tot aan de dag(en) van het evenement. <format> In je schema s moeten minstens de onderstaande punten zijn uitgewerkt. a. data en tijdstippen; b. activiteiten; c. uitvoerenden; d. verantwoordelijke per activiteit (Wie controleert de uitvoerende?); e. benodigdheden Planning personeelsplan Maak op basis van je draaiboek (4.4.1) een inventarisatie van in te zetten personeel. In hoeverre ben je zelf inzetbaar (houd je als organisator zoveel mogelijk vrij van uitvoerende werkzaamheden i.v.m. je organisatorische taken op die dag) en op welke fronten heb je extra personeel nodig (denk vooral aan de uitvoerende taken)? Eventueel zijn vrijwilligers in te schakelen. wie en hoeveel heb je nodig? welke verantwoordelijkheden? welke kwaliteiten zijn aanwezig of ontbreken er? welke instructies heeft het personeel nodig? wanneer? welke specifiek eisen? hoe werf ik? hoe begeleid ik? hoeveel kost het? In je personeelsplan is minimaal opgenomen: a. inventarisatie van behoefte aan personeel; b. inzet eigen personeel; c. werving en selectie van extra personeel; d. inzet extra personeel; 10

12 e. begeleiding en instructie personeel; f. personeelskosten. Start hierna met de uitvoering van je personeelsplan. Overleg zo nodig met de opdrachtgever: Werf personeel Beleg (zo nodig) sollicitatieronde(s) Beleg instructiemoment(en) voor het personeel Leg afspraken vast in contract of overeenkomst In deze fase ( ) werk je aan: Dominantie: - je weet je duidelijk en overtuigend uit te drukken - je kunt anderen voor je winnen - je behoudt de regie van een gesprek Sociale oriëntatie: - je legt gemakkelijk contact met mensen in relatie tot jouw ideeën en acties - je bouwt een netwerk op en onderhoudt dit Doorzettingsvermogen: - je toont doorzettingsvermogen in gevallen waarin het lastig is de doelstelling te halen - je houdt vol bij tegenslag en tegenspel Zelfvertrouwen: - je toont zelfbewustzijn in allerlei omstandigheden - je gaat ervan uit dat je idee gerealiseerd wordt Prestatiegerichtheid: - je werkt doelgericht Planning promotieplan Afhankelijk van het soort evenement zul je promotie moeten gaan maken voor je evenement of activiteit. Je wilt immers zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers naar je evenement/activiteit toe halen. Ben creatief! Betrek in je promotie ook zoveel mogelijk het belang van je sponsoren. Je gaat nu een plan maken voor die promotie. welke boodschap(pen); welke vormen (flyers, posters, ludieke acties etc.); welke media; inschakeling plaatselijke/landelijke bekenden; free publicity. Je dient ook de pers in te schakelen. Via een persbericht bij de media kun je aandacht krijgen voor je evenement/activiteit. Te denken valt aan (regionale) dag- en weekbladen, vakbladen, omroepen e.d. In je promotieplan is minimaal opgenomen: a. formulering van de juiste boodschap in correcte taal (wat wil je overbrengen?); b. het persbericht in correcte taal (je stuurt dit op naar relevante media); c. de juiste promotiemiddelen; d. welke relevante media je inschakelt; e. een tijdlijn f. kostenraming/begroting Start volgens de tijdlijn je promotieplan. Overleg zo nodig met de opdrachtgever. 11

13 Schakel tenminste de pers in. In deze fase (4.4.3) werk je aan: Creativiteit: - je benadert een idee vanuit meerdere invalshoeken - je komt met nieuwe ideeën en creatieve oplossingen Ontwikkelopdrachten/workshops: - persbericht - commerciële presentatie (uitwerken) - Dominantie: - je weet je duidelijk en overtuigend uit te drukken - je kunt anderen voor je winnen - je overtuigt anderen van jouw ideeën Planning presentatieplan Je evenement of activiteit en misschien ook het bedrijf of de instelling zullen op de dag van het evenement op een professionele manier en in een passende sfeer gepresenteerd dienen te worden. Hiervoor ga je een plan opstellen. In je presentatieplan is minimaal opgenomen: a. representativiteit/herkenbaarheid van de organisatie (alle medewerkers zullen zichtbaar passen bij het concept van het evenement en het imago van de organisatie); b. kleding, houding en taalgebruik (alle medewerkers aan het evenement passen kleding, houding en taalgebruik niet alleen aan aan het concept van het evenement en de organisatie, maar ook aan de doelgroep); c. mondelinge presentatie (wie voert wanneer het woord en wat is de inhoud van de tekst?); d. ontvangst gasten/personeel (host-functie); e. sfeer en aankleding ruimte. Voeg een schets toe van de locatie waarop aangegeven staat hoe en waar sfeerverhogende elementen zijn aangebracht. Denk hierbij aan bloemen, verlichting, decoraties, draperieën etc, etc. Geef ook aan hoe je aan de materialen komt. Let wel, dit hangt erg af van het evenement en de locatie, maar overal is sfeer te verhogen: op het voetbalveld en in een zaaltje. Je hoeft niet alles te kopen. Kijk in je netwerk wat je bij wie kunt regelen! Start op tijd met het leggen van contacten en het reserveren van materialen en middelen. Leg alles vast in contracten. Overleg zo nodig met de opdrachtgever. In deze fase(4.4.4) werk je aan: Creativiteit: - je komt met nieuwe ideeën en creatieve oplossingen - je benadert een idee vanuit meerdere invalshoeken Prestatiegerichtheid: - je streeft naar zichtbare prestaties - je toont gedrevenheid Zelfstandigheid: - je neemt op het juiste moment beslissingen - je neemt verantwoordelijkheid voor de consequenties van beslissingen 12

14 - je neemt het initiatief Sociale oriëntatie: - je legt gemakkelijk contact met mensen in relatie tot jouw ideeën en acties - je bouwt een netwerk op en onderhoudt dit Planning risicodekking Binnen dit onderdeel dien je een risicoanalyse uit te voeren, de juiste vergunningen en verzekeringen te regelen en de benodigde risicobeperkende maatregelen te nemen. Stel vast welke juridische en risicobeperkende zaken geregeld moeten worden en regel deze. Maak hiervoor een eenvoudige risicoanalyse volgens onderstaande punten. a. Welke vergunningen zijn noodzakelijk? Denk hierbij aan vergunningen m.b.t. gebruik van de openbare weg, geluidsoverlast e.d. In de meeste gevallen dien je hiervoor naar de gemeente te gaan. b. Welke verzekeringen dienen afgesloten te worden? Denk hierbij aan verzekeringen voor materialen, kleding tijdens shows, personen bij vervoer, apparatuur e.d. Onderzoek of vermelde zaken misschien al verzekerd zijn. Onderzoek de bijzondere kosten bij een assurantieadviseur. c. Zijn er risico s waar bijzondere zaken voor geregeld moeten worden (bij grote evenementen: het zogenaamde calamiteitenplan): - brandbeveiliging (brandweer); - EHBO (gecertificeerd EHBO-team); - verkeersveiligheid (politie en gemeente); - drenkelingenhulp (reddingszwemmers); - bijzondere beveiliging bij bepaalde sporten (klimwand: zekering, instructeur; races: kussens, strobalen, e.d.); - veiligheid m.b.t. elektriciteit, aan- en afvoer van water; - terreinafbakening (dranghekken e.d.); - afvalverzameling en afvoer; - beveiliging van geld en waardevolle spullen; - diversen? d. Welke kosten zijn aan deze maatregelen verbonden? Neem deze ook op in je financieel plan. e. Welke afspraken moeten contractueel vastgelegd worden? Uiteraard dienen ook alle afspraken met derden (leveranciers, personeel etc. etc.) schriftelijk vastgelegd te worden in een contract/overeenkomst Planning sponsorplan Inmiddels ben je volop bezig met de voorbereidingen voor het evenement. De eerste kosten dienen zich misschien al aan. Het is dus van belang dat je financiering op orde komt. Afhankelijk van de afspraken met je opdrachtgever kan het zijn dat je sponsoren moet werven. Als dit het geval is, zul je gericht op pad moeten gaan om sponsoren te vinden. Je moet dat niet ongepland doen, want dan zul je in de meeste gevallen bot vangen. Interessante websites over sponsoring In deze fase(4.4.6) werk je aan: Prestatiegerichtheid: - je streeft naar zichtbare prestaties - je werkt doelgericht - je toont gedrevenheid - je wilt jezelf steeds verbeteren, het beter doen dan de vorige keer 13

15 Zelfstandigheid: - je neemt het initiatief - je maakt je niet druk wat anderen van je vinden Dominantie: - je weet je duidelijk en overtuigend uit te drukken - je kunt anderen voor je winnen - je komt op voor eigen standpunten - je overtuigt anderen van jouw ideeën Ontwikkelopdrachten/workshops: Sponsorwerving Overtuigen Presentatietechnieken Sociale oriëntatie: - je legt gemakkelijk contact met mensen in relatie tot jouw ideeën en acties Zelfvertrouwen: - je behoudt bij tegenslag het geloof in eigen kunnen en de kans op succes - je spreekt anderen die belangrijk zijn uit je zelf aan, ongeacht hun positie - je gaat ervan uit dat je idee gerealiseerd wordt - je toont zelfbewustzijn in allerlei omstandigheden Doorzettingsvermogen: - je toont doorzettingsvermogen in gevallen waarin het lastig is de doelstelling te halen - je houdt vol bij tegenslag en tegenspel - je houdt vol bij het bereiken van een doel dat pas veel later bereikt wordt Planning financieel plan In deze fase moet je financieel plan rond zijn. Geef een actueel overzicht van alle exploitatiekosten en financieringsbronnen in een exploitatieoverzicht. Uiteraard moeten de bewijzen hiervan (controleerbaar) geleverd zijn: geld moet gestort zijn op de daarvoor bestemde rekening; er liggen ondertekende sponsorovereenkomsten. De basis is de begroting uit het vooronderzoek (Exploitatiebegroting). In deze fase werk je aan: Risicobereidheid: - je overziet consequenties van bepaalde keuzen - je durft een beslissing te nemen ook al heb je niet alle informatie beschikbaar Planning het event- of activiteitenplan Enkele weken voor het evenement heb je alle onderdelen voorbereid. Tot de laatste dag zou er echter nog best iets kunnen veranderen. Stil zitten kan uiteraard nog niet, want je zult volgens je stappenplan de komende weken veel moeten aanpakken. In sommige gevallen zul je je stappenplan en/of draaiboek zelfs moeten bijstellen. In je eventplan of activiteitenplan moeten de volgende onderdelen opgenomen worden: a. omschrijving van het evenement of de activiteit; b. de planningsonderdelen t/m Afronding: 14

16 4.5 De uitvoering. a. Tussentijds worden onderdelen besproken met de opdrachtgever en worden de eerste activiteiten zo mogelijk gestart (promotie, sponsorwerving, reserveringen, contracten e.d.) b. Het uitgewerkte event- of activiteitenplan wordt besproken met de coach. c. Het uitgewerkte event- of activiteitenplan wordt besproken met de opdrachtgever. d. De opdrachtgever geeft definitieve toestemming voor doorgang van het evenement of de activiteit. e. Je geeft een kopie van je definitieve event- of activiteitenplan aan je coach. Geniet van het door jou georganiseerde evenement/activiteit en vergeet niet belangrijke momenten vast te leggen op foto of film. Controleer regelmatig of het draaiboek gevolgd wordt en stel, waar nodig, bij. In deze fase(4.5) werk je aan: Prestatiegerichtheid: - je streeft naar zichtbare prestaties - je werkt doelgericht - je gaat strijd aan bij tegenstand - je toont gedrevenheid - je wilt je eigen prestatie terug zien in het resultaat dat is neergezet Zelfstandigheid: - je neem op het juiste moment beslissingen - je neemt moeilijke beslissingen - je neemt verantwoordelijkheid voor de consequenties van beslissingen - je neemt het initiatief Dominantie: - je weet je duidelijk en overtuigend uit te drukken - je kunt anderen voor je winnen Sociale oriëntatie: - je legt gemakkelijk contact met mensen in relatie tot jouw ideeën en acties - je begeeft je gemakkelijk in allerlei gezelschappen Zelfvertrouwen: - je toont vertrouwen in eigen beslissingen en keuzes zonder de realiteit uit het oog te verliezen - je toont zelfbewustzijn in allerlei omstandigheden - je gaat er vanuit dat je idee gerealiseerd wordt Doorzettingsvermogen: - je toont doorzettingsvermogen in gevallen waarin het lastig is de doelstelling te halen - je houdt vol bij tegenslag en tegenspel - je geeft niet op als een doel niet haalbaar lijkt Flexibiliteit: - je handhaaft je in nieuwe of onverwachte situaties en laat je niet van de wijs brengen - je verandert bij kansen of problemen je eigen gedrag om een gesteld doel te bereiken - je weet, afhankelijk van de situatie, je gedrag aan te passen 15

17 Risicobereidheid: - je overziet consequenties van bepaalde keuzes - je durft risico s te nemen zonder te weten wat de uitkomst wordt - je durft te gaan voor het onbekende 4.6 De afronding Inleiding. Je evenement heeft plaatsgevonden. Je zit nu in de afrondende fase. Je kijkt terug op wat er geweest is en maakt de balans op. Proces, product, financiën, persoonlijk functioneren en verbeterpunten worden op een rijtje gezet. De te evalueren onderdelen volgen hieronder Evaluatie voorbereiding en uitvoering Meteen na het evenement evalueer je de voorbereiding en uitvoering van je evenement. Je moet hierbij denken aan - geef aan in hoeverre het draaiboek gevolgd werd. Bekijk kritisch het draaiboek; - geef aan wat goed en wat fout ging. - geef aan welke reacties je op het evenement hebt ontvangen; - beoordeel functioneren van het door jou ingezette personeel - beoordeel je eigen functioneren en, indien van toepassing, dat van je groepsgenoten. Noteer de kwaliteiten en leerpunten en noteer voor je groepsgenoten vooral tips Financiële verantwoording Geef de financiële verantwoording/eindbalans. Maak een verschillenanalyse (verschillen t.o.v. je financieel plan) en lever de bewijslast dat je de financiële afhandeling correct hebt uitgevoerd. In de verschillenanalyse moet tenminste aangegeven worden: - of er verschillen zijn t.o.v. je financieel plan; - welke verschillen het zijn; - wat de oorzaak is van de ontstane verschillen Verantwoording competentieontwikkeling Geef aan de hand van concrete voorbeelden van gedrag aan dat je in je competenties m.b.t. ondernemendheid bent gegroeid. a. Beschrijf de negen competenties zoals ze vermeld zijn in Hfdst 3: Competenties. Uiteraard kun je de gedragsvoorbeelden raadplegen die in de paragrafen staan uitgewerkt. Geef echter wel concrete voorbeelden van jouw eigen gedrag. b. Indien je hebt samengewerkt met anderen maak je een competentiebeoordeling van je groepsgenoten. Onderbouw je beoordeling en bespreek deze met je groepsgenoten. Afronding: a. Maak een evaluatieverslag (totaal). b. Bied het verslag aan aan je coach. Bespreek e.e.a. met hem en pas zonodig aan. c. Bied het verslag aan aan je opdrachtgever en licht dit toe. Plan hiervoor een evaluatiegesprek met je opdrachtgever. d. Breng je verslag in in het assessment voor deel A van het MBO-Certificaat Ondernemerschap. 16

18 Deel 2 De begeleiding van de ondernemende (werk)ondernemer en de beoordeling 1. Begeleiding 1.1 Taken van opdrachtgever en coach - de opdrachtgever heeft als taak: - het aangeven van zijn wensen m.b.t. evenement of activiteit; - het beschikbaar stellen van relevante informatie; - het bespreken van de voortgang (tussentijdse productevaluatie); - het tekenen van de principeverklaring (fase 4.2)en de samenwerkingsovereenkomst (4.3); - het accorderen van de voortgang van het evenement (fase 4.4) - het deelnemen aan de eindevaluatie. - de coach heeft als taak: - het voeren van een intakegesprek n.a.v. de ondernemersscan; - het in overleg met de student opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan - het begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement; - het volgen en sturen van het persoonlijk ontwikkelingsplan - het inschakelen van experts voor workshops en ontwikkelopdrachten - het frequent bespreken van de voortgang (procesevaluatie); - het deelnemen aan de eindevaluatie. De coach dient samen met de student de uitslag van de ondernemersscan door te nemen. Samen zullen zij een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. De doelen zullen in het kader concreet en meetbaar geformuleerd worden. De coach zal aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan het proces gedurende de aanpak van evenement of activiteit volgen en zonodig bijsturen. De student volgt het script in al zijn facetten, maar de accenten zullen liggen op de competenties waarin de student zich in het bijzonder dient te ontwikkelen. Voorafgaand en tijdens de fasen zullen relevante workshops en ontwikkelopdrachten aangeboden dienen te worden, zodat de student zich adequaat kan voorbereiden op de opdrachten. Uiteraard kan de ondernemende student zelf wensen m.b.t. ondersteuning kenbaar maken. Het verdient aanbeveling eenmaal per week (of tenminste per twee weken) een coachingsgesprek met de student te houden. Onderwerpen van gesprek: - in welke fase bevindt de student zich; - zijn de ingeleverde stukken op niveau; - aan welke competenties m.b.t. ondernemendheid wordt in het bijzonder gewerkt; - welke concrete bewijzen van de ontwikkeling van deze competenties worden aangereikt; - welke concreet gedrag is waarneembaar; - zijn de beoogde doelen concreet en meetbaar; - welke bijsturing van proces en pop is wenselijk of noodzakelijk; - welke voorbereidende of aanvullende workshops en/of ontwikkelopdrachten moeten worden aangeboden; - hoe verloopt de samenwerking met opdrachtgever en mogelijke groepsgenoten; - welke schriftelijke stukken moeten extern aangeboden worden (taalcorrectie); - welke vervolgafspraken worden er gemaakt? 17

19 1.2 De coach en het proces Zeer belangrijk is de coaching en begeleiding van de student in zijn ontwikkeling in ondernemendheid; zeker als de coach de student aanspreekt op zijn eigen ondernemendheid en dus initiatief en verantwoordelijkheid (lees ook gedrevenheid). Dat betekent dat de student dus ook zijn eigen beoordeling maakt. Daarin moet hij blijk geven van zelfreflectie en eerlijkheid en oprechtheid naar zichzelf. Hij ziet niet alleen zijn eigen zwakke punten en tekortkomingen, maar hij ziet ook wat hij ervan geleerd heeft en hoe hij e.e.a. in het vervolg anders kan doen. Daarin toont de student zich dan een ondernemer: niet zichzelf beperken door zijn zwaktes te negeren, maar mogelijkheden te zien hoe die aan te vullen. De coach vormt zich een oordeel; over zijn ontwikkeling dus, niet over zijn prestatie of score! Dat is een valkuil waarin coaches nog wel eens willen stappen. Het gaat dus om de ontwikkeling en dus of de student dat zelf ook heeft ingezien. De ideeontwikkeling (4.1) De coach volgt de student vooral t.a.v. marktgerichtheid en creativiteit. Ziet de student kansen? Ziet de student trends of activiteiten waarop hij kan inhaken? Heeft hij een beeld van de doelgroep? Kan de student creatieve ideeën en oplossingen bedenken? Het idee dat op papier wordt ingeleverd dient origineel en creatief te zijn. De minimumeisen t.a.v. mensen en middelen moeten worden aangegeven. Hierdoor wordt een bepaalde ondergrens vastgesteld, zodat het idee bij een verdere ontwikkeling niet afglijdt. De coach beoordeelt het product en verleent toestemming om verder te gaan. De opdrachtgever (4.2) De coach volgt de student vooral t.a.v. creativiteit, dominantie en zelfvertrouwen. Weet de student op creatieve wijze een presentatiemiddel vorm te geven? Gaat de student met zelfvertrouwen op mogelijke opdrachtgever(s) af? Kan de student op overtuigende wijze zijn plannen kenbaar maken en weet hij een beslissing te bereiken? De coach beoordeelt de folder/leaflet. De coach neemt de principeverklaring in ontvangst en hij beoordeelt het ingeleverde stuk over de opdrachtgever. Het vooronderzoek (4.3) De coach volgt de student vooral t.a.v. marktgerichtheid, zelfstandigheid, dominantie en risicobereidheid. Heeft de student een beeld van de wensen en behoeften van opdrachtgever en doelgroep? Neemt de student zelfstandig initiatief? Kan hij de opdrachtgever overtuigen? Toont de student zelfvertrouwen? Is de student bereid om de uitdaging aan te gaan het financieel risico voor het evenement of de activiteit gedekt te krijgen? De coach beoordeelt het rapport met de eindconclusie van het vooronderzoek. Hij woont, indien mogelijk, het gesprek bij waarin de student de conclusies verwoordt en vraagt om definitieve samenwerking. De coach ontvangt van de student een kopie van de samenwerkingsovereenkomst. De uitwerking (4.4) De coach volgt de student t.a.v. alle competenties. De coach bewaakt alle onderdelen van de planning. Hij controleert stukken die naar externen gestuurd worden. De afzonderlijke onderdelen van De uitwerking worden regelmatig besproken en beoordeeld. De eerste activiteiten worden volgens plan uitgevoerd (werving personeel, promotie, sponsorwerving e.d.) Het verdient aanbeveling de student het gehele event- of activiteitenplan 3 weken voor de uitvoeringsdatum in te laten leveren bij de coach. Zo kunnen noodzakelijke bijbestellingen worden gedaan en kan het stuk door de opdrachtgever worden geaccordeerd. 18

20 De uitvoering (4.5) De coach bezoekt het evenement of de activiteit. Hij vormt zich een beeld van de houding en werkzaamheden van de student. Hij volgt de student vooral t.a.v. de competenties prestatiegerichtheid, dominantie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, zelfvertrouwen, sociale oriëntatie en risicobereidheid. Werkt de student doelgericht en is hij gedreven? Is de student duidelijk aanwezig en weet hij personeel, deelnemers of bezoekers voor zich te winnen? Toont hij voldoende initiatief en durft hij beslissingen te nemen? Is hij zelfbewust bij beslissingen en uitvoering? Is hij gericht op de aanwezigen? Kan hij zich aanpassen aan onvoorziene situaties? Is hij bereid risico s te nemen? De afronding (4.6) De coach bespreekt met de student de evaluatie en accordeert het eindverslag, waarin opgenomen: - evaluatie voorbereiding en uitvoering; - financiële verantwoording; - verantwoording competentieontwikkeling. 1.3 Mogelijke workshops - brainstormen (4.1) - trendsignalering (4.1) - inspiratie (w.o. snuffelen in trends, moodboard) (4.1) - doelgroepbepaling (4.1) - conceptbepaling (4.1) - interviewtechnieken (4.1) - commerciële presentatie: folder of leaflet, website e.d. (4.2) - acquireren: op de man af! (4.2) - eenvoudig marktonderzoek (4.3) - risicoanalyse (4.3) - eenvoudige exploitatiebegroting (4.3) - netwerken (4.4) - sponsorwerving (4.4) 1.4 Mogelijke ontwikkelopdrachten - elevatorpitch (zet in 3 minuten je plan neer) (4.2) - presentatietechnieken (4.2) - gedragsverandering (4.2) 2. Beoordeling Eigenlijk levert de student zelf zijn beoordeling door de uitwerking van (verantwoording competentieontwikkeling). Uiteraard wordt van de coach verwacht dat hij hier kritisch naar kijkt m.b.t. zijn uiteindelijke oordeel. De student zal aan de hand van concrete voorbeelden moeten reflecteren. BIJLAGEN - workshops: inhoud en/of PPT - formats behorende bij workshops - ontwikkelopdrachten - principeverklaring opdrachtgever - samenwerkingsovereenkomst - 19

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

DE WERKONDERNEMER BINNEN EEN ORGANISATIE Project 1: De analyserende werkondernemer

DE WERKONDERNEMER BINNEN EEN ORGANISATIE Project 1: De analyserende werkondernemer DE WERKONDERNEMER BINNEN EEN ORGANISATIE Project 1: De analyserende werkondernemer Eindhoven, oktober 2008 Inhoud Deel 1 Het onderzoek Inleiding 1. Richtlijnen en spelregels 2. De actoren 3. Competenties

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Checklist Beursdeelname

Checklist Beursdeelname Checklist Beursdeelname Waarom deelnemen aan een beurs? Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan een beurs. Het is belangrijk om voor jezelf op een rijtje te hebben wat je precies wilt bereiken

Nadere informatie

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding Kinderen Anders Naar School KANS Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Tekst: Marian Schouten Fotografie: Archief Veilig Verkeer Nederland Coverfoto:

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK 1. Welkom pag. 1 2. Overeenkomst pag. 2 3. Competentieprofiel pag. 3 4. Factureren pag. 4 5. Contactgegevens workshopleiders pag. 5 1. WELKOM Beste workshopleider, In dit

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

De voortgangsrapportage van kerntaak 4 BUITENSPORT CIOS Goes-Breda, versie 2014-2015. Voortgangsverslag. Kerntaak 4

De voortgangsrapportage van kerntaak 4 BUITENSPORT CIOS Goes-Breda, versie 2014-2015. Voortgangsverslag. Kerntaak 4 Voortgangsverslag Kerntaak 4 Inleiding voortgangsverslag kerntaak 4 Reeds heb je het projectplan ingeleverd en kun je aan je kerntaak 4 project gaan werken. Hiervan moet je het verslag voortgangsrapportage

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

De voortgangsrapportage van kerntaak 4 BUITENSPORT CIOS Goes-Breda, versie 2014-2015. Voortgangsverslag. Kerntaak 4

De voortgangsrapportage van kerntaak 4 BUITENSPORT CIOS Goes-Breda, versie 2014-2015. Voortgangsverslag. Kerntaak 4 Voortgangsverslag Kerntaak 4 Inleiding voortgangsverslag kerntaak 4 Reeds heb je het projectplan ingeleverd en kun je aan je kerntaak 4 project gaan werken. Hiervan moet je het verslag voortgangsrapportage

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9)

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9) (1 van 9) Doorzettingsvermogen Dit is een eigenschap die elke topsporter bezit. Gaan voor het hoogst haalbare doel en hiervoor niet afwijken als er een teleurstelling of tegenslag is. Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Stappenplan X-ZJON! activiteit

Stappenplan X-ZJON! activiteit Stappenplan X-ZJON! activiteit Je wilt een X-ZJON! activiteit organiseren met behulp van subsidie van de gemeente. In dit plan vind je zes stappen die jou helpen bij de voorbereidingen. Deze stappen zijn

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Handelingsadvies Proces zichtbaar maken

Handelingsadvies Proces zichtbaar maken Handelingsadvies Proces zichtbaar maken Dit handelingsadvies kan gebruikt worden door docenten om het proces van de leerlingen zichtbaar te maken bij de leerlingen. Om het proces zichtbaar te maken is

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Mondeling. Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Mondeling. Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten ZAKELIJKE COMMUNICATIE Mondeling Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten Je werkt sinds drie jaar als accountmanager bij Reclamebureau

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts 25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts Als ondernemer heb je vanzelfsprekend al veel kennis en expertise op jouw vakgebied. En meer dan je wellicht zou denken. Waarschijnlijk kun je tot in de lengte der

Nadere informatie

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Stappenplan beweegevenement Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 STAP 1: VOORONDERZOEK 4 BEWEEGEVENEMENT MOTTO 4 DOELGROEPENKEUZES MAKEN 4

Nadere informatie

Van Afvinken naar Aanvonken

Van Afvinken naar Aanvonken Van Afvinken naar Aanvonken A. Ideevorming minor Overtref jezelf (tot excellente professional) 1. Idee Idee is als volgt: voor de minor Overtref jezelf schrijven zich 1 e jaars studenten in die vinden

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Werken als geluidstechnicus

Werken als geluidstechnicus 1 2 3 4 Werken als geluidstechnicus Podium- en Evenemententechnicus Geluid Wat laat je zien? Je stelt je in dienst van de productie en straalt vertrouwen uit Je hebt gevoel en respect voor performance

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

VRAGENLIJST COMPETENTIES

VRAGENLIJST COMPETENTIES VRAGENLIJST COMPETENTIES Inleiding De voor u liggende vragenlijst brengt de managementstijl in kaart. Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in het feitelijke en dus zichtbare handelen van

Nadere informatie

Lesbrief: Zo verkoop je een boek Thema: Wat is er?

Lesbrief: Zo verkoop je een boek Thema: Wat is er? Lesbrief: Zo verkoop je een boek Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Wanneer jij iets wilt verkopen, moet je altijd rekening houden met je

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Format Communicatieplan

Format Communicatieplan Format Communicatieplan Communiceren is van belang Staan er veranderingen op stapel of wilt u mensen informeren over jouw producten en diensten of misschien organiseert u een evenement of tentoonstelling

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie