Evenementen: Evenementen praktisch geregeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementen: Evenementen praktisch geregeld"

Transcriptie

1 Evenementen: Evenementen praktisch geregeld December 2014 Om evenementenorganisaties van vergunningaanvraag tot en met uitvoering zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de volgende aspecten nader uitgewerkt. Vergunningverlening De gemeente is verantwoordelijk voor de regulering van evenementen. Onder regulering verstaan we alle eisen en voorwaarden die we stellen aan de organisatie van een evenement. Deze komen tot uitdrukking in de vergunning en hebben onder meer betrekking op voorzieningen voor veiligheid, parkeren en bereikbaarheid en de geluidsnormen. Voor ieder evenement in de openbare ruimte moet een vergunning worden aangevraagd. Sinds 2009 kan men voor hele kleine evenementen, bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een straatfeest, volstaan met een melding. In het voorjaar van 2013 is een transparant protocol voor vergunningverlening vastgesteld. Hierin staat beschreven welke stukken een organisatie moet aanleveren bij het aanvragen van een vergunning en in welke volgorde een aantal processtappen wordt genomen om uiteindelijk tot vergunningverlening te komen. Onderdeel van de vergunningsaanvraag zijn een uitvoeringsplan en een veiligheidsplan. In het uitvoeringsplan beschrijft men het evenement met aandacht voor onder meer locatie, verwacht aantal bezoekers, eventuele horeca-activiteiten, geluidsniveau, eventuele verkoop- en promotieactiviteiten. In het veiligheidsplan beschrijft men (brand)veiligheidsaspecten, voorzieningen t.b.v. afzettingen, elektriciteit, afval en toiletten, beveiliging en toezicht. De burgemeester is bevoegd om te beslissen op een aanvraag voor een evenementenvergunning. Hij wordt hierover in algemene zin geadviseerd door de afdeling Vergunningverlening en specifiek op het aspect veiligheid door de afdeling Veiligheid en de hulpdiensten. Een vergunning kan volgens de algemene plaatselijke verordening worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid van personen of goederen, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu 1. We verlenen een vergunning uitsluitend aan organisatoren die de vergunningsvoorschriften kunnen naleven. Afhankelijk van de locatie en hetgeen is opgenomen in het betreffende bestemmingsplan kan daarnaast een bestemmingsplanontheffing door het college nodig zijn. Handhaving Alle in de vergunning opgenomen bepalingen worden gehandhaafd volgens het Handhavingsarrangement Evenementenvergunning Amersfoort Hierin is een handhavingsstappenplan en rolverdeling uitgewerkt om de naleving van vergunningbepalingen te waarborgen. 1 Zie voor de Algemeen Plaatselijke Verordening Amersfoort. 2 Het Handhavingsarrangement Evenementenvergunning Amersfoort 2013 is te vinden op de website.

2 Evenementenpakket De gemeente biedt ter ondersteuning een Evenementenpakket aan niet-commerciële en/of door de gemeente gesubsidieerde evenementen in de openbare ruimte. Het Evenementenpakket faciliteert op materieel gebied, in de vorm van onder andere fietsrekken, dranghekken, veiligheidshesjes, het crowdmanagementverwijssysteem (banners), een centraal overlegpunt (keet), en gebruik van de evenemententelefoon. De organisatie kan het Evenementenpakket aanvragen via het aanvraagformulier op de website De voorzieningen worden vervolgens in overleg met de gebiedsbeheerder geregeld, nadere afspraken worden direct voorafgaand aan een groot evenement in een zogenaamde Afstemmingsoverleg met alle betrokkenen gemaakt. Bij niet commerciële en/of door de gemeente ondersteunde evenementen zijn hieraan voor de organisatie tot een bepaald niveau geen kosten verbonden. Commerciële evenementen moeten zelf zorg dragen voor de genoemde faciliteiten. Als deze wel via de gemeente of diens leverancier worden verzorgd, worden de gemaakte kosten aan de organisatie doorberekend Dit geldt ook voor evenementen die in eerste instantie een promotioneel belang voor de eigen organisatie dienen. Evenementenkalender Jaarlijks wordt het hele spectrum aan evenementen en activiteiten in Amersfoort vastgelegd in een planning, de Evenementenkalender. In oktober wordt in Stadsberichten een oproep gepubliceerd aan de organisatoren van evenementen om voor het komende jaar aan te geven wanneer men wil programmeren. Dit geeft met name de jaarlijks terugkerende evenementen meer zekerheid om op het gewenste moment te kunnen beschikken over de gewenste locaties. We agenderen de planning in het evenementenoverleg dat twee maal per jaar plaatsvindt. Het kan voorkomen dat er meerdere aanvragen komen voor een zelfde locatie en/of voor dezelfde data. Het kan ook voorkomen dat het totaal aantal aanvragen het totaal aantal op basis van de geluidsnormen toegestane evenementen in een jaar overschrijdt. Ook de beschikbare politie capaciteit en de omtrent een bepaald evenement noodzakelijk geachte inzet kan een beperking zijn. Wanneer keuzes moeten worden gemaakt bij het toekennen van een vergunning wordt gekeken naar historisch gegroeide feiten en omstandigheden. Daarnaast weegt mee in hoeverre evenementen bijdragen aan het beleid van de gemeente Amersfoort en sprake is van een programma waarin nog niet is voorzien, maar dat wel in een behoefte voorziet. In november wordt op basis van de aanvragen en de prioriterings-criteria de Evenementenkalender opgesteld. Naast de interne gemeentelijke afstemming vindt overleg over de planning plaats met nood- en hulpdiensten, en evenementenorganisatoren. Vervolgens wordt de planning door het college vastgesteld. De Evenementenkalender is juridisch geregeld in de APV. Spreiding in de tijd Spreiding van evenementen in de tijd is zowel wenselijk binnen het drukke zomerseizoen als over het gehele jaar. Om te voorkomen dat omwonenden in een te korte periode te vaak worden geconfronteerd met evenementen is vastgesteld dat het om de week op een locatie stil moet zijn. We noemen dat een silent action week. Voor de binnenstad wil dat zeggen dat in die week alleen activiteiten met een geluidbelasting van maximaal 70dB mogen plaatsvinden. Voor de dekzandrug in park Schothorst geldt dat er gedurende een silent action week geen evenementen met versterkte muziek en/of gebruik van omroepinstallaties mogen plaatsvinden. Een silent action week geldt voor de gehele binnenstad en voor de dekzandrug in park Schothorst, maar niet per se tegelijkertijd voor beide locaties. In de jaarlijks vast te stellen evenementenplanning houden we rekening met deze voorgeschreven spreiding. Spreiding van evenementen binnen het jaar is niet alleen wenselijk om de binnenstad in de zomerperiode te ontzien, maar ook om er voor te zorgen dat er in de winterperiode meer te beleven valt. Naast de jaarlijkse Sinterklaasactiviteiten wordt bijvoorbeeld sinds een aantal jaren in

3 november het filmfestival Scenecs georganiseerd en in december het amateurkunstfestival Gluren bij de Buren. Parkeren en bereikbaarheid Bij de afweging of een vergunning al dan niet wordt verleend wordt in het bijzonder gelet op de bereikbaarheid van het terrein waarop een evenement wordt georganiseerd. Ook de aanpak om daarbij nadelige effecten op de (directe) omgeving te voorkomen wordt hierin zwaar meegewogen. Uitgangspunt voor medewerking is dat de door het evenement opgeroepen verkeersdruk, parkeeren stallingbehoefte binnen de voor het evenement toegewezen ruimte wordt opgelost. Bij ieder evenement is het een vereiste dat alle punten in de wijk goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Dit wordt vooraf afgestemd met de hulpdiensten en hier wordt tijdens het evenement op gecontroleerd. Bij het verlenen van een vergunning en bij de uitvoering kijkt de gemeente kritisch naar de toegankelijkheid van toegangswegen en fietspaden. Bij grotere evenementen wordt hiervoor een verkeersplan opgesteld. Met de organisatie wordt ook besproken welke maatregelen genomen moeten worden in verband met fietsparkeren en de gemeente voorziet in het plaatsen van stallingen. Op- en afbouw Behalve tijdens het evenement kunnen ook de op- en afbouw van het evenement voor overlast van omwonenden zorgen. Bijvoorbeeld het vegen en schoonmaken van harde oppervlakken na een evenement kan nogal luidruchtig verlopen. Als deze werkzaamheden vroeg in de ochtend worden uitgevoerd, kan dat voor buurtbewoners voor overlast zorgen. Op- en afbouw dienen daarom zo snel mogelijk te worden uitgevoerd, en op momenten dat omwonenden daar het minste last van ondervinden. Opbouw mag maximaal vijf dagen duren, afbouw maximaal drie dagen. Daarbij moeten op- en afbouwwerkzaamheden die wezenlijke overlast veroorzaken plaatsvinden tussen acht uur s ochtends en acht uur s avonds. De Flora- en faunawet Bij het organiseren van een evenement moet verstoring van flora en fauna worden voorkomen. Hierbij hebben we te maken met de Flora- en faunawet. Afhankelijk van de locatie en de periode in het jaar moeten in dat verband beperkende voorwaarden worden gesteld aan een evenement. Deze beperkende voorwaarden hebben met name betrekking op geluid, de afstand van een evenement tot de bosrand en specifieke diersoorten, het deel van de dag waarop een evenement plaatsvindt en de gebruikte verlichting. Geluid Duizenden mensen beleven plezier aan evenementen. Evenementen waarbij veel geluid wordt geproduceerd kunnen echter ook voor overlast zorgen. Al eerder is aangegeven dat er buiten de binnenstad enkele andere locaties zijn waar met enige regelmaat grotere evenementen worden georganiseerd: het Eemplein, park Schothorst en het terrein aan de Mijnbouwweg Isselt. Juist rond de gebieden waar regelmatig evenementen worden geprogrammeerd is er behoefte aan duidelijkheid voor alle betrokkenen over wat wel en niet kan. Om nadere invulling te geven aan bovengenoemde weigeringsgrond ( de bescherming van het milieu, artikel 1:8 APV) en om zowel omwonenden als organisatoren van evenementen duidelijkheid te bieden over het maximum aantal dagen waarop jaarlijks geluidproducerende evenementen kunnen worden georganiseerd, zijn al in de vorige Evenementennota normen opgenomen voor de binnenstad en het Eemplein. In het bestemmingsplan Schothorst dat begin 2013 is vastgesteld zijn ook de normen voor het aantal geluidproducerende evenementen op de dekzandrug in park Schothorst vastgelegd. Ook voor Park Randenbroek geldt dat in het bestemmingsplan de mogelijkheden voor evenementen zijn vastgelegd. Hierin zijn echter geen geluidnomen opgenomen. Gezien het geringe aantal evenementen dat jaarlijks in het park wordt toegestaan (3) en de mogelijkheid tot spreiding over meerdere locaties binnen het park, is er ook hier voor gekozen om geen specifieke normen vast te leggen maar uit te gaan van maatwerk met als uitgangspunt de in het Geluidbeleid voor Evenementen (zie genoemde geluidnorm voor overige locaties.

4 Een uitwerking van het geluidbeleid voor evenementen is te downloaden via Daarin is onder meer opgenomen gedurende hoeveel dagen op de verschillende locaties tot welke geluidniveau en tot welke eindtijd geprogrammeerd kan worden. Aangezien de locatie Mijnbouwweg Isselt voorlopig alleen incidenteel middels een ontheffing van het bestemmingsplan beschikbaar is wordt hier steeds maatwerk geformuleerd in de vergunningen. Wel vinden wij het op zijn plaats om de maximale grenzen hier te formuleren. Los van de kermis zijn deze grenzen als volgt: In de periode dat het evenement toegankelijk is voor bezoekers geldt een geluidgrenswaarde van 80 db(a), gemeten op de 4 hoekpunten van het terrein. De eindtijden zijn dezelfde als op overige locaties: maandag t/m donderdag uur, vrijdag en zaterdag uur en zondag uur 3. Bij evenementen voor jongeren geldt een maximale eindtijd van 23:00 uur. Tijdens de exploitatie van kermis geldt een geluidgrenswaarde van 70 db(a) en 85 db(c), gemeten op de 4 hoekpunten van het terrein. Tijdens de kermis moet het muziekgeluid via een centrale geluidsinstallatie worden geregeld, waardoor overal dezelfde muziek te horen is. De maximale eindtijd is op alle dagen 24:00 uur. De organisatie van een evenement is er zelf verantwoordelijk voor dat de geluidnormen niet worden overschreden. Om dit tijdens het evenement te kunnen meten stelt de gemeente geluidmeters beschikbaar. Ook voert de gemeente zelf metingen uit. Binnen de organisatie van het evenement moet er altijd één aanspreekpunt aanwezig zijn, die er op last van de gemeente of de politie voor zorgt dat het volume wordt bijgesteld. Het voorkomen van overschrijding van de geluidnormen en daarmee het ontstaan van geluidsoverlast is uiteindelijk beter dan genezen. We richten de aandacht daarom met name op preventie van overtreding van vergunningvoorschriften, om daarmee overlast en handhaving van de vergunningvoorschriften te voorkomen. Door het plaatsen van een goed afgeregelde geluidsbegrenzer in de geluidsinstallatie zorgen we ervoor dat het geluid nooit boven de ingestelde waarde uitkomt. Een geluidsbegrenzer wordt niet standaard voorgeschreven. Geluidbegrenzers worden wel voorgeschreven in de volgende situaties: 1. Bij evenementen waarover (meerdere) klachten te verwachten zijn; 2. Bij evenementen waarbij in de afgelopen 3 jaar is vastgesteld dat overschrijding van de geluidgrenswaarden plaats heeft gevonden; 3. Bij muziekevenementen waarbij de bezoeker entreegeld moet betalen; 4. Bij evenementen met mechanische muziek. Een geluidsbegrenzer is geen wondermiddel: er kan gemakkelijk om de begrenzer heen gespeeld worden. De verantwoordelijkheid voor de installatie, het juiste gebruik en afregeling en verzegeling van de begrenzer ligt bij de organisatie. Voor een nacontrole van de ingestelde geluidswaarde van de installatie moeten afspraken met de buitencoördinator evenementen van de gemeente Amersfoort worden gemaakt. Een begrenzer voor live muziek is afgestemd op een meetmicrofoon die in het overdrachtsgebied tussen de bron en het meetpunt hangt. De begrenzer voor mechanische muziek is afgestemd op de input voor die versterker. We weten dat niet alle artiesten gebruik willen maken van geluidbegrenzers. De organisatie zal hier bij de boeking rekening mee moeten houden. In het aanvraagformulier voor evenementen zal de geluidbegrenzer worden opgenomen. Voor de naleving van geluidsvoorschriften bij evenementen en de klachtafhandeling is een handhavingsarrangement 4 van kracht. De aanpak van overschrijding van de normen varieert van waarschuwing, aanzegging onmiddellijke correctie, ingrijpen door de politie c.q. stilleggen van het evenement, tot het weigeren van een vergunning voor een volgend evenement in Amersfoort. Hieraan wordt de mogelijkheid toegevoegd om bij overschrijding van de geluidnorm als sanctie tijdelijk of voor de resterende duur van het evenement een lagere geluidnorm toe te staan. 3 Als na de zondag een feestdag volgt wordt de verplichte eindtijd uur in plaats van uur. De eindtijd van uur geldt dan voor de dag voorafgaande aan de volgende werkdag. 4 Het Handhavingsarrangement Evenementenvergunning Amersfoort 2013 is te vinden op de website.

5 Voor de bescherming van het gehoor van de bezoekers van evenementen is er een landelijke ontwikkeling gaande waarbij evenementenorganisatoren afspraken maken over de maximale geluidsproductie tijdens evenementen. We volgen deze en andere ontwikkelingen met betrekking tot geluidsniveaus bij evenementen, waarbij we steeds beoordelen wat de ontwikkelingen betekenen voor de toegestane geluidsniveaus bij evenementen in Amersfoort. Als breed gedragen afspraken worden gemaakt die zouden moeten leiden tot het opnemen van lagere normen in de vergunning voor een evenement, dan zullen we deze tot een maximale afname van 5 db(a) en 5 db(c) doorvoeren binnen de beleidsperiode van deze nota. Als een grotere afname wordt afgesproken zal hierover apart worden besloten. Duurzaamheid Duurzaamheid is in veel steden in Nederland al een vanzelfsprekend onderwerp bij het organiseren van evenementen. Ook in Amersfoort willen we dat. Duurzaamheid moet een van de uitgangspunten worden bij het organiseren van een evenement, gevat in concrete maatregelen. Om ook bezoekers te betrekken, moeten maatregelen vooral zichtbaar zijn. De gemeente Amersfoort wil in 2030 CO2 neutraal zijn. Evenementen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Zonder te vervallen in het noemen van activiteiten waarin duurzaamheid vorm kan krijgen, zijn de volgende thema s van belang: energie, afval, water, hygiëne en schoonmaak, mobiliteit, locatie, catering en bodem&groen. Veel van de genoemde thema s komen al aan de orde tijdens de vergunningaanvraagprocedure. Evenementenorganisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepalingen hierin. Duurzaam vraagt op veel van de thema s een grotere inzet. Hoe dat kan, staat beschreven in de al bestaande systemen van certificering. Het laagste niveau van certificering (brons) is zeer laagdrempelig en daarmee gemakkelijk te behalen. Het niveau kan worden verhoogd via zilver naar goud waarbij men aan steeds zwaardere eisen moet voldoen. De verduurzaming van evenementen is de verantwoordelijkheid van de organisatoren. De gemeente Amersfoort wil hiervoor geen ambitieniveau bepalen.,. In 2014/2015 wordt extra aandacht besteed aan verduurzaming van evenementen. Overleg, kennisuitwisseling en advisering hierover krijgen een plek binnen de structuur van de Serviceorganisatie Evenementen en Congressen. De markten De pleinen in de binnenstad zijn niet alleen een mooie plek voor het houden van evenementen en festivals. Op De Hof, het Lieve Vrouwekerkhof en het Eemplein vinden ook wekelijks (waren)markten plaats. Op 20 november 2012 is de Marktverordening 2013 vastgesteld. Daarmee is onder meer bepaald dat het aantal marktverplaatsingen wordt geregeld in het marktreglement, dat onder de verantwoordelijkheid van het college valt. In het marktreglement is momenteel opgenomen dat de markt op De Hof op vier marktdagen, te weten twee vrijdagen en twee zaterdagen (aaneengesloten), verplaatst kan worden ten behoeve van grootschalige evenementen. Ook wordt de markt verplaatst voor Koningsdag. In de overige gevallen waarin sprake is van gezamenlijk gebruik van De Hof, wordt voor een aantal grote evenementen, voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar, met de markt afspraken gemaakt om dit gezamenlijk gebruik zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt ook bepaald voor welke concrete projecten het komende jaar de markten zal worden verplaatst. De markten wordt verplaatst naar de locaties Kleine- en Grote Koppel, en naar het Eemplein. Toegankelijkheid van evenementen De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat evenementen ook voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking toegankelijk zijn. Aan de organisator vragen wij aandacht voor maatregelen die deze toegankelijkheid bevorderen, zoals bv. het gebruik van drempelhulpen en kabelmatten en de juiste breedte van looppaden. Aanbevelingen uit overleg met vertegenwoordigers van het Gehandicapten & Patiëntenplatform Amersfoort (GPPA) en een aantal evenementenorganisaties over een zo groot mogelijke toegankelijkheid van evenementen zijn

6 overgenomen. Deze afspraken worden betrokken bij de randvoorwaarden bij en besluitvorming over subsidieverlening aan evenementen. Leges en precario Voor festivals en evenementen worden leges geheven. De hoogte hiervan hangt al van de categorie waar het evenement in valt: Grote evenementen/evenementen met een hoog/verhoogd risico 500,- Kleine evenementen/evenementen met een laag risico 200,-

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West Locatiebeleid Evenementen Centrum West gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 8 april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe is het op dit moment geregeld?... 3 Waarom een Nota?... 3 Vergunningverlening

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beemster. Nr. 60044 12 mei 2016 Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 Inleiding Hoe is het

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Beleidsregel geluidsnormen bij evenementen in de open lucht

Beleidsregel geluidsnormen bij evenementen in de open lucht Beleidsregel geluidsnormen bij evenementen in de open lucht 1. Inleiding De gemeente Coevorden wil zich profileren als een gemeente die in beweging is. In de gemeente Coevorden vinden jaarlijks dan ook

Nadere informatie

Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave

Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Doelstelling van het evenementenbeleid 2 1.3 Begripsbepalingen 2 2 Uitgangspunten voor evenementen 3 2.1 Veiligheid 3 2.2 Geluidsniveau van activiteiten 3

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen...

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen... 2013 Evenementenbeleid Vastgesteld op: 12 november 2012 Inwerkingtreding: 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3 1.1 De definitie... 3 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen...

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

evenementenlocatie Ossenmarkt

evenementenlocatie Ossenmarkt evenementenlocatie Ossenmarkt Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele theaters,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GROTE EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER GROTE EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER GROTE EVENEMENTEN Naam organisatie Contactpersoon :. : m/v* Adres contactpersoon: Postcode/woonplaats :... Telefoonnummer contactpersoon tijdens kantooruren :... E-mailadres :. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Een geslaagd evenement!?

Een geslaagd evenement!? Een geslaagd evenement!? Een optreden van David Bowie voor 30.000 mensen in het Goffertpark, 1 miljoen bezoekers tijdens de vierdaagsefeesten en het buurtfeest in de Frans Halsstraat. Nijmegen kent jaarlijks

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost Locatiebeleid Evenementen Centrum Oost gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015)

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015) 1 Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Beleidsregel Pag. 5 Tabel Pag. 7 Toelichting Pag. 9 2 Inleiding Voorkomen en

Nadere informatie

Standplaatsenbeleid Gemeente Harlingen April

Standplaatsenbeleid Gemeente Harlingen April Aanleiding en beoogd effect Tot nu toe kennen we in de gemeente Harlingen geen standsplaatsenbeleid. Dit heeft tot gevolg dat we een aanvraag alleen aan de Algemene plaatselijke verordening (APV) toetsen

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Genneper Parken VB - februari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, Veiligheid cluster Evenementen Datum februari 2014 gemeente

Nadere informatie

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Amsterdam, 18 mei 2016 De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Betreft: bezwaar tegen de op 21 april 2016 verleende evenementenvergunning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied Omgevingsdienst NZKG locatie Amsterdam RETOURADRES: POSTBUS 922 0 AX AMSTERDAM Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg t.a.v. de heer/mevrouw J.E. Shaya en T. Eernstman Henriëtte Bosmansstraat 53 1077

Nadere informatie

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn In werking getreden op 28-5-2008 Geluid en evenementen Apeldoorn 1 1. Inleiding Apeldoorn is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4364342 Opsteller : A. Arendsen Telefoon : (033) 469 46 37 Datum : 24 juli 2013 User-id : DIJU Onderwerp Evenementen beter geregeld: verwijssysteem crowdmanagement.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS EVENEMENTEN ZWARTEWATERLAND

BELEIDSREGELS EVENEMENTEN ZWARTEWATERLAND BELEIDSREGELS EVENEMENTEN ZWARTEWATERLAND De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, ieder voor zover bevoegd; Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Vraagt vergunning voor de gemeente (aankruisen wat van toepassing is) Blaricum Eemnes Laren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN De datum van het evenement dient vòòr 1 december, in het jaar voorafgaand aan het

Nadere informatie

Alleen melding (ander formulier) Categorie A Evenement met weinig tot geen risico s, beperkte gevolgen voor omgeving en verkeer.

Alleen melding (ander formulier) Categorie A Evenement met weinig tot geen risico s, beperkte gevolgen voor omgeving en verkeer. Gemeente Oud-Beijerland Team Vergunningen Postbus 2003, 3260 EA OUD-BEIJERLAND W. van Vlietstraat 6 in OUD-BEIJERLAND Meer informatie: Maandag t/m donderdag 8.00-17.00, vrijdag 8.00 13.00 op telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenement gemeente Moerdijk

Aanvraagformulier evenement gemeente Moerdijk Aanvraagformulier evenement gemeente Moerdijk 1. Algemeen 1.1. Gegevens aanvrager BSN: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer (overdag): E-mail: 1.2 Gegevens organisatie (indien van

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding)

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement (besloten of voor publiek toegankelijk) dat u wilt organiseren of dat

Nadere informatie

NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 1. Inleiding Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van een buurt en het toerisme. Evenementen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

Nieuwste technieken beperking muziekgeluid

Nieuwste technieken beperking muziekgeluid NSG 11 juni 2008 Nieuwste technieken beperking muziekgeluid Door: Ir. J.F.C. (Jan) Kupers van Kupers & Niggebrugge BV Medewerking: Peter v.d. Geer Teamprojects, Marcel Kok db control Inhoud 1. Lage tonen

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid gemeente Nijmegen Inleiding S De voorbereiding S Het beleid S De toekomst Inleiding Eigen beleid: Geluidbeleid voor evenementen in de openlucht Festiviteitenregeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Postbus 9100 2300 PC LEIDEN... straattheater sportevenement

Postbus 9100 2300 PC LEIDEN... straattheater sportevenement AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT (Eén formulier per evenement per locatie) Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen! Dit formulier + ingetekende plattegrond met de inrichting

Nadere informatie

Uitgangspunten evenementenbeleid

Uitgangspunten evenementenbeleid Uitgangspunten evenementenbeleid Vastgesteld door College B&W Helmond: 2 juni 2015 Ter advisering voorgelegd aan raadscommissie Bestuur en Economie: 25 juni 2015 Waarom evenementenbeleid? In Helmond worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Evenementen en Natuurwetgeving. Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst

Evenementen en Natuurwetgeving. Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst Evenementen en Natuurwetgeving Hanneke Oudega en Martijn Diepenhorst hanneke.oudega@tauw.nl 06 54680795 martijn@roheadvocaten.nl 020 7370128 In de media Dwangsom van 20.000 euro op afsteken vuurwerk Koningsdag

Nadere informatie

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014 1 Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Beleidsregel Pag. 5 Tabel Pag. 7 Toelichting Pag. 9 2 Inleiding Voorkomen en beperken

Nadere informatie

Evenementen Amersfoort 2009-2015

Evenementen Amersfoort 2009-2015 Evenementennota Amersfoort 2009-2015 Evenementen Amersfoort 2009-2015 A K O E S T I S C H E S I T U A T I E P A R K S C H O T H O R S T In opdracht van: Gemeente Amersfoort, afdeling milieu Postbus 4000

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID. versie 1.0

EVENEMENTENBELEID. versie 1.0 EVENEMENTENBELEID versie 1.0 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1. 1.1 Aanleiding 4 HOOFDSTUK 2. 2.1 Inleiding 6 2.2 Wettelijke kaders 6 2.3 Uitgangspunten 6 2.4 Aspecten vergunningverlening 6 2.4.1 Locatie

Nadere informatie

beleidsregel Vergunningen Evenementen

beleidsregel Vergunningen Evenementen beleidsregel Vergunningen Evenementen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Een evenement organiseren in Groningen... 2 1.1 Definitie Evenement en wettelijk kader... 2 1.2 Aanvraagprocedure... 3 1.3 Jaarplanning

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012

gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012 gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 RAADSMEDEDELING Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012 Aan de Raad, Op 26 januari 2012 heeft de Gemeenteraad

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 versie: definitief 2013 Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 Op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Truckersdag Gehandicapten Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

(Aanvraagformulier type II) aanvraag vergunning activiteit op openbare grond. (ten behoeve van omvangrijke evenementen en dergelijke)

(Aanvraagformulier type II) aanvraag vergunning activiteit op openbare grond. (ten behoeve van omvangrijke evenementen en dergelijke) Gemeente Middelburg Afdeling Vergunningverlening en Handhaving Kanaalweg 3 Postbus 6000 4330 LA Middelburg Tel 14 0118 Fax (0118) 62 37 17 info@middelburg.nl www.middelburg.nl (Aanvraagformulier type II)

Nadere informatie

Collegevoorstel. 5. Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening de Collectieve Festiviteiten voor 2014 aan te wijzen.

Collegevoorstel. 5. Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening de Collectieve Festiviteiten voor 2014 aan te wijzen. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 453655 Opsteller : F. Oostendorp Telefoon : (33) 469 45 13 User-id : OOSF Onderwerp Evenementenkalender 214 Voorstel De burgemeester besluit: 1. Op grond van artikel

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE DEVENTER. Is de aanvrager een ander dan de organisator? Vul dan vraag 2 in of ga anders verder met vraag 3.

EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE DEVENTER. Is de aanvrager een ander dan de organisator? Vul dan vraag 2 in of ga anders verder met vraag 3. AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE DEVENTER 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletter(s) m/v Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Faxnummer Mobiel E-mail Namens vereniging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam. Naam en voorletters mevrouw de heer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam. Naam en voorletters mevrouw de heer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats AANVRAGER Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam Naam en voorletters mevrouw de heer Mobiel telefoonnummer Faxnummer E-mail adres EVENEMENT Naam van het evenement? Datum? van uur tot uur Locatie? Woning

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 Groengebied Amstelland AB 29-11-2012 Agendapunt 3c mededeling evaluatie evenement Amsterdam Open Air BIJLAGE 1 Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 1. Inleiding Op 26 en 27 mei 2012 heeft bij de

Nadere informatie

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel Evenementen in de openlucht.

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel Evenementen in de openlucht. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwolle. Nr. 61456 8 juli 2015 Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel Evenementen in de openlucht. De burgemeester van de gemeente Zwolle, heeft op 29 juni

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT Alleen een volledig ingevuld en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier + draaiboek + op schaal ingetekende plattegrond(-en)

Nadere informatie

De Burgemeester van Maastricht:

De Burgemeester van Maastricht: BELEIDSREGELS EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE MAASTRICHT (behorend bij artikel 5.9.2., lid 2 onder e. van de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht) overwegende: De Burgemeester van Maastricht: -

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN

BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...1 2 Juridisch kader...4 3 Toetsingscriteria...7 3.1 De criteria uit de APV...7 3.2 Uitwerking criteria in beleid...8 4 De interne procedure

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Van partytent tot mega-event

Van partytent tot mega-event Van partytent tot mega-event Evenementenbeleid 2014 Beleidskader november 2013 Colofon Dit evenementenbeleid is tot stand gekomen met medewerking van: Saskia van Eldik-Giesbers, Angelica Böhmer, Anja Ijdo,

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie