Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden geldende voor het evenement Ruis Festival, georganiseerd door Ruis Events BV. De organisatie gevestigd te: Nedinscoplein 7B, 5912 AP in Venlo met KvK- nummer: heeft algemene voorwaarden opgesteld voor het Ruis Festival dat plaats vindt op 22, 23 en 24 mei, De algemene voorwaarden zijn geldig tot en met 24 mei wanneer de laatste bezoekers van de camping af zijn. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangs- en campingtickets. Door verkrijging en/of gebruik van een ticket en/of betreding van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. 1.2 De camping, het festival terrein en Venlo GreenPark (evenementen locatie) waar het Ruis Festival gehouden wordt hanteert huisregels welke op te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen en/of verkrijgen van een ticket en/of betreding van het evenement op voorhand ook akkoord met die huisregels. 2. Ticketing 2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de koper van een ticket komt tot stand nadat de koper een boeking voor één of meer tickets heeft geplaatst. Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De organisatie verschaft de tickets voor het betreffende evenement. 2.2 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie en worden aan de koper ter beschikking gesteld. 2.3 De bezoeker is ten minste 18 jaar oud, gemeten op de dag van binnenkomst. De bezoeker is verplicht in het bezit van een geldige legitimatie en dient deze op verzoek van de organisatie, ordepersoneel of andere bevoegden te tonen. Indien een bezoeker op moment van binnenkomst niet voldoet aan de verplichte leeftijdgrens van ten minste 18 jaar, zal deze de toegang worden geweigerd. Restitutie van het ticket is niet mogelijk. 2.4 De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs bij binnenkomst en voor de volle duur van het evenement zolang de bezoeker zich op het terrein, waar het evenement plaatsvind, bevindt. Een campingpolsbandje is geen geldig toegangsbewijs. De bezoeker is verplicht op verzoek van de organisatie, ordepersoneel of andere bevoegden zijn toegangsbewijs te tonen. 2.5 Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. 2.6 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen. 2.7 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de koper om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen. Tickets kunnen enkel op legale wijze verkregen worden door aankoop bij de exclusief aangestelde ticketing organisatie; Paylogic. Alleen aankoop bij een door de organisatie

2 en Paylogic erkent verkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket, bij twijfel dient de koper aan te kunnen tonen de tickets bij een erkent verkoopadres te hebben gekocht. 2.8 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets op enige wijze te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets. Toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht, alle toegangsbewijzen zijn uniek genummerd, de organisatie behoudt zich het recht voor om toegangsbewijzen welke op illegale wijze worden doorverkocht nietig te verklaren. Toegangsbewijzen kunnen niet terug worden genomen. 2.9 Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de koper te worden gecontroleerd op juistheid. Foutief geprinte of anderszins onjuiste tickets kunnen worden vervangen indien deze door de koper tijdig geretourneerd worden met een schriftelijke omschrijving van het euvel Campinggasten dienen hun polsbandjes gedurende het gehele bezoek aan het evenement aan de pols te dragen, het is niet toegestaan deze te verwijderen zolang de bezoeker zich op het evenementen terrein bevindt, tevens is het niet toegestaan het polsbandje aan een derde persoon over te dragen. De bezoeker is zelfstandig verantwoordelijk voor verlies van een polsbandje De organisatie verstrekt enkel een nieuw polsbandje indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: - De bezoeker is in het bezit van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs op zijn of haar naam. - Is in het bezit van een geldig identiteitsbewijs. - Is in het bezit van het ontdane polsbandje. - De bezoeker betaald 25,- voor een nieuw polsbandje. - De bezoeker is minimaal 18 jaar oud. 3. Toegang 3.1 Bij betreding van het evenement kan de bezoeker en diens bagage worden gecontroleerd/gefouilleerd, weigering hiervan kan leiden tot ontzegging van de toegang. Restitutie van het ticket is niet mogelijk. De volgende zaken mogen niet naar mee het campingterrein/festival terrein worden genomen; (vuur)wapens, of zaken welke als wapen kunnen worden gebruikt/aangemerkt, drugsof andere geestverruimende middelen, voertuigen/caravans, winkelkarren, fietsen, skateboards, step en dergelijke (of vergelijkbaar) gemotoriseerde apparatuur, professionele geluidsapparatuur/opnameapparatuur (ter beoordeling enkel van de organisatie) grote objecten, geluid producerende apparaten, gasflessen of andere (vloeibare)brandstoffen, barbecues (met uitzondering van nog verpakte wegwerp barbecues, max. 1 per persoon en alleen op het campinggedeelte), glaswerk, sterke drank, meer dan 1 six- pack drank per persoon, of maximaal 2 liter (geldt alleen op het campinggedeelte, op het evenemententerrein is eigen drank niet toegestaan), plastic flessen of jerrycans met of zonder (onbekende) inhoud, vuurwerk, huisdieren, etenswaren (geldt alleen voor het evenementen terrein), bidons, camelbags, (verf)spuitbussen, viltstiften, eventueel niet vermelde spullen waarvan organisatie de toegang weigert. De organisatie zal (niet)toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Waardevolle legale

3 zaken kunnen tegen betaling tijdelijk in bewaring worden gesteld, zaken met weinig waarde zullen worden weggegooid, illegale zaken worden aan de politie overgedragen. 3.2 Bezoekers welke op medische gronden medicijnen dienen te gebruiken tijdens hun bezoek aan het evenement kunnen deze medicijnen enkel meenemen als; deze in de originele verpakking voorzien van doosje en bijsluiter meegenomen worden, en als voor de zwaardere medicijnen een medische verklaring van een arts is bijgevoegd. 3.3 Bij constatering van onrechtmatigheden zoals; valse kaartjes, fraude met polsbandjes, poging over de hekken te klimmen etc. zal de toegang worden ontzegd en aangifte gedaan bij de politie. 3.4 De bezoeker kan het evenementen terrein gedurende zijn gehele bezoek niet tussentijds verlaten, bij verlating van het evenemententerrein vervalt de geldigheid van het entreebewijs. 3.5 Digitale camera s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, (digitale) videocamera s/camcorders en andere (geluids- )opname- apparatuur zijn niet toegestaan. 3.6 De organisatie is bevoegd om personen die een in dit artikel genoemd gebod of verbod overtreden de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen zonder recht op restitutie van de entreegelden 4. Aansprakelijkheid 4.1 De bezoeker is verplicht zich te houden aan de wet, de voorschriften, huisregels en eventueel aanwijzingen van de organisatie, ordepersoneel en andere bevoegden. 4.2 De organisatie behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of op te schorten of van het evenementen terrein te verwijderen indien de organisatie dit nodig acht voor de handhaving van de rust en orde gedurende het evenement. Restitutie van het ticket is niet mogelijk. 4.3 Bezoekers van het evenement en/of betreders van het evenemententerrein doen dit op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. 4.4 De bezoeker en/of betreder van het evenemententerrein is bekend met het feit dat er tijdens het evenement en op het evenemententerrein luide muziek ten gehore wordt gebracht, dat bij langdurige blootstelling mogelijk tot (tijdelijke) gehoorschade kan leiden. De organisatie adviseert de bezoeker om passende gehoorbescherming te dragen en het gehoor regelmatig tot rust te laten komen door geluidsluwere gebieden van het terrein te bezoeken. 4.5 De organisatie voert een geluidsbeleid dat voldoet aan het convenant; geluidsniveau s voor evenementen en concerten dat bestaat tussen de hoorstichting, het VNPF (Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals) en VVEM (Vereniging Van Evenementen Makers). Dit houdt in maximaal een gemiddelde gemeten waarde van 103 dba geluidsdruk gedurende 15 minuten. Op het evenemententerrein zijn gehoor beschermende middelen tegen betaling verkrijgbaar.

4 4.6 De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor wijzigingen of afwijkingen in het programma, evenals (artistieke) kwaliteit van een onderdeel van het programma. 4.7 Indien daartoe aanleiding bestaat is de organisatie gerechtigd het evenement te verschuiven naar een andere datum of naar een andere locatie. 5. Overige bepalingen 5.1 Gedurende het evenement bestaat de kans dat er beeld- en of geluidsopnamen van het evenement en de bezoekers en/of betreders van het evenemententerrein worden gemaakt. De bezoeker en /of betreder verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker en/of betreder verschuldigd is of zal zijn. Eventueel auteurs en of portretrecht draagt de bezoeker en/of betreder zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker en of betreder onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. 5.2 Registratie in beeld en/of geluid van het evenement of van bezoekers/medewerkers is zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook verboden, alsook nadruk van en/of overname van drukwerk en/of digitale uitingen van de organisatie. 5.3 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. 5.4 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen, te crowdsurfen, vuur te maken, te vissen, te zwemmen of anderszins in het water te gaan of schade aan natuur, terrein, eigendommen van organisatie en/of bezoekers of gebouwen aan te brengen, commerciële activiteiten te verrichten, e/o zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden (hieronder valt ook dergelijke kleding of kleding die als zodanig kan worden beschouwd), eventuele overtreders kan de (verdere) toegang tot het evenement worden ontzegd. Gemaakte schade kan op de bezoeker worden verhaald. 5.5 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de organisatie commerciële activiteiten op of rondom het evenemententerrein te verrichten. 5.7 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de organisatie reclame uitingen of promotiemateriaal te verspreiden of ten toon te stellen. Overtreders worden aansprakelijk gesteld voor eventuele ontstane (opruim)kosten. 5.8 Eenieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de aanwezige vluchtwegen (welke als zodanig zijn aangeduid) die in geval van calamiteit gebruikt moeten worden. 5.9 De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen als men zich niet aan deze regels houden of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen. In het algemeen is daar sprake van als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt. 6. Overmacht

5 6.1 In het geval van annulering of ontruiming van het evenement door geheel of gedeeltelijke situatie van overmacht kan de bezoeker hier geen recht op schadeloosstelling en/of schadevergoeding aan ontleden. 6.2 Onder overmacht wordt verstaan; oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het koninklijk huis, ernstige calamiteiten, extreme weersomstandigheden, brand, stakingen, ernstig falen van en schade aan apparatuur, stremming/staking van vervoer, overstromingen, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan de organisatie en/of orde- en overheidsdiensten (verdere) voortgang van het evenement af raden of onverstandig acht(en). 7.. Klachten 7.1 Eventuele klachten kunnen uiterlijk tot 24 uur na de gebeurtenis welke de aanleiding is voor de klacht, en uiterlijk tot 24 uur na het evenement per mail aan de organisatie kenbaar gemaakt worden op Enkel klachten welke op deze wijze binnenkomen zullen in behandeling worden genomen. 8. Slotbepalingen 8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 8.2 De organisatie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe algemene voorwaarden op de website van Ruisfestival; 8.3 Enkel de op de deze website geplaatste algemene voorwaarden zijn de juiste, meest actuele en geldende algemene voorwaarden. 8.4 Indien er zaken zijn waarin dit regelement niet voorziet, dan geldt dat de uitspraak van de organisatie of van personen welke namens de organisatie handelen bindend is.

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer De partij welke een aankoop doet via Paylogic voor een Evenement;

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: R.L.M. Roering h.o.d.n. Accuservices Elburg Hellenbeekstraat 139 8081 HT Elburg

Algemene voorwaarden van: R.L.M. Roering h.o.d.n. Accuservices Elburg Hellenbeekstraat 139 8081 HT Elburg Algemene voorwaarden van: R.L.M. Roering h.o.d.n. Accuservices Elburg Hellenbeekstraat 139 8081 HT Elburg (AS 219-10) Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 081922230000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. Huisregels en algemene voorwaarden CuliNESSE Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel (AS 133C-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 210181370000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Begripsbepaling

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Begripsbepaling ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van Esther Tamara Liano Y Gil, hierna te noemen TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, gevestigd te 9281 LA Harkema, Lytsewei 2 Artikel 1. Begripsbepaling 1. Onder 'wederpartij'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van: I.W.R. B.V. Viskweekweg 10 8066 KJ Emst. Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 52086755

Algemene verkoopvoorwaarden van: I.W.R. B.V. Viskweekweg 10 8066 KJ Emst. Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 52086755 Algemene verkoopvoorwaarden van: I.W.R. B.V. Viskweekweg 10 8066 KJ Emst Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 52086755 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem. info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01

Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem. info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01 Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01 ING REKENING: 4751958 IBAN: NL59 INGB 0004 7519 58 Artikel 1. Definities 1. Knipoog

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: J. Aalten h.o.d.n. Klussenbedrijf J. Aalten Pieternel Koomansstraat 39 4822 WC Breda

Algemene voorwaarden van: J. Aalten h.o.d.n. Klussenbedrijf J. Aalten Pieternel Koomansstraat 39 4822 WC Breda Algemene voorwaarden van: J. Aalten h.o.d.n. Klussenbedrijf J. Aalten Pieternel Koomansstraat 39 4822 WC Breda (AS 129-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie