1 Halfjaarlijkse rapportage CO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Halfjaarlijkse rapportage CO 2 2014"

Transcriptie

1 Datum Versie Versie code Status Opsteller 31 oktober D 1 J.E. van Hienen Versie code C Concept V Voorlopig D Definitief Status code 1 Ter informatie 2 Voor commentaar 3 Ter goedkeuring Voor akkoord ondertekend directie:

2 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Bedrijf 3.0 Energieverbruik en energiegebruikers 4.0 Gerealiseerde maatregelen en initiatieven 5.0 Planning 6.0 Berekening CO 2 Footprint 1 e half jaar 2014 conform Duurzameleverancier.nl

3 Inleiding -1- De halfjaarlijkse rapportage CO 2 geeft een tussentijdse weergave van de energiegebruikers binnen de Peek Groep. De Peek Groep bestaat uit onder meer de twee afzonderlijke dochtermaatschappijen Bouw & Infra BV en Meijer Groen BV. Deze twee laatste genoemde bedrijven zijn gecertificeerd voor de CO 2 prestatieladder niveau 5. Om te benadrukken dat het in dit rapport gaat om de resultaten van beide bedrijven wordt in de rest van dit document gesproken over de Peek Groep waarmee bedoeld wordt de beide bedrijven Peek Bouw & Infra BV en Meijer Groen BV. Na afsluiting van ieder kalenderjaar wordt aan de hand van een interne audit direct in Q2 en de aangeleverde jaarcijfers een jaarrapportage auditverslag opgesteld. Deze halfjaarlijkse rapportage omvat onder meer de volgende onderdelen: Een omschrijving van het bedrijf; Een inventarisatie van het actuele energieverbruik en energiefactoren die op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd; Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van significante veranderingen over de afgelopen periode; Identificatie van kansen voor het behalen van CO 2 -reductie; Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn Actuele planning -2-

4 Bedrijven Zoals in de inleiding al beschreven vormen Peek Bouw & Infra BV en Meijer Groen BV beide onderdeel van de Peek Groep. Onderstaand wordt per werkmaatschappij weergegeven wat de hoofdactiviteiten zijn. 2.1 Activiteiten De werkzaamheden van Peek Bouw & Infra BV bestaan uit: Het aannemen en uitvoeren, inclusief design & construct (systemengineering), van grond-, water en wegenbouwkundige werken, civiele betonbouw, burgerlijke- en utiliteitsbouwwerken, geluidswerende voorzieningen, baggerwerken, (water)bodem saneringswerkzaamheden en sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden van Meijer Groen BV bestaan uit: Het aannemenen uitvoeren van werken in de groenvoorzieningen inclusief bijhorende cultuur-, en civiel technische werkzaamheden. 2.2 Bedrijfsonderdelen In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van de Peek Groep weergegeven. Onderdeel Vloeroppervlak [m 2 ] Bedrijfstijd [uren per jaar] Toelichting Kantoren Kantoor Houten Werkplaats chef werkplaats Magazijn werf/ magazijnbeheerder Projectlocaties PM PM PM Totaal Factoren die het energieverbruik beïnvloeden In deze rapportage wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van de Peek Groep wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de omzet. Factoren die energiegebruik beïnvloeden zijn: Omzet; Soort projecten (met name inzet materieel); Reisafstanden; Inzet van uren; Uitbesteedde werkzaamheden; -3-

5 Energieverbruik en energiegebruikers Energieverbruik en kosten Het jaarlijkse energieverbruik van de Peek Groep over de laatste volledige kalenderjaren wordt waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen en opgaven van brandstofleveranciers en weergegeven in een tabel. Om gedurende het jaar in kaart te brengen wat het verloop van het energieverbruik wordt een halfjaarrapportage opgesteld. Voordeel van deze tussentijdse evaluatie is dat kan worden ingesprongen op extremen en op dusdanige wijze de doelstellingen aan het einde van het jaar bereikt kunnen worden. Energiestroom 1 e halfjaar e halfjaar 2014 Elektra Aardgas NTB NTB Diesel/benzine 218,65 CO 2-uitstoot (ton) 218,65 * het elektra en gasverbruik wordt in Q1 van het opvolgende jaar door de leverancier aangeleverd en kan derhalve niet in dit rapport worden opgenomen. CO 2 uitstoot per FTE 9,51 1 e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2016 CO 2 uitstoot per ,00 4,11 In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat de energieverbruikers binnen de Peek Groep zijn. Elektra Aardgas Diesel / benzine Verlichting HR-ketel Bedrijfswagens Kantoorapparatuur Airconditioning Vrachtwagens Materieel (kranen,shovel, tractoren etc.) ICT-apparatuur Elektrisch gereedschap Keukenapparatuur 3.1 Energiebalansen In het jaarverslag wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers binnen de categorie materieel. Het materieel (machines, vrachtauto s en bedrijfsauto s) is tot op heden namelijk verantwoordelijk voor bijna 90% van de CO 2 -uitstoot. -4-

6 Gerealiseerde maatregelen en initiatieven Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO 2 -reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO 2 -reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot verder te verlagen. 4.1 Tot op heden getroffen maatregelen Aanschaf nieuw softwareprogramma voor registratie energiestromen en berekenen CO 2 - uitstoot in 2011: voor de registratie van de energiestromen en het berekenen van de CO 2 - uitstoot is een nieuw software programma in gebruik genomen. Het programma Primium fungeert tevens als managementtool; Afsluiten van een (verplicht) lidmaatschap met SKAO in 2011; Opstellen van een procedure voor het monitoren van het verbruik van gasolie en diesel: er is een volledig beeld van het verbruik per auto, bedrijfsbus en machine. Verminderd gasolieverbruik door aankoop van een nieuwe kraan (Liebherr 926) met milieukeurmerk: ondanks het feit dat deze kraan groter en zwaarder is dan de vorige (door gewijzigde marktomstandigheden moesten we wel aan dit formaat kraan) en dus meer gasolie verbruikt, is het een kraan met een uitstekend milieu keurmerk en is bij de aanschaf goed geïnformeerd naar milieuaspecten. Door bewustwording over energiegebruik, is het gasolieverbruik omlaag gegaan; Uitvoeren van energiebesparende aanpassingen aan de gebouwen in 2011 en 2012; naar verwachting komt het elektriciteitsverbruik hierdoor lager uit; De elektriciteit die wij in onze gebouwen gebruiken is sinds 2010 groen: het gebruik van groene stroom levert een CO 2 -besparing op van 3,4% op jaarbasis in scope 2; Onze bouwplaatsmedewerkers doen aan carpoolen wanneer ze naar en van de werklocatie reizen: doordat er minder busjes en auto s gebruikt worden, wordt een reductie op de afgelegde kilometers gerealiseerd en dus brandstof bespaard. De CO 2 -besparing is 1,7% op jaarbasis in scope 1; Ons bedrijfswagenpark wordt vergroend: de auto s binnen ons bedrijf mogen alleen nog een A- of B-label hebben. Bij aanschaf van nieuwe bedrijfswagens zal zuinigheid in het eisenpakket staan. Verwachte CO 2 -besparing is 1,9% op jaarbasis. Deze besparing wordt gerealiseerd in scope 1. Na invoer van de nieuwe EMVI regeling die per april 2013 in is gegaan wordt bij het schrijven van Plannen van Aanpak rekening gehouden met CO 2 uitstoot en bieden wij opdrachtgevers CO 2 neutrale oplossingen / toepassingen. In 2014 is een nieuwe HR ketel aangeschaft voor de verwarming van het kantoor. Sponsoring van twee oplaadpunten voor elektrische auto s bij een opdrachtgever. Op grote projecten wordt gebruik gemaakt van een Peek fiets zodat men zich kan verplaatsen per fiets en niet steeds de auto wordt pakt. In toolbox van mei 2014 zijn de medewerkers uitgedaagd om met eigen initiatieven te komen wat betreft CO2 reductie. -5-

7 Initiatieven CO 2 -reductie Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van energieverbruik en CO 2 uitstoot. Onderstaand een overzicht met initiatieven binnen de sector die bekend zijn. Op de hoogte blijven Peek Groep blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: Lidmaatschap vaktijdschrift Cobouw Belangrijkste ontwikkelingen in de bouw; Verschijnt 5 maal per week. Bezoek van beurs/seminar Infratech Ontmoetingsplaats voor de infrastructuur; Jaarlijks in januari. Lidmaatschap branche-organisatie MKB Infra / inkoopcombinatie NICW: Periodieke bijeenkomsten, themabijeenkomsten en actieve informatie vanuit de vereniging. Lidmaatschap (nieuwsbrief) SKAO Belangrijke ontwikkelingen inzake de CO 2 prestatieladder. ` Lopende deelnames Peek Bouw & Infra BV is niet het enige bedrijf dat bezig is met het reduceren van haar CO 2 -uitstoot. Dat is maar goed ook, want hoe meer bedrijven hier actief mee bezig zijn, hoe meer we van elkaar kunnen leren en hoe minder CO 2 er wordt uitgestoten. Binnen branchevereniging MKB Infra heeft directeur Gert Peek (vice voorzitter van de vereniging) het initiatief genomen tot een collectieve certificering op de CO 2 - prestatieladder op minimaal niveau 3. Vanuit MKB Infra is samen met medebestuurslid de heer M. Stoop onderhandeld met adviesbureau DHV voor een ondersteuningstraject. Inmiddels hebben 10 leden hiervan gebruik gemaakt en zijn al 7 bedrijven van deze groep gecertificeerd. Aanbod gehad om mee te werken aan het beter leesbaar maken van het handboek 3.0. Betrokkenheid bij overleg werkgroep CO 2 van de commissie duurzaamheid MKB Infra om inzichten vanuit het bedrijf aan te dragen. Afgeronde deelnames / initiatieven Meegewerkt aan onderzoek ten behoeve van een afstudeerproject over de CO 2 Prestatieladder (2014). Sponsoring van Boomplantdag 2014 in de gemeente Huizen. Sponsoring van twee oplaadpunten voor elektrische auto s bij een opdrachtgever (2014). -6-

8 Projecten met gunningsvoordeel Onderstaande projecten hebben wij aangenomen mede dankzij het reeds in bezit zijnde CO 2 Prestatieladder niveau 5 document. - Geluidsschermen Breda (ProRail); - Herinrichting Beukbergen; - Onderhoud openbare ruimte Gilden en Akkers te Houten; Informatiebehoefte Voor de start van het CO 2 -reductiepakket is informatie ingewonnen bij branchevereniging MKB Infra, bij inkooporganisatie NICW, bij diverse collegabedrijven en bij onze toenmalige adviseur AKA van Anen. Daarnaast is onder andere de website van de beheerder van de CO 2 -prestatieladder, SKAO, geraadpleegd. 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Ten aanzien van de CO 2 -footprint en CO 2 -prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende of preventieve maatregelen vastgesteld. 4.6 Trainingen De volgende trainingen die zijn gevolgd in het kader van de CO 2 -Prestatieladder: Inhoud eisen en consequenties van de ISO deel 1, 2 en 3 (DNV). Van KAM naar MVO door NEN (TNO, 2013). De volgende trainingen zijn interessant om te volgen: Werkplaats CO 2 ; CO 2 -Prestatieladder niveau 3; Ketenanalyse, maken van een ketenanalyse; Training Duurzaam Inkoopmanagement, duurzaam inkopen; Zuinig rijden; -7-

9 Planning Actie Categorie Middel Verantwoordelijke Status Start Gereed 1 e communicatiemoment Intern Management-review J.E. van Hienen Q Toolbox Extern Website J.E. van Hienen Q1 Continue Facebook Twitter Presentaties Deelnemingen Eventuele aanpassingen J.E. van Hienen Q communicatieplan Communicatiebudget vrijmaken Directie Q e communicatiemoment Intern Personeelsblad J.E. van Hienen Q Extern Website J.E. van Hienen Q3 Continue Facebook Twitter Presentaties Deelnemingen Evaluatie communicatieplan Extern Directie Q4 J.E. van Hienen F. Koopman Volledige audit/certificering J.E. van Hienen Q Versie

10 Berekening CO 2 Footprint conform de berekening van de website -8- Versie

11 Versie

12 Versie

Energie Audit Verslag 2012. 13 Maart 2013

Energie Audit Verslag 2012. 13 Maart 2013 Energie Audit Verslag 2012 13 Maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers 5 4. Gebieden met significant energieverbruik 7 5. Gerealiseerde maatregelen en

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2014 B. van Lier 14 4 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2013 B. van Lier 1 5 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Inhoud Inleiding... 3 1. Huidig energieverbruik bij Roseboom-Ede... 4 CO 2 uitstoot energiestromen in relatie tot het referentiejaar...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie management actieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Energie management actieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf Energie management actieplan -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Project energie audit verslag

Project energie audit verslag Project energie audit verslag Conform 2.A.3 Op basis van de internationale norm ISO 50001-4.4.3. Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Raamovereenkomst

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan versie, 2015-2016

Energie Management Actieplan versie, 2015-2016 Energie Management Actieplan versie, 2015-2016 Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord E.Q. Peet energiemanager / auteur 1 Mei 2015 EP A.F. van Woensel Verantwoordelijk directielid 1 Mei 2015 AvW

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie