CO 2 -footprint. Hogeschool Utrecht, Pagina 1/ 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -footprint. Hogeschool Utrecht, 2013. Pagina 1/ 13"

Transcriptie

1 CO 2 -footprint Hogeschool Utrecht, 2013 Pagina 1/ 13

2 Infoblad Gegevens opdrachtgever: Bedrijfsnaam : Hogeschool Utrecht Adres : Oudenoord 330 Postcode en Plaats : Utrecht Contactpersoon : Dhr. Michel Prot Functie : Sr. Projectleider Arbo & Milieu Telefoonnummer : 3513 EX Utrecht Gegevens Adviseur: Bedrijfsnaam : Van Beek Ingenieurs Adres : Postbus 1001 Postcode en Plaats : 6801 BA Arnhem Adviseur Functie : Ruud Gelten : Adviseur energiebesparing Projectleider Van Beek : Tom van Aalten Functie : Monitoring adviseur Telefoonnummer : Gegevens Project en Rapport: Projecttitel : CO 2 -footprint Hogeschool Utrecht 2013 Projectnummer : E2737 Project looptijd van t/m Datum rapport : Status : Definitief Versie : 1.2 Gecontroleerd door : Erik Deliege Versiebeheer: Versie Datum Omschrijving Auteur Eerste conceptversie. R. Gelten Gecorrigeerde versie na bespreking met HU R. Gelten Gecorrigeerde opwekking met PV panelen R. Gelten Pagina 2/ 13

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING AANPAK ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRICITEIT, AARDGAS EN STADSWARMTE KOUDEMIDDELEN WOONWERK VERKEER AFVALSTOFFEN EMISSIEFACTOREN RESULTATEN RESULTATEN VERBETERMOGELIJKHEDEN Pagina 3/ 13

4 1.Inleiding Dit document bevat de methodologie en de resultaten van de CO 2 footprint voor Hogeschool Utrecht over het jaar In de footprint zijn zowel de vestigingen in Utrecht opgenomen als de vestiging in Amersfoort. In tegenstelling tot de vorige editie van dit document zijn de gegevens van vóór 2012 niet meer meegenomen. Er is hiervoor gekozen omdat de methodiek met betrekking tot de gegevensinventarisatie te sterk afweek in verhouding tot de huidige editie. Het betreft hierbij in het bijzonder het detailniveau van de informatievoorziening die de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De footprint is opgezet volgens het Green House Gas Protocol. Dit protocol kent een drietal scopes: Scope 1: Directe CO 2 emissies. o Brandstoffen, waaronder aardgas o Bijgevulde koudemiddelen ten gevolge van lekkages. o Zakelijk verkeer met eigen auto s. Scope 2: Emissies aan de bron ten gevolge van directe verbruiken o Elektriciteitsverbruik o Warmteopwekking op locaties van derden Stadsverwarming WKKs op de uithof Scope 3: Indirecte CO 2 emissies. o Afvalstromen papier en karton glas o woon-werkverkeer o zakelijk verkeer Vliegreizen Internationale treinreizen o Emissies van leveranciers De CO 2 footprint van de HU richt op scope 3. De emissies van leveranciers en de emissies ten gevolge van zakelijk verkeer met eigen auto s worden gezien als niet significant en worden daarom niet nader gespecificeerd in de footprint. Pagina 4/ 13

5 2. Aanpak In dit hoofdstuk worden kort de uitgangspunten van het onderzoek gespecifieerd. 2.1 Algemene gegevens In het onderzoek zijn zowel de vestigingen in Utrecht als in Amersfoort meegenomen. De vestiging aan de Koningsbergerstraat (onderdeel van Domstad) is niet meegenomen. De studentenpopulatie en staf is hieronder gespecificeerd Studenten FTEs * Oppervlakte Tabel 2-1: Algemene gegevens *NB: De FTEs in 2013 waren op het moment van schrijven nog niet bekend. Er is daarom een schatting gemaakt op basis van het aantal studenten in 2013 in combinatie met de verhouding in fte s komt bij medewerkers overeen met een gemiddeld deeltijdpercentage van 85%. 2.2 Elektriciteit, aardgas en stadswarmte De gegevens over elektriciteit, aardgas en stadswarmte zijn per gebouw aangeleverd. De elektriciteit werd in zowel 2012 als 2013 duurzaam ingekocht. In 2012 werd de groene stroom via Delta ingekocht. De mix was daarbij 50% waterkracht en 50% biomassa. In 2013 is het contract overgegaan naar Bas energie, waar gebruik wordt gemaakt van Nederlandse windenergie. De warmte op de Uithof wordt geleverd door de WKK s van de energiecentrales, die worden geëxploiteerd door de Universiteit Utrecht. Voor de locaties in de binnenstad wordt gebruik gemaakt van het stadswarmtenet van Eneco. In de warmtebehoefte in Amersfoort wordt voorzien door middel van aardgas gestookte ketels. De energiestromen van de WKK s zijn in de footprint gealloceerd op basis van het rendement. Dit is een van de methoden die wordt geadviseerd door het GHG-protocol: Primaire energie in aardgasequivalenten WKK /jr = x = E 3,6 + W 1000 /31,65 ƞe + ƞw E = Toegepaste elektriciteit (kwh/jr) W =Toegepaste warmte (GJ/jaar) Ƞe = 28.6% Ƞw = 51.9% 31,65 = calorische waarde aardgas (MJ/m 3 ) Het aangenomen rendement wordt stabiel verondersteld op basis van de rendementen van de WKK gedurende 2011 (bron: Universiteit Utrecht). Pagina 5/ 13

6 In 2012 en 2013 was de verdeling als volgt: 2012 Elektriciteit (kwh) Gas (m 3 ) Warmte (GJ) Groen PV Stadsw. WKK De nieuwe Poort 21 AMF Padualaan 99 UTR Padualaan 101 UTR Padualaan 97 UTR Kas botanische tuinen UTR Bolognalaan 101 UTR Hundertwasser (Bolognalaan 99) UTR Heidelberglaan 7 UTR FC Dondersstraat 65 UTR Nijenoord 1 UTR Oudenoord 700 UTR Oudenoord UTR Totaal Tabel 2-2a: Gebouwgegevens voor elektra, gas en stadsverwarming voor Elektriciteit (kwh) Gas (m 3 ) Warmte (GJ) Groen PV Stadsw. WKK De nieuwe Poort 21 AMF Padualaan 99 UTR Padualaan 101 UTR Padualaan 97 UTR Kas botanische tuinen UTR Bolognalaan 101 UTR Hundertwasser (Bolognalaan 99) UTR Heidelberglaan 7 UTR FC Dondersstraat 65 UTR Nijenoord 1 UTR Oudenoord 700 UTR Oudenoord UTR Totaal Tabel 2-2b: Gebouwgegevens voor elektra, gas en stadsverwarming voor N.b. De data van de botanische tuinen was helaas niet compleet. Ontbrekende waarden zijn geïnterpoleerd op basis van deze metingen in Uit de tabel blijkt dat het elektriciteitsgebruik in 2013 is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Verder valt op dat de levering van warmte door de WKK sterk is gedaald. De reden hiervoor is dat de WKK wegens technische problemen niet goed heeft gefunctioneerd. Waar in 2012 nog 69% van de warmte op de Uithof geleverd werd door de WKK was dit in 2013 slechts 38%. De overige warmte is door de universiteit Utrecht geleverd door de productie met aardgasketels. De warmte afgifte is geschied via het warmtenet van de WKKs. Pagina 6/ 13

7 2.3 Koudemiddelen De volgende koudemiddelen werden in 2013 gebruikt voor de koelsystemen op de HU: 355 kg R134A 258 kg R407c 158 kg R22 39 kg 410A In 2012 werd ook nog een kleine hoeveelheid R404A toegepast. Dit type koudemiddel is in 2013 niet meer aangetroffen. De emissie van koudemiddelen wordt berekend op basis van de hoeveelheid bijgevulde vloeistof: Tijdens het onderzoek in 2012 konden de hoeveelheden bijgevulde koudemiddelen niet worden achterhaald. In de footprint is in dat jaar aangenomen dat de jaarlijkse lekverliezen circa 5% bedroegen van de totale inhoud. In 2013 is de bijgevulde hoeveelheid afkomstig van daadwerkelijke registraties. Hieruit blijkt dat in 2013 alleen R22 en R407C zijn bijgevuld. In onderstaande figuur is de verdeling weergegeven van de bijgevulde installaties. Figuur 2-3: Totaal bijgevulde koudemiddelen in in kg/jr. * NB: Gegevens 2012 zijn gebaseerd op aanname, zie paragraaf hierboven. Uit de figuur blijkt dat er een aanzienlijk verschil is tussen de bijgevulde koudemiddelen in 2012 en Dit verschil is echter veroorzaakt door een betere registratiemethode. Hieruit blijkt dat eerdere resultaten te negatief werden ingeschat. Verder is het opvallend dat het meest gebruikte koudemiddel, R123A, in 2013 geheel niet is bijgevuld. Omdat er in het hele jaar echter maar drie wijzigingen in het koudemiddelenregister hebben plaatsgevonden, is dit echter niet onverwacht. Uitfasering R22 Hoewel R22 origineel werd toegepast als alternatief voor het ozonlaag-aantastende CFC-11 en CFC-12, worden de ozon aantastende eigenschappen van de stof tegenwoordig gezien als onwenselijk. Vanwege het effect op de ozonlaag, in combinatie met diverse andere Pagina 7/ 13

8 eigenschappen, is het sinds januari 2010 niet meer toegestaan om R22 toe te passen in nieuwe installaties, met de uitzondering R-22 uit hergebruik. Vanaf 1 januari 2015 is ook het bijvullen van R-22 verboden. Op dit moment gebruiken diverse koelmachines bij Hogeschool Utrecht nog R22. In totaal is was in 2013 nog 158 kg aanwezig bij de HU. Dit is gelijk aan Wegens het uitfasering van deze stof wordt geadviseerd om deze koelmachines gedurende 2014 te vervangen. 2.4 Zakelijk transport Met zakelijk transport wordt voornamelijk gedoeld op zakelijk verkeer met internationale intercity s en internationaal vliegverkeer. De afgelegde afstanden met beide vervoermiddelen zijn weergegeven in onderstaande figuur Zakelijk transport Gereisde kilometers Figuur 2-4: Internationaal zakelijk transport van Uit de figuur kan worden geconcludeerd dat het vliegverkeer het afgelopen jaar significant is afgenomen. Hoewel de internationale treinreizen jaarlijks afnemen, was in 2013 juist een stijging zichtbaar. Het internationaal treinverkeer is niet significant ten opzichte van het vliegverkeer. 2.5 Woonwerk verkeer Vliegreizen Treinreizen In de grafiek hieronder is het woon-werk verkeer weergegeven voor de periode De gegevens zijn afkomstig uit een mobiliteitsstudie uit Op basis van het aantal studenten en medewerkers zijn de gegevens berekend in de opeenvolgende jaren. De volgende modi zijn meegenomen in het onderzoek: Personenauto benzine Personenauto diesel Stadsbus Streekbus Intercity De deelresultaten van het woonwerkverkeer zijn gevisualiseerd in grafiek 2-5. Pagina 8/ 13

9 Woonwerk verkeer km (intercity) km (streekbus) km (stadsbus) km (diesel) km (benzine) Figuur 2-5: Woon-werk verkeer. Kilometers van Uit de resultaten blijkt dat het woon werk verkeer is toegenomen ten opzichte van Het toegenomen verkeer is rechtstreeks te relateren aan het aantal studenten en medewerkers. 2.6 Afvalstoffen De laatste emissiegroep die is meegenomen in deze rapportage betreft de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen. Hoewel er diverse soorten afval worden geproduceerd zoals gemengd bedrijfsafval, baterijen en verlichtingsapparatuur, wordt het afval in de footprint enkel onderverdeeld in glas, papier en karton. Overige afvalstromen worden niet meegenomen in de analyse. Glas [kg] Papier en karton [kg] Series1 Figuur 2-6: Productie van glas, papier en karton in Papier Karton Pagina 9/ 13

10 2.7 Emissiefactoren De emissiefactoren in dit document zijn afkomstig van de gezamenlijke standaarden die zijn opgesteld door een samenwerking tussen stichting Stimular, SKAO en Connekt (2012/2013). De footprint sluit hierdoor goed aan op vergelijkbare documenten van andere organisaties. In tabel 2-7 worden de emissiefactoren nader gespecificeerd. Warmte en elektriciteit Elektra, groen ingekocht 0,008 0,015 kg/kwh Elektra, PV opwekking 0,080 0,080 kg/kwh Aardgas Nederland 1,825 1,825 kg/m 3 Warmte - WKK 41,5 41,5 kg/gj Warmte - Stadswarmte kg/gj Koudemiddelen R kg/kg R407C kg/kg R410A kg/kg R404A kg/kg R134A kg/kg R401A kg/kg Vervoer en transport Treinreis internationaal 0,055 0,055 kg/km Vliegreis (>2500km) 0,135 0,135 kg/km Benzine 0,220 0,220 kg/km Diesel 0,195 0,195 kg/km Stadsbus 0,120 0,120 kg/km Streekbus 0,095 0,095 kg/km Intercity 0,055 0,055 kg/km Afval Karton 0,950 1,208 kg/kg Papier 0,95 1,208 kg/kg Gesorteerd glas 0,84 0,840 kg/kg Tabel 2-7: Emissiefactoren voor de CO 2 -berekening: (2013) * Inclusief gebruik aardgas in de WKK. Pagina 10/ 13

11 3. Resultaten 3.1 Resultaten In 2013 bedroeg de totale CO 2 emissie van de HU 17,4 kton, wat neerkomt op 467 kg CO 2 /student. De emissie is met 6,2% is gestegen ten opzichte van Uit figuur 3-1 kan worden geconcludeerd dat het grootste aandeel van de huidige emissies wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer; in totaal zo n 85%. Het gebruik van elektriciteit is verantwoordelijk voor 1% van de emissies en het gebruik van aardgas en warmte voor 11%. Overige emissies worden veroorzaakt door de productie van afval (1%) en de invloed van zakelijk verkeer (2%). De emissie door het gebruik van koudemiddelen heeft een aandeel van minder dan 1%. kg CO2-equivalent Figuur 3-1: CO 2 emissies Resultaten CO2 footprint Koudemiddelen Zakelijk vervoer De stijging van de emissies is voor een deel te relateren aan de stijging van het aantal studenten. Het woonwerk verkeer is hier bijvoorbeeld direct aan gerelateerd. Als de huidige emissie wordt vergeleken per student, zoals is weergegeven in tabel 3-2, dan is deze met 0,3% toegenomen t.o.v De toename van de emissie per student is gerelateerd aan de technische mankementen van de WKK van de UU. Hierdoor is meer gebruik gemaakt van aardgasgestookte ketels dan in Bovendien is in 2013 gewisseld van energieleverancier, waardoor de emissiefactor voor stroom is veranderd (andere mix). De emissie is hierdoor hoger. Jaar Absolute emissie kg/jr Emissie per student kg/student Emissie per medewerker kg/fte Emissie per oppervlakte kg/m Figuur 3-2: CO 2 emissies per student, medewerker en oppervlakte. Om de relatieve verschillen met 2012 te illustreren is in figuur 3-3 de relatieve verandering per categorie weergegeven ten opzichte van Afval Aardgas en warmte Elektra Woonwerk verkeer Pagina 11/ 13

12 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Figuur 3-3: CO 2 emissies van 2013 t.o.v Een afname groene kolom- illustreert een percentuele afname van de bijdrage van een factor. Een toename - rode kolom- illustreert een toename. De voornaamste percentuele afnamen in de emissieposten van dit jaar zijn te herleiden naar de koudemiddelen, de WKK en het zakelijk verkeer. De afname van de emissies van de koudemiddelen wordt veroorzaakt door een verandering in het administratiesysteem, en kan dus afwijken van de werkelijkheid. Door de slechte performance heeft de WKK een deel van het jaar stilgelegen. De directe emissies zijn daardoor afgenomen. Daarentegen zijn de emissies van aardgas juist toegenomen. De afname in het zakelijk transport is niet direct te verklaren. Mogelijk is deze afname te beschouwen als een succesvolle besparing. De voornaamste percentuele toenamen in de emissieposten van dit jaar zijn te herleiden naar het toegenomen gebruik van aardgas, elektriciteit en de productie van afval. Zoals eerder vermeld is het aardgasverbruik toegenomen door het niet goed functioneren van de WKK. Het wisselen van energieleverancier leidt tot een hogere emissiefactor voor het gebruik van duurzame energie (andere mix). Verder is ook de emissie van het afval toegenomen. Deze toename is deels toe te schrijven aan een wijziging in het afvalregistratiesysteem. Omdat het geproduceerde afval beter wordt geregistreerd, is de toename niet uitsluitend te wijten aan een hogere productie van afval. Ook is de emissiefactor voor papier en karton hoger dan in 2012, wat bijdraagt aan een verhoogde CO 2 -emissie. Pagina 12/ 13

13 3.2 Verbetermogelijkheden. Voor de komende jaren wordt geadviseerd om de informatievoorziening ten aanzien van woon-werkverkeer te optimaliseren. Deze post levert de grootste bijdrage aan de emissies, maar wordt niet jaarlijks opnieuw geanalyseerd. Door een accurate informatieverstrekking kan beter inzicht worden verkregen in de huidige stand van zaken en kan een strategie worden bepaald om de bijbehorende emissie te verlagen. De WKK s vallen onder verantwoordelijkheid van de UU. De HU heeft hier geen directe invloed op. Het beperken van de warmte- en elektriciteitsvraag van de HU panden op de Uithof draagt uiteraard wel bij aan verlaging van de emissies. Pagina 13/ 13

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tabel 1 aantal fte bij DGMR

Tabel 1 aantal fte bij DGMR Notitie Project DGMR Duurzaam/CO 2 -Prestatieladder Betreft Emissie inventaris 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.03.N005 Versie 001 Datum 10 september 2013 Verwerkt door PKO - Contactpersoon P.L.P. (Patrick)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014

Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014 Document : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort Bron data : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort.docx Referentie : CO 2 prestatieladder - 3.A.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie