Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen"

Transcriptie

1 Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen Op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Moerdijk is het volgens artikel 2.25 lid 1 verboden zonder vergunning van de burgemeester, dan wel een melding aan de burgemeester bij een klein evenement, een evenement te organiseren. In aanvulling op de APV heeft het college van burgemeester en wethouders een evenementenbeleid vastgesteld, waarin verdere regels met betrekking tot de organisatie van een evenement zijn opgenomen. Voor een aantal categorieën evenementen verwacht de gemeente een draaiboek. Eén van deze categorieën is het jaarlijks terugkerende evenement, waaronder bv wielerrondes, carnavalsoptochten worden verstaan. Het draaiboek dat nu voor u ligt is een invulformulier. Het is alleen een handreiking want als uw organisatie al lange tijd werkt met een draaiboek met een soortgelijke opzet, is het heel goed mogelijk dat de gemeente ook aan dat draaiboek goedkeuring kan geven. Om de aanvraag voor een evenementenvergunning in behandeling te kunnen nemen, dienen alle onderdelen zoals opgenomen in onze opzet in dit draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen terug te komen in het door u ingediende draaiboek. Als een draaiboek is geaccepteerd door de gemeente is het niet nodig ieder jaar een dergelijk draaiboek te maken, op voorwaarde dat het evenement niet ingrijpend gewijzigd is ten opzichte van het jaar ervoor. Kleine wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de datum waarop het evenement plaatsvindt, kunnen met een kort briefje worden doorgegeven. Vervolgens kan op basis van het eerder ingediende draaiboek, behoudens bijzondere omstandigheden, een evenementenvergunning worden verleend. In de bijlage is een toelichting opgenomen.

2 Draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen Moerdijk 1. Algemene informatie 1a Naam aanvrager Vraagt u de vergunning aan namens een rechtspersoon? Vul dan bij 1a de naam in van de rechtspersoon en bij 1b de naam van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt. Bij een aanvraag door een natuurlijk persoon hoeft u 1b dus niet in te vullen. 1b Vertegenwoordiger rechtspersoon 1c Handtekening vertegenwoordiger rechtspersoon of natuurlijk persoon Gegevens aanvrager Dhr. / mevrouw Dhr. / mevrouw 1d Correspondentieadres bij voorkeur geen postbusnummer 1e telefoonnummer overdag 1f adres Naam evenement Gegevens evenement Locatie Datum evenement Aanvangs- en eindtijd Aantal te verwachten bezoekers Omschrijving voorgenomen activiteiten Op- en afbouwtijd d.d. opbouw van uur tot uur d.d. afbouw van uur tot uur Aanspreekpunt tijdens het evenement Aanspreekpunt tijdens het opbouwen Naam: Functie: Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel): Naam: Functie: Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel):

3 2. Situatieschets Een vast onderdeel van het draaiboek evenementen is de situatieschets of plattegrond. Deze schets moet helder en duidelijk zijn. In de bijlage kunt u lezen welke onderdelen hierop moeten worden vermeld. Is een volledig ingevulde situatieschets bijgevoegd? 3. Opgaaf voorwerpen, installaties en/of bouwwerken die worden geplaatst op, aan of boven de weg of het evenemententerrein. Dit geldt ook voor privé-terreinen Aantal Soort Afmeting Kraam Tent Kermisinrichting Verkoopvoertuigen Terras Aankondigingborden Toiletwagen Tribune Podium Overige, te weten: Indien een tent wordt geplaatst, dient bij het draaiboek een tentboek te worden ingeleverd. Dit tentboek is opvraagbaar bij de organisatie waar de tent wordt gehuurd. (dit geldt niet voor partytenten) 4. Kaartverkoop Voor bepaalde evenementen worden toegangskaarten verkocht. De gemeente wil graag op de hoogte zijn van de prijs en het aantal kaarten voor de verkoop. Is er sprake van kaartverkoop? Totaal aantal beschikbare kaarten Aantal kaarten in de voorverkoop Aantal kaarten aan de deur Prijs toegangskaarten 5. Hulpverleningsorganisaties Voorafgaande aan het evenement dient de organisatie overleg te hebben met de hulpdiensten, zoals brandweer, politie en ambulance. De gemeente dient op de hoogte te worden gesteld van eventuele afspraken die tijdens dit overleg worden gemaakt. Ook de contactpersonen en telefoonnummers dienen te worden ingevuld in het overzicht. Hulpdienst Naam Tel.nr. Datum overleg Politie Brandweer Ambulance

4 Ruimte voor noteren gemaakte afspraken: 6. Personeelsbezetting en beveiliging Bij grote commerciële evenementen is het gebruikelijk dat gecertificeerde ordebewaking wordt ingezet. Voor een toelichting lees de bijlage Wordt ordebewaking ingezet? Aantal gecertificeerd Aantal niet gecertificeerd Naam en tel.nr. (bij voorkeur mobiel) algemeen coördinator Inzet verkeersbegeleiders Aantal verkeersbegeleiders Aantal personeelsleden bij toegangscontrole (bij kaartverkoop) Aantal personeelsleden bij vegen (na afloop evenement publiek manen zich naar de uitgang te begeven) 7. Visitatie Het is mogelijk dat bezoekers op het evenemententerrein worden gevisiteerd op bepaalde goederen. Op borden moet duidelijk worden aangegeven dat mensen voor hun eigen veiligheid kunnen worden gevisiteerd. Op deze borden moet ook worden aangegeven welke goederen niet mogen worden meegenomen op het evenemententerrein. De visitatie van bezoekers dient plaats te vinden door gecertificeerd personeel. Vindt er visitatie plaats Zo ja, op welke goederen? glaswerk spuitbussen plastic wapens blik drugs alcohol 8. Toiletvoorzieningen Bij evenementen dienen er voldoende toiletgelegenheden aanwezig te zijn. Voor een nadere toelichting lees de bijlage. Totaal aantal aanwezige toiletten Aantal reguliere toiletten op evenemententerrein Aantal tijdelijke toiletten

5 9. EHBO-post a. Bij grote evenementen dient een EHBO-post met een getrainde EHBO-er met een AED aanwezig te zijn. De gemeente gaat er vanuit dat er één EHBO-er aanwezig dient te zijn op 500 bezoekers, met dien verstande dat er minstens 2 EHBO-ers zijn op een evenement. De EHBO-post moet duidelijk zichtbaar zijn op het evenemententerrein, bijvoorbeeld door vlaggen. De EHBO-post moet ook bij drukte gemakkelijk te bereiken zijn. De EHBO-post moet op de situatieschets worden aangegeven. Aantal EHBO-ers: (minimaal 1 per 500 bezoekers) 10. Verkoop goederen Worden goederen verkocht Zo ja, welke soort goederen Hoeveel standplaatsen worden gebruikt voor de verkoop 11. Verkoop zwak-alcoholhoudende dranken Indien bij een evenementen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht dient hiervoor een ontheffing te worden aangevraagd. Deze ontheffing dient apart te worden aangevraagd. Op de website van de Gemeente Moerdijk (www.moerdijk.nl) kunt u een aanvraagformulier downloaden. De aanvraag dient voorzien te zijn van een kopie diploma Sociale Hygiëne. Verkoop van sterke dranken is niet toegestaan, ook niet met een ontheffing. Zie bijlage voor nadere toelichting. Wordt tijdens het evenement alcohol geschonken? Vindt dit plaats binnen een horeca inrichting? Zo ja, welke inrichting? Indien geen inrichting, onder wiens leiding vindt het schenken van de alcohol plaats? Datum aanvraag Ontheffing art. 35 Drank- en horecawet Ja/nee Naam: Adres Woonplaats: Tel.nr. diploma sociale hygiëne : ja/nee * 12. Plaatsen aankondigingborden Indien u aankondigingborden wilt plaatsen verzoeken wij het Beleid aankondigingborden door te nemen. Daarin staat waar en wanneer u de borden mag plaatsen. Als u zich aan het beleid houdt is dat vergunningsvrij. Het Beleid aankondigingborden kunt u vinden op de website van de gemeente Moerdijk: onder Verenigingen - Verordeningen en beleidsregels. 13. Verkeerscirculatieplan Op de dag van het evenement worden wegen in de omgeving van het evenemententerrein intensiever gebruikt dan bij een normale dag. Ook worden wegen soms geheel of gedeeltelijk afgesloten.

6 Uit het verkeerscirculatieplan dient te blijken op welke wijze de organisatie dit in goede banen leidt. Op de website van de gemeente Moerdijk, kunt u een voorbeeld vinden van een verkeerscirculatieplan onder XXXXXXX Zie voor meer informatie de bijlage. Is het verkeerscirculatieplan toegevoegd aan het draaiboek? Hoeveel auto s worden verwacht bij het evenement? Is, bij afsluiting van wegen, een omleidingsroute weergegeven op een plattegrond? Is de bewegwijzering aangegeven? Is het aantal en soort afzetmateriaal aangegeven? Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Worden er tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd? Zo ja, waar? Worden parkeerverboden ingesteld? Zo ja, waar? Is er contact geweest met de hulpdiensten over een eventuele omleidingsroute? Is er een hand- en spandienstenformulier ingevuld en verstuurd naar de gemeente? 14. Calamiteitenplan Indien er sprake is van een noodgeval, dient het evenemententerrein zo snel mogelijk ontruimd te worden. De organisatie van het evenement dient de vluchtroute te bepalen. Voor meer informatie, lees de bijlage. Is de vluchtroute aangegeven in het verkeerscirculatieplan en op de situatieschets? Is de vluchtroute besproken met de hulpdiensten? Is de vluchtroute bekend bij de ordedienst? Zijn er brandblussers aanwezig op het terrein? Is de organisatie in bezit van een calamiteitenplan? (als de vraag met ja wordt beantwoord, dient het calamiteitenplan bijgevoegd te worden) 15. Geluid en muziek en het voorkomen van overlast. De organisatie van het evenement dient het gebruik van versterkte muziek, luidsprekerboxen en mechanische muziek te vermelden in het draaiboek. Wordt er tijdens het evenement gebruik gemaakt van luidsprekerboxen, mechanische muziek e.d. Op welke dagen en gedurende welke tijden wordt dit gebruikt?

7 Wordt gebruik gemaakt van een aggregaat? Worden er omwonenden die overlast kunnen ondervinden van het evenement aangeschreven? 16. Noodscenario Bij evenementen die buiten plaats vinden, dient de organisatie een noodscenario te hebben waarop bij slechte weersomstandigheden kan worden teruggevallen. Is er een noodscenario? Is dit bijgevoegd bij het draaiboek 17. Bij commerciële evenementen van enige omvang dient de organisatie een evenementenverzekering af te sluiten. Een kopie van de polis dient te worden ingediend bij de gemeente. 18. Een onlosmakelijk deel van het draaiboek is het Hand- en Spandienstenformulier. Hierin kunt u aangeven welke materialen u wilt lenen bij de gemeente. (H&S toevoegen) 19. Telefoonnummers De organisatie dient alle in dit draaiboek genoteerde telefoonnummers bekend te maken aan ieder personeelslid tijdens het evenement, zodat bij calamiteiten of problemen van andere aard direct de juiste persoon kan worden gecontacteerd. Organisatie 1 ste contactpersoon organisatie tijdens evenement (bij voorkeur een mobiel nummer) Naam Tel.nr. 2 de contactpersoon organisatie tijdens evenement Naam Tel.nr. 3 de contactpersoon organisatie tijdens evenement Naam Tel.nr. Evt. overige telefoonnummer Hulpdiensten Politie Brandweer Ambulance Huisartenpost Contact EHBO-post Gemeente Moerdijk Afdeling Vergunningen en Handhaving Buitendienst Verenigingenloket Afdeling RBOR Tel.nr. gemeente buiten kantoortijden

8 * doorhalen wat niet van toepassing is.

9 Bijlage toelichting bij vragen 2. Situatieschets Een vast onderdeel van het draaiboek evenementen is de situatieschets of de plattegrond. Deze schets moet helder en duidelijk zijn. Op de schets dienen alle voorzieningen aangegeven te zijn die op het evenemententerrein aanwezig zijn. Te denken valt aan toiletvoorzieningen, EHBO-post, ordediensten en drankhekken. Ook alle brandpreventieve voorzieningen, zoals brandblussers, vluchtwegen en vluchtwegaanduidingen, moeten voorkomen op de situatieschets Indien er een tent aanwezig is op het terrein moet deze ook aangegeven worden op de schets. Van de tent moet ook een plattegrond worden gemaakt, waarin wordt aangegeven waar de nooduitgangen en brandblussers zijn en welk materiaal waar wordt geplaatst (bv bar, podium) 3. Opgaaf voorwerpen, installaties en bouwwerken Indien er voorwerpen, installaties of bouwwerken worden geplaatst, moet hiervan een duidelijke omschrijving worden gegeven waaruit onder meer de veiligheid van het bouwwerk blijkt. In dit geval wordt bijvoorbeeld gedacht aan tribunes of friteskramen. 4. Kaartverkoop Om het potentieel aantal bezoekers gemakkelijk in te kunnen schatten, wil de gemeente graag op de hoogte worden gehouden van de kaartverkoop. 5. Hulpverleningsorganisaties Voorafgaande aan het evenement dient de organisatie overleg te hebben met de hulpverleningsorganisatie, waaronder de brandweer, de politie en ambulance. De gemeente dient op de hoogte te worden gesteld van de eventuele afspraken die tijdens dit overleg worden gemaakt. Ook telefoonnummers van hulpverleningsorganisaties dienen te worden ingevuld in het overzicht. 6. Personeelsbezetting en beveiliging De inzet van beveiligingspersoneel tijdens een groot commercieel evenement wordt steeds meer noodzakelijk geacht. De beveiliging kan worden verzorgd door een particulier bedrijf of door de organisatie van het evenement. Het beveiligingspersoneel kan verschillende taken vervullen zoals toegangscontrole, visitatie, kaartcontrole, surveilleren e.d. Belangrijk is dat het beveiligingspersoneel gemakkelijk herkenbaar is. Ook is het verstandig een scheiding te maken tussen gediplomeerd en niet gediplomeerd personeel door bijvoorbeeld verschillende kleuren tenues. 7. Visitatie Het is mogelijk dat bezoekers op het evenemententerrein worden gevisiteerd op bepaalde goederen. (zie draaiboek). De gemeente, politie of brandweer kunnen meer goederen op de lijst plaatsen die niet gewenst zijn op het evenemententerrein. Deze kunnen worden opgenomen in de tabel. 8. Toiletvoorzieningen De te plaatsen toiletunits dienen te worden aangegeven op de situatieschets. 11. Verkoop van alcoholhoudende dranken Verkoop van koffie, frisdranken en dergelijke is toegestaan op het evenemententerrein. Het is echter verboden om glaswerk te serveren. Voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank buiten een horeca inrichting is op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet een ontheffing van de burgemeester vereist. Hierbij wordt de eis gesteld dat de drankverstrekking van de alcohol onder de onmiddellijk leiding van een persoon geschiedt die voldoet aan artkele 8, lid 2 van de Drank- en Horecawet en een bewijsstuk heeft inzake sociale hygiëne. De aanvraag voor de ontheffing voor het schenken van zwakalcoholische dranken dient 8 weken voor de aanvang van het evenement aangevraagd te worden. De burgemeester bepaalt

10 dan of er sprake is van een risicovol evenement. Indien dit het geval is, mag er alleen evenementenbier worden geschonken. 13. Verkeerscirculatieplan Op de dag van het evenement biedt de normale parkeergelegenheid over het algemeen onvoldoende mogelijkheden om de bezoekers hun auto te laten parkeren. Bij het uitrekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt de volgende formule gebruikt: 40% van de bezoekers zal met de auto komen, waarbij 3 personen per auto. Tevens dient voldoende rekening te worden gehouden met het parkeren van fietsen. Ook worden er op de dag van het evenement waarschijnlijk wegen afgezet zodat doorgaand verkeer een andere route moet nemen. Het maken van een verkeerscirculatieplan is mede daarom noodzakelijk. 14. Calamiteitenplan Indien er sprake is van een noodgeval dient het evenemententerrein zo snel mogelijk ontruimd te worden. De organisatie van het evenement dient de vluchtroute te bepalen. Hulpverleningsorganisaties en het beveiligingspersoneel dienen op de hoogte te zijn van deze vluchtroute, zodat zij bezoekers kunnen begeleiden bij de aftocht van het evenemententerrein. De vluchtroute moet worden aangegeven op de situatieschets en in het verkeerscirculatieplan. De organisatie van het evenement dient de het gebruikte terrein na afloop schoon en ordelijk achter te laten. Indien het gebruikte terrein niet behoorlijk worden achtergelaten, wordt het terrein door de gemeente schoongemaakt. De schoonmaakkosten zullen dan worden verhaald op de organisatie van het evenement.

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Combi aanvraagformulier:

Combi aanvraagformulier: Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op

Nadere informatie

NB: uw gegevens worden opgenomen in de evenementenkalender van de gemeente Schijndel.

NB: uw gegevens worden opgenomen in de evenementenkalender van de gemeente Schijndel. Aan de burgemeester van de gemeente Schijndel t.a.v. cluster AJZ Postbus 5 5480 AA SCHIJNDEL AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN EVENEMENT OF ACTIVITEIT In te vullen door de gemeente: Voor advies

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken

Nadere informatie

Veilige evenementen in Zuid-Limburg

Veilige evenementen in Zuid-Limburg Veilige evenementen in Zuid-Limburg Richtlijnen voor organisatoren Veiligheidsregio Zuid-Limburg: een samenwerkingsverband 1 van brandweer, GGD, politie en gemeenten. Inhoudsopgave 1. Doel van deze brochure

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen.

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. Dienst Stadsbeheer Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Nadere informatie

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013 Plan van aanpak Krimpen Presents Datum Evenement: 30 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 DEEL1: VEILIGHEIDSBELEID... 5 1. Beschrijving evenement... 5 1.1 Algemene gegevens...5 1.2 Programma...6 2.

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602 Evenementen en de Drank- & Horecawet Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers VVEM 2014, versie 20140602 Inhoud Inleiding... 3 Betrokken partijen... 3 Regelgeving vanaf 1 januari 2014... 3 Voorbereiding...

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen

Aanvraagformulier voor evenementen Aanvraagformulier voor evenementen Dit formulier + ingetekende plattegrond op schaal met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, looppaden etc. inclusief de afmetingen sturen naar: Gemeente

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22 * D lgem nte U2011-1789 Kralingen-crooswijk Ooskeedijk 276. 3063 CA Rotterdam Postbus 2235 * 3*3 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc.ro erdam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam ffi«!=f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Backstage van de Paradee De Parade B.V. t.a.v. Mw. G. Brouwer

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie