2014 Energiemanagement Programma (EMP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 Energiemanagement Programma (EMP)"

Transcriptie

1 2014 Energiemanagement Programma (EMP) Startstation Erasmuslijn Den Haag CS te realiseren in 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING (p) BESCHRIJVING ORGANISATIE... 4 Beschrijving bedrijf (a)... 4 Verantwoordelijk persoon (b)... 4 Organogram... 4 Organisatorische grens (d)... 6 Rapportage periode en basis jaar (c+j+k) DOELSTELLINGEN SCOPE VAN EMISSIES... 8 Inleiding... 8 Registratie energieverbruik (e-g-h-i-l-m)... 9 Mate van betrouwbaarheid (o)...11 Verificatie CO2 footprint (q)...12 CO2 uitstoot door verbranding biomassa (f) BIJLAGE Plan van aanpak Bijlage: plan van aanpak EMP 2014 update nov

3 1 INLEIDING (p) Energiemanagement programma (EMP) bevat de onderwerpen volgens de ISO GHG report content. Deze onderwerpen zijn aangegeven met de betreffende volgletter zoals genoemd in (p) De CO2 emissie inventaris is gesplitst in twee documenten: 1) EMP: in dit document staat beschreven de algemene beschrijving en opsomming van de punten uit de ISO Dit document wordt jaarlijks beoordeeld en daar waar nodig aangepast en gepubliceerd op de website. De EMP is alleen geldig voor het betreffende jaar. 2) Halfjaarlijkse voortgangsrapportage waarin de berekening staat van de CO2 uitstoot en de voortgang van de reductie maatregelen. Deze voortgangsrapportage wordt elk halfjaar aangepast en besproken in het management team. De voortgangsrapportage is vooral bedoeld voor intern gebruik. EMP 2014 update nov

4 2 BESCHRIJVING ORGANISATIE Beschrijving bedrijf (a) Jos van den Bersselaar Constructie is een staalbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in lichte tot middelzware constructies met een hoog afwerkingniveau. Klanten zijn voornamelijk afkomstig uit de infra- en utiliteitsbouw. De constructies worden uitgevoerd in zowel staal als aluminium en RVS maar ook in combinatie met andere materialen zoals glas of hout. Daarbij wordt veelal samengewerkt met vaste strategische partners. Bij het bedrijf werken zo n 85 vaste medewerkers. Meer informatie is te vinden op de website. Verantwoordelijk persoon (b) Rapportage wordt opgesteld door de KAM-coördinator (E. Lemmens) en daarna besproken en na goedkeuring vrijgegeven door het managementteam. Voor projecten met een CO2 gunningsvoordeel is de projectleider verantwoordelijk. Het managementteam is eindverantwoordelijk. Organogram In onderstaand organogram wordt de organisatiestructuur van Jos van den Bersselaar Constructie weergegeven. Opdrachten van klanten worden uitgevoerd in de vorm van een project. Projectorganisatie Nadat een offerte opdracht is wordt het project door de directie toegewezen aan één projectleider. De projectleider geeft leiding aan het project en is het 1 e aanspreekpunt voor de externe stakeholders. De projectleider is dus ook verantwoordelijk voor de maatregelen op het gebied van veiligheid, planning, energiebesparing, materiaalbesparing etc. Bij projecten met een CO2-gunningsvoordeel is de projecteleider 1 e verantwoordelijke om de nodige gegevens en acties te ondermen, daarbij wordt hij ondersteund door de KAM-coördinator. Tot zijn taken behoren ( niet limitatief): Identificeren en registreren van de energiestromen Verwachte CO2 uitstoot berekenen CO2 reductie maatregelen vastleggen Communiceren met stakeholders EMP 2014 update nov

5 Algemeen directeur Commercieel directeur KAM Administratie/IT Tekenkamer Hoofd productie Projectleiders Calculatie TD Inkoop/magazijn Productie en montage

6 Organisatorische grens (d) Holding J.W.J. vd Bersselaar B.V. Beheermaatschappij J.W.J. vd Bersselaar B.V. Jos van den Bersselaar Constructie B.V. Holding JWJ vd Bersselaar BV is volledig eigenaar van de Beheermaatschappij JWJ vd Bersselaar BV die op haar beurt weer volledig eigenaar is van Jos van den Bersselaar Constructie BV. Alle bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de werkmaatschappij Jos van den Bersselaar Constructie BV. Er zijn geen zuster maatschappijen of deelnemingen in andere bedrijven. Alle CO2 emissies worden dan ook veroorzaakt door de activiteiten van Jos van den Bersselaar Constructie BV en worden in haar administratie vastgelegd. Voor externe Stakeholders is Jos van den Bersselaar Constructie BV het aanspreekpunt. In het handboek wordt dan ook als firmanaam Jos vd Bersselaar Constructie BV gebruikt. Als in het handboek de naam Jos van den Bersselaar Constructie BV wordt vermeld dan heeft dit betrekking op de gehele vd Bersselaar groep. Rapportage periode en basis jaar (c+j+k) Het basisjaar is De rapportage periode loopt gelijk met het kalanderjaar. In de voortgangsrapportage wordt duidelijk vermeld over welke periode het gaat.

7 Scope 3 DOELSTELLINGEN De doelstelling van Jos vd Bersselar Constructie BV is om in de periode 2011 t/m % minder CO2 uitstoot te hebben dan in vergelijking met het basisjaar De veranderingen die begin 2013 in de organisatie zijn doorgevoerd zijn geen reden om het basisjaar aan te passen. De verwachting (update oktober) is dat de productiviteit in 2014 licht zal stijgen tov Emmissiebron Plan 2013 plan 2014 (als % tov 2010) Gas 135,1 147,5 129,7 127,0 94,0% 1 Brandstof 298,0 254,8 289, ,0% Koudemiddelen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,% Lasgas 2,0 3,6 2,0 2,0 100% Totaal scope 1 435,1 405,9 420,7 412,1 94,7% 2 Electriciteit 293,1 211, ,9 88,0% Zakelijke km 5,6 4,9 5,4 5,3 95,0% Vliegreizen 0,0 0 0,0 0,0 100% Totaal scope 2 298,7 215,9 272,1 263,2 88,1% Totaal CO2 emissie (incl projecten) 733,8 621,8 692,8 675,3 92,0% Opm: In het overzicht is het gasverbruik niet gecorigeerd naar graaddagen. Doelstelling gebruik alternatieve energie. Groene stroom Medio 2012 is het contract van grijze stroom omgezet in 100% groene stroom (waterkracht). Het contract voldoet echter niet aan alle administratieve criteria die door de prestatieladder aan groene stroom worden gesteld. Aanvraag voor de juiste certificaten verliep dermate moeizaam dat de aanvraagprocedure voorlopig is gestopt. In de berekening van de footprint wordt de conversiefactor voor grijze stroom gebruikt. De bestaande electra contracten van de Brabantsehoek 4 en 6 zullen bij afloop van het contract worden omgezet in groene stroom. Gezien het huidige gebruik (als opslag) zal de impact daarvan echter minimaal zijn. Het toepassen van andere alternatieve brandstoffen bevindt zich nog in de oriënterende fase. Concreet is de uitwerking voor het plaatsen van zonnenpanelen op het dak. Daarnaast worden de ontwikkelingen bijgehouden van alternatieven brandstoffen voor de heftruck en wagenpark. Met name de ontwikkelingen rondom EMP 2014 update nov

8 hybride auto s op electra of CNG gas hebben de potentie om op langere termijn interessant te worden echter op korte termijn zijn hiervoor geen plannen. Implentatie van een alternatieve energie zal dan ook zeker niet voor 2015 plaats vinden. Plan van aanpak 2014 In plan van aanpak staat beschreven welke acties zijn of worden genomen om de reductiedoelstellingen te halen. (zie bijlage) Projecten met gunningvoordeel Bij opmaak van deze rapportage (stand oktober 2014) waren er nog geen project(en) met gunningvoordeel. 4 SCOPE VAN EMISSIES Inleiding De eerste stap tot een efficiënt energieverbruik is inzicht te krijgen in het verbruik. EMP 2014 update nov

9 Scope Op basis van dat inzicht kan men vervolgens gericht op zoek naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsactiviteiten terug te dringen. Voor de prestatieladder worden de emissies ingedeeld in 3 scopes welke in grote lijnen overeenkomen met het GHG-protocol. Scope 1 Directe emissie (e) Onder deze categorie vallen het gasverbruik, koude middelen (airco) en het brandstofverbruik door het eigen wagenpark en interntransport. Scope 2 Indirecte emissies (i) Hieronder vallen het elektriciteit verbruik, de zakelijk gereden (gedeclareerde) km met de privé auto en de zakelijke vliegreizen. Scope 3 overige indirecte emissies. (g-n) Dit zijn emissies die het gevolg zijn van bedrijfsactiviteiten maar waar het bedrijf geen directe invloed op heeft. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekocht materialen, de verwerking van afval, woon-werk verkeer etc. Vanaf niveau 4 worden ook scope 3 emissies in de certificering betrokken. Vooralsnog gaat Jos van den Bersselaar Constructie BV voor certificering op niveau 3 en rapporteert om die reden dan ook (nog) niet scope 3. Registratie energieverbruik (e-g-h-i-l-m) Categorie Locatie-bron Gegevensbron Eenheid (x omrekenfactor) Frequentie Gasverbruik 1 Brabantsehoek 2 Spoorakkerweg 16 Factuur - m³ Maandelijks opname meterstand (vanaf 2012) Projectenadm * Brabantsehoek 2 Spoorakkerweg 16 Brabantsehoek 4 Meterstanden - m³ Factuur -MWh (meterstand wordt einde vd maand door leverancier op afstand ingelezen) Projectmatig* Maandelijks (BH nr 4 jaarlijks) Electra 2 Projectenadm * Meterstand- MWh Projectmatig* EMP 2014 update nov

10 Brandstof (eigen voertuigen) Brandstof projecten (transport, kraan, hoogwerkers etc) 1 Bijvullen dieseltank Afrekening Tankpas+kassa bonnen Afl bon LPG heftruck 3 Projectenadm * Factuur Benzine Diesel ltr LPG heftruck 14kg*2 (omrekenfactor) = 28 ltr. per vulling. (Bron omrekenfactor leverancier) Inkoopadministratie Transportkilometers + ( er zijn nog geen projecten met een gunningvoordeel -> dit moet dan ook nog verder worden uitgewerkt) Maandelijks Projectmatig* Financiële administratie. Zakelijke km 2 Gedeclareerde km Vliegreizen 2 Koudemiddele n **Lasgas 1 Gefactureerde zakelijke vliegreizen 1 Airco Inkopen van lasgassen Totale kosten gedeeld door de vaste km vergoeding van 0,30 per km. Factuur omgerekend naar km (bron vluchtinfo website KLM) Logboek installatie Bijgevulde kg Opgave levering gasleverancier. ** Omrekenmethode zie hieronder Maandelijks Halfjaarlijks Jaarlijks (onderhoud) Jaarlijks Omrekenfactor: is de factor die wordt gebruikt om de eenheden van de gegevensbron om te rekenen naar de eenheden die worden gebruikt in de bijlage C: Conversiefactoren van CO2 prestatieladder. **Lasgas Voor het lasproces wordt gebruik gemaakt van Acetyleen en CO2-dekgassen. CO2-dekgas: Per gasmengesel wordt op basis van de samenstelling het aandeel CO2 berekend en vermenigvuldigd met het aantal flessen dat in dat jaar is afgenomen. Der uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met de conversiefactor 104,96 g CO2/liter. ( bron productblad leverancier). Acetyleen: De levering is in kg en als conversiefactor voor de CO2 uitstoot wordt factor aangehouden ( bron gasleverancier) Propaan: Gefaktureerde kilogrammen * omrekenfactor 2 = liters ( bron leverancier propaan). Het hogere propaan verbruik in 2011 en 2012 is nagenoeg geheel toe te wijzen naar één project. De verwachting is dan ook dat het verbruik van propaan in 2013 veel minder zal zijn. *Projecten met een Co2 gunningsvoordeel EMP 2014 update nov

11 De bovenvermelde energiestromen (gas, electra, brandstof ) zijn niet limitatief. Per project met gunningsvoordeel zal door de projektleider samen met de KAMcoördinator vooraf een inventariatie moeten worden gemaakt van de energiestromen specifiek voor dat project. Opm: in het brandstofverbruik (scope 1) is het verbruik van alle eigen voertuigen (hoogwerker, montagebussen, aggregaat personenauto s etc). Brandstof projecten (scope 3) heeft betrekking op extern ingehuurd materiaal. CO2 uitstoot niet meegnomen in de berekening (h) Bij de inventarisatie zijn een aantal emissiebronnen naar voren gekomen die niet in de berekening worden meegenomen tw: Huurpand Nijverheidsweg 11. Beheermaatschappij JWJ vd Bersselaar verhuurt het pand aan de Nijverheidsweg 11 aan een extern bedrijf buiten de Bersselaar groep. De afrekening van het gas en elektra zijn volledig voor rekening van de huurder van dit pand. Binnen de Bersselaar groep is er dan ook geen zicht op het verbruik en zijn er geen raakvlakken met de bedrijfsactiviteiten van de Bersselaar groep. Registratie en berekeningswijze. (l+m) Het registreren van het energieverbruik gebeurd door de administratie onder de verantwoording van de KAM-coördinator. Voor intern gebruik wordt een halfjaarlijks rapportage gemaakt welke gebruikt wordt voor de voortgangsrapportage van de doelstellingen. Voor de externe publicatie wordt alleen een jaaroverzicht opgesteld. Verdere details van de publicaties staan uitgewerkt in het communicatieplan. Voor de conversie factoren worden de richtlijnen gehanteerd zoals die staan beschreven in bijlage C van het handboek CO2-prestatieladder versie 2.1. Mate van betrouwbaarheid (o) Met uitzondering van het gasverbruik en de koudemiddelen worden alle verbruiken maandelijks aan de hand van de facturen, met daarop het werkelijke verbruik, ingeboekt in de administratie (zie schema 3.2). Vanaf 2012 wordt werkelijke gasverbruik gemeten door het opnemen van de maandelijkse meterstanden. Voor de koudemiddelen geldt dat de uitstoot wordt gerapporteerd in het jaar dat de airco wordt bijgevuld. Sinds ingebruikname van de airco zijn er nog geen koudemiddelen bijgevuld en heeft daarom tot nu toe geen effect op de rapportage. Voor het lasgas wordt als bron gebruikt de verkoopomzetten van de gasleverancier. Er wordt daarbij dus geen rekening gehouden met de begin- en eindvoorraad. Vooraadnivo van het gas was de afgelopen jaren redelijk constant bovendien is het aandeel van het lasgas op de totale emissie dermate klein dat het effect van doorschuiven minimaal is. EMP 2014 update nov

12 Diesel verbruik is goed voor ongeveer 1/3 van de totaal aan CO2 emissies. De diesel wordt gebruikt voor de heftruck, montagebussen, personenwagens en de hoogwerker. Het verbuik per afzonderlijk bedrijfsmiddel/groep is echter onbekend. November 2014 (update oktober) zal de dieseltank worden voorzien van een registratiesysteem. Pas na operationeel worden van tank registratiesysteem is het mogelijk om het dieselveruik per bedrijfsmiddel te meten. Verificatie CO2 footprint (q) De emissie-inventarisatie van scope 1&2 over 2009 en 2011 zijn door externe partijen geverifieerd. In 2009 door de firma Energie Consult Holland BV en 2011 door KIWA. Voor beide jaren is een 3A1 verklaring afgegeven. De opmerkingen die zijn gemaakt zijn overgenomen en geïmplementeerd. Voor de jaren na 2011 is geen aanvullend verklaring opgesteld. CO2 uitstoot door verbranding biomassa (f) Verbranding van biomassa vindt niet plaats. Indien in de toekomst biomassa als energiebron wordt gebruikt dan wordt deze meegenomen in de berekening van CO2 uitstoot. 5 BIJLAGE Plan van aanpak EMP 2014 update nov

13 Bijlage: plan van aanpak 2014 EMP 2014 update nov

14 Scope PLAN VAN AANPAK 2014 (update 1 e halfjaar 2014) 1 Footprint 2014 halfjaar Emissiebron 2010 tm Juni (% tov 2010) (% tov 2010) plan 2014 (% tov 2010) 1 Gas 67,6 118,1 175% 60,9 90% ,0% Brandstof 154,6 141,0 91,2% 118,0 76% 146,9 95,0% Koudemiddelen 0,0 0,0 100% 0,0 100% 0,0 100,% Lasgas 1,0 1,8 180% 1,7 170% 1,0 100% Totaal scope 1 223,2 260,7 117% 180,6 81% 211,4 95% 2 Electriciteit 151,9 111,6 73% 109,9 72% 133,7 88,0% Zakelijke km 2,9 2,8 97% 2,2 76% 2,7 95,0% Vliegreizen 0,0 0,0 100% 0,0 100% 0,0 100% Totaal scope 2 154,8 114,4 74% 112,0 72% 136,4 88,1% Totaal CO2 emissie (incl projecten) 378,0 375,2 99% 292,6 77% 347,8 92,0% 2 Status acties 2014 (stand oktober) Electra Actie) Vervanging verlichting door energiezuinigere exemplaren. Proef LED verlichting staalhal Als duurproef zijn drie verschillende soorten LED s geplaatst, Bij het type LED ( daglicht wit) dat is geïnstalleerd aan de achterkant (zijde nijverheidsweg) zijn een aantal lampen met kapotte LED s (zwarte puntjes). Het aantal kapotte LED s is echter ruim binnen de toegestane normen en stoort ook niet. Bij 2 e type ( meer gele warme licht) is er één lamp voor 25% kapot ( boven de norm). Ervaring personeel: Door het personeel wordt de LED verlichting als prettig en goed beoordeeld en zelfs beter als de nieuwe Tl- verlichting in HAL V. De betere score is deels verklaarbaar door de hogere LUX waardes in de hal met LED verlichting. Voorlopige conclusie: LED s zijn geschikt voor de toepassing in de productie. CO2 prestatieladder Update Page: 1/8

15 Ontvangsthal -kantoor (loopt) Als proef zijn 2 x Downlights 16W besteld ter vervanging van 100watt. Status nog niet ingebouwd ( kan alleen mbv steiger). TL Led kantoor (loopt) Lampen zijn binnen maar moeten nog worden geïnstalleerd tijdens een bedrijfssluiting actie overnemen Led verlichting met lichtsensor aluminium hal Inplannen tijdens bedrijfssluitting ( waarschijnlijk bouwvak 2015) Investeringsonderzoek naar zonnepanelen (loopt) Er heeft onderzoek plaatsgevonden met Hoppenbrouwers voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Verder onderzoek moet nog worden uitgevoerd over het draagvermogen dak en evt gevolgen voor de dakbedekking. Besloten is om deze investering voorlopig nog door te schuiven naar later. Actie) Standby stand hydraulische pomp machinepark (loopt) In 2014 zijn geen nieuwe aanpassingen doorgevoerd. Actie) In kaart brengen en terug brengen stroomverbruik daluren (gesloten) Door een energie adviseur is een 1 e grove analyse gemaakt van verbruik in de daluren. Hierbij zijn er geen opvallende zaken naar voren gekomen. Actie) voorkom lekken perslucht (uitgevoerd) Lekkende slangen zijn vervangen door (stevigere) hydraulische exemplaren (2013) Tijdens jaarlijkse controle meenemen. Groene stroom (gesloten). Actie) Stroom is omgezet naar groene stroom voldoet echter nog niet aan de eisen van de Prestatieladder. Aanvraag/verzoek voor een verklaring welke aan de voorwaarden voldoet loopt vast in bureaucratie. Inmiddels is het duidelijk dat om waterkracht uit Noorwegen gaat. Dus kan toch niet aan de eisen worden voldaan is de opvolg actie gestopt. Buitendienst stellen snoep en drankautomaat kantine staalhal. (uitgevoerd) Uit de metingen bleek dat deze apparaten relatief veel stroom verbruiken en bovendien was de consumptie minimaal. Daarom is besloten om de apparaten in de kantine van de staalhal buitendienst te stellen. Aanpassing beitscontainer ( uitgevoerd) De aanpassing betreft toevoer van de perslucht gedurende het beitsproces. In de oude situatie was er een continue toevoer van perslucht dit is nu aangepast door het meten van de afgevoerde lucht icm een pulserende toevoer. Inschatting door de TD is dat er ongeveer 50% minder perslucht nodig zal zijn. Hierdoor wordt een CO2 prestatieladder Update Page: 2/8

16 besparing gerealiseerd op elektra (perslucht) en gas doordat er minder warme lucht naar buiten ontsnapt. Harde getallen zijn om diverse reden niet voorhanden. Brandstof Actie) Nieuwe personenauto s minimaal één milieuklasse lager (loopt) Alle auto s die in 2012 en 2013 zijn vervangen ( of worden binnenkort vervangen) door een nieuw exemplaar met milieuklasse A. Daarmee is ruim voldaan aan de doelstelling van minimaal één milieuklasse lager. Vervanging wagenpark 2014 Auto (oude) Label Co2 g/km Nieuwe auto Label Co2 g/km Toyota Verso C 158 Nissan Qashqai B 99 2 x MB sprinter of lager Status /planning 2014-Q2 benzine auto vervangen door diesel 2014-Q4 ( besteld) Opm: Een auto met een lagere uitstoot heeft geen direct impact op de berekening van de Footprint maar verbruikt minder brandstof. Actie) geen onnodig gewicht in montagebussen.(uitgevoerd) Tijdens de keuring van het gereedschap is overbodig gereedschap uit de bus gehaald. Bijvoorbeeld hijskettingen, takels etc. Insteek van deze actie is een betere beheersing keuring gereedschap, besparing brandstof is een bijkomend voordeel.(minimaal). Actie) Registratie diesel pomp per verbruiker (loopt) Op het project C registratie dieseltank is 5.531,= aan materiaal en uren van Webbing gespendeerd. Lang wachten was op een bepaald onderdeel deze is inmiddels ontvangen en nu kan de module worden geïnstalleerd en geactiveerd. Door deze vertraging zal in 2014 alleen testfase zijn om in 2015 te beginnen met vastlegging. Vergroten bewustzijn (info over het nieuwe rijden ) In de toolbox is de Co2 prestatieladder een aantal malen behandeld waaronder het onderwerp rijstijl. Echter zonder de verbruikgegevens is er geen opvolging mogelijk. Dit punt schuift daarom ook door naar 2015 na implementatie van de dieselregistratie. In potentie zit hier de grootste besparing. Na de evaluatie verbruikgegevens zal een meer actie volgen kan zijn opleiding tot publiceren verbruikscijfers vd bussen. CO2 prestatieladder Update Page: 3/8

17 Eco drive (open) Na voldoende opbouw verbruikhistorie (dmv diesel- en km registratie) kan een bus met een hoog verbruik worden geselecteerd. GAS Afstellen gasstralers (uitgevoerd) In 2013 en 2014 zijn de gasstralers in de productie door de TD opnieuw afgesteld (lees lagere temperatuur). Naast de gasstralers is ook de klimaat installatie van het kantoor verder ingeregeld ( 2013) wat resulteren in een lager gasverbruik in Raamisolatie door aanbrengen folie (hold) Een door Essent ondersteund en gepromoot besparingsfolie. Deze folie wordt door een gespecialiseerd bedrijf op de ruiten aangebracht. De folie heeft een isolerende werking in de winter (gas) en een reflecterende (elektra) in de zomer. De folie is al toegepast bij meerdere kantoorpanden waaronder het pand van de Europese commissie en bij Fortis Den Bosch. Dit laatste pand is uitgerust met een glazen pui van spiegelglas ( 20% reflectie) desondanks daalde in de zomer de temperatuur tot 10. Doordat ons kantoor is uitgerust met screens is het lastig om de terugverdientijd uit te rekenen maar zal ergens tussen de 4 en 6 jaar liggen. Investeringsbedrag alleen zonzijde kantoor + ontvangsthal ± 3,5K levensduur folie >20 jaar. Vergroten bewustzijn (betrokkenheid) Grote winst is nog te maken met het vergroten van het bewustzijn. Door kleine aanpassing van het gedrag zijn grote besparingen te realiseren. Dit moet worden gerealiseerd door een voorlichtingcampagne voor het nieuwe winterseizoen en toezicht door productieleiding. Overige emissiebronnen Reductie printpapier door hergebruik. ( =scope 3) Door het gebruik van uitwisbare toner zijn enorme besparing van het papier mogelijk. Volgens opgave van de fabrikant oplopend tot 80%. Gevoelsmatig is 80% wellicht aan de hoge kant maar dat er besparingen mogelijk zijn is duidelijk. Korte beschrijving: Een paperless office is nog van de werkelijkheid een office with less paper is met deze methode wel mogelijk. Vaak worden documenten geprint omdat dit makkelijker leest of wordt de print alleen tijdens een vergadering gebruikt en direct daarna weggegooid. Met deze methode worden de prints verzameld in bv een kunststofbak. De prints worden dan in een eraser unit gestopt waar de gedrukte tekst op het papier wordt verwijderd. Deze unit sorteert het papier automatisch in herbruikbaar en niet herbruikbaar papier. Met de pen geschreven notities, een vouw etc worden door het systeem herkend en apart gehouden. Daarnaast kan men een klein kenmerk op het papier printen waardoor de unit het na de 4 e of 5 e keer gebruikt te hebben het papier niet meer CO2 prestatieladder Update Page: 4/8

18 wordt gerecycled. Op het papier is namelijk na het wissen bij bepaald strijklicht een latente afdruk te lezen. De kosten van de apparatuur is dankzij de subsidie zeer scherp. Nadeel: afdruk is alleen in blauw mogelijk ( minder goed leesbaar en extra kleuren printer blijft). Promoten aanschaf fiets (=scope 3) Om het fietsgebruik te promoten is in 2013 een royale regeling ingevoerd voor de aanschaf van een fiets. Van deze regeling is veelvuldig gebruik gemaakt. Een emolument waarbij ook het milieu is gebaat. Echter nu de kabinetsplannen voor 2015 bekend zijn gemaakt is het duidelijk dat er binnen de werkkostenregeling straks geen ruimte meer is voor de fiets. (huidige kabinet vindt lease auto s en i-pads belangrijker dan een milieuregeling). Personeel is inmiddels op de hoogte gesteld om iedereen nog de mogelijkheid te geven om dit jaar nog van de regeling gebruik te maken. 3 Longlist ( niet limitatief) MAATREGEL OVERWEGING WEL/NIET Vorkheftrucks elektrisch ipv diesel Bij vervanging meenemen in aankoopbeslissing CNG gas Geschikte brandstof echter met één heel groot nadeel en dat is de beschikbaarheid van afvulstations. Daardoor nog niet interessant. Kanshebber indien er een vulstation in Udenhout komt. Gezien kosten tov omvang wagenpark zou dit een gezamenlijke pomp moeten worden. Ontwikkelingen blijven volgen. ECO drive Elektronisch management van de bus ( =niet alleen ingrijpen motermanagment vd bus) Wordt toegepast bij oa Heijmans Gebruik biodiesel Weinig informatie over beschikbaarheid en de impact wagenpark. Nieuwe werken (thuiswerken en Evt subsidie mogelijkheden carpoolen) ( ontwikkelingen blijven volgen) Gedragsaanpassing rijden en verlichting Loopt ( niet actief gestuurd) Voor effectieve aansturing zijn gegevens per chauffeur noodzakelijk. Pas zinvol als bovengemiddelde gebruikers kunnen worden aangesproken. Meer gespecificeerde gegevens CO2 prestatieladder Update Page: 5/8

19 Hergebruik printpapier (interne vergaderlijsten etc.) Bijverwarming kantoortjes in de productie (magazijn productie leiding) Nullast elektra Inhuren hoogwerkers en heftrucks op locatie Branche keteninitiatief Tegengaan warmteverlies winter bij het openen van de roldeuren. Duurzame energie noodzakelijk. Zie toelichting hierboven Opm: Reduceren van papierafval valt onder scope 3 en valt dus niet onder de huidige certificering. Alternatief? -> nog voor de winter een aantal mogelijkheden bekijken. Nullast is het stroomverbruik bij stilstand ( Uit onderzoek agentschap NL kan dit oplopen tot 20-35% van het jaarlijks energieverbruik ) -> GDF en Wim zetten vraagtekens hierbij. Weinig over bekend bij gunningproject is dit een belangrijke post. Blijven volgen Bij openen roldeur gaat in de winter veel energie verloren. Meerdere mogelijkheden voor een goede keuze is meer info nodig. ( snelloop deuren, aanpassen van de losplaats (gedrag) flappen, grondkanaal etc). Ivm benodigde Investeringen /bouwkundige aanpassingen voorlopig op hold met aanapssing gedrag is al veel mogelijk. Verder inventariseren van duurzame energie (zonnepanelen etc). Bijlage : Overzicht wagenpark ( alleen intern) CO2 prestatieladder Update Page: 6/8

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

Baggerbedrijf West Friesland BV

Baggerbedrijf West Friesland BV Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond &

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO Opgesteld door : D. Plaisier, KAM-Functionaris Datum : 02-03-2015 Revisie : Revisie 11 Autorisatie : F.G.A. Lelieveld, Directeur Handtekening : F.G.A Lelieveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Project energie audit verslag

Project energie audit verslag Project energie audit verslag Conform 2.A.3 Op basis van de internationale norm ISO 50001-4.4.3. Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Raamovereenkomst

Nadere informatie