Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden"

Transcriptie

1 Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden Vastgesteld door: J.C. Bernsen, Directeur Publieke Gezondheid Ingangsdatum: oktober 2011 Paraaf DPG Versienummer: 1.0 Auteur: Kevin Weijers en Alma Dijkstra Datum: oktober 2011 H:\GHOR\Operationele planvorming\evenementen\zz- Evenementenbeleid GHOR\Beleidsplan evenementenadvisering voor vaststelling doc

2 0. Inhoudsopgave 1. Leeswijzer 3 2. Inleiding Aanleiding Uitkomst inspectie GHOR Hollands Midden Loketfunctie Aspecten Resultaat: Integraal 'wit' zorgadvies Motivatie Financiën 4 3. Samenhang met andere plannen Regionaal evenementenbeleid Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen Landelijke handreiking hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid Eindrapportage Aristoteles 5 4. Koppeling organisatiedoelstelling met evenementenbeleid Missie GHOR HM Organisatiedoelstellingen GHOR Vertaling naar evenementenbeleid Algemeen doel evenementenadvisering Operationele beleidsdoelen Kritische succesfactoren Prestatie indicatoren 7 5. Beleidskader Wettelijk kader Evenementenkalender Risicoanalyse en advisering Definitie publieksevenement Categorieën evenementen Categorie A Categorie B Categorie C Bepaling categorie Partners en verantwoordelijkheden Relevante partners Organisator Gemeenten/burgemeester Veiligheidsregio Hollands Midden GHOR Hollands Midden GGD Hollands Midden RAD Hollands Midden Gemeenschappelijke Meldkamer Politie Hollands Midden 12 1

3 7. Evaluatie en beheer Monitoring van beleid Evaluatie van beleid Beheerprotocol Archivering Locatie digitaal archief 13 2

4 1. Leeswijzer Dit beleidsplan advisering vergunningverlening publieksevenementen, in de tekst evenementenadvisering genoemd, beschrijft het evenementenbeleid van de GHOR Hollands Midden (HM). Alle procedures, gemaakte afspraken met partners en andere operationele zaken rondom evenementenadvisering worden beschreven in het operationele deel. Het beleidsplan is het kader voor dit operationele deel en wordt opgesteld na goedkeuring van dit beleidsplan. 2. Inleiding 2.1 Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van het evenementenbeleid van de GHOR HM is tweeledig. In de Wet veiligheidsregio s is de adviestaak aan overheden een gegeven 1. In het kader van risicobeheersing is evenementenadvisering een belangrijk onderwerp om de bescherming van de burgers bij publieksevenementen te verbeteren. Verder zijn rapporten opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), naar aanleiding van inspecties die zijn uitgevoerd naar de kwaliteit van de advisering bij publieksevenementen door GHOR bureaus: Gezondheidsbescherming bij Publieksevenementen onvoldoende geborgd uit 2008; Het thematische onderzoek naar de kwaliteit van het proces van vergunningverlening voor publieksevenementen uit Uitkomst inspectie GHOR Hollands Midden In de rapporten doen IGZ en IOOV de GHOR HM een aantal aanbevelingen. Dit heeft geresulteerd in het creëren van een functie adviseur evenementen (32 uur p/w) die zich specifiek richt op de advisering en de verbetering van het proces rondom de advisering bij publieksevenementen. Op moment van vaststelling van dit beleidsplan is de totale capaciteit voor evenementenbeleid en advisering 1 FTE. 2.3 Loketfunctie (monodisciplinair) De GHOR HM functioneert, vanuit dit beleidsplan evenementenadvisering, als aanspreekpunt en adviesorgaan voor gemeenten 2 op het gebied van geneeskundige en gezondheidskundige advisering bij publieksevenementen. Deze zogenaamde één loket strategie heeft ten doel duidelijkheid en structuur te scheppen voor de gemeenten en daarnaast de kwaliteit van het (samengestelde) zorgadvies van de GHOR HM te waarborgen. Het zorgadvies wordt samen met de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD HM) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM) opgesteld. Een van de verbeterpunten die uit de inspecties naar voren kwam betrof de integraliteit van de advisering. Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) komt een multidisciplinair evenementenloket, dat voor zowel de GHOR HM, de brandweer HM en de politie HM adviesaanvragen voor vergunningverlening bij publieksevenementen coördineert. De GHOR HM behoudt ook dan haar monodisciplinaire loketfunctie. 1 Zie 5.1: Wettelijk kader 2 In 2011 bestaat de VRHM uit 25 gemeenten. 3

5 2.4 Aspecten De aspecten rond gezondheidsbescherming bij publieksevenementen zijn aan te duiden als geneeskundig en gezondheidskundig. De GHOR HM kan inhoudelijk, vanuit haar taakstelling en expertise, adviseren op de geneeskundige aspecten, bijvoorbeeld inzet van (EHBO)hulpverlening. Afhankelijk van het evenement kan daarnaast door de GHOR HM advies worden ingewonnen bij de RAD. Voor wat betreft het gezondheidskundige deel ligt de expertise voornamelijk bij de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) van de GGD HM. De GHOR HM voegt de adviezen samen in haar eigen advies, zodat een integraal zorgadvies aan de gemeenten afgegeven kan worden. Deze procesafspraken zijn met bovengenoemde partners afgestemd en in dit beleidsplan geborgd. 2.5 Resultaat: een integraal wit zorgadvies Door gebruik te maken van deze één loket strategie, worden gemeenten op eenduidige wijze geadviseerd omtrent de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten bij publieksevenementen. 2.6 Motivatie Het organiseren van een evenement van wat voor aard of van welke omvang dan ook brengt in meer of mindere mate risico s met zich mee. Dit kunnen risico s zijn op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, logistiek en volksgezondheid. Om te zorgen dat een evenement ook daadwerkelijk goed verloopt, is aandacht voor de veiligheid en gezondheid noodzakelijk. 2.7 Financiën De kosten rondom evenementenadvisering komen voort uit: Onderzoek m.b.t. de vergunningaanvraag. Het formuleren van een (maatwerk)advies. Administratieve ondersteuning. Deze kosten zijn voornamelijk formatief van aard en opgenomen in de jaarlijkse begroting van de GHOR HM. Alle overige kosten die met de vergunningverlening evenementen te maken hebben zijn niet voor rekening van de GHOR HM. 4

6 3. Samenhang met andere plannen 3.1 Regionaal evenementenbeleid Op regionaal niveau heeft het Dagelijks Bestuur van de VRHM op 21 april 2011 ingestemd met het verstrekken van een bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om: Het oprichten van een evenementenloket dat multidisciplinaire advisering door hulpdiensten aan gemeenten als input voor de te verlenen evenementenvergunning mogelijk maakt. Het creëren van een overzicht van risicovolle evenementen in de veiligheidsregio Hollands Midden in de vorm van een multidisciplinaire evenementenkalender. De opdracht wordt uitgewerkt door een regionale werkgroep waarin Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), politie, brandweer, GHOR en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze opdracht moet de Handreiking Inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen in de VRHM, die in juni 2005 door het Algemeen Bestuur van de VRHM is vastgesteld, in de toekomst gaan vervangen. 3.2 Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen De conceptversie Landelijke handreiking Geneeskundige advisering Publieksevenementen uit 2011 is opgesteld door de GHOR-evenementenadviseurs, geïnitieerd door GHOR-Nederland, en vormt de eerste basis voor de GHOR HM bij de advisering bij publieksevenementen. Opgenomen in deze handreiking is het risicoanalyse-instrument. De conceptversie van de handreiking uit 2011 vervangt de handreiking uit 2004 wanneer deze is vastgesteld. 3.3 Landelijke handreiking hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen De hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen zijn de tweede basis van waaruit de advisering bij publieksevenementen plaatsvindt. De richtlijn is opgesteld door het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en beoogt infectierisico s te identificeren en effectief aan te pakken. Opgenomen in de richtlijn is een risicoanalyse-instrument en een plan van aanpak. 3.4 Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2012 In de programmabegroting VRHM zijn de taken, visie, missie, en organisatiedoelstellingen van de GHOR HM vastgelegd. De bijdrage van de GHOR aan de multidisciplinaire samenwerking en de rol t.a.v. advisering vergunningverlening bij publieksevenementen wordt hierin beschreven. 3.5 Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2011 De conceptversie Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid is gepubliceerd op 1 oktober 2011 en is opgesteld door een landelijke multidisciplinaire werkgroep. Deze handreiking dient als kader voor een uniforme werkwijze van alle partijen die zich met advisering bij vergunningverlening voor publieksevenementen bezighouden. 3.6 Eindrapportage Aristoteles 3 In de eindrapportage Aristoteles worden prestatie indicatoren benoemd. Op 8 augustus 2011 heeft GHOR Nederland de indicator voor evenementenadvisering geactualiseerd. 3 Versie 1.0 5

7 4. Koppeling organisatiedoelstellingen met evenementenbeleid 4.1 Missie GHOR HM Het onder coördinatie van het openbaar bestuur, in naadloze aansluiting op de dagelijkse zorg, realiseren van een goede, toegankelijke en samenhangende acute zorg, publieke gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voor slachtoffers van rampen en crises en het bijdragen aan het voorkomen en het beperken van rampen en crises door een professionele advisering op geneeskundige en gezondheidskundige aspecten bij risicobeheersing Organisatiedoelstellingen GHOR De GHOR wil haar missie onder andere bereiken door: Inzet van professioneel en klantgericht relatiemanagement naar alle samenwerkingspartners. Beschikbaarheid van vakbekwame medewerkers en vakbekwame operationele functionarissen. Transparantie in taken en verantwoordelijkheden tussen medewerkers, partners en operationele functionarissen. Kostenbewust en effectief werken. 4.3 Vertaling naar evenementenbeleid Om binnen de organisatie en werkprocessen van de GHOR HM een goede borging van het evenementenbeleid te kunnen bewerkstelligen, zijn de genoemde doelstellingen van de organisatie vertaald naar het evenementenbeleid. 4.4 Algemeen doel evenementenadvisering Door proactieve en preventieve advisering van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden, een integraal zorgadvies geven, om risico s voor de volksgezondheid bij publieksevenementen weg te nemen, zoveel mogelijk te beperken, of de gevolgen bij incidenten zoveel mogelijk te beperken. 4.5 Operationele beleidsdoelen Het evenementenbeleid van de GHOR HM heeft de volgende operationele doelstellingen: 1. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten in de VRHM omtrent risico s voor de volksgezondheid bij alle grootschalige publieksevenementen. 2. Participeren in en initiëren van multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van alle grootschalige publieksevenementen om de risico s voor de volksgezondheid weg te nemen, te beperken of de gevolgen bij incidenten tijdens publieksevenementen zoveel mogelijk te beperken. 3. Een bijdrage leveren aan de multidisciplinaire werkgroep die zich bezighoudt met de regionale bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid. 4. Het verhogen van de toegankelijkheid voor en de bekendheid van de GHOR HM bij de gemeenten in de VRHM ten behoeve van evenementenadvisering. 5. De GHOR HM adviseert in 90% van de relevante evenementen waarbij de GHOR HM moet adviseren 5. 4 beschreven in de programmabegroting veiligheidsregio Hollands Midden van beschreven in rapportage Aristoteles. 6

8 4.6 Kritische succesfactoren De kritische succesfactoren voor de operationele doelen zijn: Ten aanzien van doelstelling 1: Bereidheid bij gemeenten om advies aan te vragen bij de GHOR HM en het advies over te nemen in de vergunningsvoorwaarden. Professionaliteit en kennis van de adviseur. Professionaliteit en kennis bij de partners. Ten aanzien van doelstelling 2: Samenwerking overige hulpdiensten, veiligheidsbureau Hollands Midden en gemeenten. Mate van overname van de adviezen door Gemeente. Ten aanzien van doelstelling 3: Draagvlak vanuit de gemeenten om voortgang te kunnen boeken in de ontwikkeling van regionaal beleid op het gebied van evenementenveiligheid. Ten aanzien van doelstelling 4: Externe profilering van het evenementenbeleid van de GHOR HM. Ten aanzien van doelstelling 5: Bereidheid van gemeenten om een overzicht aan te leveren waarin alle voor de GHOR HM relevante evenementen worden weergegeven. 4.7 Prestatie indicatoren In onderstaand overzicht staan de prestatie-indicatoren weergegeven. Aan de hand van deze indicatoren wordt het evenementenbeleid van de GHOR HM jaarlijks geëvalueerd. Proces Prestatiegebied Indicator Uitbrengen advies Participatie 1 Aantal participaties in de voorbereiding van de categorieën B/C evenementen 6 in relatie tot het totaal aantal van deze categorieën evenementen. Relaties en netwerken Advies 2 Aantal geleverde adviezen in de categorieën B/C evenementen in relatie tot het totaal aantal van deze categorieën evenementen. Acceptatie 3 Hoeveelheid overgenomen adviezen in relatie tot het totaal aantal uitgebrachte adviezen. Bekendheid bij de relevante partners binnen de witte kolom. Bekendheid bij de relevante partners buiten de witte kolom. 4 De RAD, de GMK, GGD-AGZ en de regionale ziekenhuizen zijn op de hoogte van de evenementenadvisering door de GHOR HM. 5 Alle gemeenten, de Politie en de Brandweer in de VRHM zijn op de hoogte van de evenementenadvisering door de GHOR HM. 6 De categorisering van de evenementen wordt op pagina 9 van dit beleidsplan toegelicht. 7

9 5. Beleidskader 5.1 Wettelijk kader Het wettelijk kader waarbinnen de advisering van de GHOR HM bij publieksevenementen plaatsvindt, is als volgt; Wet Veiligheidsregio s (WvR): In art. 32, lid 1 WvR staat vermeld dat De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde organisatie GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Verder staat in de memorie van toelichting vermeld: De directeur GHOR heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio als hoofdtaken: ( ) het waar nodig adviseren van het bestuur bij de besluitvorming voor het verstrekken van vergunningen voor bijvoorbeeld het houden van grote evenementen waar geneeskundige hulpverleningsaspecten een rol kunnen spelen 7. Wet Publieke Gezondheid (WPG): In art.16 WPG staat vermeld: Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst. 5.2 Evenementenkalender Voor elk aankomend kalenderjaar wordt voor 1 december door BGC bij alle gemeenten van de VRHM een inventarisatie van alle B en C evenementen opgevraagd. Deze evenementen worden vervolgens in een regionaal overzicht gezet dat dient als uitgangspunt voor de evenementenkalender. Aan de hand van deze evenementenkalender adviseren de hulpdiensten van de VRHM over eventuele knelpunten. Hierbij kan met name gedacht worden aan een ongewenste samenloop van grote (risicovolle) evenementen. 5.3 Risicoanalyse en advisering Advisering bij publieksevenementen wordt door de GHOR HM gedaan conform de landelijke richtlijnen zoals gesteld in de Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen. Hierin staat beschreven dat er advies wordt gedaan wanneer er meer dan 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers zijn (lees: alle aanwezigen inclusief deelnemers, toeschouwers, medewerkers etc.) en er geen verzwarende omstandigheden 8 gelden. De gemeente kan dan zelf een door de GHOR HM opgesteld standaardadvies opnemen in de vergunningsvoorwaarden. Door een risicoanalyse uit te voeren valt een evenement in de A, B of C categorie (zie overzicht hieronder). Het activiteitenprofiel, het publieksprofiel en het ruimtelijk profiel bepaalt of op geneesen/of gezondheidskundig vlak elementen binnen de vergunningaanvraag aanleiding geven om op geneeskundig/gezondheidskundig gebied uitgebreider te adviseren. Hiermee worden de eerder genoemde verzwarende omstandigheden bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Technische Hygiëne zorg (THZ) bij een meerdaagse tijdelijke kampeervoorziening, verwachting van bovenmatig alcohol- en/of drugsgebruik of aanwezigheid van dieren bij een evenement. Op basis van deze verzwarende factoren kan de GHOR HM ook bij een evenement met minder dan 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers een gemeente adviseren. 7 Memorie van toelichting, Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio s), pag.29 8 Overzicht van alle verzwarende factoren is opgenomen in de Landelijke Handreiking Geneeskundige advisering bij publieksevenementen. 8

10 5.4 Definitie publieksevenement De GHOR HM hanteert de volgende definitie van een publieksevenement: Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van (grootschalig) vermaak en/of waarbij veiligheidsaandacht van de hulpdiensten wordt gevraagd. De definitie is ruim gehouden, zodat deze aansluit bij definities die gemeenten gebruiken in algemene plaatselijke verordeningen en de conceptversie Landelijke Handreiking Evenementenveiligheid Aan de bovenstaande definitie zijn de hieronder beschreven categorieën gekoppeld. 5.5 Categorieën evenementen De GHOR HM onderscheidt de volgende categorieën evenementen: Categorie A B C Toelichting Regulier evenement Aandachtevenement (veiligheidsaandacht) Risicovol evenement (verhoogde veiligheidsaandacht) 5.6 Categorie A (Regulier) Bij een categorie A-evenement wordt de basiszorg niet beïnvloed. Geen extra maatregelen binnen de Geneeskundige sector zijn nodig en geen GHOR-gecoördineerde activiteiten vinden plaats. Voor de advisering verwijst de GHOR HM naar het standaard advies A-evenementen en de folder Samen voor een veilig en gezond evenement dat in 2010 is opgesteld in samenspraak met de GGD HM en de RAD HM. Wanneer toch maatwerkadvies van de GHOR HM gewenst wordt door de gemeente, kan telefonisch of via een advies gevraagd worden. Voorbeelden: besloten feesten, buurtbarbecues, braderieën en vrijmarkten. 5.7 Categorie B (Veiligheidsaandacht) Bij een categorie B-evenement zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om gezondheidsbescherming te waarborgen. Bij deze categorie evenementen dienen GHORmaatregelen te worden genomen, aangezien deze categorie een beperkte (aanwezige en/of potentiële) impact heeft op de reguliere zorg en omgeving van het evenemententerrein. Het betreft een evenement met een duidelijk omschreven omvang en locatie. Van de organisator wordt verwacht dat hij aan planvorming doet. De eisen waaraan deze planvorming dient te voldoen staan beschreven in het operationele deel evenementenadvisering van de GHOR HM. Ook kan de gemeente aan de GHOR HM verzoeken deel te nemen aan overleggen ten behoeve van een evenement. Voorbeelden: Diverse feestweken, Gravelpop, Rapenburgconcert, Bruisend Reeuwijk, Kaarsjesavond Gouda. 9

11 5.8 Categorie C (Risicovol) Bij een categorie C-evenement zijn multidisciplinaire maatregelen nodig. Tijdens de voorbereiding wordt door middel van scenariodenken voorbereid op grootschalig optreden. Bij deze categorie treft de GHOR HM uitgebreide maatregelen om gezondheidsbescherming te kunnen waarborgen. Het evenement heeft een grote (aanwezige en/of potentiële) impact op de reguliere zorg en de omgeving van het evenementterrein waarbij bereikbaarheid voor de hulpdiensten een belangrijke factor is. Voor deze categorie vindt tussen de hulpdiensten altijd multidisciplinaire afstemming plaats. Van de organisator wordt verwacht dat hij aan planvorming doet. De eisen waaraan deze planvorming dient te voldoen staan beschreven in het operationele deel evenementenadvisering van de GHOR HM. Ook kan de gemeente aan de GHOR HM verzoeken deel te nemen aan overleggen ten behoeve van een evenement. Voorbeelden: Regionaal Bloemencorso, Lakeside, Leidens Ontzet. 5.9 Bepaling categorie Categorie B en C-evenement: Deze categorie evenementen staat weergegeven op het regionale overzicht dat wordt samengesteld aan de hand van de door BGC opgevraagde evenementen. Bij B en C-evenementen is sprake van (extra) veiligheidsaandacht en maatregelen, omdat deze evenementen (in meer of mindere mate) van invloed zijn op het aanbod van de reguliere zorg. Categorie A-evenement: Dit zijn alle evenementen die geen categorie B of C-evenement zijn. Daarnaast is er sprake van maximaal 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en is geen sprake van verzwarende omstandigheden. 10

12 6. Partners en verantwoordelijkheden 6.1 Relevante partners De meest relevante partners voor de GHOR HM in de advisering bij grootschalige publieksevenementen zijn: Organisatoren Gemeenten/burgemeester GGD Hollands Midden Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden Politie Hollands Midden 6.2 Organisator Is verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, de te treffen veiligheidsvoorzieningen en de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen. De veiligheid in het kader van de gezondheidsbeschermende maatregelen richt zich met name op (para)medische zorg, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding (bv. bij pandemie), en preventieve en repressieve maatregelen in het geval van extreme (weers)omstandigheden. Kosten die voortkomen uit maatregelen die geadviseerd worden, zijn voor rekening van de organisator. 6.3 Gemeenten/Burgemeester Verleent de vergunning en vraagt vanuit die verantwoordelijkheid advies van (onder andere) de GHOR HM. Verantwoordelijk voor het wel of niet overnemen van (delen van) het integrale zorgadvies. Formeel verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de vergunningsvoorwaarden tijdens het evenement. Verantwoordelijk voor het initiëren van een multidisciplinaire evaluatie na een B of C evenement. 6.4 Veiligheidsregio Hollands Midden Vanuit de bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid zoekt de GHOR HM aansluiting bij de regionale afspraken en neemt deze mee in haar adviestraject. 9 Onder veiligheidsregio worden ook de Brandweer HM en BGC verstaan. 6.5 GHOR Hollands Midden Adviseert over zorgniveau dat geboden dient te worden op evenementen. Brengt in het adviestraject vanuit haar taakstelling en expertise vakspecifieke deskundigheid in en zorgt dat deskundigheid van andere partners in de gezondheidszorg op juiste wijze betrokken en ontsloten wordt. Verwerkt de expertinput van haar partners en zichzelf in een integraal zorgadvies naar de gemeente. Informeert alle relevante partijen en parate functionarissen over het evenement, de procedures en eventuele inzet. Dit gebeurt onder andere draaiboeken, veiligheidsplannen, calamiteitenplannen en plattegronden beschikbaar te stellen. Delen van de door BGC samengestelde evenementenkalender met de GGD HM en de RAD HM. 9 Plan van aanpak wordt vastgesteld in het DB/AB van.. 11

13 Verzorgt evaluaties vanuit de witte kolom bij C-evenementen en evenementen waar een OvD-G is ingezet. Rapporteert in de managementrapportage over het afgelopen evenementenkwartaal/jaar. 6.6 GGD Hollands Midden Geven van expertinput op het gebied van Technische Hygiënezorg (THZ) en infectieziektebestrijding. Tijdens het evenement kunnen GGD-functionarissen van deze afdeling inspecteren. Over deze inspectie wordt de GHOR HM vooraf geïnformeerd. De GGD HM levert na een evenement waarop geïnspecteerd is, een (kopie van het) rapport van bevindingen aan, dat door de GHOR HM wordt verwerkt in een integrale zorgevaluatie. 6.7 RAD Hollands Midden De RAD is, indien van toepassing, verantwoordelijk voor: Het leveren van bovenparaat stand-by personeel, materiaal en/of materieel, wanneer dit door de GHOR HM nodig wordt geacht. De GHOR HM neemt deze maatregel om de beschikbaarheid van vervoer op het evenement en/of de reguliere ambulanceparaatheid te kunnen garanderen. Het kostenaspect dat hier aan is verbonden wordt beschreven in het operationele deel. Het leveren van adequate medische hulpverlening, indien deze gevraagd en geïndiceerd is. 6.8 Gemeenschappelijke Meldkamer Via werkafspraken 10 levert de meldkamer ambulancezorg een bijdrage bij repressie van incidenten tijdens een evenement. 6.9 Politie Hollands Midden Adviseert vanuit haar expertise op het gebied van (verkeers)veiligheid en ordehandhaving. Totdat een regionale evenementenkalender beschikbaar is deelt de politie HM haar politieevenementenkalender. 10 Service Level Agreement GMK en GHOR HM

14 7. Evaluatie en beheer 7.1 Monitoring van het beleid De uitvoering van het evenementenbeleid wordt jaarlijks door de Beleidsmedewerker Evenementen gemonitord aan de hand van de vastgestelde prestatie-indicatoren. Bij het niet behalen van prestatieindicatoren wordt geanalyseerd wat hiervan de oorzaak is. Deze analyse vormt de basis voor eventuele acties die genomen dienen te worden om de gestelde doelen van het evenementenbeleid zeker te kunnen stellen. De analyse wordt voorgelegd aan de manager GHOR HM. 7.2 Evaluatie van het beleid De uitvoering van het evenementenbeleid zal naast de monitoring, jaarlijks door de Beleidsmedewerker Evenementen geëvalueerd worden in samenspraak met de GGD HM en de RAD HM. Daarnaast wordt door de Beleidsmedewerker Evenementen van bureau GHOR een jaarlijks verslag van het behalen van doelstellingen opgesteld. Verder zal de Beleidsmedewerker Evenementen door middel van interviews jaarlijks vijf gemeenten vragen stellen over de kwaliteit van de advisering bij publieksevenementen. In de evaluatie wordt ook het communicatieaspect meegenomen. In de jaarlijkse interviews van de Directeur GHOR met de leden van het Dagelijks Bestuur van de VRHM over de waardering van de GHOR HM, is evenementenadvisering één van de onderwerpen. Resultaten uit deze interviews worden in de evaluatie meegenomen. Aan de hand van deze complete evaluatie kan het beleidsplan evenementenadvisering eventueel herzien worden. 7.3 Beheerprotocol Wijzigingen in dit beleidsplan vinden alleen plaats door de Beleidsmedewerker Evenementen van de GHOR HM. Iedere inhoudelijke wijziging wordt daarbij eerst besproken met de sector AGZ van GGD HM en de RAD HM. Vervolgens wordt het herziene beleidsplan opnieuw vastgesteld door de Directeur GHOR. De beleidsmedewerker kwaliteit van de GHOR HM wordt hierover geïnformeerd. 7.4 Archivering De GHOR HM draagt zorg voor de archivering van het planvormingsproces. Dit zal geschieden in digitale vorm. De archivering bevat de volgende stukken (indien van toepassing): 1. De evenementenaanvraag 2. Risicoanalyseformulier (checklist) 3. Contactformulieren (verslag van adviezen tijdens vergadering) 4. Advies 5. Definitieve planvorming 6. Mono-draaiboek 7. Vergunning 8. Evaluatieformulieren geneeskundige eenheden 9. Rapportage van THZ-inspectie 10. Integrale evaluatie. 7.5 Locatie archief digitaal Het digitale archief bevindt zich op de GHOR-schijf onder: Operationele planvorming / evenementen / 201x. 13

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0 (inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 2 1.3 Uitgangspunten... 3 2. Definitie evenement... 4 3. Rollen... 5 3.1 Veiligheidsbestuur...

Nadere informatie

Handreiking Evenementenveiligheid 2011

Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel III Gemeenten: de regie in handen Ministerie van Veiligheid en Justitie, november

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016 Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Van: Kuijt, Michelle [mailto:m.kuijt@vrzw.nl] Namens Raasing, Hilda Verzonden: woensdag, 7 augustus 2013 13:39

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 5 1.3 Kaders: financiële ontwikkelingen... 6 2 Programma Crisis-

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. DOC-P&C: Jaarstukken 2010 Pagina 2 van 95

Voorwoord. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. DOC-P&C: Jaarstukken 2010 Pagina 2 van 95 Voorwoord Statistisch gesproken kan 2010 operationeel voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de geschiedenis in als een relatief rustig jaar. Dat wil niet zeggen dat zich geen incidenten hebben afgespeeld

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Drs. M. Zannoni, drs. S. Schaap, M. Matthijs, drs. J. Jochmann, prof. mr. dr. E.R. Muller Inhoudelijke begeleiding: dr. M.J. van

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2016 FINANCIËLE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID ZORG GRONINGEN. (PG&Z-regeling)

BELEIDSBEGROTING 2016 FINANCIËLE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID ZORG GRONINGEN. (PG&Z-regeling) BELEIDSBEGROTING 2016 EN FINANCIËLE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN (PG&Z-regeling) Versie 1.0 ten behoeve van zienswijze gemeenteraden Naar aanleiding van

Nadere informatie

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Bijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Inventarisatie deskresearch inzake informatievoorziening

Nadere informatie

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Steven van der Kruijff 07055528 Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

BRZO-regio West 2007-2011

BRZO-regio West 2007-2011 BRZO-regio West 2007-2011 1.Inleiding Dit inspectieprogramma heeft betrekking op de uitvoering van het toezicht in het kader van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999. Het inspectieprogramma heeft

Nadere informatie

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 versie 1.0 25 juni 2013 eindconcept 1 46 deze pagina is bewust leeg gelaten 2 46 Advies Multidisciplinair advies planvorming versie

Nadere informatie