Algemene Voorwaarden THE FLOATING COMPANY B.V. met bezoekers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden THE FLOATING COMPANY B.V. met bezoekers"

Transcriptie

1 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden THE FLOATING COMPANY B.V. met bezoekers ArBkel 1 DefiniBes a) De Organisatie: Baarsjesweg 163, 1057 HN te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap The Floating Company B.V. (KvK nummer ) of elke andere direct of indirect aan deze vennootschappen gelieerde vennootschap of onderneming of handelsnaam. b) Bezoeker: Iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit te zake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt. c) Entreebewijs: Het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement. d) e-ticket: Onder e-ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de verschillende websites van de organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus/ websites en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als entreebewijs in de zin van de artikel 3 van de algemene voorwaarden. e) Evenement: Een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest/ evenement, voorstelling, muziek (uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woord. f) Terrein: Elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is. g) Website: Iedere website van de Organisatie zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarop al dan niet tegen betaling - aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden, informatie, downloads en streamings, merchandise, cd s, een forum of sociaal netwerk en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of producten; ArBkel 2 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs dan wel betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. 2. Alle door de Organisatie dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 4. Uitdrukkelijk worden hierbij door de Organisatie de door Bezoekers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. 5. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van de Organisatie meteen te staken. ArBkel 3 Privacy bepalingen 1. De Organisatie respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. 2. De gegevens van de Bezoeker worden door de Organisatie opgeslagen en gebruikt om de levering van Producten en aanverwante diensten zo snel en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en aldus enige overeenkomst uit te voeren. Daarbij herkent de Website de Bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten cookie. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van cookies. Alles in overeenstemming met Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3. Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen een forum, binnen het delen van gegevens in de omgeving van een sociaal medium zoals Facebook of Twitter en voor het versturen van de een nieuwsbrief. Tevens worden de gegevens gebruikt om: a) de Bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;

2 b) materiaal, een Product of informatie toe te zenden waar de Bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht; c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of contests; d) om de informatie op de Website voor de Bezoeker aan te passen; e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen; f) voor fraude en inbreuk preventie; voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie. 4. Het is mogelijk dat de Website de gegevens van de Bezoeker gebruikt om aan deze andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte Producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door de Organisatie gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website. 5. Voor de handelingen als bedoeld in artikel 5.3 dient de Bezoeker zich te registeren en een account aan te maken op de Website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en adres worden vastgelegd en door de Organisatie worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van aankopen van een Product op de Website. 6. De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat de Organisatie of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toezenden per e- mail of per post. De Organisatie zal deze informatie niet aan een derde partij door verkopen danwel de gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, tenzij de Bezoeker daar via een opt-in mogelijkheid toestemming voor heeft gegeven. De informatie die de de Organisatie van de Bezoeker vraagt (of in de toekomst zal vragen) is niet iedere keer hetzelfde en verschilt naar gelang de toepassing op de Website. ArBkel 4 Toezenden nadere informabe De Bezoeker krijgt op een Website de mogelijkheid aan te geven of de Organisatie diens gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over te houden Evenementen, uitgaven, aanbiedingen, acties en andere websites. De Organisatie mag na deze toestemming de gegevens van de Bezoeker delen met andere vennootschappen deel uitmakend van hetzelfde concern. Tevens bestaat de mogelijkheid om toestemming te vragen of de Bezoeker informatie wenst te ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van de Organisatie of aan deze gelieerde bedrijven. Indien deze toestemming is verleend mag de Organisatie de gegevens van de Bezoeker delen met deze derden. De Bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken door verzending van een aan met de tekst verwijderen gegevens en door aan te geven van welke lijsten (nieuwsbrief/forum/etc.) hij verwijderd wil worden. ArBkel 5 Entreebewijzen 1. De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Uitsluitend Entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door de Organisatie als geldig erkend. 2. Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald. 3. Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken. 4. De Bezoeker is gehouden het Entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het Evenement gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de Organisatie, of door haar ingeschakelde derden, te tonen. 5. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn. 6. Voor e-tickets, gekocht via het internet, gelden naast de bovenvermelde voorwaarden eveneens de onderstaande e-ticket voorwaarden: a) Onder e-ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de websites van de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus/ websites en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als Entreebewijs in de zin van het artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft via internet. b) Het e-ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle moet een geldig identiteitsdocument met foto worden getoond: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs. c) Het e-ticket is alleen geldig voor het desbetreffende event waarvoor het e-ticket is aangeschaft. De datum en het evenement worden vermeld op het e-ticket. d) Het e-ticket zal worden gescand bij de ingang van het Terrein op zijn unieke en eenmalige

3 persoonlijke barcode. e) Het e-ticket is alleen geldig als het is afgedrukt in kleur- of in zwart-wit- op blanco A4 papier, in portretformaat (verticaal) zonder aanpassing van de printgrootte, op een laser of inkjet printer. Het kan in geen geval worden aangeboden op een andere drager (elektronisch, scherm enz.). f) Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. E-tickets die slecht worden afgedrukt, die beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, worden geweigerd en als ongeldig beschouwd g) Gegevensinvoer t.b.v. e-ticket : I. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het E-ticket en de eventuele afhandeling van vragen door de Organisatie. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het e-ticket besteld heeft. II.De Organisatie is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de telecommunicatieapparatuur en/of voor een fout in de programmatuur die de besteller gebruikt voor het versturen of ontvangen van elektronische boodschappen. III.De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wanneer het door de Bezoeker ingevoerde adres door derden wordt gelezen, of als het account van de Bezoeker niet correct werkt of wordt geleegd. De Bezoeker dient zorg te dragen dat de door de Organisatie aan hen verstrekte informatie alleen door hen of door daartoe bevoegde personen wordt gelezen. IV.In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, of niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan de Organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. ArBkel 6 Toegang, Verblijf en Veiligheid 1. Indien voor enig Evenement een minimumleeftijd geldt verklaart de Bezoeker middels de aankoop van het Entreebewijs dat hij/zij de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft. 2. De Organisatie is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het Evenement te fouilleren en de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken. 3. Indien de Organisatie daarom verzoekt is de Bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 4. Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. 5. De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. 6. Het is Bezoekers niet toegestaan om professionele foto film audio en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement. 7. Het is Bezoekers niet toegestaan (huis)dieren, (hard)drugs dan wel hallucinerende middelen, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave. Indien nodig zal de Politie ingelicht worden. 8. Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen. 9. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn. 10. Een Bezoeker heeft na het verlaten van het Terrein geen toegang meer tot het Terrein. 11. Gekochte consumptiebonnen tijdens een evenement zijn alleen geldig in de van te voren aangekondigde openingstijden van het evenement. De Organisatie gaat nooit over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten, tenzij anders vermeld. 12. Roken is op het Terrein niet toegestaan in de aanwezige tenten. Roken is daarom alleen

4 toegestaan in de open buitenlucht. Mits een evenement van de Organisatie op een binnen dan wel overdekte locatie is mag er alleen gerookt worden op de speciaal daarvoor aanwezige rookruimtes. ArBkel 7 Aansprakelijkheid 1. Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: a) Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het Terrein en de door deze derden ingeschakelde personen. b) Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen. c) Schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor of gezichtsvermogen. d) Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen. e) (gevolg) Schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement. f) Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers van het Evenement. g) Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig! h) gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat Gevolgschade en indirecte (bedrijfs-) schade aan de zijde van Bezoeker. 2. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een. Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de Organisatie en/of door de Organisatie ingeschakelde derden. ArBkel 8 RegistraBe 1. De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten diensten staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het Terrein. 2. Door betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaamskenmerken door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd. ArBkel 9 Rechten van Intellectueel eigendom 1. Het is de Bezoeker niet toegestaan professionele beelden of geluidsopnamen te maken zonder toestemming van de Organisatie van (delen van) het Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen beeld en/of geluidsdragers zullen worden vernietigd. Het is Bezoeker niet toegestaan eventuele in weerwil van in de vorige zinsnede bepaalde tijdens het Evenement vervaardigde beeld en/of geluidsopnamen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen dan wel

5 aan derden ter openbaarmaking of verveelvoudiging af te staan. 2. De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten. 3. De Bezoeker is bij overtreding van het in dit artikel bepaalde een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van ,= (vijftigduizend euro) verschuldigd, onverminderd het overige aan de Organisatie toekomende recht op schadevergoeding krachtens de wet. ArBkel 10 Data, plaats en ArBesten. 1. De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip. 2. Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, pandemie, epidemie, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 4. Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de Organisatie de reeds door de Bezoeker voor het Entreebewijs betaalde vergoeding aan de Bezoeker restitueren. Van het bepaalde in dit artikel lid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/ reserveringsgelden. 5. Restitutie van entreegelden als bedoeld in lid 4 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt. 6. Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd artiesten en/of geplande activiteiten die van te voren zijn aangekondigd te wijzigen zonder over te gaan tot restitutie zoals in lid 5 beschreven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. ArBkel 11 Klachten Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de organisatie en de Bezoeker dienen de directie van de Organisatie binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden per aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door de Organisatie niet in behandeling genomen. ArBkel 12 Algemene bepalingen 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 2. Alle geschillen van welke aard dan ook met betrekking tot deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 3. Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, en alle niet contractuele verbintenissen die daaruit voortvloeien, zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.! Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de websites van de Organisatie. Bij de Entree van de evenementen is een beknopte algemene voorwaarden weergegeven genoemd; de huisregels.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de Website van de Licentienemer.

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

De rechtspersoon Media & Internet statutair gevestigd te Tilburg.

De rechtspersoon Media & Internet statutair gevestigd te Tilburg. Algemene Voorwaarden Media & Internet Augustus 2011 Inleiding Dit zijn de algemene voorwaarden van Media & Internet. Het gaat hier niet om de kleine lettertjes, waar u zich als Afnemer aan verbindt zonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015.

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015. 1 Algemene Voorwaarden MKB Webfactory Tot stand gekomen op 19-2-2015. Wijngaardplein 7 5632 MA EINDHOVEN +31 (0) 408424299 www.mkbwebfactory.nl info@mkbwebfactory.nl IBAN: NL82 INGB 0006 0733 63 KvK nr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leden

Algemene Voorwaarden Leden Algemene Voorwaarden Leden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Cyberghost: Cyberghost BV (hierna te noemen: Cyberghost ) t.h.o.d.n. Friends Enterprise

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer De partij welke een aankoop doet via Paylogic voor een Evenement;

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Artikel 1: Definities In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. YOiS b.v.: alle ondernemingen en handelsnamen die eigendom zijn van YOiS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kich Productie Hosting & Webdesign. Datum 15-01-2014

Algemene voorwaarden Kich Productie Hosting & Webdesign. Datum 15-01-2014 Algemene voorwaarden Kich Productie Hosting & Webdesign. Datum 15-01-2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Kich Productie en Opdrachtgever, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie