college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015"

Transcriptie

1 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten ondernemen en stadsmarketing Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen De heer Roel Verhaert, stadssecretaris Iedereen aanwezig HD _CBS_00806 Organisatie - Summerfestival, camping en soundcheck, 3 tot 6 juli Middenvijver - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten 2013_CBS_ Raamcontract milieueffectenrapporten plan-mer en RVR GAC/2012/ Deelopdracht MER-screening Middenvijver - Goedkeuring 2013_CBS_ Evenemententerrein Middenvijver - Laundry Day - Summerfestival - Aanvraag - Goedkeuring 2014_CBS_ Organisatie - Summerfestival, campings, soundcheck en vuurwerk - Nieuw Zuid - 27 tot 30 juni Goedkeuring 2014_CBS_ Recreatiecluster Middenvijver - Locatieonderzoek - Ontwerp inrichtingsvisie - Convenant - Goedkeuring Aanleiding en context In 2014 vond Summerfestival plaats op het terrein Nieuw Zuid met een totaal van circa bezoekers. De camping van Summerfestival stond op de Konijnenwei. Begin 2015 start de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het terrein Nieuw Zuid. Summerfestival en Laundry Day moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie. Het bestuursakkoord stelt daarom in resolutie 301: "we gaan op zoek naar externe partners voor de ontwikkeling van een geschikt festivalterrein". De bedrijfseenheid stadsontwikkeling lijstte in 2011 al de te onderzoeken locaties op die door de evenementenorganisatie van Summerfestival en Laundry Day bestudeerd en geëvalueerd werden aan de hand van een aantal criteria die van belang zijn voor een festivalwei. Conclusie voor de organistoren was dat op korte termijn enkel het domein Middenvijver een oplossing zou bieden. Het terrein Middenvijver is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal NV. De evenementenorganisatie sloot met Waterwegen en Zeekanaal NV een concessieovereenkomst voor het gebruik van het terrein Middenvijver af. Op 19 juli 2013 (jaarnummer 143) besliste het college principieel dat Middenvijver in aanmerking 1 / 7

2 kon komen voor een beperkt aantal muziekfestiviteiten en een stadscamping en werd eveneens besloten de onderhandelingen op te starten voor het afsluiten van een overeenkomst tussen de stad Antwerpen, de evenementenorganisatie, Waterwegen en Zeekanaal NV en Agentschap Natuur en Bos. Deze overeenkomst dient om een deel van de voorwaarden te scheppen die het evenement mogelijk moeten maken voor de natuur en de buurt en een return te kunnen bieden voor de buurt. Op 20 september 2013 (jaarnummer 9419) besliste het college de projectdefinitie 'Middenvijver' goed te keuren in functie van de opmaak van een masterplan met inrichtingsvisie. Op 8 november 2013 (jaarnummer 11349) werd door het college een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een geluidsstudie, een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets en een MER-screening voor het gebied 'Middenvijver'. Op 6 december 2013 (jaarnummer 12431) besliste het college een ontwerper aan te stellen om een inrichtingsvisie voor het terrein Middenvijver uit te werken. Het college wil met deze inrichtingsvisie een groene wijdse publiek toegankelijke ruimte ontwerpen. De opmaak van een masterplan dat een schetsontwerp vastlegt, is onontbeerlijk. Zo kan vanuit een globale visie het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Op 17 februari 2014 (jaarnummer 11) gaf de districtsraad van Antwerpen een advies op de beslissingen omtrent Middenvijver. In dit advies werd onder meer een nieuw locatieonderzoek gevraagd voor grootschalige evenementen. Op 22 september 2014 (jaarnummer 753) keurde de gemeenteraad de convenant omtrent een recreatieve cluster binnen het gebied Middenvijver goed. Ook het ontwerp inrichtingsvisie 'Middenvijver' werd goedgekeurd als basis voor verdere verfijning, mits inachtneming van de opmerkingen gemaakt door de commissie openbaar domein. Op 3 november 2014 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een gebruikswijziging van een terrein, gelegen te Antwerpen, binnengebied Middenvijver, ontvangen. Het dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 28 november Het dossier is gekend onder dossiernummer Het college beslist in dezelfde zitting over de vergunbaarheid ervan. Summerfestival bvba, Friendship Building Level 7, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen diende een aanvraag in om: op vrijdag 3 juli 2015 op het terrein Middenvijver een soundcheck te organiseren op verschillende grote podia; op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 Summerfestival te organiseren op het terrein Middenvijver; van 3 tot 6 juli 2015 op het terrein Middenvijver een camping voor Summerfestival in te richten. Het terrein is groot genoeg om dit evenement en te organiseren en de camping te huisvesten. De noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water zullen voorzien worden door de organisatie. Verspreid over maximum acht podia (drie outdoor en vijf in een tent) verleent het evenement een platform aan verschillende deejays en veejays en ook een aantal live-groepen. De inkom is afhankelijk van de gekozen optie: 48,00 EUR voor zaterdag of zondag; 90,00 EUR voor zaterdag en zondag zonder camping. Het Summerfestival start op zaterdag 4 juli 2015 om uur. Een à twee podia spelen op zacht niveau, opbouw tot uur. Dit zou voordelig zijn voor vogels om een eventueel schrikeffect te vermijden door een geleidelijke volumeverhoging. Het Summerfestival eindigt om middernacht. In afspraak met de stad, en zoals opgenomen in de convenant, is het de organisator niet toegestaan 2 / 7

3 de publieke toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid van het gebied 'Middenvijver' te belemmeren, behoudens in volgende gevallen: afsluiting van het festivalgedeelte (in het kader van de op- en afbouw van de festivalinfrastructuur) gedurende twee weken voor en één week na het festival, waarbij het overige deel van het gebied 'Middenvijver' publiek toegankelijk blijft; afsluiting van het (festival)campinggedeelte gedurende maximum één week voor en één week na het festival; afsluiting van het gehele gebied 'Middenvijver' gedurende de duur van het festival, alsook op de dag voor en de dag na het festival (teneinde publieke toegang te verhinderen en het natuurgebied 'het Rot' af te schermen). Programma: vrijdag 3 juli 2015: camping opent om uur; beperkte randanimatie op de festivalweide (maximum twee tenten op de festivalweide, om het uitzwermen van de bezoekers in de stad tegen te gaan en volgens overleg met de veiligheidsdiensten); soundcheck op de verschillende grote podia tussen uur en uur. zaterdag 4 juli 2015: festival start om uur. Een à twee podia spelen op zacht niveau, in opbouw tot uur. Dit zou voordeling zijn voor vogels om een eventueel schrikeffect te vermijden door een geleidelijke volumeverhoging. Het Summerfestival eindigt om middernacht. zondag 5 juli 2015: festival start om uur. Een à twee podia spelen op zacht niveau, in opbouw tot uur. Dit zou voordeling zijn voor vogels om een eventueel schrikeffect te vermijden door een geleidelijke volumeverhoging. Het Summerfestival eindigt om middernacht. maandag 6 juli 2015: camping sluit om uur. Voor de afvalverwerking zal de organisatie een beroep doen op een professionele reinigingsfirma. De containers worden door Sita voorzien voor de afvalverwerking van de camping. Om de veiligheid te garanderen op het terrein zal de organisatie samenwerken met Scorpions Security. Hun taak zal bestaan uit: bewaken inkomzone, vermijden insluip, niet-systematische aftasting bezoekers op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen, ordehandhaving op het terrein, bewaken doorgangen, verwijderen van zich slecht gedragende bezoekers, overhandigen van herrieschoppers aan lokale politie. Om verstoring door betreding van festivalgangers van het natuurgebied het Rot tegen te gaan, zal de organisator de toegang vanop het gebied Middenvijver tot het natuurgebied het Rot afsluiten met heras-hekwerk (of een andere door de stad toegelaten gelijkwaardige tijdelijke afsluiting). De afsluiting wordt geplaatst in de week voor het festival. In de afsluiting worden doorgangen naar het natuurgebied het Rot voorzien, dewelke opengehouden worden tot de avond voor het eerste gebruik van de (festival)camping in functie van Summerfestival. Er wordt een buurtfolder opgemaakt met verspreiding van een telefoonnummer en 3 / 7

4 adres waarop men vragen kan stellen of suggesties kan doen. De deskundige inspraak en participatie van het stedelijk wijkoverleg zal als 'ombudsman' een aantal weken een fysiek bureau hebben om info en eventuele doorlaatbewijzen aan de buurtbewoners te kunnen geven. De organisatie stelde een verkeersafleidingsplan op samen met de politie. De organisatie voorziet festivalparkings in Melsele, aan het Sportpaleis en Beatrijslaan en voorziet van daar pendelbussen naar het festivalterrein. De ligging van de nieuwe locatie is optimaal voor festivalgangers die met het openbaar vervoer naar het evenement komen. Er passeren vier verschillende tramlijnen en De Lijn kan het aantal opdrijven tot 40 trams per uur. Hierdoor kan er per 1,50 minuut een tram onder de Schelde rijden met per tram een capaciteit van 180 personen. Per uur komt dit neer op het vervoeren van passagiers. Met de NMBS worden eveneens de nodige afspraken gemaakt en worden dit jaar weer nachttreinen ingelegd, maar vanaf dit jaar in de verschillende windrichtingen. Voor de privé-bussen (bussen van ticket-partners of privé-organistoren) wordt een aparte parking voorzien en zij krijgen een doorlaatbewijs. Deze parking zal zich bevinden in de Dwarslaan in Zwijndrecht/Antwerpen. De organisatie blijft bezoekers motiveren om met de fiets te komen. Net zoals de voorbije jaren is er de actie met 'De Morgen' waar men een fiets kan winnen. Met lokale verenigingen, bedrijven en sportclubs worden fietsparkings voorzien in de buurt van het terrein. Voor wie te voet of met de fiets via de voetgangerstunnel komt, wordt signalisatie voorzien. Voor bezoekers die via de fietstunnel komen, wordt parcoursbegeleiding voorzien vanop Linkeroever. Dit traject voert hen omheen het Galgenweel naar de Blancefloerlaan. Zo passeren zij op geen enkele manier doorheen woonwijken. Op vrijdag 3 juli en maandag 6 juli 2015 wordt de parkeerstrook op de Blancefloerlaan gebruikt als Kiss & Ride voor de gebruikers van de camping. Er wordt ook een parking voorzien voor kampeerders. Voor de crew is parking voorzien op 't Zand. Zaterdag 4 juli en zondag 5 juli 2015 zal de afrit 'Linkeroever' gedurende 4 uur afgesloten worden en de Blancefloerlaan wordt geknipt (twee richtingen langs één kant). Meer concrete info staat in het mobiliteitsplan als bijlage. Het evenement en het mobiliteitsplan werd besproken op het agev-overleg van 2 december Voor de hulpdiensten en politie zijn er voor de aanrij- en uitrijroutes 3 mogelijkheden. Ze rijden: aan en af via Paul Housmansstraat en nemen op het terrein dan de serviceweg; via de Halewijnlaan en slaan af in de Willem Gijsselsstraat en nemen op het terrein dan de serviceweg; via de Halewijnlaan en slaan rechtsaf de Blancefloerlaan op, over de afgebakende parkeerstrook langs festivalzijde, tot aan politiedorp. Juridische grond Het evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden in het collegebesluit van 18 december 2009 (jaarnummer 18606) wordt voldaan. Dit collegebesluit behandelt de reiniging en het verwijderen van afvalstoffen bij manifestaties of feestelijkheden. Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor de (dagelijkse) reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen, tijdens en/of na de manifestatie of het evenement. Bij het niet naleven van deze voorwaarden worden de kosten voor de opkuis aan de organisator aangerekend. Daarnaast dient de organisatie de voorwaarden en maatregelen die opgenomen zijn in de afgesloten convenant en de passende beoordeling na te komen. Argumentatie De dienst ondernemen en stadsmarketing/ evenementen geeft gunstig advies voor de organisatie van het evenement op voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, 4 / 7

5 zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van de goedkeuring. Daarnaast dient de organisatie de adviezen van de verschillende stads- en veiligheidsdiensten na te leven. De adviezen van brandweer, milieuvergunningen, stadsontwikkeling/mobiliteit en politie worden verder verfijnd en worden zo snel mogelijk overgemaakt aan de organisator. Dit collegebesluit wordt geagendeerd op basis van het agev-overleg van 2 december 2014, waar alle bevoegde diensten positief adviseerden op basis van de voorgestelde plannen. Tijdens de voorbereiding van dit evenement moet afgestemd worden met de sportdienst die de start van de derde Touretappe opvolgt en lokale politie inzake mobiliteit en politie-inzet. Alle betrokken diensten worden in aanloop naar het evenement nauw betrokken bij de uitwerking. De dienst ondernemen en stadsmarketing/ evenementen en film zal er op toezien dat de organisatie al de adviezen tijdens het doorlopen van de procedure ontvangt. Indien de adviezen van de bevoegde diensten niet nageleefd worden, kan de stad de toelating intrekken. Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van Antwerpen. Summerfestival 2014 bracht circa bezoekers naar de stad om gedurende twee dagen te genieten van muziek. Het is een evenement met een behoorlijke mediareturn en -aandacht. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen De organisatie zal een borgstelling van 2.980,00 EUR moeten betalen voor de opkuis van de omgeving van het evenemententerrein. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen/projecten: 5 - Bruisende stad Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad Adviezen Het is eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt om digitaal evenementen- en filmtoelatingen aan te vragen agev-overleg Advies: Gunstig 5 / 7

6 Besluit Artikel 1 Het college keurt de organisatie van Summerfestival, zoals hierboven beschreven, op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 op het terrein Middenvijver goed, dit onder voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant (inzake op-en afbouw, afsluiten domein, mobiliteit,...) en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van deze goedkeuring. Artikel 2 Het college keurt de organisatie van de camping voor Summerfestival, zoals hierboven beschreven, van vrijdag 3 juli 2015 tot maandag 6 juli 2015 op het campingterrein aan de Middenvijver goed, dit onder voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant (inzake op-en afbouw, afsluiten domein, mobiliteit,...) en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van deze goedkeuring. Artikel 3 Het college keurt de inzet van securitypersoneel door de organisator voor volgende taken tijdens Summerfestival 2015 aan het terrein Middenvijver goed: bewaken inkomzone; vermijden insluip; niet-systematische aftasting bezoekers op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen; ordehandhaving op het terrein; bewaken doorgangen; verwijderen van zich slecht gedragende bezoekers; overhandigen van herrieschoppers aan lokale politie. Artikel 4 Het college keurt de organisatie van een soundcheck voor Summerfestival en beperkte randanimatie op de festivalweide (twee tenten op de festivalweide - om het uitzwermen van de bezoekers in de stad tegen te gaan en volgens overleg met de veiligheidsdiensten), zoals hierboven beschreven, op vrijdag 3 juli 2015 op het terrein Middenvijver goed, dit onder voorwaarde dat de organisatie alle voorwaarden die haar opgelegd zullen worden, zal naleven. Hieronder vallen ook de afspraken omschreven in de convenant (inzake op-en afbouw, afsluiten domein, mobiliteit,...) en de milderende maatregelen zoals omschreven in de passende beoordeling natuur. Deze maken integraal deel uit van deze goedkeuring. Artikel 5 Het college neemt kennis van het ontwerp van het mobiliteitsplan. Artikel 6 Het college geeft opdracht aan: Dienst Taak SB/SR/BIT het openbaar domein rond de evenementensite en het traject er naartoe proper maken. OS/EF verdere coördinatie en opvolging van de verfijnde adviezen. Artikel 7 De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt: 6 / 7

7 Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Borgsom stadsreiniging in verband met reiniging en verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden te betalen door Summerfestival bvba ,00 EUR De waarborg wordt geparkeerd op volgende algemene rekening voor derden: n.v.t. Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit:mobiliteitsplan.pdf 7 / 7

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKD B-punten ondernemen en stadsmarketing Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit A-punt GOEDGEKEURD financiën Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Artikel 2 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Artikel 1 De gemeenteraad beslist om het ontwerp-rup Zorgsite Kempenstraat (algplanid: RUP_11002_214_10015_00001) voorlopig vast te stellen. Dit ontwerp bestaat uit een grafisch plan, het grafisch register,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 5 januari 2015

districtscollege Antwerpen Zitting van 5 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 5 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten district Antwerpen Samenstelling Mevrouw Zuhal Demir, voorzitter districtscollege;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt ondernemen en stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten districts- en loketwerking Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

EVENEMENTEN VERVOERSPLAN SUMMERFESTIVAL & LAUNDRY DAY. (Tweede versie) DOCKING STATION BVBA, RIJNKAAI 37, 2000 ANTWERPEN. V05 : 3 April 2015 9:46 AM

EVENEMENTEN VERVOERSPLAN SUMMERFESTIVAL & LAUNDRY DAY. (Tweede versie) DOCKING STATION BVBA, RIJNKAAI 37, 2000 ANTWERPEN. V05 : 3 April 2015 9:46 AM EVENEMENTEN VERVOERSPLAN SUMMERFESTIVAL & LAUNDRY DAY (Tweede versie) DOCKING STATION BVBA, RIJNKAAI 37, 2000 ANTWERPEN V05 : 3 April 2015 9:46 AM INHOUD WAAROM EEN NIEUWE VERSIE VAN DIT EVENEMENTEN VERVOERS

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

EVENEMENTEN VERVOERSPLAN SUMMERFESTIVAL & LAUNDRY DAY DOCKINGSTATION BVBA, RIJNKAAI 37, 2000 ANTWERPEN

EVENEMENTEN VERVOERSPLAN SUMMERFESTIVAL & LAUNDRY DAY DOCKINGSTATION BVBA, RIJNKAAI 37, 2000 ANTWERPEN EVENEMENTEN VERVOERSPLAN SUMMERFESTIVAL & LAUNDRY DAY DOCKINGSTATION BVBA, RIJNKAAI 37, 2000 ANTWERPEN V04 : 31-10-2014 INHOUD BASISGEGEVENS VERVOERSPLAN A. Verschillen tussen Summerfestival en Laundry

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Ekeren Districtscollege

Stad Antwerpen District Ekeren Districtscollege Stad Antwerpen District Ekeren beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Ronny Kruyniers, voorzitter; de heren Koen Palinckx, Christophe Thomas, mevrouw Sabine Coene, districtsschepenen;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad Samenstelling: de heer Gilbert Verstraelen, voorzitter; de heren, Koen De Cock, Kris Janssens, Frank Baeyens, mevrouw Sonja De Meyer, districtsschepenen; de heer Philippe Elst, mevrouwen Sonia Van Gestel,

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 29 april 2013

gemeenteraad Zitting van 29 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 29 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter De heer

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 september 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 september 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 september 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten AG VESPA Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse GEMEENTE Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse INGELMUNSTER Nood- en Interventieplanning Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Stedelijk organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Stedelijk organogram Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Stedelijk organogram beleidsniveau interne organisatie verzelfstandigde entiteiten gemeenschappelijk niveau stad en OCMW verantwoordelijke beleidsniveau onafhankelijke

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. Inleiding

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 28 mei 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 28 mei 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 28 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november Besluit GOEDGEKEURD B-punt cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Persbriefing. College van 19 september 2014

Persbriefing. College van 19 september 2014 Persbriefing College van 19 september 2014 Stad Antwerpen werkt aan vlottere tramdoorstroming (SW B280 09601)... 2 Stad Antwerpen zet in op veiligheid in het verkeer voor dienstverplaatsingen (SB A225

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

V o o r w a a r d e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n E e n a m b a c h t e n m a r k t t i j d e n s d e G e n t s e F e e s t e n

V o o r w a a r d e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n E e n a m b a c h t e n m a r k t t i j d e n s d e G e n t s e F e e s t e n V o o r w a a r d e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n E e n a m b a c h t e n m a r k t t i j d e n s d e G e n t s e F e e s t e n Art. 1 : Voorwerp Organiseren van een ambachtenmarkt tijdens

Nadere informatie

Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek:

Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek: Draaiboek (werktitel) Locatie: Data evenement: Organisatie: Versie/datum draaiboek: Inhoud 1.0 INLEIDING 4 1.1 EVENEMENT 4 1.2 PROFIEL ANALYSE 4 2.0 ORGANISATIE 5 2.1 BESCHRIJVING ORGANISATIE. 5 2.1.1

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 juni 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 juni 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 juni 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00883 Onderwerp: Convenant betreffende medische opvolging en vaccinaties voor de leerlingen van de International

Nadere informatie

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER Dit formulier moet volledig ingevuld zijn! Onvolledige formulieren worden niet behandeld! Dit formulier, samen met een ondertekende en gedateerde kopie van

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Het voorontwerp masterplan Sint-Anneke, de ster van het Scheldepark 1

Het voorontwerp masterplan Sint-Anneke, de ster van het Scheldepark 1 Verslag Infoavond voorontwerp masterplan Sint-Anneke 16 december 2015 De Zeester, Wandeldijk 28 Aanwezigen Ondernemers Dave De Munck (Plaasjkaffee); Dominique Everaert (Kunst Aan de Stroom); Frank Boekhoff

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie :

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Omdat we dit jaar voor de eerste keer ons publiek niet 1 maar 2 dagen met top Blues en de nodige Duvel gaan verwennen, is er ook nagedacht over de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN GR 15.12.2015 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op alle openbare evenementen georganiseerd op het grondgebied

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00016 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan: stad Tienen dienst secretariaat Grote

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Gelet op de organisatie van het festival Werchter Classic op 28 juni 2014; ------------------------------

Gelet op de organisatie van het festival Werchter Classic op 28 juni 2014; ------------------------------ Retributiereglement op het randgebeuren van de muziekfestivals Rock Werchter 2014 - Dienstjaar 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen 1699 verbaa College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad Besluitenlijst

Gemeenteraad Besluitenlijst Gemeenteraad Besluitenlijst OPENBARE ZITTING A-punten bestu urszaken besluitvorming 1 2014_GR_00391 Gemeenteraad legislatuur 2013-2018 - Einde verhindering. Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 mei 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 mei 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 mei 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 Besluit KENNIS GENOMEN B-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Datum: start 17/10/2011 - aanvullingen april aanvullingen juli 2013

Datum: start 17/10/2011 - aanvullingen april aanvullingen juli 2013 Datum: start 17/10/2011 - aanvullingen april aanvullingen juli 2013 Auteurs: Pieter Beck Met medewerking van Locatieonderzoek Festivalwei Inhoud 1. Inleiding Dit locatieonderzoek brengt locaties in beeld,

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Organiseren van projecten in de openbare ruimte Infosessie 9 maart 2010 Beursschouwburg Verslag A. Aanwezige diensten / personen van de Stad Brussel

Organiseren van projecten in de openbare ruimte Infosessie 9 maart 2010 Beursschouwburg Verslag A. Aanwezige diensten / personen van de Stad Brussel Organiseren van projecten in de openbare ruimte Infosessie 9 maart 2010 Beursschouwburg Verslag A. Aanwezige diensten / personen van de Stad Brussel Peter Heyndrickx Cultuurbeleidscoördinator van de Stad

Nadere informatie

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG?

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? KNOKKE Blokkersdijk Sint-Annabos E34 Charles de Costerlaan Vlietbos Middenvijver R1 Zwijndrecht Blancefloerlaan P. Coplaan Galgenweel Burchtse Weel E17 GENT Burcht Schelde WAT

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 30 mei 2016

gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 30 mei 2016 gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 30 mei 2016 A-punt Bestuurszaken 4 2016_GR_00294 Externe Relaties - Vriendschapsverdrag stad Haifa - Goedkeuring Auteur Gert Vansevenant Motivering Aanleiding en

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. ALGEMENE GEGEVENS. Evenementen voor meer dan 500 personen

Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. ALGEMENE GEGEVENS. Evenementen voor meer dan 500 personen Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen voor meer dan 500 personen Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren.

Nadere informatie

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld Plan Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2016 Gelui(d)Tplan I. Inleiding Samen feest vieren, studeren, werken, sporten,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie