Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden"

Transcriptie

1 Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden Vastgesteld door: J.C. Bernsen, Directeur Publieke Gezondheid Ingangsdatum: oktober 2011 Paraaf DPG Versienummer: 1.0 Auteur: Kevin Weijers en Alma Dijkstra Datum: oktober 2011 H:\GHOR\Operationele planvorming\evenementen\zz- Evenementenbeleid GHOR\Beleidsplan evenementenadvisering voor vaststelling doc

2 0. Inhoudsopgave 1. Leeswijzer 3 2. Inleiding Aanleiding Uitkomst inspectie GHOR Hollands Midden Loketfunctie Aspecten Resultaat: Integraal 'wit' zorgadvies Motivatie Financiën 4 3. Samenhang met andere plannen Regionaal evenementenbeleid Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen Landelijke handreiking hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid Eindrapportage Aristoteles 5 4. Koppeling organisatiedoelstelling met evenementenbeleid Missie GHOR HM Organisatiedoelstellingen GHOR Vertaling naar evenementenbeleid Algemeen doel evenementenadvisering Operationele beleidsdoelen Kritische succesfactoren Prestatie indicatoren 7 5. Beleidskader Wettelijk kader Evenementenkalender Risicoanalyse en advisering Definitie publieksevenement Categorieën evenementen Categorie A Categorie B Categorie C Bepaling categorie Partners en verantwoordelijkheden Relevante partners Organisator Gemeenten/burgemeester Veiligheidsregio Hollands Midden GHOR Hollands Midden GGD Hollands Midden RAD Hollands Midden Gemeenschappelijke Meldkamer Politie Hollands Midden 12 1

3 7. Evaluatie en beheer Monitoring van beleid Evaluatie van beleid Beheerprotocol Archivering Locatie digitaal archief 13 2

4 1. Leeswijzer Dit beleidsplan advisering vergunningverlening publieksevenementen, in de tekst evenementenadvisering genoemd, beschrijft het evenementenbeleid van de GHOR Hollands Midden (HM). Alle procedures, gemaakte afspraken met partners en andere operationele zaken rondom evenementenadvisering worden beschreven in het operationele deel. Het beleidsplan is het kader voor dit operationele deel en wordt opgesteld na goedkeuring van dit beleidsplan. 2. Inleiding 2.1 Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van het evenementenbeleid van de GHOR HM is tweeledig. In de Wet veiligheidsregio s is de adviestaak aan overheden een gegeven 1. In het kader van risicobeheersing is evenementenadvisering een belangrijk onderwerp om de bescherming van de burgers bij publieksevenementen te verbeteren. Verder zijn rapporten opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), naar aanleiding van inspecties die zijn uitgevoerd naar de kwaliteit van de advisering bij publieksevenementen door GHOR bureaus: Gezondheidsbescherming bij Publieksevenementen onvoldoende geborgd uit 2008; Het thematische onderzoek naar de kwaliteit van het proces van vergunningverlening voor publieksevenementen uit Uitkomst inspectie GHOR Hollands Midden In de rapporten doen IGZ en IOOV de GHOR HM een aantal aanbevelingen. Dit heeft geresulteerd in het creëren van een functie adviseur evenementen (32 uur p/w) die zich specifiek richt op de advisering en de verbetering van het proces rondom de advisering bij publieksevenementen. Op moment van vaststelling van dit beleidsplan is de totale capaciteit voor evenementenbeleid en advisering 1 FTE. 2.3 Loketfunctie (monodisciplinair) De GHOR HM functioneert, vanuit dit beleidsplan evenementenadvisering, als aanspreekpunt en adviesorgaan voor gemeenten 2 op het gebied van geneeskundige en gezondheidskundige advisering bij publieksevenementen. Deze zogenaamde één loket strategie heeft ten doel duidelijkheid en structuur te scheppen voor de gemeenten en daarnaast de kwaliteit van het (samengestelde) zorgadvies van de GHOR HM te waarborgen. Het zorgadvies wordt samen met de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD HM) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM) opgesteld. Een van de verbeterpunten die uit de inspecties naar voren kwam betrof de integraliteit van de advisering. Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) komt een multidisciplinair evenementenloket, dat voor zowel de GHOR HM, de brandweer HM en de politie HM adviesaanvragen voor vergunningverlening bij publieksevenementen coördineert. De GHOR HM behoudt ook dan haar monodisciplinaire loketfunctie. 1 Zie 5.1: Wettelijk kader 2 In 2011 bestaat de VRHM uit 25 gemeenten. 3

5 2.4 Aspecten De aspecten rond gezondheidsbescherming bij publieksevenementen zijn aan te duiden als geneeskundig en gezondheidskundig. De GHOR HM kan inhoudelijk, vanuit haar taakstelling en expertise, adviseren op de geneeskundige aspecten, bijvoorbeeld inzet van (EHBO)hulpverlening. Afhankelijk van het evenement kan daarnaast door de GHOR HM advies worden ingewonnen bij de RAD. Voor wat betreft het gezondheidskundige deel ligt de expertise voornamelijk bij de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) van de GGD HM. De GHOR HM voegt de adviezen samen in haar eigen advies, zodat een integraal zorgadvies aan de gemeenten afgegeven kan worden. Deze procesafspraken zijn met bovengenoemde partners afgestemd en in dit beleidsplan geborgd. 2.5 Resultaat: een integraal wit zorgadvies Door gebruik te maken van deze één loket strategie, worden gemeenten op eenduidige wijze geadviseerd omtrent de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten bij publieksevenementen. 2.6 Motivatie Het organiseren van een evenement van wat voor aard of van welke omvang dan ook brengt in meer of mindere mate risico s met zich mee. Dit kunnen risico s zijn op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, logistiek en volksgezondheid. Om te zorgen dat een evenement ook daadwerkelijk goed verloopt, is aandacht voor de veiligheid en gezondheid noodzakelijk. 2.7 Financiën De kosten rondom evenementenadvisering komen voort uit: Onderzoek m.b.t. de vergunningaanvraag. Het formuleren van een (maatwerk)advies. Administratieve ondersteuning. Deze kosten zijn voornamelijk formatief van aard en opgenomen in de jaarlijkse begroting van de GHOR HM. Alle overige kosten die met de vergunningverlening evenementen te maken hebben zijn niet voor rekening van de GHOR HM. 4

6 3. Samenhang met andere plannen 3.1 Regionaal evenementenbeleid Op regionaal niveau heeft het Dagelijks Bestuur van de VRHM op 21 april 2011 ingestemd met het verstrekken van een bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om: Het oprichten van een evenementenloket dat multidisciplinaire advisering door hulpdiensten aan gemeenten als input voor de te verlenen evenementenvergunning mogelijk maakt. Het creëren van een overzicht van risicovolle evenementen in de veiligheidsregio Hollands Midden in de vorm van een multidisciplinaire evenementenkalender. De opdracht wordt uitgewerkt door een regionale werkgroep waarin Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), politie, brandweer, GHOR en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze opdracht moet de Handreiking Inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen in de VRHM, die in juni 2005 door het Algemeen Bestuur van de VRHM is vastgesteld, in de toekomst gaan vervangen. 3.2 Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen De conceptversie Landelijke handreiking Geneeskundige advisering Publieksevenementen uit 2011 is opgesteld door de GHOR-evenementenadviseurs, geïnitieerd door GHOR-Nederland, en vormt de eerste basis voor de GHOR HM bij de advisering bij publieksevenementen. Opgenomen in deze handreiking is het risicoanalyse-instrument. De conceptversie van de handreiking uit 2011 vervangt de handreiking uit 2004 wanneer deze is vastgesteld. 3.3 Landelijke handreiking hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen De hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen zijn de tweede basis van waaruit de advisering bij publieksevenementen plaatsvindt. De richtlijn is opgesteld door het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en beoogt infectierisico s te identificeren en effectief aan te pakken. Opgenomen in de richtlijn is een risicoanalyse-instrument en een plan van aanpak. 3.4 Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2012 In de programmabegroting VRHM zijn de taken, visie, missie, en organisatiedoelstellingen van de GHOR HM vastgelegd. De bijdrage van de GHOR aan de multidisciplinaire samenwerking en de rol t.a.v. advisering vergunningverlening bij publieksevenementen wordt hierin beschreven. 3.5 Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2011 De conceptversie Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid is gepubliceerd op 1 oktober 2011 en is opgesteld door een landelijke multidisciplinaire werkgroep. Deze handreiking dient als kader voor een uniforme werkwijze van alle partijen die zich met advisering bij vergunningverlening voor publieksevenementen bezighouden. 3.6 Eindrapportage Aristoteles 3 In de eindrapportage Aristoteles worden prestatie indicatoren benoemd. Op 8 augustus 2011 heeft GHOR Nederland de indicator voor evenementenadvisering geactualiseerd. 3 Versie 1.0 5

7 4. Koppeling organisatiedoelstellingen met evenementenbeleid 4.1 Missie GHOR HM Het onder coördinatie van het openbaar bestuur, in naadloze aansluiting op de dagelijkse zorg, realiseren van een goede, toegankelijke en samenhangende acute zorg, publieke gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voor slachtoffers van rampen en crises en het bijdragen aan het voorkomen en het beperken van rampen en crises door een professionele advisering op geneeskundige en gezondheidskundige aspecten bij risicobeheersing Organisatiedoelstellingen GHOR De GHOR wil haar missie onder andere bereiken door: Inzet van professioneel en klantgericht relatiemanagement naar alle samenwerkingspartners. Beschikbaarheid van vakbekwame medewerkers en vakbekwame operationele functionarissen. Transparantie in taken en verantwoordelijkheden tussen medewerkers, partners en operationele functionarissen. Kostenbewust en effectief werken. 4.3 Vertaling naar evenementenbeleid Om binnen de organisatie en werkprocessen van de GHOR HM een goede borging van het evenementenbeleid te kunnen bewerkstelligen, zijn de genoemde doelstellingen van de organisatie vertaald naar het evenementenbeleid. 4.4 Algemeen doel evenementenadvisering Door proactieve en preventieve advisering van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden, een integraal zorgadvies geven, om risico s voor de volksgezondheid bij publieksevenementen weg te nemen, zoveel mogelijk te beperken, of de gevolgen bij incidenten zoveel mogelijk te beperken. 4.5 Operationele beleidsdoelen Het evenementenbeleid van de GHOR HM heeft de volgende operationele doelstellingen: 1. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten in de VRHM omtrent risico s voor de volksgezondheid bij alle grootschalige publieksevenementen. 2. Participeren in en initiëren van multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van alle grootschalige publieksevenementen om de risico s voor de volksgezondheid weg te nemen, te beperken of de gevolgen bij incidenten tijdens publieksevenementen zoveel mogelijk te beperken. 3. Een bijdrage leveren aan de multidisciplinaire werkgroep die zich bezighoudt met de regionale bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid. 4. Het verhogen van de toegankelijkheid voor en de bekendheid van de GHOR HM bij de gemeenten in de VRHM ten behoeve van evenementenadvisering. 5. De GHOR HM adviseert in 90% van de relevante evenementen waarbij de GHOR HM moet adviseren 5. 4 beschreven in de programmabegroting veiligheidsregio Hollands Midden van beschreven in rapportage Aristoteles. 6

8 4.6 Kritische succesfactoren De kritische succesfactoren voor de operationele doelen zijn: Ten aanzien van doelstelling 1: Bereidheid bij gemeenten om advies aan te vragen bij de GHOR HM en het advies over te nemen in de vergunningsvoorwaarden. Professionaliteit en kennis van de adviseur. Professionaliteit en kennis bij de partners. Ten aanzien van doelstelling 2: Samenwerking overige hulpdiensten, veiligheidsbureau Hollands Midden en gemeenten. Mate van overname van de adviezen door Gemeente. Ten aanzien van doelstelling 3: Draagvlak vanuit de gemeenten om voortgang te kunnen boeken in de ontwikkeling van regionaal beleid op het gebied van evenementenveiligheid. Ten aanzien van doelstelling 4: Externe profilering van het evenementenbeleid van de GHOR HM. Ten aanzien van doelstelling 5: Bereidheid van gemeenten om een overzicht aan te leveren waarin alle voor de GHOR HM relevante evenementen worden weergegeven. 4.7 Prestatie indicatoren In onderstaand overzicht staan de prestatie-indicatoren weergegeven. Aan de hand van deze indicatoren wordt het evenementenbeleid van de GHOR HM jaarlijks geëvalueerd. Proces Prestatiegebied Indicator Uitbrengen advies Participatie 1 Aantal participaties in de voorbereiding van de categorieën B/C evenementen 6 in relatie tot het totaal aantal van deze categorieën evenementen. Relaties en netwerken Advies 2 Aantal geleverde adviezen in de categorieën B/C evenementen in relatie tot het totaal aantal van deze categorieën evenementen. Acceptatie 3 Hoeveelheid overgenomen adviezen in relatie tot het totaal aantal uitgebrachte adviezen. Bekendheid bij de relevante partners binnen de witte kolom. Bekendheid bij de relevante partners buiten de witte kolom. 4 De RAD, de GMK, GGD-AGZ en de regionale ziekenhuizen zijn op de hoogte van de evenementenadvisering door de GHOR HM. 5 Alle gemeenten, de Politie en de Brandweer in de VRHM zijn op de hoogte van de evenementenadvisering door de GHOR HM. 6 De categorisering van de evenementen wordt op pagina 9 van dit beleidsplan toegelicht. 7

9 5. Beleidskader 5.1 Wettelijk kader Het wettelijk kader waarbinnen de advisering van de GHOR HM bij publieksevenementen plaatsvindt, is als volgt; Wet Veiligheidsregio s (WvR): In art. 32, lid 1 WvR staat vermeld dat De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde organisatie GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Verder staat in de memorie van toelichting vermeld: De directeur GHOR heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio als hoofdtaken: ( ) het waar nodig adviseren van het bestuur bij de besluitvorming voor het verstrekken van vergunningen voor bijvoorbeeld het houden van grote evenementen waar geneeskundige hulpverleningsaspecten een rol kunnen spelen 7. Wet Publieke Gezondheid (WPG): In art.16 WPG staat vermeld: Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst. 5.2 Evenementenkalender Voor elk aankomend kalenderjaar wordt voor 1 december door BGC bij alle gemeenten van de VRHM een inventarisatie van alle B en C evenementen opgevraagd. Deze evenementen worden vervolgens in een regionaal overzicht gezet dat dient als uitgangspunt voor de evenementenkalender. Aan de hand van deze evenementenkalender adviseren de hulpdiensten van de VRHM over eventuele knelpunten. Hierbij kan met name gedacht worden aan een ongewenste samenloop van grote (risicovolle) evenementen. 5.3 Risicoanalyse en advisering Advisering bij publieksevenementen wordt door de GHOR HM gedaan conform de landelijke richtlijnen zoals gesteld in de Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen. Hierin staat beschreven dat er advies wordt gedaan wanneer er meer dan 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers zijn (lees: alle aanwezigen inclusief deelnemers, toeschouwers, medewerkers etc.) en er geen verzwarende omstandigheden 8 gelden. De gemeente kan dan zelf een door de GHOR HM opgesteld standaardadvies opnemen in de vergunningsvoorwaarden. Door een risicoanalyse uit te voeren valt een evenement in de A, B of C categorie (zie overzicht hieronder). Het activiteitenprofiel, het publieksprofiel en het ruimtelijk profiel bepaalt of op geneesen/of gezondheidskundig vlak elementen binnen de vergunningaanvraag aanleiding geven om op geneeskundig/gezondheidskundig gebied uitgebreider te adviseren. Hiermee worden de eerder genoemde verzwarende omstandigheden bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Technische Hygiëne zorg (THZ) bij een meerdaagse tijdelijke kampeervoorziening, verwachting van bovenmatig alcohol- en/of drugsgebruik of aanwezigheid van dieren bij een evenement. Op basis van deze verzwarende factoren kan de GHOR HM ook bij een evenement met minder dan 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers een gemeente adviseren. 7 Memorie van toelichting, Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio s), pag.29 8 Overzicht van alle verzwarende factoren is opgenomen in de Landelijke Handreiking Geneeskundige advisering bij publieksevenementen. 8

10 5.4 Definitie publieksevenement De GHOR HM hanteert de volgende definitie van een publieksevenement: Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van (grootschalig) vermaak en/of waarbij veiligheidsaandacht van de hulpdiensten wordt gevraagd. De definitie is ruim gehouden, zodat deze aansluit bij definities die gemeenten gebruiken in algemene plaatselijke verordeningen en de conceptversie Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid Aan de bovenstaande definitie zijn de hieronder beschreven categorieën gekoppeld. 5.5 Categorieën evenementen De GHOR HM onderscheidt de volgende categorieën evenementen: Categorie A B C Toelichting Regulier evenement Aandachtevenement (veiligheidsaandacht) Risicovol evenement (verhoogde veiligheidsaandacht) 5.6 Categorie A (Regulier) Bij een categorie A-evenement wordt de basiszorg niet beïnvloed. Geen extra maatregelen binnen de Geneeskundige sector zijn nodig en geen GHOR-gecoördineerde activiteiten vinden plaats. Voor de advisering verwijst de GHOR HM naar het standaard advies A-evenementen en de folder Samen voor een veilig en gezond evenement dat in 2010 is opgesteld in samenspraak met de GGD HM en de RAD HM. Wanneer toch maatwerkadvies van de GHOR HM gewenst wordt door de gemeente, kan telefonisch of via een advies gevraagd worden. Voorbeelden: besloten feesten, buurtbarbecues, braderieën en vrijmarkten. 5.7 Categorie B (Veiligheidsaandacht) Bij een categorie B-evenement zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om gezondheidsbescherming te waarborgen. Bij deze categorie evenementen dienen GHORmaatregelen te worden genomen, aangezien deze categorie een beperkte (aanwezige en/of potentiële) impact heeft op de reguliere zorg en omgeving van het evenemententerrein. Het betreft een evenement met een duidelijk omschreven omvang en locatie. Van de organisator wordt verwacht dat hij aan planvorming doet. De eisen waaraan deze planvorming dient te voldoen staan beschreven in het operationele deel evenementenadvisering van de GHOR HM. Ook kan de gemeente aan de GHOR HM verzoeken deel te nemen aan overleggen ten behoeve van een evenement. Voorbeelden: Diverse feestweken, Gravelpop, Rapenburgconcert, Bruisend Reeuwijk, Kaarsjesavond Gouda. 9

11 5.8 Categorie C (Risicovol) Bij een categorie C-evenement zijn multidisciplinaire maatregelen nodig. Tijdens de voorbereiding wordt door middel van scenariodenken voorbereid op grootschalig optreden. Bij deze categorie treft de GHOR HM uitgebreide maatregelen om gezondheidsbescherming te kunnen waarborgen. Het evenement heeft een grote (aanwezige en/of potentiële) impact op de reguliere zorg en de omgeving van het evenementterrein waarbij bereikbaarheid voor de hulpdiensten een belangrijke factor is. Voor deze categorie vindt tussen de hulpdiensten altijd multidisciplinaire afstemming plaats. Van de organisator wordt verwacht dat hij aan planvorming doet. De eisen waaraan deze planvorming dient te voldoen staan beschreven in het operationele deel evenementenadvisering van de GHOR HM. Ook kan de gemeente aan de GHOR HM verzoeken deel te nemen aan overleggen ten behoeve van een evenement. Voorbeelden: Regionaal Bloemencorso, Lakeside, Leidens Ontzet. 5.9 Bepaling categorie Categorie B en C-evenement: Deze categorie evenementen staat weergegeven op het regionale overzicht dat wordt samengesteld aan de hand van de door BGC opgevraagde evenementen. Bij B en C-evenementen is sprake van (extra) veiligheidsaandacht en maatregelen, omdat deze evenementen (in meer of mindere mate) van invloed zijn op het aanbod van de reguliere zorg. Categorie A-evenement: Dit zijn alle evenementen die geen categorie B of C-evenement zijn. Daarnaast is er sprake van maximaal 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en is geen sprake van verzwarende omstandigheden. 10

12 6. Partners en verantwoordelijkheden 6.1 Relevante partners De meest relevante partners voor de GHOR HM in de advisering bij grootschalige publieksevenementen zijn: Organisatoren Gemeenten/burgemeester GGD Hollands Midden Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden Politie Hollands Midden 6.2 Organisator Is verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, de te treffen veiligheidsvoorzieningen en de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen. De veiligheid in het kader van de gezondheidsbeschermende maatregelen richt zich met name op (para)medische zorg, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding (bv. bij pandemie), en preventieve en repressieve maatregelen in het geval van extreme (weers)omstandigheden. Kosten die voortkomen uit maatregelen die geadviseerd worden, zijn voor rekening van de organisator. 6.3 Gemeenten/Burgemeester Verleent de vergunning en vraagt vanuit die verantwoordelijkheid advies van (onder andere) de GHOR HM. Verantwoordelijk voor het wel of niet overnemen van (delen van) het integrale zorgadvies. Formeel verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de vergunningsvoorwaarden tijdens het evenement. Verantwoordelijk voor het initiëren van een multidisciplinaire evaluatie na een B of C evenement. 6.4 Veiligheidsregio Hollands Midden Vanuit de bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid zoekt de GHOR HM aansluiting bij de regionale afspraken en neemt deze mee in haar adviestraject. 9 Onder veiligheidsregio worden ook de Brandweer HM en BGC verstaan. 6.5 GHOR Hollands Midden Adviseert over zorgniveau dat geboden dient te worden op evenementen. Brengt in het adviestraject vanuit haar taakstelling en expertise vakspecifieke deskundigheid in en zorgt dat deskundigheid van andere partners in de gezondheidszorg op juiste wijze betrokken en ontsloten wordt. Verwerkt de expertinput van haar partners en zichzelf in een integraal zorgadvies naar de gemeente. Informeert alle relevante partijen en parate functionarissen over het evenement, de procedures en eventuele inzet. Dit gebeurt onder andere draaiboeken, veiligheidsplannen, calamiteitenplannen en plattegronden beschikbaar te stellen. Delen van de door BGC samengestelde evenementenkalender met de GGD HM en de RAD HM. 9 Plan van aanpak wordt vastgesteld in het DB/AB van.. 11

13 Verzorgt evaluaties vanuit de witte kolom bij C-evenementen en evenementen waar een OvD-G is ingezet. Rapporteert in de managementrapportage over het afgelopen evenementenkwartaal/jaar. 6.6 GGD Hollands Midden Geven van expertinput op het gebied van Technische Hygiënezorg (THZ) en infectieziektebestrijding. Tijdens het evenement kunnen GGD-functionarissen van deze afdeling inspecteren. Over deze inspectie wordt de GHOR HM vooraf geïnformeerd. De GGD HM levert na een evenement waarop geïnspecteerd is, een (kopie van het) rapport van bevindingen aan, dat door de GHOR HM wordt verwerkt in een integrale zorgevaluatie. 6.7 RAD Hollands Midden De RAD is, indien van toepassing, verantwoordelijk voor: Het leveren van bovenparaat stand-by personeel, materiaal en/of materieel, wanneer dit door de GHOR HM nodig wordt geacht. De GHOR HM neemt deze maatregel om de beschikbaarheid van vervoer op het evenement en/of de reguliere ambulanceparaatheid te kunnen garanderen. Het kostenaspect dat hier aan is verbonden wordt beschreven in het operationele deel. Het leveren van adequate medische hulpverlening, indien deze gevraagd en geïndiceerd is. 6.8 Gemeenschappelijke Meldkamer Via werkafspraken 10 levert de meldkamer ambulancezorg een bijdrage bij repressie van incidenten tijdens een evenement. 6.9 Politie Hollands Midden Adviseert vanuit haar expertise op het gebied van (verkeers)veiligheid en ordehandhaving. Totdat een regionale evenementenkalender beschikbaar is deelt de politie HM haar politieevenementenkalender. 10 Service Level Agreement GMK en GHOR HM

14 7. Evaluatie en beheer 7.1 Monitoring van het beleid De uitvoering van het evenementenbeleid wordt jaarlijks door de Beleidsmedewerker Evenementen gemonitord aan de hand van de vastgestelde prestatie-indicatoren. Bij het niet behalen van prestatieindicatoren wordt geanalyseerd wat hiervan de oorzaak is. Deze analyse vormt de basis voor eventuele acties die genomen dienen te worden om de gestelde doelen van het evenementenbeleid zeker te kunnen stellen. De analyse wordt voorgelegd aan de manager GHOR HM. 7.2 Evaluatie van het beleid De uitvoering van het evenementenbeleid zal naast de monitoring, jaarlijks door de Beleidsmedewerker Evenementen geëvalueerd worden in samenspraak met de GGD HM en de RAD HM. Daarnaast wordt door de Beleidsmedewerker Evenementen van bureau GHOR een jaarlijks verslag van het behalen van doelstellingen opgesteld. Verder zal de Beleidsmedewerker Evenementen door middel van interviews jaarlijks vijf gemeenten vragen stellen over de kwaliteit van de advisering bij publieksevenementen. In de evaluatie wordt ook het communicatieaspect meegenomen. In de jaarlijkse interviews van de Directeur GHOR met de leden van het Dagelijks Bestuur van de VRHM over de waardering van de GHOR HM, is evenementenadvisering één van de onderwerpen. Resultaten uit deze interviews worden in de evaluatie meegenomen. Aan de hand van deze complete evaluatie kan het beleidsplan evenementenadvisering eventueel herzien worden. 7.3 Beheerprotocol Wijzigingen in dit beleidsplan vinden alleen plaats door de Beleidsmedewerker Evenementen van de GHOR HM. Iedere inhoudelijke wijziging wordt daarbij eerst besproken met de sector AGZ van GGD HM en de RAD HM. Vervolgens wordt het herziene beleidsplan opnieuw vastgesteld door de Directeur GHOR. De beleidsmedewerker kwaliteit van de GHOR HM wordt hierover geïnformeerd. 7.4 Archivering De GHOR HM draagt zorg voor de archivering van het planvormingsproces. Dit zal geschieden in digitale vorm. De archivering bevat de volgende stukken (indien van toepassing): 1. De evenementenaanvraag 2. Risicoanalyseformulier (checklist) 3. Contactformulieren (verslag van adviezen tijdens vergadering) 4. Advies 5. Definitieve planvorming 6. Mono-draaiboek 7. Vergunning 8. Evaluatieformulieren geneeskundige eenheden 9. Rapportage van THZ-inspectie 10. Integrale evaluatie. 7.5 Locatie archief digitaal Het digitale archief bevindt zich op de GHOR-schijf onder: Operationele planvorming / evenementen / 201x. 13

Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid. Veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid. Veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid Veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek Veiligheidsbureaus Flevoland en Gooi en Vechtstreek Versie: 1.1 Datum: 28 juni 2017 Documentgegevens

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 8 juli 2016 STAND VAN ZAKEN EVENEMENTENVEILIGHEID Beoogd effect/ meetbaar resultaat 1. Informatievoorziening over de implementatie van de Multidisciplinaire

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd

Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd Den Haag, oktober 2008 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Handreiking Publieksevenementen GHOR Gelderland-Zuid

Handreiking Publieksevenementen GHOR Gelderland-Zuid Handreiking Publieksevenementen GHOR Gelderland-Zuid Opdrachtgever Management GHOR Gelderland-Zuid Opdrachtnemer Beleidsmedewerker evenementen Status Definitief V 3.2 Versie mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen Inspectieonderzoek in een oogopslag 1 Inhoudsopgave Introductie 3 1 Historisch perspectief van het onderzoek 4 2 Conclusies en

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen versie 2.1. GHOR Nederland

Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen versie 2.1. GHOR Nederland Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen versie 2.1 GHOR Nederland Vastgesteld door bestuur GHOR Nederland 2 december 2011 Handreiking evenementenadvisering GHOR 2.1, 2 december

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid AGENDAPUNT 5 a Stand van zaken evenementenveiligheid Inhoud Inhoud... 2 Colofon... 2 1. Inleiding... 3 2. Vragenlijst... 4 2.1 Hoofdvraag... 4 2.2 Processtappen vergunningverlening... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Evenementenveiligheid

Evenementenveiligheid Kennispublicatie Evenementenveiligheid Infopunt Veiligheid Evenementen: een groot feest of incident? Over het algemeen verlopen evenementen zonder noemenswaardige incidenten, maar het verleden laat ook

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0 (inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 2 1.3 Uitgangspunten... 3 2. Definitie evenement... 4 3. Rollen... 5 3.1 Veiligheidsbestuur...

Nadere informatie

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen Verbeteren evenementenveiligheid Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen 3112015 1. Inleiding Op zondagmiddag 28 september 2014 vond een tragisch

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid

Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): M.de Laat Datum: 19-03-2013 herzien 20-10-2014 Versienummer: 1.1 Status: Definitief Aantal bijlagen: 1 Inhoud

Nadere informatie

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid Een veilig georganiseerd evenement samenwerken aan veiligheid en gezondheid Veiligheid en openbare orde zijn in het belang van iedereen. Vooral in situaties waar veel mensen samenkomen is veiligheid en

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

GHOR DRENTHE. Geneeskundige advisering bij publieksevenementen in Drenthe. Versie 2.0

GHOR DRENTHE. Geneeskundige advisering bij publieksevenementen in Drenthe. Versie 2.0 GHOR DRENTHE Geneeskundige advisering bij publieksevenementen in Drenthe Versie 2.0 Assen, maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De rol van de GHOR... 3 2.1 GHOR als adviseur van de gemeente... 3

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Handreiking publieksevenementen GHOR Fryslân

Handreiking publieksevenementen GHOR Fryslân Handreiking publieksevenementen GHOR Fryslân Versie 1.0 Definitieve versie Beheerstabel Beheerder document Opstel datum 27 mei 2013 Beleidsmedewerker GHOR Data wijziging Wat gewijzigd Reden 10-12 Vaststelling

Nadere informatie

Handreiking Evenementenproces

Handreiking Evenementenproces Handreiking Evenementenproces Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Contactgegevens Veiligheidsregio Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht 088-8781000 info@vru.nl www.vru.nl www.vrubrandweer.nl

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Procesbeschrijving evenementenveiligheid. Versie 3.0

Procesbeschrijving evenementenveiligheid. Versie 3.0 Procesbeschrijving evenementenveiligheid Versie 3.0 Procesbeschrijving evenementenveiligheid 2012 Samenvatting Dit is een beschrijving van de werkwijze in de regio Noord-Holland Noord voor het begeleiden

Nadere informatie

Regionale aanpak evenementen Fryslân

Regionale aanpak evenementen Fryslân Regionale aanpak evenementen Fryslân Een gecoördineerde aanpak van evenementen VERSIE 24-01-12 INHOUDSPGAVE 1. INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Doel... 5 2. AFBAKENING EVENEMENTEN... 7 2.1 Beleids-

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

Colofon Projectgroep Stuurgroep

Colofon Projectgroep Stuurgroep Colofon Projectgroep Remco Schellevis (bureau Gemeenten VRZHZ) Guus Reening (hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing VRZHZ) Herman Broers (gemeente Gorinchem, voorzitter projectgroep) Stijn van Dongen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

Méér plezier. met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan

Méér plezier. met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan Méér plezier met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling BSEB Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Geneeskundige advisering bij publieksevenementen. 27 mei 2013

Geneeskundige advisering bij publieksevenementen. 27 mei 2013 Geneeskundige advisering bij publieksevenementen 27 mei 2013 Waarom deze bijeenkomst Kennismaking Wisseling personeel Andere werkwijze Kennismaking Annelies Boer (GHOR) Kier de Jong (GHOR) Audri van Duin

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden

Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden 2015 Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden Ten behoeve van werkwijze voorbereidend en tijdens evenementen tussen gemeenten en operationele diensten Versie 1.0 Aangeboden Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

de EvenementAssistent is er!

de EvenementAssistent is er! de EvenementAssistent is er! Niek Meijer, Bestuurslid St. EvenementAssistent Peter van Eick, directeur werkorganisatie Stichting EvenementAssistent November 2013 Release datum 1 DECEMBER 2013 www.evenementassistent.nl

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

De risicomatrix wordt ingevuld op basis van de informatie verkregen uit het beschrijvend deel.

De risicomatrix wordt ingevuld op basis van de informatie verkregen uit het beschrijvend deel. Risico Analyse model Het regionaal evenementenbesluit kent de afspraak dat er bij aandachtsevenementen (eventueel) of evenementen (altijd) een veiligheidsoverleg (vergunningverlener, parate diensten en

Nadere informatie

Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden

Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden Willem Jan Borghardt Joost Vos 7 december 2017 Doen wat werkt Introductie: Willem Jan Borghardt Sectormanager Juridische en Veiligheidszaken Joost Vos

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie