Leidraad evenementen Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad evenementen Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Leidraad evenementen Inhoudsopgave 1. Inleiding Definitie van evenement Wettelijke kaders Beleidskaders en regels Partijen Programmering, samenloop en variatie Type evenement Vergunningproces Voorschriften en randvoorwaarden Evenementenlocaties Openbare orde en veiligheid Gezondheid en hygiëne Verkeer, vervoer en bereikbaarheid Overlast door vervuiling, verontreiniging en beschadiging Financieel Toezicht op veiligheid Specifieke beleidsregels evenementen Vrijmarkten Circussen Index... 26

2 Voorwoord Het is de bedoeling dat deze leidraad vijf jaar of langer als basis dient voor het organiseren van evenementen in de openbare ruimte. Uitgangspunten van dit stuk zijn de Gemeentelijke Evenementenvisie en het evenementenbeleid vastgesteld september De gemeente wil zo min mogelijk regels vastleggen met het achterliggende idee dat alles mogelijk moet zijn. Er wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen en waar mogelijk zal de gemeente faciliteren, stimuleren en reguleren waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het algemeen belang en het individueel belang. Leeswijzer Het leidraad evenementen is veelomvattend. Meerdere aspecten spelen een rol en veel partijen zijn betrokken bij het organiseren van een evenement. Bij de opzet van deze handreiking is er daarom gekozen om te werken met kaders zodat men snel kan vinden wat voor hem of haar van belang is. 1

3 1. Inleiding Evenementen zorgen voor vertier en sociale cohesie, zetten Purmerend op de kaart en hebben een positief effect op de stadseconomie en promotie. Soms leveren evenementen in de openbare ruimte hinder op in de vorm van geluidsoverlast, vervuiling, verkeershinder, etc. De gemeente heeft de zorg voor en de bescherming van de openbare ruimte, de openbare orde, de leefbaarheid en de veiligheid. Taken die de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders delen. Het college heeft de zorg voor de openbare ruimte en de burgemeester verleent vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid de evenementenvergunningen en stelt de jaarlijkse evenementenkalender vast. De organisatoren zijn globaal te verdelen in twee groepen. Er zijn organisatoren die een commercieel evenement organiseren en er zijn organisatoren die een niet-commercieel evenement organiseren. Organisatoren van laatstgenoemde evenementen hopen door middel van hun evenement onder andere naamsbekendheid te genereren voor een goed doel of een vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het Jeu de Boules toernooi, Purmerbos marathon, spinning spektakel koemarathon en het Pinkstertoernooi WZ&PC. Andere niet-commerciële evenementen worden georganiseerd om mensen samen te brengen zoals de Sinterklaasintocht, Nazomerfeesten, Poortersfeesten en Purmerend wenst elkaar. Een commercieel evenement wordt georganiseerd met een winstoogmerk. Voorbeelden hiervan zijn Electronic Picnic, vlooienmarkten, Heilige Koemarkt, Koemarkt smaakmakend en de kermis was het jaar waarin het 600-jarig bestaan van de stad Purmerend werd gevierd. Na afloop van dat jaar werd een brainstormsessie georganiseerd om met alle betrokken partijen te evalueren, toekomstige doelstellingen van evenementen in Purmerend te bespreken en om de rolverdeling van de gemeente en de evenementenorganisaties te bepalen. De vraag "Wat voor stad wil Purmerend zijn?" werd uitvoerig besproken. Purmerend wil haar oude karakter als marktstad behouden met veel weekmarkten, (internationale) themamarkten en braderieën. Purmerend wil daarnaast het hele jaar een bruisende stad zijn voor haar inwoners maar ook als centrum van de regio fungeren. Met veel sportactiviteiten, een gezellig uitgaansleven, ook voor senioren, waarbij de Koemarkt als belangrijke locatie geldt. Dit is verder uitgewerkt in de gemeentelijke evenementenvisie Tijdens het feestjaar bleek dat nieuwe beleidsuitgangspunten en actiepunten nodig zijn om het evenementenbeleid voor de komende jaren op adequate wijze vorm te geven. De verscheidenheid aan evenementen, de coördinatie binnen de Gemeente Purmerend en de gemeentelijke faciliteiten waren niet optimaal. Het doel van dit stuk is het tot stand brengen van een evenwicht tussen het belang van Purmerend bij kwalitatief goede evenementen en een gevarieerd aanbod enerzijds en het waarborgen van de veiligheid van personen en goederen en het beperken van de overlast anderzijds. Veel voorschriften komen voort uit regelgeving (bijvoorbeeld de Algemeen Plaatselijke Verordening van Purmerend 2003 (APV)) of vergunningsvoorschriften en worden in de praktijk al toegepast. Het leidraad evenementen introduceert geen nieuwe regels maar verbetert de organisatie van het proces en verhoogt de klantvriendelijkheid richting organisatoren doordat alle regels gebundeld worden. Hierdoor ontstaat een transparant kader voor de beoordeling, vergunningverlening en handhaving van evenementen. Bovendien is het juridisch van belang dat uitvoeringsregels en de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de voorwaarden die worden opgenomen in de evenementenvergunning expliciet bestuurlijk worden vastgesteld. 2

4 2. Definitie van evenement 2.1 Regionale definitie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises voor de inwoners en bezoekers van de regio. Het is een samenwerkingsverband tussen brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio en negen gemeenten. De veiligheidsregio adviseert bij grootschalige of bijzondere evenementen. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hanteert de volgende definitie: Evenementen omvatten alle voorzienbare activiteiten en gebeurtenissen die leiden tot een incidentele grote toestroom van personen naar een plaats of gebied, met als gevolg de aanwezigheid van grote of bijzondere groepen mensen met alle daarmee samenhangende zaken op het gebied van veiligheid. Op basis van deze definitie wordt de inzet van de regionale hulpdiensten bepaald. 2.2 Gemeentelijke definitie In deze nota wordt de definitie van uit de Apv gebruikt. De Apv geeft het volgende vertrekpunt voor de begripsomschrijving: Onder het begrip evenement wordt verstaan; "elke voor publiek toegankelijke activiteit dan wel serie van activiteiten die als geheel kunnen worden aangemerkt, op het gebied van cultuur, sport, vermaak, ontspanning of promotie". met uitzondering van: a. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; b. activiteiten als bedoeld in artikel 94 en 98; c. markten als bedoel in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet; d. activiteiten, niet zijnde door de burgemeester aangewezen vechtsportevenementen, in een gebouw of op een terrein overeenkomstig de bestemming van dat gebouw of terrein. Onder evenement wordt mede verstaan: a. een herdenkingsplechtigheid; b. een braderie; c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 9; d. een draaiorgel; 3

5 3. Wettelijke kaders Hieronder worden de wettelijke kaders met betrekking tot evenementen kort beschreven. Voor meer informatie hieromtrent kan contact worden opgenomen met de evenementencoördinator via Gemeentewet In artikel 174 van de Gemeentewet wordt de bevoegdheid van de burgemeester, het toezicht op evenementen, beschreven. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze betrekking hebben op het toezicht op de openbare samenkomsten, vermakelijkheden en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Het begrip toezicht omvat meer dan alleen de handhaving van de openbare orde. Het gaat hier ook om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de burgers. Het is ook de bevoegdheid van de burgemeester om uitvoeringsregels vast te stellen. 3.2 Apv Het doel van de regelingen in de Apv is het voorkomen van overlast in de openbare ruimte en van verstoring van de openbare orde, het voorkomen van onveiligheid en het voorkomen van zaken die een gevaar zijn voor de zedelijkheid of de gezondheid. De Apv bepaalt dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. In hoofdstuk 5, artikelen 111 tot en met 113 van de Apv worden de regels voor het toezicht op evenementen beschreven. Elk jaar vinden er in heel Purmerend veel kleinschalige evenementen plaats. Buurt- en straatfeesten vinden doorgaans plaats in een deel van de openbare ruimte in een wijk. Er gaat zelden tot nooit iets mis tijdens deze feesten. Daarnaast wil de gemeente Purmerend het organisatoren ook niet onnodig moeilijk maken, maar juist mogelijke drempels wegnemen en de administratieve lasten te verminderen. Om deze redenen heeft de raad besloten dat onder bepaalde voorwaarden bij buurt- en straatfeesten met een melding kan worden volstaan. De Apv is te vinden op 3.3 Evenementen op zondag Op basis van de Zondagswet is het verboden op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan hiervoor een ontheffing verlenen. Dit hoeft niet apart aangevraagd te worden maar is standaard opgenomen in de vergunningaanvraag. 3.4 Evenementen in gebouwen /tenten Evenementen die niet in de openbare ruimte worden georganiseerd maar inpandig, zoals in een gebouw of tent, vinden plaats op grond van de gebruiksmelding en de voorschriften die daarin worden gegeven. Deze bepalingen zijn opgenomen in de brandbeveiligingsverordening Purmerend. In de gebruiksmelding van het gebouw moet een bijeenkomstfunctie zijn opgenomen. Er is dan een aanvullende gebruiksmelding nodig naast de evenementenvergunning. Bij de afdeling VTH kan worden nagevraagd of het evenement kan plaatsvinden binnen de gebruiksmogelijkheden van het gebouw. In de toekomst (onder voorwaarde van het raadsbesluit) zullen vechtsportevenementen de enige uitzondering hierop zijn. Vechtsportevenementen worden vaak gehouden in sportscholen en vallen daarmee onder de gebruiksmelding. Echter is men in de toekomst altijd verplicht een evenementenvergunning aan te vragen voor vechtsportevenementen. Voor evenementen als een circus of andere evenementen waarbij een tent wordt geplaatst voor meer dan 50 gelijktijdig aanwezige personen is volgens de Brandbeveiligingsverordening Purmerend 2012 een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. In de gebruiksvergunning wordt aangegeven hoe tenten veilig gebruikt moet worden. Daarbij gaat het om het aantal en de aanduiding van vluchtwegen, de opstelling van objecten zoals stoelen en podia, het maximum aantal toelaatbare personen en benodigde blusmiddelen. 4

6 3.5 Schenken van alcohol Voor het schenken van zwakalcoholische dranken tegen betaling tijdens een evenement is een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet vereist. Alleen zwakalcoholische dranken (minder dan 15% volume alcohol) mogen met deze ontheffing worden geschonken. De aanvrager van de ontheffing is minimaal 21 jaar oud en moet van onbesproken gedrag zijn. Hij moet toezien op een juiste verstrekking van alcohol volgens de wettelijke bepalingen. 3.6 Vuurwerk Bij evenementen wordt regelmatig vuurwerk afgestoken. Het bedrijf dat de ontbranding verzorgt moet bij de provincie een vergunning aanvragen. Op grond van het vuurwerkbesluit stelt de provincie onder meer regels over de opslag van het vuurwerk en de afstand bij het afsteken tot het publiek. De politie stemt de vervoersroute af met de firma dat de ontbranding verzorgt. De provincie neemt contact op met de gemeente voor de door de gemeente af te geven verklaring van geen bezwaar. De gemeente kan hier aanvullende regels stellen in het kader van de openbare orde en veiligheid. De vergunning dient 14 weken van te voren bij de Provincie te worden aangevraagd (zie 3.7 Lasershows/drones Steeds vaker worden grote buitenevenementen omlijst door spectaculaire lasershows al dan niet begeleid door muziek. Deze lasers produceren teksten of figuren in de lucht of op wolken. Dit kan tot op grote afstand invloed hebben op vliegtuigoperaties. Voor het geven van een vergunning voor lasershows moet daarom goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport, divisie Luchtvaart worden verkregen. Het is daarnaast verboden om met een drone beroepsmatig (=tegen vergoeding/ met baat) te vliegen, tenzij een ontheffing wordt verkregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (zie 3.8 Flora- en Faunawet De Flora- en Faunawet regelt dat beschermde planten en dieren niet gedood, verjaagd, gevangen of verontrust mogen worden. Het organiseren van evenementen kan in strijd zijn met dit verbod. Indien er op een evenementenlocatie risico bestaat dat dit verbod wordt overtreden, zullen er maatregelen getroffen moeten worden of een ontheffing van dit verbod worden aangevraagd (zie onderwerp Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen). 3.9 Verkeerswetgeving In verband met evenementen kan het nodig zijn om bepaalde tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen, zoals het afsluiten van wegen of parkeerplaatsen, het instellen van een parkeerverbod of het instellen van omleidingen etc. Afsluitingen en omleidingen kunnen worden aangevraagd met het aanvraagformulier evenementenvergunning, hiervoor wordt wel een aparte vergunning afgegeven Wet BIBOB Op grond van de Wet "Bevordering IntegriteitBeoordelingen door het Openbaar Bestuur" kunnen evenementenorganisatoren worden getoetst. Als uit die toetsing blijkt dat er redenen zijn om aan te nemen dat de vergunning gebruikt zal worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of om strafbare feiten te plegen, of dat ter verkrijging van de aangevraagde of gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd, dan kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken Marktverordening Purmerend De gemeente Purmerend heeft in de marktverordening een aantal warenmarkten vastgesteld. Tijdens deze ingestelde marktdagen is het in principe niet mogelijk een evenement te organiseren binnen het warengebied. Wanneer een evenement plaatsvindt op een van de ingestelde marktdagen of binnen het marktgebied, zal vooraf aan de marktmeester van de afdeling VTH goedkeuring gevraagd moeten worden. 5

7 3.12 Leges- en precarioverordening Voor het verlenen van vergunningen en de afgifte van ontheffingen worden leges in rekening gebracht. De legesbedragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn te vinden op de website overheid.nl (zoektermen Legesverordening Purmerend). Er is geen vrijstelling van leges mogelijk. Iedereen die grond van de gemeente gebruikt voor een evenement moet daarvoor betalen. Deze precariobelasting betreft het gebruik van trottoir, parkeerplaatsen, openbare wegen, enz. De belasting wordt bijvoorbeeld geheven over de vierkante meters die marktkramen, tenten, podia, etc. innemen. Precariobelasting bij niet-commerciële evenementen wordt niet geheven Wettelijke Aansprakelijkheid Voorop staat dat de organisator zelf, primair aansprakelijk kan worden gesteld voor de veroorzaakte schade ten gevolge van het evenement. Een evenementenvergunning vrijwaart de organisator niet voor zijn aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, ook niet als door de desbetreffende eigenaar van een naburig erf tegen verlening van de vergunning tevoren bezwaren zijn ingebracht, maar deze bezwaren zijn verworpen. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schadeclaims van derden ten gevolge van het evenement. De evenementenorganisator dient voor het evenement een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 6

8 4. Beleidskaders en regels Naast bovengenoemde wettelijke kaders liggen de volgende regels en beleidskaders ten grondslag aan het leidraad evenementen. 4.1 Landelijke handreiking evenementenveiligheid De handreiking evenementenveiligheid gaat in op de rol van de gemeente en de burgemeester bij veilige evenementen. Evenementen zijn voor de gemeente een bron van vermaak, profilering en inkomsten. Tegelijkertijd is de gemeente verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid. Het organiseren van een evenement is een recht dat iedere burger heeft. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van veiligheid en gezondheid. De gemeente ziet hierop toe, stelt grenzen en handhaaft deze grenzen. Dit beleid is te raadplegen op 4.2 Veiligheidsnormen en richtlijnen Krachtens diverse wettelijke regelingen en landelijke richtlijnen en normen worden eisen gesteld aan de fysieke veiligheid. Deze eisen zijn opgenomen in het evenementenbeleid van de Veiligheidsregio. Deze handreiking sluit daarop aan. Het beleidsplan en de veiligheidsnormen zijn te raadplegen op 4.3 Geneeskundige advisering bij publieksevenementen Samen met politie, brandweer en gemeenten heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) een belangrijke taak in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Één van de voorbereidende taken is advisering bij publieksevenementen. De GHOR werkt met een standaard advies bij evenementen met minder dan gelijktijdig aanwezige bezoekers, waarbij geen verzwarende omstandigheden zijn. Dit advies beschrijft voorwaarden op het gebied van sanitaire, hygiënische en geneeskundige voorzieningen (zie 9.3). In een aantal gevallen zal een advies op maat nodig zijn waaruit aanvullende voorwaarden kunnen voortvloeien. 4.4 Gemeentelijke evenementenvisie In juni 2013 is de Gemeentelijke evenementenvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is de visie op evenementen en de betekenis van evenementen voor de stad Purmerend beschreven. Purmerend streeft naar een verrassend aanbod aan evenementen dat de mensen in de stad met elkaar verbindt en mensen verleidt naar Purmerend te komen. De rol die de gemeente Purmerend hierin wenst te vervullen is drieledig: reguleren, faciliteren en stimuleren. Naast het vastleggen van bepaalde beleidskaders, zal de gemeente evenementenorganisaties ondersteunen met beschikbare diensten en middelen. Om evenementen te faciliteren is er eveneens één loket/aanspreekpunt voor het organiseren van evenementen in Purmerend. De evenementencoördinator vervult deze loketfunctie en ondersteunt organisatoren daar waar gewenst en mogelijk. Eveneens zal de gemeente een initiërende rol vervullen door op het gebied van gezamenlijke marketing, promotie en netwerkvorming de onderlinge samenhang van evenementen te versterken. De gemeente draagt zorg voor de promotie en verspreiding van de evenementenkalender van Purmerend. Bijvoorbeeld op de website van Bureau Toerisme Laag Holland, Dagje Purmerend en de VVV-kantoren in Noord-Holland. 4.5 Beleidsregels evenementen Omdat de gang van zaken rond evenementen voor zowel de gemeente, de bezoekers als de organisatoren onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, is er voor gekozen om een evenementenbeleid tot stand te brengen. De primaire doelstellingen van het evenementenbeleid zijn: 1 Het formuleren van beleid ten aanzien van evenementen die vanuit een particulier initiatief binnen de gemeente Purmerend gehouden worden; 2 Het verbeteren van de relatie tussen de gemeente enerzijds en de evenementenorganisatoren en andere externe organisaties op het gebied van evenementen anderzijds, opdat de kwaliteit 7

9 van evenementen gewaarborgd is c.q. verbeterd wordt, maar ook rekening gehouden wordt met de leefomgeving; 3 Het verbeteren van de dienstverlening; 4 De zorg voor openbare orde en veiligheid; 5 Een consequente handhaving van regelgeving en beleid ten aanzien van evenementen. 4.5 Geluidsvoorschriften In de "Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2012" worden de maximale geluidsniveaus en de daaraan gerelateerde voorwaarden beschreven. Het belangrijkste doel van deze voorschriften is om bezoekers te behoeden tegen gehoorschade. Daarnaast is het beperken van de overlast voor omwonenden en ondernemers belangrijk. 4.6 Standplaatsenbeleid Op een aantal locaties in Purmerend zijn standplaatsvergunningen afgegeven. Wanneer deze standplaatsvergunning conflicteert met het te organiseren evenement zal tijdig de standplaatshouder op de hoogte worden gesteld. Indien dit bij de intake naar voren komt zal de gemeente in overleg met de standplaatshouder tijdig kijken naar een alternatieve locatie tijdens de duur van het evenement. 4.7 Terrassenbeleid Het terrassenbeleid streeft naar een balans in zowel kwalitatieve (ruimtelijke kwaliteit) als kwantitatieve eisen (inrichtingseisen), economische belangen, het waarborgen van de veiligheid en openbare orde. Het beleid is van toepassing op alle terrassen in de gemeente. 4.8 Horecaconvenant De burgemeester, politie Noord-Holland, Koninklijke Horeca Nederland en de deelnemende horecaondernemingen wensen samen te werken, teneinde ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van horecagerelateerde overlast in de gemeente Purmerend te beteugelen of te voorkomen. Het convenant beschrijft de preventieve en repressieve maatregelen om gevaarlijke situaties en overlast te beperken en te voorkomen. 4.9 Kermisbeleid Elk jaar vindt in mei de voorjaarskermis plaats. In het beleid wordt de tweede vrijdag van mei tot en met de zondag in de week daaropvolgend aangeduid als kermisperiode. Tevens worden in het beleid de locatie, openingstijden, duur en de wijze van gunning beschreven Nota integrale handhaving Purmerend De gemeente Purmerend wil een veilige, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor haar burgers en bedrijven. Dat wil de gemeente bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en te waarborgen. Belangrijke waarden hierbij zijn 'schoon, heel en veilig'. Hieraan levert handhaving een belangrijke bijdrage. Handhaving wordt in Purmerend integraal ingestoken. Integraal door alle relevante aspecten van een probleem in samenhang te bezien en te behandelen. Dit betekent dat een probleem multidisciplinair wordt benaderd en wordt beoordeeld welke handhavingaspecten spelen en welke handhavingtaakvelden betrokken moeten worden. Ook houdt het in dat waar nodig en mogelijk samenwerking wordt gezocht om de juiste handhavingaanpak te bepalen en uit te voeren. Het kan dan gaan om samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook kan het gaan om samenwerking met andere handhavinginstanties, zoals buurgemeenten, politie, waterschappen en de provincie. De uitgangspunten met betrekking tot evenementen wordt in hoofdstuk 10 besproken. 8

10 5. Partijen 5.1 De organisator De organisator is verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement en het beperken en voorkomen van overlast in de omgeving. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid van de organisator niet stopt bij de grens van het evenemententerrein. De organisator is verantwoordelijk voor de logistieke zaken (verkeersbewegingen, bebording, veilige aan- en afvoerroutes etc.) rondom het evenement. De organisator is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke voorzieningen (zowel facilitair als beheersmatig) en de bijbehorende kosten. De organisator is wettelijk aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen wordt toegebracht. Verder moet de organisator de gemeente vrijwaren voor schadeaanspraken van derden. De organisator moet hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die zowel de materiële als de letselschade die voortvloeit uit het evenement dekt. In de vergunning worden locatie en tijdsduur van het evenement afgebakend, waarvoor de aansprakelijkheid geldt. 5.2 Gemeentelijke partijen De verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen ligt op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit vertaalt zich in een transparant proces rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het evenementenbeleid. Om deze twee verantwoordelijkheden op elkaar aan te laten sluiten zijn de kaders binnen het evenementenbeleid gericht op openbare orde en veiligheid. De rol van de burgemeester ten aanzien van evenementen komt voort uit zijn portefeuille: openbare orde en veiligheid. In artikel 174 van de Gemeentewet wordt de burgemeester belast met het toezicht op evenementen. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze betrekking hebben op het toezicht op de openbare samenkomsten, vermakelijkheden en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Het begrip toezicht omvat meer dan alleen de handhaving van de openbare orde. Het gaat hier ook om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de burgers. De burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor de evenementenvergunning. Aangezien de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte, is er bij de grens van het evenemententerrein sprake van een overdrachtsmoment van deze verantwoordelijkheid aan de organisator. In relatie tot incidentenbestrijding is de burgemeester verplicht om een inventarisatie te maken van de risico's op haar grondgebied en de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen die nodig zijn voor preventie. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor de behandeling en verlening van de vergunning en tijdens het evenement voor toezicht en handhaving op de vergunningvoorwaarden. De evenementencoördinator valt onder de afdeling Stadsontwikkeling en functioneert als de schakel tussen de evenementenorganisator, de gemeente en de externe partijen. Vanwege de samenhang tussen het vergunningproces en de uitvoering, vindt in de voorbereidende fase al nauwe afstemming plaats met de verschillende disciplines. De evenementencoördinator is tevens voorzitter van het Veiligheidsoverleg Evenementen (VOE). Het VOE adviseert de burgemeester over veiligheidszaken bij evenementen en vergunningsvoorwaarden. De coördinator openbare buitenruimte van Stadsbeheer neemt het stokje van de evenementencoördinator over op het moment dat de vergunning is verleend. De coördinator openbare buitenruimte is tijdens het evenement het eerste aanspreek punt voor de organisatie en bijvoorbeeld omwonenden met betrekking tot klachten. De Brandweer, de afdeling Uitvoering, de afdeling Stadsbeheer, team integrale veiligheid en het team Milieu zijn betrokken bij de voorbereiding en/of uitvoering van bijna alle evenementen en leveren, ieder vanuit hun eigen deskundigheid, input voor de randvoorwaarden en spelregels tijdens het VeiligheidsOverleg Evenementen (VOE). 9

11 5.3 De omgeving Bewoners en bedrijven in de omgeving van het evenement ondervinden in een bepaalde mate overlast en hinder. De beleving van bewoners en bedrijven kan heel verschillend zijn maar het kan niet zo zijn dat zij de overlast maar moeten accepteren voor het algemeen belang. Het is daarom van belang om te zoeken naar een balans tussen wat het beste is voor Purmerend en een acceptabel niveau van overlast voor de omgeving. Ervaring leert dat duidelijke communicatie en informatie de acceptatiegraad van buurtbewoners en ondernemers vergroot. Evenementen kunnen voor de horeca en winkeliersverenigingen ook consequenties hebben. Bijvoorbeeld bij grootschalige evenementen op de Koemarkt (zoals Koningsdag en Poortersfeesten) wordt de horeca verplicht tot het gebruik van plastic bekers of het inschikken van terrassen. Op de Koemarkt zijn veel van de horecaondernemers verenigd in de Stichting Koemarkt. Het is wenselijk om tijdens de vergunningaanvraag contact op te nemen met de Stichting Koemarkt voor de afstemming en eventuele samenwerking. De volgende regels zijn geldend met betrekking tot de omgeving: 1. De organisator is verplicht de omgeving te informeren over het evenement middels bewonersbrieven; 2. De gemeente kan besluiten om de organisator hier in te ondersteunen indien er een gemeentelijk belang (te denken valt aan verkeersmaatregelen, parkeerproblemen of het verwijderen van terrassen etc.) is. 3. Het verspreidingsgebied zal in samenspraak met de gemeente worden bepaald; 4. De organisator heeft een informatieplicht richting alle horecaondernemers op of langs het evenemententerrein; 5. Met betrekking tot de winkeliersverenigingen van de winkelcentra in Purmerend geldt dat goedkeuring nodig is van de vereniging. 5.4 Adviescommissie voor Evenementen In het geval een evenementenorganisator subsidie aanvraagt, zal deze commissie gevraagd worden om te beoordelen of de gemeente al dan niet een bijdrage kan verstrekken. De adviescommissie bestaat uit een aantal betrokken Purmerenders die ervaring hebben met de organisatie van evenementen maar niet direct verbonden zijn aan een evenementenorganisatie. De leden worden op voorspraak door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De Adviescommissie voor Evenementen kan verder zelf bepalen hoe zij haar werkzaamheden uitvoert. Het gemeentebestuur kan gemotiveerd afwijken van de adviezen van deze commissie. 5.5 Politie en GHOR Ondanks dat de organisatoren zelf moeten zorgen voor de beveiliging op en rond het evenement, hebben politie en GHOR altijd een taak bij de uitvoering van een evenement; afhankelijk van de aard en de grootte van het evenement, van stand-by tot actieve betrokkenheid. Beide partijen nemen deel aan de VOE overleggen en adviseren bij bijna alle evenementen over veiligheid (crowd management/verkeersveiligheid, etc.). De adviezen worden vertaald naar voorschriften in de evenementenvergunning. 10

12 6. Programmering, samenloop en variatie 1. Om alle evenementen veilig te kunnen laten verlopen en de overlast voor de inwoners en bedrijven van Purmerend zo beperkt mogelijk te houden, wordt een procedure gevolgd die resulteert in een evenementenkalender. Dit om de inzet van de hulpdiensten en een goede voorbereiding te garanderen. 2. In oktober worden organisatoren via de website en via een publicatie in het Purmerends nieuwsblad opgeroepen om evenementen aan te melden voor het aankomende jaar. Men is verplicht melding te doen vóór 1 januari 3. Een concept evenementenkalender wordt medio oktober naar het Regionaal Bureau Conflict- en Crisisbeheersing gestuurd voor het inplannen van politie personeel. 4. De evenementenkalender wordt in januari vastgesteld door de burgemeester, na advisering van de Evenementen Advies Commissie en het Veiligheidsoverleg Evenementen. Dit betekent dat de data gereserveerd worden voor de aangemelde evenementen. 5. De gemeente streeft naar een goede spreiding van evenementen zowel over het jaar als over de locaties. 6. De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van omwonenden en ondernemers. 7. Het aantal braderieën per winkelcentrum/op de Koemarkt is vastgesteld op maximaal vier per jaar. De aanvraag dient door de belangenvereniging zoals winkeliersvereniging/stichting Koemarkt ingediend te worden. 8. Bij een dubbele aanvraag voor een evenementenlocatie of datum geldt de volgende procedure: - eerder gehouden evenementen hebben voorrang ten opzichte van nieuwe evenementen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de gemeente een positieve ervaring heeft met de organisatoren en het evenement. - bij nieuwe evenementen zal de evenementencoördinator proberen met beide partijen tot een oplossing te komen; - lukt dit niet, dan volgt een adviesaanvraag aan het VOE; - het VOE brengt een inhoudelijk gemotiveerd advies uit aan de burgemeester; - de burgemeester besluit. 9. Bij een aanmelding na 1 januari zal de evenementencoördinator toetsen of het evenement binnen de evenementenkalender en de evenementenvisie past. 10. Freeriden is de situatie, waarin een bedrijf of organisatie weigert mee te betalen aan de algemene voorzieningen, maar wel wil meeliften op de inspanningen van een andere organisatie. Regelmatig wordt vergunning aangevraagd voor evenementen in de nabijheid van grote evenementen. De ervaring leert dat die vaak overlast veroorzaken. Er wordt bij voorkeur slechts één evenementenvergunning afgegeven voor een locatie. Voor zover zulke evenementen integraal deel uitmaken van het hoofdevenement, worden ze in de vergunningsaanvraag meegenomen. Indien de organisator van het initiële evenement geen samenwerking wenst zal het nevenevenement dan ook niet kunnen plaatsvinden. 11. Bij het uitblijven van betaling van eventuele schoonmaak- of herstelkosten van een voorgaande editie wordt aan de organisator geen toestemming gegeven om toekomstige evenementen te houden op openbare gemeentegrond. 12. De evenementenkalender wordt gepubliceerd op de website zodra het VOE de vergunningaanvraag heeft goedgekeurd of eventuele vergunningvoorwaarden heeft bepaald. 11

13 7. Type evenement 7.1 Commercieel of niet-commercieel De gemeente Purmerend maakt onderscheid in commerciële en niet-commerciële evenementen. Deze worden als volgt gedefinieerd: Commerciële evenementen hebben een beoogde doelstelling om individueel, persoonlijk of groepswinst te genereren of zijn bedrijfsmatig van aard of worden mede ontplooid door commerciële bedrijven. Hieronder vallen ook promotionele activiteiten. Niet commerciële evenementen hebben een beoogde doelstelling van sociaal pedagogische, sportieve, charitatieve of culturele aard en hebben geen commercieel winstoogmerk, zijn niet bedrijfsmatig van aard en worden niet door commerciële bedrijven mede ontplooid. 7.2 Risicoprofiel De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (zie 2.1) onderscheid drie categorieën evenementen op basis van het risicoprofiel, A, B en C. De risicoscan is een tool waarmee de aard en omvang van een evenement, de locatie en de professionaliteit of deskundigheid van de organisator wordt bepaald. Dit geeft inzicht van de aard en de omvang van eventuele risico's die aan het evenement verbonden zijn. Aanvragen van evenementenvergunningen in Purmerend worden overeenkomstig het beleid van de Veiligheidsregio ingedeeld in de volgende categorieën: A Regulier evenement Evenementen waarbij op voorhand geen hulpdiensten nodig zijn en waarbij geen tot weinig risico's te verwachten zijn (bijvoorbeeld een markt, braderie e.d.). B Evenement met verhoogde aandacht Evenementen met gevolgen voor de locale verkeerssituatie (afsluitingen/omleidingen) en met een verhoogd risico. De aanwezigheid van beveiligers zijn dan vereist (richtsnoer: 1 gecertificeerde beveiliger op bezoekers), paraatheid van hulpdiensten is gewenst of noodzakelijk. Vereisten: draaiboek, situatietekening (1:1000) en veiligheidsplan. C Risico-evenement Het publiek, de aard van het evenement en/of de ruimte vereisen inzet van beveiliging (richtsnoer: 1 gecertificeerde beveiliger op bezoekers) en tot aanwezigheid van hulpdiensten. Vereisten: draaiboek, situatietekening (1:1000) en veiligheidsplan. 12

14 8. Vergunningproces Alle goedgekeurde evenementen op de evenementenkalender kunnen overgaan tot het aanragen van een evenementen vergunning. Hieronder volgt een overzicht van het proces vergunningverlening. 8.1 Van intake tot vergunningaanvraag Ieder evenement dat in Purmerend georganiseerd wordt, heeft in principe een evenementenvergunning nodig (zie weer 3.2). Een evenementenvergunning wordt aangevraagd bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. Als het een evenement betreft van enige omvang of belangrijkheid, dan is een intakegesprek met de evenementencoördinator noodzakelijk. In dit geval zal de evenementencoördinator in januari of februari contact opnemen met de organisator. Tijdens het intakegesprek komen de beoordelingscriteria en de veiligheidsaspecten aan de orde. Er zal een eerste inschatting gemaakt worden van bijvoorbeeld het aantal benodigde beveiligers, hulpverleners en sanitaire voorzieningen. Met de informatie en afspraken gemaakt tijdens het intake gesprek kan de organisator de vergunningaanvraag indienen. Alleen een compleet aanvraagformulier wordt door de afdeling VTH beoordeeld. Daartoe behoren in ieder geval de volgende bijlagen: - draaiboek of programma; - situatietekening van het evenemententerrein; - plattegrond gebouw/tijdelijke inrichting/object; - veiligheidsplan voor B&C risico-evenementen, inclusief: Risicoanalyse; Scenario s; Ontruimings- en calamiteitenplan; Mobiliteitsplan. De evenementencoördinator stelt desgevraagd aan de organisator voorbeelden van de gevraagde documenten (aanvraagformulier en bijlagen) ter beschikking en biedt waar nodig ondersteuning bij het invullen daarvan. De behandelingstermijn voor reguliere evenementen is bepaald op acht weken. Wanneer de complete aanvraag ontvangen is, zal deze termijn van start gaan. Deze termijn is minimaal nodig voor het inwinnen van adviezen en om een zorgvuldig en afgewogen besluit te kunnen nemen over de aangevraagde vergunning. Bij grote evenementen kan de behandelingstermijn op 12 weken liggen. De termijn van 12 weken zal starten wanneer de aanvraag compleet is. Het is daarom belangrijk om vooraf contact op te nemen met de evenementencoördinator en een deadline af te spreken waarbinnen de aanvraag moet zijn ontvangen. 8.2 Risico analyse Op basis van de informatie uit het intakegesprek en de vergunningaanvraag worden de risico's (zie 7.2) op het gebied van beheersing en openbare orde en veiligheid bepaald met behulp van de risicoscan. De risico scan biedt de mogelijkheid om voorafgaan aan het evenement een risicoinschatting te maken waarbij de volgende drie aspecten bekeken worden: - het soort evenement; - de samenstelling van het publiek; - plaats en tijdstip van het evenement. 8.3 Van veiligheidsoverleg evenementen naar vergunningverlening Elke complete aanvraag voor een evenementenvergunning (inclusief ingevulde risicoscan) wordt door Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) direct ter advisering aan het VOE aangeboden. Aan de hand van de vergunningaanvraag en de risicoscan wordt door het Veiligheidsoverleg evenementen (VOE) geadviseerd onder welke voorwaarden een vergunning kan worden verstrekt, aangepast of afgewezen. Het is echter niet altijd mogelijk om door middel van de risicoscan alle eventuele risico s exact uit te drukken. Daarom is het ook nodig om de volgende kwalitatieve aspecten mee te nemen in de beoordeling: 13

15 - kans op slachtoffers; - professionaliteit en deskundigheid van de organisator; - momenten van verhoogd risico; - de maatschappelijke impact bij een calamiteit. In het VOE wordt de veiligheid van evenementen besproken. Het VOE staat onder voorzitterschap van de evenementencoördinator. Verder nemen in het VOE vertegenwoordigers van de politie, brandweer, team integrale veiligheid, de afdeling stadsbeheer en de afdeling VTH deel. Het VOE komt twee maal per maand bijeen en bespreekt vergunningaanvragen, aankomende evenementen en evalueert de evenementen die de afgelopen maand plaats hebben gevonden. Bij elk advies van het VOE is er sprake van maatwerk ten aanzien van eventueel te nemen maatregelen aan de hand van de aard en plaats van het evenement op het gebied van brandveiligheid, openbare orde en veiligheid en geneeskundige hulp tijdens evenementen. Aan de hand van de intake, de risico analyse en de aansluitende overleggen wordt een voorwaarden pakket samengesteld. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken: 1. Openbare orde en veiligheid (zoals bijv. verantwoordelijkheden, verkeersveiligheid, calamiteiten). 2. Geluid (geluidsbepalingen, voorkomen van overlast wen informeren bewoners). 3. Drank en Horeca (voorwaarden omtrent ontheffingen en /of aangepaste evenemententerrassen). 4. Winkeltijden (verkoopactiviteiten detailhandel). 5. Brandveiligheid( op het gebied van opstallen zoals tenten, podia, mobiele bakinstallaties e.d.). 6. Overige aanwijzingen (zoals bijv. het plaatsen van toiletvoorzieningen, reiniging, kosten omtrent stroomfaciliteiten e.d.). Het VOE legt haar advies voor aan de burgemeester. De burgemeester is verantwoordelijk voor het weigeren of het toekennen van een evenementenvergunning onder door hem te stellen voorschriften. De afdeling VTH maakt de uiteindelijke vergunning. 8.4 Bekendmaking, bezwaar- en beroepsmogelijkheden Een besluit, zoals die tot verstrekking van een vergunning, treedt volgens de Algemene wet bestuursrecht niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Alle belanghebbenden moeten het besluit kunnen inzien. De gemeente maakt het besluit bekend in huis-aan-huisbladen en publiceert het besluit op de website van de gemeente. Binnen de gestelde termijn van zes weken kan bezwaar worden aangetekend tegen het besluit. 8.5 Het evenement Na oplevering en start van het evenement ziet de afdeling VTH in samenwerking met de politie, brandweer, en GHOR toe op naleving van de in een evenementenvergunning gestelde voorschriften. (zie hiervoor ook hoofdstuk 10 handhaving). Voor elk evenement geldt dat een bepaald risico op het gebied van openbare orde en veiligheid, overlast of gezondheid overblijft. Alles uitsluiten is onmogelijk en betekent in feite geen evenementen. De basis van deskundigheid is het onderkennen van risico s. Het risico wat overblijft, moet acceptabel zijn en binnen redelijke grenzen. In een dergelijk geval wordt gesproken over een aanvaardbaar risico. Er zal een aparte operationele Lokale Driehoek bij elkaar komen indien: - zich mogelijkerwijs strafbare feiten zullen voordoen; - er een extreem grote inzet van de politie noodzakelijk wordt geacht; - de politie of burgemeester dit nodig acht. Gedurende een evenement met een risicoclassificatie B of C is er vanuit de gemeente een centraal aanspreekpunt aanwezig. 14

16 8.6 Evaluatie Alle grote maar ook nieuwe evenementen worden na afloop van deze evenementen geëvalueerd door het VOE. Niet alle evenementen worden geëvalueerd. Kleine evenementen komen uitsluitend aan de orde wanneer er problemen geconstateerd zijn. VOE-leden geven hun bevindingen door hetzij opgemerkt tijdens controles, tijdens handhaving of anderszins. Na verzameling van alle gegevens worden de plus - en minpunten met de organisatie besproken. Ook zij kunnen problemen tijdens het evenement ondervinden (zoals een verkeerd opgestelde wegafzetting, onbereikbaarheid van politie, gemeente, etc.). Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. In het evaluatiegesprek komen direct verbeterpunten aan de orde voor het volgende jaar. Dit verslag wordt ook gebruikt bij de volgende aanvraag voor het evenement. Bij ernstig in gebreke blijven van de organisatie zal het VOE de burgemeester adviseren om een organisatie op voorhand uit te sluiten van het verkrijgen van een vergunning voor een toekomstige editie. Dit betekent dan een jaar uitsluiting van vergunning, hetgeen ambtshalve wordt medegedeeld, dus voordat zelfs een aanvraag is ingediend. Of zij het jaar daarop in aanmerking kunnen komen voor een vergunning hangt ervan af of de evenementenorganisator duidelijk zal kunnen aantonen of en welke maatregelen zij heeft getroffen zodat zij wel aan alle voorwaarden / eisen wordt voldaan. 15

17 9. Voorschriften en randvoorwaarden 9.1 Evenementenlocaties Er zijn in Purmerend 2 locaties waar specifieke beleidsregels voor evenementen gelden. Het terrein aan de Purmerenderweg en de Koemarkt in de binnenstad. In overleg met de gemeente kan een andere locatie dan deze twee terreinen worden gebruikt voor een evenement. Evenemententerrein Purmerenderweg Het evenemententerrein is gelegen aan de Purmerenderweg in de gemeente Purmerend en heeft een oppervlakte van ongeveer 8500m2, met daarnaast een openbaar parkeerterrein van ongeveer 2000m2. Het terrein wordt afgesloten via een hekwerk, er zijn stroomvoorzieningen, wateraansluitingen en riolering aanwezig. Op dit terrein is geen openbare verlichting aanwezig. 1. Ten einde de mogelijke overlast voor de woonomgeving te beperken, is het aantal vergunningen dat verleend kan worden voor evenementen op dit terrein aan een maximum van 12 per kalenderjaar gebonden, onder de voorwaarden dat: a. 50% van de betreffende evenementen voor uur eindigen en 50% van de betreffende evenementen voor uur eindigen; b. De (eventuele) geluidsniveaus voldoen aan de wettelijke normen en het vigerende geluidsbeleid van de gemeente voor evenementen; 2. Een evenementenvergunning wordt verleend voor het gebruik van het terrein voor een maximale duur van 4 dagen, exclusief op- en afbouw van het evenement. 3. Onder evenementen zoals gemeld in lid 1 wordt niet verstaan het gebruik van het evenemententerrein als onderdeel van een evenementenvergunning afgegeven voor een locatie elders dat het terrein aan de Purmerenderweg. Zoals de stalling van woonwagens van de kermis, het parkeren van voertuigen tijdens wedstrijden bij Wherevogels of Burggolf. Koemarkt De Koemarkt is gelegen in de binnenstad van Purmerend in de directe nabijheid van horeca en woningen. De Koemarkt is een rechthoekig plein bestaande uit een binnenterrein omringt met zomerterrassen, calamiteitenroute en gevelterrassen. Direct aansluitend aan dit plein grenst een vierkant open terrein, voormalig Nukahalterrein, waar geparkeerd wordt maar dat gebruikt kan worden als evenementenlocatie. 1. De Koemarkt is onderverdeeld in drie terreinen: a. Het binnenterrein tussen de zomerterrassen; b. Het binnenterrein inclusief de zomerterrassen; c. Het Nukahalterrein. 2. Ten einde de mogelijke overlast voor de horecaondernemers en woonomgeving te beperken, wordt evenementenvergunningen voor het terrein onder artikel 1 lid b alleen afgegeven voor beeldbepalende evenementen zoals: kermis, Reuring, nazomerfeesten, Purmerend wenst elkaar, TROS muziekfeest, Sinterklaasintocht en Poortersfeesten. De burgemeester zal hierbij de volgende belangen afwegen: a. Belang van de ondernemer: de horecaondernemer die een terrasvergunning heeft aangevraagd en verkregen, heeft de exploitatie daarvan in zijn bedrijfsvoering opgenomen; b. Belang van de organisator van het evenement: de organisator niet vrijelijk beschikken over de totale ruimte die een plein biedt. Enerzijds loopt hij tegen terrassen en bijvoorbeeld staanplaatsen aan, anderzijds worden aanvalsroutes voor de hulpdiensten aangegeven die vrijgelaten moeten worden; c. Belang van de stad Purmerend: de inwoners van Purmerend hebben baat bij leuke evenementen. De stad verlevendigd en krijgt uitstraling naar buiten; 16

18 d. Belang van de veiligheidspartners: de veiligheidspartners verenigd in het VOE zetten zich in voor een veilig en ordentelijk verloop van het evenement. 3. De gemeente zal de horeca ondernemers op de Koemarkt informeren over evenementen waarbij het zomerterras moet worden weggehaald. 4. Bij de vergunningverlening van een evenement op de Koemarkt wordt rekening gehouden met het open karakter van het plein. 5. In de vergunning wordt beschreven welk gebied aangemerkt wordt als evenemententerrein en voor welke periode. 9.2 Openbare orde en veiligheid 1. Een te hoge publieksdichtheid bij een evenement brengt een verhoogde kans op incidenten met zich mee. Daarom moet er in de voorbereiding van het evenement een schattig worden gemaakt van het verwachte aantal bezoekers, aan de hand waarvan de organisator maatregelen kan treffen. Dit wordt aangeduid met de Engelse term crowd-management. Van belang zijn de volgende punten: - Toevoer en afvoer van bezoekers - Spreiding van bezoekers over het evenemententerrein - Creëren van loop- en noodroutes - Communicatie richting bezoekers 2. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft richtlijnen opgesteld voor de inzet van gecertificeerde beveiligers. Het aantal beveiligers is gerelateerd aan het risicoprofiel van het evenement (zie 7.2). De volgende uitgangspunten gelden met betrekking tot het aantal in te zetten gecertificeerde beveiligers: - Het VOE adviseert de burgemeester over het aantal in te zetten gecertificeerde beveiligers op basis van de doelgroep, locatie, en de aard van het evenement en de daaraan verbonden risico's; - Bij risicoprofiel A (regulier evenement) zijn meestal geen beveiligers noodzakelijk; - Bij risicoprofiel B (evenement met verhoogde aandacht) is de richtsnoer 1 beveiliger op aanwezigen; - Bij risicoprofiel C (risico evenement) is de richtsnoer 1 beveiliger op aanwezigen; 3. De bereikbaarheid van het evenement en de omgeving voor hulpdiensten wordt door de brandweer gekeurd. De calamiteitenroute moet ten behoeve van de voertuigen van de hulpdiensten vrijgehouden worden. 4. Bij de inrichting van het evenemententerrein moet de organisator ook zorgen dat het publiek in geval van een incident het terrein (zo) snel en veilig mogelijk kan verlaten. Vandaar dat er voldoende en duidelijk gemarkeerde vluchtwegen moeten zijn. Het aanwezige personeel moet bovendien goede instructies krijgen over de vluchtroutes. 9.3 Gezondheid en hygiëne Het uitgangspunt is dat onder alle omstandigheden een goede kwaliteit van medische hulpverlening is gewaarborgd. 1 Voor de inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener op de gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners de richtlijn. De ondergrens waarbij geen eerste hulpverleners nodig zijn zal in samenspraak worden bepaald. 2 De organisator dient ervoor te zorgen dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Concreet betekent dit minimaal 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers (met een minimum van twee toiletten). Herentoiletten kunnen deels vervangen worden door urinoirs. De toiletten dienen regelmatig te worden gereinigd. 3 Bij bepaalde evenementen, zoals dance-, pop- en sportevenementen, is de aanwezigheid van een chill-out ruimte gewenst. De chill-out ruimte is een rustige, koele ruimte waar personen die onwel zijn geworden bij kunnen komen en zo nodig behandeld kunnen worden. Dat mensen onwel worden, heeft vaak te maken met uitdroging en uitputting, eventueel in combinatie met het gebruik 17

19 van drugs. De chill-out ruimte moet aan specifieke eisen met betrekking tot omvang, temperatuur, geluid- en lichtniveau voldoen. Meestal wordt de Chill-out naast de EHBO-post gesitueerd. 9.4 Verkeer, vervoer en bereikbaarheid Evenementen kunnen door hun omvang veel invloed hebben op het verkeer. Daarom is het belangrijk vooraf na te denken over de aan- en afvoer van bezoekers, om zo de overlast voor bewoners, bedrijven en overige verkeersgebruikers zo veel mogelijk in te perken. 1 Het (tijdelijk) afsluiten van wegen voor een evenement moet worden aangevraagd in de evenementenvergunning. De bereikbaarheidscoördinator zal bepalen of dit mogelijk is. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen geplande werkzaamheden, de locatie en de daarmee gemoeid gaande belangen, het type weg dat de organisator wil afsluiten en de verkeersveiligheid en/of doorstroming. a. De zorg voor de realisatie van wegafzettingen ligt bij de organisator van het evenement zelf. b. Indien de organisator dranghekken en/of verkeersborden nodig heeft ten behoeve van zijn evenement, dan hij men hier zelf zorg voor te dragen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met een gespecialiseerd verhuurbedrijf. 2 Met betrekking tot verkeersregelaars geldt het volgende: - de bereikbaarheidscoördinator bepaalt in samenspraak met de politie het aantal in te zetten verkeersregelaars tijdens het evenement. - de burgemeester dient de verkeersregelaars formeel als verkeersregelaar aan te stellen (aanstellingsbesluit). Daarvoor moeten de verkeersregelaars een instructie van de politie hebben gehad. - uiterlijk 1 week voor het evenement dient men bij de burgemeester een opgave te verstrekken van de verkeersregelaars die worden ingezet. 3 De gemeente Purmerend ziet haar inwoners graag per fiets naar een evenement komen. Bij evenementen met een bezoekersaantal 2000 personen is de organisator verplicht om parkeerfaciliteiten voor fietsers te realiseren. De volgende punten gelden als richtlijnen: bezoekers binnenstad: tenminste 1/3 van de begaande grond van Het Lammetje of vergelijkbare locatie inrichten; bezoekers binnenstad: tenminste 2/3 van de begaande grond van Het Lammetje of vergelijkbare locatie inrichten; bezoekers binnenstad: tenminste het gehele oppervlakte van de begaande grond van Het Lammetje of vergelijkbare locatie inrichten; - bij >7000 bezoekers aan de binnenstad zal in overleg met de bereikbaarheidscoördinator een locatie benoemt worden waar extra parkeerfaciliteiten gecreëerd zullen worden; - op locaties anders dan de binnenstad zal in overleg met de bereikbaarheidscoördinator bepaald worden waar en hoe fietsparkeren wordt gerealiseerd. 4. De gemaakte kosten zoals genoemd in de paragraaf Verkeer, vervoer en bereikbaarheid zijn voor rekening van de organisator. 9.5 Overlast door vervuiling, verontreiniging en beschadiging Aan een evenementenvergunning worden de volgende voorschriften verbonden ter voorkoming van overlast door vervuiling, verontreiniging en beschadiging: 1. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het voorkomen van vervuiling tijdens een evenement; 2. De organisatie dient er zorg voor te dragen dat er voldoende afvalbakken, minicontainers of rolcontainers worden geplaatst op het evenemententerrein; 3. Afvalbakken, minicontainers of rolcontainers dienen onmiddellijk na afloop van het evenement te worden geleegd en verwijderd, de organisator is hiervoor zelf verantwoordelijk; 18

20 4. De evenementencoördinator zal samen met de organisator een voorschouw en een moment van oplevering van het evenemententerrein inplannen; 5. De organisator van een evenement dient het evenemententerrein en het gebied van 25 meter rondom het terrein schoon en in oorspronkelijke staat achter te laten; 6. Indien de organisator besluit de schoonmaak aan derden uit te besteden dient men de offerte met de vergunningaanvraag mee te sturen (schoonmaak plan, hoe gaan zij reinigen); 7. Mocht naar mening van de gemeente bij oplevering van het terrein niet (goed) zijn schoongemaakt, wordt de organisator verzocht dit alsnog te doen; 8. Indien de organisator niet aan voorgaand punt heeft voldaan, zal de gemeente of namens de gemeente het terrein worden geschoond, en worden de kosten volledig in rekening gebracht bij de organisator met een minimum van 150,-; 9. Indien bij de oplevering van het terrein beschadigingen aan gemeente grond worden geconstateerd, zullen de kosten van herstel volledig in rekening worden gebracht bij de organisator met een minimum van 150,-; 10. Bij het uitblijven van betaling van eventuele schoonmaak- of herstelkosten wordt de organisator geen toestemming gegeven om toekomstige evenementen te houden op openbare gemeente grond. 9.6 Financieel De gemeentelijke kosten die de gemeente doorberekent aan de organisator van het evenement kunnen onderverdeeld worden in kosten die betrekking hebben op de behandeling en verlening van de vergunning, het gebruik van gemeentegrond en de kosten die het evenement voor de gemeente met zich meebrengt. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een eventuele waarborgsom en een aansprakelijkheidsverzekering. 1. Leges: Voor de behandeling en verlening van de evenementenvergunning worden leges in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn in de Legesverordening vastgesteld. 2. Precario: Voor het gebruik van gemeentegrond wordt precariobelasting opgelegd. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters gemeentegrond dat gebruikt wordt en de aard van het evenement. Per vierkante meter wordt 1,05 (prijspijl 2013) in rekening gebracht. Niet commerciële evenementen worden door de burgemeester vrijgesteld van precario. In de precarioverordening zijn alle tarieven vastgelegd. 3. Ontheffingen en andere vergunningen: Naast een evenementenvergunning moet in sommige gevallen een ontheffing of een tijdelijke gebruiksvergunning aangevraagd worden. Schenken en verkopen van zwak-alcoholhoudende drank - Voor het schenken en verkopen van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een bijzondere tijdelijke gelegenheid heeft u een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden. (Zie loket, producten, Verstrekken zwak-alcoholhoudende drank). Voertuigen in de binnenstad - Voor het voetgangersgebied in de binnenstad van Purmerend geldt een verbod tot inrijden van motorvoertuigen. Indien voertuigen de binnenstad moeten oprijden om bijvoorbeeld spullen te laden of lossen is een ontheffing van het inrijdverbod nodig. (Zie loket, producten, Laden en lossen ontheffing). Evenement in een tent of gebouw - Indien het evenement plaatsvindt in een tent of gebouw waar meer dan 50 personen aanwezig zijn, zal gekeken worden naar een aantal veiligheidsaspecten. Indien de brandweer zijn akkoord geeft, kan een tijdelijke gebruiksvergunning worden afgegeven. De aanvraag voor een tijdelijke gebruiksvergunning maakt onderdeel uit van de evenementenvergunning aanvraag en hoeft niet apart te worden aangevraagd. Hiervoor worden wel apart leges in rekening gebracht. Wegafsluitingen en omleidingen - Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen en de doorstroming van het verkeer te bevorderen tijdens een evenement kan de gemeente een tijdelijk verkeersmaatregel afgeven (zie 9.4). De kosten die gemoeid gaan met het omleiden van verkeer en het stremmen van de openbare weg worden in rekening gebracht bij de organisator. Denk 19

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

v 1. Kennen van verantwoordelijkheden als organisator (verantwoordelijk mbt veiligheid: inschatten en identificeren veiligheidsrisico s, nemen betreffende beheersmaatregelen, draaiboeken) 2. Kennen

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

Evenementen. Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest

Evenementen. Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest Evenementen Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest Voor het houden van een evenement dien je als organisator een vergunning aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden wordt volstaan met een melding

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Nota Evenementenbeleid

Nota Evenementenbeleid Nota Evenementenbeleid Management Ondersteuning Datum: 26-04-11 Nota Evenementenbeleid Het doel van dit evenementenbeleid is dat we komen tot betere afstemming. Zodat iedereen samenleving, bezoekers én

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement Gegevens aanvrager Naam organisatie/ vergunningaanvrager Adres Postcode en woonplaats Naam van de contactpersoon Adres, postcode

Nadere informatie

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT Dordrecht is een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De vele kleurrijke evenementen, zowel grootals kleinschalige,

Nadere informatie

Alleen melding (ander formulier) Categorie A Evenement met weinig tot geen risico s, beperkte gevolgen voor omgeving en verkeer.

Alleen melding (ander formulier) Categorie A Evenement met weinig tot geen risico s, beperkte gevolgen voor omgeving en verkeer. Gemeente Oud-Beijerland Team Vergunningen Postbus 2003, 3260 EA OUD-BEIJERLAND W. van Vlietstraat 6 in OUD-BEIJERLAND Meer informatie: Maandag t/m donderdag 8.00-17.00, vrijdag 8.00 13.00 op telefoonnummer

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Vraagt vergunning voor de gemeente (aankruisen wat van toepassing is) Blaricum Eemnes Laren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN De datum van het evenement dient vòòr 1 december, in het jaar voorafgaand aan het

Nadere informatie

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement)

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement) GEMEENTELIJKE KOSTEN EVENEMENTEN De grootste factor die van invloed is op de kosten/uren die de gemeente maakt bij de behandeling van evenementenvergunningaanvragen is de openbare orde en veiligheid. Om

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen...

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen... 2013 Evenementenbeleid Vastgesteld op: 12 november 2012 Inwerkingtreding: 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3 1.1 De definitie... 3 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012.

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012. gemeente Eindhoven Van Arno van den Broek Telefoon (040) 238 83 29 2 juni 2015 Memo Betreft: technische vragen VVD over Koningsdag Geachte heer Van den Broek, Hierbij de beantwoording van de vragen van

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement)

Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement) Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement) Dit formulier sturen naar: Gemeente Meppel Afdeling Klantcontacten (vergunningen) Postbus 501 7940 AM MEPPEL Zie ook bijgevoegde toelichting.

Nadere informatie

Versie: 7 april Evenementenbeleid gemeente Molenwaard

Versie: 7 april Evenementenbeleid gemeente Molenwaard Versie: 7 april 2011 Evenementenbeleid gemeente Molenwaard -2- Hoofdstuk 1: Inleiding Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Evenementen hebben vaak een functie in het versterken van de saamhorigheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Aanvraagformulier evenementenvergunning

GEMEENTE BOEKEL. Aanvraagformulier evenementenvergunning GEMEENTE BOEKEL Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement (artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening). Dit

Nadere informatie

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân Model veiligheidsplan evenementen Gemeente Súdwest-Fryslân Pagina 1 van 22 Versie 1.0 . Pagina 2 van 22 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van het evenement 6 2.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid Juridisch kader 1. Gemeentewet 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 3. Drank- en Horecawet 4. Brandbeveiligingsverordening 5. Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding Beleidskader evenementen 1. Inleiding Evenementen zorgen voor levendigheid binnen onze gemeente. Ze vergroten het woonplezier en de economische bedrijvigheid. Ze bevorderen onderlinge contacten tussen

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen Toelichting op de voor de organisatie van het Kindervakantiewerk in Tilburg noodzakelijke vergunningen en de bijbehorende leges. publicatie: 04-04 uitgave: 3 datum: 17 april 2017 bestand: 04-04.docx

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Assen Publieksbalie, Vergunningen en Handhaving Postbus 30018 9400 RA Assen Noordersingel 33 (0592) 366503 Naam evenement.. Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen Laura van der Meulen en Daan Corver 2 november 2017 Agenda Introductie en casus Hoe is het NU geregeld? Hoe kan het STRAKS geregeld worden?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid Een veilig georganiseerd evenement samenwerken aan veiligheid en gezondheid Veiligheid en openbare orde zijn in het belang van iedereen. Vooral in situaties waar veel mensen samenkomen is veiligheid en

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus 40 5845 ZG SINT ANTHONIS Onjuiste of onvolledige invulling geeft vertraging in de behandeling van deze aanvraag. De aanvraag

Nadere informatie

STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND. VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement].

STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND. VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement]. STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement]. Inhoud 1. Inleiding Blz. 1 2. Procedure Blz. 1 3. Beschrijving van het

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

1. Doet u de aanvraag namens een stichting/vereniging/onderneming? Nee (ga verder met punt 3)

1. Doet u de aanvraag namens een stichting/vereniging/onderneming? Nee (ga verder met punt 3) feest/evenement/wedstrijd in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit; b. db(a): decibelwaarde;

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN Inleiding Met de vaststelling van een nieuwe verordening inzake de winkeltijden ontstaat de noodzaak tot het vaststellen van beleidsregels ten

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig? Op grond van artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

evenementenlocatie Ossenmarkt

evenementenlocatie Ossenmarkt evenementenlocatie Ossenmarkt Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele theaters,

Nadere informatie

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer :

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer : Aanvraagformulier voor het houden van een evenement in de gemeente Alphen-Chaam zoals bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen-Chaam. Aan de burgemeester van

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14291 Registratiedatum: 25-06-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 27-04-WL Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Subsidieregling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding)

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement (besloten of voor publiek toegankelijk) dat u wilt organiseren of dat

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming Vastgesteld door de burgemeester d.d. Bekendgemaakt d.d. In werking d.d. Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming 1. Wettelijk kader vergunningverlening 1.1 Definitie

Nadere informatie