college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015"

Transcriptie

1 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten ondernemen en stadsmarketing Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen De heer Roel Verhaert, stadssecretaris Iedereen aanwezig HD _CBS_00806 Organisatie - Summerfestival, camping en soundcheck, 3 tot 6 juli Middenvijver - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten 2013_CBS_ Raamcontract milieueffectenrapporten plan-mer en RVR GAC/2012/ Deelopdracht MER-screening Middenvijver - Goedkeuring 2013_CBS_ Evenemententerrein Middenvijver - Laundry Day - Summerfestival - Aanvraag - Goedkeuring 2014_CBS_ Organisatie - Summerfestival, campings, soundcheck en vuurwerk - Nieuw Zuid - 27 tot 30 juni Goedkeuring 2014_CBS_ Recreatiecluster Middenvijver - Locatieonderzoek - Ontwerp inrichtingsvisie - Convenant - Goedkeuring Aanleiding en context In 2014 vond Summerfestival plaats op het terrein Nieuw Zuid met een totaal van circa bezoekers. De camping van Summerfestival stond op de Konijnenwei. Begin 2015 start de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het terrein Nieuw Zuid. Summerfestival en Laundry Day moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie. Het bestuursakkoord stelt daarom in resolutie 301: "we gaan op zoek naar externe partners voor de ontwikkeling van een geschikt festivalterrein". De bedrijfseenheid stadsontwikkeling lijstte in 2011 al de te onderzoeken locaties op die door de evenementenorganisatie van Summerfestival en Laundry Day bestudeerd en geëvalueerd werden aan de hand van een aantal criteria die van belang zijn voor een festivalwei. Conclusie voor de organistoren was dat op korte termijn enkel het domein Middenvijver een oplossing zou bieden. Het terrein Middenvijver is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal NV. De evenementenorganisatie sloot met Waterwegen en Zeekanaal NV een concessieovereenkomst voor het gebruik van het terrein Middenvijver af. Op 19 juli 2013 (jaarnummer 143) besliste het college principieel dat Middenvijver in aanmerking 1 / 7

2 kon komen voor een beperkt aantal muziekfestiviteiten en een stadscamping en werd eveneens besloten de onderhandelingen op te starten voor het afsluiten van een overeenkomst tussen de stad Antwerpen, de evenementenorganisatie, Waterwegen en Zeekanaal NV en Agentschap Natuur en Bos. Deze overeenkomst dient om een deel van de voorwaarden te scheppen die het evenement mogelijk moeten maken voor de natuur en de buurt en een return te kunnen bieden voor de buurt. Op 20 september 2013 (jaarnummer 9419) besliste het college de projectdefinitie 'Middenvijver' goed te keuren in functie van de opmaak van een masterplan met inrichtingsvisie. Op 8 november 2013 (jaarnummer 11349) werd door het college een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een geluidsstudie, een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets en een MER-screening voor het gebied 'Middenvijver'. Op 6 december 2013 (jaarnummer 12431) besliste het college een ontwerper aan te stellen om een inrichtingsvisie voor het terrein Middenvijver uit te werken. Het college wil met deze inrichtingsvisie een groene wijdse publiek toegankelijke ruimte ontwerpen. De opmaak van een masterplan dat een schetsontwerp vastlegt, is onontbeerlijk. Zo kan vanuit een globale visie het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Op 17 februari 2014 (jaarnummer 11) gaf de districtsraad van Antwerpen een advies op de beslissingen omtrent Middenvijver. In dit advies werd onder meer een nieuw locatieonderzoek gevraagd voor grootschalige evenementen. Op 22 september 2014 (jaarnummer 753) keurde de gemeenteraad de convenant omtrent een recreatieve cluster binnen het gebied Middenvijver goed. Ook het ontwerp inrichtingsvisie 'Middenvijver' werd goedgekeurd als basis voor verdere verfijning, mits inachtneming van de opmerkingen gemaakt door de commissie openbaar domein. Op 3 november 2014 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een gebruikswijziging van een terrein, gelegen te Antwerpen, binnengebied Middenvijver, ontvangen. Het dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 28 november Het dossier is gekend onder dossiernummer Het college beslist in dezelfde zitting over de vergunbaarheid ervan. Summerfestival bvba, Friendship Building Level 7, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen diende een aanvraag in om: op vrijdag 3 juli 2015 op het terrein Middenvijver een soundcheck te organiseren op verschillende grote podia; op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 Summerfestival te organiseren op het terrein Middenvijver; van 3 tot 6 juli 2015 op het terrein Middenvijver een camping voor Summerfestival in te richten. Het terrein is groot genoeg om dit evenement en te organiseren en de camping te huisvesten. De noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water zullen voorzien worden door de organisatie. Verspreid over maximum acht podia (drie outdoor en vijf in een tent) verleent het evenement een platform aan verschillende deejays en veejays en ook een aantal live-groepen. De inkom is afhankelijk van de gekozen optie: 48,00 EUR voor zaterdag of zondag; 90,00 EUR voor zaterdag en zondag zonder camping. Het Summerfestival start op zaterdag 4 juli 2015 om uur. Een à twee podia spelen op zacht niveau, opbouw tot uur. Dit zou voordelig zijn voor vogels om een eventueel schrikeffect te vermijden door een geleidelijke volumeverhoging. Het Summerfestival eindigt om middernacht. In afspraak met de stad, en zoals opgenomen in de convenant, is het de organisator niet toegestaan 2 / 7

3 de publieke toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid van het gebied 'Middenvijver' te belemmeren, behoudens in volgende gevallen: afsluiting van het festivalgedeelte (in het kader van de op- en afbouw van de festivalinfrastructuur) gedurende twee weken voor en één week na het festival, waarbij het overige deel van het gebied 'Middenvijver' publiek toegankelijk blijft; afsluiting van het (festival)campinggedeelte gedurende maximum één week voor en één week na het festival; afsluiting van het gehele gebied 'Middenvijver' gedurende de duur van het festival, alsook op de dag voor en de dag na het festival (teneinde publieke toegang te verhinderen en het natuurgebied 'het Rot' af te schermen). Programma: vrijdag 3 juli 2015: camping opent om uur; beperkte randanimatie op de festivalweide (maximum twee tenten op de festivalweide, om het uitzwermen van de bezoekers in de stad tegen te gaan en volgens overleg met de veiligheidsdiensten); soundcheck op de verschillende grote podia tussen uur en uur. zaterdag 4 juli 2015: festival start om uur. Een à twee podia spelen op zacht niveau, in opbouw tot uur. Dit zou voordeling zijn voor vogels om een eventueel schrikeffect te vermijden door een geleidelijke volumeverhoging. Het Summerfestival eindigt om middernacht. zondag 5 juli 2015: festival start om uur. Een à twee podia spelen op zacht niveau, in opbouw tot uur. Dit zou voordeling zijn voor vogels om een eventueel schrikeffect te vermijden door een geleidelijke volumeverhoging. Het Summerfestival eindigt om middernacht. maandag 6 juli 2015: camping sluit om uur. Voor de afvalverwerking zal de organisatie een beroep doen op een professionele reinigingsfirma. De containers worden door Sita voorzien voor de afvalverwerking van de camping. Om de veiligheid te garanderen op het terrein zal de organisatie samenwerken met Scorpions Security. Hun taak zal bestaan uit: bewaken inkomzone, vermijden insluip, niet-systematische aftasting bezoekers op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen, ordehandhaving op het terrein, bewaken doorgangen, verwijderen van zich slecht gedragende bezoekers, overhandigen van herrieschoppers aan lokale politie. Om verstoring door betreding van festivalgangers van het natuurgebied het Rot tegen te gaan, zal de organisator de toegang vanop het gebied Middenvijver tot het natuurgebied het Rot afsluiten met heras-hekwerk (of een andere door de stad toegelaten gelijkwaardige tijdelijke afsluiting). De afsluiting wordt geplaatst in de week voor het festival. In de afsluiting worden doorgangen naar het natuurgebied het Rot voorzien, dewelke opengehouden worden tot de avond voor het eerste gebruik van de (festival)camping in functie van Summerfestival. Er wordt een buurtfolder opgemaakt met verspreiding van een telefoonnummer en 3 / 7

4 adres waarop men vragen kan stellen of suggesties kan doen. De deskundige inspraak en participatie van het stedelijk wijkoverleg zal als 'ombudsman' een aantal weken een fysiek bureau hebben om info en eventuele doorlaatbewijzen aan de buurtbewoners te kunnen geven. De organisatie stelde een verkeersafleidingsplan op samen met de politie. De organisatie voorziet festivalparkings in Melsele, aan het Sportpaleis en Beatrijslaan en voorziet van daar pendelbussen naar het festivalterrein. De ligging van de nieuwe locatie is optimaal voor festivalgangers die met het openbaar vervoer naar het evenement komen. Er passeren vier verschillende tramlijnen en De Lijn kan het aantal opdrijven tot 40 trams per uur. Hierdoor kan er per 1,50 minuut een tram onder de Schelde rijden met per tram een capaciteit van 180 personen. Per uur komt dit neer op het vervoeren van passagiers. Met de NMBS worden eveneens de nodige afspraken gemaakt en worden dit jaar weer nachttreinen ingelegd, maar vanaf dit jaar in de verschillende windrichtingen. Voor de privé-bussen (bussen van ticket-partners of privé-organistoren) wordt een aparte parking voorzien en zij krijgen een doorlaatbewijs. Deze parking zal zich bevinden in de Dwarslaan in Zwijndrecht/Antwerpen. De organisatie blijft bezoekers motiveren om met de fiets te komen. Net zoals de voorbije jaren is er de actie met 'De Morgen' waar men een fiets kan winnen. Met lokale verenigingen, bedrijven en sportclubs worden fietsparkings voorzien in de buurt van het terrein. Voor wie te voet of met de fiets via de voetgangerstunnel komt, wordt signalisatie voorzien. Voor bezoekers die via de fietstunnel komen, wordt parcoursbegeleiding voorzien vanop Linkeroever. Dit traject voert hen omheen het Galgenweel naar de Blancefloerlaan. Zo passeren zij op geen enkele manier doorheen woonwijken. Op vrijdag 3 juli en maandag 6 juli 2015 wordt de parkeerstrook op de Blancefloerlaan gebruikt als Kiss & Ride voor de gebruikers van de camping. Er wordt ook een parking voorzien voor kampeerders. Voor de crew is parking voorzien op 't Zand. Zaterdag 4 juli en zondag 5 juli 2015 zal de afrit 'Linkeroever' gedurende 4 uur afgesloten worden en de Blancefloerlaan wordt geknipt (twee richtingen langs één kant). Meer concrete info staat in het mobiliteitsplan als bijlage. Het evenement en het mobiliteitsplan werd besproken op het agev-overleg van 2 december Voor de hulpdiensten en politie zijn er voor de aanrij- en uitrijroutes 3 mogelijkheden. Ze rijden: aan en af via Paul Housmansstraat en nemen op het terrein dan de serviceweg; via de Halewijnlaan en slaan af in de Willem Gijsselsstraat en nemen op het terrein dan de serviceweg; via de Halewijnlaan en slaan rechtsaf de Blancefloerlaan op, over de afgebakende parkeerstrook langs festivalzijde, tot aan politiedorp. Juridische grond Het evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden in het collegebesluit van 18 december 2009 (jaarnummer 18606) wordt voldaan. Dit collegebesluit behandelt de reiniging en het verwijderen van afvalstoffen bij manifestaties of feestelijkheden. Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor de (dagelijkse) reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen, tijdens en/of na de manifestatie of het evenement. Bij het niet naleven van deze voorwaarden worden de kosten voor de opkuis aan de organisator aangerekend. Daarnaast dient de organisatie de voorwaarden en maatregelen die opgenomen zijn in de afgesloten convenant en de passende beoordeling na te komen. Argumentatie De dienst ondernemen en stadsmarketing/ evenementen geeft gunstig advies voor de organisatie van het evenement op voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, 4 / 7

5 zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van de goedkeuring. Daarnaast dient de organisatie de adviezen van de verschillende stads- en veiligheidsdiensten na te leven. De adviezen van brandweer, milieuvergunningen, stadsontwikkeling/mobiliteit en politie worden verder verfijnd en worden zo snel mogelijk overgemaakt aan de organisator. Dit collegebesluit wordt geagendeerd op basis van het agev-overleg van 2 december 2014, waar alle bevoegde diensten positief adviseerden op basis van de voorgestelde plannen. Tijdens de voorbereiding van dit evenement moet afgestemd worden met de sportdienst die de start van de derde Touretappe opvolgt en lokale politie inzake mobiliteit en politie-inzet. Alle betrokken diensten worden in aanloop naar het evenement nauw betrokken bij de uitwerking. De dienst ondernemen en stadsmarketing/ evenementen en film zal er op toezien dat de organisatie al de adviezen tijdens het doorlopen van de procedure ontvangt. Indien de adviezen van de bevoegde diensten niet nageleefd worden, kan de stad de toelating intrekken. Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van Antwerpen. Summerfestival 2014 bracht circa bezoekers naar de stad om gedurende twee dagen te genieten van muziek. Het is een evenement met een behoorlijke mediareturn en -aandacht. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen De organisatie zal een borgstelling van 2.980,00 EUR moeten betalen voor de opkuis van de omgeving van het evenemententerrein. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen/projecten: 5 - Bruisende stad Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad Adviezen Het is eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt om digitaal evenementen- en filmtoelatingen aan te vragen agev-overleg Advies: Gunstig 5 / 7

6 Besluit Artikel 1 Het college keurt de organisatie van Summerfestival, zoals hierboven beschreven, op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 op het terrein Middenvijver goed, dit onder voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant (inzake op-en afbouw, afsluiten domein, mobiliteit,...) en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van deze goedkeuring. Artikel 2 Het college keurt de organisatie van de camping voor Summerfestival, zoals hierboven beschreven, van vrijdag 3 juli 2015 tot maandag 6 juli 2015 op het campingterrein aan de Middenvijver goed, dit onder voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant (inzake op-en afbouw, afsluiten domein, mobiliteit,...) en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van deze goedkeuring. Artikel 3 Het college keurt de inzet van securitypersoneel door de organisator voor volgende taken tijdens Summerfestival 2015 aan het terrein Middenvijver goed: bewaken inkomzone; vermijden insluip; niet-systematische aftasting bezoekers op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen; ordehandhaving op het terrein; bewaken doorgangen; verwijderen van zich slecht gedragende bezoekers; overhandigen van herrieschoppers aan lokale politie. Artikel 4 Het college keurt de organisatie van een soundcheck voor Summerfestival en beperkte randanimatie op de festivalweide (twee tenten op de festivalweide - om het uitzwermen van de bezoekers in de stad tegen te gaan en volgens overleg met de veiligheidsdiensten), zoals hierboven beschreven, op vrijdag 3 juli 2015 op het terrein Middenvijver goed, dit onder voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant (inzake op-en afbouw, afsluiten domein, mobiliteit,...) en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van deze goedkeuring. Artikel 5 Het college neemt kennis van het ontwerp van het mobiliteitsplan. Artikel 6 Het college geeft opdracht aan: Dienst Taak SB/SR/BIT het openbaar domein rond de evenementensite en het traject er naartoe proper maken. OS/EF verdere coördinatie en opvolging van de verfijnde adviezen. Artikel 7 De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt: 6 / 7

7 Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Borgsom stadsreiniging in verband met reiniging en verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden te betalen door Summerfestival bvba ,00 EUR De waarborg wordt geparkeerd op volgende algemene rekening voor derden: n.v.t. Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit:mobiliteitsplan.pdf 7 / 7

Jaarrekening 2012 Stad

Jaarrekening 2012 Stad JR BOEK 1 Jaarrekening 2012 Stad Beleidsnota Doelstellingenrealisatie deel A Inhoudstafel VOORWOORD 1 INLEIDING 2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 4 Stadsontwikkeling.. 4 Openbare werken.. 12 Mobiliteit.. 14

Nadere informatie

Technische specificaties perceel I. De algemene organisatie omvat:

Technische specificaties perceel I. De algemene organisatie omvat: Dit document bevat de technische specificaties van Bestek B10240 als aanvullende inlichting bij de aankondiging van de opdracht. Deze informatie is louter indicitatief en wordt vrijgegeven onder voorbehoud

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Evenementen organiseren in Antwerpen

Evenementen organiseren in Antwerpen Evenementen organiseren in Antwerpen 1 2 Redactie: stedelijke jeugddienst Antwerpen, augustus 2009. Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen. v.u.: Maarten Caestecker, Noordersingel 28, 2140

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie