Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten"

Transcriptie

1 Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037)... 2 Zondagwerk... 6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037)... 6 Premie voor wettelijke feestdagen... 8 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037)... 8 Premie zaterdagwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037) Eindejaarspremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 (91.589) Premies 1

2 Haard- en standtoelage Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037) Loonvoorwaarden in uitvoering van het "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" (Overeenkomst geregistreerd op 20 juli 2001 onder het nummer 58037/CO/305.02) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers in de kinderdagverblijven, de diensten voor opvanggezinnen, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de diensten voor teleonthaal, het niet-autonoom algemeen welzijnswerk, de diensten voor private gezinsplaatsing, de door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden en ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK V. Toekenning van de haard- of standplaatstoelage Art. 7. Aan de bij artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde personeelsleden wordt een haard- of standplaatstoelage toegekend volgens de hierna bepaalde modaliteiten. Art. 8. Een haardtoelage wordt toegekend aan : 1. het gehuwde personeelslid of het personeelslid dat wettelijk samenleeft tenzij de toelage toegekend wordt aan de echtgenoot of aan de persoon met wie hij samenleeft; Onder "samenwonen" wordt verstaan : het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meerdere personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen, zonder graad van bloedverwantschap. Het bewijs wordt geleverd via attestering door de bevoegde gemeentelijke instantie. 2. het alleenstaande personeelslid van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag. Premies 2

3 Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die geen haardtoelage krijgen. In het geval dat de twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden elk beantwoorden aan de voorwaarden om de haardtoelage te verkrijgen, wordt deze toegekend aan de partner met het laagste bruto jaarloon, zoals dat is vastgesteld voor volledige prestaties. Bij gelijke jaarbedragen kunnen de partners met wederzijds akkoord bepalen wie van beide begunstigde zal zijn van de haardtoelage. Art. 9. Het jaarlijks bedrag van de haard- of standplaatstoelage wordt, afhankelijk van het bruto jaarloon, vastgesteld volgens onderstaande tabel : BRUTO JAARLOON HAARDTOELAGE STANDPLAATSTOELAGE Tot ,06 EUR 719,88 EUR 359,94 EUR Tot ,13 EUR 359, 94 EUR 179,97 EUR Indien het bruto jaarloon van een personeelslid het grensbedrag van ,06 EUR respectievelijk ,13 EUR overschrijdt, kan zijn brutoloon, in voorkomend geval vermeerderd met de overeenstemmende haard- of standplaatstoelage, niet minder bedragen dan het grensbedrag, vermeerderd met het bedrag van de overeenstemmende haard- of standplaatstoelage. Ten belope van het verschil wordt de hem toegekend toelage vermeerderd of wordt hem een gedeeltelijke toelage toegekend. Art De haard- of standplaatstoelage wordt aan personeelsleden met onvolledige dienstprestaties toegekend, in evenredigheid met deze prestaties. 2. De haard- of standplaatstoelage wordt maandelijks betaald, samen met het loon van de maand waarvoor zij verschuldigd is. Wanneer in de loop van de maand zich een feit voordoet, dat het recht op de toelage wijzigt, wordt het voordeligste stelsel voor de volledige maand toegepast. Wanneer voor de maand geen volledige maandloon verschuldigd is, wordt de toelage betaald volgens dezelfde voorwaarden als het loon. 3. Het in aanmerking te nemen loon is dat wat zou worden toegekend indien de deeltijdse betrekking van de werknemer een voltijdse betrekking zou zijn. 4. In toepassing van voormelde beginselen, dient de haard- of standplaatsvergoeding voor de werknemers die verschillende deeltijdse functies uitoefenen berekend te worden op de wedde voor elke functie afzonderlijk, telkens om te zetten in een voltijdse functie, om het bedrag ervan te kennen. Premies 3

4 5. De toelage wordt berekend op het loon uitgewerkt volgens de weddeschalen, zonder rekening te houden met premies, toeslagen, weddesupplementen en vergoedingen. 6. De toelage is onderworpen aan de bijdragen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en wordt bij de totale loonmassa gevoegd voor de berekening van het vakantiegeld. Art. 11. De haard- of standplaatstoelage wordt slechts betaald na overlegging van een door het betrokken personeelslid ondertekende verklaring in dubbel exemplaar, waarvan het model in bijlage wordt gevoegd. Te dien einde bezorgt de werkgever aan het betrokken personeelslid een dergelijk exemplaar (in bijlage III). HOOFDSTUK VI. Koppeling van de lonen & wedden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Art De in deze collectieve arbeidsovereenkomst en haar bijlage opgenomen bedragen zijn uitgedrukt tegen 100 pct. zij worden gekoppeld aan de spilindex 102,02 (basis 1988) op 1 januari 1990, behoudens in deze collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk bepaalde afwijkingen. Zij vallen onder toepassing van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 2. Iedere maal dat het viermaandelijks gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen één van de spilindexen bereikt of erop wordt teruggebracht, worden de lonen en wedden gekoppeld aan het spilindexcijfer 102,02 opnieuw berekend door er de coëfficiënt 1,02n, "n" op toe te passen, waarin "n" de rang van het bereikt spilindexcijfer vertegenwoordigd. De hierna gepaard gaande verhoging of vermindering wordt toegepast vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand tijdens dewelke het viermaandelijks gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen het cijfer bereikt dat een wijziging rechtvaardigt. Voor het berekenen van de coëfficiënt 1,02n worden de breuken van een tienduizendste van een eenheid afgerond tot het hogere tienduizendste of weggelaten, naargelang zij als dan niet 50 pct. van een tienduizendste bereiken. Onder spilindexcijfers moeten worden verstaan de getallen behorend tot een reeks waarvan het eerste 102,02 is, en elk van de volgende wordt bekomen door het voorgaande te vermenigvuldigden met 1,02 terwijl de delen van honderdsten van een punt worden afgerond op het naasthogere honderdste of worden verwaarloosd. 3. Het geïndexeerde baremieke bruto maandloon is gelijk aan het door twaalf gedeelde geïndexeerde baremieke bruto jaarloon, terwijl alle decimalen worden Premies 4

5 verwaarloosd. Het geïndexeerde baremieke bruto uurloon wordt berekend met inbegrip van de honderdsten. 4. In afwijking van 1 worden bij uitdrukkelijke vermelding in deze collectieve arbeisovereenkomst de modaliteiten van indexering toegepast voorzien bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. HOOFDSTUK IX. Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 5

6 Zondagwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037) Loonvoorwaarden in uitvoering van het "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" (Overeenkomst geregistreerd op 20 juli 2001 onder het nummer 58037/CO/305.02) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers in de kinderdagverblijven, de diensten voor opvanggezinnen, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de diensten voor teleonthaal, het niet-autonoom algemeen welzijnswerk, de diensten voor private gezinsplaatsing, de door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden en ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK VII. Loontoeslagen Art. 13. Deze loontoeslagen doen geen afbreuk aan bestaande toeslagen voor zover deze voordeliger zijn, zij komen in de plaats van minder voordelige toeslagen. 1. Loontoeslag voor zondagswerk Voor bepaalde prestaties verstrekt op zondag, wordt onder de hierna vermelde modaliteiten, een loontoeslag van 100 pct. op het bruto uurloon toegekend aan de hierna bepaalde personeelsleden : 1. de toeslag wordt toegekend aan alle personeelsleden, behalve aan degenen die een weddeschaal hebben die hoger is dan deze van licentiaat; 2. in het bruto uurloon mag de haard- of standplaatsvergoeding niet verrekend worden, behoudens wanneer het gewaarborgd minimumloon wordt uitgekeerd. Andere premies, toeslagen, vergoedingen en andere weddesupplementen worden evenmin in aanmerking genomen voor berekening van deze loontoeslag; Premies 6

7 3. deze toeslag is niet cumuleerbaar met de loontoeslag voor wettelijke feestdagen. Zij heeft er evenwel voorrang op; 4. deze toeslag is wel cumuleerbaar met de toeslagen voor nachtdienst; 5. deze toeslag wordt enkel toegekend voor de prestaties verricht tussen nul en vierentwintig uur. HOOFDSTUK IX. Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 7

8 Premie voor wettelijke feestdagen Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037) Loonvoorwaarden in uitvoering van het "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" (Overeenkomst geregistreerd op 20 juli 2001 onder het nummer 58037/CO/305.02) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers in de kinderdagverblijven, de diensten voor opvanggezinnen, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de diensten voor teleonthaal, het niet-autonoom algemeen welzijnswerk, de diensten voor private gezinsplaatsing, de door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden en ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK VII. Loontoeslagen Art. 13. Deze loontoeslagen doen geen afbreuk aan bestaande toeslagen voor zover deze voordeliger zijn, zij komen in de plaats van minder voordelige toeslagen. 2. Loontoeslag voor wettelijke feestdagen 1. Er wordt onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als voor de loontoeslag voor zondagswerk, aan alle personeelsleden, behalve aan degenen die een weddeschaal genieten van licentiaat (L1) of hoger, een weddesupplement toegekend voor de prestaties verstrekt op wettelijke feestdagen. Dit supplement wordt bepaald op 50 pct. van het subsidieerbaar bruto uurloon van de belanghebbende. 2. Deze loontoeslag is niet cumuleerbaar met de toeslag voor zondagprestaties bedoeld bij het vorige artikel, maar wel met de toeslagen voor de nachtdienst. 3. Voor de dagen waarop gewerkt wordt in vervanging van een feestdag die op zondag valt, worden geen loontoeslagen toegekend. Premies 8

9 HOOFDSTUK IX. Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 9

10 Premie zaterdagwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (58037) Loonvoorwaarden in uitvoering van het "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" (Overeenkomst geregistreerd op 20 juli 2001 onder het nummer 58037/CO/305.02) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers in de kinderdagverblijven, de diensten voor opvanggezinnen, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de diensten voor teleonthaal, het niet-autonoom algemeen welzijnswerk, de diensten voor private gezinsplaatsing, de door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden en ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK VII. Loontoeslagen Art. 13. Deze loontoeslagen doen geen afbreuk aan bestaande toeslagen voor zover deze voordeliger zijn, zij komen in de plaats van minder voordelige toeslagen. 3. Weddesupplementen voor zaterdagwerk Een weddesupplement van 0,99 EUR wordt betaald aan alle personeelsleden voor elk effectief gepresteerd uur op zaterdag. Het gedeelte van een uur dat een prestatie eventueel omvat, wordt afgerond tot het volle uur indien het gelijk is aan of meer beloopt dan dertig minuten; het valt weg indien het deze duur niet bereikt. Cumul is evenwel niet mogelijk met weddesupplementen voor nachtprestaties en voor feestdagen. HOOFDSTUK IX. Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari Premies 10

11 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 11

12 Eindejaarspremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 (91.589) Toekenning van een eindejaarstoelage HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten" (FCUD), tenzij : - deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde gesco-stelsel; - de FCUD-subsidiëring toereikend is voor de volledige of gedeeltelijke financiering van de bepalingen in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK II. Vaststelling van het bedrag Art. 2. Het bedrag van de eindejaarstoelage is samengesteld uit een vast geïndexeerd gedeelte, een vast niet-geïndexeerd gedeelte en een procentueel gedeelte op het bruto-jaarloon van de werknemer. Art. 3. Het vast geïndexeerd gedeelte wordt vanaf 1993 berekend bij toepassing van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, en aangevuld overeenkomstig punt 2.2 van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit van 6 juni Art Het vast geïndexeerd gedeelte bedraagt 280,81 EUR voor het jaar Dit bedrag wordt voor het jaar 2006 verhoogd met een percentage dat wordt bekomen door het indexcijfer van de consumptieprijzen dat van kracht is in de maand oktober van het jaar 2006 te delen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van jaar Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen. Premies 12

13 2. Het vast geïndexeerd gedeelte wordt vanaf 2006 verhoogd overeenkomstig punt 2.2 van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit van 6 juni 2005, en opgebouwd tot en met 2010 volgens de fasering voorzien in dit akkoord : vanaf ,33 EUR 136,89 EUR 211,46 EUR 285,44 EUR 360,00 EUR 3. Het bedrag voor het jaar 2006, vastgesteld in toepassing van 1 van dit artikel, alsook de bedragen vermeld in 2 van dit artikel, worden met ingang van 2007 jaarlijks aangepast met toepassing van het volgende indexeringsmechanisme. Het bedrag van het vast geïndexeerde gedeelte van het in aanmerking genomen jaar wordt bekomen door het te verhogen met een percentage dat afhangt van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit percentage wordt bekomen door het indexcijfer dat van kracht is in de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar te delen door het indexcijfer dat van kracht was in de maand oktober van jaar Het percentage wordt berekend tot op vier decimalen. 4. Het bedrag van het totale vast geïndexeerd gedeelte van deze eindejaarstoelage wordt jaarlijks vastgesteld en als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen. Art. 5. Het vast niet-geïndexeerd gedeelte bedraagt 55,08 EUR. Art Het procentueel gedeelte bedraagt 2,5 pct. van het geïndexeerd brutojaarloon van de werknemer. 2. Het procentueel gedeelte wordt vanaf 2006 verhoogd overeenkomstig punt 2.2 van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit van 6 juni 2005, en opgebouwd tot en met 2010 volgens de fasering voorzien in dit akkoord : ,18 pct. 0,39 pct. 0,60 pct. 0,81 pct. 1,02 pct. 3. Onder "geïndexeerd brutojaarloon" wordt verstaan : de vermenigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremieke brutomaandloon van de maand oktober van het kalenderjaar, met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen. HOOFDSTUK III. Toekenning van de eindejaarstoelage Art. 7. Aan de werknemer wordt een eindejaarstoelage uitbetaald overeenkomstig de effectieve en/of gelijkgestelde prestaties in de referteperiode van 1 januari tot Premies 13

14 en met 30 september van het betrokken kalenderjaar, in die betekenis dat een volledige referteperiode overeenkomt met een volledige eindejaarstoelage, of in het andere geval in verhouding tot deze referteperiode. Art. 8. Voor de deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de eindejaarstoelage dat de werknemer zou hebben genoten indien hij voltijds was geweest, berekend in verhouding tot de contractuele arbeidstijd, effectief of gelijkgesteld, tijdens de referteperiode. Art. 9. De eindejaarstoelage is niet verschuldigd aan de om dringende reden ontslagen werknemers. Art. 10. Wanneer een werknemer tijdens de referteperiode in dienst of uit dienst van de onderneming is getreden, wordt de eindejaarstoelage berekend en uitbetaald volgens de effectieve of gelijkgestelde arbeidsprestaties tijdens de referteperiode. Art. 11. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op werknemers die reeds een eindejaarstoelage genieten welke hiermee tenminste gelijkwaardig is. HOOFDSTUK IV. Berekeningswijze Art. 12. Iedere gewerkte, of daarmee gelijkgestelde maand, tijdens de referentieperiode, geeft recht op 1/9de van het bedrag van de eindejaarstoelage, berekend overeenkomstig deze collectieve arbeidsovereenkomst. Elke arbeidsovereenkomst ingegaan voor de dertiende dag van de maand wordt, voor de berekening van de eindejaarstoelage, beschouwd als een tewerkstellingsperiode voor een volledige maand. Art. 13. Wanneer de betrokken werknemer niet het normale loon heeft genoten voor de maand oktober van betrokken jaar, komt voor de berekening van het veranderlijk gedeelte van de eindejaarstoelage het geïndexeerd brutojaarloon desgevallend het fictief loon van deze maand oktober in aanmerking voor de berekening. HOOFDSTUK V. Betalingsmodaliteit Art. 14. De eindejaarstoelage is betaalbaar in de maand december van het jaar waarvoor ze wordt toegekend. In geval van uitdiensttreding is de verschuldigde eindejaarstoelage betaalbaar bij de eindafrekening. HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen Premies 14

15 Art. 16. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 8 juni 2007 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Premies 15

16 Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage Aanpassing van het vast geïndexeerde gedeelte van de eindejaarstoelage overeenkomstig artikel 4, 3 en van het percentage voor het procentueel gedeelte van de eindejaarstoelage overeenkomstig artikel 15, 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 1. jaar 2005 : het vast geïndexeerd gedeelte is 280,81 EUR en het procentueel gedeelte is 2,5 pct.; 2. jaar 2006 : het vast geïndexeerd gedeelte is 348,48 EUR (zijnde 286,15 EUR + 62,33 EUR) en het procentueel gedeelte is 2,68 pct. Premies 16

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot Harmonisering van de lonenschalen en overeenstemming tussen de functies - Gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse

Nadere informatie

Serviceflats

Serviceflats Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300011 Serviceflats Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarspremie Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Eindejaarstoelage... 2... 3 Diensten voor de gezondheidspromotie

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kinderopvang

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kinderopvang Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Kinderopvang... 1... 2 Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014... 2 Haard en standplaatstoelage... 2 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Directie van de Griffie. Direction du Greffe. nr.318.02. n 318.02. CAO nr. 107449/CO/318.02. CCT n 107449/CO/318.

ERRATUM ERRATUM. Directie van de Griffie. Direction du Greffe. nr.318.02. n 318.02. CAO nr. 107449/CO/318.02. CCT n 107449/CO/318. Service public fédéral et Concertation Emploi, Travail sociale Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Serviceflats

Serviceflats Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300011 Serviceflats Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 (95404)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Laatste aanpassing: 04/02/2015 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector Publicatie B.S. : 16.3.1994 Inwerkingtreding : 1.1.1993

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten...

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290300 Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... 3 De hierna

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449) Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Module IV: Loonvoorwaarden

Module IV: Loonvoorwaarden CAO betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand (Vlaamse Gemeenschap) CAO betreffende de loonvoorwaarden CAO betreffende de berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED 1/5 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de koppeling van de minimumen de effectief betaalde lonen aan het gezondheidsindexcijfer

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010 (99209)...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Diensten

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 - Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Berekening van de anciënniteit bij de indienstneming... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Maaltijdcheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007 (82.707)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector 3310003 Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (57.365)...

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 - Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (4103)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2002 betreffende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Uitzonderlijke premie... 2 Eindejaarstoelage...

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 18

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 18 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 1390002 Duw & Continuvaart Premie voor ploegwerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 2 Vergoeding voor schafttijden... 4 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Berekening van de anciënniteit bij de indienstneming... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (4.103)...

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250100 Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 29

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 29 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 1390002 Duw & Continuvaart Premie voor ploegwerk... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 13

Nadere informatie

Bosontginningen

Bosontginningen Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250100 Bosontginningen Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.277)... 2 ARAB-vergoeding... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180110 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Waalse Gewest Collectieve

Nadere informatie

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180006 Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen DE SUIKERFABRIEKEN,

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320099 Welzijns- en gezondheidsinrichtingen en diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten Voordelen in natura...

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190231 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320020 Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest Diensten van «aide sociale aux justiciables»... 2 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden in de inrichtingen voor tandprothesen. C.A.O. 10.03.2008 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01) Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975, NR.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179) (Lonen,

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Ecocheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.581)... 2 Eindejaarspremie... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 December 2000 tot Harmonisatie van de baremieke weddeschalen met de baremieke weddeschalen

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 - GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Afhandeling op luchthavens

Afhandeling op luchthavens Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400008 Afhandeling op luchthavens Vergoeding voor schade, verlies of diefstal tijdens beroepsverplaatsingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

Module VIII: Brugpensioen

Module VIII: Brugpensioen CAO betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (21/06/2004) 286 CAO betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar (21/06/2004) 289 Bijzondere

Nadere informatie