ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Algemeen De woningen worden gebouwd volgens het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening, voorschriften van de nutsbedrijven, de bepalingen van Woningborg, zoals deze ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning gelden. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg Garantie- en waarborgregeling Afwijkingen Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of tekeningen worden aangebracht na goedkeuring van de directie. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk. Werkterrein Op het werkterrein zullen tijdens de bouw de benodigde opslagloodsen en schaftlokalen worden geplaatst. De ontwikkelaar, aannemer en zijn onderaannemers zijn gerechtigd een reclamebord te plaatsen. Het is voor u als koper niet toegestaan om tijdens de bouw van de woning zich op het bouwterrein te begeven, met uitzondering van de kopersdagen. Deze worden georganiseerd om u toch een beeld te kunnen geven van uw woning tijdens het bouwproces. Voorzieningen omtrent de uitvoering en de bouwstoffen Zie hiervoor U.A.V. 1989, Bouwbesluit 2012 (met aanvullende ministeriele regelingen, zoals van toepassing bij de omgevingsvergunning) en o.a. de Arbeidsomstandighedenwet.

2 DE VERKOOPBROCHURE Bouwbesluit Dit project wordt gerealiseerd volgens de geldende eisen en regelingen van het Bouwbesluit op 1april In het bouwbesluit worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in de verkoopbrochure en tekeningen. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig en naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer of hal worden in het bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt er gesproken van verblijfruimte, verkeersruimte of onbenoemde ruimte. Benaming op tekening Woonkamer / keuken / slaapkamer Entree / gang / hal Bijkeuken / inpandige berging / kast / zolder Toilet of wc Badkamer Benaming volgens Bouwbesluit Verblijfsruimte Verkeersruimte Onbenoemde ruimte Toiletruimte Badruimte Voorbehoud illustraties en tekeningen De illustraties in de verkoopbrochure geven een impressie. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen afwijken van de werkelijkheid. De op de woningplattegronden aangegeven inrichting, keuken, sanitair, apparatuur en eventuele interieursuggesties, alsmede de tuin en/of terrassen en dergelijke zijn slechts indicatief en behoren niet tot de standaarduitrusting. Aan de illustraties kunnen uitdrukkelijk op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De juiste informatie wordt vastgelegd in de contractstukken. Hieraan wordt de specifieke verkooptekening en technische omschrijving van uw woning toegevoegd. Gespiegelde woningen Waar typebenamingen zijn gebruikt, wordt ook de gespiegelde uitvoering bedoeld. Wijzigingen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door Nutsbedrijven, gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moet er een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of Nutsbedrijven. Eveneens wordt het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerkingen zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. De op tekening ingeschreven maten zijn circa -maten en hebben geen bewijskracht. Maten ten behoeve van meubilair, gordijnen etc. dienen derhalve na uitvoering op de bouw te worden genomen. Over- of ondermaat van de perceelvlakte is niet verrekenbaar.

3 Situatietekening De situatietekening is bedoeld om een indruk te geven van de ligging en situering van de bouwkavels in het bouwplan. De schaal van deze situatietekening is niet bindend. De inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, inrichting en infrastructuur, groenvoorzieningen, parkeerplekken, speelvoorzieningen etc.) is slechts een impressie, deels ontleend aan de beschikbare gegevens van de gemeente. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over omliggende toekomstige c.q. bestaande bebouwing verwijzen wij u naar de gemeente Oss. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan de ondernemer geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Meer- en minderwerk U ontwikkelt samen met de makelaar en kopersbegeleider uw eigen woning. Wanneer de koop gesloten is, ontvangt u een unieke inlogcode waarna u op een speciaal voor u ingerichte afgestemde site van ons informatie ontvangt en tevens meer- en minderwerk keuzes kenbaar kunt maken. PROCEDURE BIJ AANKOOP EN VERDERE BIJZONDERHEDEN Algemeen U heeft u koopbeslissing genomen en samen met ons uw woning samengesteld. Wij zullen ons maximaal inspannen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Wij willen binnen de afgesproken prijs een zo goed mogelijk product leveren. Onderstaand geven wij inzicht in de gang van zaken volgend op het tekenen van de koopakte met aannemingsovereenkomst. Koop- en aannemingsovereenkomst Bij deze akte gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de levering van de onderliggende c.q. daarbij behorende grond. Nadat u deze koop- en aannemingsovereenkomst hebt getekend, ontvangt u op korte termijn van de makelaar een door de ondernemer mede ondertekend kopie. De originele akte wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële eigendomsoverdracht kan voorbereiden. Notaris De notariële eigendomsoverdracht van de te bouwen woning met bijbehorende grond geschiedt door middel van een akte van transport bij de notaris. Ruim voor de datum van het notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totaal op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief de bijkomende kosten). De uitnodiging om deze akte te ondertekenen volgt zodra de notaris de koop- en aannemingsovereenkomst en uw stukken met betrekking tot de financiering van uw woning in goede orde heeft ontvangen.

4 Als u voor de woning een hypotheek heeft aangevraagd, tekent u tijdens deze afspraak ook de hypotheekakte. Deze maakt de notaris, op verzoek van de geldgever (meestal de bank), op. Voor de datum van het passeren van de akte ontvangt u een concept van beide akten en de nota van de afrekening. Op de afrekening staat het totaalbedrag, dat u op die datum verschuldigd bent (inclusief bijkomende kosten, zie hieronder). Op de opleveringsdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. De akte van eigendomsoverdracht (akte van levering) van de grond en de woning van de verkoper aan de koper. 2. De hypotheekakte m.b.t. de lening die u van de geldgever ontvangt. Wanneer gaat u betalen Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot wij een factuur sturen, waarop wij de reeds vervallen termijnen in rekening brengen: 1. Indien u over eigen geld beschikt betaalt u de factuur. 2. U heeft geen eigen geld : als u de hypotheekakte nog niet heeft getekend, betaalt u niet. Volgens de koop- en aannemingsovereenkomst heeft u dan automatisch uitstel van betaling. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijnen, wordt de overeengekomen rente berekend, dan later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend; - Na ondertekening van de eigendomsoverdracht ontvangt u telkens, wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat er een termijn is vervallen, een verzoek tot betaling. Het origineel zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening naar uw geldgever, die dan voor de betaling zorg draagt zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Als datum van betaling geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die vervallen na de datum van overdracht, moet u zelf op toezien dat uw geldgever er voor zorg draagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening is bijgeschreven. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u, dat wij rente in rekening brengen. Vrij op naam (v.o.n.) De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn begrepen, te weten: a. De grondkosten. b. De bouwkosten. c. CAR-verzekering. d. Honorarium van architect en constructeur. e. Notarishonorarium inzake transportkosten. f. Makelaarscourtage. g. Kosten garantiecertificaat Woningborg. h. De gemeentelijke leges, betreffende de bouwvergunning en welstandsbeoordeling. i. BTW dan wel overdrachtsbelasting (eventuele wijzigingen worden conform wettelijke voorschrift doorberekend).

5 j. Kadastrale rechten. k. Verscheidene aansluitkosten (gas, water, elektra, riolering) l. Eventuele loon- en prijsverhogingen (deze worden dus niet doorberekend). Niet in de koopsom begrepen zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw woning, zoals: a. Het eventuele renteverlies over de grond (datum conform de koop- en aannemingsovereenkomst. b. De rente over eventueel reeds vervallen termijnen (koop- en aannemingsovereenkomst. c. De notariskosten voor het beschrijven van de hypotheekakte. d. De servicekosten. Voorts zijn niet inbegrepen: a. De aansluitkosten inzake de centrale antenne (CA)) en telefoon (KPN). b. Eventuele droogstookkosten van de woning. De v.o.n.-verkoopprijzen worden door de makelaar aan u verstrekt. De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzonderingen van wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van de ondernemer. De zogenaamd risicoregeling is dus uitgesloten. De 5%-regeling De wettelijke 5% regeling geeft u als koper zekerheid dat geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw woning verholpen zullen worden. Deze regeling werkt als volgt: u dient bij de oplevering van uw woning alle betalingstermijnen (inclusief het saldo van eventueel meerof minderwerk) te hebben overgemaakt. Voor deze laatste 5% van de aanneemsom verstrekt de ondernemer een bankgarantie aan de notaris. Dat geeft u de zekerheid dat wij de geconstateerde onvolkomenheden c.q. gebreken zullen verhelpen. Deze moeten in het algemeen binnen een termijn van drie maanden zijn opgelost. Pas dan wordt de 5% regeling of wel bankgarantie opgeheven. Volgorde bij de uitvoering De volgorde bij de uitvoering wordt in nader overleg met u en de gemeente bepaald. Opleveringsprognose Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Omdat het bouwen van een woning veel, door het weer beïnvloedbaar, werk met zich meebrengt, moeten wij daarbij de nodige reserve in acht nemen. Als het hard vriest, kan er niet gemetseld worden, als het regent kan er niet geschilderd worden etc. In een later stadium van de bouw kunnen we een nauwkeurigere prognose geven. Daarnaast kan het zijn dat de start van de bouw afhankelijk is van gemeentelijke en/of provinciale procedures. Op het moment van verkoop van de woning kan het zijn dat er nog bestemmingsplan- en/of bouwvergunningsprocedures lopen.

6 Op de doorlooptijd van deze procedures, alsmede de mogelijke wijzigingen die dit tot gevolg heeft, hebben wij geen invloed. In geval van een opzegtermijn van een huurwoning raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u onze opleveringsbrief af, alvorens uw definitieve maatregelen treft. Natuurlijk wordt er naar gestreefd de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Echter, tal van omstandigheden kunnen een verschuiving veroorzaken, zeker als de bouw op het moment van de aankoop nog niet is begonnen. Om vervelende miscommunicaties te voorkomen geldt dat alle afspraken met onze verkoopbegeleider zoals de betaling, wijzigingen, etc. slechts geldig zijn na onze schriftelijke bevestiging hiervan. Strikt juridisch genomen is het in de koop-en aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen bindend ten aanzien van het opleveringstijdstip. Over het algemeen is deze juridisch vastgelegde termijn ruim genomen. Uitvoeringsduur en oplevering Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met een eventuele door uzelf ingeschakelde deskundige en de aannemer uw nieuwe woning te inspecteren. De uitvoeringsduur en de oplevering van de woningen zullen plaatsvinden binnen een termijn welke nader in de koop-en aannemingsovereenkomst zal worden genoemd. Niet eerder dan Minimaal twee weken voor oplevering wordt u als koper schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip waarop opgeleverd zal worden. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, het tegelwerk en beglazing; deze worden schoon opgeleverd. Bij deze oplevering worden de eventueel geconstateerde onvolkomenheden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Ook wordt u geïnformeerd over de toegepaste materialen, het gebruik van aanwezige apparatuur en installaties en het onderhoud daarvan. Als u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, met als laatste de eindafrekening, ontvangt u nu ook de sleutels van uw woning (juridische oplevering). Eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden, indien mogelijk, binnen drie maanden hersteld (met uitzondering van het buitenschilderwerk in bepaalde perioden en bestellingen /leveranties). Hierna zet u uw definitieve handtekening voor de oplevering. Behoudens verborgen gebreken, welke na de oplevering worden geconstateerd, kunnen later geen bemerkingen meer in behandeling worden genomen, welke niet zijn vastgesteld in de opleveringsverklaring. Tevens zullen wij onze onderhoudsbrochure Woningonderhoud 2010 verstrekken. In deze brochure staan voor een aantal onderdelen onderhoudsvoorschriften omschreven, teneinde uw woning in goede conditie te houden en aanspraak te kunnen blijven maken op garantie. Opleveringsvolgorde Het bouwplan van uw woning maakt deel uit van een groter geheel, waardoor het bouwproces van een individuele woning wellicht niet altijd continue zal verlopen. De verkrijger kan derhalve geen rechten ontlenen aan een voorgenomen opleveringsvolgorde.

7 Opruimen en schoonmaken Zoals eerder aangegeven, wordt de woning bezemschoon opgeleverd. Stickers, verf- en cementresten en dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. Verzekering Uw woning is gedurende de bouw tot aan de datum van oplevering door de aannemer verzekerd tegen een groot aantal risico s. Vanaf de dag van oplevering dient u voor eigen rekening zelf een verzekering af te sluiten voor uw woning. Liberalisering elektriciteit- en gasmarkt Het bouwbedrijf zal bij de eigenaar/beheerder van het elektra- en gasnetwerk uit de regio vóór oplevering de aansluiting van elektriciteit en gas aanvragen, zodat dit bij oplevering van uw woning aan u beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument in Nederland het recht om zelf een leverancier voor elektriciteit en gas te kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door u gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet. Onderhoudstermijn De onderhoudsperiode duurt drie maanden na de oplevering. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk melding maken van eventuele onvolkomenheden waarna zo spoedig mogelijk tot herstel zal worden overgegaan. Voor overige zaken geldt de garantietermijn zoals voorgelegd in de garantievoorwaarden Constructie Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Wij raden u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheuren ontstaan door het werken van materialen. Het is daarom mogelijk dat er bijvoorbeeld in de hoeken van het stucwerk haarscheurtjes ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze worden veroorzaakt door wegtrekkend vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat hout moet wennen aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren etc. kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de onderliggende constructie alsmede van de afwerkvloer, ontstaan krimpscheuren die doorgegeven worden aan de tegel-, grind- en natuursteenvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Wij raden aan uw leverancier van uw harde vloerbedekking hierover te informeren.

8 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Via de Woningborg Garantie- en waarborgregeling heeft u de garantie, dat in de eerste plaats uw woning voldoet aan de toepasselijke eisen voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit. De garantie- waarborgregeling is een extra aanvulling op de verplichtingen die de ondernemer vanuit de met u gesloten koop- en aannemingsovereenkomst. Het geeft u namelijk extra rechten en zekerheden. Een van de zekerheden is, dat uw woning wordt afgebouwd en dat de garantieverplichtingen worden nageleefd. De volledige Garantie- en waarborgregeling is opgenomen in de betreffende brochure die u bij ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt. De Garantie- en waarborgregeling is gekoppeld aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en waarborgregeling automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar. Uitsluitingen Niet onder het gewaarborgde van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vallen: het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van infrastructurele voorzieningen, groenvoorzieningen, grondwerken, bestratingen, eventuele drainage, de aanleg en kwaliteit van waterkeringen, paal (draad) constructies, wadi s,, eventueel verplichting oeverbeschoeiing alsmede alle voorzieningen buiten en los van de woning vallen niet onder het gewaarborgde van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Veiligheid tijdens de uitvoering Binnen de huidige Arbeidsomstandighedenwet ( Arbowet ) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering van het project verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het bouwbedrijf ook civiel rechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf zelf of van onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de verzekering van het bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van u zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. Om de kopers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel opmetingen te verrichten en foto s te nemen en dergelijke zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein, op eigen risico, toegankelijk. De kopers zullen via onze website op de hoogte worden gesteld.

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra.

Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra. kopers- informatie Kopersinformatie Een nieuwbouwappartement kopen is meer dan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. U krijgt met uiteenlopende zaken te maken. Hoe zit het met de betaling?

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. pagina 1 van 45 Docs.nr. pagina 2 van 45 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen

Nadere informatie

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving woningen vosdijk Technische omschrijving Pagina 1 van 19 Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven.

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type Amersfoort - Vathorst A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n w a t e r e n n a t u u r type 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN Inhoud Pagina Onderwerp 4 Amersfoort 5 Vathorst

Nadere informatie

VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG

VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Tijdelijk adres: Westhavenkade 85 3133AV VLAARDINGEN Vanaf april/ mei 2015: Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN

Nadere informatie

VOORST Kervelstraat, type A1

VOORST Kervelstraat, type A1 Kervelstraat, type A1 Bieze Makelaars Veilingstraat 22, 7391 GM Twello Telefoon 0571-274494 Fax 0571-271915 E-mail twello@bieze-makelaars.nl Homepage www.bieze-makelaars.nl Midden in Voorst worden door

Nadere informatie

Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde

Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Algemeen Het project bestaat uit de nieuwbouw van 13 woningen. De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is weergegeven

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK appartementen in voormalig gemeentehuis VERSIE 20 juni 2014 IMPRESSIE BESTAAND 2 Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

de poortwachter 21 ste eeuws comfort de mooiste binnenkomer van haarlem 40 appartementen van 90 tot 132 m 2 licht, lucht en fraaie uitzichten

de poortwachter 21 ste eeuws comfort de mooiste binnenkomer van haarlem 40 appartementen van 90 tot 132 m 2 licht, lucht en fraaie uitzichten 21 ste eeuws comfort 40 appartementen van 90 tot 132 m 2 licht, lucht en fraaie uitzichten het begin van iets moois de poortwachter de mooiste binnenkomer van haarlem Inhoudsopgave De Entree van Haarlem

Nadere informatie

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen 17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen Inhoud INLEIDING TECHNISCHE OMSCHRIJVING BASISWONING OMSCHRIJVING OPTIEPAKKETTEN WONINGTYPE G1, G2 en G3 ALGEMEEN 1 versie 3 december 2014

Nadere informatie

Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert. De financiële basis van onbezorgd woonplezier. Opvallend actief! Vanaf e 235.000,- v.o.n.

Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert. De financiële basis van onbezorgd woonplezier. Opvallend actief! Vanaf e 235.000,- v.o.n. Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert De financiële basis van onbezorgd woonplezier Voor onbezorgd woonplezier zijn twee zaken nodig: uw droomhuis én de juiste hypotheek. Voor het

Nadere informatie

Door de bomen de Dom zien

Door de bomen de Dom zien www.heijwaal.nl 10 ééngezinswoningen & 12 appartementen Queeckhovenplein, Utrecht Door de bomen de Dom zien Over Utrecht Midden in Nederland ligt de bruisende en veelzijdige stad Utrecht. Alles wat u nodig

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie