EPA s als handvat voor aios en opleidingsteams. Pilot EPA gericht opleiden. Interne Geneeskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPA s als handvat voor aios en opleidingsteams. Pilot EPA gericht opleiden. Interne Geneeskunde"

Transcriptie

1 Handreiking EPA s als handvat voor aios en opleidingsteams Pilot EPA gericht opleiden Interne Geneeskunde Maart - September 2016

2 Inhoud 1. Inleiding Entrustable Professional Activities (EPA s) Wat zijn EPA s? EPA s en Competenties Waarom en waarvoor zijn EPA s nodig? Competentiegericht opleiden met behulp van EPA s Structuur waarbinnen EPA s voor Interne Geneeskunde zijn gedefinieerd Mogelijke EPA s voor Interne Geneeskunde EPA-beschrijving KPB formulieren Intake, voortgangs- en eindgesprekken Samen verantwoord bekwaam verklaren Pilot EPA gericht opleiden Uitvoeren Pilot Evaluatie pilot Begeleiding pilot

3 1. Inleiding Na afronding van het opleidingsplan Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht (versie 1.1), heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) de commissie EPA s ingesteld met als opdracht: het beschrijven van EPA s voor Íntellect. Aanleiding voor deze opdracht is het in de praktijk kunnen ondersteunen van een competentiegerichte opleiding Interne Geneeskunde op maat oftewel het bieden van handvaten om op de werkplek leerdoelen en competenties, zoals te vinden in het opleidingsplan, te verwerven, te beoordelen en te toetsen. Iedereen is anders. Elke aios heeft zijn eigen ervaring, leerdoelen en leertempo. Door de opleiding hierop af te stemmen, leiden we competentiegericht op en kunnen we met behoud van kwaliteit tegemoet komen aan de doelmatigheidsafspraken uit het Opleidingsakkoord. Om deze individualisering van de opleidingsduur te kunnen faciliteren moet het opleidingsplan goede aanknopingspunten bieden voor het: leveren van maatwerk, vooraf vrijstellen, tussentijds bekwaam verklaren en versnellen. Een inhoudelijke structurering van de opleiding op basis van afzonderlijk te toetsen en beoordelen eenheden oftewel Entrustable Professional Activities (EPA s) lijkt alles in zich te hebben om hieraan te kunnen bijdragen. Vanaf maart 2015 heeft de commissie EPA s gewerkt aan het ontwikkelen van EPA s voor Interne Geneeskunde. De EPA s zijn nu in een dusdanig stadium dat ermee geëxperimenteerd kan worden. Omdat het werken met EPA s nieuw is, de EPA s in een beperkte groep van internisten en aios zijn ontwikkeld en nu niet geheel kan worden ingeschat of en hoe bepaalde uitwerkingen in de praktijk werken, is besloten om een pilot uit te voeren in 15 ziekenhuizen. De commissie wil de ontwikkelde EPA s dan ook graag aan u, als deelnemend ziekenhuis, voorleggen en staat open voor alle feedback. Deze handreiking is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 beschrijft wat EPA s zijn, wat de samenhang is tussen EPA s en competenties en waarom en waarvoor EPA s nodig zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de structuur waarbinnen EPA s voor Interne Geneeskunde zijn geïdentificeerd, welke EPA s zijn gedefinieerd en hoe de EPA s verder zijn uitgewerkt. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven op welke wijze stapsgewijs naar een bekwaamheidsverklaring kan worden toegewerkt. Hoofdstuk 4 beschrijft de pilot EPA gericht opleiden. Welke EPA s wanneer worden gebruikt, hoe de pilot wordt uitgevoerd en op welke wijze de pilot EPA gericht opleiden zal worden geëvalueerd. 2. Entrustable Professional Activities (EPA s) 2.1 Wat zijn EPA s? EPA s zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende beroepsactiviteiten (kernactiviteiten). Collega internist Prof. Dr. Olle ten Cate (UMCU) geeft de volgende definitie van een EPA: EPA s (Entrustable Professional Activities) zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een aios om met beperkte tot geen supervisie uit te voeren zodra de aios de benodigde competenties heeft verkregen. De EPA s operationaliseren het competentieprofiel naar herkenbare activiteiten op de werkplek. In een EPA komen kennis, kunde, gedrag en vaardigheden geïntegreerd aan bod in de context van de werkplek. Mits goed gedefinieerd, goed observeerbaar, meetbaar en beoordeelbaar krijgen de aios integrale feedback op de activiteit in plaats van op individuele competenties. 2.2 EPA s en Competenties Er zijn dus twee kernbegrippen: competenties en EPA s. De competenties zeggen iets over de kwaliteiten van de aios/internist en de activiteiten zeggen iets over het werk van de aios/internist. Om competenties op te kunnen bouwen heb je veel activiteiten nodig en om activiteiten goed te kunnen uitvoeren heb je competenties nodig. EPA s beschrijven activiteiten die kunnen worden toevertrouwd aan een aios op basis van het feit dat de competenties die nodig zijn om deze activiteit uit te voeren in voldoende mate aanwezig zijn. EPA s integreren competenties aan activiteiten op de werkvloer en bepalen/zeggen daarmee iets over de beroepsbekwaamheid van de aios/internist. 3

4 2.3 Waarom en waarvoor zijn EPA s nodig? Er zijn drie belangrijke redenen: Door EPA s kan een aios beter worden gevolgd, getoetst en beoordeeld op de werkplek Door EPA s is er de mogelijkheid om expliciet steeds complexere taken aan een aios toe te vertrouwen, waarbij directe supervisie niet meer nodig is Door bekwaamheidsniveau s te introduceren voor bepaalde activiteiten is het mogelijk om te flexibiliseren qua opleidingsduur en te individualiseren. 3. Competentiegericht opleiden met behulp van EPA s 3.1 Structuur waarbinnen EPA s voor Interne Geneeskunde zijn gedefinieerd De commissie EPA s heeft in de afgelopen periode nagedacht over wat de meest relevante activiteiten op de werkplek zijn die het werk van de internist karakteriseren en die de aios dus moet leren. De opleiding Interne Geneeskunde bevat een logische opbouw van kennis en vaardigheden in moeilijkheidsgraad en daarmee een logische opbouw van beroepsactiviteiten (EPA s). De commissie ziet de praktijk oftewel de opbouw in stages/stage-onderdelen als structuur waarbinnen EPA s kunnen worden herkend en gedefinieerd. Structuur waarbinnen EPA s zijn gedefinieerd: 1e jaar Zaal Dienst (o.a. onderdeel eerste jaar) Poliklinisch werken Intensive Care Consulten Keuze stages Differentiaties 3.2 Mogelijke EPA s voor Interne Geneeskunde Het vak Interne Geneeskunde is niet volledig in EPA s te vatten. De set van EPA s geven de minimumvereisten voor alle aios oftewel met de EPA s maak je een selectie van welke beroepsactiviteiten minimaal getoetst moeten worden. Om te komen tot een representatieve set EPA s moeten keuzes gemaakt worden in wat belangrijk is. De commissie ziet 10 EPA s binnen de verplichte stages (zie figuur 1). Er kunnen zowel stage specifieke als stage onafhankelijke EPA s zijn. Figuur 1 EPA s Interne Geneeskunde binnen de verplichte onderdelen / stages tijdens de opleiding tot internist Stages / stageonderdelen Mogelijke EPA s 1 e jaar Zaal EPA Visite lopen (medisch handelen op zaal) EPA Leiding geven aan een interdisciplinair behandelteam EPA Overdracht en continuïteit van zorg voor de patiënt EPA Patiënt- en familiegesprekken voeren Dienst EPA Uitvoeren weekend-, avond- en nachtdienst (stage onafhankelijk) Vaardigheden EPA Vaardigheden (stage onafhankelijk) Consulten EPA Intercollegiale consultvoering Poliklinisch werken IC EPA Poliklinische werken EPA Opvang en initiële behandeling van een patiënt op de IC EPA Het leveren van post-initiële zorg aan de IC patiënt 4

5 3.3 EPA-beschrijving De EPA s zijn verder uitgewerkt aan de hand van een vast sjabloon. In een EPA wordt naast de titel en een beschrijving van specificaties en beperkingen, beschreven welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag noodzakelijk zijn om aan de betreffende EPA te kunnen voldoen en welke competentiegebieden hierbij het meest betrokken zijn. Daarbij wordt aangegeven welke toetsinstrumenten beschikbaar zijn om de voortgang te evalueren en wat de minimale eisen zijn waar een aios aan moet voldoen om deze EPA uit te mogen voeren. In de EPA is een minimale en een optimale set aan toetsinstrumenten benoemd. Het verwachte bekwaamheidsniveau in de EPA-beschrijving zegt iets over wanneer zelfstandige uitvoering te verwachten is, waarbij de hoeveelheid toezicht wordt uitgedrukt in vijf supervisie niveau s (zie figuur 2). De commissie EPA s heeft getracht bekwaamheidsniveau s te benoemen voor alle EPA s per stage. Wij horen graag uw feedback. Figuur 2 Niveau Bekwaamheidsniveau s op basis van de mate van supervisie Toelichting 1 de aios observeert (voert niet zelf uit) Geen toestemming tot handelen: aanwezig zijn en observeren 2 de aios voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie 3 de aios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie 4 de aios voert een activiteit geheel zelfstandig uit Op initiatief van de opleider/supervisor worden afspraken gemaakt over de wijze en frequentie van supervisie. Supervisor is aanwezig in ziekenhuis (al of niet in dezelfde ruimte). Op initiatief van aios vindt supervisie plaats o.b.v. generieke afspraken. Supervisor is snel beschikbaar d.w.z. snel aanwezig in ziekenhuis. Zonder direct beschikbare supervisie (indirect), maar met post-hoc verslag of supervisie op afstand. 5 de aios geeft zelf supervisie aan collega aios Collega Ten Cate heeft vertrouwenscriteria gedefinieerd op basis van de vraag Op welke factoren verklaren opleiders een aios bekwaam?. De mijlpalen van de competentie Reflectie uit Intellect komen grotendeels overeen met de vertrouwenscriteria die door collega ten Cate zijn benoemd. De mijlpalen in Intellect zijn meer concrete gedragingen, een verfijning van de criteria van ten Cate. Wanneer een aios beoordeeld moet worden (bijvoorbeeld binnen een opleidingsgroep), wordt soms gezocht naar de juiste woorden om het onderbuik gevoel handen en voeten te geven. De mijlpalen van de competentie Reflectie zijn daarom als bijkomende overwegingen onderaan elke EPA gezet. 3.4 KPB formulieren Nieuw op de KPB formulieren is dat het bekwaamheidsniveau kan worden aangegeven voor de beoordeelde activiteit. Uiteraard betreft het hier een formatieve beoordeling. Het is bedoeld om voor de aios aan te geven hoe hij/zij functioneert en welke groei zichtbaar mag worden om een volgend bekwaamheidsniveau te bereiken. 3.5 Intake, voortgangs- en eindgesprekken De intake, voortgangs- en eindgesprekken met de stagehouder en de voortgangsgesprekken met de opleider zijn uitgewerkt aan de hand van een vast sjabloon. Evaluatie wordt van te voren ingevuld door zowel aios als stagehouder/opleider, waarbij bekwaamheidsniveau s worden genoteerd. 3.6 Samen verantwoord bekwaam verklaren Bij het beoordelen van een EPA wordt vastgesteld op welk supervisieniveau de aios de verschillende (proces-)stappen kan uitvoeren oftewel op welk supervisieniveau de EPA aan de aios kan worden toevertrouwd. Met andere woorden de verschillende formatieve beoordelingen leiden samen met de bijkomende overwegingen t.a.v. de mijlpalen van de competentie Reflectie tot een summatieve beoordeling van bekwaamheid op de EPA. Op deze wijze kan stapsgewijs naar certificering oftewel een bekwaamheidsverklaring worden toegewerkt. De aios zal uiteindelijk voor alle EPA s worden gecertificeerd op een bekwaamheidsniveau van minimaal 4 of 5. De finale beslissing over de toekenning van een bekwaamheidsverklaring voor een EPA ligt bij de opleidingsgroep. 5

6 4. Pilot EPA gericht opleiden 4.1 Uitvoeren Pilot In de pilot wordt het proces EPA gericht opleiden en bekwaam verklaren getoetst. De pilot wordt uitgevoerd vanaf 1 maart t/m 30 september Er zijn 16 deelnemende ziekenhuizen waarvan 6 UMC s en 10 perifere ziekenhuizen. Voor het uitvoeren van de pilot zijn de volgende punten van belang: 1. Welke aios komen in aanmerking om mee te doen aan de pilot? Aios kunnen meedoen aan de pilot wanneer zij starten in de pilotperiode met één van de verplichte stages (1 e jaar, consulten, polikliniek, IC) en minimaal 3 maanden in de periode maart tot/met september werkzaam zijn in die betreffende stage en/of een dienstblok doen. 2. Voor elke verplichte stage een bijbehorende set EPA s Voorafgaand aan de pilot wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomst aan de bij de pilot betrokken opleiders, supervisoren en aios een bijbehorende set EPA s uitgereikt met de vraag om deze in de praktijk te testen. Deze sets zullen ook digitaal aan u worden opgestuurd en zijn beschikbaar op de NIV website. Voor elke stage is een map gemaakt waarin u de volgende items kunt vinden: - de bijbehorende EPA-beschrijving(en) - de bij de EPA s behorende KPB s / OSATS - een formulier Intake-, Voortgangs- en Eindgesprek stagehouder - een formulier Voortgangsgesprek opleider - de handreiking Pilot EPA gericht opleiden Interne Geneeskunde - Presentatie voorlichtingsbijeenkomst De stage specifieke EPA s kunnen getest worden tijdens het doen van de betreffende stages. De stage onafhankelijke EPA Dienst kan getest worden door aios uit zowel het eerste als het tweede, derde of vierde jaar. De EPA Vaardigheden is ook stage onafhankelijk maar wordt in de pilot getest tijdens de zaal- en IC-stage. Om de voortgang van deze laatst genoemde EPA te evalueren is een OSATS (Observed Structured Assessment of Technical Skills) formulier ontwikkeld. Het formulier bestaat uit twee OSATS, de OSATS Basisvaardigheid op de voorkant en de OSATS Specifieke procedure op de achterkant van het formulier. Op deze wijze kan een aios kiezen of alleen de OSATS Basisvaardigheid ter beoordeling wordt aangeboden of ook de OSATS Specifieke procedure. 3. Twee EPA-sjablonen De EPA s zijn wisselend uitgewerkt in twee verschillende EPA-sjablonen. De commissie heeft hier bewust voor gekozen omdat de commissie graag terug willen krijgen wat u het meeste aanspreekt en waar u in de praktijk het beste mee kan werken. Het verschil zit in de beschrijving van de vereiste Kennis, Vaardigheden, houding en Gedrag. Eén sjabloon is competentiegericht oftewel de leerdoelen/milestones zijn per competentiegebied weergegeven (bijvoorbeeld de EPA Poliklinisch werken), het andere sjabloon is themagericht oftewel leerdoelen/milestones zijn per thema weergegeven (per milestone worden vervolgens de competenties weergegeven), bijvoorbeeld de EPA Dienst. Wij horen graag waar uw voorkeur naar uit gaat. 4. Twee KPB-sjablonen Ook de KPB s zijn wisselend uitgewerkt in twee verschillende KPB-sjablonen. Er is een generiek KPB-sjabloon, bijvoorbeeld de KPB Dienst. Dit sjabloon is te gebruiken voor het doen van verschillende KPB s. Daarnaast is er een specifiek KPB-sjabloon. Dit sjabloon is gebruikt wanneer voor een specifiek onderdeel van de EPA een bijbehorende KPB is uitgewerkt (bijvoorbeeld de KPB Consultvoering en statusbespreking van de EPA Intercollegiale consultvoering). Ook hier, horen wij graag waar uw voorkeur naar uit gaat. 5. De pilot vindt plaats op papier De EPA s en de bijbehorende toetsinstrumenten en gespreksformulieren worden tijdens de pilot apart van het E-portfolio verzameld en gebruikt. De ingevulde formulieren kunnen vervolgens per stage als bijlage in het E-portfolio worden ge-upload. In het E-portfolio kan dispensatie worden aangevraagd voor de KPB s of anders is er de mogelijkheid om aan te vinken dat de opleider akkoord is waarbij de aios vervolgens in zijn/haar aantekening kan verwijzen naar de pdfformulieren t.b.v. pilot EPA. 6

7 Bij het gebruiken van de EPA s kunnen de volgende stappen worden doorlopen: 1. Bepaal binnen uw opleidingsprogramma welke aios in aanmerking komen om in de pilotperiode (maart t/m september 2016) mee te kunnen doen aan de pilot. 2. In de pilotperiode wordt met alle deelnemende aios een introductiegesprek, een tussengesprek (voortgangsgesprek) en een eindgesprek gevoerd door de stagehouder/supervisor van de betreffende stage. Voor deze gesprekken zijn gespreksformulieren ontwikkeld: de formulieren Intake, Voortgangsen Eindgesprek stagehouder. Indien er in de pilotperiode een voortgangsgesprek plaats vindt met de opleider dan worden aios en opleider gevraagd het formulier Voortgangsgesprek opleider te gebruiken. Aan zowel de opleider/stagehouder als de aios het verzoek om de betreffende formulieren in te vullen. Van belang is om daarbij ook het bekwaamheidsniveau waarop de aios zich op dat moment bevindt in te vullen en een toelichting te schrijven hoe aan deze beoordeling is gekomen, welke informatiebronnen zijn gebruikt en wat de argumenten zijn om voor dit bekwaamheidsniveau te kiezen. Slechts een beperkt aantal aios zal tijdens de pilotperiode het formulier Voortgangsgesprek opleider gebruiken. Aan u als opleider en aios de vraag om hier toch vanuit de praktijk naar te willen kijken. We horen graag uw bevindingen. 3. Tijdens het introductiegesprek spreekt de stagehouder/-supervisor met de betrokken aios af welke EPA( s) tijdens de stage worden afgerond. De stagehouder/-supervisor spreekt af aan welke criteria moet worden voldaan om de betreffende EPA s af te ronden (o.a. welke KPB s) en legt dit vast in het formulier Intakegesprek stagehouder. Als leidraad gelden hierbij de criteria zoals aangegeven in de beschrijving van de EPA( s). 4. De aios verzamelt vervolgens de afgesproken informatie. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld KPB s, OSATS, 360 graden feedback, etc. Hoe eerder een aios om feedback vraagt in de vorm van bijvoorbeeld een KPB, hoe sneller zijn/haar groeicurve wordt. 5. Op het moment dat de aios heeft voldaan aan de afgesproken criteria meldt de aios dat bij de stagehouder/-supervisor; dit kan dus al op een eerder moment zijn dan afgesproken. De aios zorgt voor een totaal overzicht van ingevulde KPB s, etc. en levert deze aan bij de stagehouder/-supervisor in pdf of op papier. Een EPA kan op verzoek van de aios of stagehouder/-supervisor worden beoordeeld. 6. De stagehouder/-supervisor beoordeelt de aangeleverde informatie en stelt in overleg met de aios vast, of voldaan is aan de criteria. Dit besluit wordt vastgelegd in het formulier Voortgangsgesprek stagehouder. 7. Indien voldaan is aan de criteria wordt de aios geacht vanaf dat moment voor de betreffende EPA s te kunnen werken op het vastgestelde supervisie niveau. 8. De aios is zelf verantwoordelijk om supervisoren inzicht te geven in zijn/haar voortgang en draagt daarom in de praktijk uit op welk supervisie niveau hij/zij zich bevindt voor de verschillende EPA s. Supervisoren kunnen vervolgens in de praktijk ook daadwerkelijk de aios die activiteiten toevertrouwen op het supervisieniveau waarvoor de aios bekwaam is verklaard of gecertificeerd door het behalen van de EPA. 9. Indien de stagehouder/-supervisor vindt dat nog niet voldoende is voldaan aan de criteria, wordt vastgelegd in het formulier Voortgangsgesprek stagehouder aan welke eventuele aanvullende criteria moet worden voldaan, opdat duidelijk is in welke competenties verdere groei gewenst is. 4.2 Evaluatie pilot De hoofdvraag in deze pilot is: Gaan de EPA s ons helpen als instrument, om de ontwikkeling van de aios te kunnen volgen en bekwaam te verklaren?. De pilot zal periodiek worden geëvalueerd door het houden van gesprekken: tussenevaluatiegesprek met de ambassadeurs (mei/juni 2016) eindevaluatiegesprek met de ambassadeurs (september 2016) diepte interviews op uitnodiging focusgroepen Tijdens een evaluatiegesprek kunnen de volgende vragen worden gesteld: Zijn de EPA s een goed instrument om de voortgang van de aios vast te stellen? Zijn de EPA s een goed instrument om een aios (met de opleidersgroep) bekwaam te verklaren op bepaalde onderdelen? Is het mogelijk om door middel van de EPA s een aios eerder of later dan gepland bekwaam te verklaren? Zou u ons daarnaast uw KPB s en gespreksformulieren (geanonimiseerd) kunnen opsturen opdat wij deze kunnen analyseren? De formulieren Intake-, Voortgangs- en Eindgesprek stagehouder en 7

8 Voortgangsgesprek opleider incl. de bijbehorende KPB s, kunnen tijdens de pilot per worden aangeleverd bij de NIV. Vanaf september 2016 worden alle gegevens geanalyseerd en vindt rapportage plaats. De pilotziekenhuizen zullen eind 2016 op de hoogte worden gesteld van de resultaten. Na de pilot zullen de ontwikkelde producten worden bijgesteld en zal een Plan van Aanpak worden opgesteld voor het vervolgtraject. 4.3 Begeleiding pilot Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst worden alle bij de pilot betrokken opleiders, stagehouders, supervisoren en aios geïnformeerd over de pilot. Alle informatie zal ook digitaal naar de opleider en het opleidingssecretariaat worden verstuurd met het verzoek om deze informatie door te sturen naar de betrokken aios, supervisoren en stagehouders. Informatie over deze pilot, de EPA-sets en een lijst met FAQ zullen beschikbaar worden gesteld op de NIV website. Voor uw ziekenhuis zijn twee commissieleden als ambassadeur en contactpersoon aangesteld waar u uw vragen en opmerkingen met betrekking tot het gebruik van EPA s en de pilot aan kunt richten (per via Halverwege de pilot is een evaluatiegesprek van de ambassadeurs met de contactpersoon van uw ziekenhuis, om de voortgang en eventuele problemen te bespreken. Tot slot namens de commissie EPA s hartelijk dank voor uw deelname aan deze pilot! Mevrouw Prof.dr. J. de Graaf De heer Prof.dr. R.O.B. Gans De heer Prof.dr. Y.M. Smulders Mevrouw Prof.dr. S.E. Geerlings De heer dr. T. Koster De heer dr. W.G. Meijer De heer dr. Y.F.C. Smets Mevr. C. de Bree Mevr. S. Wever Mevrouw drs. M. Bolk Mevrouw N. in t Anker Radboudumc Nijmegen en voorzitter commissie EPA s UMC Groningen Vumc Amsterdam AMC Amsterdam Groene Hart Ziekenhuis Gouda Westfriesgasthuis Hoorn OLVG Amsterdam JNIV JNIV Onderwijskundige, deelprojectleider RIO Projectleider NIV 8

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden

Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden O.l.v. Jacqueline de Graaf, opleider Radboudumc Ted Koster, opleider Groene Hart Ziekenhuis Marieke Bolk, onderwijskundige en deelprojectleider RIO 1 Samenstelling

Nadere informatie

HANDREIKING Pilot EPA gericht opleiden

HANDREIKING Pilot EPA gericht opleiden HANDREIKING Pilot EPA gericht opleiden EPA s als handvat voor aios en opleidingsteams VRA, augustus 2017 Utrecht Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Entrustable Professional Activities (EPA s)... 4 2.1 Wat zijn

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

EPA s als bouwstenen voor een maatwerkopleiding tot medisch specialist

EPA s als bouwstenen voor een maatwerkopleiding tot medisch specialist A. Straus-Pickard Onderwijskundige, manager Leerhuis, Maartenskliniek, onderwijskundige project RIO, Federatie Medisch Specialisten M.H.H. Bolk MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies, deelprojectleider en

Nadere informatie

Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA s

Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA s Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA s 1 Deze Handreiking opleidingsplan gebaseerd op EPA s is ontwikkeld vanuit het project Individualisering Opleidingsduur in samenwerking met prof. Th. ten Cate

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ]

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ] Aanleiding Als gevolg van de individualisering van de medische vervolgopleiding wordt sterker dan voorheen een proactieve attitude verwacht van de AIOS. Hij/zij zal, vanaf het begin van de vervolgopleiding,

Nadere informatie

Bekwaam verklaren met EPA s

Bekwaam verklaren met EPA s Bekwaam verklaren met EPA s Workshop 9a, door: Reinoud Gemke (opleider Kindergeneeskunde) Marijn Soeteman (aios Kindergeneeskunde) Sophie Kienhorst (aios Kindergeneeskunde) Marieke van der Horst (onderwijskundige,

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Ingevuld voor LOP: De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling

(potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren

Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren 2 Deze Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren is ontwikkeld vanuit het project Individualisering Opleidingsduur

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

HET INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN:

HET INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN: HET INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN: dé leidraad voor een opleiding op maat Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 IOP versus IOS 4 1.2 IOP en IOS: totstandkoming en kenmerken 4 2. IOP: leidraad op twee niveau

Nadere informatie

Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren

Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren Handreiking: Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren 2 1. Inleiding Om individualisering van opleiding(-sduur) in de praktijk te kunnen realiseren, is het behulpzaam wanneer het (landelijk)

Nadere informatie

UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug RB Groningen

UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug RB Groningen UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug 5.049 9700 RB Groningen Poslbus 5001 7400 GC Deventer T (0570) 53 53 53 daium 8 oktober

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet?

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? dr. Anneke Landstra (Kinderarts-opleider, decaan Leerhuis Ziekenhuis Rijnstate) Monique Bolung, trainer/coach Achtergrond Opleider: met name evaluatiegesprekken

Nadere informatie

Informatie aanpassing toetsing stage

Informatie aanpassing toetsing stage Informatie aanpassing toetsing stage Informatie over de vervanging van de toets Fasedoelen door de toets Beroepssituaties Let op: de toets Professioneel Gedrag Stage blijft ongewijzigd Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Hoe ziet uw individualiseringsagenda eruit? Jacqueline de Graaf en Marloes Duitsman Radboudumc Ramon van den Berg en Marieke Bolk OMS

Hoe ziet uw individualiseringsagenda eruit? Jacqueline de Graaf en Marloes Duitsman Radboudumc Ramon van den Berg en Marieke Bolk OMS Hoe ziet uw individualiseringsagenda eruit? Jacqueline de Graaf en Marloes Duitsman Radboudumc Ramon van den Berg en Marieke Bolk OMS 1 Programma: 1. Inleiding algemeen (5 min) 2. Inleiding Thema: welke

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Flexibel opleiden Hoe doen we dat dan? organisatorische en juridische aspecten

Flexibel opleiden Hoe doen we dat dan? organisatorische en juridische aspecten Flexibel opleiden Hoe doen we dat dan? organisatorische en juridische aspecten Hoe leiden we (onszelf) flexibel op? Presentatie Geschiedenis Waar staan we nu? Wat is de bedoeling vanmiddag? Workshop Links

Nadere informatie

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios introductie CanMEDS, portfolio, KPB s; als aios krijg je er mee te maken. Tussen nu en 2015 worden de medische vervolgopleidingen competentiegericht.

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

De Voortgangsgesprekken

De Voortgangsgesprekken Spoedeisende hulp De Voortgangsgesprekken AIOS, SEH. Versie oktober 2017 OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 www.olvg.nl Wat moet ik doen Je word ingeroosterd voor een voortgangsgesprek.

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

De sociaal-geneeskundig specialist in 2020

De sociaal-geneeskundig specialist in 2020 1 De sociaal-geneeskundig specialist in 2020 Mogelijkheden en rol van de praktijkopleiders Marjolein Bastiaanssen (NVAB) Rolf Foekens (NVVG) namens het coördinatieteam implementatie KOERS (Tineke Woldberg

Nadere informatie

Richtlijn multisource feedback voor de aios

Richtlijn multisource feedback voor de aios Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, april 2010 Vol. 29, nr. 2, Suppl. 1, p. 1-52 Richtlijn multisource feedback voor de aios M.A. Horsman, Th.J. ten Cate Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

Beoordeling van AIOS door opleidingsgroepen OOG. Achtergronden en literatuur

Beoordeling van AIOS door opleidingsgroepen OOG. Achtergronden en literatuur Beoordeling van AIOS door opleidingsgroepen OOG Achtergronden en literatuur Achtergrond Oordeel van de opleidingsgroep in beoordeling AIOS onvoldoende benut Logistieke/ organisatorische factoren Inhoudelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Datum: december 2011; vastgesteld door de SRC, kamer Openbare Farmacie in januari 2012. Herziene versie: maart

Nadere informatie

Belangenverstrengeling sprekers : geen

Belangenverstrengeling sprekers : geen Belangenverstrengeling sprekers : geen Individualisering van de Opleiding(-sduur) Wat voor dokter ga je worden? MMV Congres, Nieuwegein 9 december 2015 Ide Heyligers orthopedisch chirurg, opleider Zuyderland

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Marijn Soeteman Marieke van der Horst Marieke Bolk Programma (13.00u 15.30u) 1. Welkom en update status landelijke opleidingsplannen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Flitstraining digitaal portfolio

Flitstraining digitaal portfolio Flitstraining digitaal portfolio Portfolio anno 2016: wat moet er anders Dr. Leon M. van den Toorn, MD, PhD, MSc Drs. Ing. Tom P.F. Olsthoorn Disclosure belangen spreker Leon van den Toorn (poten(ële)

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding. INFORMATIE OVER RINO PORTAL versie BIG16.09 Voor deelnemers BIG-opleidingen De RINO Groep biedt u als deelnemer aan een van de BIG-opleidingen een online service aan ter ondersteuning van het opleidingsproces.

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

De toekomst van de Radiologie

De toekomst van de Radiologie De toekomst van de Radiologie Matthieu Rutten Gerrit Jager Corry den Rooyen Het nieuwe opleiden: profiteren van voordelen en reduceren van nadelen Het nieuwe opleiden vraagt veel van medisch specialisten.

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 Het LOP op basis van NVAB visie, uitgangspunt voor de opleiding tot BA te implementeren in de (opleidings)praktijk Modernisering

Nadere informatie

Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding

Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, december 2010 Vol. 29, nr. 6, Suppl. 5, p. 143-159 Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding J.O. Busari, L.G.J.M. Dirksen-de Tombe, E. Jippes Voorwoord Deze

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Postmaster opleiding tot psychotherapeut 2015 Versie januari 2015 Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St. Jacobsstraat 12-14

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten SAMENVATTING Het project betreft het verbeteren van de aanvraagroute, uitvoering en planning van tilt-tafeltesten

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

[WERKWIJZE E-PORTFOLIO HUISARTSOPLEIDING UMCG]

[WERKWIJZE E-PORTFOLIO HUISARTSOPLEIDING UMCG] Pagina 1 van 6 Aanleiding Vanaf 1 september 2015 werken alle aios in alle jaren met het e-portfolio. Er bestaan nu nog diverse uitvoeringsproblemen, het wordt bijvoorbeeld nog niet goed ingevuld, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Intervisie. in het AMC. Freerk van der Meulen Marco Philipoom. Teach the Teacher

Intervisie. in het AMC. Freerk van der Meulen Marco Philipoom. Teach the Teacher Intervisie in het AMC 13 12 2010 Freerk van der Meulen Marco Philipoom Overzicht intervisie verhaal Verandering in de opleiding Wat is het? Achtergrond Hoe werkt het? Waarvóór intervisie? Voorwaarden Intervisie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 11 oktober 2016

Netwerkbijeenkomst 11 oktober 2016 De beste kwaliteit voor de beste prijs. Bouwen aan structuren voor kostenbewustzijn op de leer-werkvloer Netwerkbijeenkomst 11 oktober 2016 CanBetter project 3 Van competenties naar thema s 4 Opleiden

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding Handvat voor praktijkbegeleiders Beste praktijkbegeleider, Binnen de opleidingen van de KNSB neemt het leren in de praktijk een belangrijke rol in. U

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming Datum : Naam student : OV-nummer : Groep : Cohort / Kwalificatiedossier : BPV-biedende instelling/praktijk : Werkbegeleider : Opleidingsfunctionaris : BPV-docent : Trajectbegeleider : Introductiegesprek

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie