,.',t 'f fl... :!::~ I.. ...' ..:!..., d.,j/~!.~' ",... :: ... I',,." ",.;"l!:! '.. 0" ~" "~"'...,,\111-:.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",.',t 'f fl... :!::~ I.. ...' ..:!..., d.,j/~!.~' ... ... 1 ... ",... :: ... I',,." ",.;"l!:!.-... ...'.. 0" ~" "~"'...,,\111-:."

Transcriptie

1 ~ :-,.',t 'f fl... :!::~ I.. " 0" I',,.".....:.'..:!..., d.,j/~!.~'... ",..... :: ' ",.;"l!:! '.. 0" ~" "~"'...,,\111-:.'- it Haven-py

2 zak eels Ijuslig tattentit in dit lederen zitmeubel van Brasil hoef je er maar weinig moeite voor te doen. onmiddellijk een goede steun in de rug en voor je hoofd. karakteristieke zachte lederen kussens en een hoge rug van 90 cm. een ideale kombinatie van komfort, schoonheid en perfekte afwerking. natuurlijk is dit maar één greep uit de kollektie van hamersma. kom gewoon het andere "leer" ook eens bekijken. oomer.nna bv woninginrichting schrans 104 leeuwarden

3 I T H A VEN P Y P K E dorpsblad voor Wijtgaard REIl.AK:rIE~ H. Nota (eindredaktie) Tsjaerderdyk 20, Virdum tel. A. Bijlsma Meekeshof 18, Wijtgaard tel. Joz.B. Roorda Buorren 46, Wijtgaard tel. A. van de Sluis Buorrel1 59, U~jtgaard 7e jaargang no aug. ~ VERKEERSVEILIGHEIIl IN 1:TIJTGAARIl We hebben het de afgelopen weken veel en uitgebreid in de kranten kunnen lezen. Al'..reer een auto uit de bocht gevlogen. En de zoveelste. Ile schade aan 8,ndermans goederen, ditmaal geen huis maar bedrijfswagens, was weer enorm. Ilat er tot nu toe geen doden zijn gevallen is een volslagen raadsel, "!ant als je de overgebleven Hrakken ziet, als karton in elkaar gedrukt, dan begrijp je niet dat er mensen in hebben gezeten. Eigenlijk zou je er geen medelijden mee moeien hebben. Het is veelal eigen schuld, men r~jdt te hard, te onvoorzichtig en vaak (zeer vaak) na overmatig alcoholgebruik. 11aar U~jtgaard is het beu! Ile ingezonden stukken in de kranten be\-rijzen het. Men wil zo niet langer. lmders gebeuren er nog ergere ongelukken. Het is meestal zo dat er eerst nog eens doden bij moeten vallen. Of nog eens een huis er aan gaat. Of nog meer schade aan andermans goederen 'l,.jordt toegebracht. ne Vereniging Ilorpsbelang heeft al zovele brieven geschreven naar de diverse instanties, maar steeds geen gehoor. Ile laatste door Ilorpsbelang geschreven brief van 20 juli j.l. aan Gedeputeerde staten van Friesland, vindt u elders in dit blad. Het is de moeite Haard die eens aandachtig door te lezen. Trouwens, deze brief is inmiddels ook verschenen in de dagbladen.

4 - 2 'Je kunnen i-tel ~eggen dat de pers volkomen achter het bestuur van Dorpsbelang staat. De door Dorpsbelang gevraagde en gevenste 50 km. borden bij de zuidelijke invalsheg (aayl het begin van de "Plof",) ZDl1 er nog nooit. Daarv.oor is een beslissing nodig van Gedeputeerde staten, omdat dan eerst de bebou'..rde kc:1 grens moet vlorden verlegd. Deze beslissing is nog niet afgekomen. Een schande. Inmiddels is Hel (pas) bekend geworden dat de Gemeente Leeuvarden volkot:len achter de,,,ens van Dorpsbelang staat om deze Grens to verleggen, zodat ter plaatse 50 km. borden kunnen komen. 1aar of het veel uithaalt... In ieder eeval een hele geruststelling, maar de "hogere" inr-jta.ntie:3 noeten echter nog beéllissen. Afi,in, het kan 7:0 niet langer, er r.1081; iiat ge1)euren, aan alleen maar (jarenlang) gepraat hebben we niets. V _daar dat het besluit Ol eventueel n5 15 augustus a.b. akties te "lou en 1 o. de eisen zo kracht bij te zetten, toegejuicht 1'10et \'Torden. Het is te hopen dat alle '!ijtgaardsters daaraan van ~larte zullen meedoen. Vermoedelijk wordt gedacht aan tijdelijke blokkade van de ltreg, maar et is nog een punt van beoln'eking. VOor een aantal dorpsbevtoners zal dit geen leuk besluit z jn. Laat men ec_""!.ter beden en dat de veiligheid van huis en haard,' maar bove:al die van de beiioners en medemens, ~oven pe~soonl~ke belangen gbat. H. :Nota._---_ _.- -._---( : KOPIE VOOn HE':r VOLGElifJ)E HAVE TPYPKE, HET\'ffiLK I I: ± 20 OKTOBER l~.s. VERSCHIJNT, KUNT U IHLEVEREN'. TOT UITERLIJK 1 OKTOBER A.S. '!

5 DORPSFEEST Zoals w~ reeds in het vorige Havenpypke konden meedelen, wordt dit jaar het Dorpsfeest gehouden op: vr~jdag 12 augustus en zaterdag 20 augustus a.s. Er is inmiddels balans opgenomen van de kollekte en we kunnen zeggen er is met gulle hand gegeven,,vat ook nodig is, de kosten blijven stijgen. Ue proberen voor elk een zo leu1>: maar ook eenvoudig programma te maken vrat is afgestemd op Uytgaard- oud-imroners en gasten. Oud-inwoners en gasten kunnen aan de aktiviteiten deelnemen: Hol zouden we dan per gezin een minimul'l bedrag van f 10,-- ontvangen. U kunt dit overhandigen aan één der commissie-leden. Voor het avond-programma zal nog een entree van f 2,50 geheven,vorden om alle kosten te kunnen dekken, en ook ver "I'lachten \'lij eloor middel van een loteri.i met leuke T2.r~izen nog wat inkomsten.. Op het sportterrein kout weer 2 dagen een feesttent te staan, waarin de avond-programna's en matinee zullen plaatsvinden en waar men overdag terecht kan voor een verfrissing. Als kermis-attrakties kunney'_ l;[e dit jaar rekenen op de komst van draaimolen!zhccf, schiettent en tou"litje trel:ken en niet te vergeten de Kop van Jut en dit jaar voor de eerste keer oen voffertjeskraam. Om ae honb'eri~~e magen te vullen is er ook de GO bruikelijke "rjéltat" te krijgen. We hopen dat het weer zoals voorgaande jaren ecn geslaagde merke mag ~urden en daaraan kunt u meewerken door beide dagen aanwezig te zijn. Tot slot nog een verzoek: wij zouden het erg op prijs stellen, indien ~ Ons zou willen heleen met het opruimen van het veld op zondagmorgen 21 augustus.

6 PROGRJû,[1'1A Vri.idag 19 2.U(~US tus uur presentatie zeepkarren 9.20 I1 zeepkarrenrace II dra~imolen voor kinderen op de Ban gooien Kaatsen schoolkinderen Qangifte op school 2.00 kleuters)elen " volksspelen: opgeven 0; het terrein Jaar:kruiwagenr~ce met hindernissen (paren) jaar:puf-fiets-auto (paren) 26-4 jaar:paardcnrennen (paren) jaar:race Det fopbril (paren) j~~r:boksbalwedstri'd,ge0engd ~.OO uur kinderzueef G uur korfbal demon~tratie Iücl-Frysliln jeugd - rest van Nederla..Yld jeugd 8 uur Kaba:r:et "Sa ar ll 1.Ü t Oudehasl-ee Na afloop clansen..et muziek van "de Gasbells 1'. Zaterdag 20 augustus 9.00 u:.j.r: kaat en voor iedereen elie reeds de lagere school heeft verlaten. Opgeven tot donderdag 18 aug. bij het bestuur van de kaatsclub uur: Paraflu hangen voor de jeugd uur: r1atinee mu:uiek - licelebraters ll uur: poppekas t in parochiezaal uur: vervolg kaatsen 2.00 uur: spelmiddag voor kinderen van de lagere school. 2~OO uur: paraplu hangen voor ouderen.

7 OOK DE HEREN KOPEN HUN KLEDING BIJ DE VAKMAN " BRENGT U NAAST DE STEEDS GEROEMDE KOLLEKTIE MODE-ARTIKELEN, HOEDEN EN PETTEN, OOK EEN APARTE SORTERING in AUTO COATS- WINTERJASSEN REGENJASSEN- KOLBERTS- OOK TRICOT-KOLBERTS- HERENCOSTUUMS in WOL, TERLENKA, BLEU DENIM * pantalons * suède en leren jasjes terlenka strechs helanca manchester * kunstleren jasjes * anorac jassen jongens en heren * spijkerbroeken * i;a merjassen jongens en heren * pyama's * overhemden * tino c lange en korte mou w * pull-polo's * ondergoed kort en lang * truien met kol * overa Us bi. wil. gr. br. * schippers-truien * LJlauwe werkbroek en kiel 'k zware wollen "AaBe" jopper nu 85,: * pracht sortering Noorse ruien en vesten SCHRANS ZFGELS, CRA T/S BIJ ALLt:S Kent U reeds de onvolprezen SoKKE? voor heren en jongens merk "STAP" 20 x STERKER, Dun wol, geitehaar, badstof!! TOT SCHOENMAAT 47 Ons vakklmdig advies als coupeurs en kleermakers staat U steeds gratis ten dienste. Ook uw repara tics verzorgen wij I;

8 IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur * Tuinartikelen * Huisvl'ijt- en * Deurkrukken doe - het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL.. DE LEP" KL.ENGELMOER SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEL: 05] De BOER SCHRANS Tel: OP NO. 17 OP NO. 19 lego - JUMBOSPEllEN BRABANTIA PlAYMOBll - TRIX SOlA FISCHER TECHNIJ< TIGER FlEISCHMANN leerdam BARBY - MINISTECK B.K. "AIRFIX" bouwpaketten TOMADO MOULINEX

9 - 5, 5.00 uur: stoeledans uur: "Toneel KriteSnits met llj310mmen foar Berber 11 Na afloop 'dansen m.ii1.v. de "Celebraters". DE IvIERKE-KOI<IîUSSIE ]unger1ijke STM~D GEK 0 n E N. Aan de Buorren no. 4 zdn komen wonen p~ton Krabman-van de Veen. Zij zijn afkomstig van r-;mmeloord. en TIora VER T ROK KEN G E 13 itilly en GI'eet I3ergsma-Janssen hebben zich gevestigd op' het adres J3uorren ie te Hoordahuizum. TIe familie Kindermans is vanuit de bejaarden roningen vertrokken naar 1'ee1.H arden. De heer Arjen Jonker van het Neekeshof 47 is eveneens vertrokken naar I,eeUï"arden. 0 REN Op 14 juni jol is geboren Nïco Tjallinc, zoon van Henk en Katrien Terra-Huitema van Aegu~. Rein en ~itia JonkeI'-Hoeksma, Hegedyk 28 hebben op 8 juli j.l. een c.l,ochtej::' gekregen; genaamd Titia. Eveneens.een dochter voor Jolle en -1ies de Jong-Visser van de IIegedyk no. 19. Zij "rerèl geboren op 10 juli j.l. en heet Rornmy. Hie vo~gt? Al de gelukkige ouders van harte gefeliciteerd....

10 - 6 o VER LED E N Op 14 juni j.l. overleed op 59-jarige leeftijd onze dorl)sgenoot Toc..kc Broors Hoorde. vo.n l.!ciuiskcdyk. Onze deelneming gaat u~t naar de nabesta~nden. HUW E. L IJ K S J U BIL E A In het vorige Havenpypke stonden vermeld de families Scheenstra, Vliegendehond en Veltman. Dit lijstje was echter niet kompleet, waarvoor onze excuses. Op 28 mei j.l.wnrcn HooI en Honderika Jaspers-Hiemstra 35 jaar eetrouhd. Haarvan akte. VER H U I S D TIe familie J. Bergsma is verhuim va.n de Heiwiskedyk 2-1 naar de bejaardenwoningen aan het Meekeshof no. 26. Jappie en Ietsje Mulder-Jongbloed zijn verhuisd van Hegedyk IJ:: naar \:eiuiskedyk 2-I. Het lijkt de laatste tijd wol een ware volksverhuizing in Wijt gaard. Let u daarom goed op de mededelingen in deze rubriek, dan weet u tenminste wie waar woont, want voor het volgende nummer komen inmiddels al tien families voor plaatsing in aanmerking! GES L.A AG]) Mevrouw Gien Ypma-Bouma, Buorren 25 is geslaagd voor h~t diploma café en horecai rezen. Mevrouw Greet-Bergsma-Janssen (vertrokken naar Roordahuizum) is in Groningen cum laude geslaagd voor doktoraal biologie. Aan beide dames onze harteldke gelukwensen. ME]) EDE L I N G In deze rubriek worden personalia doorgegovs~ van alle dorpsbewoners en abonnee's van ons dorpsblad. Waarbij natuurldk ZD vermeld dat ook v~ niet alles kunnen weten en graag voor reakties openstaan.

11 - 7 EEN HOOI KABINET Er was eens een kabinetsformateur die een heel mooi wortelnoten kabinet moest maken. Geen dagen, maar weken, j~ zelfs maandenlang, ras hij bezig met zagen, schuren, polijsten en boenen om het werkstuk maar zo goed mogeldk te doen slagen. Toen hd eindeldk klaar was, moest hd het afleveren. lid had aan de opdrachtgever(geefster) beloofd, er een grote pot houtwormbestrddende boenwas bd te leveren. HD moest het kabinet toen mèt een klein bootje over een zeer breed water brengen. Op de dag van ~de verscheping was de hout, rorm ook op komen dagen en voegde zich bd de kabinetsformateur, het kabinet en de bus met daarin de boenwas. De bus met boenwas werd zo verschrik~eldk wild, zodra ze de houtworm in de gaten kreeg, dat ze als een gek om de formateur tolde en de houtworm tel~ens probeerde aan te vallen. Pas toen de kabinetsformateur de boenwas tot de orde teruggeroepen had, bedaarde ze en liep verder in het gareel. De grote moeildkheden ontstonden pas toen de formateur het kabinet in het bootje over het water wilde brengen. Het bootje was zo klein dat hij de bus met boenwas en de houtvrorm niet meer mee kon nemen en daarom zou hij ze één VOOr é6n moeten verschepen. HD zag er wel van af om eerst het kabinet over te zetten, vnnt hij kon onmogelijk de bus met boemras bij de houtvorm alleen laten. Als die twee begonnen te vechten, zou de boenwas misschien in het vrater terecht komen en dan had hij niets meer. Het leek hem daarom het beste eerst de houtworm over te brengen en daarna het kabinet over te halen. Zo geschiedde. Toen hd het kabinet over had, nam hij de houtworm mee terug vr~ntanders zou hij het kabinet garul verslinden. Daarna bracht hd de bus met boenwas over, die stralend naast het glimmende kabinet stond. En toen kwam het slimmigheidje van de formateur. Hij dacht, laat die hout, rorm maar zvremmen, als hij zo graag over wil, die haal ik nu niet weer over. Maar de houtworm protesteerde hevig toen hd vernam dat de kabinetsformateur hem wilde laten staan.

12 - 8 "stel je voor", riep hij, "jij hebt eén kabinet gemaakt waarin nooit houtworm zal komen, dat is ijdelheid van jou, d~t is ongepaste trots', dat noem ik een vuiligheidje", riep de houtworm hevig verontwaardigd over het water. "Als je me;l niet over haalt, vreet ik straks jouw mooie bootje helemaal kapot, als je teruggekomen bent". Nou, ja, toen zat er niets anders op of de ka~inetsforma teur moest ook de houtworm overhalen. Zo kwamen ze allemaal veilig aan de andere kant. De ka~i netsformateur leverde zijn werkstuk af,beurdë zijn" geld en ~l lemaal die het kabinet zagen waren blij omdat het zo prach tig niem-l vlas en zo verschrikkelijk glom. Maar de houtworm, die zag je niet meer, die had al een plekje gekozen in een van de laden en scherpte zijn tandjes ~an een van de schreven van het mooie koperbeslag Henno. ONS JAARLIJKS REISJE V.~~ DE SOOS OP 8 JUNI J.L. Het was weer helemaal in orde, net als alle jaren, en weer onze vertrouvlde chauffeur, dat 'dil tegem roordig wel iets zeggen. Daar moeten 'de heel dankbaar voor zijn. Het bestuur had alles 'deer in de puntjes verzorgd. Alle lof aan deze dames. Kwart voor negen ging de bus van uit Wirdum naar WDtgaard en klokslag negen vertrokken we. Onderweg moesten 'de Jan Roorda nog oppikken. En met veel moed op weg wat de dag on~ brengen zal. Voor eerst, hoe zou het weer ons brengen? Ook regen net als dinsdag toen de regen met pijpestelen neer viel. Maar de weergoden waren met ons want het zonnetje scheen heerlijk, En waar b~engt de chauffeur ons naar toe. ':fe zouden de Afsluitdijk over en Holland in, en we dachten over Sneek, maar neen 1:re gingen over" de 1;leidumerweg Ol) naar de niem re vleg die naar Bolsward en zo naar de Afsluitdijk op naar Broek op Langedijk. En wat we daar te zien kregen was fantasties. Ja eerst koffie met gebak, want onze soos had 12i jaar bestaan, we zullen hopen dat het 25 jaar wordt, onze oudste leden zijn al boven de 90 jaar. Ma de koffie, eerst ieder een bloemetje op, hebben we film gezien om wat overzicht te krijgen wat er te zien is, en

13 Spaarmogelijkheden met hoge rentevergoeding. Jeugdsparen voor spaarders van 15 tot 21 jaar. Na afloop wordt een hoge spaarpremie verstrekt. Dagelijks opvraagbare spaargelden met direkt ingaande rentevergoed ing. Friesland Bank uw eigen bank KantoorWIRDUM, Legedyk 3, Tel: Zittingen Wijtgaard, Wo. en Vrijd uur in de Parochiezaal.

14 \8 roemp~ - MARI<-T ltej.7?o?o WIJTGAARD voor al uw Levensmlddelen Aardappelen Groenten - DIepvriesvlees -etc Melk -en Tabak - ~it- Ueswaren-Kaas Zivelproouctenhno -artikelen- Brood - Koek - Banket etc. etc. W"'m en Ido I<'em pe.

15 VEEFOKBEDRIJF G.fOPMA EN Zn Fopma's Reed 1 Tel als het om béter fok- en gebruiksvee gaat weet U de weg wel te vinden... FOPMA'S VEE STELT U TEVREE VOOR ALLE * VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN * HYPOTHEKEN assurantie adviesburo dr. b. hornstrasinge'l 4 bergum-fr. - postbus 56 b.v. Vrijblijvend advies verkrijgbaar bij: D. VISSER, TJISSEMA 7, WIJTGAARD Tel.: 's-avonds overdag

16 'voetk/ochten?? Maak direct een afspraak! Altijd gratis voet- en schoenadvies Voet- en schoenverzorging SCHAAFSMA Buorren 32 - tel: vloerbedekking Hoe had u het gehad willen hebben? WOL, KATOEN, NYLON of VINYL Vraag vrijblijvend advies. w. JORN'A Ook voor: Matrassen, Dekens en Donsdekbedden. Gordijnen, vitrages, tafelkleden. Haedstrjitte 49, Roordahuizum, Tel: GA EENS KIJKEN OF VRAGEN BIJ c. Hoekstra Buorren 22 Wijtgaard. MOGELIJK DAT HET U EEN REIS NAAR DE STAD BESPAART. NIET ALLEEN VER F EN BE H A N G HEBBEN WIJ MAAR OOK NOG 0 ROG I ST ER IJ.

17 - 9 het werd tegelijk uitgelegd over het oudste veilinggebo~~. Je moet het zelf zien anders heb je er geen idee van. Je loopt over het water en ~e boten liggen er naast, de mensen die niet goed konden lopen mochten op een boot zitten, om zo door het gebouw. Dêr wie fan 211es te sjen, van alle gereedschappen, die ze in vroegere. tijdgebruikten, dat moesten ze nu nog eens doen. Het gebouh vlas helemaal yerniem,rd, mo..ar je kunt het oude gebouw wo..ar geveild wordt ook nog zien, daar hangt een klok boven in die luidt ook nog. He zijn in dat gebou1;f ge "reest, daar konden 'de zitten in de banken en op knopjes drukken. TIe geveilde groenten en frui" Herd met boten naar binnen ge bracht. Het land I,raar we doorgingeii \:ras allemaal bü"lj.1.,'land. FriesL:md hoet, raterland, maar als je.daar die kleine stukjes land ziet, midden in het water, met een pail:c koeien en schapen en de kleine bruggetjes die de landen scheiden. f:r -vraren dor nog in goede qt~ t ma;::.r ook vervililende Na het veile- vc.n bloelt,en - fruit, He moesten vlug op het knopje drukken dan 1-,'ie eerst drukte on,"{aar de klok op stond moest dat betalen. ])aarna kregen we ons lunchpakket met soep en koffie wat er lekker in viel. Toen met de bus naar Hoorn. Vandaar met een ouderwets stoor:rt:reintje naar \' ognuid 1 raar de bus en dg thee oy ons vlélchit '. JIlaa:r:- o~-er al tref je Friezen, zelfs in het oud.e treintje, zingend. en lachend bvamen 1.re in 1Jogriuni. Vandaar na de thee op naar Enkhuizen en zo over de nieuwe Heg door het Ijsselmeer naar Nagele. ])e chauîfeul.' W2.3 die "ree nog niet eerder langs geveest. In ragele stond. èen lekkerdiner op ons te wachten dat smaakte heerl~k. ])aarna op naar huis toe, langs Lern...mer, Joure en Terhorno en mooi op tijd thuis. Het Has veer een geweldige reis "welke we niet licht vergeten. Met 5rote dank aan het bestuur, de hooiers, vaar al het Herk van hun, I,[aar,'rij Heer mooie herinneringen van overhouden en tot ziens. Ook voor de chauffeur en de leden. Y. Eoekstra-Brattinga.

18 - 10 ~OE HERD IN '\lijtgaard GESTEI-1D? Van de 360 stemgerechtigden in Uijtgaard, bramen 339 naar het stemburo in de st. Gerhardusschool. Het opkomstpercentage kwam daardoor op de hoge score van '2-%' Van die 339 uitgebrachte stelè"ijnen, raren er echter 2 ongeldig, zodat er 337 geldige stemmen overbleven. Onderstaand geven Hij u het aantal uitgebrachte stemmen per partij, met ter vergeli~king de verkiezing van C.D.A P. v.d. A V.V.D P.P.R C,P.N D' D8' S.G.P. 9. B.P G.P.V P.S.P R.K.P.N :D.A.C. 14. Fed.Bej.Part.Ned. 15. Soc.Partij 16. Ned.Volks Unie 17. Verb. Ambt. \-Tillekeur 18. Kornrn. Eenh. Bevl. 19. Ref.Pol.Fed. 20. N.l'T:P Overigen 1 337

19 - 1 î Hinst dus voor het C.D.A. en de P. v.d. A.,,,,elke laatste partij werd verdtibbeld. Een kleinere winst vaar D'66. In afwdking van het landelijk gedrag verloor de V.V.D. een stem. De grote verliezers zijn P.P.R., DS'7ü, P.S.P. en de ' R.K.P.N., tenrijl de-boerenpartij ook aanzienl~jk zijn aaehang zag slinken. De C. P.N. en het G.P.V. verdï renen van het politieke toneel, waarbij nog opgemerkt dient te worden dat de Hed. Midd.PartD dit jaar niet met een lijst is uitgekomen. H.H. DE KLEINE VERKIEZINGEN Op 25 mei j.l. werd op de school zelf een verkiezingsdag gehond.en. Er ware~1 4 groepen die,ie zelf hadden samengesteld. Deze groeden hadd.en de volgende namen voor de partijen bedacht. lijst I, P.Z.1T. - Partij Zonder Naam lijst 2, V.I.)":. - Vrjjheid in ons I'1idden lijst 3, A.D.A. -!mders dan 'nderen lust 4, V.S.P. Vele Sport Partij. 'fe hadden zelf aanplakbiljetten gemaakt en die mochten we op dinsdag om 1? nur ophangen. l,foensdagmorgen mochten He l?en soort toesjlraé'.k houden met de kinderen ui t de klo.ssen 1 tot met 5, om ons programma duidelijk te maken. Dit wer~ een enorm succes. En toen maar stemmen. Toen dat ook 2.2.n de kant,-ras gingen we tellen. En ja hoor, de V.I.M. kwam als de winnende partij uit de bus. En lige Ja.n Jorna vlerd mil1ist~r president. Er Herdon nog 7 ministers gekozen, Jmdré; 1Jilma, Jan Ypma, Tonnie i\.rnold en \Iatze. Deze 8 ministers mogen op de laatste donderdagmiddag van het schooljaar een sportdag organiseren, Het was een geslaagde verkiezingsstrijd. Onderstaand de vier programma's van de verschillende partijen. Uilma Hoekstra, in "It Pipergatsje".

20 - 12 Part~ Zonder Naa~, Yri.iheid in ons )\1idden 1. ZuidmoluKkers uit ons land 1. Kleedhokjes op het 2: koffie moet goedkoper worden. sjjortvelel 3. Dorpshuis in '.!±jtgaard 2. Clubhuis 4. ltieuwe school 3. Goals op hyt sport 5. OueL papier duurder veld G. Langer schoolreisje 4. Fiemïe school 7. Kleedhokjes op het sportveld 5. Oud papier duurder e. Z"VJcrn bad. 6. Dorpshuis in Vijtgaard 9. Langer dorpsfeest 7. Droogleggen sloten op 10. Telefooncellen het sportveld 11. Geen huü;en meer in Ihjtga2.:cc ' _ 8. Vrijheid in l~tgaard 12. Neer feesten in Wijtgaard li...tlders dan ':l.:nde::cen Vele Snort Parti.j 1. Meer sporten, ka2tsen, 1. Meer sportaktiviteiten en korfballen, tafeliennis kleedhokjes en alles uat daarbij 2. Oud papier duurder y langer hoort. schoolreisje 2. Groter documentatiecentrum 3. DorlJshlüs 4. lieuwe school binnen ~6n 3. Clubhuis ja.ar 4. NieU':ïe school 5. leg om het dorp leiden, want het is veel te gevaarlijk voor de kinderen 6. Beter onderhoud van het sportterrein 7. Een sporthal 6. De grote weg veiliger maken. }~DEDELING DORPS]EL~NG In verband met 'de zeer ernstige verkeersproblemen in ons dorp heeft de Vereniging Doarps'oiL::.ng "lhjtgaard,op 20 juli j.1. een brief gezoeden <:tan Gedeputeerde staten van Fries land, met een afschrift voor diverse <:mdore im3tanties en de }Jors.. HOlJeljjk dat er vóór 15 augus tus eon éjd.bïoord van de diver se instanties komt, "mnt op vermelde datum heeft het be stuur van Dorpsbelang een bestuursvergadering, ';raar het verkeerr3}hobleem als nummer' 1 OIJ ele agenda behandeld zal ':Torden.

21 Fa. A. de RUITER a Zn. PUNDYK 7 Tel: Handel in : * MIJNSTEEN (rood en zwart) * ZAND * GRINT * PUIN * WOUDGROND enz. * HYDR. SLAKKEN * BETON TEGELS -radio's -t.v. toestellen -wasmachines -'-gaskachels en andere elektr. huishoudelijke art. VOOR AANKOOP EN REPARATIE NAAR: w:\vyp!v1a. Buorren tel: 1608.

22 Voor VERVOER over afstanden, lang of kort - transpor - Ook ingericht voor VERHUIZINGEN en OPSLAG WIJTGAARD ROORDAHUIZUIVi tel en 1594 tel Voor bétere haarverzorging KAPSALON _---, "MONIQUE" Meekeshöf 3 - telefoon 1730 Tot in de puntjes... verzorgd!

23 - n - Het is niet omraarschijnlijk dat er nu eindelijk eens aktie gehouden moet worden om de aandacht te vragen van de regering, de l')rovincie en de gemeente en op deze manier te zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Mocht in uiterste nood besloten worden over te gaan tot een eventuele aktie, dan zal tevens besproken,::orden hoe en wanneer deze zal moeten plaatsvinden. D~Jrover wordt ti dan zeer zeker nader ingelicht. De brief \ rellee door Dorpsbelang ü; verstuurd, drukkon 'Jij hierna in zijn geheel af. Ver.Docu: psbilang \TIJTGj.RD voorz. W.Hemstra Duorren 23, Wijtgaard Tel l\an GEDEPUTEEHIJE ST"',TEN V.I'J'~ T\ ree baj<:smarkt 52 Lee u war den Edelachtbare Heren, FRIESLl' 'rd Wjtgaard, 20 juli 1977 Ga:.,xne vragen vrjj nog eens dringend Ul'1 aandacht voor hot zeer er~stige verl~eerspro leem in \'Jijtgaard. Er zijn in de voorbije jaren al zeer vele ongeluk{en gebeurd, ernstige en minder ergo. De materiäle schade is zo lang zamer land zeer aanzienlijk. Vooral goederen, ZOé.ÜS auto I s en huizen van onze medebe, roners 1:rorden in steeds ergere mate een prooi van het voortrazende verkeer. Bovendien verkeert dagelijks elke categorie verkeersdeel nemer er in groot gevaar. 111s straks 1)ovendien de UeI'psterhoek v!ordt élangcsloten op de nieu,10 ueg n.::tar Drachten, komt er n6g eens oon g:coot verkeers.::télnbod bij voor Vijtoaard. IH het thans niet erg urgent ö.e \ regverbin.ding Sneek-LeeU':rar den bij de Sneekerhoek door te trekken ne~d.r de Idaarderhoek? Roordahuizum en Uijtgaard \Torden 0ll deze ':r1jze van het druk ke verkeer ontlast én de ~jerpsterhoek (toch éll een d±uk kruispunt) wordt erdoor mindei' bezet. '\hj verzoeken U a::m bovenhtélande de erootste aandacht te,'tillen besteden en ons mogolijk v66r 15 augustus a. s. mede te delen welke stappen u denkt te kunnen onderneden.

24 - 14 De datum 15 augustus is be"l'ïust gekozen, omdat op deze do..g het bestuur van de Vereniging Doarpsbilang in verg2_dering bijeen komt, 00 te bespreken op welke w~ze en w~nlleer een eventuele éüctie tegen het moordende verkeer moet "I'!Orden gehouden. \1ij rekenen op u" med8l.lerking. In afschrift verzol'lden D,é',l1: linister van erkoer en Waterstaat, Uaarn. Commi saris van Politie, LeeuÏ'Jarder Courant Friesch DaGblad Ge.. l.j~eeu\'!arden, afd. VÜ'J. Rijkswaterstaat Leeuwarden Hoogachtend, namens de Ver.Doarpsbilang, voorzitter, V. Hemstra sekretaris, G. Jongbloed Lfl(OMST DER 'ERoTE FRIEZEN Er gaml verschille. de':verhalen en legendes over de eer te Friezen, waar komen zij vandaan en wie waren werkelijk de eersten é),an de noordzee. De vertellingen,-rillen dnt zij v.ia de zcmdgronden vermoedelijk vin Drente n~2.r de zee trokken. Ook vlei dat het land rerhuizers "I.fC\,ren uit Palestina, of "liel een mengeling vnn -\oorrnannen en stcwnmen uit Dene!ar~en; het uiste is echter niet bekend. "'lot verhaal '.fat ik U g2. vertellen l~jkt mij echter \ rel zeer a~nnemelijk, rust althnns gedeeltel~k op waarheden. Ruim drie honderd jaren voor de gel')oorte van Ohristus 'FOOr en in het begin onzer jaartelli' g. In die tijd regeerde er oell Koning in de Indische ld-nden aan de rivier de Ganges genaamd jidel. Hij \ ras een nakomeling van Sem do o'èdste zoon van Noe of Noach. Deze koni~g had drie zonen, ]i'i'i eo 0 - Saxo - en llrudo genaa:r..d. Toen Koning ~del overleed was er overbevolking in zijn lnnd y zo zeer, d.::ü vele ingezetenen niet aan de kost konden kome11,' er moes t dus een volksverlnüzing of li:u1.dsverhuizing

25 - -i 5 plaats vinden omdat men een hongersnood vreesde. Men kwam tot het besluit om bij loting uitte ms.ken \Tie het l<.:md moest verlaten en \Tie of er konden blijven. Het gevolg 'V!as dat een grote meningte volks zich op reis begaf in driehonderd schepen om een ander land ie zoeken. ~an het hoofd van de volk verhuizing stonden de Prinsen, genamncl, Friso-Saxo en J3ru,no. Zij gingen de \'iijde 1:1ereld in zonder bgijaald reisplan en zonder te vreten Haar zij terecht zouden komen 1 maél.r,,,elcira kvlam men in dienst V2.11 ~"lexander de Grote, de Koning van Nacadonia de wijdvermaarde veroveraar. Ze vergezelden hem op al zijn kruistochten. ~lexander had eert bijzondere voorliefde voor Friso \Tegens zijn dapperheid en oprechtheid. Bij overwinningen op de Thraciärs onderscheid e de jonge ho'ld zich zo zeer, d.:lt ij.exander hem "Hel" de dochter des Konings VCl,n Thracië als vrotnr sc.10nk. ]Ja de dood van Alexander de Grote vcro.nderell de za en en k"\lamen er -\;\'reec1ra.chten in het lano, ten gevolge van de onderscheidingen die de Koning aan Friso steeds,ve--'leende en had bewezen; zo kreeg Fri 0 vijanden die hem haatten. ])e drie r'-ebroeders, de p:cinsen, llegé"wen zich met hun volk nogmuals op reis om -een a~dere l~~dstreek te zoeken en te vinden, waar zij zich voor goed konden neder zetten. Na lang 8n onder veel tegenspoed en ellende te hebben rond Gezworven kwamon z~ eindelijk aan de ingang van de Noordzeo 1 van 0.12.(0 sel_epen hadde:1 zij slee}1td.24 over. Ze vonden een land zonder uteden en dorpen niets clat verblijf van mens'en aanduidde. LIleen een grote -elitgestrektheid trok hun aeljlclacht, dit \I2.~3 het :Bos, IfKreel lf Zij begrepen do.t dit 'loeste en onbe-\voollcle lc',nc1 a.j.n niemand toeoehoorde en beg;:l.ven zich aan land en -be:31oten zich daar te g<.lan vestigen. Fl'iso nam zijn thee -b:coers en 7;:jn vrouf HIL + zeven zonen en een dochter moe, tevens een grote menigte volk en nam het lanj in bezit en gaf het de naam aan zich zelf en noe);1de het Frieslo.nd. Hij bo"lhrde daar a'ln de rivier het FLIE die uitmondie in de Noordzee een stad en "Tijde de naam aan hun voornaamste con Stavoi hier ontstond de stad staveren in oud fries Starum. Friso beijeverde om het land te verbeteren tegen overstroming want het lag open voor eb en vloed.

26 - 16 Er ontstonden onder het volk twisten 1 waarop twee broers na ongeveer 13 jaar besloten verder te trekken, Saxo en :Srune begaven zich met een menigte volk op reis en trokken verder naar het oosten en zetten zich neer b~ de rivier de Elbe. Daar lag toen nog een grote uitgestrektheid land, 1;roest en onbehoond, Saxo gaf het de na20m So,kson.BruTlo trok nor verder om twisten te voorkomen. Hij stichtte eon s~ad en die kreeg de nae'oit. BRUnSUIJK (uihrijkplaats BILUNO) Eon achter kleinzoon van Friso, die Gruno heette stichtte later een kasteel aan de rivier de Hunse en noemde hei GRUHCBURG, dit is van oorsprong de stad Groningen. Frise liet zeed~ken aan leggen en hoogten opherpen die men terljen noemde, van therp of thorp is later ele nalwj1 Dorp ontstaan, op deze terpen werden de dorpen gebouwd. TIe Friezenbreidden hun grondgebied van tijd tot t~d uiten al het IODd van de Vlie tot de EicLer nar,wn zjj in beslélg. Friso stelde zdn zeven zonen aan als bestuurders van de zeven Lmdstreken in l.relko h\j zjjn rijk verdeelcl had, die de zeven friese zeelanclen vrerden genoemd. Naar aanleiding hiervan werd er ook een landswapen ontworpen, een zinnebeeld dat Friso in z.ijn schild voerde. In lazuur drie schuine balken of stromen, beladen met zeven pompebl6dden, geplaitst De Dloesem der pompebiaden of waterrozen noemen de }'riezen SITanneblommen. ])it is het \Tapen van Friesland. Deze zelfde schuine banen met pompe bladen komen hoden tmi dage nog voor in de nu o:cl:encle Friese vlag, hoewel deze pas omstreeks 1860 in gebruik is genomen. De oudste zoon v::m Priso, g'ehetecl Ldol, de naam van de vader van Friso werd na de dood van Friso regeerder over ~?Ties1 and. Jutto een andere zoon huwde met Kunera, dochter van :SOCliES, koning (Ier Ki bn,m, hij keeeg een groot deel van het Kimbrise Tijk het schiereilancl, vestigde zich d.iat en noemd.e het naar zich zelve en noemde het Jutland, welke naam het heden ten dage nog draagt. lietto nog een andere zoon van FTiso maakte kennis met de Thuringers en Kelten, humle met een Prinses der Kelten, nakomelingen uit dit hu1:re1dk bevolkten Hessen, velk land de naam van de stamvader ha(i gektegen HETTO. SHUTTUS de vierde zoon van Friso \.rerd door hét lot a3,ngevrezen om met een gedeelte van het volk het land te verlaten,

it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --.

it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:.. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7 - --. I { 11 _.----_... r,,!l',..,.,.'.. :... Ir.,',...,;,',.:. '.. ' ~. I...\~.. --- _,... ;4. - -- I ',,'.',1 ' "- '-.l"'j ~ '._.~... _... ~.. :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II......;;.. --:;~, '1: :'~.....

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd

it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd Waarom naar de Friesland Bank? omdat de condities van deze grootste provinciale bank veelal gunstig afsteken bij die van andere banken; omdat deze bank snel en direkt

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 Erm Dorpskoerier & Achterste Erm 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 BIJ DE VEURPLAAT Dit jaor is keuzen um drie ofbeeldings te maken um een zulfde plek oet Erm. Het is in Achterste Erm. Harm Eggens. VOORWOORD

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Stichting. Draagt Elkanders Lasten. Nieuwsbrief. Informatieavond D.V. 22 januari 2014 1. December 2013 Jaargang 15 nummer 2. In dit nummer o.a.

Stichting. Draagt Elkanders Lasten. Nieuwsbrief. Informatieavond D.V. 22 januari 2014 1. December 2013 Jaargang 15 nummer 2. In dit nummer o.a. Nieuwsbrief Stichting December 2013 Jaargang 15 nummer 2 Draagt Elkanders Lasten In dit nummer o.a. Van de voorzitter Verslag Roemenië-reis Winteractie 2014 Informatieavond Informatieavond D.V. 22 januari

Nadere informatie

Van de redactie Dorpsfeest Wijnjewoude

Van de redactie Dorpsfeest Wijnjewoude Redactie "de Bân" Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel: 48 17 12 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der Veen, Merkebuorren 127.

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Mysterieuze witte driehoeken op straat

Mysterieuze witte driehoeken op straat 21e jaargang nr. 6 24 juni 2005 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Uitreiking Visser Schoenspelden Op 5 mei werden in het Reght Huys, in het kader van de Geertje Visser Schoenprijs, erespelden uitgereikt

Nadere informatie

Inleveren kopij t/m 15 mei 2013 H. Bais, Ruyghweg 168, 1781 DR Den Helder. E-mail: henkbais@quicknet.nl

Inleveren kopij t/m 15 mei 2013 H. Bais, Ruyghweg 168, 1781 DR Den Helder. E-mail: henkbais@quicknet.nl Redactioneel Beste lezers, Het zangjaar 2013 staat in het teken van het 40-jarig bestaan. Langs deze weg wil ik alle adverteerders bedanken voor hun financiële bijdrage. Ook dit jaar kunnen wij vier keer

Nadere informatie

Herfst 2010. Kabinet herfsäüo. 't Midlaarder. inet. jtf>ák .». «MC JK'ill ... BSÖHSä

Herfst 2010. Kabinet herfsäüo. 't Midlaarder. inet. jtf>ák .». «MC JK'ill ... BSÖHSä Kabinet herfsäüo Herfst 2010 't Midlaarder.». jtf>ák inet i «MC JK'ill..... BSÖHSä I :-? S> Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: Dorpsbelangen S 4091422 Dorpsfeestcommissie (voorlopig) S 4091373

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

Yn e Halsbân Augustus 2012

Yn e Halsbân Augustus 2012 Augustus 2012 Yn e Halsbân Augustus 2012 Voorwoord--------------- 3Zonnepanelen-----------31 Burgerlijkestand---------6K.V.----------------------34 Even voorstellen---------9 Intervieuw--------------39

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie