WieWatWater. Dit lesproject is ontwikkeld onder auspiciën van de afdeling Bouwen, Milieu & Monumenten van de Gemeente Tiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WieWatWater. Dit lesproject is ontwikkeld onder auspiciën van de afdeling Bouwen, Milieu & Monumenten van de Gemeente Tiel"

Transcriptie

1 WieWatWater Januari 2011 Dit lesproject is ontwikkeld onder auspiciën van de afdeling Bouwen, Milieu & Monumenten van de Gemeente Tiel Nadere informatie over dit lesproject is te verkrijgen bij de Stichting Duurzaam Rivierenland Dr. Schaepmanstraat 1, 4001 AC te Tiel Future Cities heeft Wie Wat Water mede financieel mogelijk heeft gemaakt. Met dank aan: TNO (voor het beschikbaar stellen van het project Een waterreis door de tijd ) Colofon Tekst: Michel van der Vorst Vormgeving: Linda Vissia Foto voorzijde en luchtfoto: Jan Bouwhuis

2 Lespakket voor groep 7/8 van de scholen voor primair onderwijs in de Gemeente Tiel WieWatWater

3 Inhoudsopgave Algemene inleiding 3 Les 1: Water stroomt van hoog naar laag 5 Les 2: Nadenken over de toekomst 6 Les 3: Tiel Oost: hoe houden we droge voeten? 8 2 Werkblad 1 10 Werkblad 2 12 Werkblad 3 14 Antwoorden op de werkbladen Les 1 15 Antwoorden op de werkbladen Les 2 16 Antwoorden op de werkbladen Les 3 17 Extra lessuggesties 18

4 Algemene inleiding Wie wat water is bedoeld om het waterbewustzijn bij leerlingen van de basisschool te vergroten. Centraal in dit NME-project staan de reliëfkaart van Nederland en maatregelen voor de klimaatverandering. Met dit lesproject kijken de leerlingen naar de toekomst: welke gevolgen heeft de klimaatverandering op het leven tussen de rivieren. Overal in het land en in de wereld wordt gewerkt aan oplossingen voor het waterprobleem. De focus in dit lesproject wordt vanuit een mondiale benadering toegespitst op de leefomstandigheden in Tiel Oost. De eerste lessen zijn gericht op kennisvergaring en het eigen maken van deze kennis. In de laatste les staat de aanpak van het kwelwater-probleem in Tiel Oost centraal en passen de leerlingen de opgedane kennis creatief toe. 3 De afzonderlijke lessen zijn opgebouwd volgens een vast stramien: inleiding, leskern en verwerking. De genoemde lestijden zijn indicatief. Per les worden lesdoel, kerndoelen, benodigdheden en trefwoorden beschreven. De 3D-waterkaart van Nederland speelt een cruciale rol in Wie Wat Water. Deze is in bruikleen aan te vragen bij het NME-centrum. In de bijbehorende leskist treft u alle andere benodigde materialen aan. Voor reservering van het lesmateriaal neemt u contact op met de Stichting Duurzaam Rivierenland in Tiel. Ik wens u èn de leerlingen veel plezier met dit lespakket. Laurens Verspuij wethouder milieu en duurzaamheid

5 Notities: 4 WieWatWater

6 Les 1 Water stroomt van hoog naar laag Inleiding Klassengesprek ca. 15 minuten De leerkracht leidt het project in: In dit project kijken we vooral naar de toekomst. We gaan onderzoeken welke gevolgen de klimaatverandering heeft op het leven tussen de rivieren. De klimaatverandering is een veelbesproken onderwerp. Wat weten we al over dit onderwerp? De leerkracht inventariseert wat de leerlingen al over het thema weten. In deze eerste les werken we eerst aan verbreding van onze theoretische kennis. Maar we gaan vooral ook veel onderzoeken en vooral doen. Leskern Groepsopdracht ca. 30 minuten De leerkracht geeft instructie voor de groepsopdracht: De leerkracht heeft voldoende kopieën van Werkblad 1 (zie kopieerbare bladen achterin) De klas wordt verdeeld in groepjes. Elke groep beschikt over een computer met internetverbinding. De groepen werken zelfstandig aan het maken van de vragen. Elke leerling krijgt een exemplaar van Werkblad 1. 5 Verwerking Nabespreking ca. 15 minuten De leerkracht bespreekt de antwoorden klassikaal na: De vragen en antwoorden worden via het digibord nabesproken. Lesdoel: Kerndoelen: Na deze les weten de leerlingen dat de rivieren hun water via het lager dan NAP gelegen Rivierenland naar de zee afvoeren. 4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema s, tabellen en digitale bronnen. 43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 50. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geograf isch wereldbeeld. Begrippen: Dijken, duinen, rivieren, hoogtekaart, NAP, smeltwater, regenwater, zeespiegel, peilstok. Benodigdheden: Werkblad 1 (voor elke leerling 1 exemplaar) Per groep 1 computer met internetverbinding Bosatlas (voor elke groep 1 exemplaar) Digibord (of beamer met scherm) om websites klassikaal te bekijken Pagina 1 van les 1

7 Les 2 Nadenken over de toekomst Inleiding Klassengesprek ca. 15 minuten De leerkracht introduceert de les: Wat hebben we in de vorige les geleerd? Nederland is een laag gelegen land, een afvoerputje voor de grote rivieren. Duinen en dijken beschermen ons land tegen overstroming. We gaan in deze les aan de hand van proefjes de gevolgen van de lage ligging van Nederland nader onderzoeken. Kom allemaal rond deze 3D waterkaart (reliëfkaart) staan. Wat zie je op de kaart? Waar ligt de stad Tiel? Herken je hoge en lage punten? Wijs de rivieren van Nederland aan. De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat Nederland onder de zeespiegel ligt, vormt de stijging van de zeespiegel een bedreiging voor ons land. We gaan samen op zoek naar oplossingen. 6 Leskern 3D waterkaart.nl ca. 45 minuten De leerkracht en de leerlingen gaan rond de 3D Waterkaart staan. De leerkracht verdeelt de taken. Na elke taak, maakt een andere leerling een foto van de 3D waterkaart, een andere noteert de conclusie van het proefje op het bord. Taak 1: Giet het blauwgekleurde water tot 0 m NAP. Het NAP is met markeringsstreepjes aangegeven op de zijkant van de bak. Beschrijf wat je ziet. Is er ergens gevaar voor overstroming? Taak 2: Giet op de oostgrens van Nederland 500 ml van het geelgekleurde water in de rivieren, zodat de rivieren van Nederland en het IJsselmeer zich vullen met zoet water. Wat gebeurt er op plaatsen waar het zoete water zich mengt met het zoute water? Taak 3: De Nederlandse overheid gaat uit van de voorspellingen van de Deltacommissie. Deze voorspelt een stijging van de zeespiegel in 2100 tot minimaal 0,65 m boven NAP. Giet hiervoor een flesje van 300 ml (blauw) extra in de Noordzee. Wat zie je gebeuren? Taak 4: Waar zie je dat gevaar voor overstroming komt? Gebruik de klei om jouw oplossing voor een veilig en droog Nederland te maken? Taak 5: In het ergste geval kan de zeespiegel in 2100 tot 1.30 m boven NAP stijgen. Giet hiervoor een flesje van 300 ml (blauw) extra in de Noordzee. Taak 6: Daarna kan de stijging van de zeespiegel in 2200 oplopen tot 1,30 à 2,0 meter. Giet hiervoor nog een keer een flesje van 300 ml (blauw) extra in de Noordzee. Gaat de oplossing met klei die we zojuist gemaakt hebben Nederland nog steeds veilig houden? Of zijn er nog meer maatregelen nodig? Zo ja, klei die dan ook. Pagina 1 van les 2

8 Water: we kunnen aan het water kleurstoffen toevoegen Noordzee. Geel voor het zoete water afkomstig van de rivieren. vervolg Les 2 Taak 7: Giet nog zeewater (blauw) in tot de zeedijken overstromen. Ga net zo lang door tot Amersfoort aan zee ligt. Hoe hoog moet de zeespiegel stijgen om Nederland tot aan Amersfoort onder water te zetten? Taak 8: Zet onder de 3D-Waterkaart een emmer en laat het gekleurde water weglopen. Spoel na met gewoon water, zodat de kleur niet op de kaart achterblijft. Verwijder de klei. Verwerking Plenaire discussie en opdracht ca. 30 minuten De conclusie: door de klimaatverandering stijgt de zeewaterspiegel en komt het land dus nog lager te liggen ten opzichte van de zee. Als de zomers warmer worden, smelt er meer ijs in de bergen en komt er dus ook meer water in de rivieren. De duinen en dijken die ons land beschermen moeten extra in de gaten worden gehouden. Naar aanleiding van de proefjes met de 3D-kaart: welke maatregelen kunnen de leerlingen noemen die kunnen helpen bij het droog houden van Nederland? De foto s worden geprint en in de juiste volgorde op het prikbord in de klas bevestigd. Onder de foto wordt het jaartal vermeld. De leerkracht heeft voldoende kopieën van Werkblad 2 (zie kopieerbare bladen achterin) De leerkracht deelt Werkblad 2 uit. De leerlingen werken individueel of in tweetallen aan de opdracht. 7 Lesdoel: Kerndoelen: Na deze les zijn de kinderen bekend met de reliëfkaart van Nederland, hebben ze verschillende proefjes met de kaart gedaan en hebben ze nagedacht over wat de klimaatverandering voor Nederland betekent. 33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 48. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. Begrippen: Reliëfkaart, zeespiegelstijging, grafiek, opwarming aarde Benodigdheden: 3D Waterkaart van Nederland: In de bijbehorende leskist zitten: 2 emmers, 2 maatbekers, waterpas, klei, gele en blauwe kleurstof Digitale fotocamera om het effect te vergroten en het verschil tussen zoet en zout water zichtbaar te maken. Blauw kan gebruikt worden voor het zoute water in de Zeep of afwasmiddel: kan aan het water toegevoegd worden om het beter te laten stromen. Werkblad 2 voor elke leerling 1 exemplaar Pagina 2 van les 2

9 Les 3 Tiel Oost: hoe houden we droge voeten? Inleiding Klassengesprek ca. 15 minuten De leerkracht bespreekt de antwoorden van Werkblad 2 en leidt aansluitend de les in: We hebben tot nu toe geleerd dat de zeespiegel stijgt en dat de rivierwaterafvoer toeneemt. Overal in de wereld wordt gezocht naar oplossingen. Ook in Tiel worden plannen gemaakt voor het bergen en afvoeren van water. Vandaag besteden we in het bijzonder aandacht aan Tiel Oost, waar de wateroverlast het grootst is. Laten we eerst eens een kijkje nemen naar de ligging van Tiel Oost. (de kaarten zitten in de leskist) Projectie m.b.v. digibord van een schematische dwarsdoorsnede van Tiel Oost: De wijk ligt tegen de dijken van de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Kwelwater sijpelt onder de dijken door de wijk binnen en veroorzaakt veel wateroverlast. 8 Projectie m.b.v. digibord van een overzichtsfoto van Tiel Oost: De bewoners hebben last van kwelwater: dat is rivierwater dat onder de dijk doorsijpelt. Stijgt het water op de rivier, dan stijgt het grondwater mee. Als de grond al verzadigd is, kan het regenwater onvoldoende wegzakken in de grond. De klimaatverandering zorgt in Tiel Oost dus voor twee problemen: 1. door de stijging van het rivierwater komt het grondwater nog verder omhoog 2. en de voorspelde extra regen kan onvoldoende worden afgevoerd. Pagina 1 van les 3

10 vervolg Les 3 Door het kwelwater en zeker als het ook nog eens flink regent, is de wijk erg drassig. Kelders lopen vol water en de rioleringsputjes kunnen het water maar amper afvoeren. De gemeente heeft allerlei plannen bedacht om de wateroverlast in Tiel Oost aan te pakken. Daar gaan jullie samen onderzoek naar doen. Leskern Groepsopdracht ca. 20 minuten De leerkracht geeft instructie voor de groepsopdracht: De leerkracht heeft voldoende kopieën van Werkblad 3 (zie kopieerbare bladen achterin) De klas wordt in groepjes verdeeld. Elke groep beschikt over een computer met internetverbinding. Alle leerlingen krijgen een exemplaar van Werkblad 3. De kinderen lezen op welke problemen er in Tiel Oost zijn en wat de gemeente op korte en langere termijn voor oplossingen heeft bedacht. De kinderen beantwoorden aan de hand van de informatie die ze op de site vinden de vragen van Werkblad 3. 9 Verwerking Eindopdracht ca. 25 minuten De leerkracht bespreekt klassikaal de antwoorden van Werkblad 3 De leerlingen worden uitgenodigd om een gedicht te schrijven. De omvang van het gedicht mag maximaal 8 zinnen zijn. Het hoeft niet te rijmen. Centraal staat Tiel Oost. De steekwoorden op het bord geven richting aan de inhoud. Laat de leerlingen een voor een het gedicht voorlezen. Bevestig de gedichten op het prikbord in de klas. Een leuke titel boven de gedichten zou kunnen zijn: Dichter op het water. Lesdoel: Kerndoelen: Na deze les weten de leerlingen dat de gemeente plannen maakt om het probleem van het kwelwater en de afvoer van regenwater in Tiel Oost aan te pakken. 48. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. Begrippen: Kwelwater, grondwater, regenwater, riool Benodigdheden: Digibord Per groep 1 computer met internetverbinding Werkblad 3 (voor elke leerling 1 exemplaar Pagina 2 van les 3

11 Werkblad 1 Water stroomt van hoog naar laag 1 De Rijn stroomt van het hoog gelegen Zwitserland via Duitsland naar het laag gelegen Nederland. Het smeltwater, aangevuld met regenwater, wordt uiteindelijk geloosd op de Noordzee. De Rijn heeft in Rivierenland allerlei zijarmen. Volg in de Bosatlas op de kaart van Europa de loop van de Rijn en de zijarmen. Het deel van de Betuwe waarin Tiel ligt, wordt de Tielerwaard genoemd. Welke zijarm van de Rijn ligt in het noorden en welke in het zuiden aan de grens van de Tielerwaard? 10 2 Zoek in de Bosatlas op: welke rivier die in Frankrijk ontspringt, voert zijn water ook via Rivierenland in de Noordzee af? 3 Op een hoogtekaart kun je zien dat veel plekken in Nederland onder het zeespiegelniveau liggen. De rivieren liggen daar boven het land. Om te voorkomen dat het land overstroomt, bouwden de bewoners dijken. De duinen voorkomen dat de zee het laaggelegen deel van ons land instroomt. Noem 2 verschillen tussen duinen en dijken. 4 Vanaf 1684 wordt nauwkeurig de hoogte van de zeespiegel bijgehouden ten opzichte van de huizen. We noemen dat het Nieuw Amsterdams Peil (NAP). Daarmee kan men in de gaten houden of de dijken hoog genoeg zijn. Het NAP geeft het zeeniveau aan (dat is 0). Het land boven NAP (+) ligt boven zeeniveau. Het land beneden NAP (-) ligt beneden zeeniveau. Zoek in de Bosatlas de hoogtekaart van Nederland op of ga naar Wat is het hoogste punt van Nederland? 5 Wat is het laagste punt van Nederland? Pagina 1 van werkblad 1

12 vervolg werblad 1 Werkblad 1 Water stroomt van hoog naar laag 6 De Tielerwaard is een kom. Op de site vind je een postcodezoeker. Vul de postcode van de school in. Hoe hoog ligt jouw school ten opzichte van het NAP. +11 meter boven NAP Ga naar Klik op > water > actuele waterdata > waterstand t.o.v. NAP > Midden-West Nederland. Scroll in het venster naar Tiel Waal. Hoeveel centimeter is de waterstand op dit moment boven (+) of onder (-) NAP? Hoe hoog was de waterstand op 1 februari 1995? (Oei... past deze waterstand wel op onze peilstok?) NAP Zet de antwoorden op vraag 5 tot en met 8 op de juiste plaats bij de peilstok meter onder NAP 10 Kleur op het kaartje met de kleur blauw in in welk gedeelte van Nederland zou overstromen als er geen duinen waren en de zee het land zou overstromen. Gebruik bij deze opdracht de hoogtekaart van Nederland of kijk op (klik op viewer ). Pagina 2 van werkblad 1

13 Werkblad 2 Nadenken over de toekomst 1 Stijging van de temperatuur op aarde De stijging van de zeespiegel heeft te maken met de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. We noemen dat de opwarming van de aarde. Geleerden hebben berekend dat de gemiddelde temperatuur in 2100 zal zijn opgelopen met 1,1 C tot misschien wel 6,4 C. Zet de lijst met gemiddelde temperaturen op aarde links op de juiste wijze in de graf iek. Verbind daarna de punten met een lijn. Gemiddelde jaartemperatuur op aarde: ,3 C ,2 C ,2 C ,5 C ,0 C ,05 C ,4 C + 0,6 C + 0,4 C + 0,2 C 0,0 C - 0,2 C - 0,4 C ? C - 0,6 C Stijging van de zeespiegel Door de stijging van de temperatuur op aarde, smelt het ijs van de poolkappen en gletsjers. Er zijn geleerden die voorspellen dat hierdoor het zeeniveau over 100 jaar tot 0,65 meter zal zijn gestegen. Over 200 jaar zou het wel eens tot 2,0 meter kunnen stijgen. Ook de rivieren krijgen door de klimaatverandering een hogere waterstand. Dat komt door de toename van het smeltwater en doordat het vaker en heviger zal gaan regenen. De klimaatverandering heeft dus grote gevolgen voor ons land. Welke oplossingen hebben we bedacht met de reliëfkaart? Pagina 1 van werkblad 2

14 Werkblad 2 Nadenken over de toekomst 3 Verminderen van de broeikasgassen De regering is al lange tijd bezig om oplossingen te bedenken voor de voorspelde zeespiegelstijging en de groeiende waterafvoer van de grote rivieren. Het is zeer waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde onder andere te maken heeft met het broeikaseffect. Hoe meer olie, gas en kolen we verbruiken, hoe groter dit broeikaseffect. Hoe denk jij dat we het broeikaseffect kunnen verminderen? 13 4 Waterschap De waterhuishouding in Nederland wordt geregeld door (27) Waterschappen. Zij zorgen voor veilige dijken, schoon water, droge voeten en vaarwegbeheer. Aan het hoofd van een Waterschap staat de dijkgraaf. Wat is de naam van het Waterschap waar de gemeente Tiel toe behoort? Pagina 2 van werkblad 2

15 Werkblad 3 Tiel Oost: hoe houden we droge voeten? Ga naar Tik bovenaan in de blanco regel Wateropgave Tiel-Oost en klik op Antwoord. Dan verschijnen op het scherm de Zoekresultaten. Klik op 1, Wateropgave Tiel-Oost. Lees samen de tekst. Beantwoord nu met de groep de volgende vragen. Let op: sommige antwoorden vind je niet letterlijk terug in de tekst. Over het antwoord moeten jullie samen nadenken. juist niet juist 14 1 In Tiel Oost valt waarschijnlijk meer regen dan in de rest van Tiel 2 Bij hoge waterstand hebben de bewoners het meeste last van kwelwater 17 3 Kwelwater sijpelt onder de dijk door 4 Gelukkig blijven de kelders van de huizen in Tiel Oost kurkdroog 5 De burgemeester heeft plannen bedacht om de overlast van regen- en kwelwater aan te pakken 6 Er worden geen nieuwe huizen in Tiel Oost gebouwd omdat de wijk van nature drassig is 7 Door middel van wadi s, waterpleinen en watergangen wordt overtollig water opgevangen en afgevoerd 8 Met behulp van stuwen kunnen de bewoners van Tiel Oost kwelwater uit hun kelders pompen 9 De gemeente onderzoekt of een klimaatdijk een goede oplossing is 10 Een klimaatdijk is een brede dijk waarop huizen gebouwd kunnen worden Pagina 1 van werkblad 3

16 Les 1 Water stroomt van hoog naar laag Antwoorden voor de leerkracht van Werkblad 1 1 In het noorden de Linge, in het zuiden de Waal 2 De Maas 3 Dijken zijn door de mens aangelegd. Duinen zijn door het verwaaien van zand tot een heuvel door de natuur gevormd. Dijken liggen langs de rivieren, duinen liggen aan de kust. 4 De Vaalserberg bevindt zich op het hoogste punt (NAP +322,70 m) 5 Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het juiste officiële antwoord is: Nieuwerkerk aan de IJssel; dat ligt 6,76 meter onder het NAP 6 De leerkracht zoekt van te voren het juiste antwoord op 7 De leerkracht zoekt van te voren het juiste antwoord op 8 10,27 +NAP 9 De leerkracht controleert de antwoorden 10 Kaart moet ongeveer ingekleurd zijn zoals hieronder: blauw is onder NAP +11 meter boven NAP NAP meter onder NAP 15

17 Les 2 Nadenken over de toekomst Antwoorden voor de leerkracht van Werkblad 2 1 Gemiddelde jaartemperatuur op aarde: ,3 C ,2 C ,2 C ,5 C ,0 C ,05 C ,4 C + 0,6 C + 0,4 C + 0,2 C 0,0 C - 0,2 C - 0,4 C ? C - 0,6 C De dijken en duinen kunnen breder, hoger en sterker worden gemaakt. De rivieren kunnen breder en dieper worden gemaakt. 3 Mogelijke antwoorden: zuinig zijn met energie, zonne- en windenergie gebruiken, stimuleren openbaar vervoer, verminderen ontbossing, auto s die rijden op zonne-energie etc. Toelichting voor de leerkracht: Er zijn nu 800 miljoen auto s op de wereld. Tegen 2050 zullen dit er naar verwachting 3,25 miljard zijn. Dat betekent dat het olieverbruik wereldwijd enorm gaat toenemen en dat het broeikaseffect groter wordt. Niet alleen de hogere welvaart, maar ook de bevolkingsgroei is een grote oorzaak van het broeikas effect. In de Bosatlas staat vermoedelijk een grafiek van de explosieve bevolkingsgroei. 4 Waterschap Rivierenland Toelichting voor de leerkracht: Op de website van het Waterschap Rivierenland staan de volgende doelen geformuleerd: Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon en mooi water. Hiervoor zorgt Waterschap Rivierenland dagelijks met het onderhoud van dijken, sloten, singels, wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater.

18 Les 3 Tiel Oost: hoe houden we droge voeten? Antwoorden voor de leerkracht van Werkblad 3 1 niet juist 6 niet juist 2 juist 7 juist 3 juist 8 niet juist 4 niet juist 9 juist 5 niet juist 10 juist 17 Meer achtergrondinformatie over de opdrachten en Tiel Oost in het algemeen is te vinden in de brochure Tiel Oost Droger en Mooier. U vindt de tekst als pdf door te klikken op de link voorkeursscenario op de webpagina die de leerlingen voor de opdrachten van Werkblad 3 gebruiken. WieWatWater

19 Extra lessuggesties Hieronder treft u een overzicht aan van bruikbare websites met nuttige achtergrondinformatie, vaak met een verwijzing naar een interessante film, een leuke excursie of lesprojecten die over dezelfde materie gaan. Uit de formulering wordt duidelijk of de website door de leerlingen is te gebruiken, dan wel dat hij met name voor de leerkracht aanvullende informatie biedt. 18 Het project Wie wat water sluit aan op het project WaterLand, waarin de aandacht uitgaat naar sporen in het landschap die ons herinneren aan de wijze waarop de bewoners in de afgelopen eeuwen een bestaan in het Rivierenland hebben opgebouwd. Dat project begint met de aanleg van dijken, zo ongeveer vanaf de 11e eeuw, en eindigt bij het Nieuwe Deltaplan, dat na de bijna-overstroming van 1995 van start ging. De Tielse scholen die aan dit project deelnemen, beschikken over de dvd die voor het project WaterLand als startf ilm werd gemaakt. Deze f ilm kan bij dit project opnieuw vertoond worden. De film is te vinden op De watercanon geeft een chronologisch overzicht van de Nederlandse watergeschiedenis in 25 zogenoemde vensters. De site bevat waardevolle tips voor de leerkracht. Op deze website is de hoogtekaart van Nederland interactief te bekijken. Met de Postcodetool kan men de hoogte van de eigen straat bekijken. Er staan mooie kaarten op en bijvoorbeeld een visualisatie van overstromend Nederland (Viewer). f iflm.eu Deze website laat aan de hand van interactieve filmpjes zien wat er aan natuurontwikkeling rondom de rivier de Waal wordt gedaan. Dat geldt ook voor dat een internationale dimensie heeft: ook de rivieren in Frankrijk, Duitsland en België worden behandeld. Op deze site wordt overigens een ándere oplossing aangedragen voor de strijd tegen overstromingen dan het ophogen van de dijken. Op deze site zijn de actuele waterstanden in verschillende delen van Nederland te achterhalen. In tijden van hoogwater of als het stormt zijn de graf ieken fascinerend en kan de klas worden uitgedaagd voor een voorspelling van de maximale waterstand.

20 vervolg extra lessuggesties Voor kinderen is dit een zeer interessante site. Alle projecten en attracties in Nederland rond het thema water zijn te bekijken. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe we het in de toekomst droog kunnen houden. De leerlingen kunnen het waterspel spelen, bestaande uit een quiz en verschillende behendigheidsspelletjes. Ook de watercanon is via deze website beschikbaar. Op deze site, met goede zoekfunctie, staat informatie over de waterschappen. Nuttig voor leerlingen die een spreekbeurt of werkstuk willen maken. De leerkracht kan via de website ook een gastspreker uitnodigen. Via de kaar van Nederland met daarop de waterschappen kun je doorgelinkt worden naar de website van Rivierenland. Deze site is erg mooi vormgegeven voor kinderen die interactief willen ontdekken hoe het riool werkt en hoe de waterschappen het water zuiveren. Leuk voor leerlingen om zelf te ontdekken en aan weetjes over water te komen. 19 Informatieve site met subafdeling voor de leerlingen van de basisscholen m.b.t. alle facetten van water. en Als de leerlingen enthousiast zijn over het onderwerp water en klimaatverandering, dan zijn er verschillende manieren om ze in te zetten voor vrijwilligerswerk. Dat kan een internationale dimensie hebben (het helpen van mensen in landen met een watertekort) of dichterbij huis plaatsvinden (werken in de natuur). Op deze twee sites worden mogelijkheden genoemd. en (projecten: wateropgave Tiel Oost) Sites met nuttige informatie voor de leerkracht over Tiel Oost, de hinder die bewoners er ondervinden van kwelwater en plannen van de gemeente om de wateroverlast aan te pakken. Compact overzicht over oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect. Niet zozeer bruikbaar voor de leerlingen, maar wel informatief voor de leerkracht. Ook op is veel bruikbare informatie te vinden. Veel hits op trefwoorden als overstroming, rivierenland, evacuatie, dijken, waterschap, molens enz.

21 vervolg extra lessuggesties Verzameling filmpjes met goede zoekmachine Gedigitaliseerde beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek met foto s, topograf ische kaarten en ansichtkaarten Beeldbank: verzameling foto s en kaarten met goede zoekmachine en Musea, verhalen, voorwerpen in de Gelderse musea 20 Het Nederlands Waterleidingmuseum is ondergebracht in een prachtige monumentale watertoren in Utrecht. Op de website staan activiteiten en tentoonstellingen speciaal voor kinderen. Het is een eigentijds en interactief museum. Bijvoorbeeld: een tochtje maken door het riool, waterproefjes doen en kindvriendelijke informatie over dijkbeheer, grondwater, watergebruik etc. Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum in Arnhem over alle aspecten van zoet water. Een écht doe-museum waar je bijvoorbeeld een tochtje kunt maken door het riool, een prachtige f ilm over water kunt bekijken, waterproefjes kunt uitvoeren, maar waar je ook van alles te weten kunt komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater of watergebruik in Nederland en de rest van de wereld Deze website is gemaakt in opdracht van een aantal Waterschappen. De leerlingen kunnen er zelfstandig mee aan het werk. Er worden allerlei onderwerpen besproken, het bevat leuke weetjes, er staat een quiz op en een spel. De leerkracht kan aan de hand van deze site wellicht een eigen excursie naar de dijk in Tiel organiseren. Er is een lesprogramma voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.

22

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo Centrale examens VO Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo 2 Waarom deze brochure? In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadere informatie

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Inleiding Deze lessenserie is één van verschillende ENGINEER lessenseries voor het primair onderwijs. Techniek

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

In de weer voor water:

In de weer voor water: 1 In de weer voor water: voorbereidend lespakket voor tweede en derde graad lager onderwijs Loop naar de pomp?! Inhoudstafel Algemene inleiding 1 Deel I: ik en water 2 Wateropwarmer: Hocus pocus plets

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

zelf maken en gebruiken in de groep

zelf maken en gebruiken in de groep Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep Praktische suggesties voor leidsters en leerkrachten Kees Broekhof José Hillen Elly van der Linden m.m.v. van Annemieke Pecht en Loes Hermans Tekst Kees

Nadere informatie

editie Nieuw-West DOCENTENHANDLEIDING

editie Nieuw-West DOCENTENHANDLEIDING editie Nieuw-West DOCENTENHANDLEIDING Mijn stad! editie Nieuw-West Van Eesterenmuseum i.s.m. Amsterdam Museum Korte informatie Onderwerp: Amsterdam Nieuw-West Doelgroep: Groep 5-6, Amsterdamse basisscholen

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie