ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Tim Appermont : Evenementen organisatie,. 1.2 Opdrachtgever : Een consument of een bedrijf die/dat producten waaronder wordt verstaan zaken en diensten van Tim Appermont betrekt; Meer in het bijzonder die aan Tim Appermont opdracht geeft tot het verzorgen van een evenement of diensten. 1.3 Consument : een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep. 1.4 Producten : zaken,diensten en werkzaamheden. 1.5 Leverancier : Een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie Tim Appermont producten betrekt 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Tim Appermont gedane offertes en acceptaties ervan, alsmede op de met Tim Appermont tot stand gekomen overeenkomsten. 2.2 Door opdrachtgever of leverancier gehanteerde voorwaarden worden door Tim Appermont uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard. 3. Wijzigingen en afwijkingen 3.1 Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben met Tim Appermont zijn overeengekomen. 4. Offertes 4.1 De door Tim Appermont uit gebrachte offertes zowel mondeling als schriftelijk zijn vrijblijvend; zij zijn 14 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2 4.2 De overeenkomst komt behoudens het gestelde in 4.1 tot stand hetzij zodra de opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd hetzij Tim Appermont het voorstel van opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard. 4.3 Overeenkomsten met personeelsleden van Tim Appermont die geen procuratie hebben binden Tim Appermont niet, tenzij deze door Tim Appermont schriftelijk zijn bevestigd. 4.4 Indien in de acceptatie door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Tim Appermont aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 4.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld 5. Prijsverhogingen 5.1 Tim Appermont is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan voor wat betreft prijsverhoging in de grondstoffen, het vervoer, invoerrechten, belastingen, rechten, heffingen en lonen, alsmede voor wat betreft valutawijzigingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 5.2 Indien de opdrachtgever een consument is: als de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging. 6. Betalingen 6.1 Betaling dient te geschieden ten laatste bij afhaling of levering van de installatie. Dit mag cash gebeuren, of via bankoverschrijving. Indien er voor bankoverschrijving gekozen wordt is de opdrachtgever verantwoordelijk dat het bedrag effectief voor de afhaaldatum op de rekening van de verhuurder staat. Dit bedrag kan vermeerderd worden door eventuele extra genoten diensten en/of producten dient ten laatste bij levering van de producten en aflevering van de factuur worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook dient er een waarborg van 100EUR voorzien te worden Ingeval van ontbrekende, niet tijdige of onvolledige betaling binnen de termijn gesteld in art. 6.1, is de opdrachtgever zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege ook verwijlsintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarenboven is de opdrachtgever ook gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van minimaal 10 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 30. Tim Appermont behoudt zich ook het recht voor

3 om bij (buiten) gerechtelijke invordering de daarmee gepaard gaande invorderingskosten integraal op de opdrachtgever te verhalen. 6.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst te voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 7. Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst 7.1 Tim Appermont heeft het recht de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden wanneer de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, in kennelijke staat van onvermogen is, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Tim Appermont geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten. 7.2 Vorderingen op de opdrachtgever zijn voorts onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar indien Tim Appermont van de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In dat geval is Tim Appermont bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding daarvan over te gaan, een en ander onverminderd het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen. 7.3 Indien zich de omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Tim Appermont bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, welke van dien aard zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk, dan wel onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Tim Appermont bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 8. Uitstel en Annuleringsregeling 8.1 Partijen stellen vast dat weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op het al dan niet uitvoeren van een buitenevenement. Het is uitsluitend aan Tim Appermont voorbehouden te bepalen of de weersomstandigheden het mogelijk maken een buitenevenement ten uitvoering te brengen. Een door Tim Appermont als ongunstig beoordeelde weersomstandigheid, levert overmacht op en ontslaat haar van de verplichting tot nakoming, behoudens de mogelijkheid dat het evenement op een later tijdstip als nog ten uitvoer gebracht kan worden. Bij uitstel van het evenement dient de opdrachtgever aan Tim Appermont de extra gemaakte loon en

4 vervoerskosten te vergoeden. Bij annulering van het evenement blijft de opdrachtgever het overeengekomen bedrag verschuldigd, zonder aftrek van de waarde van de niet verbruikte goederen. Deze zullen in mindering kunnen strekken op het door de opdrachtgever verschuldigde, tenzij de producten speciaal voor de opdrachtgever zijn geconstrueerd en niet meer elders bruikbaar zijn. 9. Andere gevallen van overmacht 9.1 Leveringen kunnen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort c.q. afgelast in gevallen van overmacht. Tot overmacht wordt gerekend stopzetting, oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van Tim Appermont of haar leveranciers gedurende de leveringsperiode ten gevolge van stakingen, handelsbelemmeringen,defecten, ongelukken of welke aanleiding dan buiten verantwoordelijkheid van Tim Appermont. Als overmacht zal ook gelden een wijziging van: Overheidszijde uitgevaardigde wettelijke voorschriften met Betrekking tot de door Tim Appermont verhandelde producten als bedoeld in art 1.4. Voorts wordt, niet limitatief, tot overmacht gerekend: het uitbreken van oorlog, afgelasten van feestelijkheden ter plaatse ten gevolge van droevige omstandigheden zoals overlijden of natuurrampen. Het voortijdig annuleren van een bruiloftsfeest als gevolg van het verbreken van de relatie wordt gezien als keuze en is derhalve geen overmacht. 9.2 In bovengenoemde gevallen wordt de overeenkomst ontbonden, waarbij noch de opdrachtgever, noch Tim Appermont gehouden zijn tot enige schadevergoedingen aan de andere partij, behoudens de verplichting om de door Tim Appermont reeds gemaakt kosten te vergoeden. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Opdrachtgever is verplicht een ongevallen c.q. evenementen verzekering af te sluiten. Dit is haar eigen verantwoordelijkheid Tim Appermont is uitsluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoedinggehouden indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Tim Appermont c.q. haar personeelsleden Voor vergoedingen komen vervolgschaden, waaronder bedrijfsschade niet in aanmerking Indien en voor zover Tim Appermont, ondanks het bepaalde in artikel 10.1, jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enige door deze geleden schade, welke niet onder de dekking van haar verzekering valt, wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de met de opdrachtgever overeengekomen prestatie.

5 10.5 Opdrachtgever vrijwaart Tim Appermont volledig voor alle aanspraken van derden. In dat geval opdrachtgever een consument is, zal hij Tim Appermont niet verder vrijwaren dan voor dat deel dat hij verplicht is volgends de wet te dragen Schadegevallen dienen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk aan Tim Appermont kenbaar worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn verliest opdrachtgever alle rechten uit hoofde van eventuele schades. 11. Locatie 11.1 De evenementenlocatie dient per auto c.q. vrachtwagen bereikbaar te zijn. Indien materiaal door Tim Appermont op een andere manier naar de locatie vervoerd moet worden, zullen extra kosten in rekening worden gebracht Opdrachtgever dient ruim van aanvang voor het evenement kenbaar te maken of er obstakels zijn, denk hierbij aan trappen. Mocht opdrachtgever in gebreke zijn is Tim Appermont bevoegd het evenement af te gelasten Het opruimen van de locatie na afloop van het evenement, dient door of namens de opdrachtgever te geschieden. Eventuele herstel werkzaamheden dienen eveneens door of voor rekening van opdrachtgever te geschieden, met uitzondering van in artikel 10.2 genoemde voorwaarden. 12. Veiligheidsaspecten 12.1 Aanwijzingen van politie, brandweer of andere overheidsinstellingen zullen door Tim Appermont opgevolgd worden, ook al zijn deze strijdig met wensen van de opdrachtgever Tim Appermont is bevoegd, naar alle redelijkheid, nadere veiligheidseisen te stellen Bij niet voldoen aan de verplichtingen is Tim Appermont gerechtigd het evenement of een gedeelte daarvan te annuleren, de verplichtingen van opdrachtgever, met name ook haar betalingsverplichting, blijven in stand. 13. Inlevering van verhuurde apparatuur Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de verhuurde producten ten laatste om 12 u de dag volgend op het evenement waarvoor ze verhuurd waren, terug te worden afgeleverd bij Tim Appermont of door Tim Appermont te kunnen worden afgehaald al naargelang de afspraken.

6 Indien de verhuurde producten niet tijdig worden terug gebracht, is Tim Appermont gerechtigd om een extra dag huur van de producten aan te rekenen Bovendien, indien Tim Appermont niet op de hoogte wordt gebracht van de onmogelijkheid om de producten tijdig terug te bezorgen of zijn toestemming hiervoor niet heeft bevestigd, is Tim Appermont van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ook de eventuele andere schade hierdoor geleden te verhalen op de opdrachtgever Indien Tim Appermont geen enkel bericht van de opdrachtgever heeft ontvangen omtrent de mogelijkheid tot laattijdige terugbezorging van de verhuurde producten, is Tim Appermont volgens de regels van de Belgische wetgeving gerechtigd om aangifte van diefstal te doen bij de daarvoor bevoegde autoriteiten Het voorgaande geldt ook indien slechts een gedeelte van de verhuurde producten is terug ingeleverd. 14. Schade aan verhuurde apparatuur 14.1 De verhuurde apparatuur is afgesteld alvorens hij de opstalplaats verlaat. Het is dan ook verboden om iets aan de instellingen van de apparatuur te wijzigen zonder instemming van Tim Appermont. Schade toegebracht door zulke wijzigingen, zullen steeds op de opdrachtgever worden verhaald Het is ten strengste verboden om apparatuur open te maken, apparatuur uit de flightcases te halen of om kabels in de flightcase los te maken of te hersteken 14.3 Door levering van de producten en betaling van de factuur, aanvaardt de opdrachtgever dat de producten in goede staat worden afgeleverd, tenzij schriftelijk eventuele gebreken worden bepaald. Hij verbindt zich er dan ook uitdrukkelijk toe de niet verbruiksproducten, in dezelfde staat terug te brengen. Vanaf de datum van inlevering van de producten, behoudt Tim Appermont zich het recht voor om de staat van de goederen te controleren en binnen de 8 werkdagen na inlevering de opdrachtgever schriftelijk ingebreke te stellen indien er schade wordt vastgesteld Alle kosten voortvloeiend uit de geleden schade, zullen integraal op de opdrachtgever worden verhaald. 15. Eerdere algemene voorwaarden 15.1 Deze algemene voorwaarden vervangen vanaf 23/04/2009 eerder door Tim Appermont gehanteerde algemene voorwaarden.

7 16. Toepasselijke recht en geschillen 16.1 Behalve de bepalingen waarbij deze algemene voorwaarden afwijken, is voor alle overige bepalingen die niet bij uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden worden gesteld, het Belgisch recht van toepassing Alle geschillen tussen opdrachtgever en Tim Appermont voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten te uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van Tongeren, onverminderd de bevoegdheid opdrachtgever te dagvaarden voor de volgends de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17086901 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17140040 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Arledo B.V. Distributieweg 7 2742 RB WADDINXVEEN Inschrijfnummer K.v.K.: 29037677 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Inschrijfnummer K.v.K. Midden Nederland te Utrecht: 301452190000 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000

Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: P.G.M. Martin h.o.d.n. La Coquerie Calvariestraat 27 C 6211 NH Maastricht Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel (AS 133C-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 210181370000

Nadere informatie

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade ALGEMENE VOORWAARDEN van: Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade gedeponeerd op 26 juni 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg onder nummer 14093828 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, zoals

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedouin Stretchtents (handelend onder de naam Bedouin Stretchtents en MOED events), hierna

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie