Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ"

Transcriptie

1 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

2 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied. Daarbij maken wij gebruik van onze kennis over cliëntgroepen, delen wij onze ervaringen als poortwachter en stellen wij actuele informatie beschikbaar. Ook ontwikkelen wij slimme tools en IT-systemen waar andere partijen in de zorg gebruik van kunnen maken. Wij doen dit met de inzet van onze betrokken zorgprofessionals.

3 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Maart 2014

4 Inhoud Voorwoord 3 Wie is de cliënt? 5 Cliëntgroep 1 Kinderen van 0 tot 18 jaar 6 Cliëntgroep 2 Volwassenen van 18 tot 50 jaar 12 Cliëntgroep 3 Volwassenen tussen 50 en 65 jaar 21 Cliëntgroep 4 Ouderen vanaf 65 jaar (drie categoriën) 25 Bijlage 1 De AWBZ in cijfers 31 Bijlage 2 Aanspraak op AWBZ in Bijlage 3 Verklaring afkortingen 35

5 Voorwoord Voor u ligt de rapportage Wie is de cliënt? Ik ben er maar wat trots op. Met de eerste uitgave hebben we gemeenten, maar ook andere belanghebbenden, een duidelijk en toegankelijk inzicht gegeven in de zorgbehoefte van cliënten die gebruik maken van de functie Begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit wordt door u gewaardeerd, zo hebben we ervaren. Ook voor het komende jaar staat er veel op stapel in de AWBZ. De aanspraak op extramurale zorg zoals Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Kortdurend Verblijf wordt overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars. Deze nieuwe uitgave van de rapportage Wie is de cliënt? is daarom uitgebreider dan zijn voorganger, waarin alleen de veranderingen in Begeleiding zijn opgenomen. Wat niet is veranderd, zijn de cliëntportretten zelf. Nog steeds gaat het hier om cliënten en hun omstandig heden, gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Met deze uitgave sluiten we verder aan bij de groeiende vraag om informatie waar gemeenten en zorgverzekeraars mee te maken krijgen. Ik wil hierbij aangeven dat deze rapportage slechts één van de manieren is waarop wij gemeenten en zorgverzekeraars ondersteunen in het beantwoorden van de informatievragen die op hen afkomen. Er zijn meerdere rapportages met dit doel beschikbaar, die u kunt raadplegen via ciz.databank.nl. Daarnaast nodig ik u graag uit om met ons in gesprek te gaan en te blijven over hoe wij u het beste kunnen ondersteunen bij de komende veranderingen rondom de huidige AWBZ. U kunt hierover uw gedachten met ons delen via Ook kunt u natuurlijk telefonisch terecht bij het CIZ, via Wij zien uw reactie graag tegemoet! Daan Hoefsmit Voorzitter Raad van Bestuur Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 3

6 4 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

7 Wie is de cliënt? Het kabinet heeft besloten om grote delen van de zorg die nu vanuit de AWBZ worden gefinancierd, over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars. Het komende jaar bereiden gemeenten en zorgverzekeraars zich voor op deze nieuwe taak. Met de publicatie Wie is de cliënt? wil het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) de betrokken organisaties inzicht geven in de zorgvragen die nu aanleiding zijn voor een AWBZ-indicatie. Vanuit die kennis zullen gemeenten en zorgverzekeraars hun beleid voor deze mensen in de komende jaren kunnen vaststellen. Het is zeker niet de bedoeling om hiermee aan te geven op welke zorg deze cliënten recht hebben. Bij de overheveling naar de gemeentelijke Wmo en de zorgverzekeringswet gelden andere richtlijnen en is binnen die richtlijnen opnieuw een beoordeling van zorgbehoefte van cliënten noodzakelijk. Een cliëntportret is een korte omschrijving van het leven van een persoon of een gezin. Het zou over uw buurvrouw of opa kunnen gaan, of het kind van uw beste vrienden. Het zijn in elk geval mensen die in uw eigen omgeving wonen. Het portret schetst het beeld van een individueel leven en de problemen en beperkingen waarmee deze mensen dagelijks worden geconfronteerd. Er zijn twintig portretten gemaakt. Dat is slechts een kleine greep uit de grote variatie van cliënten die het CIZ kent. De beschreven portretten omvatten zeker niet alle combinaties van zorg waarop nu een beroep wordt gedaan. Elke situatie is weer anders en maakt een individuele afweging noodzakelijk. In de beschrijving van de portretten is uitgegaan van de zorg waarvoor mensen in 2012 een AWBZindicatie kregen. Ook hulp vanuit de Wmo, gemeentelijke voorzieningen en de zorgverzekering is meegenomen, voor zover deze informatie bij ons bekend is. We hebben ervoor gekozen om de cliëntportretten in te delen op grond van leeftijd. Hierdoor wordt duidelijk, dat binnen een leeftijdsgroep de zorgbehoeften van verschillende personen erg uiteen kunnen lopen en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van een allesomvattend zorgaanbod voor een bepaalde leeftijdsgroep. Bijna altijd is de sociale omgeving van de cliënt bepalend voor de zorg die professioneel moet worden ingezet. Zo zien we dat bijna alle kinderen met een verstandelijke handicap thuis wonen, maar dat zij als ze ouder worden bijna allemaal in een zorginstelling gaan wonen of zelfstandig wonen met begeleiding van een zorginstelling. Per leeftijdsgroep worden de belangrijkste kenmerken van die groep weergegeven. Daarna volgen de cliëntportretten. Meer informatie over het aantal personen dat gebruikt maakt van de AWBZ op en de manier waarop u voor uw eigen gemeente of werkgebied deze informatie kunt verzamelen, vindt u in de bijlagen. Hier wordt ook een uitleg gegeven over de grondslagen die nu binnen de AWBZ worden gehanteerd. Tot slot De cliëntportretten zijn niet tot individuele personen te herleiden. Elke overeenkomst berust op toeval. Vanwege de privacy is bij de samenstelling van een portret uitgegaan van een grote groep personen met vergelijkbare problematiek, grondslag en indicatie. Aan de beschreven cliëntsituaties en de daarbij afgegeven AWBZ-indicaties kunnen geen individuele rechten worden ontleend. De portretten zijn summier beschreven en mogelijk zijn niet genoemde factoren aanleiding voor de omvang van de desbetreffende indicatie. Omdat in 2010 alleen de Begeleiding bij participatie in de samenleving is overgeheveld, is de vorige publicatie Wie is de cliënt? uit 2010 nog steeds actueel. Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 5

8 Cliëntgroep 1 Kinderen van 0 tot 18 jaar In 2012 hadden bijna kinderen een indicatie voor zorg uit de AWBZ. Ongeveer 6 procent van alle personen die in Nederland een indicatie hebben voor AWBZ-zorg, is jonger dan 18 jaar. Bijna 80 procent van deze kinderen woont bij de ouders thuis, de overige 20 procent woont in een instelling. Van de groep kinderen met een beperking bestaat de grootste groep (ruim 82 procent) uit kinderen met een verstandelijke beperking. De zorg die deze kinderen nodig hebben, is afhankelijk van de beperkingen die zij ondervinden in het dagelijks functioneren. Het beroep dat zij doen op AWBZ-zorg varieert en is afhankelijk van hun mogelijkheden en de zorg die ouders/ mantelzorgers leveren. Het gaat vooral om de functies Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, en Kortdurend Verblijf om de mantelzorgers te ontlasten. Veel kinderen gaan op jonge leeftijd naar een orthopedagogisch dagcentrum of kinderdienstencentrum (KDC). Op 5 of 6-jarige leeftijd stroomt een deel van hen door naar het speciaal onderwijs 1. Van de groep kinderen die tot hun 18e een KDC blijft bezoeken, heeft een deel een meervoudige beperking. Deze kinderen maken op latere leeftijd vaak gebruik van intramurale zorg. Daarnaast zijn er kinderen die niet in staat zijn om onderwijs te volgen en die na hun 18e doorstromen naar dagcentra voor volwassen verstandelijk gehandicapten, of met begeleiding gaan werken. Ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) doen een beroep op AWBZ-zorg. Voor deze groep wordt Behandeling geboden vanuit de jeugdzorg en door behandelinstellingen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De tweede groep (ongeveer 13 procent) wordt gevormd door kinderen met een lichamelijke handicap. Een dergelijke handicap kan het gevolg zijn van een (progressief) aangeboren ziekte, maar ook niet aangeboren hersen letsel betreffen. Veel van deze kinderen zijn met aanpassingen in staat om onderwijs te volgen. Binnen de AWBZ betreft het vooral extramurale zorg: Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, en Kortdurend Verblijf om de mantelzorgers te ontlasten. Tot slot zijn er kinderen met een visuele of auditieve handicap, of een spraaktaal-probleem. De meeste van deze kinderen gaan naar school. Zorg vanuit de AWBZ is meestal Behandeling. Die mag door instellingen in de zintuiglijk gehandicapten-sector zonder indicatie worden geboden. Daarnaast kan ook Begeleiding nodig zijn om te kunnen omgaan met de gevolgen van een zintuiglijke beperking in het dagelijks leven. De ondersteuning bij de communicatie en het aanleren van alternatieve communicatievormen bij dove of slechthorende kinderen, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Voor leerlingen met beperkingen die naar het reguliere of het speciaal onderwijs gaan, kan AWBZ-zorg worden geïndiceerd om deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. Het gaat hierbij om (individuele) Begeleiding, Persoonlijke Verzorging of Verpleging. Kinderen met psychiatrische problematiek worden in deze portretten niet meegenomen. De AWBZ-indicatiestelling voor deze kinderen wordt uitgevoerd door bureau Jeugdzorg. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het grootste deel van de kinderen onder de 18 jaar dat nu gebruik maakt van AWBZ-zorg, gaat over naar de Jeugdwet. Bij ieder kind met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap zijn de bijkomende symptomen en beperkingen in het functioneren verschillend. De hierna beschreven cliëntportretten geven een beeld van individuele kinderen. De beschrijving kan niet als een standaard worden gehanteerd voor andere kinderen met dezelfde grondslag. 1 In augustus 2014 wordt de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Het speciaal onderwijs verdwijnt en zal onderdeel gaan uitmaken van het samenwerkingsverband passend onderwijs. 6 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

9 Jasper Jasper is een jongetje van bijna 3 jaar. Jasper heeft het Syndroom van Down en een ernstige hartafwijking. Hij ondervindt veel hinder van zijn lichamelijke aandoening. Als gevolg van zijn hartafwijking heeft hij al vaak in het ziekenhuis gelegen en is hij meerdere keren geopereerd. Deze ervaringen hebben hem bang gemaakt voor onbekende mensen en onbekende ruimtes. Vorig jaar is vrij plotseling besloten de hartoperatie uit te voeren die in principe voor zijn 4e levensjaar gepland stond. Zijn gezondheid verslechterde namelijk opeens snel. Hij liep continu blauw aan en ging conditioneel hard achteruit. Na de operatie kwam de ontwikkeling van Jasper weer op gang. Vijf maanden na deze hartoperatie is zijn borstbeen losgeraakt, waardoor hij weer met spoed geopereerd moest worden. Beide borstbenen zijn weer aan elkaar gezet, maar de beide delen groeien niet recht aan elkaar; Jasper heeft daardoor een puntige borstkas. Bovenstaande ervaringen zijn kenmerkend voor Jaspers leven: het hangt van ziektes en medische tegenvallers aan elkaar. Door de hartafwijking en de medische ingrepen is tot nu toe weinig aandacht geweest voor (het stimuleren van zijn) verstandelijke ontwikkeling. Omdat Jasper hartpatiënt is, moet worden voorkomen dat hij schrikt van bijvoorbeeld onverwachte geluiden. Ook schrikreacties van zijn lichaam, bijvoorbeeld als hij plotseling vanuit een warme kamer naar buiten gaat, moeten worden vermeden. De ouders van Jasper moeten voortdurend op hem letten en kunnen de dagelijkse zorg niet gemakkelijk aan een ander uitbesteden. Ook s nachts heeft Jasper zorg en toezicht nodig. Jasper kan nu nog niet naar het kinderdagverblijf. De prikkels daar door de aanwezigheid van andere kinderen kan hij niet verwerken. Hij raakt dan in paniek, wat voor zijn hart erg slecht is. Daarnaast kost het hem teveel energie. Om dezelfde reden kunnen zijn ouders hem niet meenemen als zij vrienden of familie willen bezoeken en is bezoek thuis ontvangen ook beperkt mogelijk. Jasper en zijn ouders worden hierdoor erg beperkt in hun contacten buiten het gezin. Sinds kort heeft Jasper een AWBZ-indicatie waarmee hij een weekeind in de maand logeert in een instelling voor kinderen. Dit geeft zijn ouders de gelegenheid om bij te komen en om even aandacht aan elkaar en familie en vrienden te geven. Voor Jasper is het goed om zijn horizon te verbreden op een veilige plek waar goed voor hem gezorgd wordt. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Verblijf tijdelijk, Klasse 1 = 1 etmaal per week Begeleiding Groep, Klasse 2 = 2 dagdelen per week Wmo - Gemeente - Zorgverzekering Behandeling Mantelzorg De ouders verzorgen Jasper met hulp van de grootouders Grondslag AWBZ Verstandelijke handicap en somatische aandoening Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 7

10 Bas Bas is een ondernemende jongen van 6 jaar. Zijn zusje is 5 jaar. Samen met hun ouders wonen ze in een rijtjeswoning met tuin aan de rand van een dorp. Al gauw na zijn geboorte wordt duidelijk dat Bas volledig doof is. Later blijkt dat er meer met hem aan de hand is. Bas heeft een stofwisselingsziekte, zijn evenwicht is niet goed, hij heeft last van epileptische aanvallen, hij wil niet eten, is niet zindelijk en in zijn gedrag en reacties is hij onvoorspelbaar. Bas wil graag alles zelf doen. Zo wil hij zichzelf aankleden, maar dat kan hij niet en daar wordt hij ontzettend boos van. Op zo n moment is het haast niet te doen om hem aan te kleden, omdat hij hevig tegenwerkt. Het is nauwelijks mogelijk om hem te corrigeren, omdat hij nog maar heel weinig gebaren kent en ook niets begrijpt van gezichtsuitdrukkingen. Hij heeft geen aandacht voor andere mensen en lijkt dwars door je heen te kijken. Bas heeft geen idee van wat wel en wat niet mag. Voortdurend haalt hij alles overhoop en maakt hij dingen kapot. Samenspelen met andere kinderen kan hij niet. Hij pakt speelgoed af dat hij wil hebben en duwt het kind dat ermee speelde daarna hardhandig weg. Op dit moment is het niet duidelijk of zijn gedrag komt door de ontwikkelingsachterstand die hij heeft door zijn doofheid, of dat daarnaast sprake is van een verstandelijke beperking of gedragsstoornis. Binnenkort wil de behandelend arts dit verder onderzoeken. Door de stofwisselingsziekte moet Bas heel geregeld eten. Er moet steeds nauwkeurig worden bepaald welke voedingsstoffen hij krijgt. Omdat hij vast voedsel weigert wordt hij gevoed met behulp van een sonde. Als de voeding niet goed is afgemeten krijgt Bas een aanval en heeft hij direct hulp nodig. Hierdoor is voortdurende zorg en aandacht noodzakelijk. Bas gaat elke dag naar het speciaal onderwijs 2 voor doven. s Morgens wordt hij door de taxi opgehaald. Voor die tijd moet hij zijn gewassen en aangekleed en de eerste voeding gegeven. Als Bas niet meewerkt, is het voor de verzorgers een hele toer om op tijd klaar te zijn. Na schooltijd moet voortdurend iemand in de directe omgeving van Bas zijn om toezicht te houden. Bas leeft in zijn eigen wereld. Het is nog niet gelukt om hem inzicht te laten krijgen in de wereld waarin hij leeft. Bas moet voortdurend worden begeleid en verzorgd. De begeleiding richt zich op het stimuleren van Bas, op het vergroten van zijn wereld en op het voorkomen van ongelukken. De begeleiding- en zorgbehoefte van Bas is veel groter dan die van een gezond kind van zijn leeftijd. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Persoonlijke verzorging, klasse 3 Verpleging, klasse 1 Begeleiding Individueel, klasse 2 Behandeling Onderwijs Indicatie speciaal onderwijs Wmo - Gemeente Leerlingenvervoer Zorgverzekering Specialistische behandeling Mantelzorg De ouders nemen het grootste deel de verzorging op zich met behulp van de thuiszorg Grondslag AWBZ Zintuiglijke handicap en somatische aandoening 2 In augustus 2014 wordt de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Het speciaal onderwijs verdwijnt en zal onderdeel gaan uitmaken van het samenwerkingsverband passend onderwijs. 8 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

11 Berath Berath is 7 jaar en woont sinds vier jaar met zijn ouders in Nederland. Zij hebben een verblijfsvergunning en wonen in een rijtjeshuis. Het gezin heeft een zware periode achter de rug. De moeder van Berath is hierdoor psychisch helemaal in de war geraakt en is meerdere keren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nu is zij weer thuis, maar ze mag niet alleen zijn met haar zoon. De vader van Berath probeert zoveel mogelijk tijd aan zijn inburgering in Nederland te besteden. Door de zorg die Berath en zijn moeder nodig hebben, komt hij daar geregeld niet aan toe. Het gezin leeft geïsoleerd. Zij hebben geen kennissen of vrienden in de buurt en spreken ook nog niet goed Nederlands. Berath is geboren met een erfelijke ziekte. Door deze ziekte heeft hij veel verschillende klachten die zijn leven en dat van zijn ouders fors beïnvloeden. Zijn verstandelijke ontwikkeling loopt erg achter bij die van leeftijdgenoten. Dat komt door zijn ziekte, maar ook zijn beperkte begrip van het Nederlands vormt een obstakel in zijn ontwikkeling. Een groot probleem is dat hij door spasticiteit weinig kracht heeft in zijn benen. Hij kan niet lopen en rijdt meestal in een rolstoel. Buiten gebruikt hij soms een driewielfiets. Berath ziet geen gevaar. Alles om hem heen lijkt een uitdaging voor hem om op onderzoek uit te gaan. Als hij de kans krijgt haalt hij alles wat hij tegenkomt uit elkaar, hij experimenteert met elektrische snoeren en wordt vreselijk boos als dat wordt verboden. Hij kan geen moment alleen gelaten worden. Berath moet twee keer per dag geholpen worden met douchen, het verzorgen van zijn huid en met aankleden. Hij is zindelijk, maar kan niet alleen naar het toilet. De huid van Berath is over het hele lichaam rood en gezwollen. Hij heeft veel last van jeuk en als dan niet snel een verzachtende zalf op de jeukende plek wordt gesmeerd, krabt hij zijn huid kapot. Hij kan de zalf niet zelf smeren en de jeuk komt gedurende de hele dag en nacht plotseling opzetten. s Nachts slaapt hij met een ademmasker omdat zijn ademhaling geregeld stopt. Voortdurend moet worden gecontroleerd of het masker goed zit. Omdat de zorg voor Berath dag en nacht doorgaat raakte zijn vader ernstig overbelast en kon hij een tijdlang zijn verzorgende taken voor zijn zoon en vrouw niet meer aan. Nu komt er vijf nachten per week een verpleegkundige die het toezicht en de zorg van Beraths vader overneemt; een niet onderbroken nacht geeft hem weer energie. Overdag gaat Berath naar een school voor speciaal onderwijs. Hij wordt met een rolstoelbus opgehaald en thuisgebracht. De zorg en begeleiding bij aan- en uitkleden, het naar de wc gaan en het verzorgen van zijn huid vallen gedeeltelijk binnen zijn indicatie voor dit onderwijs. De resterende persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding wordt geïndiceerd vanuit de AWBZ. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Verpleging, klasse extra uren Persoonlijke verzorging, klasse 2 Begeleiding Individueel, klasse 1 Bureau Jeugdzorg Opvoedingsondersteuning Onderwijs Indicatie speciaal onderwijs Wmo Woningaanpassing Elektrische rolstoel Gemeente Leerlingenvervoer met rolstoelbus Zorgverzekering Behandeling en controle door specialisten Mantelzorg De vader zorgt voor Berath en zijn moeder Grondslag AWBZ Somatische aandoening en verstandelijke beperking Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 9

12 Norah Norah woont samen met haar ouders en broertje in een nieuwbouwwijk. Zij is een vrolijke meid van 8 jaar, maar toch heeft ze in haar leven al heel wat meegemaakt. Norah is geboren met een ernstige groeiafwijking; achondroplasie. Ze wordt naar verwachting niet langer dan 1.20 m. Door deze afwijking kan ze moeilijk lopen en maakt ze gebruik van een elektrische rolstoel. Hiermee kan ze zich prima redden. Ze gaat ook met de rolstoel naar de basisschool in de buurt. Op school heeft zij haar eigen stoel en tafel, aangepaste leer- en hulpmiddelen en is een verzorgster aanwezig op de momenten dat zij hulp nodig heeft bij toiletbezoek en aan- en uitkleden voor de gymnastiek. Norah doet het goed op school. Ze heeft veel vriendjes en vriendinnetjes die altijd bereid zijn haar te helpen als ze bijvoorbeeld haar potloden laat vallen. De leerkrachten betrekken haar actief bij alle activiteiten. Ondanks haar beperkingen is Norah bepaald geen muurbloempje. Thuis zijn inmiddels de eerste woningaanpassingen gerealiseerd, zoals een aangepast toilet en wastafel. Norah kan zich door haar korte ledematen (nog) niet zelfstandig aan- en uitkleden en heeft hulp nodig bij wassen en douchen. Ook bij praktische zaken heeft zij hulp nodig. Alles en iedereen is er op gericht om Norah zo zelfstandig mogelijk te maken zodat zij zich ook later zoveel mogelijk zelf kan redden. Heel vervelend voor Norah is, dat zij door haar afwijking een vernauwing heeft in haar luchtpijp waardoor zij niet goed kan ademen. Overdag geeft dat geen problemen, maar s nachts stopt haar ademhaling geregeld. Ze moet daarom dan een ademmasker dragen. De druk in het masker zorgt ervoor dat haar luchtpijp niet dicht klapt. Als het masker niet goed zit, gaat een alarm af en moet er direct iemand bij haar zijn die het masker goed op zijn plaats zet. Norah merkt daar zelf niet veel van. Maar voor haar ouders was het een te grote belasting om zeker vijftien keer per nacht in te moeten grijpen. Nu is er drie nachten per week een verpleegkundige bij Norah. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Verpleging, 24 uur per week Persoonlijke verzorging, klasse 5 Begeleiding Individueel, klasse 1 Onderwijs Leerlinggebonden budget Wmo Woningaanpassing Elektrische rolstoel Gemeente - Zorgverzekering Controle bij de kinderarts Mantelzorg De ouders helpen en begeleiden Norah als er geen professionele zorg aanwezig is Grondslag AWBZ Lichamelijke handicap en somatische aandoening 10 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

13 Mark Mark is een lieve jongen van 9 jaar. Hij woont samen met zijn ouders en oudere broer en zus in een aangepaste woning. Mark is te vroeg geboren en heeft bij de bevalling zuurstoftekort gehad. Hierdoor is een ernstige hersenbeschadiging ontstaan. Mark functioneert op het niveau van een dreumes (leeftijd 1 á 2 jaar). Hij is blind, gedeeltelijk verlamd en kan zich niet zelfstandig verplaatsen. Bij alle activiteiten, zoals uit bed komen, wassen, aankleden, verschonen, eten en drinken heeft hij volledige verzorging nodig. Door spierspanning en verkramping heeft hij geregeld veel pijn in zijn heupen en benen. Omdat hij regelmatig een epileptische aanval krijgt, moet er voortdurend iemand bij hem zijn om op zo n moment te kunnen ingrijpen. Geluiden zijn voor hem de belangrijkste contactpunten. Hij praat en zingt veel maar de woorden hebben weinig betekenis voor hem. Klanken herkent hij wel, zo kan hij woorden invullen als de begeleidster tijdens het zingen van een bekend liedje midden in een zin stopt. Hij heeft graag speelgoed dat geluiden maakt. Hij weet al snel waar de knopjes zitten waarop hij moet drukken. Ander speelgoed gooit hij direct weg, zodat het alsnog geluid maakt als het op de grond valt. Voor Mark is het belangrijk dat hij naast geluiden ook mensen en vormen leert herkennen door te voelen. Hij moet hier voortdurend in worden gestimuleerd. Op dit moment verkent hij voorwerpen alleen met zijn handen als hij verwacht dat ze geluid maken. Vier dagen in de week gaat Mark naar de Tyltylschool. Op school wordt veel aandacht gegeven aan het stimuleren van de ontwikkeling in taal en voelen, het bewegen en voorkomen van extra spierspanning in zijn benen en heupen. De verzorging van Mark wordt steeds zwaarder nu hij ouder wordt. Hij werkt niet mee bij het optillen, in zijn stoel zetten of op de verschoningstafel leggen. Thuis zijn er nu hulpmiddelen, waardoor het tillen van Mark gemakkelijker is geworden voor zijn verzorgers. Eén keer in de maand gaat Mark een lang weekend logeren in het logeerhuis, zodat zijn ouders even worden ontlast van de voortdurende zorg voor hun kind. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Persoonlijke verzorging, klasse 7 Begeleiding Individueel, klasse 1 Begeleiding Groep, klasse 4 Kortdurend Verblijf, 1 etmaal per week Onderwijs Indicatie voor speciaal onderwijs Wmo Woningaanpassing Aangepaste rolstoel en tilhulpmiddelen Gemeente Leerlingenvervoer Zorgverzekering Consulten revalidatiearts, ergotherapie Mantelzorg De ouders geven alle zorg en toezicht op de momenten dat er geen professionele hulp aanwezig is Grondslag AWBZ Verstandelijke beperking, zintuiglijke handicap, lichamelijke handicap Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 11

14 Cliëntgroep 2 Volwassenen van 18 tot 50 jaar Bij de volwassenen is een verstandelijke handicap of een psychiatrische stoornis de belangrijkste reden waarom zij een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ. Bij ruim 46% van de zorgvragers is sprake van een verstandelijke handicap; 41% van de zorgvragers heeft een psychiatrische stoornis. Volwassenen met een verstandelijke handicap hebben vooral begeleiding nodig bij het wonen en werken. Veel van hen bezoeken de dagbesteding voor volwassenen, anderen werken bij de sociale werkvoorziening of werken met begeleiding. Naarmate deze mensen ouder worden, valt de zorg die ouders hen geven weg. Van deze leeftijdsgroep woont 37% zelfstandig of bij de ouders. Jongeren met een psychiatrische aandoening die 18 jaar worden, zijn voor een indicatie voor AWBZ-zorg niet meer aangewezen op bureau Jeugdzorg maar op het CIZ. 65% van de mensen met een psychiatrische stoornis ontvangt de zorg extramuraal. 12 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

15 Janneke Janneke is een jonge vrouw van 21 jaar. Ze heeft een bewogen jeugd achter de rug. Al op jonge leeftijd gingen haar ouders uit elkaar en werd Janneke voor het grootste deel van de tijd aan haar lot overgelaten. Een tijdlang woonde zij afwisselend bij haar vader of moeder. Ze besloot altijd zelf wanneer ze weer vertrok. Omdat haar ouders helemaal geen contact meer met elkaar hadden, kon Janneke, als het bij de ene ouder niet leuk meer was, vluchten naar de ander. Soms was ze ook een periode onvindbaar en vertelde niet waar ze was geweest. Op die manier onttrok zij zich voortdurend aan de weinige regels die werden gesteld. Toen Janneke 14 jaar was, zijn beide ouders uit de ouderlijke macht ontzet en is zij in een internaat geplaatst. Na een eerste periode van rust is zij ook hier weggelopen. Vervolgens heeft ze in diverse pleeggezinnen gewoond, waar ze het maar korte tijd uithield. Janneke is in haar jeugd wel naar school geweest, maar door de frequente wisselingen van woonplaats en vanwege haar vele spijbelen heeft ze daar weinig opgestoken. Zij heeft de school verlaten zonder diploma s. Janneke heeft al jong geleerd dat zij anderen niet kan vertrouwen en van hen ook niets te verwachten heeft. Ze is helemaal op zichzelf aangewezen. Ze heeft niet geleerd om te gaan met emoties. Verdriet en angst verdringt ze. Als ik ze niet toelaat dan zijn ze er ook niet. Hiermee heeft zij een gevoelsarme muur rond zichzelf opgetrokken. Het verschil tussen goed en kwaad wordt door haar gemaakt op grond van wat goed of kwaad is voor haarzelf. Haar geweten volgt daarbij andere normen dan in de maatschappij worden gehanteerd. Als iemand te dicht bij haar komt, kan ze agressief reageren en hardhandig van zich af slaan. Maar haar belangrijkste wapen is nog steeds vluchten als het haar te heet onder de voeten wordt. Toen Janneke 18 jaar werd wilde zij niets meer te maken hebben met Jeugdzorg en andere instanties: zij kon zichzelf wel redden. Door geldproblemen werd zij dakloos en na een periode te hebben rondgezworven is Janneke opgenomen in de Maatschappelijke Opvang. Van daaruit woont ze nu in een huis voor jongeren die worden ondersteund bij het leren zelfstandig te wonen. Janneke ziet wel dat het nu niet optimaal gaat in haar leven. Ze is er echter van overtuigd dat dit wordt veroorzaakt door anderen. Het is de schuld van haar jeugd, de school, de Jeugdzorg, de instanties en zogenaamde vrienden dat zij verkeerde dingen doet. Zij neemt hierin geen enkele eigen verantwoordelijkheid. In de periode bij de Maatschappelijke Opvang is door een ambulant behandelaar vastgesteld dat Janneke een persoonlijkheidsstoornis heeft waarvan de kenmerken nog eens zijn versterkt door alle negatieve ervaringen in haar jeugd. In het huis voor begeleid zelfstandig wonen krijgt Janneke meerdere keren per week begeleiding. Die richt zich op het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het aanleren van praktische vaardigheden, het stabiliseren van haar situatie, het stimuleren dat Janneke weer naar school gaat of een baan zoekt en voorkomen dat zij weer op de vlucht slaat. Als dat lukt, is de volgende stap om Janneke te laten inzien dat zij ook zelf verantwoordelijkheden heeft en dat zij niet altijd de schuld voor wat haar overkomt bij anderen kan leggen. De verwachting is dat Janneke op enig moment bereid zal zijn een behandeling binnen de GGZ te volgen. Op dit moment is dat nog onmogelijk, omdat er volgens haar met haar niets mis is. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Begeleiding Individueel, klasse 2 Wmo Wonen in een instelling voor Maatschappelijke Opvang Gemeente - Zorgverzekering - Mantelzorg - Grondslag AWBZ Psychiatrische aandoening Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 13

16 Emma Emma is een jonge vrouw van 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Zij woont nog bij haar ouders thuis. Het is een warm gezin. Toen haar broer en zus het huis uitgingen om te gaan studeren, kwam ook bij Emma de wens boven om zelfstandig te gaan wonen. In haar jeugd heeft zij het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen bezocht. Na haar schoolperiode is ze gaan werken in de sociale werkvoorziening. Hier is Emma helemaal op haar plaats. Ze is praktisch ingesteld en kan taken die haar zijn aangeleerd redelijk zelfstandig uitvoeren. Ze geniet van het samenzijn met collega s en is altijd bereid om iedereen te helpen. Wel heeft zij geregeld de bevestiging nodig dat wat zij doet echt goed is. Daarna gaat ze weer met inzet aan de slag. Door stress of werkdruk wordt ze onzeker, raakt ze het overzicht kwijt en maakt zij fouten. Sinds enkele jaren krijgt Emma wekelijks begeleiding vanuit een zorginstelling in de buurt. De begeleiding is gericht op het vergroten van haar zelfredzaamheid. Bij deze zorginstelling horen ook een aantal kleinschalige woonvormen, waarin bewoners een eigen appartement hebben. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar begeleiding aanwezig is. Voor Emma is dit een ideale omgeving om te wonen. Zij is prima in staat om voor zichzelf en haar woning te zorgen als er geregeld iemand langskomt om haar te stimuleren. Bij contacten met officiële instanties heeft ze hulp nodig. De brieven die ze krijgt begrijpt ze niet. Op dit moment gaat één van haar ouders met haar mee naar bijvoorbeeld de gemeente. De dagelijkse begeleiding is voor haar noodzakelijk voor het goed kunnen opvangen van onverwachte gebeurtenissen, en voor Emma is elke verstoring van de dagelijkse structuur een onverwachte gebeurtenis. Daarnaast is zij kwetsbaar in sociale contacten buiten haar directe kring. Ze vertrouwt iedereen blindelings en is daardoor erg beïnvloedbaar. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Nu: Begeleiding Individueel, klasse 2 Wenst een intramurale plaatsing Wmo - Gemeente Sociale werkvoorziening Zorgverzekering - Mantelzorg De ouders ondersteunen haar in het dagelijks leven en in contacten met officiële instanties Grondslag AWBZ Verstandelijke handicap 14 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

17 Gerrie Gerrie is een jonge vrouw van 25 jaar. Zij woont samen met haar ouders in een buitenwijk van een grote stad. Hier heeft zij een eigen groep kennissen en ook de familie is nauw betrokken bij haar welzijn. Gerrie is vanaf haar geboorte doof. Ondanks de liefdevolle omgeving van haar ouders, broers en zus vertoonde zij als peuter heel ander gedrag dan andere dove jonge kinderen. Na onderzoek en observatie werd vastgesteld dat Gerrie lijdt aan autisme. De combinatie van doofheid en autisme heeft een grote invloed gehad op haar ontwikkeling. Door de doofheid kon ze niet met woorden worden aangesproken en door het autisme begrijpt zij weinig van sociale en emotionele uitingen van mensen in haar omgeving. Hierdoor bleef zij als kind vastzitten in een eigen belevingswereld, maakte ze verkeerde inschattingen, begreep ze niet wat anderen wilden en raakte ze snel gefrustreerd en boos. Ze heeft maar een beperkte woordenschat en is niet in staat die op een verstaanbare manier te gebruiken. Zij communiceert met gebarentaal en het heeft lang geduurd voordat zij begreep dat de meeste mensen die taal niet kennen. Pas de laatste jaren krijgt zij zelf inzicht in haar handicaps en de gevolgen daarvan voor haar leven. Ze doet haar best om praktische zaken zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Dat lukt haar als zij samen met een begeleider zo n taak vele keren heeft geoefend. Zo kan ze nu zelfstandig reizen op bekende trajecten, bijvoorbeeld van huis naar de dagbesteding. In het begin ontstonden er problemen als de situatie niet precies overeen kwam met de situatie die zij had geoefend; bijvoorbeeld als er sprake was van een bus met vertraging of bij een trein die op een ander spoor aankwam. Zij kan dan niet zelf andere mensen inschakelen om haar te helpen. Door steeds opnieuw te oefenen leert zij nu ook om met dit soort onverwachte veranderingen om te gaan zonder direct in een driftbui uit te barsten. Vorig jaar is Gerrie gestart met een intensieve zelfstandigheidtraining. Praktische taken in het huishouden en in de zorg voor zichzelf kan zij nu bijna zelfstandig uitvoeren. Met deze training hopen Gerrie en haar familie te bereiken dat zij ooit in staat zal zijn om begeleid zelfstandig te wonen. Zoals het er nu naar uitziet zal het haar zeker lukken wat de praktische zaken betreft. Veel moeilijker zal het voor Gerrie zijn om een eigen sociaal leven op te bouwen. Door het autisme blijft het voor haar bijna onmogelijk om gevoelens en reacties van mensen op de juiste manier in te schatten. In combinatie met haar doofheid is het voor haar erg moeilijk om contacten te onderhouden met anderen. Hierdoor blijft zij erg kwetsbaar in relatie tot vreemden. Begeleiding en toezicht door een persoon die de Nederlandse gebarentaal kent zullen voor Gerrie altijd nodig zijn. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Begeleiding Individueel, klasse 2 Begeleiding Groep, klasse 9 Behandeling, aanleren, oefenen en trainen van vaardigheden Wmo - Gemeente - Zorgverzekering - Mantelzorg Hulp bij praktische zaken, formulieren en instanties, ondersteuning bij contacten in de sociale omgeving Grondslag AWBZ Zintuiglijke handicap, met auditief-communicatieve beperkingen, psychiatrische stoornis Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 15

18 Floortje Floortje is een vrouw van 30 jaar. Ze heeft altijd al een sombere kijk op het leven gehad, afgewisseld met goede periodes. Geregelde gesprekken met een vrijgevestigde psychiater zorgden ervoor dat zij haar weg in het leven gevonden leek te hebben. Na haar opleiding ging ze aan het werk in de kinderopvang. Ze leerde haar vriend kennen en ging met hem samenwonen. Vorig jaar werd deze positieve ontwikkeling volledig verstoord. Floortje raakte haar baan kwijt en daarmee de regelmaat, het houvast en de contacten. Het lukte haar niet ander werk te krijgen. Ze werd daardoor steeds onzekerder, voelde zich nutteloos en was er van overtuigd dat zij eigenlijk een waardeloos mens was. Ze raakte steeds verder in een crisis. Uiteindelijk werd ze vanwege ernstige depressie en gevaar voor zelfdoding met een IBS (in bewaringstelling) opgenomen op de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is nu tien maanden geleden. De behandelend psychiater heeft vastgesteld dat Floortje een manisch-depressieve stoornis heeft die moeilijk kan worden behandeld met medicijnen. Tijdens de opname is de behandeling daarom vooral gericht op het krijgen van inzicht. Ze leert waardoor haar depressie actief is geworden, maar ook waardoor de stemmingswisselingen komen en wat zij nodig heeft om hier zoveel mogelijk zelf grip op te kunnen houden. Inmiddels is haar stemming steeds beter onder controle en kan ze binnenkort met ontslag naar huis. Zij gaat nu de weekenden met proefverlof en dat lukt meestal aardig. Ze heeft een baan gevonden in het vrijwilligerswerk waarmee ze kan starten zodra ze weer thuis is. Floortje kijkt er naar uit om naar huis te gaan, maar zij ziet er ook tegenop om weer zelf haar leven op te moeten pakken. Overdag is haar vriend aan het werk. Daarom is het nodig dat zij zeker in de eerste periode, thuis begeleiding krijgt. Zij heeft iemand nodig die haar ondersteunt bij het opbouwen en vasthouden van structuur, het onderhouden van contacten en het tijdig signaleren en aanpakken van factoren in haar omgeving die een negatieve invloed hebben op haar functioneren. Iemand die haar stimuleert bij het oppakken van de dagelijkse taken en die haar zo nu en dan een spiegel kan voorhouden als haar stemming met haar op de loop dreigt te gaan. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ Begeleiding Individueel, klasse 2 Wmo - Gemeente - Zorgverzekering Psychiatrische behandeling Mantelzorg Haar vriend ondersteunt haar in het dagelijks leven en in het weer opbouwen en onderhouden van sociale contacten Grondslag AWBZ Psychiatrische aandoening 16 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

19 Hennie Hennie heeft het syndroom van Down. Ze is een opgewekte en vrolijke jonge vrouw van 34 jaar. Hennie woont in een woonzorgcentrum in een eigen appartement, waar zij erg trots op is. Ze ontvangt er bezoek, zoals haar ouders. Als zij een rustmoment nodig heeft trekt zij zich hier terug. Dan luistert zij naar muziek, kijkt tv of maakt een kleurplaat. Zodra er gezamenlijke activiteiten zijn in de huiskamer is ze van de partij, want ze geniet van contacten met mensen. Hennie kent niet veel woorden en spreekt in onafgemaakte zinnen. Ze laat zich er niet door van de wijs brengen dat ze niet alles begrijpt wat gezegd wordt. Zij vindt alles goed zolang de toon en de gezichtsuitdrukking van de ander maar vriendelijk zijn. Dan kan ze hele gesprekken voeren. Hennie is niet opgewassen tegen de eisen van de maatschappij en begrijpt weinig van sociale omgangsvormen. Samen met het gebrek aan taalbegrip komt ze gemakkelijk in de problemen in het contact met vreemden. Ook kan zij een gemakkelijke prooi zijn voor iemand die het niet goed met haar voorheeft. In contacten met onbekenden heeft zij altijd begeleiding nodig, zowel voor correctie van haar gedrag als ter bescherming van haarzelf. Hennie kan niet zelfstandig naar buiten. Ze heeft geen richtinggevoel, verdwaalt direct en let niet op het verkeer. Hennie werkt de hele week in de dagbesteding; het liefst in de keuken bij het klaarmaken van de maaltijden. Zij kan heerlijke salades maken als de begeleiding elke stap daarvan aangeeft. De opdracht: Ga maar salade maken is voor haar te groot en niet te overzien; ze blijft dan vriendelijk lachend met de krop sla in haar handen staan. Toezicht is voortdurend nodig, omdat ze graag aan gasknoppen draait en niet veilig kan omgaan met grote messen. Hennie houdt van lekker eten en kan daarin zelf geen maat houden. Het gevolg is dat zij te zwaar is. Tijdens het eten moet er op worden toegezien dat zij gezond eet en niet te veel naar binnen werkt. Ze heeft een hekel aan wandelen en fietsen. Omdat ze beweging nodig heeft, wordt ze gestimuleerd om mee te gaan als de anderen er op uittrekken. Hennie is een gelukkige en tevreden vrouw. Ze geniet van het leven en heeft veel plezier met de mensen om haar heen en met wekelijkse activiteiten, zoals knutselen, zwemmen, boodschappen doen en bezoek ontvangen. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ ZZP VG-3, inclusief dagbesteding en vervoer Wmo - Gemeente - Zorgverzekering - Mantelzorg De ouders zijn intensief betrokken bij hun dochter en regelen praktische zaken Grondslag AWBZ Verstandelijke handicap Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ 17

20 Paul Paul is 36 jaar. Acht jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad in de timmerwerkplaats waar hij werkte. Door het ongeluk is zijn halsslagader lange tijd bekneld geweest. Al tijdens de revalidatie werd duidelijk dat hierdoor ernstig hersenletsel is ontstaan. Paul heeft grote problemen met zijn concentratie en met het aanleren van nieuwe activiteiten. Zowel zijn kortetermijngeheugen als het geheugen op langere termijn is aangetast. Hij weet s middags niet meer met wie hij s ochtends heeft gesproken of wat hij heeft gedaan. Het kan ook gebeuren, dat hij de volgorde van activiteiten is vergeten bij bijvoorbeeld het opstaan, wassen en aankleden. Hij komt dan met natte kleren, sommige achterstevoren aangetrokken, aan de ontbijttafel. Ook het gebruik van zijn linkerhand en -been is door de beschadiging moeilijk voor hem. Sinds twee jaar woont Paul in een instelling voor mensen met een lichamelijke handicap. Hij krijgt dagelijks begeleiding bij de zorg voor zichzelf. Elke ochtend bespreekt de begeleider met hem wat hij die dag allemaal gaat doen. De activiteitenkaartjes worden op een speciale dagkalender opgehangen. Op die manier kan Paul het ritme van de dag redelijk vasthouden. Als hij problemen tegenkomt, vraagt hij de begeleider om raad. Deze helpt hem ook bij het regelen van zaken bij officiële instanties. Er is in de woonvorm 24 uur per dag begeleiding aanwezig waar hij op kan terugvallen. Voor Paul is het moeilijk om contacten met anderen te onderhouden. Door zijn geheugenprobleem lijkt elke ontmoeting de eerste te zijn. Dat geeft wrijving en irritatie bij personen die hem niet goed kennen. Pauls kring van vrienden en bekenden is daardoor erg klein geworden. Paul ziet en spreekt nu hoofdzakelijk mensen die ook in de instelling wonen en de mensen waarmee hij overdag werkt op de dagbesteding. Geïndiceerde zorg en ingezette zorg AWBZ ZZP LG-2, inclusief dagbesteding en vervoer Wmo - Gemeente - Zorgverzekering - Mantelzorg - Grondslag AWBZ Lichamelijke handicap 18 Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Inhoud Inleiding Inleiding 3 Geachte lezer, Yvonne 5 Wim 6 Henk 8 Willy 9 Eric 11 Carmen 12 Hector 14 Mehmet 15 Kelly 17 Paul 18

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie