,.',t 'f fl... :!::~ I.. ...' ..:!..., d.,j/~!.~' ",... :: ... I',,." ",.;"l!:! '.. 0" ~" "~"'...,,\111-:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",.',t 'f fl... :!::~ I.. ...' ..:!..., d.,j/~!.~' ... ... 1 ... ",... :: ... I',,." ",.;"l!:!.-... ...'.. 0" ~" "~"'...,,\111-:."

Transcriptie

1 ~ :-,.',t 'f fl... :!::~ I.. " 0" I',,.".....:.'..:!..., d.,j/~!.~'... ",..... :: ' ",.;"l!:! '.. 0" ~" "~"'...,,\111-:.'- it Haven-py

2 zak eels Ijuslig tattentit in dit lederen zitmeubel van Brasil hoef je er maar weinig moeite voor te doen. onmiddellijk een goede steun in de rug en voor je hoofd. karakteristieke zachte lederen kussens en een hoge rug van 90 cm. een ideale kombinatie van komfort, schoonheid en perfekte afwerking. natuurlijk is dit maar één greep uit de kollektie van hamersma. kom gewoon het andere "leer" ook eens bekijken. oomer.nna bv woninginrichting schrans 104 leeuwarden

3 I T H A VEN P Y P K E dorpsblad voor Wijtgaard REIl.AK:rIE~ H. Nota (eindredaktie) Tsjaerderdyk 20, Virdum tel. A. Bijlsma Meekeshof 18, Wijtgaard tel. Joz.B. Roorda Buorren 46, Wijtgaard tel. A. van de Sluis Buorrel1 59, U~jtgaard 7e jaargang no aug. ~ VERKEERSVEILIGHEIIl IN 1:TIJTGAARIl We hebben het de afgelopen weken veel en uitgebreid in de kranten kunnen lezen. Al'..reer een auto uit de bocht gevlogen. En de zoveelste. Ile schade aan 8,ndermans goederen, ditmaal geen huis maar bedrijfswagens, was weer enorm. Ilat er tot nu toe geen doden zijn gevallen is een volslagen raadsel, "!ant als je de overgebleven Hrakken ziet, als karton in elkaar gedrukt, dan begrijp je niet dat er mensen in hebben gezeten. Eigenlijk zou je er geen medelijden mee moeien hebben. Het is veelal eigen schuld, men r~jdt te hard, te onvoorzichtig en vaak (zeer vaak) na overmatig alcoholgebruik. 11aar U~jtgaard is het beu! Ile ingezonden stukken in de kranten be\-rijzen het. Men wil zo niet langer. lmders gebeuren er nog ergere ongelukken. Het is meestal zo dat er eerst nog eens doden bij moeten vallen. Of nog eens een huis er aan gaat. Of nog meer schade aan andermans goederen 'l,.jordt toegebracht. ne Vereniging Ilorpsbelang heeft al zovele brieven geschreven naar de diverse instanties, maar steeds geen gehoor. Ile laatste door Ilorpsbelang geschreven brief van 20 juli j.l. aan Gedeputeerde staten van Friesland, vindt u elders in dit blad. Het is de moeite Haard die eens aandachtig door te lezen. Trouwens, deze brief is inmiddels ook verschenen in de dagbladen.

4 - 2 'Je kunnen i-tel ~eggen dat de pers volkomen achter het bestuur van Dorpsbelang staat. De door Dorpsbelang gevraagde en gevenste 50 km. borden bij de zuidelijke invalsheg (aayl het begin van de "Plof",) ZDl1 er nog nooit. Daarv.oor is een beslissing nodig van Gedeputeerde staten, omdat dan eerst de bebou'..rde kc:1 grens moet vlorden verlegd. Deze beslissing is nog niet afgekomen. Een schande. Inmiddels is Hel (pas) bekend geworden dat de Gemeente Leeuvarden volkot:len achter de,,,ens van Dorpsbelang staat om deze Grens to verleggen, zodat ter plaatse 50 km. borden kunnen komen. 1aar of het veel uithaalt... In ieder eeval een hele geruststelling, maar de "hogere" inr-jta.ntie:3 noeten echter nog beéllissen. Afi,in, het kan 7:0 niet langer, er r.1081; iiat ge1)euren, aan alleen maar (jarenlang) gepraat hebben we niets. V _daar dat het besluit Ol eventueel n5 15 augustus a.b. akties te "lou en 1 o. de eisen zo kracht bij te zetten, toegejuicht 1'10et \'Torden. Het is te hopen dat alle '!ijtgaardsters daaraan van ~larte zullen meedoen. Vermoedelijk wordt gedacht aan tijdelijke blokkade van de ltreg, maar et is nog een punt van beoln'eking. VOor een aantal dorpsbevtoners zal dit geen leuk besluit z jn. Laat men ec_""!.ter beden en dat de veiligheid van huis en haard,' maar bove:al die van de beiioners en medemens, ~oven pe~soonl~ke belangen gbat. H. :Nota._---_ _.- -._---( : KOPIE VOOn HE':r VOLGElifJ)E HAVE TPYPKE, HET\'ffiLK I I: ± 20 OKTOBER l~.s. VERSCHIJNT, KUNT U IHLEVEREN'. TOT UITERLIJK 1 OKTOBER A.S. '!

5 DORPSFEEST Zoals w~ reeds in het vorige Havenpypke konden meedelen, wordt dit jaar het Dorpsfeest gehouden op: vr~jdag 12 augustus en zaterdag 20 augustus a.s. Er is inmiddels balans opgenomen van de kollekte en we kunnen zeggen er is met gulle hand gegeven,,vat ook nodig is, de kosten blijven stijgen. Ue proberen voor elk een zo leu1>: maar ook eenvoudig programma te maken vrat is afgestemd op Uytgaard- oud-imroners en gasten. Oud-inwoners en gasten kunnen aan de aktiviteiten deelnemen: Hol zouden we dan per gezin een minimul'l bedrag van f 10,-- ontvangen. U kunt dit overhandigen aan één der commissie-leden. Voor het avond-programma zal nog een entree van f 2,50 geheven,vorden om alle kosten te kunnen dekken, en ook ver "I'lachten \'lij eloor middel van een loteri.i met leuke T2.r~izen nog wat inkomsten.. Op het sportterrein kout weer 2 dagen een feesttent te staan, waarin de avond-programna's en matinee zullen plaatsvinden en waar men overdag terecht kan voor een verfrissing. Als kermis-attrakties kunney'_ l;[e dit jaar rekenen op de komst van draaimolen!zhccf, schiettent en tou"litje trel:ken en niet te vergeten de Kop van Jut en dit jaar voor de eerste keer oen voffertjeskraam. Om ae honb'eri~~e magen te vullen is er ook de GO bruikelijke "rjéltat" te krijgen. We hopen dat het weer zoals voorgaande jaren ecn geslaagde merke mag ~urden en daaraan kunt u meewerken door beide dagen aanwezig te zijn. Tot slot nog een verzoek: wij zouden het erg op prijs stellen, indien ~ Ons zou willen heleen met het opruimen van het veld op zondagmorgen 21 augustus.

6 PROGRJû,[1'1A Vri.idag 19 2.U(~US tus uur presentatie zeepkarren 9.20 I1 zeepkarrenrace II dra~imolen voor kinderen op de Ban gooien Kaatsen schoolkinderen Qangifte op school 2.00 kleuters)elen " volksspelen: opgeven 0; het terrein Jaar:kruiwagenr~ce met hindernissen (paren) jaar:puf-fiets-auto (paren) 26-4 jaar:paardcnrennen (paren) jaar:race Det fopbril (paren) j~~r:boksbalwedstri'd,ge0engd ~.OO uur kinderzueef G uur korfbal demon~tratie Iücl-Frysliln jeugd - rest van Nederla..Yld jeugd 8 uur Kaba:r:et "Sa ar ll 1.Ü t Oudehasl-ee Na afloop clansen..et muziek van "de Gasbells 1'. Zaterdag 20 augustus 9.00 u:.j.r: kaat en voor iedereen elie reeds de lagere school heeft verlaten. Opgeven tot donderdag 18 aug. bij het bestuur van de kaatsclub uur: Paraflu hangen voor de jeugd uur: r1atinee mu:uiek - licelebraters ll uur: poppekas t in parochiezaal uur: vervolg kaatsen 2.00 uur: spelmiddag voor kinderen van de lagere school. 2~OO uur: paraplu hangen voor ouderen.

7 OOK DE HEREN KOPEN HUN KLEDING BIJ DE VAKMAN " BRENGT U NAAST DE STEEDS GEROEMDE KOLLEKTIE MODE-ARTIKELEN, HOEDEN EN PETTEN, OOK EEN APARTE SORTERING in AUTO COATS- WINTERJASSEN REGENJASSEN- KOLBERTS- OOK TRICOT-KOLBERTS- HERENCOSTUUMS in WOL, TERLENKA, BLEU DENIM * pantalons * suède en leren jasjes terlenka strechs helanca manchester * kunstleren jasjes * anorac jassen jongens en heren * spijkerbroeken * i;a merjassen jongens en heren * pyama's * overhemden * tino c lange en korte mou w * pull-polo's * ondergoed kort en lang * truien met kol * overa Us bi. wil. gr. br. * schippers-truien * LJlauwe werkbroek en kiel 'k zware wollen "AaBe" jopper nu 85,: * pracht sortering Noorse ruien en vesten SCHRANS ZFGELS, CRA T/S BIJ ALLt:S Kent U reeds de onvolprezen SoKKE? voor heren en jongens merk "STAP" 20 x STERKER, Dun wol, geitehaar, badstof!! TOT SCHOENMAAT 47 Ons vakklmdig advies als coupeurs en kleermakers staat U steeds gratis ten dienste. Ook uw repara tics verzorgen wij I;

8 IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur * Tuinartikelen * Huisvl'ijt- en * Deurkrukken doe - het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL.. DE LEP" KL.ENGELMOER SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEL: 05] De BOER SCHRANS Tel: OP NO. 17 OP NO. 19 lego - JUMBOSPEllEN BRABANTIA PlAYMOBll - TRIX SOlA FISCHER TECHNIJ< TIGER FlEISCHMANN leerdam BARBY - MINISTECK B.K. "AIRFIX" bouwpaketten TOMADO MOULINEX

9 - 5, 5.00 uur: stoeledans uur: "Toneel KriteSnits met llj310mmen foar Berber 11 Na afloop 'dansen m.ii1.v. de "Celebraters". DE IvIERKE-KOI<IîUSSIE ]unger1ijke STM~D GEK 0 n E N. Aan de Buorren no. 4 zdn komen wonen p~ton Krabman-van de Veen. Zij zijn afkomstig van r-;mmeloord. en TIora VER T ROK KEN G E 13 itilly en GI'eet I3ergsma-Janssen hebben zich gevestigd op' het adres J3uorren ie te Hoordahuizum. TIe familie Kindermans is vanuit de bejaarden roningen vertrokken naar 1'ee1.H arden. De heer Arjen Jonker van het Neekeshof 47 is eveneens vertrokken naar I,eeUï"arden. 0 REN Op 14 juni jol is geboren Nïco Tjallinc, zoon van Henk en Katrien Terra-Huitema van Aegu~. Rein en ~itia JonkeI'-Hoeksma, Hegedyk 28 hebben op 8 juli j.l. een c.l,ochtej::' gekregen; genaamd Titia. Eveneens.een dochter voor Jolle en -1ies de Jong-Visser van de IIegedyk no. 19. Zij "rerèl geboren op 10 juli j.l. en heet Rornmy. Hie vo~gt? Al de gelukkige ouders van harte gefeliciteerd....

10 - 6 o VER LED E N Op 14 juni j.l. overleed op 59-jarige leeftijd onze dorl)sgenoot Toc..kc Broors Hoorde. vo.n l.!ciuiskcdyk. Onze deelneming gaat u~t naar de nabesta~nden. HUW E. L IJ K S J U BIL E A In het vorige Havenpypke stonden vermeld de families Scheenstra, Vliegendehond en Veltman. Dit lijstje was echter niet kompleet, waarvoor onze excuses. Op 28 mei j.l.wnrcn HooI en Honderika Jaspers-Hiemstra 35 jaar eetrouhd. Haarvan akte. VER H U I S D TIe familie J. Bergsma is verhuim va.n de Heiwiskedyk 2-1 naar de bejaardenwoningen aan het Meekeshof no. 26. Jappie en Ietsje Mulder-Jongbloed zijn verhuisd van Hegedyk IJ:: naar \:eiuiskedyk 2-I. Het lijkt de laatste tijd wol een ware volksverhuizing in Wijt gaard. Let u daarom goed op de mededelingen in deze rubriek, dan weet u tenminste wie waar woont, want voor het volgende nummer komen inmiddels al tien families voor plaatsing in aanmerking! GES L.A AG]) Mevrouw Gien Ypma-Bouma, Buorren 25 is geslaagd voor h~t diploma café en horecai rezen. Mevrouw Greet-Bergsma-Janssen (vertrokken naar Roordahuizum) is in Groningen cum laude geslaagd voor doktoraal biologie. Aan beide dames onze harteldke gelukwensen. ME]) EDE L I N G In deze rubriek worden personalia doorgegovs~ van alle dorpsbewoners en abonnee's van ons dorpsblad. Waarbij natuurldk ZD vermeld dat ook v~ niet alles kunnen weten en graag voor reakties openstaan.

11 - 7 EEN HOOI KABINET Er was eens een kabinetsformateur die een heel mooi wortelnoten kabinet moest maken. Geen dagen, maar weken, j~ zelfs maandenlang, ras hij bezig met zagen, schuren, polijsten en boenen om het werkstuk maar zo goed mogeldk te doen slagen. Toen hd eindeldk klaar was, moest hd het afleveren. lid had aan de opdrachtgever(geefster) beloofd, er een grote pot houtwormbestrddende boenwas bd te leveren. HD moest het kabinet toen mèt een klein bootje over een zeer breed water brengen. Op de dag van ~de verscheping was de hout, rorm ook op komen dagen en voegde zich bd de kabinetsformateur, het kabinet en de bus met daarin de boenwas. De bus met boenwas werd zo verschrik~eldk wild, zodra ze de houtworm in de gaten kreeg, dat ze als een gek om de formateur tolde en de houtworm tel~ens probeerde aan te vallen. Pas toen de kabinetsformateur de boenwas tot de orde teruggeroepen had, bedaarde ze en liep verder in het gareel. De grote moeildkheden ontstonden pas toen de formateur het kabinet in het bootje over het water wilde brengen. Het bootje was zo klein dat hij de bus met boenwas en de houtvrorm niet meer mee kon nemen en daarom zou hij ze één VOOr é6n moeten verschepen. HD zag er wel van af om eerst het kabinet over te zetten, vnnt hij kon onmogelijk de bus met boemras bij de houtvorm alleen laten. Als die twee begonnen te vechten, zou de boenwas misschien in het vrater terecht komen en dan had hij niets meer. Het leek hem daarom het beste eerst de houtworm over te brengen en daarna het kabinet over te halen. Zo geschiedde. Toen hd het kabinet over had, nam hij de houtworm mee terug vr~ntanders zou hij het kabinet garul verslinden. Daarna bracht hd de bus met boenwas over, die stralend naast het glimmende kabinet stond. En toen kwam het slimmigheidje van de formateur. Hij dacht, laat die hout, rorm maar zvremmen, als hij zo graag over wil, die haal ik nu niet weer over. Maar de houtworm protesteerde hevig toen hd vernam dat de kabinetsformateur hem wilde laten staan.

12 - 8 "stel je voor", riep hij, "jij hebt eén kabinet gemaakt waarin nooit houtworm zal komen, dat is ijdelheid van jou, d~t is ongepaste trots', dat noem ik een vuiligheidje", riep de houtworm hevig verontwaardigd over het water. "Als je me;l niet over haalt, vreet ik straks jouw mooie bootje helemaal kapot, als je teruggekomen bent". Nou, ja, toen zat er niets anders op of de ka~inetsforma teur moest ook de houtworm overhalen. Zo kwamen ze allemaal veilig aan de andere kant. De ka~i netsformateur leverde zijn werkstuk af,beurdë zijn" geld en ~l lemaal die het kabinet zagen waren blij omdat het zo prach tig niem-l vlas en zo verschrikkelijk glom. Maar de houtworm, die zag je niet meer, die had al een plekje gekozen in een van de laden en scherpte zijn tandjes ~an een van de schreven van het mooie koperbeslag Henno. ONS JAARLIJKS REISJE V.~~ DE SOOS OP 8 JUNI J.L. Het was weer helemaal in orde, net als alle jaren, en weer onze vertrouvlde chauffeur, dat 'dil tegem roordig wel iets zeggen. Daar moeten 'de heel dankbaar voor zijn. Het bestuur had alles 'deer in de puntjes verzorgd. Alle lof aan deze dames. Kwart voor negen ging de bus van uit Wirdum naar WDtgaard en klokslag negen vertrokken we. Onderweg moesten 'de Jan Roorda nog oppikken. En met veel moed op weg wat de dag on~ brengen zal. Voor eerst, hoe zou het weer ons brengen? Ook regen net als dinsdag toen de regen met pijpestelen neer viel. Maar de weergoden waren met ons want het zonnetje scheen heerlijk, En waar b~engt de chauffeur ons naar toe. ':fe zouden de Afsluitdijk over en Holland in, en we dachten over Sneek, maar neen 1:re gingen over" de 1;leidumerweg Ol) naar de niem re vleg die naar Bolsward en zo naar de Afsluitdijk op naar Broek op Langedijk. En wat we daar te zien kregen was fantasties. Ja eerst koffie met gebak, want onze soos had 12i jaar bestaan, we zullen hopen dat het 25 jaar wordt, onze oudste leden zijn al boven de 90 jaar. Ma de koffie, eerst ieder een bloemetje op, hebben we film gezien om wat overzicht te krijgen wat er te zien is, en

13 Spaarmogelijkheden met hoge rentevergoeding. Jeugdsparen voor spaarders van 15 tot 21 jaar. Na afloop wordt een hoge spaarpremie verstrekt. Dagelijks opvraagbare spaargelden met direkt ingaande rentevergoed ing. Friesland Bank uw eigen bank KantoorWIRDUM, Legedyk 3, Tel: Zittingen Wijtgaard, Wo. en Vrijd uur in de Parochiezaal.

14 \8 roemp~ - MARI<-T ltej.7?o?o WIJTGAARD voor al uw Levensmlddelen Aardappelen Groenten - DIepvriesvlees -etc Melk -en Tabak - ~it- Ueswaren-Kaas Zivelproouctenhno -artikelen- Brood - Koek - Banket etc. etc. W"'m en Ido I<'em pe.

15 VEEFOKBEDRIJF G.fOPMA EN Zn Fopma's Reed 1 Tel als het om béter fok- en gebruiksvee gaat weet U de weg wel te vinden... FOPMA'S VEE STELT U TEVREE VOOR ALLE * VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN * HYPOTHEKEN assurantie adviesburo dr. b. hornstrasinge'l 4 bergum-fr. - postbus 56 b.v. Vrijblijvend advies verkrijgbaar bij: D. VISSER, TJISSEMA 7, WIJTGAARD Tel.: 's-avonds overdag

16 'voetk/ochten?? Maak direct een afspraak! Altijd gratis voet- en schoenadvies Voet- en schoenverzorging SCHAAFSMA Buorren 32 - tel: vloerbedekking Hoe had u het gehad willen hebben? WOL, KATOEN, NYLON of VINYL Vraag vrijblijvend advies. w. JORN'A Ook voor: Matrassen, Dekens en Donsdekbedden. Gordijnen, vitrages, tafelkleden. Haedstrjitte 49, Roordahuizum, Tel: GA EENS KIJKEN OF VRAGEN BIJ c. Hoekstra Buorren 22 Wijtgaard. MOGELIJK DAT HET U EEN REIS NAAR DE STAD BESPAART. NIET ALLEEN VER F EN BE H A N G HEBBEN WIJ MAAR OOK NOG 0 ROG I ST ER IJ.

17 - 9 het werd tegelijk uitgelegd over het oudste veilinggebo~~. Je moet het zelf zien anders heb je er geen idee van. Je loopt over het water en ~e boten liggen er naast, de mensen die niet goed konden lopen mochten op een boot zitten, om zo door het gebouw. Dêr wie fan 211es te sjen, van alle gereedschappen, die ze in vroegere. tijdgebruikten, dat moesten ze nu nog eens doen. Het gebouh vlas helemaal yerniem,rd, mo..ar je kunt het oude gebouw wo..ar geveild wordt ook nog zien, daar hangt een klok boven in die luidt ook nog. He zijn in dat gebou1;f ge "reest, daar konden 'de zitten in de banken en op knopjes drukken. TIe geveilde groenten en frui" Herd met boten naar binnen ge bracht. Het land I,raar we doorgingeii \:ras allemaal bü"lj.1.,'land. FriesL:md hoet, raterland, maar als je.daar die kleine stukjes land ziet, midden in het water, met een pail:c koeien en schapen en de kleine bruggetjes die de landen scheiden. f:r -vraren dor nog in goede qt~ t ma;::.r ook vervililende Na het veile- vc.n bloelt,en - fruit, He moesten vlug op het knopje drukken dan 1-,'ie eerst drukte on,"{aar de klok op stond moest dat betalen. ])aarna kregen we ons lunchpakket met soep en koffie wat er lekker in viel. Toen met de bus naar Hoorn. Vandaar met een ouderwets stoor:rt:reintje naar \' ognuid 1 raar de bus en dg thee oy ons vlélchit '. JIlaa:r:- o~-er al tref je Friezen, zelfs in het oud.e treintje, zingend. en lachend bvamen 1.re in 1Jogriuni. Vandaar na de thee op naar Enkhuizen en zo over de nieuwe Heg door het Ijsselmeer naar Nagele. ])e chauîfeul.' W2.3 die "ree nog niet eerder langs geveest. In ragele stond. èen lekkerdiner op ons te wachten dat smaakte heerl~k. ])aarna op naar huis toe, langs Lern...mer, Joure en Terhorno en mooi op tijd thuis. Het Has veer een geweldige reis "welke we niet licht vergeten. Met 5rote dank aan het bestuur, de hooiers, vaar al het Herk van hun, I,[aar,'rij Heer mooie herinneringen van overhouden en tot ziens. Ook voor de chauffeur en de leden. Y. Eoekstra-Brattinga.

18 - 10 ~OE HERD IN '\lijtgaard GESTEI-1D? Van de 360 stemgerechtigden in Uijtgaard, bramen 339 naar het stemburo in de st. Gerhardusschool. Het opkomstpercentage kwam daardoor op de hoge score van '2-%' Van die 339 uitgebrachte stelè"ijnen, raren er echter 2 ongeldig, zodat er 337 geldige stemmen overbleven. Onderstaand geven Hij u het aantal uitgebrachte stemmen per partij, met ter vergeli~king de verkiezing van C.D.A P. v.d. A V.V.D P.P.R C,P.N D' D8' S.G.P. 9. B.P G.P.V P.S.P R.K.P.N :D.A.C. 14. Fed.Bej.Part.Ned. 15. Soc.Partij 16. Ned.Volks Unie 17. Verb. Ambt. \-Tillekeur 18. Kornrn. Eenh. Bevl. 19. Ref.Pol.Fed. 20. N.l'T:P Overigen 1 337

19 - 1 î Hinst dus voor het C.D.A. en de P. v.d. A.,,,,elke laatste partij werd verdtibbeld. Een kleinere winst vaar D'66. In afwdking van het landelijk gedrag verloor de V.V.D. een stem. De grote verliezers zijn P.P.R., DS'7ü, P.S.P. en de ' R.K.P.N., tenrijl de-boerenpartij ook aanzienl~jk zijn aaehang zag slinken. De C. P.N. en het G.P.V. verdï renen van het politieke toneel, waarbij nog opgemerkt dient te worden dat de Hed. Midd.PartD dit jaar niet met een lijst is uitgekomen. H.H. DE KLEINE VERKIEZINGEN Op 25 mei j.l. werd op de school zelf een verkiezingsdag gehond.en. Er ware~1 4 groepen die,ie zelf hadden samengesteld. Deze groeden hadd.en de volgende namen voor de partijen bedacht. lijst I, P.Z.1T. - Partij Zonder Naam lijst 2, V.I.)":. - Vrjjheid in ons I'1idden lijst 3, A.D.A. -!mders dan 'nderen lust 4, V.S.P. Vele Sport Partij. 'fe hadden zelf aanplakbiljetten gemaakt en die mochten we op dinsdag om 1? nur ophangen. l,foensdagmorgen mochten He l?en soort toesjlraé'.k houden met de kinderen ui t de klo.ssen 1 tot met 5, om ons programma duidelijk te maken. Dit wer~ een enorm succes. En toen maar stemmen. Toen dat ook 2.2.n de kant,-ras gingen we tellen. En ja hoor, de V.I.M. kwam als de winnende partij uit de bus. En lige Ja.n Jorna vlerd mil1ist~r president. Er Herdon nog 7 ministers gekozen, Jmdré; 1Jilma, Jan Ypma, Tonnie i\.rnold en \Iatze. Deze 8 ministers mogen op de laatste donderdagmiddag van het schooljaar een sportdag organiseren, Het was een geslaagde verkiezingsstrijd. Onderstaand de vier programma's van de verschillende partijen. Uilma Hoekstra, in "It Pipergatsje".

20 - 12 Part~ Zonder Naa~, Yri.iheid in ons )\1idden 1. ZuidmoluKkers uit ons land 1. Kleedhokjes op het 2: koffie moet goedkoper worden. sjjortvelel 3. Dorpshuis in '.!±jtgaard 2. Clubhuis 4. ltieuwe school 3. Goals op hyt sport 5. OueL papier duurder veld G. Langer schoolreisje 4. Fiemïe school 7. Kleedhokjes op het sportveld 5. Oud papier duurder e. Z"VJcrn bad. 6. Dorpshuis in Vijtgaard 9. Langer dorpsfeest 7. Droogleggen sloten op 10. Telefooncellen het sportveld 11. Geen huü;en meer in Ihjtga2.:cc ' _ 8. Vrijheid in l~tgaard 12. Neer feesten in Wijtgaard li...tlders dan ':l.:nde::cen Vele Snort Parti.j 1. Meer sporten, ka2tsen, 1. Meer sportaktiviteiten en korfballen, tafeliennis kleedhokjes en alles uat daarbij 2. Oud papier duurder y langer hoort. schoolreisje 2. Groter documentatiecentrum 3. DorlJshlüs 4. lieuwe school binnen ~6n 3. Clubhuis ja.ar 4. NieU':ïe school 5. leg om het dorp leiden, want het is veel te gevaarlijk voor de kinderen 6. Beter onderhoud van het sportterrein 7. Een sporthal 6. De grote weg veiliger maken. }~DEDELING DORPS]EL~NG In verband met 'de zeer ernstige verkeersproblemen in ons dorp heeft de Vereniging Doarps'oiL::.ng "lhjtgaard,op 20 juli j.1. een brief gezoeden <:tan Gedeputeerde staten van Fries land, met een afschrift voor diverse <:mdore im3tanties en de }Jors.. HOlJeljjk dat er vóór 15 augus tus eon éjd.bïoord van de diver se instanties komt, "mnt op vermelde datum heeft het be stuur van Dorpsbelang een bestuursvergadering, ';raar het verkeerr3}hobleem als nummer' 1 OIJ ele agenda behandeld zal ':Torden.

21 Fa. A. de RUITER a Zn. PUNDYK 7 Tel: Handel in : * MIJNSTEEN (rood en zwart) * ZAND * GRINT * PUIN * WOUDGROND enz. * HYDR. SLAKKEN * BETON TEGELS -radio's -t.v. toestellen -wasmachines -'-gaskachels en andere elektr. huishoudelijke art. VOOR AANKOOP EN REPARATIE NAAR: w:\vyp!v1a. Buorren tel: 1608.

22 Voor VERVOER over afstanden, lang of kort - transpor - Ook ingericht voor VERHUIZINGEN en OPSLAG WIJTGAARD ROORDAHUIZUIVi tel en 1594 tel Voor bétere haarverzorging KAPSALON _---, "MONIQUE" Meekeshöf 3 - telefoon 1730 Tot in de puntjes... verzorgd!

23 - n - Het is niet omraarschijnlijk dat er nu eindelijk eens aktie gehouden moet worden om de aandacht te vragen van de regering, de l')rovincie en de gemeente en op deze manier te zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Mocht in uiterste nood besloten worden over te gaan tot een eventuele aktie, dan zal tevens besproken,::orden hoe en wanneer deze zal moeten plaatsvinden. D~Jrover wordt ti dan zeer zeker nader ingelicht. De brief \ rellee door Dorpsbelang ü; verstuurd, drukkon 'Jij hierna in zijn geheel af. Ver.Docu: psbilang \TIJTGj.RD voorz. W.Hemstra Duorren 23, Wijtgaard Tel l\an GEDEPUTEEHIJE ST"',TEN V.I'J'~ T\ ree baj<:smarkt 52 Lee u war den Edelachtbare Heren, FRIESLl' 'rd Wjtgaard, 20 juli 1977 Ga:.,xne vragen vrjj nog eens dringend Ul'1 aandacht voor hot zeer er~stige verl~eerspro leem in \'Jijtgaard. Er zijn in de voorbije jaren al zeer vele ongeluk{en gebeurd, ernstige en minder ergo. De materiäle schade is zo lang zamer land zeer aanzienlijk. Vooral goederen, ZOé.ÜS auto I s en huizen van onze medebe, roners 1:rorden in steeds ergere mate een prooi van het voortrazende verkeer. Bovendien verkeert dagelijks elke categorie verkeersdeel nemer er in groot gevaar. 111s straks 1)ovendien de UeI'psterhoek v!ordt élangcsloten op de nieu,10 ueg n.::tar Drachten, komt er n6g eens oon g:coot verkeers.::télnbod bij voor Vijtoaard. IH het thans niet erg urgent ö.e \ regverbin.ding Sneek-LeeU':rar den bij de Sneekerhoek door te trekken ne~d.r de Idaarderhoek? Roordahuizum en Uijtgaard \Torden 0ll deze ':r1jze van het druk ke verkeer ontlast én de ~jerpsterhoek (toch éll een d±uk kruispunt) wordt erdoor mindei' bezet. '\hj verzoeken U a::m bovenhtélande de erootste aandacht te,'tillen besteden en ons mogolijk v66r 15 augustus a. s. mede te delen welke stappen u denkt te kunnen onderneden.

24 - 14 De datum 15 augustus is be"l'ïust gekozen, omdat op deze do..g het bestuur van de Vereniging Doarpsbilang in verg2_dering bijeen komt, 00 te bespreken op welke w~ze en w~nlleer een eventuele éüctie tegen het moordende verkeer moet "I'!Orden gehouden. \1ij rekenen op u" med8l.lerking. In afschrift verzol'lden D,é',l1: linister van erkoer en Waterstaat, Uaarn. Commi saris van Politie, LeeuÏ'Jarder Courant Friesch DaGblad Ge.. l.j~eeu\'!arden, afd. VÜ'J. Rijkswaterstaat Leeuwarden Hoogachtend, namens de Ver.Doarpsbilang, voorzitter, V. Hemstra sekretaris, G. Jongbloed Lfl(OMST DER 'ERoTE FRIEZEN Er gaml verschille. de':verhalen en legendes over de eer te Friezen, waar komen zij vandaan en wie waren werkelijk de eersten é),an de noordzee. De vertellingen,-rillen dnt zij v.ia de zcmdgronden vermoedelijk vin Drente n~2.r de zee trokken. Ook vlei dat het land rerhuizers "I.fC\,ren uit Palestina, of "liel een mengeling vnn -\oorrnannen en stcwnmen uit Dene!ar~en; het uiste is echter niet bekend. "'lot verhaal '.fat ik U g2. vertellen l~jkt mij echter \ rel zeer a~nnemelijk, rust althnns gedeeltel~k op waarheden. Ruim drie honderd jaren voor de gel')oorte van Ohristus 'FOOr en in het begin onzer jaartelli' g. In die tijd regeerde er oell Koning in de Indische ld-nden aan de rivier de Ganges genaamd jidel. Hij \ ras een nakomeling van Sem do o'èdste zoon van Noe of Noach. Deze koni~g had drie zonen, ]i'i'i eo 0 - Saxo - en llrudo genaa:r..d. Toen Koning ~del overleed was er overbevolking in zijn lnnd y zo zeer, d.::ü vele ingezetenen niet aan de kost konden kome11,' er moes t dus een volksverlnüzing of li:u1.dsverhuizing

25 - -i 5 plaats vinden omdat men een hongersnood vreesde. Men kwam tot het besluit om bij loting uitte ms.ken \Tie het l<.:md moest verlaten en \Tie of er konden blijven. Het gevolg 'V!as dat een grote meningte volks zich op reis begaf in driehonderd schepen om een ander land ie zoeken. ~an het hoofd van de volk verhuizing stonden de Prinsen, genamncl, Friso-Saxo en J3ru,no. Zij gingen de \'iijde 1:1ereld in zonder bgijaald reisplan en zonder te vreten Haar zij terecht zouden komen 1 maél.r,,,elcira kvlam men in dienst V2.11 ~"lexander de Grote, de Koning van Nacadonia de wijdvermaarde veroveraar. Ze vergezelden hem op al zijn kruistochten. ~lexander had eert bijzondere voorliefde voor Friso \Tegens zijn dapperheid en oprechtheid. Bij overwinningen op de Thraciärs onderscheid e de jonge ho'ld zich zo zeer, d.:lt ij.exander hem "Hel" de dochter des Konings VCl,n Thracië als vrotnr sc.10nk. ]Ja de dood van Alexander de Grote vcro.nderell de za en en k"\lamen er -\;\'reec1ra.chten in het lano, ten gevolge van de onderscheidingen die de Koning aan Friso steeds,ve--'leende en had bewezen; zo kreeg Fri 0 vijanden die hem haatten. ])e drie r'-ebroeders, de p:cinsen, llegé"wen zich met hun volk nogmuals op reis om -een a~dere l~~dstreek te zoeken en te vinden, waar zij zich voor goed konden neder zetten. Na lang 8n onder veel tegenspoed en ellende te hebben rond Gezworven kwamon z~ eindelijk aan de ingang van de Noordzeo 1 van 0.12.(0 sel_epen hadde:1 zij slee}1td.24 over. Ze vonden een land zonder uteden en dorpen niets clat verblijf van mens'en aanduidde. LIleen een grote -elitgestrektheid trok hun aeljlclacht, dit \I2.~3 het :Bos, IfKreel lf Zij begrepen do.t dit 'loeste en onbe-\voollcle lc',nc1 a.j.n niemand toeoehoorde en beg;:l.ven zich aan land en -be:31oten zich daar te g<.lan vestigen. Fl'iso nam zijn thee -b:coers en 7;:jn vrouf HIL + zeven zonen en een dochter moe, tevens een grote menigte volk en nam het lanj in bezit en gaf het de naam aan zich zelf en noe);1de het Frieslo.nd. Hij bo"lhrde daar a'ln de rivier het FLIE die uitmondie in de Noordzee een stad en "Tijde de naam aan hun voornaamste con Stavoi hier ontstond de stad staveren in oud fries Starum. Friso beijeverde om het land te verbeteren tegen overstroming want het lag open voor eb en vloed.

26 - 16 Er ontstonden onder het volk twisten 1 waarop twee broers na ongeveer 13 jaar besloten verder te trekken, Saxo en :Srune begaven zich met een menigte volk op reis en trokken verder naar het oosten en zetten zich neer b~ de rivier de Elbe. Daar lag toen nog een grote uitgestrektheid land, 1;roest en onbehoond, Saxo gaf het de na20m So,kson.BruTlo trok nor verder om twisten te voorkomen. Hij stichtte eon s~ad en die kreeg de nae'oit. BRUnSUIJK (uihrijkplaats BILUNO) Eon achter kleinzoon van Friso, die Gruno heette stichtte later een kasteel aan de rivier de Hunse en noemde hei GRUHCBURG, dit is van oorsprong de stad Groningen. Frise liet zeed~ken aan leggen en hoogten opherpen die men terljen noemde, van therp of thorp is later ele nalwj1 Dorp ontstaan, op deze terpen werden de dorpen gebouwd. TIe Friezenbreidden hun grondgebied van tijd tot t~d uiten al het IODd van de Vlie tot de EicLer nar,wn zjj in beslélg. Friso stelde zdn zeven zonen aan als bestuurders van de zeven Lmdstreken in l.relko h\j zjjn rijk verdeelcl had, die de zeven friese zeelanclen vrerden genoemd. Naar aanleiding hiervan werd er ook een landswapen ontworpen, een zinnebeeld dat Friso in z.ijn schild voerde. In lazuur drie schuine balken of stromen, beladen met zeven pompebl6dden, geplaitst De Dloesem der pompebiaden of waterrozen noemen de }'riezen SITanneblommen. ])it is het \Tapen van Friesland. Deze zelfde schuine banen met pompe bladen komen hoden tmi dage nog voor in de nu o:cl:encle Friese vlag, hoewel deze pas omstreeks 1860 in gebruik is genomen. De oudste zoon v::m Priso, g'ehetecl Ldol, de naam van de vader van Friso werd na de dood van Friso regeerder over ~?Ties1 and. Jutto een andere zoon huwde met Kunera, dochter van :SOCliES, koning (Ier Ki bn,m, hij keeeg een groot deel van het Kimbrise Tijk het schiereilancl, vestigde zich d.iat en noemd.e het naar zich zelve en noemde het Jutland, welke naam het heden ten dage nog draagt. lietto nog een andere zoon van FTiso maakte kennis met de Thuringers en Kelten, humle met een Prinses der Kelten, nakomelingen uit dit hu1:re1dk bevolkten Hessen, velk land de naam van de stamvader ha(i gektegen HETTO. SHUTTUS de vierde zoon van Friso \.rerd door hét lot a3,ngevrezen om met een gedeelte van het volk het land te verlaten,

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

WE GAAN NAAR DENEMARKEN!

WE GAAN NAAR DENEMARKEN! WE GAAN NAAR DENEMARKEN! We gaan weer naar Fanø, naar hetzelfde huisje als vorig jaar! We vertrekken op zaterdag 28 april, om ongeveer 8:00 uur. We rijden terug op zaterdag 5 mei. Zaterdag 28 april Zondag

Nadere informatie

Simone Foekens. met illustraties van Melanie Broekhoven SpecialBooX, Zuid-Beijerland. Kinderbijbel

Simone Foekens. met illustraties van Melanie Broekhoven SpecialBooX, Zuid-Beijerland.  Kinderbijbel Kinderbijbel 2017 SpecialBooX, Zuid-Beijerland www.specialboox.nl Kinderbijbel Tekst: Simone Foekens Illustraties: Melanie Broekhoven Ontwerp en vormgeving: SpecialBooX Simone Foekens met illustraties

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Het vreemde paard van Sinterklaas. door Nellie de Kok

Het vreemde paard van Sinterklaas. door Nellie de Kok Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok 1 Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok Samenvatting Als Sinterklaas in Nederland aankomt, wil hij dat Piedewiet zijn paard, Americo

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje De wensfles Geschreven voor Ivy en Tess met hun woordje Brompeltje Ivy en Tess gingen graag naar het strand en waren er bijna elke dag te vinden. Maar deze dag zouden ze nooit meer vergeten. Die dag schitterde

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

De meeuwen van de Afsluitdijk

De meeuwen van de Afsluitdijk De meeuwen van de Afsluitdijk Eerste druk, oktober 2011 2011 Ellen D. IJzendoorn Kleuringbewerking cover: Kasper Smoolenaars ISBN: 978-90-484-9016-5 NUR: 277 Uitgever: Literoza, Zoetermeer www.literoza.nl

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN.

IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN. CITOTOETS GEMAAKT DOOR ANOUK IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN. EN DEGRIJPEND LEZEN. DE ZOMER VAKANTIE KOMT ER AAN EN DAT IS GOED

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7 bericht Info : 30 Jaargang 14 : 08-04-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 16 april Oud papier groep 4a 20 april Spelsportdag groep 3 en 4 in sporthal Quicksilver

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Parking - N E Je ziet hier een bord op het hek. Zet beide GROTE letters om in cijfers. Dit is A=... en B=...

Parking - N E Je ziet hier een bord op het hek. Zet beide GROTE letters om in cijfers. Dit is A=... en B=... Dit avontuur is eigenlijk bedoeld voor geo-kids. Leeftijd is niet zo belangrijk maar wij denken zo tussen de 6 en 12 jaar. Durf je het avontuur aan om samen met je ouders het raadsel van de schatkaart

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie