EVENEMENTEN IN ASSENEDE. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVENEMENTEN IN ASSENEDE. Versie 03.02.2009"

Transcriptie

1 EVENEMENTEN IN ASSENEDE Versie

2 Inhoudstafel DEFINITIES... 5 Voorwoord... 7 Inleiding... 8 Deel 1: Uw evenement aanvragen aan het gemeentebestuur via het Evenementenloket 1. Via het aanvraagformulier uw aanvraagtermijn Inname openbaar domein Plaatsen van een tent Veiligheidsplan en coördinatievergadering Waarom is een veiligheidsplan belangrijk? Veiligheid en ordelijk verloop van het evenement Hulppost, hulpdiensten Parkeergelegenheid Permanente inrichting ordelijk verloop Buren verwittigen Advies brandweer en politie Advies brandweer Advies politie sluitingsuur Aanplakborden Tijdelijke reclameborden Geluidshinder Voorkomen Afwijking geluidsnorm VLAREM Geluidsbegrenzer Fuif, elektronische muziek Geluidsbepalingen Muziek Geluidsgolven privé-eigendommen Werktuigen met een motor aangedreven Toestellen voor recreatief gebruik Vreugdeschoten Aanvraag gemeentelijk materiaal

3 13. Afvalarme en propere evenementen Papier- en kartonafval, glasafval, PMD- en restafval Opruimen herbruikbare bekers Afvaleilandjes...30 Deel 2 : Verdere nuttige informatie/aanvragen, niet bij het gemeentebestuur 1. Muziek SABAM Billijke Vergoeding Drank DRANK- EN TAPVERGUNNING Publiciteit Affiches Strooifolders Toegangskaarten geluidswagen Andere promotie Verzekering Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering bij het plaatsen van een tent: Aan te raden verzekering Brandverzekeringspolis...41 Contractuele Aansprakelijkheid...41 verzekeringen alle risico s...41 Lichamelijke Ongevallen Let op! Vrijwilligersverzekering Natuurgebonden sporten Sponsoring Medewerkers en taakverdeling...46 Deel 3 : nuttige info: tijdens het evenement 1. Drugs Vandalisme en diefstal Dronkenschap Barbeheer Veiligheid Security Minderjarigen Weigeringen

4 Deel 4 : nuttige info: na het evenement 1. Opruimen Controle Materiaal SABAM Evaluatie

5 DEFINITIES Evenement: een publieke toegankelijke manifestatie of gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers op het gebied van feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of op openbaar terrein of op privaat terrein. Voorbeelden zijn fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties, Niet: privé-feesten of privéevenementen zoals een tuinfeest, communiefeest, familiefeest, etc. Een privéevenement is wanneer een persoonlijke band bestaat tussen de organisator en de aanwezigen, m.a.w. wanneer gewerkt wordt met een persoonlijke invitatie. Heel groot evenement: een evenement met een bovengemeentelijke uitstraling of een capaciteit van 2000 of meer bezoekers/deelnemers per dag of een evenement dat gespreid is over meerdere dagen en/of gekoppeld aan een kampeersite op of in de onmiddellijke omgeving van het evenemententerrein. Groot evenement: een evenement met een capaciteit van 500 tot maximum 2000 bezoekers/deelnemers Middelgroot evenement: een evenement met een louter lokaal karakter en een capaciteit van 150 tot maximum 500 bezoekers /deelnemers Klein evenement: een evenement met een louter lokaal karakter en een maximum capaciteit van 150 bezoekers / deelnemers Organisator: de publieke of private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert Exploitant: de exploitant van een vergunde inrichting waar een evenement wordt georganiseerd. Indien voor het terrein of gebouw waar een evenement plaatsvindt geen milieuvergunning vereist is, is de exploitant de eigenaar van het terrein of gebouw dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator van het evenement. Op het openbaar domein is dit het bevoegde openbaar bestuur. Steward: een begeleider die de organisator voorziet met het oog op de ordehandhaving voor, tijdens en na het evenement. Deze stewards hebben tot taak actief en zichtbaar sociale controle uit te oefenen en dit voornamelijk in de buitenomgeving van de locatie waar het evenement plaatsvindt. Hun kledij moet minimaal herkenbaar zijn. Stewards hebben geen politionele bevoegdheid. Voor stewards kan beroep gedaan worden op vrijwilligers of op een professionele bewakingsonderneming. Evenemententerrein:Het terrein waar het evenement plaatsvindt. Parkeerterrein: Parkeerplaatsen specifiek voorzien bij het organiseren van het evenement. Dit kan op de openbare weg of op privé-terrein. 5

6 Openbare plaats: de openbare weg met inbegrip van de bermen en voetpaden, de openbare pleinen en terreinen en de niet-openbare terreinen op het ogenblik dat zij voor één of meerdere personen vrij toegankelijk kunnen zijn. Openbare weg: een openbare of private plaats, toegankelijk voor alle weggebruikers. Motorvoertuigen: elk voertuig uitgerust met een motor. Trage wegen: Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Trage wegen zijn in de eerste plaats bedoeld voor Wandelaars en fietsers. Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de officiële buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Naast de officiële buurtwegen, zijn er ook verschillende trage wegen die onder een andere wetgeving vallen. Zo bijvoorbeeld wandelwegen in bossen (bosdecreet), in natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen (juridisch statuut meestal afhankelijk van de bestemming op het gewestplan), dijkpaden in beheer van polders en wateringen, Verder zijn er trage wegen die spontaan gegroeid zijn door het gebruik en onder geen enkel juridisch statuut vallen. Vaak gaat het daarbij om spontaan gegroeide verbindingen tussen officiële buurtwegen. Muziekinstallatie: elk toestel of groep toestellen die elektronisch versterkte muziek maakt coördinatievergadering: een vergadering bij elk groot en heel groot evenement dat ten laatste 4 weken voor het evenement plaatsvindt met organisator, gemeentelijke overheid, politie en eventueel andere betrokken partijen waarbij alle adviezen van de betrokken partijen m.b.t. de organisatie van het evenement en de veiligheidsaspecten hieromtrent worden gebundeld en overlopen met de organisator met het oog op een zo goed mogelijke besluitvorming van de betrokken overheid. Het is de gemeentelijke overheid die de vergadering samenroept. Bij kleine of middelgrote evenementen kan de gemeentelijke overheid beslissen omwille van het karakter van het evenement een coördinatievergadering te organiseren. De organisator wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht een sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2% vol gedistilleerde alcohol zoals alcoholpops, pisang, campari, whiskey-cola, gin-tonic, jenever, breezers,.dit betekent dat bieren, wijnen en tussenproducten, zoals bijvoorbeeld porto, sherry, martini, geen sterke dranken zijn. Stiltebehoevende instellingen en zones: bejaardenhuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten. De Vlaremwetgeving hoofdstuk 6,7 biedt hierbij de mogelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen om beperkingen op te leggen inzake het maximum toegelaten geluidsniveau in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones. 6

7 Voorwoord Wij willen volgende instanties bedanken: de politie Assenede-Evergem, de gemeente Evergem en de brandweer Assenede. Wij hopen dat deze brochure u kan helpen bij de organisatie van uw evenement! College van Burgemeester en Schepenen Assenede 7

8 Inleiding Als vereniging organiseert u wellicht geregeld één of ander evenement, bijeenkomst of fuif. Het is aangewezen om bij deze organisaties niet over één nacht ijs te gaan. Er komt immers meer bij kijken dan u op het eerste moment zou denken. Vandaar het idee om een brochure te maken waarin de belangrijkste zaken omtrent het organiseren van evenementen aan bod komen. In deze brochure kan u informatie vinden over allerhande aanvragen zoals gebruik gemeentelijk materiaal, SABAM, de billijke vergoeding, aanplakkingsaangifte, Bedoeling is om u als organisator te informeren over al hetgeen noodzakelijk is bij het opzetten van een evenement. In bijlage kan u bijkomende informatie vinden zoals een aantal aanvraagformulieren en een adressenlijst. We raden u ook aan om uw evenement te publiceren op en even een kijkje te nemen op de website ivm verzekering voor vrijwilligers: rubriek verzekeringen Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Evenementenloket,, Kasteelstraat 3, 9960 Assenede, tel , fax , De kantoren zijn toegankelijk: alle werkdagen van 9u tot 12u, dinsdag eveneens van 14u tot 16u en van 17u tot 18u45 (dienst vrije tijd, evenementenloket, eerste verdieping) vanaf de paasvakantie tot half september: Markt 4, toeristisch infokantoor te Assenede Gelieve het Gecoördineerd politiereglement Politiezone Assenede Evergem, goedgekeurd door de gemeenteraad dd door te nemen! Richtlijnen: Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij de brandweer en het evenementenloket. 8

9 Uw evenement aanvragen aan het gemeentebestuur via het Evenementenloket 1. Via het aanvraagformulier Indien u een evenement organiseert dient u voorafgaandelijk, schriftelijk de toelating te vragen: * Evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. Houdt uw evenement een inname van het openbaar domein in, dan moet hiervan een duidelijk plan bij de aanvraag gevoegd worden. Zowel het deel dat u wenst te gebruiken als de eventuele omleiding en eventuele te gebruiken verkeersborden moeten hierop aangeduid worden. *. Evenementen in open lucht of in tenten op privaat domein kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande toelating van de burgemeester. 2. uw aanvraagtermijn * Voor kleine en middelgrote evenementen dient deze toelating, schriftelijk, 60 dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd. * Voor grote en heel grote evenementen dient deze toelating, schriftelijk, 90 dagen voor de datum van het evenement worden aangevraagd. Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, wordt het evenement ambtshalve geweigerd. *Ten laatste 14 dagen voor de datum van het evenement wordt de organisator op de hoogte gebracht van de beslissing. -> (Evenementenloket, Kasteelstraat 3, 9960 Assenede). Een standaardaanvraagformulier kan u opvragen bij de Dienst vrije tijd, evenementenloket of terugvinden op de gemeentelijke website (rubriek reglementen en formulieren). 9

10 10

11 3. Inname openbaar domein Als er voor uw evenement verkeersbeperkende maatregelen nodig zijn zoals het verkeersvrij maken van een straat, het invoeren van een parkeer- en/of verkeersverbod, eenrichtingsverkeer, snelheidsbeperking en dergelijke, dient u hiervoor een aanvraag te doen, dit kan via het aanvraagformulier evenementen. Maar vergeet niet hieraan een duidelijk, gedetailleerd plan toe te voegen. Bij wielerwedstrijden dient het traject ingekleurd te worden volgens de soort wegen: - groen voor gemeentewegen, - rood voor gewestwegen, - blauw voor provinciewegen. Voor wielerwedstrijden dient de aanvraag te gebeuren op een afzonderlijk standaardformulier dat u kan vinden in bijlage. Voor specifieke vragen over inname openbaar domein of wielerkoersen kan u terecht bij de technische dienst van de gemeente (contactgegevens in bijlage). Inname openbaar domein aanvragen! 4. Plaatsen van een tent Wordt uw evenement in een tent gegeven, dan moet u dit aanvragen aan het gemeentebestuur. Hierbij voeg je een volledig plan met de afmetingen van de tent, afmetingen van de nooduitgang en de afstand tot de gebouwen, Dit kan met het aanvraagformulier evenementen. Eveneens kan u in bijlage een afzonderlijk aanvraagformulier voor het plaatsen van een tent vinden. Voor tenten > 500m² dient een advies gegeven te worden van de brandweer (wordt opgevraagd door het gemeentebestuur). Pas wanneer u een positief, schriftelijk advies heeft ontvangen van de brandweer kan u de tent plaatsen. U dient echter wel rekening te houden met enkele voorwaarden inzake veiligheid: Minimale voorwaarden inzake veiligheid: De constructie-materialen van een tent (inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d.) moeten voldoen aan klasse M2 conform NF P of Class 2 conform NBN Attest vragen aan leverancier! De tent (+scheerlijnen) moeten zodanig opgesteld zijn dat men rondom een vrije doorgang voor een snelle en veilige evacuatie heeft van minimaal 4m. Het minimum aantal uitgangen per tent moet twee bedragen. Deze uitgangen moeten: Uitgeven op een open ruimte, waarbij de hoofdingang uitgeeft naar de openbare weg. De vrije hoogte van een uitgang moet min. 200 cm bedragen. De vrije breedte van een uitgang moet min. 80 cm bedragen. De totale vrije breedte van alle uitgangen moet tenminste gelijk zijn aan het aantal personen (in centimeters) die ze moet gebruiken. Vb. 500per. 500cm aan uitgangen. 11

12 De uitgangen moeten met één handeling over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute. Het maximum van 3 personen per m² netto-oppervlakte mag niet worden overschreden Occasionele installaties werkend op elektriciteit, vloeibare gemaakte petroleumgassen (=flessengas), aardgas en/of mazout dienen gekeurd zijn door een erkend organisme zoals opgenomen in de richtlijn Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties vooraleer men het publiek binnenlaat. Een kopie van deze keuringsverslagen dient zo vlug mogelijk overgemaakt te worden aan de brandweer. Tevens dient een kopie opgenomen te worden in het veiligheidsdossier. Attest(en) vragen aan leverancier! Alle brandbare versieringen zijn verboden. Per 150m² vloeroppervlakte dient men minimaal 1 brandblusapparaat (6kg ABC-poeder) te voorzien. En dit met een minimum van 2 per tent. Deze blustoestellen moeten op goed zichtbare- en bereikbare plaatsen aangebracht. Deze toestellen moeten keuringslabels BENOR-V dragen en jaarlijks door een bevoegde persoon gekeurd worden. - de brandweer kan steeds bijkomende veiligheidsmaatregelen vragen. Vergeet niet de nodige brandblusapparaten te voorzien! De brandblussers kunnen ontleend worden bij het evenementenloket. - Plaatsen van een tent aanvragen bij het gemeentebestuur via algemeen aanvraagformulier! - Rekening houden met voorwaarden inzake veiligheid! - Voldoende brandblussers voorzien! 5. Veiligheidsplan en coördinatievergadering Voor grote en heel grote evenementen dient de organisator bij schriftelijke aanvraag of kennisgeving van het evenement, met name 90 dagen voor de datum van het evenement, een veiligheidsplan op te maken en in te dienen in het evenementenloket. De organisator brengt de politie op de hoogte van de voorzieningen die conform de voorwaarden van het veiligheidsplan zijn voorzien. Wanneer dit ten laatste 15 dagen voor het evenement niet is gebeurd, kan het evenement niet doorgaan. *Een model van veiligheidsplan zal door het College van Burgemeester en Schepenen worden vastgesteld. Organisatoren kunnen met vragen over de opmaak van het veiligheidsplan terecht bij het evenementenloket. *Voor bijzondere kleine of middelgrote evenementen (vb. activiteiten met een verhoogd veiligheidsrisico) kan de burgemeester na advies van de politie de opmaak van een veiligheidsplan eisen. In samenspraak met de organisator worden hiervoor dan nieuwe termijnen bepaald. 12

13 *Voor grote en heel grote evenementen wordt ten laatste vier weken voor het evenement plaatsvindt een coördinatievergadering gehouden met de orde en veiligheidsdiensten. - Aanvraagformulier evenementen 90 dagen vóór het evenement indienen! - Veiligheidsplan twee maanden vóór het evenement indienen! 5.1. Waarom is een veiligheidsplan belangrijk? Het veiligheidsplan is in eerste instantie belangrijk voor uzelf als organisator evenals voor uw medewerkers, bezoekers, gemeentelijk diensten, politie en brandweer. Het wordt u ten stelligste aangeraden om uw veiligheidsplan tijdens het evenement bij u te hebben. Wij vragen u dan ook om uw veiligheidsplan ten laatste twee maanden voor het evenement te bezorgen aan de dienst Vrije tijd (die het overmaakt aan de Burgemeester), de politie en de brandweer. De politie en brandweer weet zo hoe de fuif wordt georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk is als er problemen zijn. Zoals gezegd is het maken van het veiligheidsplan voor kleine en middelgrote evenementen geen verplichting maar wel een aanrader! Bovendien kan de politie in sommige gevallen u verplichten om zo n plan op te stellen. Bijvoorbeeld als men vreest voor verkeersoverlast of parkeerproblemen rond de fuifzaal.! 13

14 6. Veiligheid en ordelijk verloop van het evenement 6.1. Hulppost, hulpdiensten *Voor heel grote evenementen is de aanwezigheid van een hulppost verplicht. Voor de hulppost worden nadars opgesteld zodat enkel toegelaten personen de hulppost kunnen betreden. Er moet een gemakkelijke doorgang worden voorzien tussen de parkeerplaats voor hulpdiensten en/of hulppost en de openbare weg zodat een ziekenwagen zonder probleem tot bij de ingang van het evenement of hulppost kan komen. Indien u beroep wil doen op medische zorgverstrekkers neemt u best contact op met een verantwoordelijke van het Rode Kruis of Vlaamse Kruis. Deze persoon zal samen met u een risico-analyse opmaken en aan de hand hiervan nagaan in welke mate er een preventieve hulppost dient opgesteld te worden. Het is aan te raden om minimum 3 maanden vóór het evenement contact op te nemen met een medische hulpdienst zodoende dat men kan verzekeren dat er vrijwilligers kunnen aanwezig zijn op de dag van uw evenement. In bijlage kan u de contactgegevens vinden van het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis. Voor verdere info kan u ook terecht op of Eveneens kan u in bijlage twee aanvraagformulieren van het Rode Kruis vinden (Rode Kruis afdeling Assenede en afdeling Oosteeklo) Parkeergelegenheid * De organisator dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, met verharde ondergrond en met voldoende garantie voor de verkeersveiligheid, zowel voor het inals uitgaand verkeer, als voor de geparkeerde voertuigen. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor 1/3 van de capaciteit van de zaal/tent. * Voor grote en heel grote evenementen worden stewards en parkeerwachters door de organisator van het evenement voorzien. * Bij alle evenementen wordt bij de ingang van het evenement een parkeerplaats voor hulpdiensten voorzien Permanente inrichting *Organisatoren van een evenement dat doorgaat in een permanente inrichting dienen er zich van te vergewissen dat de betrokken infrastructuur voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van toepassing op dergelijke infrastructuur. Hij dient zich tevens te schikken naar deze veiligheidsvoorschriften ordelijk verloop * De organisator van elk evenement heeft de plicht om al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van het evenement gehandhaafd kan blijven en dient zich te houden aan alle met het gemeentebestuur en de orde- en veiligheidsdiensten gemaakte afspraken. 14

15 * Elke persoon die deelneemt aan een evenement op een openbare plaats dient zich te schikken naar iedere vordering of elk bevel van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen 6.5. Buren verwittigen Bewoners, wonend in een straal van 250m van het evenementgebeuren worden door de organisator vooraf schriftelijke geïnformeerd. Als u de buren verwittigt zullen zij zien dat u moeite doet om hen in te lichten en dat u weet dat uw evenement hen overlast kan bezorgen. Daardoor zullen zij zich al veel toleranter opstellen. Geef hen een telefoonnummer of gsm-nummer waar ze kunnen naar bellen als er klachten zijn. Ze zullen sneller naar u bellen en de politie er buiten laten. Dat is een groot voordeel als u bedenkt welke invloed zo n politiebezoek op een evenement kan hebben. Tip: geef de buren één of twee gratis toegangskaarten. Wie weet komen ze dan zelf eens hun benen strekken ofwel geven ze die kaarten aan een kennis waardoor de tolerantie weer groter wordt. Buren schriftelijk op de hoogte brengen van het evenement! 7. Advies brandweer en politie Indien u een aanvraag doet voor een evenement wordt volgende procedure gevolgd. De aanvraag voor het evenement komt binnen bij de Dienst vrije tijd, de dossierbeheerder brengt de aanvraag als agendapunt op de eerstvolgende Collegezitting. In bepaalde gevallen zal er bij gebrek aan informatie een latere Collegezitting uitgekozen worden. Het College beslist over de toelating voor de organisatie van het evenement. Deze hangt meestal af van het advies van brandweer en politie. De dossierbeheerder stuurt (na de Collegezitting) de aanvraag dan ook door naar brandweer en politie, die hierover zo spoedig mogelijk hun advies formuleren. Pas nadat u van alle instanties positief advies ontvangt, heeft u de toelating voor de organisatie van uw evenement. 7.1 Advies brandweer In bijlage kan u het adviesrapport met de nodige aandachtspunten van de brandweer vinden. Hun advies beperkt zich louter tot de brandtechnische aspecten. Eveneens willen wij u er op wijzen dat steeds voldoende brandblusapparaten voorhanden moet houden op uw evenement. De brandweer kan pas gunstig advies afleveren inzake brandveiligheid als gevolg wordt gegeven aan de in bijlage opgelegde preventiemaatregelen en na ontvangst van alle gevraagde documenten. 7.2 Advies politie Aan de politie Assenede-Evergem wordt ondermeer advies gevraagd ivm de verkeerssituatie mbt het evenement. Tijdens een coördinatievergadering, waarbij het veiligheidsplan wordt besproken, kan de politie ook tips geven inzake security, parking op privé-terrein, 15

16 Pas toelating voor de organisatie van het evenement indien positief advies van brandweer en politie! 8. sluitingsuur In Assenede is de sluiting van drankgelegenheden, publieke inrichtingen en evenementen is bepaald van 04.30u tot uur, *Om uur worden alle lichten aangeschakeld, de muziek uitgeschakeld en het verkopen en/of aanbieden van drank gestopt. *Elke uitbater of organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn inrichting, deze hebben verlaten ten laatste om uur. Wanneer de politie vermoedt dat na het sluitingsuur dergelijke personen er zich bevinden, zal de politie de uitbater of organisator verzoeken de deur of toegang te openen. De vermelding van het sluitingsuur zal door de zorgen van de uitbater of organisator op een duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden. Het sluitingsuur is niet van toepassing ter gelegenheid van kerst- en oudejaarsvieringen en carnaval. Negatieve evaluatie Bij een negatieve evaluatie op vlak van de geluidsbepalingen kan het gebruik van een geluidsniveaubegrenzer door de burgemeester worden opgelegd bij de organisatie van een volgende editie. Wanneer een evenement door de politie negatief wordt geëvalueerd op vlak van de voorwaarden opgelegd bij de aanvraag van het evenement en/of de voorwaarden opgenomen in het veiligheidsplan kan voor de eerstvolgende aanvraag het sluitingsuur met 1uur worden ingekort of de toelating voor het organiseren van het evenement worden geweigerd. Om er voor te zorgen dat dit alles ordelijk gebeurt kan u best volgende tips opvolgen: hang aan de ingang een bericht met het juiste sluitingsuur, laat de dj deze afspraken tijdens het evenement afroepen, verminder het volume van de muziek een kwartier voor afsluiten en vraag vriendelijk om de zaal te verlaten. Algemeen sluitingsuur: 4.00 uur! 16

17 9. Aanplakborden De gemeente heeft een aantal aanplakborden waar iedereen zijn affiches mag aanplakken. Op volgende plaatsen vindt u de aanplakborden: Assenede (Markt - voor de kerk) Bassevelde Landsdijk (Landsdijk - voor de kerk) Boekhoute (Dorp - voor de kerk) Oosteeklo (Dorp - plein aan de kerk) Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende voorwaarden: 1/ op eenzelfde kant van de gemeentelijke aanplakborden mogen de aangebrachte affiches niet meer dan 0,5m² plaats innemen. 2/ het aanplakken van affiches mag gebeuren vanaf 14 dagen voor de datum van de activiteit of evenement. 3/ aanplakkers mogen de affiches die een activiteit of evenement op een vaste datum aankondigen niet overplakken vóór deze datum voorbij is. De affiches die geen aankondiging bevatten van een activiteit of evenement op een bepaald tijdstip zullen door de aanplakkers met een datumstempel worden bekleed en mogen niet worden overplakt, tenzij na het verstrijken van een termijn van vijf kalenderdagen na de datum in datumstempel. 4/ het is verboden de affiches af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken, of er meldingen of tekeningen op aan te brengen. Niet wildplakken! De gemeentelijke aanplakborden gebruiken maar - affiches van andere nog plaats te vinden evenementen niet overplakken en - affiches mogen max. 0,5m² groot zijn! 17

18 10. Tijdelijke reclameborden Als u borden langs de weg wil plaatsen moet u hier steeds toestemming voor krijgen. Voor de gemeentelijke wegen moet u dit aanvragen bij de gemeente, voor provinciale of gewestwegen bij de betrokken overheid (adressen in bijlage). Het plaatsen van tijdelijke reclameborden op gemeentelijk grondgebied dient u schriftelijk aan te vragen. (via het evenementenformulier) *1. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op het openbaar domein langs gemeentewegen is mogelijk voor een activiteit of evenement die plaatsvindt binnen de gemeente. *2. De reclame- en/of bewegwijzeringsborden die op het openbaar domein langs gemeentewegen worden geplaatst, moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 1/ de borden mogen niet groter zijn dan 0,5 m² 2/ de borden moeten op een korte stok in de grond worden geplaatst en mogen niet bevestigd worden aan palen, aanplantingen, bomen, straatmeubilair, verkeers-signalisatie, muren, omheiningen, bouwwerken, monumenten. 3/ de borden mogen niet geplaatst worden op ronde punten. 4/ de plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen belemmering vormt voor het verkeersoverzicht. 5/ de plaatsing van de borden mag gebeuren vanaf 14 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement. 6/ de borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden. * Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op het openbaar domein langs provincie- en/of gewestwegen dient te worden aangevraagd bij de provinciale afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest en onder de voorwaarden zoals door hen opgelegd. *1. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op privéterrein dient te worden afgesproken met de betreffende eigenaar. *2. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op privéterrein is onderworpen aan volgende voorwaarden: 1/ de plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen belemmering vormt voor het verkeersoverzicht. 2/ de borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden. 18

19 Hieronder staat een overzicht van de gewestwegen met daarnaast de plaats waar u toelating moet vragen. Gewestwegen - Ertveldesteenweg - Oosteeklodorp (deel) - Ledestraat - Doorsteek - N49 Expressweg - N456 Gravenstraat (deel) - N458 Nieuwburgstraat - N458 Hendekenstraat - N458 Stationstraat - N458 Boekhoutedorp (deel) - N458 Noordstraat - N458 Haven (deel) - N436 Zelzatestraat - N436 Trieststraat - N436 Schoolstraat - N436 Diederikstraat - N436 Markt (deel) - N436 Leegstraat (deel) - N436 Kapelledreef - N436 Kapellestraat (deel) - N436 Basseveldestraat - N436 Haantjen - N436 Assenedestraat - N436 Beeklstraat Alle andere wegen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Wegen Oost-Vlaanderen Tieltsesteenweg Eeklo Gemeentebestuur Assenede Affiches die niet in overeenstemming met bovenstaande artikelen aangebracht worden, zullen door de zorgen van de gemeente en op kosten van de overtreders verwijderd worden. Dit geldt eveneens voor borden, panelen en dergelijke die verkeerdelijk of zonder toelating langs of op de openbare weg staan. - Toelating voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden aanvragen bij de bevoegde instantie! - Toelating voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs gemeentelijke wegen aanvragen via het aanvraagformulier evenementen! 19

20 20

21 11. Geluidshinder Voorkomen Bij een verstoring van de nachtrust, al dan niet op klacht van omwonenden kan de politie optreden. Hoe luid de muziek mag staan hangt samen met de vraag of een zaal onder de VLAREM-wetgeving valt of niet Afwijking geluidsnorm Bij het organiseren van een fuif in openlucht gelden de geluidsnormen die vastgelegd worden in het KB van 24 februari De organisatoren van een fuiven kunnen een afwijking hierop vragen aan het schepencollege. In samenwerking met de milieudienst is er een geluidsnorm vastgelegd voor fuiven in tenten/open lucht die zal opgenomen worden in het collegebesluit als het college de afwijking toestaat. Deze afwijking maakt het gemakkelijker voor de politie om het geluidsniveau te controleren. 1. Het is verboden om vanaf "dag1" "datum1" tot en met "dag2" "datum2" (met einde telkens de volgende ochtend om sluitingsuur ) muziek te maken in open lucht of op het openbaar domein vóór aanvangsuur en na sluitingsuur in de ochtend. 2. Het is verboden om vanaf "dag1" "datum1" tot en met "dag2" "datum2" (met einde telkens de volgende ochtend om sluitingsuur ) gedurende de in paragraaf 1 vergunde periode muziek te maken luider dan 105 db(c) gemeten in het centrum van de fuif-/evenementenlocatie en 94 db(c) aan de rand van de cirkel met een straal van 50 meter en met als middelpunt het middelpunt van de fuiflocatie/tent, zoals vastgelegd op het situeringsplan van betreffende fuiflocatie/tent. Het geluidsdrukniveau uitgedrukt in LCeq, wordt gemeten gedurende een tijdsperiode van minstens 2 minuten. "De organisatoren dienen erover te waken dat het geluidsniveau dermate is afgesteld dat de muziek kwalitatief optimaal genietbaar is, en niet stoort. Dat is het geval als het A-gewogen geluidsniveau (gemeten in dba en uitgedrukt in LAeq,T met T= minstens 2 minuten) gemiddeld 10 db onder de toegestane C-norm ligt." De geluidsdruk wordt gemeten in op het vooraf vastgesteld meetpunt, op een hoogte van 1,50 meter, over een tijdsperiode van minstens 2 minuten. De meting wordt uitgevoerd in Fast-tijdsweging. 3. Op de fuiflocatie wordt de electronisch versterkte muziek verspreid door gebruik te maken van minstens 4 geluidsboxen die gelijkmatig verdeeld zijn over de ganse fuiflocatie/tent en die allen gericht zijn naar het centrum van het fuifgebeuren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen electronisch versterkte muziek van liveoptreden of andere muziekinstallaties. 21

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, AIIemaaI goed en wel, maar ken je ook de regels van het spel? FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Politie Aarschot Jeugdcentrum De

Nadere informatie

Evenementen organiseren in Antwerpen

Evenementen organiseren in Antwerpen Evenementen organiseren in Antwerpen 1 2 Redactie: stedelijke jeugddienst Antwerpen, augustus 2009. Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen. v.u.: Maarten Caestecker, Noordersingel 28, 2140

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013 1 inhoud 1. Enkele algemene principes 5 2. In een notendop: welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten

Nadere informatie

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester

Nadere informatie

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren Een praktische gids om straatfeesten te organiseren 1 2 Zin in een spetterend feest? Dan hoef je letterlijk niet ver te gaan. Want je eigen straat is de ideale plek voor een gezellig samenzijn! Vorig jaar

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Blijf GASvrij!

GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Blijf GASvrij! GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Blijf GASvrij! 1 Voorwoord Beste inwoners, Onze politiezone was één van de eerste om een GAS-reglement in te voeren. Het woord GASreglement

Nadere informatie

fuiven Welke vergunningen moet je hebben?

fuiven Welke vergunningen moet je hebben? Wil je een fuif organiseren? Lijkt leuk, maar je weet niet waar je aan begint! Tenminste, als jij denkt dat het alleen gaat om veel volk, muziek en dans, dan heb je het goed mis. Er zijn heel veel reglementen

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

Zoek een terrein dat goed gelegen is en geschikt is voor je activiteit. Bestel eventueel al een eettent of kraam, podiumelementen en toiletcabines.

Zoek een terrein dat goed gelegen is en geschikt is voor je activiteit. Bestel eventueel al een eettent of kraam, podiumelementen en toiletcabines. N o 2 Checklist Met onderstaande checklist proberen we je een helpende hand te reiken. De bron voor al deze informatie over fuiven is fuifpunt.be. Op deze website vind je tal van tips en trucs voor de

Nadere informatie

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS?

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR WWW.JEUGDLOKALEN.BE TE HUUR COLOFON Redactie Anne Mariën

Nadere informatie

Over geluid en overlast, meten en voorkomen

Over geluid en overlast, meten en voorkomen DOSSIER GELUIDSOVERLAST Over geluid en overlast, meten en voorkomen In juli lanceerden we onze gebruikelijke oproep om ervaringen te delen rond het nieuwe HuisWerkthema. Dit kon via mail of het forum op

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten» Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten» INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

DRAAIBOEK DUURZAME EVENEMENTEN

DRAAIBOEK DUURZAME EVENEMENTEN DRAAIBOEK DUURZAME EVENEMENTEN Draaiboek duurzame evenementen 1 van 22 Inhoudtafel 1. Inleiding 03 1.1. Situering 03 1.2. Definitie & beleid 03 1.3. Waarom een draaiboek 04 1.4. Stelling 04 2. Werkwijze

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

COLOFON. Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere. Redactie Tom Evenepoel

COLOFON. Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere. Redactie Tom Evenepoel COLOFON Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere Redactie Tom Evenepoel Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel 2012 (herziene versie) VAD, Vereniging voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen.

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. Dienst Stadsbeheer Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Nadere informatie