EVENEMENTEN IN ASSENEDE. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVENEMENTEN IN ASSENEDE. Versie 03.02.2009"

Transcriptie

1 EVENEMENTEN IN ASSENEDE Versie

2 Inhoudstafel DEFINITIES... 5 Voorwoord... 7 Inleiding... 8 Deel 1: Uw evenement aanvragen aan het gemeentebestuur via het Evenementenloket 1. Via het aanvraagformulier uw aanvraagtermijn Inname openbaar domein Plaatsen van een tent Veiligheidsplan en coördinatievergadering Waarom is een veiligheidsplan belangrijk? Veiligheid en ordelijk verloop van het evenement Hulppost, hulpdiensten Parkeergelegenheid Permanente inrichting ordelijk verloop Buren verwittigen Advies brandweer en politie Advies brandweer Advies politie sluitingsuur Aanplakborden Tijdelijke reclameborden Geluidshinder Voorkomen Afwijking geluidsnorm VLAREM Geluidsbegrenzer Fuif, elektronische muziek Geluidsbepalingen Muziek Geluidsgolven privé-eigendommen Werktuigen met een motor aangedreven Toestellen voor recreatief gebruik Vreugdeschoten Aanvraag gemeentelijk materiaal

3 13. Afvalarme en propere evenementen Papier- en kartonafval, glasafval, PMD- en restafval Opruimen herbruikbare bekers Afvaleilandjes...30 Deel 2 : Verdere nuttige informatie/aanvragen, niet bij het gemeentebestuur 1. Muziek SABAM Billijke Vergoeding Drank DRANK- EN TAPVERGUNNING Publiciteit Affiches Strooifolders Toegangskaarten geluidswagen Andere promotie Verzekering Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering bij het plaatsen van een tent: Aan te raden verzekering Brandverzekeringspolis...41 Contractuele Aansprakelijkheid...41 verzekeringen alle risico s...41 Lichamelijke Ongevallen Let op! Vrijwilligersverzekering Natuurgebonden sporten Sponsoring Medewerkers en taakverdeling...46 Deel 3 : nuttige info: tijdens het evenement 1. Drugs Vandalisme en diefstal Dronkenschap Barbeheer Veiligheid Security Minderjarigen Weigeringen

4 Deel 4 : nuttige info: na het evenement 1. Opruimen Controle Materiaal SABAM Evaluatie

5 DEFINITIES Evenement: een publieke toegankelijke manifestatie of gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers op het gebied van feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of op openbaar terrein of op privaat terrein. Voorbeelden zijn fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties, Niet: privé-feesten of privéevenementen zoals een tuinfeest, communiefeest, familiefeest, etc. Een privéevenement is wanneer een persoonlijke band bestaat tussen de organisator en de aanwezigen, m.a.w. wanneer gewerkt wordt met een persoonlijke invitatie. Heel groot evenement: een evenement met een bovengemeentelijke uitstraling of een capaciteit van 2000 of meer bezoekers/deelnemers per dag of een evenement dat gespreid is over meerdere dagen en/of gekoppeld aan een kampeersite op of in de onmiddellijke omgeving van het evenemententerrein. Groot evenement: een evenement met een capaciteit van 500 tot maximum 2000 bezoekers/deelnemers Middelgroot evenement: een evenement met een louter lokaal karakter en een capaciteit van 150 tot maximum 500 bezoekers /deelnemers Klein evenement: een evenement met een louter lokaal karakter en een maximum capaciteit van 150 bezoekers / deelnemers Organisator: de publieke of private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert Exploitant: de exploitant van een vergunde inrichting waar een evenement wordt georganiseerd. Indien voor het terrein of gebouw waar een evenement plaatsvindt geen milieuvergunning vereist is, is de exploitant de eigenaar van het terrein of gebouw dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator van het evenement. Op het openbaar domein is dit het bevoegde openbaar bestuur. Steward: een begeleider die de organisator voorziet met het oog op de ordehandhaving voor, tijdens en na het evenement. Deze stewards hebben tot taak actief en zichtbaar sociale controle uit te oefenen en dit voornamelijk in de buitenomgeving van de locatie waar het evenement plaatsvindt. Hun kledij moet minimaal herkenbaar zijn. Stewards hebben geen politionele bevoegdheid. Voor stewards kan beroep gedaan worden op vrijwilligers of op een professionele bewakingsonderneming. Evenemententerrein:Het terrein waar het evenement plaatsvindt. Parkeerterrein: Parkeerplaatsen specifiek voorzien bij het organiseren van het evenement. Dit kan op de openbare weg of op privé-terrein. 5

6 Openbare plaats: de openbare weg met inbegrip van de bermen en voetpaden, de openbare pleinen en terreinen en de niet-openbare terreinen op het ogenblik dat zij voor één of meerdere personen vrij toegankelijk kunnen zijn. Openbare weg: een openbare of private plaats, toegankelijk voor alle weggebruikers. Motorvoertuigen: elk voertuig uitgerust met een motor. Trage wegen: Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Trage wegen zijn in de eerste plaats bedoeld voor Wandelaars en fietsers. Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de officiële buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Naast de officiële buurtwegen, zijn er ook verschillende trage wegen die onder een andere wetgeving vallen. Zo bijvoorbeeld wandelwegen in bossen (bosdecreet), in natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen (juridisch statuut meestal afhankelijk van de bestemming op het gewestplan), dijkpaden in beheer van polders en wateringen, Verder zijn er trage wegen die spontaan gegroeid zijn door het gebruik en onder geen enkel juridisch statuut vallen. Vaak gaat het daarbij om spontaan gegroeide verbindingen tussen officiële buurtwegen. Muziekinstallatie: elk toestel of groep toestellen die elektronisch versterkte muziek maakt coördinatievergadering: een vergadering bij elk groot en heel groot evenement dat ten laatste 4 weken voor het evenement plaatsvindt met organisator, gemeentelijke overheid, politie en eventueel andere betrokken partijen waarbij alle adviezen van de betrokken partijen m.b.t. de organisatie van het evenement en de veiligheidsaspecten hieromtrent worden gebundeld en overlopen met de organisator met het oog op een zo goed mogelijke besluitvorming van de betrokken overheid. Het is de gemeentelijke overheid die de vergadering samenroept. Bij kleine of middelgrote evenementen kan de gemeentelijke overheid beslissen omwille van het karakter van het evenement een coördinatievergadering te organiseren. De organisator wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht een sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2% vol gedistilleerde alcohol zoals alcoholpops, pisang, campari, whiskey-cola, gin-tonic, jenever, breezers,.dit betekent dat bieren, wijnen en tussenproducten, zoals bijvoorbeeld porto, sherry, martini, geen sterke dranken zijn. Stiltebehoevende instellingen en zones: bejaardenhuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten. De Vlaremwetgeving hoofdstuk 6,7 biedt hierbij de mogelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen om beperkingen op te leggen inzake het maximum toegelaten geluidsniveau in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones. 6

7 Voorwoord Wij willen volgende instanties bedanken: de politie Assenede-Evergem, de gemeente Evergem en de brandweer Assenede. Wij hopen dat deze brochure u kan helpen bij de organisatie van uw evenement! College van Burgemeester en Schepenen Assenede 7

8 Inleiding Als vereniging organiseert u wellicht geregeld één of ander evenement, bijeenkomst of fuif. Het is aangewezen om bij deze organisaties niet over één nacht ijs te gaan. Er komt immers meer bij kijken dan u op het eerste moment zou denken. Vandaar het idee om een brochure te maken waarin de belangrijkste zaken omtrent het organiseren van evenementen aan bod komen. In deze brochure kan u informatie vinden over allerhande aanvragen zoals gebruik gemeentelijk materiaal, SABAM, de billijke vergoeding, aanplakkingsaangifte, Bedoeling is om u als organisator te informeren over al hetgeen noodzakelijk is bij het opzetten van een evenement. In bijlage kan u bijkomende informatie vinden zoals een aantal aanvraagformulieren en een adressenlijst. We raden u ook aan om uw evenement te publiceren op en even een kijkje te nemen op de website ivm verzekering voor vrijwilligers: rubriek verzekeringen Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Evenementenloket,, Kasteelstraat 3, 9960 Assenede, tel , fax , De kantoren zijn toegankelijk: alle werkdagen van 9u tot 12u, dinsdag eveneens van 14u tot 16u en van 17u tot 18u45 (dienst vrije tijd, evenementenloket, eerste verdieping) vanaf de paasvakantie tot half september: Markt 4, toeristisch infokantoor te Assenede Gelieve het Gecoördineerd politiereglement Politiezone Assenede Evergem, goedgekeurd door de gemeenteraad dd door te nemen! Richtlijnen: Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij de brandweer en het evenementenloket. 8

9 Uw evenement aanvragen aan het gemeentebestuur via het Evenementenloket 1. Via het aanvraagformulier Indien u een evenement organiseert dient u voorafgaandelijk, schriftelijk de toelating te vragen: * Evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. Houdt uw evenement een inname van het openbaar domein in, dan moet hiervan een duidelijk plan bij de aanvraag gevoegd worden. Zowel het deel dat u wenst te gebruiken als de eventuele omleiding en eventuele te gebruiken verkeersborden moeten hierop aangeduid worden. *. Evenementen in open lucht of in tenten op privaat domein kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande toelating van de burgemeester. 2. uw aanvraagtermijn * Voor kleine en middelgrote evenementen dient deze toelating, schriftelijk, 60 dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd. * Voor grote en heel grote evenementen dient deze toelating, schriftelijk, 90 dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd. Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, wordt het evenement ambtshalve geweigerd. *Ten laatste 14 dagen voor de datum van het evenement wordt de organisator op de hoogte gebracht van de beslissing. -> (Evenementenloket, Kasteelstraat 3, 9960 Assenede). Een standaardaanvraagformulier kan u opvragen bij de Dienst vrije tijd, evenementenloket of terugvinden op de gemeentelijke website (rubriek reglementen en formulieren). 9

10 10

11 3. Inname openbaar domein Als er voor uw evenement verkeersbeperkende maatregelen nodig zijn zoals het verkeersvrij maken van een straat, het invoeren van een parkeer- en/of verkeersverbod, eenrichtingsverkeer, snelheidsbeperking en dergelijke, dient u hiervoor een aanvraag te doen, dit kan via het aanvraagformulier evenementen. Maar vergeet niet hieraan een duidelijk, gedetailleerd plan toe te voegen. Bij wielerwedstrijden dient het traject ingekleurd te worden volgens de soort wegen: - groen voor gemeentewegen, - rood voor gewestwegen, - blauw voor provinciewegen. Voor wielerwedstrijden dient de aanvraag te gebeuren op een afzonderlijk standaardformulier dat u kan vinden in bijlage. Voor specifieke vragen over inname openbaar domein of wielerkoersen kan u terecht bij de technische dienst van de gemeente (contactgegevens in bijlage). Inname openbaar domein aanvragen! 4. Plaatsen van een tent Wordt uw evenement in een tent gegeven, dan moet u dit aanvragen aan het gemeentebestuur. Hierbij voeg je een volledig plan met de afmetingen van de tent, afmetingen van de nooduitgang en de afstand tot de gebouwen, Dit kan met het aanvraagformulier evenementen. Eveneens kan u in bijlage een afzonderlijk aanvraagformulier voor het plaatsen van een tent vinden. Voor tenten > 500m² dient een advies gegeven te worden van de brandweer (wordt opgevraagd door het gemeentebestuur). Pas wanneer u een positief, schriftelijk advies heeft ontvangen van de brandweer kan u de tent plaatsen. U dient echter wel rekening te houden met enkele voorwaarden inzake veiligheid: Minimale voorwaarden inzake veiligheid: De constructie-materialen van een tent (inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d.) moeten voldoen aan klasse M2 conform NF P of Class 2 conform NBN Attest vragen aan leverancier! De tent (+scheerlijnen) moeten zodanig opgesteld zijn dat men rondom een vrije doorgang voor een snelle en veilige evacuatie heeft van minimaal 4m. Het minimum aantal uitgangen per tent moet twee bedragen. Deze uitgangen moeten: Uitgeven op een open ruimte, waarbij de hoofdingang uitgeeft naar de openbare weg. De vrije hoogte van een uitgang moet min. 200 cm bedragen. De vrije breedte van een uitgang moet min. 80 cm bedragen. De totale vrije breedte van alle uitgangen moet tenminste gelijk zijn aan het aantal personen (in centimeters) die ze moet gebruiken. Vb. 500per. 500cm aan uitgangen. 11

12 De uitgangen moeten met één handeling over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute. Het maximum van 3 personen per m² netto-oppervlakte mag niet worden overschreden Occasionele installaties werkend op elektriciteit, vloeibare gemaakte petroleumgassen (=flessengas), aardgas en/of mazout dienen gekeurd zijn door een erkend organisme zoals opgenomen in de richtlijn Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties vooraleer men het publiek binnenlaat. Een kopie van deze keuringsverslagen dient zo vlug mogelijk overgemaakt te worden aan de brandweer. Tevens dient een kopie opgenomen te worden in het veiligheidsdossier. Attest(en) vragen aan leverancier! Alle brandbare versieringen zijn verboden. Per 150m² vloeroppervlakte dient men minimaal 1 brandblusapparaat (6kg ABC-poeder) te voorzien. En dit met een minimum van 2 per tent. Deze blustoestellen moeten op goed zichtbare- en bereikbare plaatsen aangebracht. Deze toestellen moeten keuringslabels BENOR-V dragen en jaarlijks door een bevoegde persoon gekeurd worden. - de brandweer kan steeds bijkomende veiligheidsmaatregelen vragen. Vergeet niet de nodige brandblusapparaten te voorzien! De brandblussers kunnen ontleend worden bij het evenementenloket. - Plaatsen van een tent aanvragen bij het gemeentebestuur via algemeen aanvraagformulier! - Rekening houden met voorwaarden inzake veiligheid! - Voldoende brandblussers voorzien! 5. Veiligheidsplan en coördinatievergadering Voor grote en heel grote evenementen dient de organisator bij schriftelijke aanvraag of kennisgeving van het evenement, met name 90 dagen voor de datum van het evenement, een veiligheidsplan op te maken en in te dienen in het evenementenloket. De organisator brengt de politie op de hoogte van de voorzieningen die conform de voorwaarden van het veiligheidsplan zijn voorzien. Wanneer dit ten laatste 15 dagen voor het evenement niet is gebeurd, kan het evenement niet doorgaan. *Een model van veiligheidsplan zal door het College van Burgemeester en Schepenen worden vastgesteld. Organisatoren kunnen met vragen over de opmaak van het veiligheidsplan terecht bij het evenementenloket. *Voor bijzondere kleine of middelgrote evenementen (vb. activiteiten met een verhoogd veiligheidsrisico) kan de burgemeester na advies van de politie de opmaak van een veiligheidsplan eisen. In samenspraak met de organisator worden hiervoor dan nieuwe termijnen bepaald. 12

13 *Voor grote en heel grote evenementen wordt ten laatste vier weken voor het evenement plaatsvindt een coördinatievergadering gehouden met de orde en veiligheidsdiensten. - Aanvraagformulier evenementen 90 dagen vóór het evenement indienen! - Veiligheidsplan twee maanden vóór het evenement indienen! 5.1. Waarom is een veiligheidsplan belangrijk? Het veiligheidsplan is in eerste instantie belangrijk voor uzelf als organisator evenals voor uw medewerkers, bezoekers, gemeentelijk diensten, politie en brandweer. Het wordt u ten stelligste aangeraden om uw veiligheidsplan tijdens het evenement bij u te hebben. Wij vragen u dan ook om uw veiligheidsplan ten laatste twee maanden voor het evenement te bezorgen aan de dienst Vrije tijd (die het overmaakt aan de Burgemeester), de politie en de brandweer. De politie en brandweer weet zo hoe de fuif wordt georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk is als er problemen zijn. Zoals gezegd is het maken van het veiligheidsplan voor kleine en middelgrote evenementen geen verplichting maar wel een aanrader! Bovendien kan de politie in sommige gevallen u verplichten om zo n plan op te stellen. Bijvoorbeeld als men vreest voor verkeersoverlast of parkeerproblemen rond de fuifzaal.! 13

14 6. Veiligheid en ordelijk verloop van het evenement 6.1. Hulppost, hulpdiensten *Voor heel grote evenementen is de aanwezigheid van een hulppost verplicht. Voor de hulppost worden nadars opgesteld zodat enkel toegelaten personen de hulppost kunnen betreden. Er moet een gemakkelijke doorgang worden voorzien tussen de parkeerplaats voor hulpdiensten en/of hulppost en de openbare weg zodat een ziekenwagen zonder probleem tot bij de ingang van het evenement of hulppost kan komen. Indien u beroep wil doen op medische zorgverstrekkers neemt u best contact op met een verantwoordelijke van het Rode Kruis of Vlaamse Kruis. Deze persoon zal samen met u een risico-analyse opmaken en aan de hand hiervan nagaan in welke mate er een preventieve hulppost dient opgesteld te worden. Het is aan te raden om minimum 3 maanden vóór het evenement contact op te nemen met een medische hulpdienst zodoende dat men kan verzekeren dat er vrijwilligers kunnen aanwezig zijn op de dag van uw evenement. In bijlage kan u de contactgegevens vinden van het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis. Voor verdere info kan u ook terecht op of Eveneens kan u in bijlage twee aanvraagformulieren van het Rode Kruis vinden (Rode Kruis afdeling Assenede en afdeling Oosteeklo) Parkeergelegenheid * De organisator dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, met verharde ondergrond en met voldoende garantie voor de verkeersveiligheid, zowel voor het inals uitgaand verkeer, als voor de geparkeerde voertuigen. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor 1/3 van de capaciteit van de zaal/tent. * Voor grote en heel grote evenementen worden stewards en parkeerwachters door de organisator van het evenement voorzien. * Bij alle evenementen wordt bij de ingang van het evenement een parkeerplaats voor hulpdiensten voorzien Permanente inrichting *Organisatoren van een evenement dat doorgaat in een permanente inrichting dienen er zich van te vergewissen dat de betrokken infrastructuur voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van toepassing op dergelijke infrastructuur. Hij dient zich tevens te schikken naar deze veiligheidsvoorschriften ordelijk verloop * De organisator van elk evenement heeft de plicht om al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van het evenement gehandhaafd kan blijven en dient zich te houden aan alle met het gemeentebestuur en de orde- en veiligheidsdiensten gemaakte afspraken. 14

15 * Elke persoon die deelneemt aan een evenement op een openbare plaats dient zich te schikken naar iedere vordering of elk bevel van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen 6.5. Buren verwittigen Bewoners, wonend in een straal van 250m van het evenementgebeuren worden door de organisator vooraf schriftelijke geïnformeerd. Als u de buren verwittigt zullen zij zien dat u moeite doet om hen in te lichten en dat u weet dat uw evenement hen overlast kan bezorgen. Daardoor zullen zij zich al veel toleranter opstellen. Geef hen een telefoonnummer of gsm-nummer waar ze kunnen naar bellen als er klachten zijn. Ze zullen sneller naar u bellen en de politie er buiten laten. Dat is een groot voordeel als u bedenkt welke invloed zo n politiebezoek op een evenement kan hebben. Tip: geef de buren één of twee gratis toegangskaarten. Wie weet komen ze dan zelf eens hun benen strekken ofwel geven ze die kaarten aan een kennis waardoor de tolerantie weer groter wordt. Buren schriftelijk op de hoogte brengen van het evenement! 7. Advies brandweer en politie Indien u een aanvraag doet voor een evenement wordt volgende procedure gevolgd. De aanvraag voor het evenement komt binnen bij de Dienst vrije tijd, de dossierbeheerder brengt de aanvraag als agendapunt op de eerstvolgende Collegezitting. In bepaalde gevallen zal er bij gebrek aan informatie een latere Collegezitting uitgekozen worden. Het College beslist over de toelating voor de organisatie van het evenement. Deze hangt meestal af van het advies van brandweer en politie. De dossierbeheerder stuurt (na de Collegezitting) de aanvraag dan ook door naar brandweer en politie, die hierover zo spoedig mogelijk hun advies formuleren. Pas nadat u van alle instanties positief advies ontvangt, heeft u de toelating voor de organisatie van uw evenement. 7.1 Advies brandweer In bijlage kan u het adviesrapport met de nodige aandachtspunten van de brandweer vinden. Hun advies beperkt zich louter tot de brandtechnische aspecten. Eveneens willen wij u er op wijzen dat steeds voldoende brandblusapparaten voorhanden moet houden op uw evenement. De brandweer kan pas gunstig advies afleveren inzake brandveiligheid als gevolg wordt gegeven aan de in bijlage opgelegde preventiemaatregelen en na ontvangst van alle gevraagde documenten. 7.2 Advies politie Aan de politie Assenede-Evergem wordt ondermeer advies gevraagd ivm de verkeerssituatie mbt het evenement. Tijdens een coördinatievergadering, waarbij het veiligheidsplan wordt besproken, kan de politie ook tips geven inzake security, parking op privé-terrein, 15

16 Pas toelating voor de organisatie van het evenement indien positief advies van brandweer en politie! 8. sluitingsuur In Assenede is de sluiting van drankgelegenheden, publieke inrichtingen en evenementen is bepaald van 04.30u tot uur, *Om uur worden alle lichten aangeschakeld, de muziek uitgeschakeld en het verkopen en/of aanbieden van drank gestopt. *Elke uitbater of organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn inrichting, deze hebben verlaten ten laatste om uur. Wanneer de politie vermoedt dat na het sluitingsuur dergelijke personen er zich bevinden, zal de politie de uitbater of organisator verzoeken de deur of toegang te openen. De vermelding van het sluitingsuur zal door de zorgen van de uitbater of organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden. Het sluitingsuur is niet van toepassing ter gelegenheid van kerst- en oudejaarsvieringen en carnaval. Negatieve evaluatie Bij een negatieve evaluatie op vlak van de geluidsbepalingen kan het gebruik van een geluidsniveaubegrenzer door de burgemeester worden opgelegd bij de organisatie van een volgende editie. Wanneer een evenement door de politie negatief wordt geëvalueerd op vlak van de voorwaarden opgelegd bij de aanvraag van het evenement en/of de voorwaarden opgenomen in het veiligheidsplan kan voor de eerstvolgende aanvraag het sluitingsuur met 1uur worden ingekort of de toelating voor het organiseren van het evenement worden geweigerd. Om er voor te zorgen dat dit alles ordelijk gebeurt kan u best volgende tips opvolgen: hang aan de ingang een bericht met het juiste sluitingsuur, laat de dj deze afspraken tijdens het evenement afroepen, verminder het volume van de muziek een kwartier voor afsluiten en vraag vriendelijk om de zaal te verlaten. Algemeen sluitingsuur: 4.00 uur! 16

17 9. Aanplakborden De gemeente heeft een aantal aanplakborden waar iedereen zijn affiches mag aanplakken. Op volgende plaatsen vindt u de aanplakborden: Assenede (Markt - voor de kerk) Bassevelde Landsdijk (Landsdijk - voor de kerk) Boekhoute (Dorp - voor de kerk) Oosteeklo (Dorp - plein aan de kerk) Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende voorwaarden: 1/ op eenzelfde kant van de gemeentelijke aanplakborden mogen de aangebrachte affiches niet meer dan 0,5m² plaats innemen. 2/ het aanplakken van affiches mag gebeuren vanaf 14 dagen voor de datum van de activiteit of evenement. 3/ aanplakkers mogen de affiches die een activiteit of evenement op een vaste datum aankondigen niet overplakken vóór deze datum voorbij is. De affiches die geen aankondiging bevatten van een activiteit of evenement op een bepaald tijdstip zullen door de aanplakkers met een datumstempel worden bekleed en mogen niet worden overplakt, tenzij na het verstrijken van een termijn van vijf kalenderdagen na de datum in datumstempel. 4/ het is verboden de affiches af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken, of er meldingen of tekeningen op aan te brengen. Niet wildplakken! De gemeentelijke aanplakborden gebruiken maar - affiches van andere nog plaats te vinden evenementen niet overplakken en - affiches mogen max. 0,5m² groot zijn! 17

18 10. Tijdelijke reclameborden Als u borden langs de weg wil plaatsen moet u hier steeds toestemming voor krijgen. Voor de gemeentelijke wegen moet u dit aanvragen bij de gemeente, voor provinciale of gewestwegen bij de betrokken overheid (adressen in bijlage). Het plaatsen van tijdelijke reclameborden op gemeentelijk grondgebied dient u schriftelijk aan te vragen. (via het evenementenformulier) *1. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op het openbaar domein langs gemeentewegen is mogelijk voor een activiteit of evenement die plaatsvindt binnen de gemeente. *2. De reclame- en/of bewegwijzeringsborden die op het openbaar domein langs gemeentewegen worden geplaatst, moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 1/ de borden mogen niet groter zijn dan 0,5 m² 2/ de borden moeten op een korte stok in de grond worden geplaatst en mogen niet bevestigd worden aan palen, aanplantingen, bomen, straatmeubilair, verkeers-signalisatie, muren, omheiningen, bouwwerken, monumenten. 3/ de borden mogen niet geplaatst worden op ronde punten. 4/ de plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen belemmering vormt voor het verkeersoverzicht. 5/ de plaatsing van de borden mag gebeuren vanaf 14 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement. 6/ de borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden. * Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op het openbaar domein langs provincie- en/of gewestwegen dient te worden aangevraagd bij de provinciale afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest en onder de voorwaarden zoals door hen opgelegd. *1. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op privéterrein dient te worden afgesproken met de betreffende eigenaar. *2. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op privéterrein is onderworpen aan volgende voorwaarden: 1/ de plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen belemmering vormt voor het verkeersoverzicht. 2/ de borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden. 18

19 Hieronder staat een overzicht van de gewestwegen met daarnaast de plaats waar u toelating moet vragen. Gewestwegen - Ertveldesteenweg - Oosteeklodorp (deel) - Ledestraat - Doorsteek - N49 Expressweg - N456 Gravenstraat (deel) - N458 Nieuwburgstraat - N458 Hendekenstraat - N458 Stationstraat - N458 Boekhoutedorp (deel) - N458 Noordstraat - N458 Haven (deel) - N436 Zelzatestraat - N436 Trieststraat - N436 Schoolstraat - N436 Diederikstraat - N436 Markt (deel) - N436 Leegstraat (deel) - N436 Kapelledreef - N436 Kapellestraat (deel) - N436 Basseveldestraat - N436 Haantjen - N436 Assenedestraat - N436 Beeklstraat Alle andere wegen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Wegen Oost-Vlaanderen Tieltsesteenweg Eeklo Gemeentebestuur Assenede Affiches die niet in overeenstemming met bovenstaande artikelen aangebracht worden, zullen door de zorgen van de gemeente en op kosten van de overtreders verwijderd worden. Dit geldt eveneens voor borden, panelen en dergelijke die verkeerdelijk of zonder toelating langs of op de openbare weg staan. - Toelating voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden aanvragen bij de bevoegde instantie! - Toelating voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs gemeentelijke wegen aanvragen via het aanvraagformulier evenementen! 19

20 20

21 11. Geluidshinder Voorkomen Bij een verstoring van de nachtrust, al dan niet op klacht van omwonenden kan de politie optreden. Hoe luid de muziek mag staan hangt samen met de vraag of een zaal onder de VLAREM-wetgeving valt of niet Afwijking geluidsnorm Bij het organiseren van een fuif in openlucht gelden de geluidsnormen die vastgelegd worden in het KB van 24 februari De organisatoren van een fuiven kunnen een afwijking hierop vragen aan het schepencollege. In samenwerking met de milieudienst is er een geluidsnorm vastgelegd voor fuiven in tenten/open lucht die zal opgenomen worden in het collegebesluit als het college de afwijking toestaat. Deze afwijking maakt het gemakkelijker voor de politie om het geluidsniveau te controleren. 1. Het is verboden om vanaf "dag1" "datum1" tot en met "dag2" "datum2" (met einde telkens de volgende ochtend om sluitingsuur ) muziek te maken in open lucht of op het openbaar domein vóór aanvangsuur en na sluitingsuur in de ochtend. 2. Het is verboden om vanaf "dag1" "datum1" tot en met "dag2" "datum2" (met einde telkens de volgende ochtend om sluitingsuur ) gedurende de in paragraaf 1 vergunde periode muziek te maken luider dan 105 db(c) gemeten in het centrum van de fuif-/evenementenlocatie en 94 db(c) aan de rand van de cirkel met een straal van 50 meter en met als middelpunt het middelpunt van de fuiflocatie/tent, zoals vastgelegd op het situeringsplan van betreffende fuiflocatie/tent. Het geluidsdrukniveau uitgedrukt in LCeq, wordt gemeten gedurende een tijdsperiode van minstens 2 minuten. "De organisatoren dienen erover te waken dat het geluidsniveau dermate is afgesteld dat de muziek kwalitatief optimaal genietbaar is, en niet stoort. Dat is het geval als het A-gewogen geluidsniveau (gemeten in dba en uitgedrukt in LAeq,T met T= minstens 2 minuten) gemiddeld 10 db onder de toegestane C-norm ligt." De geluidsdruk wordt gemeten in op het vooraf vastgesteld meetpunt, op een hoogte van 1,50 meter, over een tijdsperiode van minstens 2 minuten. De meting wordt uitgevoerd in Fast-tijdsweging. 3. Op de fuiflocatie wordt de electronisch versterkte muziek verspreid door gebruik te maken van minstens 4 geluidsboxen die gelijkmatig verdeeld zijn over de ganse fuiflocatie/tent en die allen gericht zijn naar het centrum van het fuifgebeuren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen electronisch versterkte muziek van liveoptreden of andere muziekinstallaties. 21

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor alle organisatoren die een activiteit of evenement (fuif, barbecue, buurtfeest, wielerwedstrijd,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Gecoördineerd politiereglement

Gecoördineerd politiereglement STAD EEKLO Gecoördineerd politiereglement Evenementen Politiezone Meetjesland Centrum (Eeklo Kaprijke Sint-Laureins) Inhoudstabel HOOFDSTUK 1: DE OPENBARE RUST... 3 AFDELING 1 - DEFINITIES... 3 AFDELING

Nadere informatie

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement.

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement. EVENEMENTENCHARTER Doel Het gemeentebestuur wil werk maken van een vriendelijk klimaat voor fuiven, festivals, feesten en andere evenementen in de gemeente. Dit zowel voor de organisator, de bezoekers

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Inleiding Voor wie is dit formulier? Gemeentebestuur Assenede Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede versie 09.03.2017 Dit formulier is bestemd voor alle organisatoren die een activiteit

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be BEPERKING GELUIDSHINDER Een fuif zou geen fuif zijn zonder muziek en lichtshow. Kies een geluids-en lichtinstallatie op maat van de zaal/tent.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Gecoördineerd politiereglement

Gecoördineerd politiereglement Gecoördineerd politiereglement Politiezone Assenede Evergem goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28.05.2008 Bijlage aan besluit van de gemeenteraad dd.28.05.2008 B. Roegiers Ph. De Coninck Secretaris Burgemeester

Nadere informatie

Evenementen Aanvraagformulier

Evenementen Aanvraagformulier Dienst Noodplanning 03-410 16 69 noodplan@zandhoven.be Evenementen Aanvraagformulier A. INFORMATIE AANVRAAG 1. VERENIGING / ORGANISATIE 2. VOORZITTER/VERANTWOORDELIJKE van de vereniging /organisatie E-mail:

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:...

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:... cultuurcentrum de kimpel Eikenlaan 25-3740 Bilzen tel. 089/ 519 531 mail: evenementen@bilzen.be web: www.bilzen.be Openingsuren evenementenloket: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur,

Nadere informatie

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan: stad Tienen dienst secretariaat Grote

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT Vak voorbestemd voor administratie Datum ontvangst aanvraag:.././. Volgnummer evenement: 20.. 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2.

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2. Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen Datum Aanvraag 1. Gegevens van het evenement Naam van het evenement: Type evenement: Fuif; concert;

Nadere informatie

Evenementen in Buggenhout

Evenementen in Buggenhout AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen open lucht tent Naam van het evenement Plaats Datum en uur Doelgroep Omschrijving: fuif

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051/57 55 21 planning@dentergem.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$)

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$) &+(&./,67VOOR)8,9(1 Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je evenement. Bekijk nauwkeurig elk onderdeel en alle

Nadere informatie

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Aanvraagdatum : Stuur het ingevulde document terug via mail naar evenementen@langemark poelkapelle.be of per post naar Gemeentebestuur Langemark

Nadere informatie

Algemeen politiereglement

Algemeen politiereglement Algemeen politiereglement Sint-Laureins Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2009 Wijzigingen en aanvullingen van hoofdstuk 4 ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen goedgekeurd in de

Nadere informatie

Inhoud. Wanneer spreken we van een evenement? Hoe verloopt de evenementenaanvraag? Ondersteuning organisatoren

Inhoud. Wanneer spreken we van een evenement? Hoe verloopt de evenementenaanvraag? Ondersteuning organisatoren Inhoud Wanneer spreken we van een evenement? Hoe verloopt de evenementenaanvraag? Ondersteuning organisatoren Wanneer spreken we van een evenement? Wanneer spreken we van een evenement? Een publiek toegankelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen

Aanvraagformulier Evenementen Uw Ref.nr.: Aanvraagformulier Evenementen 1) Locatie van de activiteit: Aard van de locatie: O Zaal : naam van de zaal. Straat + huisnummer:. Postcode + gemeente: O Openlucht, met route: gelieve een route

Nadere informatie

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051 57 55 21 planning@dentergem.be Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document dient uiterlijk 8 weken

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER Dit formulier moet volledig ingevuld zijn! Onvolledige formulieren worden niet behandeld! Dit formulier, samen met een ondertekende en gedateerde kopie van

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Chronologisch. DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 DOELGROEP: Organisatoren MINSTENS 1 JAAR 6 MAANDEN VOORAF 3 MAANDEN VOORAF

Chronologisch. DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 DOELGROEP: Organisatoren MINSTENS 1 JAAR 6 MAANDEN VOORAF 3 MAANDEN VOORAF DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 CHECKLIST voor FUIVEN Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN 1. De inrichting van een fuif en soortgelijke activiteiten is onderworpen aan de voorafgaande aflevering van een vergunning door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE A. GEGEVENS FUIF: (in te vullen door organisator) naam organiserende vereniging: naam fuif:... e-mail aanvrager:.. datum fuif: / / LOCATIE FUIF: een zaal:

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25.06.2009 Gewijzigd door de gemeenteraad op - 29.04.2010-24.03.2011-24.11.2011-26.06.2012-22.01.2015 1 Historiek: Goedgekeurd in de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

Organisatoren houden zich aan de afspraken in verband met de het schenken van alcoholische dranken

Organisatoren houden zich aan de afspraken in verband met de het schenken van alcoholische dranken EVENEMENTENCHARTER GEMEENTE LAARNE Fuiven is een essentieel onderdeel van de jeugd- en jongerencultuur. Het hoort bij het jong - zijn en is dikwijls een belangrijk onderdeel van de inkomsten van veel verenigingen

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Gecoördineerd politiereglement

Gecoördineerd politiereglement Gecoördineerd politiereglement Politiezone Assenede Evergem Goedgekeurd op gemeenteraad 27 januari 2011 B. Roegiers Ph. De Coninck Gemeentesecretaris Burgemeester 1 HOOFDSTUK 1: DE OPENBARE RUST... 10

Nadere informatie

Melding evenementen MAXI voor evenementen van meer dan 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MAXI voor evenementen van meer dan 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051/57 55 21 planning@dentergem.be Melding evenementen MAXI voor evenementen van meer dan 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR(EN)

GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR(EN) MELDING EVENEMENT : MAXI (méér dan 1000 personen) 2015 / 1 Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. De organisator draagt de volle verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen De aanvraag moet ten laatste 8 weken op voorhand ingediend worden! Naam evenement: Datum: 1. Organisator van het evenement Naam van de organisatie (feitelijke vereniging,

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE SINT-LAUREINS

EVENEMENTEN TE SINT-LAUREINS EVENEMENTEN TE SINT-LAUREINS MELDINGSFORMULIER Indien u een evenement wil organiseren in de gemeente, dient u dit ingevulde meldingsformulier over te maken t.a.v. Melina Van Audenaerde. Dit kan worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ORGANISATIE EVENEMENT

AANVRAAGFORMULIER ORGANISATIE EVENEMENT STAD BORGLOON Arrondissement Tongeren Provincie Limburg In te vullen door de Dienst Evenementen : Datum ontvangst: Uiterste datum beslissing Schepencollege:... / /... / / Overgemaakt aan: Dienst Cultuur:

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR A V E L G E M MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een melding doen van de organisatie van een evenement in

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. Inleiding

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE DE PANNE

EVENEMENTENFICHE DE PANNE EVENEMENTENFICHE DE PANNE Opgelet: deze fiche dient minimum 2 maanden voor de activiteit terug bezorgd te worden aan de afdeling Technische Zaken - dienst Verhuur Zalen en Materiaal. Goedkeuring is pas

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN GR 15.12.2015 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op alle openbare evenementen georganiseerd op het grondgebied

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Opgelet: Vul deze evenementenfiche per activiteit volledig en correct in en verstuur hem minimum 1 maand voor het evenement terug naar de ondersteunende dienst (sport,

Nadere informatie

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE 1 DOEL RICHTLIJNEN 2 FEESTEN IN ONZE (POLITIE) ZONE 3 FEESTEN IN ONZE ZONE 4 FEEST WORDT DRAMA

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2013 Hoofdstuk 1. Definities

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen Dienst Secretariaat 03-410 16 43 uitleen@zandhoven.be Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen I. Infostanden

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse GEMEENTE Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse INGELMUNSTER Nood- en Interventieplanning Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen procedure Art. 1.1. Dit reglement is van toepassing op alle openbare fuiven op het grondgebied Pittem Egem. Bij iedere fuifmelding zal het

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL Dienst vrije tijd & jeugd Laarne Postadres: Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Bezoekadres: Keistraat 5 09 365 24 19 uitleen@laarne.be G e b r u i k s o v e r e e n k o m s t Z a a l S k a l a Voor wie is dit

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

Melding evenementen MAXI voor evenementen van meer dan 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MAXI voor evenementen van meer dan 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MAXI voor evenementen van meer dan 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

CHECKLIST OPENBARE MANIFESTATIES (wielerwedstrijd, wandeltocht, rommelmarkt, etc.)

CHECKLIST OPENBARE MANIFESTATIES (wielerwedstrijd, wandeltocht, rommelmarkt, etc.) Milieutips: - druk recto/verso af! - druk pagina 6, 7 en 8 enkel af indien nodig! CHECKLIST OPENBARE MANIFESTATIES (wielerwedstrijd, wandeltocht, rommelmarkt, etc.) Naam manifestatie: Datum en aanvangsuur

Nadere informatie

fuiven Welke vergunningen moet je hebben?

fuiven Welke vergunningen moet je hebben? Wil je een fuif organiseren? Lijkt leuk, maar je weet niet waar je aan begint! Tenminste, als jij denkt dat het alleen gaat om veel volk, muziek en dans, dan heb je het goed mis. Er zijn heel veel reglementen

Nadere informatie

Naam van de activiteit:... Aard van de activiteit: Verzamelen van vogels en pluimvee Andere meer bepaald... Datum:... meerdaagse activiteit: data:.

Naam van de activiteit:... Aard van de activiteit: Verzamelen van vogels en pluimvee Andere meer bepaald... Datum:... meerdaagse activiteit: data:. STAD BORGLOON Arrondissement Tongeren Provincie Limburg In te vullen door de Dienst Woon- en Leefomgeving : Datum ontvangst: Uiterste datum beslissing Schepencollege:... / /... / / Overgemaakt aan: Dienst

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER Informatievergadering voor de horeca maandag 3 december 2012 20.00 uur Porseleinhallen AGENDA 1. Verwelkoming door de heer Stijn TANT, schepen voor leefmilieu

Nadere informatie

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Geluidsnormen muziekactiviteiten Geluidsnormen muziekactiviteiten trajectcontrole 1+1 2 eenzame flitspaal Geluidsnormen muziekactiviteiten decibels enzo geluidsnormen Vlaanderen voorbeelden hoe meten gratis tips websites db 1 +1 2 90dB

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen!

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Naam van de activiteit Datum van de activiteit Administratieve gegevens van de organisator Naam vereniging,

Nadere informatie

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout )

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het

Nadere informatie